دکتر علیرضا جابری

_
دکتر جابری

سابقه تحصیلی

سابقه آموزشی

ویژگی های آموزش

سابقه ی تالیفات

تالیف کتاب های : • قلم چی   • اندیشه فائق    • گزینه دو   • خیلی سبز   • تخته سیاه   • مهر و ماه   • راه اندیشه