تایپ پایان نامه

فارسی ساده

18 سطری

حاشیه خطوط 2/5cm

فونت B Nazanin سایز 14

هر صفحه 2000 تومان

هزینه فرمول – عربی – لاتین – جدول – نمودار – زیرنویس

صفحه بندی و فهرست نویسی جداگانه محاسبه می گردد.