نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

1216358 واحدهاي ژئومورفولوژي
1 ايران 1 تخصصي
جمع واحد 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1111297 1 پايان نامه 6 تخصصي
جمع واحد 6
90 و بعد از آن – ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1216501 1
*سمينار (تحقيق و تتبع
نظري) 2
1 – روش تحقيق در
جغرافياي طبيعي
2 – گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1216506 آب و هواشناسي توريسم 2 اختياري 2
1216507 3
تحليل سريهاي زماني آب و
هواشناسي
2 اختياري
جمع واحد 6
*درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري )بارعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم و چهارم ، اخذوگذرانده شود
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (سنجش ازدور، كارتوگرافي و
كليه رشته_گرايش هاي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1
1216360 كاربرد كامپيوتر در
1 اقليم شناسي 1
2
1216376 كاربرد آمار و احتمالات در
اقليم شناسي 2
1216488 3 اقليم شناسي ديناميك 2
جمع واحد 6
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1
1216360 كاربرد كامپيوتر در
1 اقليم شناسي 1
2
1216376 كاربرد آمار و احتمالات در
اقليم شناسي 2
1216488 3 اقليم شناسي ديناميك 2
1216395 4 مباني ژئومورفولوژي 2
2 ( 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 5
1 1216042 نقشه خواني 1 6
جمع واحد 12
جدول معادل سازي دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس كد درس عنوان درس
1
1115002 كاربرد كامپيوتردر
جغرافيا
1216360
كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي
2
1216109 آب وهواشناسي
ديناميكي
1216488 اقليم شناسي ديناميك
3
1216053 مباني ژئو مورفولوژي
1)ساختماني )
1216395 مباني ژئو مورفولوژي
( 1216049 مباني اقليم شناسي 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 4
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا(جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كدرشته : 121620
ترم اول
ديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212211 متون تخصصي جغرافياي روستايي 2 اضافي 1
1216269 اقتصاد فضا 2 پايه 2
1216270 انسان و محيط 2 پايه 3
1216274 2 روش تحقيق در جغرافيا و برنامه ريزي
روستايي 1 1 پايه
1216272 ديدگاهها و نظريه هاي توسعه روستايي 2 تخصصي 5
1216289 مكتبهاي جغرافيايي 2 پايه 6
جمع واحد 12
ترم دوم
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 اضافي 1216284 استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي 1 7
1216271 جغرافياي شهري (پيشرفته) 2 پايه 8
1 تخصصي 1216276 جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران 1 9
1 تخصصي 1216277 مطالعات محيطي در برنامه ريزي روستايي 1 10
1 ديدگاهها 1216280 برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران 1 11 و نظريه
هاي توسعه روستايي تخصصي
جمع واحد 10
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا(جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1 1 ( در برنامه ريزي روستايي( 2 GIS 1216279 كاربرد 12
اصول و مباني سيستم
اطلاعات جغرافيايي
(1) GIS
تخصصي
1 تخصصي 1216281 برنامه ريزي كشاورزي با تأكيد بر ايران 1 13
1 تخصصي 1216298 مديريت روستايي 1 14
1 تخصصي 1216278 كارگاه برنامه ريزي روستايي (پروژه) 1 15
جمع واحد 8
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجويان پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1111297 16 پايان نامه 6 تخصصي
جمع واحد 6
(90 – ترم چهارم(مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1216491 16 كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنامه ريزي
روستايي – 2 اختياري
1216492 كارگاه تخصصي برنامه ريزي روستايي – 2 اختياري 17
1216493 پروژه مطالعات روستايي – 2 اختياري 18
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا(جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
90 و بعد از آن – ترم چهارم(مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1216501 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 1
-1 روش تحقيق در جغرافيا
و برنامه ريزي روستايي
-2 گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
1216504 اقتصاد روستايي پيشرفته 2 اختياري 2
1216505 مطالعات روستايي 2 اختياري 3
جمع واحد 6
درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري )بارعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم و چهارم ، اخذوگذرانده شود
توجه : دروس كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنامه ريزي روستايي، كارگاه تخصصي برنامه ريزي روستايي و پروژه
89 به صورت همزمان ارائه مي شود. – مطالعات روستايي استثنائا در سال تحصيلي 90
* اهداف كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنام هريزي روستايي عبارتند از:
آشنايي با مفهوم تحليل فضايي در برنامه ريزي روستايي •
آشنايي با نرم افزارهاي مورد استفاده در تحليل فضاي روستايي •
روشهاي تهيه و جمع آوري داده هاي روستايي جهت تحليل فضايي •
روش هاي منطق هبندي در تحليل فضاي روستايي •
** اهداف كارگاه تخصصي برنامه ريزي روستايي عبارتند از:
مسئله شناسي در موضوعات بنيادي در برنام هريزي روستايي •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در بافت كالبدي سكونتگاههاي روستايي •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در نظام اقتصاد روستايي •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در نظام اجتماعي-اقتصادي سكونتگاههاي روستايي •
بكارگيري مدلهاي اساسي در برنامه ريزي روستايي •
تدوين و دفاع از گزارش نهايي •
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا(جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
*** اهداف پروژه مطالعات روستايي عبارتند از:
تهيه طرح پژوهشي پيشنهادي در برنا مه ريزي روستايي •
تعيين مؤلفه هاي مورد پژوهش در مطالعات برن امه ريزي روستايي •
شناسايي بحرانهاي روستايي •
منطقه بندي بحرانهاي روستايي •
پيش بيني و مديريت بحرانهاي روستايي •
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (توسعه روستايي ، اقتصاد كشاورزي و كليه رشته_گرايش هاي جغرافيا)
رديف كددرس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1 فناوري اطلاعات 1 IT 1511017 1
2
1216402 مباني سيستمهاي
1 اطلاعات جغرافيايي 1 GIS
جمع واحد 4
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1 فناوري اطلاعات 1 IT 1511017 1
2
1216402 مباني سيستمهاي
1 اطلاعات جغرافيايي 1 GIS
1222061 روش هاي تحليل جمعيت 2 3
1 1216042 نقشه خواني 1 4
2 ( 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 5
1216064 مباني جغرافياي روستايي 2 6
جمع واحد 12
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا(جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
جدول معادل سازي دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس كد درس عنوان درس
1 1115002 كاريرد كامپيو تردر
جغرافيا
IT 1511017 فناوري
اطلاعات
2
1216092 در آمدي برسيستم
هاي اطلاعات
جغرافيايي GIS
1216402 مباني سيستم هاي
اطلاعات
جغرافيايي GIS
3
1216049 مباني اقليم شناسي 1216380 مباني آب و
( هواشناسي( 1
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢١۶١٩
ترم اول
ترم دوم
رديف
كد درس
عنوان درس
تعداد واحد
نظري
تعداد واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216633 روشها و فنون تصميم گيري 2 پايه 1
2
1216634 اصول، مفاهبم و نظريه هاي
ژئوپليتيك
2
پايه
3
1216635 مفاهبم و نظريه هاي جغرافياي
سياسي
2
پايه
1216636 دولت و حكومت محلي 2 تخصصی 4
جمع واحد
8
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1216637 روش تحقيق در
جغرافياي سياسي
1 پايه 1
2
1216638
جغرافياي سياسي فضاي
مجازي
2
مفاهيم و
نظريه هاي
جغرافياي
سياسي
تخصصي
3
در GIS 1216639 كاربرد
جغرافياي سياسي
1 پايه 1
1216640 جغرافياي انتخابات 2 پايه 4
5
1216641
جغرافيا و راهبرد ملي 2
اصول، مفاهيم
و نظريه هاي
ژئوپليتيك
تخصصی
جمع واحد 10
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس درس عنوان
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1216642 سازماندهي سياسي
فضاي شهري
2
در GIS كاربرد
جغرافياي
سياسي
تخصصی
2
1216643 جهان شهرها و
ديپلماسي شهري
2
تخصصی
1216644 ژئوپليتيك شهري 2 تخصصی 3
4
1216645 جغرافياي سياسي
ايران
2 تخصصی
جمع واحد ٨
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1216646
سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2
-1 روش تحقيق در
جغرافياي سياسي –
گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
2
1216555 حقوق و قوانين شهري و
منطقه اي در ايران(آموزش
محور)
2
تخصصی
3
1216647 ديدگاههاي برنامه ريزي محيط
زيست شهري(آموزش محور)
2
تخصصی
جمع واحد ۶
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشته هاي كارشناسي جغرافيا)
در صورت نگذراندن دروس زير در دوره كارشناسي
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1216399 1 سياست و فضا 2
1
1
GIS مباني سيستم اطلاعات
جغرافيايي
1216402 4
جمع واحد 4
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1216399 1 سياست و فضا 2
1 1216385 2 نقشه خواني 1
1216407 مباني جغرافياي سياسي 2 3
1 1 GIS 1216402 مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 4
جمع واحد 8
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢١۶١٩
ترم اول
ترم دوم
رديف
كد درس
عنوان درس
تعداد واحد
نظري
تعداد واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216633 روشها و فنون تصميم گيري 2 پايه 1
2
1216634 اصول، مفاهبم و نظريه هاي
ژئوپليتيك
2
پايه
3
1216635 مفاهبم و نظريه هاي جغرافياي
سياسي
2
پايه
1216636 دولت و حكومت محلي 2 تخصصی 4
جمع واحد
8
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1216637 روش تحقيق در
جغرافياي سياسي
1 پايه 1
2
1216638
جغرافياي سياسي فضاي
مجازي
2
مفاهيم و
نظريه هاي
جغرافياي
سياسي
تخصصي
3
در GIS 1216639 كاربرد
جغرافياي سياسي
1 پايه 1
1216640 جغرافياي انتخابات 2 پايه 4
5
1216641
جغرافيا و راهبرد ملي 2
اصول، مفاهيم
و نظريه هاي
ژئوپليتيك
تخصصی
جمع واحد 10
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس درس عنوان
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1216642 سازماندهي سياسي
فضاي شهري
2
در GIS كاربرد
جغرافياي
سياسي
تخصصی
2
1216643 جهان شهرها و
ديپلماسي شهري
2
تخصصی
1216644 ژئوپليتيك شهري 2 تخصصی 3
4
1216645 جغرافياي سياسي
ايران
2 تخصصی
جمع واحد ٨
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1216646
سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2
-1 روش تحقيق در
جغرافياي سياسي –
گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
2
1216555 حقوق و قوانين شهري و
منطقه اي در ايران(آموزش
محور)
2
تخصصی
3
1216647 ديدگاههاي برنامه ريزي محيط
زيست شهري(آموزش محور)
2
تخصصی
جمع واحد ۶
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي (گرايش فضاي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشته هاي كارشناسي جغرافيا)
در صورت نگذراندن دروس زير در دوره كارشناسي
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1216399 1 سياست و فضا 2
1
1
GIS مباني سيستم اطلاعات
جغرافيايي
1216402 4
جمع واحد 4
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1216399 1 سياست و فضا 2
1 1216385 2 نقشه خواني 1
1216407 مباني جغرافياي سياسي 2 3
1 1 GIS 1216402 مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 4
جمع واحد 8
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياو برنامه ريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم اول
كدرشته : 121631
ترم دوم
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216539 روش ها و فنون تصميم گيري در 1
برنامه ريزي روستايي
2 پايه
1216540 مكاتب و بنيان هاي نظري توسعه 2
دربرنامه ريزي روستايي
2 پايه
1216544 تحليل فضايي روابط شهر و روستا 2 پايه 3
1216542 برنامه ريزي محيطي در نواحي 4
روستايي
2 پايه
1216543 تحليل هاي آماري در برنامه ريزي 5
روستايي
2 پايه
جمع 10 واحد
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216570 روش هاي تحقيق در برنامه ريزي 1
روستايي
1 تحليل هاي آماري در 1
برنامه ريزي روستايي
پايه
1216571 فناوريهاي جغرافيايي در برنامه ريزي 2
GIS ، RS روستايي
1 پايه 1
1216541 حقوق و قوانين روستايي 2 پايه 3
1216572 اقتصاد خرد و كلان و برنام هريزي 4
اقتصادي
2 تخصصي
جمع 8 واحد
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياو برنامه ريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف كددرس عنوان تعداد واحد
1111297 پايان نامه 6 1
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216573 توسعه جغرافيا و نظريه هاي اقتصادي 2 تخصصي 1
1216574 توان هاي محيطي و اقتصاد فضاي 2
روستايي
2 تخصصي
1 تخصصي 1216575 برنامه ريزي اقتصاد روستايي 1 3
1 تخصصي 1216576 كارگاه برنامه ريزي اقتصاد فضا 1 4
جمع 8 واحد
رديف كد درس عنوان واحدنظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216586 سمينار( تحقيق و تتبع 1
نظري)
2 روش تحقيق در
جغرافيا و بر نامه
– ريزي روستايي 2
گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
1216550 برنامه ريزي محيط زيست 2
شھري در ايران
2 اختياری
3
1216604 سياست ھاي توسعه مسكن
شھري در ايران
2 اختياری
جمع واحد ۶
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافياو برنامه ريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحدعملي نوع درس
1 جبراني مباني سيستم اطلاعات 1
GIS جغرافيايي
1216402 1
*اصول و روشهاي 2 جبراني
برنامه ريزي روستايي
1216418 2
جمع واحد 4
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحدعملي نوع درس
1 جبراني مباني سيستم اطلاعات 1
GIS جغرافيايي
1216402 1
*اصول و روشهاي برنام هريزي 2 جبراني
روستايي
1216418 2
1216378 *مباني جغرافياي روستايي 2 جبراني 3
1 جبراني 1216385 *نقشه خواني 1 4
جايگاه روستا در مطالعات و 2 جبراني
برنامه ريزي منطقه اي
1216425 5
جمع واحد 10
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – *ازنيمسال دوم 93
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم اول
كد رشته : 121632
ترم دوم
رديف
كد درس عنوان درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216539 روش ها و فنون تصميم گيري در 1
برنامه ريزي روستايي
2 پايه
1216540 مكاتب و بنيان هاي نظري توسعه در 2
برنامه ريزي روستايي
2 پايه
1216544 تحليل فضايي روابط شهر و روستا 2 پايه 3
1216542 برنامه ريزي محيطي در نواحي 4
روستايي
2 پايه
1216543 تحليل هاي آماري در برنامه ريزي 5
روستايي
2 پايه
جمع 10 واحد
رديف
كد درس عنوان درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216570 روش هاي تحقيق در برنامه ريزي 1
روستايي
1 تحليل هاي آماري در 1
برنامه ريزي روستايي
پايه
1216571 فناوريهاي جغرافيايي در برنامه ريزي 2
GIS ، RS روستايي
1 پايه 1
1216541 حقوق و قوانين روستايي 2 پايه 3
1216578 برنامه ريزي مكا نيابي استقرارگاههاي 4
روستايي
1 تخصصي 1
جمع 8 واحد
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف عنوان تعداد واحد
1 پايان نامه 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس عنوان درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216579 برنامه ريزي مديريت ريسك و 1
مخاطرات در مناطق روستايي
1 تخصصي 1
1 تخصصي 1216580 برنامه ريزي مسكن روستايي 1 2
1216581 برنامه ريزي كالبدي 3
سكونتگاههاي روستايي
1 تخصصي 1
1 تخصصي 1216582 كارگاه برنامه ريزي كالبدي 1 4
جمع واحد 8
رديف كد درس
عنوان واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216577 سمينار( تحقيق و تتبع نظري) 2 روش تحقيق در 1
جغرافيا و بر نامه
– ريزي روستايي 2
گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1216550 برنامه ريزي محيط زيست 2
شھري در ايران
2 اختياری
1216604 سياست ھاي توسعه مسكن 3
شھري در ايران
2 اختياری
جمع واحد ۶
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط(كليه رشته هاي جغرافيا )
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
واحد نوع درس
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس عنوان درس
1 جبراني مباني سيستم اطلاعات 1
GIS جغرافيايي
1216402 1
*اصول و روشهاي برنام هريزي 2 جبراني
روستايي
1216418 2
1216378 *مباني جغرافياي روستايي 2 جبراني 3
1 جبراني 1216385 *نقشه خواني 1 4
جايگاه روستا در مطالعات و 2 جبراني
برنامه ريزي منطقه اي
1216425 5
جمع واحد 10
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – ازنيمسال دوم 93
رديف كددرس عنوان درس واحدنظري واحد عملي وع درس
1 جبراني مباني سيستم اطلاعات 1
GIS جغرافيايي
1216402 1
*اصول و روشهاي 2 جبراني
برنامه ريزي روستايي
1216418 2
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ترم اول
كد رشته: 121628
ترم دوم
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216539 1 روش ها و فنون تصميم گيري در
برنامه ريزي روستايي
2 – پايه
1216540 2 مكاتب و بنيان هاي نظري توسعه و
برنامه ريزي روستايي
2 – پايه
1216544 تحليل فضايي روابط شهر و روستا 2 – پايه 3
1216542 برنامه ريزي محيطي در نواحي روستايي 2 – پايه 4
1216543 5 تحليل هاي آماري در برنامه ريزي
روستايي
2 – پايه
جمع 10 واحد
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216570 1
روش هاي تحقيق در برنامه ريزي
روستايي 1 1
تحليل هاي آماري در
برنامه ريزي روستايي
پايه
1216571 2
فناوريهاي جغرافيايي در برنام هريزي
GIS ، RS روستايي 1 پايه 1
1216541 حقوق و قوانين روستايي 2 – پايه 3
1 تخصصي 1216592 مديريت راهبردي توسعه روستايي 1 4
جمع 8 واحد
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216593 1
برنامه ريزي مديريت ريسك و مخاطرات
در مناطق روستايي 1 تخصصي 1
1216594 2
مديريت توسعه پايدار كالبدي _ فضايي
و اكولوژيك مناطق روستايي
1 تخصصي 1
1216595 3
مديريت توسعه پايدار اجتماعي و
اقتصادي مناطق روستايي
2 تخصصي
1 تخصصي 1216596 كارگاه مديريت توسعه پايدار روستايي 1 4
جمع 8 واحد
رديف
كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216603 1
سمينار
(تحقيق و تتبع
نظري)
2
روش تحقيق در
جغرافيا و بر نامه ريزي
روستايي 2-گذراندن
كليه دروس جبراني
سمينار
1216550 2
برنامه ريزي محيط
زيست شھري در
ايران
2 اختياري
1216604 3
سياست ھاي توسعه
مسكن شھري در
ايران
2
اختياري
جمع 6 واحد
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
رديف عنوان درس كد درس نظري عملي
1 1 12- 16- مباني سيستم اطلاعات 402
GIS جغرافيايي
1
0 2 12- 16- اصول و روشهاي برنام هريزي 418
روستايي
2
جمع واحد 4 واحد
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف عنوان درس كد درس نظري عملي
1 1 12- 16- مباني سيستم اطلاعات 402
GIS جغرافيايي
1
0 2 12- 16- * اصول و روشهاي برنام هريزي 418
روستايي
2
0 2 12- 16- 3 * مباني جغرافياي روستايي 378
1 1 12- 16- 4 * نقشه خواني 385
2 12- 16- جايگاه روستا در مطالعات و 425
برنامه ريزي منطقه اي
5
جمع واحد 10 واحد
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – *از نيمسال دوم 93
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کار شناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی شھری گرايش برنامه ريزی مسکن
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آ موزشی
ترم اول
كد رشته : 121635
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1216534 مكتب ها و نظريهها در 1
جغرافيا
2 پايه
1216535 طبيعت و شهر در 2
تعاليم وفرهنگ
اسلامي
2 پايه
1216536 سياستهاي فضايي در 3
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216538 مدلها و فنون تصميم 4
گيري در برنامه ريزي
شهري
2 پايه
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216537 كاربرد جغرافياي طبيعي در 1
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216605 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات ** 2
جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري
1 پايه 1
1216546 روش هاي تحقيق در جغرافيا و 3
برنامه ريزي شهري
1 پايه 1
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کار شناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی شھری گرايش برنامه ريزی مسکن
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آ موزشی
94 درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با – **از نيمسال اول سال تحصيلي 95
كد( 1216545 )از برنامه درسي حذف و به جاي آن درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري با كد ( 1216605 )جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات
( جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با كد( 1216545 ) رانگذرانده اند، موظفند اين درس را با كد جديد( 1216605
بگذرانند.
ترم سوم
1216566 ديدگاهها و روشهاي برنامه 4
ريزي مسكن شهري
2 تخصصي
1216567 سكونتگاههاي غير رسمي در 5
كشورهاي در حال توسعه
2 تخصصي
جمع واحد 10
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216600 سياستهاي توسعه 1
مسكن شهري در
ايران
2 (اختياري)
1216568 اقتصاد زمين و 2
مسكن شهري
2 تخصصي
1216569 كارگاه برنامه ريزي 3
مسكن
1 تخصصي 1
1216549 برنامهريزي كاربري 4
اراضي شهري
1 كاربرد آمار و سيستم 1
اطلاعات جغرافيايي
در برنامه ريزي
شهري
پايه
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کار شناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی شھری گرايش برنامه ريزی مسکن
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آ موزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
در صورتي كه اخذ واحد عملي در دروس آموزش محور امكان پذير باشد، درس برنامهريزي منطقهاي به صورت 1 واحد نظري و
1 واحد عملي خواهد بود، در غير اين صورت ، با حالت 2 واحد نظري ارائه خواهد شد.
رديف كددرس نام درس تعداد واحد
نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
رديف كد درس نام درس واحدنظر
ي
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216584 سمينار (تحقيق وتتبع 1
نظري)
-1 روش تحقيق در 2
جغرافيا و بر نامه
– ريزي شهري 2
گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1216564 برنامه ريزي بافتهاي 2
فرسوده و مسألهدار شهري
در ايران
2 اختياري
1216554 برنامهريزي منطقهاي 3
2 اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کار شناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی شھری گرايش برنامه ريزی مسکن
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آ موزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
رديف كددرس نام درس واحد نظري واحد عملي نوع درس
مباني سيستمهاي اطلاعات 1 1 جبراني
جغرافيايي
1216402 1
1216421 2 *روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني
جمع واحد 4
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – ازنيمسال دوم 93
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
واحد نوع درس
عملي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
مباني سيستمهاي اطلاعات 1 1 جبراني
جغرافيايي
1216402 1
1216421 *روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني 2
2 جبراني ( 1216380 مباني آب و هوا شناسي( 1 3
1216385 *نقشه خواني 1 1 جبراني 4
جمع واحد 8
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – *ازنيمسال دوم 93
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آ موزشی
ترم اول
كد رشته : 121633
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216534 مكتب ها و نظريهها 1
در جغرافيا
2 پايه
1216535 طبيعت و شهر در 2
تعاليم و فرهنگ
اسلامي
2 پايه
1216536 سياستهاي فضايي 3
در برنامه ريزي
شهري
2 پايه
1216538 مدلها و فنون 4
تصميم گيري در
برنامه ريزي شهري
2 پايه
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آ موزشی
ترم دوم
94 درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با – **از نيمسال اول سال تحصيلي 95
كد( 1216545 )از برنامه درسي حذف و به جاي آن درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري با كد ( 1216605 )جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات
( جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با كد( 1216545 ) رانگذرانده اند، موظفند اين درس را با كد جديد( 1216605
بگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216537 كاربرد جغرافياي 1
طبيعي در برنامه
ريزي شهري
2 پايه
1216605 كاربرد آمار و ** 2
سيستم اطلاعات
جغرافيايي در
برنامه ريزي شهري
1 پايه 1
1216546 روش هاي تحقيق 3
در جغرافيا و برنامه
ريزي شهري
1 پايه 1
1216556 برنامه ريزي 4
مجتمعهاي زيستي
و شهرهاي جديد
2 تخصصي
1216557 ديدگاههاي آمايش 5
شهري
2 تخصصي
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آ موزشی
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216549 برنامه ريزي 1
كاربري اراضي
شهري
1 كاربرد آمار و سيستم 1
اطلاعات جغرافيايي
در برنامه ريزي
شهري
پايه
1216602 حقوق و قوانين 2
شهري و منطقه-
2 (اختياري)
1216558 مديريت شهري و 3
توسعه فضايي
2 تخصصي
1216559 كارگاه آمايش *** 4
شهري و منطقه-
اي
-1 برنامهريزي 1 1
مجتمعهاي زيستي و
شهرهاي جديد
-2 روشهاي تحقيق
درجغرافيا وبرنامه
ريزي شهري
تخصصي
جمع واحد 8
*** دانشجوياني كه درس ” كارگاه آمايش شهري و منطقهاي باكد 1216559 “را از نيمسال اول سال
94 و بعد از آن اخذ مي نمايند اين درس داراي دو پيش نياز مي باشد. – تحصيلي 95
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آ موزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
در صورتي كه اخذ واحد عملي در دروس آموزش محور امكان پذير باشد، درس برنامهريزي منطقهاي به صورت 1 واحد نظري و
1 واحد عملي خواهد بود، در غير اين صورت ، با حالت 2 واحد نظري ارائه خواهد شد.
رديف كد درس نام درس تعداد واحد
1111297 پايان نامه 6 1
رديف كد درس نام درس واحدنظر
ي
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216553 سمينار(تحقيق و 1
تتبع نظري)
-1 روش تحقيق در 2
جغرافيا و بر نامه
– ريزي شهري 2
گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
1216554 برنامهريزي منطقه- 2
اي
2 اختياري
1216550 برنامه ريزي محيط 3
زيست شهري در
ايران
2 اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آ موزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
واحد واحدعملي نوع درس
نظري
رديف كد درس نام درس
مباني سيستمهاي 1 1 جبراني
اطلاعات جغرافيايي
1216402 1
*روشهاي تحليل 2 جبراني
جمعيت
1216421 2
جمع واحد 4
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – ازنيمسال دوم 93
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
نوع
درس
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحدعملي
مباني سيستمهاي اطلاعات 1 1 جبراني
جغرافيايي
1216402 1
12116421 *روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني 2
2 جبراني ( 1216380 مباني آب و هوا شناسي( 1 3
1216385 *نقشه خواني 1 1 جبراني 4
جمع واحد 8
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – *ازنيمسال دوم 93
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شھری گرايش بھسازی و نوسازی شھری
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم اول
كد رشته : 121636
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216534 مكتب ها و نظريهها در 1
جغرافيا
2 پايه
1216535 طبيعت و شهر در تعاليم و 2
فرهنگ اسلامي
2 پايه
1216536 سياستهاي فضايي در 3
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216538 مدلها و فنون تصميم 4
گيري در برنامه ريزي
شهري
2 پايه
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216537 كاربرد جغرافياي طبيعي در 1
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216605 كاربرد آمار و سيستم ** 2
اطلاعات جغرافيايي در
برنامه ريزي شهري
1 پايه 1
1216546 روش هاي تحقيق در 3
جغرافيا و برنامه ريزي
شهري
1 پايه 1
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شھری گرايش بھسازی و نوسازی شھری
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
94 درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با – **از نيمسال اول سال تحصيلي 95
كد( 1216545 )از برنامه درسي حذف و به جاي آن درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري با كد ( 1216605 )جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات
( جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با كد( 1216545 ) رانگذرانده اند، موظفند اين درس را با كد جديد( 1216605
بگذرانند.
ترم سوم
1216560 نظريه ها و رويكردها و 4
تجارب بهسازي و نوسازي
شهري
2 تخصصي
1216561 برنامهريزي و توانمندسازي 5
اجتماعات محلي شهري
2 تخصصي
جمع واحد 10
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216549 برنامه ريزي كاربري اراضي 1
شهري
1 كاربرد آمار و سيستم 1
اطلاعات جغرافيايي
در برنامه ريزي
شهري
پايه
1216599 برنامهريزي بافتهاي 2
فرسوده و مسألهدار شهري
ا ا
2 (اختياري)
1216562 ارزيابي پيامدهاي طرحهاي 3
بهسازي و نوسازي شهري
2 تخصصي
1216563 كارگاه بهسازي و نوسازي 4
شهري
1 تخصصي 1
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شھری گرايش بھسازی و نوسازی شھری
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
در صورتي كه اخذ واحد عملي در دروس آموزش محور امكان پذير باشد، درس برنامهريزي منطقهاي به صورت 1 واحد نظري و
1 واحد عملي خواهد بود، در غير اين صورت ، با حالت 2 واحد نظري ارائه خواهد شد.
رديف كد درس نام درس تعداد واحد
1111297 پايان نامه 6 1
رديف كد د رس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216585 سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري)
2 -روش تحقيق در
جغرافيا و بر نامه
– ريزي شهري 2
گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1216554 برنامهريزي منطقهاي 2 اختياري 2
3
1216565 سياستهاي توسعه
مسكن شهري در ايران
2 اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شھری گرايش بھسازی و نوسازی شھری
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
واحد نوع درس
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
مباني سيستمهاي اطلاعات 1 1 جبراني
جغرافيايي
1216402 1
1216421 2 *روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني
جمع واحد 4
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – ازنيمسال دوم 93
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
92 كد دروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است. – *ازنيمسال دوم 93
واحد نوع درس
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
مباني سيستمهاي اطلاعات 1 1 جبراني
جغرافيايي
1216402 1
1216421 * روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني 2
2 جبراني ( 1216380 مباني آب و هوا شناسي( 1 3
1216385 * نقشه خواني 1 1 جبراني 4
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافيا وبرنامه ريزی شھری (محيط زيست شھری )
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم اول
كدرشته : 121634
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216534 مكتب ها و نظريهها در 1
جغرافيا
2 پايه
1216535 طبيعت و شهر در تعاليم 2
و فرهنگ اسلامي
2 پايه
1216536 سياستهاي فضايي در 3
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216538 مدلها و فنون تصميم 4
گيري در برنامه ريزي
شهري
2 پايه
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحدعملي پيش
نياز
نوع درس
1216537 كاربرد جغرافياي طبيعي در 1
برنامه ريزي شهري
2 پايه
1216605 كاربرد آمار و سيستم اطلاعات ** 2
جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري
1 پايه 1
1216546 روشهاي تحقيق در جغرافيا و 3
برنامه ريزي شهري
1 پايه 1
1216601 برنامهريزي محيط زيست 4
شهري در ايران
2 اختياري
1216548 توانهاي محيطي در برنامه- 5
ريزي توسعه پايدار شهري
2 تخصصي
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافيا وبرنامه ريزی شھری (محيط زيست شھری )
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
94 درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با – **از نيمسال اول سال تحصيلي 95
كد( 1216545 )از برنامه درسي حذف و به جاي آن درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
شهري با كد ( 1216605 )جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون درس كاربرد آمار و سيستم اطلاعات
( جغرافيايي در برنامه ريزي شهري با كد( 1216545 ) رانگذرانده اند، موظفند اين درس را با كد جديد( 1216605
بگذرانند.
ترم سوم
ردي
ف
كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216549 برنامه ريزي كاربري 1
اراضي شهري
1 كاربرد آمار و 1
سيستم
اطلاعات
جغرافيايي در
پايه
1216547 ديدگاههاي برنامهريزي 2
محيط زيست شهري
2 تخصصي
1216551 ارزيابي پيامدهاي 3
زيست محيطي برنامه
هاي توسعه شهري
2 تخصصي
1216552 كارگاه برنامهريزي 4
محيط زيست شهري
1 برنامهريزي 1
محيط زيست
شهري در ايران
تخصصي
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافيا وبرنامه ريزی شھری (محيط زيست شھری )
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف كد درس نام درس تعداد واحد
1111297 پايان نامه 6 1
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
در صورتي كه اخذ واحد عملي در دروس آموزش محور امكان پذير باشد، درس برنامهريزي منطقهاي به صورت 1 واحد نظري و
1 واحد عملي خواهد بود، در غير اين صورت ، با حالت 2 واحد نظري ارائه خواهد شد.
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1216583 سمينار(تحقيق 1
وتتبع نظري)
2 -روش تحقيق در جغرافيا و
– بر نامه ريزي شهري 2
گذراندن كليه دروس جبراني
سمينار
1216554 برنامهريزي 2
منطقهاي
2 اختياري
3
1216555 حقوق و قوانين
شهري
ومنطقهاي در
ايران
2 اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافيا وبرنامه ريزی شھری (محيط زيست شھری )
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي نوع درس
1216402 مباني سيستمهاي اطلاعات 1
جغرافيايي
1 جبراني 1
1216421 *روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني 2
جمع واحد 4
92 كددروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است . – *ازنيمسال دوم سال تحصيلي 93
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي نوع درس
1 جبراني مباني سيستمهاي اطلاعات 1
جغرافيايي
1216402 1
1216421 2 * روشهاي تحليل جمعيت 2 جبراني
2 جبراني ( 1216380 3 مباني آب و هوا شناسي( 1
1 جبراني 1216385 4 *نقشه خواني 1
جمع واحد 8
92 كددروس جبراني ستاره دار تغيير يافته است . – *ازنيمسال دوم سال تحصيلي 93
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش آموزش عالی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121816
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218434 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته** 2 اختیاري*
1218532 2 روش تحقیق در کارآفرینی 2 آمار اختیاري*
1218417 3 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 اصلی
1218533 4 تئوري هاي کارآفرینی 2 اصلی
1218418 مدیریت دانشگاه 2 تخصصی 5
جمع واحد 10 واحد
*گذراندن دروس اختیاري، الزامی است.
94 که درس تئوریهاي مدیریت پیشرفته را با کد 1218402 را در – **براي دانشجویان فراگیر ورودي نیمسال اول 95
آزمون خود با موفقیت گذرانده اند، درس تئوریهاي مدیریت پیشرفته کد 1218402 با کد جدید 1218434 معادلسازي
می شود.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218419 1 کارآفرینی دانشگاهی 2 تخصصی
1218420 2 اقتصاد آموزش عالی 2 تخصصی
1218534 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 اصلی
1218425 4 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 اصلی
1218536 5
کارآفرینی در بستر فناوري
اطلاعات
2 اصلی
جمع واحد 10 واحد
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش آموزش عالی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218421 1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینان 2 اصلی
1218535 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی 2
1218423 3
بازاریابی و تجاري سازي دانش و
فناوري
2 تخصصی
1218424 4 کیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی 2 تخصصی
جمع واحد 8 واحد
ترم چهارم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218426 1 *سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218427 2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اختیاري
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش آموزش عالی
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218405 1 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 2
1218531 3
مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره
کارشناسی)
2 جبرانی
1218428 4 اقتصاد ایران(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 1 جبرانی
1218429 5
اصول سیستم هاي پویا(در صورت نگذراندن در دوره
کارشناسی)
2 جبرانی
1218430 آمار (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) ** 2 جبرانی 6
جمع واحد 11 واحد
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامیست.
**نمره درس آمار در معدل ترم و دوره منظور نمی شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121872
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی 2
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218627 4 کارآفرینی دانشگاهی 2 – تخصصی
1218628 5 آموزش و ترویج کارآفرینی 2 – تخصصی
جمع واحد 10
**گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1
الگوهاي تصمیم گیري
کارآفرینی
2 اصلی
2 سیاستگذاري توسعه کارآفرینی 2 تخصصی
3 کارآفرینی اجتماعی 2 تخصصی
4
طراحی و تدوین طرح کسب و
کار
2 اصلی
5
طرح ریزي کارآفرینانه توسعه
ملی، منطقه اي و محلی
2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121873
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218622 4 ترویج کارآفرینی 2 – تخصصی
1218623 5
روشهاي تدریس و یادگیري
کارآفرینی
2 – تخصصی
جمع واحد 10
**گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 ارزشیابی آموزش کارآفرینی 2 تخصصی
3 تربیت مربیان کارآفرینی 2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5
مبانی برنامه ریزي آموزش
کارآفرینی
2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش بین الملل
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121871
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218632 4 مدیریت بین فرهنگی و بین المللی 2 – تخصصی
1218633 5 ارتباطات بین الملل و کارآفرینی 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 فرصتهاي کارآفرینی بین الملل 2 تخصصی
3 تجارت و بازاریابی بین الملل 2 تخصصی
4
طراحی و تدوین طرح کسب و
کار
2 اصلی
5 کارآفرینی در بازار جهانی 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش بین الملل
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش فناوري اطلاعات
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 1121869
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218637 4
فرایندهاي کسب و کار در فناوري
اطلاعات
2 – تخصصی
1218638 5
تجارت و کسب و کارهاي
الکترونیکی
2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 زنجیره تأمین الکترونیکی 2 تخصصی
3 بازاریابی الکترونیکی 2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 مطالعات موردي در کارآفرینی 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش فناوري اطلاعات
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
– 1218405 5 زبان تخصصی 2
جبرانی
اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش فناوري
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121866
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218642 4 مدیریت تحقیق و توسعه 2 – تخصصی
1218643 5 طراحی محصول 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2
بازاریابی و تجاري سازي دانش و
فناوري
2 تخصصی
3 کارآفرینی در فناوریهاي نوین 2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 مدیریت در سازمانهاي دانش محور 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش فناوري
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش گردشگري
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121867
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218647 4 زنجیره تأمین در گردشگري 2 – تخصصی
1218648 5 بازاریابی در گردشگري 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2
سیستمهاي اطلاع رسانی و حقوق
گردشگري
2 تخصصی
3 ایجاد کسب و کار در گردشگري 2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 نظریه هاي گردشگري 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش گردشگري
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121865
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218652 4 کسب و کار الکترونیک 2 – تخصصی
1218640 5 بازاریابی الکترونیکی 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 تجارت الکترونیک 2 تخصصی
3
مدیریت پروژه هاي کسب و کار
الکترونیک
2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 دولت الکترونیک 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121815
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 *روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 **زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218412 4 توسعه محصول جدید 2 – تخصصی
1218543 5 استقرار کسب وکار 2 – تخصصی
جمع واحد 10
94 درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته با کد 1218404 را گذرانده اند، – * دانشجویانی که قبل از نیمسال اول سال تحصیلی 95
نیازي به گذراندن درس روش تحقیق در کارآفرینی ندارند.
**گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218540 1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینان 2 اصلی
1218541 2 ایجاد کسب و کار* 2 تخصصی
1218542 3 مدیریت کسب و کارهاي کوچک 2 تخصصی
1218414 4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
1218544 5 مدیریت زنجیره تأمین 2 تخصصی
جمع واحد 10
94 درس ایجاد و استقرار کسب و کار با کد 1218413 را گذرانده اند، نیازي به – * دانشجویانی که قبل از نیمسال اول سال تحصیلی 95
گذراندن درس ایجاد کسب وکار ندارند.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218553 1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی سمینار
1218554 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی 2
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
*در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی- اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزي
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121868
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218657 4
فناوریهاي نوین در کسب و کارهاي
کشاورزي
2 – تخصصی
1218658 5 زنجیره تأمین در کشاورزي 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 بازاریابی خدمات کشاورزي 2 تخصصی
3
مدیریت کسب و کارهاي خدماتی
کشاورزي
2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5
ترویج و آموزش کارآفرینی
کشاورزي
2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزي
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121870
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی – اجباري
1218616 4
فناوري اطلاعات و کارآفرینی
سازمانی
2 – تخصصی
1218617 5 کارآفرینی سازمانی 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 کسب و کار بین المللی 2 تخصصی
3
مدیریت فرایند و اجراي پروژه
هاي کارآفرینی
2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 مدیریت نوآوري و تکنولوژي 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش توسعه
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121874
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218402 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 – اختیاري
1218537 2 تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 2 – اصلی
1218410 3 تحلیل محیط کسب و کار 2 – اصلی
1218409 تئوري هاي کارآفرینی 2 – اصلی 4
1218403 5 کارآفرینی در بستر فناوري اطلاعات 2 – اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218411 روش تحقیق در کارآفرینی 2 – اختیاري 1
1218538 2 مدیریت استراتژیک کارآفرینی 2 – اصلی
1218405 3 *زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
1218662 4
برنامه ریزي یکپارچه توسعه
ملی/بخشی/منطقه اي / محلی
2 – تخصصی
1218663 5 نظارت و ارزشیابی توسعه 2 – تخصصی
جمع واحد 10
*گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 الگوهاي تصمیم گیري کارآفرینی 2 اصلی
2 مزیت رقابتی / منطقه اي 2 تخصصی
3 توسعه فرصت هاي کارآفرینی 2 تخصصی
4 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2 اصلی
5 توسعه اقتصادي 2 تخصصی
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش توسعه
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
2 روش تحقیق پیشرفته 2 بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی تخصصی
جمع واحد 4
لیست دروس جبرانی
* در صورت گذراندن تنها یکی از دروس آمار 1 و آمار 2 و یا کاربرد آمار در مدیریت نیازي به گذراندن این واحد درسی نمی باشد.
* گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش
نیاز
نوع درس
1218407 اصول حسابداري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی 1
1218408 2 بازاریابی و تحقیقات بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 جبرانی
1218406 3 مبانی پیشرفته کارآفرینی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی
1218430 *آمار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 – جبرانی 4
1218405 5 زبان تخصصی 2 – جبرانی اجباري
جمع واحد 10
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش کسب وکار بین المللی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121821
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت * 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218497 4 اصول کسب وکار بین المللی 3 تخصصی- اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش کسب وکار بین المللی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
.
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218499 1 حقوق کسب وکار بین المللی 3 تخصصی – اصلی
1218500 2 بازاریابی بین الملل 3 تخصصی – اختیاري
1218501 3 مدیریت جهانی 3 تخصصی- اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2 1
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش بازاریابی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121876
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت* 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218503 4 استراتژي بازاریابی 3 تخصصی- اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش بازاریابی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 4 اصول حسابداري 3 1 جبرانی
1237006 5 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218504 1 تحقیقات بازاریابی 3 تخصصی – اصلی
1218505 2 بازاریابی بین بنگاهی 3 تخصصی – ختیاري
1218506 3 مدیریت برند 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2 1
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار گرایش
استراتژی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
: هتشر دک 121875
لوا مرت
فیدر سرد دک سرد مان
دحاو
يرظن
دحاو
یلمع
زاین شیپ سرد عون
1 1218431 ناریدم يارب يرادباسح 3 یلصا
2 1218432 کیژتارتسا تیریدم 3 یلصا
3 1218433 تیریدم و نامزاس ياه هیرظن 3 یلصا
4 1218469 یصصخت نابز * 2 يرابجا یناربج
5 1237006 تیریدم رد قیقحت شور * 2 يرابجا یناربج
دحاو عمج 13
سرد ندنارذگ * نابز یصصخت ا نایوجشناد هیلک يارب تیریدم رد قیقحت شور و يرابج .تسا
مود مرت
موس مرت
فیدر سرد دک ن سرد ما دحاو
يرظن
دحاو
یلمع
زاین شیپ سرد عون
1 1218470 یناسنا عبانم تیریدم 3 لصا ی
2 1218471 ینامزاس راتفر تیریدم 3 لصا ی
3 1218472 یلام تیریدم 3 لصا ی
4 1218473 یبایرازاب تیریدم 3 لصا ی
دحاو عمج 12
فیدر سرد دک سرد مان دحاو
يرظن
او دح
یلمع
زاین شیپ سرد عون
1 1218474 راکو بسک ماکحاو قلاخا 3 یلصا
2 1218475 داصتقا لوصا 3 یلصا
3 1218476 تایلمع تیریدم 3 یلصا
4 1218477 هتفرشیپ کیژتارتسا تیریدم 3 یصصخت – یلصا
دحاو عمج 12
تنواعم یلیمکت تلایصحت و يشزومآ
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار گرایش
استراتژی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218478 1 پیاده سازي استراتژي 3 تخصصی- اصلی
1218479 2
تفکر استراتژیک واستراتژي در
عمل
3 تخصصی- اختیاري
1218480 3
کنترل ،بودجه بندي ومدیریت
عملکرد
3 تخصصی- اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش مالی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121877
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت * 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکاار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218487 4 بازارهاونهادهاي مالی 3 تخصصی -اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش مالی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218488 1 مدیریت سرمایه گذاري 3 تخصصی –اصلی
1218489 2 مالیه بین الملل 3 تخصصی-اختیاري
1218491 3 اقتصاد سنجی مالی 3 تخصصی-اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش بازاریابی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121818
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت* 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218503 4 استراتژي بازاریابی 3 تخصصی- اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش بازاریابی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 4 اصول حسابداري 3 1 جبرانی
1237006 5 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218504 1 تحقیقات بازاریابی 3 تخصصی – اصلی
1218505 2 بازاریابی بین بنگاهی 3 تخصصی – ختیاري
1218506 3 مدیریت برند 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش استراتژی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
: هتشر دک 121817
لوا مرت
فیدر سرد دک سرد مان دحاو
يرظن
دحاو
یلمع
زاین شیپ سرد عون
1 1218431 ناریدم يارب يرادباسح 3 یلصا
2 1218432 کیژتارتسا تیریدم 3 یلصا
3 1218433 تیریدم و نامزاس ياه هیرظن 3 یلصا
4 1218469 یصصخت نابز * 2 يرابجا یناربج
5 1237006 تیریدم رد قیقحت شور * 2 يرابجا یناربج
دحاو عمج 13
سرد ندنارذگ * نابز یصصخت ا نایوجشناد هیلک يارب تیریدم رد قیقحت شور و يرابج .تسا
مود مرت
موس مرت
فیدر سرد دک ن سرد ما
دحاو
يرظن
دحاو
یلمع زاین شیپ سرد عون
1 1218470 یناسنا عبانم تیریدم 3 لصا ی
2 1218471 ینامزاس راتفر تیریدم 3 لصا ی
3 1218472 یلام تیریدم 3 لصا ی
4 1218473 یبایرازاب تیریدم 3 لصا ی
دحاو عمج 12
فیدر سرد دک سرد مان
دحاو
يرظن
او دح
یلمع زاین شیپ سرد عون
1 1218474 راکو بسک ماکحاو قلاخا 3 یلصا
2 1218475 داصتقا لوصا 3 یلصا
3 1218476 تایلمع تیریدم 3 یلصا
4 1218477 هتفرشیپ کیژتارتسا تیریدم 3 یصصخت – یلصا
دحاو عمج 12
م یلیمکت تلایصحت و يشزومآ تنواع
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش استراتژی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218478 1 پیاده سازي استراتژي 3 تخصصی- اصلی
1218479 2
تفکر استراتژیک واستراتژي در
عمل
3 تخصصی- اختیاري
1218480 3
کنترل ،بودجه بندي ومدیریت
عملکرد
3 تخصصی- اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش کارآفرینی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121819
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت* 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218481 4 نظریه هاي کارآفرینی 3 تخصصی -اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش کارآفرینی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218484 1
طرح ریزي وراه اندازي کسب
وکار جدید
3 تخصصی – اصلی
1218485 2 کار آفرینی استراتژیک 3 تخصصی – اختیاري
1218486 3 مدیریت کسب وکار هاي کوچک 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش مالی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121822
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت * 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکاار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218487 4 بازارهاونهادهاي مالی 3 تخصصی -اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش مالی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
.
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218488 1 مدیریت سرمایه گذاري 3 تخصصی –اصلی
1218489 2 مالیه بین الملل 3 تخصصی-اختیاري
1218491 3 اقتصاد سنجی مالی 3 تخصصی-اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121823
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت* 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218492 4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 3 تخصصی – اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218494 1 دانش ومهارت هاي کار تیمی 3 تخصصی – اختیاري
1218495 2 توسعه سازمانی 3 تخصصی – اختیاري
1218496 3 مدیریت تغییر 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
سیستمھای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121824
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت * 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218527 4 تجارت الکترونیک 3 تخصصی -اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
(MBA) برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
سیستمھای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218528 1 مدیریت فناوري اطلاعات 3 تخصصی – اصلی
1218529 2
تحلیل وطراحی سیستم هاي
اطلاعاتی
3 تخصصی – اختیاري
1218530 3 سیستم هاي خبره وهوش مصنوعی 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121879
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت* 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218492 4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 3 تخصصی – اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف
کد
درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218494 1 دانش ومهارت هاي کار تیمی 3 تخصصی – اختیاري
1218495 2 توسعه سازمانی 3 تخصصی – اختیاري
1218496 3 مدیریت تغییر 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
سیستمھای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121878
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218431 1 حسابداري براي مدیران 3 اصلی
1218432 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی
1218433 3 نظریه هاي سازمان و مدیریت 3 اصلی
1218469 4 زبان تخصصی * 2 جبرانی اجباري
1237006 روش تحقیق در مدیریت * 2 جبرانی اجباري 5
جمع واحد 13
* گذراندن درس زبان تخصصی و روش تحقیق در مدیریت براي کلیه دانشجویان اجباري است.
ترم دوم
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218470 1 مدیریت منابع انسانی 3 اصلی
1218471 2 مدیریت رفتار سازمانی 3 اصلی
1218472 3 مدیریت مالی 3 اصلی
1218473 4 مدیریت بازاریابی 3 اصلی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218474 1 اخلاق واحکام کسب وکار 3 اصلی
1218475 2 اصول اقتصاد 3 اصلی
1218476 3 مدیریت عملیات 3 اصلی
1218527 4 تجارت الکترونیک 3 تخصصی -اصلی
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت کسب وکار
سیستمھای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ترم پنجم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
جدول دروس جبرانی
ردیف کد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218469 1 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1214066 اصول حسابداري 3 1 جبرانی 4
1237006 روش تحقیق در مدیریت 2 جبرانی اجباري 5
1117143 6 آمار وکاربرد آن در مدیریت 3 1 جبرانی
جمع 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218528 1 مدیریت فناوري اطلاعات 3 تخصصی – اصلی
1218529 2
تحلیل وطراحی سیستم هاي
اطلاعاتی
3 تخصصی – اختیاري
1218530 3 سیستم هاي خبره وهوش مصنوعی 3 تخصصی – اختیاري
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218571 1 *سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی
سمینار
1218572 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218667 روش هاي حل مساله 2 اصلی
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي – توسعه روستايي (گرايش توسعه كشاورزي) سال تحصيلي 96
كدرشته: 141210
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف شماره درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 الزامي 1412014 آمار و داده پردازي 2 1
1412010 مباني سياستگذاري در توسعه كشاورزي 2 الزامي 2
1 الزامي 1412015 برنام هريزي و كاربرد آن در توسعه روستايي 2 3
1412011 توسعه اقتصادي 2 اختياري 4
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف شماره درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1412016 روش تحقيق در توسعه روستايي 2 آمار و داده پردازي الزامي 1
1412017 مديريت و ارزشيابي پروژه هاي توسعه 2
روستايي و كشاورزي
1 برنامه ريزي و كاربرد 1
آن در توسعه
روستايي
الزامي
1412018 سيستمهاي ديناميكي 2 الزامي 3
1412012 اصول توسعه صنايع روستايي و كشاورزي 2 اختياري 4
1412019 مديريت منابع طبيعي تجديدشونده 2 اختياري 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف شماره درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 برنامه ريزي و كاربرد 1 GIS 1412020 كارگاه 1
آن در توسعه
روستايي
الزامي
1412013 توسعه پايدار روستايي 2 اختياري 2
1412021 آشنايي با نظامهاي بهر هبرداري در واحدهاي 4
توليدي
2 اختياري
1 سمينار 1412001 سمينار 1 3
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي – توسعه روستايي (گرايش توسعه كشاورزي) سال تحصيلي 96
كدرشته: 141210
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف
شماره درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف شماره درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1412024 توسعه اجتماعي(آموزش محور) 2 اختياري 1
1412007 اقتصاد روستايي ايران(آموزش
محور)
2 اختياري
1412023 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
(آموزش محور)
2 سمينار
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي – توسعه روستايي (گرايش توسعه كشاورزي) سال تحصيلي 96
كدرشته: 141210
٣ معاونت آموزشی
دروس جبراني
رديف شماره درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1121060 اصول آموزش و ترويج كشاورزي 1
و منابع طبيعي
2 جبراني
1121013 جامعه شناسي روستايي 2 جبراني 2
1121051 اصول اقتصاد كشاورزي 2 جبراني 3
1218176 مديريت توسعه 3 جبراني 4
1218177 مديريت تعاوني ها 3 جبراني 5
جمع واحد 12
جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط رشته مهندسي كشاورزي – توسعه روستايي (گرايش توسعه كشاورزي (كه با
علامت  ( مشخص شده اند
رديف
عناوين دروس جبراني
عناوين رشته تحصيلي
دانشجو در مقطع كارشناسي
اصول آموزش و ترويج
كشاورزي و منابع طبيعي
جامعه شناسي روستايي
اصول اقتصاد كشاورزي
مديريت توسعه
مديريت تعاون يها
1
ترويج و آموزش كشاورزي – مديريت و آباداني روستاها – اقتصاد
كشاورزي
– – – – –
  – – – 2 ساير گرايشهاي كشاورزري – كليه گرايشهاي منابع طبيعي
– – –   3 كليه گرايشهاي علوم اقتصادي – مديريت و حسابداري
     4 ساير رشت هها
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات)
(90- (مخصوص وروديهاي قبل از 91
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 122423
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224048 مباني علم اطلاع رساني (كتابداري) 2 تخصصي پايه 1
1224049 روش تحقيق 2 تخصصي پايه 2
1224050 ذخيره و بازيابي اطلاعات 2 تخصصي اجباري 3
1224053 4 مديريت مجموعه (منابع چاپي و
الكترونيكي) 2 تخصصي اجباري
1224057 اينترنت وشبكه هاي اطلاعاتي 2 تخصصي اجباري 5
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224058 آمار در كتابداري و اطلاع رساني 2 اختصاصي اجباري 1
1 مباني علم اطلاع رساني اختصاصي اجباري 1224054 فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته 1 2
1 مباني علم اطلاع رساني اختصاصي اجباري 1224055 چكيده نويسي و نمايه سازي 1 3
1 ذخيره و بازيابي اطلاعات اختصاصي اجباري 1224056 جستجو در منابع اطلاعاتي 1 4
1 اختصاصي اجباري 1224059 اصول و روش هاي مطالعه مستقل 1 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 كارورزي 2 تكميلي 1
1224069 2
طراحي و مديريت نظامها و پايگاههاي
اطلاعاتي٭
1 ذخيره و بازيابي اطلاعات اختصاصي اجباري 1
1224065 كتابخانه هاي ديجيتالي 2 اينترنت وشبكه هاي اطلاعاتي اختصاصي اجباري 3
1224066 سمينار پژوهش٭ 2 تكميلي 4
جمع واحد 8
٭ پس از گذراندن 20 واحد درسي
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 تكميلي 1
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات)
(90- (مخصوص وروديهاي قبل از 91
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224071 مديريت اطلاعات و دانش 2 – مباني علم اطلاع رساني تكميلي 1
1224072 داده پردازي 2 – تكميلي 2
جمع واحد 4
90 وبعد از آن) – ترم چهارم(مخصوص دانشجويان آموزش محور وروديهاي 91
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224091 1 نظريه و روشهاي خدمات مرجع 2 اختصاصي اختياري
1224090 2 * سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 روش تحقيق
-2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري ) با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم ياچهارم اخذ وگذرانده شود.
ليست دروس جبراني كارشناسي ارشد كتابداري(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224070 سازماندهي مواد 1 ٭
1 جبراني 2
1 جبراني 1224052 مرجع شناسي 1 2
جمع واحد 5
88 نيز مطابق سيستم گلستان به صورت 2 واحد نظري و 1 واحد عملي صحيح مي باشد. ” – ٭توجه: درس سازماندهي مواد در سال تحصيلي 89
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات)
(90- (مخصوص وروديهاي قبل از 91
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف شماره درس عنوان درس
تعداد واحد
مدرك كارشناسي
نظري عملي
1 1224070 سازماندهي مواد 2 1
كليه رشته ها به استثناي رشته كتابداري و
گرايش هاي آن
1 1224052 مرجع شناسي 1 1
كليه رشته ها به استثناي رشته كتابداري و
گرايش هاي آن
5 واحد 2 جمع واحد 3
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
1394 وبعد از آن به غير از ورودي هاي فراگير نوبت 15 – مخصوص وروديهاي نيمسال اول 95
95- سال تحصيلي 96
کد رشته : ١٢١٣٤٢
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213372 تطور متون شعر فارسي 2 پايه 1
1213359 كتاب هاي تصويري 2 اصلي 2
1213373 تطورمتون نثر فارسي 2 پايه 3
1213243 *كودك و تفكر خلاق 2 اختياري 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213338 ساخت دستوري زبان فارسي 2 پايه 1
1213246 نقد و نظريه ادبيات كودك 2 اصلي 2
1213335 متون نظم و نثر عربي 2 پايه 3
1213360 *ادبيات ديني كودك و نوجوان 2 اختياري 4
1213341 بلاغت كاربردي 2 پايه 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213361 فلسفه و روانشناسي كودكي و نوجواني 2 اصلي 1
1213337 نظريه ها و نقد ادبي 2 پايه 2
1213362 بازنويسي و باز آفريني متون كهن فارسي 3
و ادبيات عامه براي كودكان
2
اصلي
1213374 روش تحقيق در ادبيات كودك و نوجوان 2 اصلي 4
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
1394 وبعد از آن به غير از ورودي هاي فراگير نوبت 15 – مخصوص وروديهاي نيمسال اول 95
95- سال تحصيلي 96
کد رشته : ١٢١٣٤٢
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
توجه: دروس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد
گرايش ادبيات كودك و نوجوان(سرفصل بازنگري شده)است كه توسط شوراي تخصصي زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است
و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي است.
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213257 1
سمينار(تحقيق و تتبع
نظري)(آموزش محور)
2
-1 روش تحقيق در
ادبيات كودك و
نوجوان
-2 بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني
سمينار
1213389 2
رمان نوجوان(آموزش
محور)
2 – اختياري
1213395 3
كودك و رسانه(آموزش
محور) 2 – اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
1394 وبعد از آن به غير از ورودي هاي فراگير نوبت 15 – مخصوص وروديهاي نيمسال اول 95
95- سال تحصيلي 96
کد رشته : ١٢١٣٤٢
٣ معاونت آموزشی
دروس پيشنياز(براي كليه شيوه هاي پژوهش محوروآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213363 1 آشنايي با ادبيات كودك(كليات و
مبناها) 2
1213247 تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در ايران 2 2
1213250 3 تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در
جهان 2
جمع 6
مشخص شدن مدارك كارشناسي غيرمرتبط جهت گذراندن دروس جبراني جدول فوق:
دانشجويان با مدرك كارشناسي غير از رشته زبان و ادبيات فارسي(محض ودبيري) بايد 6 واحد دروس پيشنياز را بگذرانند.
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121847
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218208 1 تئوریهاي مدیریت 3 2
تئوریهاي
( مدیریت ( 1
اصلی مشترك
1218209 2 تصمیم گیري کمی براي مدیران 3 اصلی مشترك
1218210 3 مدیریت اسلامی 3 اصلی مشترك
1218213 4
مدیریت رفتار سازمانی ومنابع
انسانی
3 اصلی مشترك
جمع واحد 12
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218215 1 مدیریت فناوري اطلاعات
وارتباطات 3 اصلی مشترك
1237003 2 مدیریت تحول 3 تخصصی گرایشی
1237002 3
برنامه ریزي استراتژیک در عمل
(کارگاه)
2 1 تخصصی گرایشی
1218211 4 تفکر و دید استراتژیک 3 تخصصی گرایشی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
3 اصلی مشترك 1218212 1 تئوریهاي مدیریت 1
1218214 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی مشترك
3 جبرانی اجباري MBA 1225018 3 زبان تخصصی
جمع واحد 9
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم چهارم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1237004 1
تحلیل تطبیقی از استراتژیهاي سازمانی
موفق ونا موفق (کارگاه) * 2 1
تخصصی
گرایشی
1237001 2 مدیریت مالی و حسابداري 3
اصلی
مشترك
جمع واحد 6
* توضیحات:دانشجو براي اخذ این درس با پایان نامه از حد نصاب معدل برخوردار باشد.
ترم پنجم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
( 90- ترم پنجم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218308 1 پروژه 2 تخصصی
1218307 2 روش تحقیق 2 تخصصی
جمع واحد 4
توجه : دانشجو می تواند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .
90 و بعد از آن ) – ترم پنجم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218365 1 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري ) 2
بعد از گذراندن
کلیه دروس
جبرانی مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم و پس از آن ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط M.B.A دروس جبرانی کارشناسی ارشد
( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
۱. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در
جدول شماره 2 را گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .
۲. درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره 1)ذکر شده باشد ، قابل قبول است .
< < جدول شماره 1
براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط (برحسب مورد با توجه به ریز M.B.A دروس جبرانی کارشناسی ارشد
نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
< < جدول شماره 2
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1237006 1 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1117143 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
3 MBA 1225018 3 زبان تخصصی
3 1214066 اصول حسابداري 1 4
جمع واحد یازده واحد 11
نکته:
براي همه دانشجویان الزامی است. MBA – گذراندن درس جبرانی اجباري زبان تخصصی
– درس جبرانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 بعنوان درس دانشپذیري صرفاً براي دانشجویان
فراگیر ورودي سال 89 در سیستم گلستان فعال است و سایر دانشجویان دقت نمایند درس مذکور
را انتخاب نکنند.
ردیف عنوان درس گذرانده شده در مقطع
کارشناسی
کد درس قابل تطبیق با دروس جبرانی در مقطع ارشد
( 1 درس آمار را بصورت دو تا 2 واحدي ( 4واحد) 1117143 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1
3 واحدي) )
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121847
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218208 1 تئوریهاي مدیریت 3 2
تئوریهاي
( مدیریت ( 1
اصلی مشترك
1218209 2 تصمیم گیري کمی براي مدیران 3 اصلی مشترك
1218210 3 مدیریت اسلامی 3 اصلی مشترك
1218213 4
مدیریت رفتار سازمانی ومنابع
انسانی
3 اصلی مشترك
جمع واحد 12
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218215 1 مدیریت فناوري اطلاعات
وارتباطات 3 اصلی مشترك
1237003 2 مدیریت تحول 3 تخصصی گرایشی
1237002 3
برنامه ریزي استراتژیک در عمل
(کارگاه)
2 1 تخصصی گرایشی
1218211 4 تفکر و دید استراتژیک 3 تخصصی گرایشی
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
3 اصلی مشترك 1218212 1 تئوریهاي مدیریت 1
1218214 2 مدیریت استراتژیک 3 اصلی مشترك
3 جبرانی اجباري MBA 1225018 3 زبان تخصصی
جمع واحد 9
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم چهارم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1237004 1
تحلیل تطبیقی از استراتژیهاي سازمانی
موفق ونا موفق (کارگاه) * 2 1
تخصصی
گرایشی
1237001 2 مدیریت مالی و حسابداري 3
اصلی
مشترك
جمع واحد 6
* توضیحات:دانشجو براي اخذ این درس با پایان نامه از حد نصاب معدل برخوردار باشد.
ترم پنجم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
( 90- ترم پنجم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218308 1 پروژه 2 تخصصی
1218307 2 روش تحقیق 2 تخصصی
جمع واحد 4
توجه : دانشجو می تواند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .
90 و بعد از آن ) – ترم پنجم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218365 1 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري ) 2
بعد از گذراندن
کلیه دروس
جبرانی مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم و پس از آن ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
۹٤- ورودی قبل از نیمسال اول ۹٥ M.B.A برنامھ ارائھ دروس كارشناسيارشدمدیریت
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط M.B.A دروس جبرانی کارشناسی ارشد
( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
۱. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در
جدول شماره 2 را گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .
۲. درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره 1)ذکر شده باشد ، قابل قبول است .
< < جدول شماره 1
براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط (برحسب مورد با توجه به ریز M.B.A دروس جبرانی کارشناسی ارشد
نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
< < جدول شماره 2
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1237006 1 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1117143 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
3 MBA 1225018 3 زبان تخصصی
3 1214066 اصول حسابداري 1 4
جمع واحد یازده واحد 11
نکته:
براي همه دانشجویان الزامی است. MBA – گذراندن درس جبرانی اجباري زبان تخصصی
– درس جبرانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 بعنوان درس دانشپذیري صرفاً براي دانشجویان
فراگیر ورودي سال 89 در سیستم گلستان فعال است و سایر دانشجویان دقت نمایند درس مذکور
را انتخاب نکنند.
ردیف عنوان درس گذرانده شده در مقطع
کارشناسی
کد درس قابل تطبیق با دروس جبرانی در مقطع ارشد
( 1 درس آمار را بصورت دو تا 2 واحدي ( 4واحد) 1117143 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1
3 واحدي) )
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
١
کدرشته: ١٤١١١٨
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411457 1 رياضيات 3 (معادلات
ديفرانسيل)
3 پايه
1411458 روش تحقيق 2 پايه 2
1411477 3 مدل سازي سامانه هاي
انرژي
2 تخصصي الزامي
1411478 مهندسي پايداري 2 تخصصي الزامي 4
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411479 تحليل سامانه هاي انرژي 2 1
تخصصي
اختياري
1411480 2 پتانسيل سنجي و بازدهي
انرژي هاي تجديد پذير
2
تخصصي
اختياري
1411481 شبكه هاي عصبي مصنوعي 3 3
تخصصي
اختياري
1411459 4
بهينه سازي انرژي در
سامانه هاي كشاورزي
3
تخصصي
اختياري
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411482 سامانه هاي خبره و فازي 2 1
تخصصي
اختياري
1411483 محصولات بيو انرژي 2 2
تخصصي
اختياري
1411484 مباحث نوين 2 3
تخصصي
اختياري
1411485 سمينار 1 4
تخصصي
اختياري
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
٢
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
2 سمينار
1411486 بازارهاي انرژي (آموزش 2
محور)
2
تخصصي
اختياري
1411487 تصميم گيري با 3
معيارهاي چند
گانه(آموزش محور)
2
تخصصي
اختياري
جمع كل 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس
95- كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
٣
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1415059
بازاريابي و اقتصاد
كشاورزي
3 جبراني
1411494 ماشينهاي كشاورزي 2
عمومي
3 جبراني
1415051 مكانيزاسيون 3
كشاورزي
3 جبراني
1415049 منابع انرژي تجديد 4
پذير
3 جبراني
جمع واحد 12
 جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط وغيرمرتبط رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي (كه با علامت
مشخص شده اند.)
رديف
عناوين دروس جبراني
عناوين رشته تحصيلي
دانشجو در مقطع كارشناسي
بازاريابي و
اقتصاد
كشاورزي
مكانيزاسيون
كشاورزي
منابع انرژي
تجديد پذير
ماشينهاي
كشاورزي عمومي
1
ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، مكانيك ماشينهاي
كشاورزي، مكانيزاسيون كشاورزي – – – –
   – 2 ساير گرايش هاي رشته هاي مهندسي كشاورزي
   – 3 كليه گرايش هاي منابع طبيعي
   – 4 كليه گرايش هاي علوم اقتصادي، مديريت و حسابدراي
    5 ساير رشته ها
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهري
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 121825
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218522 1
نظریه هاي سازمان و مدیریت-دیدگاه
استراتژیک
2 تخصصی مشترك
1218523 2 برنامه ریزي منطقه اي براي مدیران 2 تخصصی مشترك
1218524 3 نظریه هاي رفتار سازمانی پیشرفته 2 تخصصی مشترك
1218525 4
جامعه شناسی شهري و پاتولوژي
(آسیب شناسی) شهري
2 مبانی جامعه شناسی تخصصی مشترك
1218526 سیستم هاي اطلاعات مدیریت 2 تخصصی مشترك 5
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218539 1 اقتصاد شهري 2 اقتصاد براي مدیران تخصصی مشترك
1218555 2 برنامه ریزي شهري 2 تخصصی مشترك
1218556 3 اصول برنامه ریزي در امور فرهنگی 2 تخصصی مشترك
1218557 4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 تخصصی مشترك
1218558 حقوق شهري و قوانین شهرسازي 2 5
حقوق اساسی و اداره
سازمانهاي محلی
تخصصی مشترك
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218559 1 حمل و نقل همگانی 2 تخصصی اختیاري*
1218560 سمینار مسایل جاري کلان شهرها 2 سمینار 2
1218561 3
سمینار مدیریت بحران و سوانح
طبیعی در شهر
2 سمینار
1218562 4 مدیریت مالی و بودجه شهرداري ها 2 تخصصی مشترك
جمع واحد 8
• گذراندن درس حمل و نقل همگانی(تخصصی اختیاري) براي کلیه دانشجویان الزامی است.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهري
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218563 1 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218564 2 اصول سیستم هاي اطلاعات
2 تخصصی اختیاري (GIS) جغرافیایی
جمع واحد 4
دروس پیش نیاز
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218516 1 روش تحقیق(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 پیش نیاز
1218517 2
اقتصاد براي مدیران(خرد و کلان) (در صورت نگذراندن در دوره
کارشناسی)
2
پیش نیاز
1218518 3
حقوق اساسی و اداره سازمانهاي محلی(در صورت نگذراندن در دوره
کارشناسی)
2
پیش نیاز
1218519 4 مبانی جامعه شناسی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 پیش نیاز
1218520 بازرگانی و تجارت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 پیش نیاز 5
1218521 آمار براي مدیران(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2 پیش نیاز 6
جمع واحد 12
توجه: گذراندن دروس جبرانی تعیین شده براي دانشجو طبق نظر مرکز آموزشی، قبل از دروس تخصصی مشترك و تخصصی اختیاري،
الزامی است.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص مذیزیت پيطزفت ت سٌؼو ضيزی ر سًتایی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
کذ رضتو: 121863
تزم ا لً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حق قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218583 5
هذیزیت اه رٌ ضيزی
ر سًتایی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2
عذالت اجتواعی حکوزانی
2 تخصصی
3 هذیزیت بحزاى 2 تخصصی
4
ارسضیابی عولکزد
د لًت در اجزای
پز ژًه ىای عوزانی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص مذیزیت پيطزفت ت سٌؼو ضيزی ر سًتایی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
تزم چيارم )فقط مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ پژ ىًص مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ آم سٌش مح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحقیك تتبع
نظزی 2
2 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
جمغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ مذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌان ضي هٌ ىای پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2
جبزانی
اجباری
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جمغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگان مذرک کارضناسی مزتبط)رضتو مذیزیت د لًتی، مذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، مذیزیت صنؼتی، مذیزیت ام رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذن
آن درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگان مذرک کارضناسی غيزمزتبط طبق جذ لً ف قٌ می باضذ.
*گذرانذن درص سبان تخصصی بزای کليو دانطج یٌان الشامی است.
برنامھ ارائھ دروس كارشناسياردشادن شمگدایهریپتی ادمو لنتوير (گرایش مدیریت منابع انساني)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121830
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
92 براي کلیه دانشجویان جبرانی اجباري اعلام می گردد. گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان اجباري است. – * درس زبان تخصصی از نیمسال اول 93
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218194 1 برنامه ریزي استراتژیک نیروي انسانی 3 تخصصی
1218195 2 مدیریت بهره وري نیروي انسانی 3 تخصصی
1218196 3 سمینار تخصصی در مدیریت نیروي انسانی 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
∗ 1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
برنامھ ارائھ دروس كارشناسياردشادن شمگدایهریپتی ادمو لنتوير (گرایش مدیریت منابع انساني)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218309 1 روش تحقیق 2 اصلی
1218310 2 پروژه 2 اصلی
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218371 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را گذرانده باشند، این درس جزء درس اصلی پذیرفته خواهد شد – نکته- در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
بنابراین تعداد واحد فارغ التحصیلی دانشجویان 34 واحد می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را اخذ نکرده باشند و یا این درس را مردود شده باشند، می بایست از – – در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
92 درس “زبان تخصصی” را به عنوان درس جبرانی اجباري اخذ و بگذرانند. – نیمسال اول 93
92 از درس جبرانی این رشته حذف گردید. در صورتی که دانشجویان درس”مبانی مدیریت – – درس”مبانی مدیریت دولتی ( 1)” از نیمسال اول 93
دولتی ( 1)” را گذرانده باشند این درس جزء درس جبرانی پذیرفته خواهدشد. با توجه به اینکه گذراندن دروس جبرانی طبق جدول اعلام شده حداکثر
تا سقف 11 واحد مورد پذیرش می باشد.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
برنامھ ارائھ دروس كارشناسياردشادن شمگدایهریپتی ادمو لنتوير (گرایش مدیریت نیروی انساني)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121827
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218194 1 برنامه ریزي استراتژیک نیروي انسانی 3 تخصصی
1218195 2 مدیریت بهره وري نیروي انسانی 3 تخصصی
1218196 3 سمینار تخصصی در مدیریت نیروي انسانی 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
∗ 1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
برنامھ ارائھ دروس كارشناسياردشادن شمگدایهریپتی ادمو لنتوير (گرایش مدیریت نیروی انساني)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم چهارم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218371 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
توجه:
94 نام رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع – 94 براي دانشجویان ورودي نیمسال اول 95 – * * از نیمسال اول سال تحصیلی 95
انسانی به مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی تغییر یافته است.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121857
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
92 براي کلیه دانشجویان جبرانی اجباري اعلام می گردد. گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است. – * درس زبان تخصصی از نیمسال اول 93
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218302 1 بودجه عمومی وبودجه شرکتهاي دولتی 3 تخصصی
1218303 2 تصمیم گیري در مسائل مالی 3 تخصصی
1218304 3 سمینار تحقیقی در مدیریت مالی 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218309 1 روش تحقیق 2 اصلی
1218310 2 پروژه 2 اصلی
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218372 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را گذرانده باشند، این درس جزء درس اصلی پذیرفته خواهد شد و – نکته- در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
نیازي به اخذ درس “بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران” نمی باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را اخذ نکرده باشند و یا این درس را مردود شده باشند، می بایست از – – در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
92 درس “زبان تخصصی” را به عنوان درس جبرانی اجباري اخذ و بگذرانند. – نیمسال اول 93
92 از دروس جبرانی این رشته حذف گردید. در صورتی که دانشجویان درس “مبانی مدیریت – – درس”مبانی مدیریت دولتی ( 1)” از نیمسال اول 93
دولتی ( 1)” را گذرانده باشند این درس جزء دروس جبرانی پذیرفته خواهدشد. با توجه به اینکه گذراندن دروس جبرانی طبق جدول اعلام شده
حداکثر تا سقف 11 واحد مورد پذیرش می باشد.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستمهاي اطلاعاتی)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121858
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
92 براي کلیه دانشجویان جبرانی اجباري اعلام می گردد. گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است. – * درس زبان تخصصی از نیمسال اول 93
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218299 1 نظریه هاي سیستمی 3 تخصصی
1218300 2 سیستمهاي اطلاعاتی استراتژیک 3 تخصصی
1218301 3 کاربرد فن آوري اطلاعات در سازمان 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستمهاي اطلاعاتی)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218309 1 روش تحقیق 2 اصلی
1218310 2 پروژه 2 اصلی
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218370 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را گذرانده باشند، این درس جزء درس اصلی پذیرفته خواهد شد – نکته- در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
و نیازي به اخذ درس “بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران” نمی باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را اخذ نکرده باشند و یا این درس را مردود شده باشد، می بایست از – – در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
92 درس “زبان تخصصی” را به عنوان درس جبرانی اجباري اخذ و بگذرانند. – نیمسال اول 93
92 از درس جبرانی این رشته حذف گردید. در صورتی که دانشجویان درس “مبانی مدیریت – – درس”مبانی مدیریت دولتی ( 1)” از نیمسال اول 93
دولتی ( 1)” را گذرانده باشند این درس جزء درس جبرانی پذیرفته خواهدشد. با توجه به اینکه گذراندن دروس جبرانی طبق جدول اعلام شده حداکثر
تا سقف 11 واحد مورد پذیرش می باشد.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 121851
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
92 براي کلیه دانشجویان جبرانی اجباري اعلام می گردد. گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است. – * درس زبان تخصصی از نیمسال اول 93
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218380 1 روشهاي تحقیق در رفتار سازمانی 2 تخصصی
1218381 2 نظریه و فرآیند تحول سازمان 2 تخصصی
1234016 3 نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی 2 تخصصی
1234017 4 سمینار در مسائل رفتاري 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول)
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218309 1 روش تحقیق 2 اصلی
1218310 2 پروژه 2 اصلی
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218369 1 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري) 2
1. روشهاي تحقیق در
رفتارسازمانی
2. بعد از گذراندن
کلیه دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
نکته: دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد
شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را گذرانده باشند، این درس جزء درس اصلی پذیرفته خواهد شد – نکته- در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
و نیازي به اخذ درس “بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران” نمی باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را اخذ نکرده باشند و یا این درس را مردود شده باشند، می بایست از – – در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
92 درس “زبان تخصصی” را به عنوان درس جبرانی اجباري اخذ و بگذرانند. – نیمسال اول 93
92 از درس جبرانی این رشته حذف گردید. در صورتی که دانشجویان درس “مبانی مدیریت – – درس”مبانی مدیریت دولتی ( 1)” از نیمسال اول 93
دولتی ( 1)” را گذرانده باشند این درس جزء درس جبرانی پذیرفته خواهدشد. با توجه به اینکه گذراندن دروس جبرانی طبق جدول اعلام شده حداکثر
تا سقف 11 واحد مورد پذیرش می باشد.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
برنامھ ارائھ دروس كارشناسيداانرششگدا همدپییرایمت ندوورلتي (گرایش تشکیلات و روشھا)
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121850
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218185 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218186 2 فرآیند خط مشی گذاري 2 اصلی
1218187 3 نظامهاي اداري تطبیقی پیشرفته 2 اصلی
1218382 4 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري
1218188 5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
جمع واحد 10
92 براي کلیه دانشجویان جبرانی اجباري اعلام می گردد. گذراندن درس زبان تخصصی براي کلیه دانشجویان الزامی است. – * درس زبان تخصصی از نیمسال اول 93
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218189 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 اصلی
1218190 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 اصلی
1218191 3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 اصلی
1218192 4 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 اصلی
1218193 5 تحلیل آماري 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1234011 1 حقوق اساسی سازمانهاي دولتی 3 تخصصی
1234012 2 طراحی و ایجاد سازمانهاي متناسب با عصر
اطلاعات 3 تخصصی
1234013 3 سمینار تحقیقی در مورد مسائل سازمانهاي
اداري ایران 2 تخصصی
1218197 4 بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
∗ 1111296 1 پایان نامه 4
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
برنامھ ارائھ دروس كارشناسيداانرششگدا همدپییرایمت ندوورلتي (گرایش تشکیلات و روشھا)
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218309 1 روش تحقیق 2 اصلی
1218310 2 پروژه 2 اصلی
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218368 1 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري ) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218374 2 روش تحقیق 2 اصلی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(همه گرایشها) (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)
( براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1218026 1 مبانی سازمان و مدیریت (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218029 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218201 3 آمار و کاربرد آن در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218382 4 زبان تخصصی 2
جمع واحد یازده واحد 11
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را گذرانده باشند، این درس جزء درس اصلی پذیرفته خواهد شد و – نکته-در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
نیازي به اخذ درس “بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران” نمی باشد.
92 درس “زبان تخصصی” را اخذ نکرده باشند و یا این درس را مردود شده باشند، می بایست از – – در صورتی که دانشجویان قبل از نیمسال اول 93
92 درس “زبان تخصصی” را به عنوان درس جبرانی اجباري اخذ و بگذرانند. – نیمسال اول 93
92 از درس جبرانی این رشته حذف گردید. در صورتی که دانشجویان درس “مبانی مدیریت – – درس”مبانی مدیریت دولتی ( 1)” از نیمسال اول 93
دولتی ( 1)” را گذرانده باشند این درس جزء درس جبرانی پذیرفته خواهدشد. با توجه به اینکه گذراندن دروس جبرانی طبق جدول اعلام شده حداکثر
تا سقف 11 واحد مورد پذیرش می باشد.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۴:٠٧
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٧۴ -مديريت آموزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربیتي
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۴واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١٠١۴ ٣٩۵١ ٢ روشھاوفنون تدريس ١٢ ٠ ٣ تستي ۵٢٢٠ آزمايشي روشھا و فنون تدريس منوچھر وكیلیان ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
١٢١١٠٢۴ ٣٩۵١ ٣ اصول مديريت آموزشي ١٢ ٠ ٣ تستي ٨٢۶٣ آزمايشي اصول مديريت آموزشي علي علاقه بند ٢٠٠٩ ١٣٨٨ پیام نور
١٢١١٢۶٩ ٣٩۵١ ۴ اصول وفلسفه آموزش وپرورش ١٢ ٠ ٣ تستي ۵١۴۴ قطعي فلسفه تربیت عیسي ابراھیم زاده ٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١١٢٨٠ ٣٩۵١ ۵ فلسفه مديريت آموزشي ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۴۶٧ آزمايشي نگاھي دوباره به مباني فلسفي
در مديريت آموزشي T.Q.M تیلوريسم و
محمد رضا سرمدي ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ٢ حذف شود.
١٢١١٢٨١ ٣٩۵١ ۶ مكاتب فلسفي و آراء تربیتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٢٧ كتاب مكاتب فلسفي وآراءتربیتي جرالد لي. گوتک محمدجعفر پاک
سرشت
٢٠ و ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ۴
حذف شود.
١٢١١۴١٢ ٣٩۵١ ٧ نظارت وراھنمايي آموزشي ٢۴ ٠ ٣ تستي ١٠١١٧ كتاب يادگیري براي تدريس در آموزش عالي پال رمزدن عبدالرحیم نوه ابراھیم ٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه
فرھنگیان
بخش ھاي ٢ و ٣ مطالعه شود.
١٢١١۴١٢ ٣٩۵١ نظارت وراھنمايي آموزشي تستي ٧٨۴٧ كتاب نظارت و راھنمايي تعلیماتي كیت . ا .اچسون / مرديت دامین
گال
۴ و ۵ مطالعه شود. ،٣ ، محمد رضا بھرنگي ٢٠١٣ ١٣٩٢ كمال تربیت فصل ھاي ١
١٢١١۴١٣ ٣٩۵١ ٨ تئوريھاي سازماني مديريت ٢۴ ٠ ٣ تستي ٨۶۵٧ كتاب تئوريھاي سازماني (ساختار طراحي و
كاربردھا)
١٠ و ١۵ حذف شود. ، استیفن رابینز سید مھدي الواني ٢٠١٣ ١٣٩٢ صفار فصل ھاي ۴
١٢١١۴١۴ ٣٩۵١ ٩ اصول مديريت اسلامي ١۶ ٠ ٢ تستي ۵١٩۶ درسنامه مباني مديريت اسلامي رضا نجاري ٢٠٠٧ ١٣٨۶ پیام نور فصل ٣ حذف شود.
١٢١١۴١۵ ٣٩۵١ ١٠ تجزيه وتحلیل سیستمھاوكاربرد
آن در مديريت آموزشي
١١ و ١٢ حذف شود. ، ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵٣۴١ آزمايشي سیستم ھاي اطلاعات مديريت پیشرفته محمد علي سرلك – حسن فراتي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور فصل ھاي ١٠
١٢١١۴١۶ ٣٩۵١ ١١ رفتار و روابط انساني در
سازمانھاي آموزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴۵ كتاب رفتار و روابط در مراکز آموزشي و
دانشگاھي
حمید ملکي ٢٠١۵ ١٣٩۴ سرافراز
١٢١١۴١٧ ٣٩۵١ ١٢ اصول برنامه ريزي آموزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴٢٧ كتاب ديدگاھھاي نو در برنامه ريزي آموزشي فريده مشايخ ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
١٢١١۴١٨ ٣٩۵١ ١٣ كاربرد آمار استنباطي در مديريت
آموزشي
٢۴ ٠ ٣ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پیشرفته حسین زارع – محمد حسن صیف-
سعید طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١١۴٢٠ ٣٩۵١ ١۴ اصول مديريت آموزشي ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵٣۵٣ آزمايشي مديريت فرآيند آموزش محمد رضا سرمدي- محمد حسن
صیف
٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
١٢١١۴٢١ ٣٩۵١ ١۵ مديريت نیروي انساني ٢۴ ٠ ٣ تستي ٧٧٨٣ كتاب مباني مديريت منابع انساني گري دسلر علي پارسايیان-
محمد اعرابي
٢٠١٣ ١٣٩٢ دفتر
پژوھشھاي
فرھنگي
١٢١١۴٢٢ ٣٩۵١ ١۶ روشھاي تحقیق در مديريت
آموزشي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقیق كنیم لورن بلكستر- كريستینا ھیوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عیسي ابراھیم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۴ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۴٢٢ ٣٩۵١ روشھاي تحقیق در مديريت
آموزشي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقیق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الھه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ۶ مطالعه شود.
١٢١١۴۴٧ ٣٩۵١ ١٧ مقدمات برنامه ريزي آموزشي ٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٧٣٧ كتاب مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي تقي پور ظھیر ٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه
– ١٢١١۴۵٧ ٣٩۵١ ١٨ سمینار(آموزش محور) ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۴۵٨ ٣٩۵١ ١٩ روش تدريس پیشرفته (آموزش
محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ۵۵۶١ آزمايشي راھبردھاي پردازش وتدوين محتواي
آموزش الكترونیكي
بھمن زندي- فروزان دھباشي
شريف
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور بخش ٣ حذف شود.
١٢١١۴۵٨ ٣٩۵١ روش تدريس پیشرفته (آموزش
محور)
تستي ٩٢٩١ آزمايشي روش تدريس پیشرفته نسیم سعید، حسین زارع ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پیام
نور
۶ و ٨ حذف شود. ، فصل ھاي ۴
١٢١١۴۶۴ ٣٩۵١ ٢٠ كاربرد تئوريھا و اصول يادگیري در
برنامهريزي درسي(آموزش محور)
٧ و ٨ حذف شود. ،۶ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴٣۶ كتاب روانشناسي تربیتي حسین لطف آبادي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت فصل ھاي ۴
١٢١١۴۶۵ ٣٩۵١ ٢١ سمینار(تحقیق وتتبع نظري)
(آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٢ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ١صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی گزایص
مذیزیت استزاتژیک
96- سال تحصیلی 95
کذرضتو: 121834
تزم ا لً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
2 پبی ظًزی بُی سبسهبى و هذیزیت
پیطزفت 1218668 1
1218669 تحلیل آهبری 2 پبی 2
1218670 هذیزیت استزاتژیک پیطزفت 2 پبی 3
2 پبی هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً
پیطزفت 1218671 4
1218672 اخلاق و احکبم کسب وکبر 2 پبی 5
جوع واحذ 10
تزم د مً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1218673 کبربزد تئوری تصوین گیزی 2 اصلی 1
2 اصلی
رو شض بٌسی پژو ص بُی کیفی و
آهیخت در هذیزیت
1218674 2
2 اصلی
ببساریببی و هذیزیت
ببسارپیطزفت 1218675 3
1218676 هذیزیت رفتبر هصزف ک ذٌٌ 2 اصلی 4
1218677 هذیزیت تبلیغبت و بز ذً 2 اصلی 5
جوع واحذ 10
تزم س مٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
2 تخصصی
هذیزیت تفکز و تحول
1 استزاتژیک
2 اجزا و ک تٌزل استزاتژی 2 تخصصی
3 طز حریشی کسب و کبر 2 تخصصی
2 تخصصی
هذیزیت استزاتژیک در ضزکت
4 بُی هبدر و لُذی گٌ
5 روش تحقیك پیطزفت 2َ تخصصی
جوع واحذ 8
*توج :َ اخذ درص روش تحقیك پیطزفت ب ع وٌاى یکی اس دروص جبیگشیي پبیبى بًه فقط
بزای دا طًجویبى ضیو آهوسش هحور اجببری هی ببضذ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی)گزایص
مذیزیت استزاتژیک(
کذرضتو: 121834
تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ(
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1 پبیبى بًه 4 پبیبى بًه جوع واحذ 4
95 بؼذ اس آن ( -9 تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ آم سٌ شمح رٌ رً دًی سال تحصیلی 6
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػمل
ی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
سوی بٌر
بعذاسگذرا ذًى
کلی دروص
جبزا یً
1 سوی بٌر)تحقیك و تتبع ظًزی( 2
جوع واحذ 2
* دانطج یٌان ضی هٌ آم سٌش مح رٌ نمی ت اٌننذ ىز د درص سمینار )تحقیق تًتبغ نظزی( ر شً
تحقیق پیطزفتو را ىمشمان اخذ نمایذ.
در صً جبزانی بزای کلیو دانطج یٌان ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػمل
ی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
جبزا یً
اجببری 1218678 سببى تخصصی 2 1
1218679 سیست ن بُی اطلاعبتی هذیزیت 2 جبزا یً 2
1218680 هذیزیت رفتبر سبسهب یً 2 جبزا یً 3
1218681 هذیزیت هبلی 2 جبزا یً 4
1218682 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً 2 جبزا یً 5
جوع واحذ 10 جبزا یً
توضیحبت هزبوط ب رضت بُی کبرض بٌسی :
1. فار ؽالتحصیلان رضتو مذیزیت باسرگانی بو جش درص سبان تخصصی نیاسی بو
گذرانذن سایز در صً جبزانی نذارنذ.
2. فارؽ التحصیلان رضت وىای ىمنام )مذیزیت د لًتی، مذیزیت بیمو، مذیزیت
صنؼتی، حسابذاری کارآفزینی ( در ص رٌت یکو ىز یک اس در صً جبزانی را
بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نیاسی بو گذرانذن آن درص جبزانی
نذارنذ.
3. فار ؽالتحصیلان رضت وىای غیزىمنام م ظٌف بو گذرانذن 10 اًحذ ارائ وضذه اس
در صً جبزانی می باضنذ.
4. کلیو دانطج یٌان ملشم بو گذرانذن درص سبان تخصصی می باضنذ.
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
96- سال تحصیلی 95
کدرشته: 121839
ترم اول
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
ردیف کد درس نام درس نظري
1218668 نظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفته 2 پایه 1
1218669 تحلیل آماري 2 پایه 2
1218670 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 پایه 3
1218671 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 پایه 4
1218672 اخلاق و احکام کسب وکار 2 پایه 5
جمع واحد 10
ترم دوم
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
ردیف کد درس نام درس نظري
1218673 کاربرد تئوري تصمیم گیري 2 اصلی 1
روش شناسی پژوهش هاي کیفی و آمیخته در 2 اصلی
1218674 مدیریت 2
1218675 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 2 اصلی 3
1218676 مدیریت رفتار مصرف کننده 2 اصلی 4
1218677 مدیریت تبلیغات و برند 2 اصلی 5
جمع واحد 10
ترم سوم
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
ردیف کددرس نام درس نظري
1 استراتژي هاي بازرگانی بین المللی 2 تخصصی
2 بازاریابی بین المللی و صادرات 2 تخصصی
3 مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات 2 تخصصی
4 اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگانی بین المللی 2 تخصصی
جمع واحد 8
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)
کدرشته: 121839
ترم چهارم (فقط مخصوص شیوه پژوهش محور)
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
ردیف کددرس نام درس نظري
1 پایان نامه 4 پایان نامه
جمع واحد 4
95 و بعد از آن ) – ترم چهارم (فقط مخصوص شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 96
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
ردیف کددرس نام درس نظري
بعدازگذراندن کلیه سمینار
دروس جبرانی
1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2
2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
دروس جبرانی براي کلیه دانشجویان شیوه پژوهش محور و آموزش محور
واحد پیش نیاز نوع درس
عملی
واحد
کددرس نام درس نظري ردی
ف
1218678 زبان تخصصی 2 جبرانی اجباري 1
1218679 سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت 2 جبرانی 2
1218680 مدیریت رفتار سازمانی 2 جبرانی 3
1218681 مدیریت مالی 2 جبرانی 4
1218682 مدیریت منابع انسانی 2 جبرانی 5
جمع واحد 10 جبرانی
توضیحات مربوط به رشته هاي کارشناسی :
1. فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی به جز درس زبان تخصصی نیازي به گذراندن سایر دروس جبرانی ندارند.
2. فارغ التحصیلان رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، حسابداري و کارآفرینی ) در صورتی که هر یک
از دروس جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.
3. فارغ التحصیلان رشته هاي غیرهمنام موظف به گذراندن 10 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند.
4. کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی گزایص
باسرگاني داخلي
96- سال تحصیلی 95
کذرضتو: 121835
تزم ا لً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
2 پبی ظًزی بُی سبسهبى هذیزیت
پیطزفت 1218668 1
1218669 تحلیل آهبری 2 پبی 2
1218670 هذیزیت استزاتژیک پیطزفت 2 پبی 3
1218671 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً پیطزفت 2 پبی 4
1218672 اخلاق احکبم کسب کّبر 2 پبی 5
جوع اّحذ 10
تزم د مً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
1218673 کبربزد تئ رْی تصوین گیزی 2 اصلی 1
2 اصلی
ر شض بٌسی پژ ص بُی کیفی آهیخت در هذیزیت
1218674 2
2 اصلی
ببساریببی هذیزیت
ببسارپیطزفت 1218675 3
1218676 هذیزیت رفتبر هصزف ک ذٌٌ 2 اصلی 4
1218677 هذیزیت تبلیغبت بز ذً 2 اصلی 5
جوع اّحذ 10
تزم س مٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1 هذیزیت س جًیز تبهیي 2 تخصصی
2 هذیزیت فز شّ تح یْل 2 تخصصی
تخصصی
ببساریب
بی هذیزیت
ببسار
پیطزفت 2
هذیزیت ارتببطبت بب سبسهبى بُ
3 بًِد بُی داخلی
تخصصی
ببساریب
بی هذیزیت
ببسار
پیطزفتَ
2
اص لْ هذاکزات، هکبتببت 4 لزارداد بُی ببسرگب یً
5 ر شّ تحمیك پیطزفت 2 تخصصی
جوع اّحذ 10
*ت جْ :َ اخذ درص ر شّ تحمیك پیطزفت ب ع اٌْى یکی اس در صّ جبیگشیي پبیبى بًه فمط
بزای دا طًج یْبى ضی آه سْش هح رْ اجببری هی ببضذ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی )گزایص
باسرگاني داخلي(
کذرضتو: 121835
تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ(
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
پبیبى بًم
1 پبیبى بًه 4
جوع اّحذ 4
95 بؼذ اس آن ( -9 تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ آم سٌ شمح رٌ رً دًی سال تحصیلی 6
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
سوی بٌر
بعذاسگذ
را ذًى
کلی در صّ
جبزا یً
1 سوی بٌر)تحمیك تتبع ظًزی( 2
جوع اّحذ 2
* دانطج یٌان ضی هٌ آم سٌش مح رٌ نمی ت اٌننذ ىز د درص سمینار )تحقیق تًتبغ نظزی( ر شً
تحقیق پیطزفتو را ىمشمان اخذ نمایذ.
در صً جبزانی بزای کلیو دانطج یٌان ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػمل
ی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
جبزا یً
اجببری 1218678 سببى تخصصی 2 1
1218679 سیست ن بُی اطلاعبتی هذیزیت 2 جبزا یً 2
1218680 هذیزیت رفتبر سبسهب یً 2 جبزا یً 3
1218681 هذیزیت هبلی 2 جبزا یً 4
1218682 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً 2 جبزا یً 5
جوع اّحذ 10 جبزا یً
ت ضْیحبت هزب طْ ب رضت بُی کبرض بٌسی :
1. فار ؽالتحصیلان رضتو مذیزیت باسرگانی بو جش درص سبان تخصصی نیاسی بو
گذرانذن سایز در صً جبزانی نذارنذ.
2. فارؽ التحصیلان رضت وىای ىمنام )مذیزیت د لًتی، مذیزیت بیمو، مذیزیت
صنؼتی، حسابذاری کارآفزینی ( در ص رٌت یکو ىز یک اس در صً جبزانی را
بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نیاسی بو گذرانذن آن درص جبزانی
نذارنذ.
3. فار ؽالتحصیلان رضت وىای غیزىمنام م ظٌف بو گذرانذن 10 اًحذ ارائ وضذه اس
در صً جبزانی می باضنذ.
4. کلیو دانطج یٌان ملشم بو گذرانذن درص سبان تخصصی می باضنذ.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
121839- کدرشته : 121840
ترم اول
*توجه: کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218218 1 تحلیل آماري 2 مشترك
1218221 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 مشترك
1218216 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 مشترك
1218223 4 حسابداري مدیریت 2 مشترك
1221143 اقتصاد مدیریت 2 مشترك 5
جمع واحد 10
ترم سوم گرایش بازاریابی
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 2 بازار شناسی ومسائل بازار یابی 2 مشترك
1235021 3 بررسی رفتار مصرف کننده 2 تخصصی
1235035 4 بازاریابی صنعتی 2 تخصصی
1235042 تحقیقات بازاریابی 2 تخصصی 5
1235043 سمینار در مسائل بازاریابی 2 تخصصی 6
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218219 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218225 2
سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت
پیشرفته
2 مشترك
1218217 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 مشترك
1225019 4 زبان تخصصی* 2 پیش نیاز
جمع واحد 8
۱ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
ترم سوم گرایش بازرگانی بین الملل
کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 2 بازار شناسی ومسائل بازار یابی 2 مشترك
1235038 3 حقوق بازرگانی بین الملل 2 تخصصی
1235039 4 مدیریت صادرات و واردات 2 تخصصی
1235040 5 سازمانهاي پولی ومالی بین الملل 2 تخصصی
1235041 سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل 2 تخصصی 6
جمع واحد 12
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4 پایان نامه
2 جمع واحد 4
(90- ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218305 1 *پروژه 2 الزامی
1218306 **بررسی فضاي کسب وکار 2 الزامی 2
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218376 1 *سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد ازگذراندن کلیه
دروس جبرانی
سمینار
1218377 روش تحقیق کاربردي 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري)با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم و یا چهارم اخذ و گذرانده شود.
۲ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
*اهداف آموزشی پروژه عبارتند از:
با توجه به اینکه دانشجویان این گرایش پایان نامه ندارند ، براي آشنایی آنها با حداقل هاي تحقیق و پژوهش 2 واحد عملی تعریف شده است ، دانشجویان
با روش تحقیق جمع آوري اطلاعات و تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماري آشنا می شوند.
**اهداف آموزشی فضاي کسب و کار
در این درس دانشجویان با فضاي کسب و کار و چالش هاي آن آشنا می شوند. بخصوص با قوانین تجارت و اصل 44 قانون اساسی را کالبد شکافی می
کنند.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریِت بازرگانی(گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل)
براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
نوع
درس
1218119 1 تحقیق در عملیات 1 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218117 2 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهاي آن(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218122 3 بازاریابی و مدیریت بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218145 4 بازاریابی بین المللی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
جمع واحد 12
1. دارندگان مدرك کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
2. دارندگان مدرك کارشناسی رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس
جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.
3. دارندگان مدرك کارشناسی رشته هاي غیر همنام موظف به گذاراندن 12 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند.
۳ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
121839- کدرشته : 121840
ترم اول
*توجه: کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218218 1 تحلیل آماري 2 مشترك
1218221 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 مشترك
1218216 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 مشترك
1218223 4 حسابداري مدیریت 2 مشترك
1221143 اقتصاد مدیریت 2 مشترك 5
جمع واحد 10
ترم سوم گرایش بازاریابی
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 2 بازار شناسی ومسائل بازار یابی 2 مشترك
1235021 3 بررسی رفتار مصرف کننده 2 تخصصی
1235035 4 بازاریابی صنعتی 2 تخصصی
1235042 تحقیقات بازاریابی 2 تخصصی 5
1235043 سمینار در مسائل بازاریابی 2 تخصصی 6
جمع واحد 12
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218219 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218225 2
سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت
پیشرفته
2 مشترك
1218217 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 مشترك
1225019 4 زبان تخصصی* 2 پیش نیاز
جمع واحد 8
۱ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
ترم سوم گرایش بازرگانی بین الملل
کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 2 بازار شناسی ومسائل بازار یابی 2 مشترك
1235038 3 حقوق بازرگانی بین الملل 2 تخصصی
1235039 4 مدیریت صادرات و واردات 2 تخصصی
1235040 5 سازمانهاي پولی ومالی بین الملل 2 تخصصی
1235041 سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل 2 تخصصی 6
جمع واحد 12
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4 پایان نامه
2 جمع واحد 4
(90- ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218305 1 *پروژه 2 الزامی
1218306 **بررسی فضاي کسب وکار 2 الزامی 2
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218376 1 *سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد ازگذراندن کلیه
دروس جبرانی
سمینار
1218377 روش تحقیق کاربردي 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري)با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم و یا چهارم اخذ و گذرانده شود.
۲ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل
1395- سال تحصیلی 96
*اهداف آموزشی پروژه عبارتند از:
با توجه به اینکه دانشجویان این گرایش پایان نامه ندارند ، براي آشنایی آنها با حداقل هاي تحقیق و پژوهش 2 واحد عملی تعریف شده است ، دانشجویان
با روش تحقیق جمع آوري اطلاعات و تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماري آشنا می شوند.
**اهداف آموزشی فضاي کسب و کار
در این درس دانشجویان با فضاي کسب و کار و چالش هاي آن آشنا می شوند. بخصوص با قوانین تجارت و اصل 44 قانون اساسی را کالبد شکافی می
کنند.
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریِت بازرگانی(گرایشهاي بازاریابی – بازرگانی بین الملل)
براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
نوع
درس
1218119 1 تحقیق در عملیات 1 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218117 2 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهاي آن(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218122 3 بازاریابی و مدیریت بازار(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
1218145 4 بازاریابی بین المللی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 جبرانی
جمع واحد 12
1. دارندگان مدرك کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
2. دارندگان مدرك کارشناسی رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس
جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.
3. دارندگان مدرك کارشناسی رشته هاي غیر همنام موظف به گذاراندن 12 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند.
۳ معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
بزناهو ارائو در صً کارضناسی ارضذ هذیزیت باسرگانی گزایص باساریابی
95 آسه ىٌ سزاسزی بجشء فزاگیز ن بٌت ضانشدىن – رً دًی نیوسال ا لً 96
96- سال تحصیلی 95
کذرضتو: 121840
تزم ا لً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػولی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
2 پبی ظًزی بُی سبسهبى و هذیزیت
پیطزفت 1218668 1
1218669 تحلیل آهبری 2 پبی 2
1218670 هذیزیت استزاتژیک پیطزفت 2 پبی 3
1218671 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً پیطزفت 2 پبی 4
1218672 اخلاق و احکبم کسب وکبر 2 پبی 5
جوع واحذ 10
تزم د مً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػولی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1218673 کبربزد تئوری تصوین گیزی 2 اصلی 1
2 اصلی
رو شض بٌسیپژو ص بُی کیفی
وآهیخت در هذیزیت
1218674 2
2 اصلی
ببساریببی و هذیزیت
ببسارپیطزفت 1218675 3
1218676 هذیزیت رفتبر هصزف ک ذٌٌ 2 اصلی 4
1218677 هذیزیت تبلیغبت و بز ذً 2 اصلی 5
جوع واحذ 10
تزم س مٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػولی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1 هذیزیت استزاتژیک ببساریببی 2 تخصصی
2 تخصصی
هذیزیت ارتببطبت هطتزی و
عولکزد ببساریببی 2
3 ببساریببی ص عٌتی و خذهبت 2 تخصصی
2 تخصصی
اصول هذاکزات، هکبتببت و
لزارداد بُی تجبری 4
5 روش تحمیك پیطزفت 2 تخصصی
جوع واحذ 10
*توج :َ اخذ درص روش تحمیك پیطزفت ب ع وٌاى یکی اس دروص جبیگشیي پبیبى بًه فمط
بزای دا طًجویبى ضیو آهوسش هحور اجببری هی ببضذ.
بزناهو ارائو در صً کارضناسی ارضذ هذیزیت باسرگانی )گزایص
باساریابی(
کذرضتو: 121840
تزم چيارم )فقط هخص ظٌ دانطج یٌاى ضی هٌ پژ ىًص هح رٌ(
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػولی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
پبیبى بًم
1 پبیبى بًه 4
جوع واحذ 4
تزم چيارم )فقط هخص ظٌ دانطج یٌاى ضی هٌ آه سٌش هح رٌ(
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػولی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
سوی بٌر
بعذاسگذ
را ذًى
کلی دروص
جبزا یً
1 سوی بٌر)تحمیك و تتبع ظًزی( 2
جوع واحذ 2
* دانطج یٌاى ضی هٌ آه سٌش هح رٌ نوی ت اٌننذ ىز د درص سوینار )تحقیق تًتبغ نظزی( ر شً
تحقیق پیطزفتو را ىوشهاى اخذ نوایذ.
در صً جبزانی بزای کلیو دانطج یٌاى ضی هٌ پژ ىًص هح رٌ آه سٌش هح رٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػول
ی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
جبزا یً
اجببری 1218678 سببى تخصصی 2 1
1218679 سیست ن بُی اطلاعبتی هذیزیت 2 جبزا یً 2
1218680 هذیزیت رفتبر سبسهب یً 2 جبزا یً 3
1218681 هذیزیت هبلی 2 جبزا یً 4
1218682 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً 2 جبزا یً 5
جوع واحذ 10 جبزا یً
توضیحبت هزبوط ب رضت بُی کبرض بٌسی :
1. فار ؽالتحصیلاى رضتو هذیزیت باسرگانی بو جش درص سباى تخصصی نیاسی بو
گذرانذى سایز در صً جبزانی نذارنذ.
2. فارؽ التحصیلاى رضت وىای ىونام )هذیزیت د لًتی، هذیزیت بیوو، هذیزیت
صنؼتی، حسابذاری کارآفزینی ( در ص رٌت یکو ىز یک اس در صً جبزانی را
بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نیاسی بو گذرانذى آى درص جبزانی
نذارنذ.
3. فار ؽالتحصیلاى رضت وىای غیزىونام ه ظٌف بو گذرانذى 10 اًحذ ارائ وضذه اس
در صً جبزانی هی باضنذ.
4. کلیو دانطج یٌاى هلشم بو گذرانذى درص سباى تخصصی هی باضنذ.
95 بزای دا طًجویبى سزاسزی ب جشء – توج :َ اس یًوسبل اول سبل تحصیلی 96
دا طًجویبى فزاگیز وًبت ضب شًد نُ رضت هذیزیت ببسرگب یً گزایص ببساریببی ببس گًزی
ضذ است. کبربزاى سیستن گلستبى دلت وًبی ذٌ تزم ورود 3111 هخصوظ دا طًجویبى فزاگیز
وًبت ضب شًد نُ و تزم ورود 3951 هخصوظ دا طًجویبى سزاسزی هی ببضذ.
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی گزایص
كارآفزیني
96- سال تحصیلی 95
کذرضتو: 121836
تزم ا لً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
2 پبی ظًزی بُی سبسهبى هذیزیت
پیطزفت 1218668 1
1218669 تحلیل آهبری 2 پبی 2
1218670 هذیزیت استزاتژیک پیطزفت 2 پبی 3
1218671 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً پیطزفت 2 پبی 4
1218672 اخلاق احکبم کسب کّبر 2 پبی 5
جوع اّحذ 10
تزم د مً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1218673 کبربزد تئ رْی تصوین گیزی 2 اصلی 1
2 اصلی
ر شض بٌسی پژ ص بُی کیفی آهیخت در هذیزیت
1218674 2
2 اصلی
ببساریببی هذیزیت
ببسارپیطزفت 1218675 3
1218676 هذیزیت رفتبر هصزف ک ذٌٌ 2 اصلی 4
1218677 هذیزیت تبلیغبت بز ذً 2 اصلی 5
جوع اّحذ 10
تزم س مٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی