نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

1315089 2 استاتيك و مقاومت مصالح 3 فيزيك مكانيك اصلي
1111410 3 رياضي كاربردي 3 1 رياضي عمومي 1 پايه
1114297 4 شيمي عمومي 3 2 شيمي عمومي 1 پايه
1114301 5 شيمي آلي 3 1 شيمي عمومي 1 پايه
1113276 6 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 2 رياضي عمومي 1 پايه
تفسير موضوعي نهج البلاغه
تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 20
16
7
2 عمومي
1
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1317019 1 ترموديناميك مهندسي شيمي 3 1 موازنه انرژي و مواد اصلي
1317020 2 نقشه كشي صنعتي 2 اصلي
1114298 3 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 شيمي عمومي 2 پايه
1114302 4 آزمايشگاه شيمي آلي 1 1 شيمي آلي 1 پايه
1317029 5 مكانيك سيالات 4 1 موازنه انرژي و مواد اصلي
1317112 6 خواص مواد 2 شيمي عمومي 2 اصلي
1319007 7 برق مباني مهندسي 3
فيزيك الكتريسته و
مغناطيس اصلي
1317013 8 كارگاه عمومي 1
فيزيك الكتريسته و
مغناطيس پايه
2 عمومي ( 9 (انديشه اسلامي 1
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1317021 1 ترموديناميك مهندسي شيمي 2 3
ترموديناميك مهندسي
شيمي 1 اصلي
2
1113268 آزمايشگاه فيزيك الكتريسته ومغناطيس 1
فيزيك الكتريسته و
مغناطيس پايه
1317119 3 شيمي فيزيك 3
ترموديناميك مهندسي
شيمي 1 اصلي
1317022 4 انتقال حرارت 3 1 مكانيك سيالات 1 اصلي
1319009 5 آز مباني مهندسي برق 1 مباني مهندسي مهندسي برق اصلي
1114303 6 شيمي آلي 3 2 شيمي آلي 1 پايه
1223026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
ترم چهارم
جمع واحد 19
جمع واحد 16
دانشجويان موظف هستند قبل از ترم پنجم با مشورت مدير محترم گروه علمي استاني محل تحصيل خود نسبت به انتخاب يك گرايش اقدام
نموده و كليه دروس تخصصي خود را از همان جدول انتخاب نمايند
2
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 انتقال حرارت 1 اصلي 1317024 1 انتقال حرارت 2
1114304 2 آزمايشگاه شيمي آلي 1 2 شيمي آلي 2 پايه
1317094 3 اتتقال جرم 3 انتقال حرارت 1 اصلي
1317071 4 شيمي تجزيه 3 شيمي عمومي 2 پايه
1317028 5 آزمايشگاه مكانيك سيالات 1 مكانيك سيالات 1 اصلي
1317031
مكانيك سيالات 2 (مخصوص دانشجويان
گرايش طراحي فرايندهاي صنايع نفت) تخصصي
1317031
مكانيك سيالات 2(مخصوص دانشجويان
گرايش صنايع نفت) تخصصي
7 دروس تخصصي 3 تخصصي
1 عمومي ( 8 تربيت بدني ( 1
1215431 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1317101 1 كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي 4 انتقال جرم اصلي
1317102 2 عمليات واحد 1
3
ترموديناميك مهندسي
شيمي 2،انتقال جرم اصلي
1317181 3 سينيتيك و طرح راكتور 4 انتقال جرم اصلي
1317100 4 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 شيمي تجزيه پايه
1317104 5 آزمايشگاه انتقال حرارت 1 انتقال حرارت 1 اصلي
6 دروس تخصصي 5 تخصصي
7 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
8 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
9 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
6
3 مكانيك سيالات 1
جمع واحد 20
2
ترم پنجم
ترم ششم
جمع واحد 20
دانشجو از دروس رديف
7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 عمليات واحد 1 اصلي 1317105 1 عمليات واحد 2
1317106 2 كنترل فرايند 3 اصلي
1317196 3 پروژه 3
1317182 4
اقتصاد و طرح مهندسي(مخصوص
دانشجويان صنايع نفت)
3
عمليات واحد 1 اصلي
1317114 5
بررسي مقدمات طرح( مخصوص دانشجويان
طراحي فرايندهاي صنايع نفت)
3
عمليات واحد 1 تخصصي
6
دروس تخصصي دانشجويان طراحي فرايند
هاي صنايع نفت
5
تخصصي
7 دروس تخصصي دانشجويان صنايع نفت
4
تخصصي
8 كارآموزي 0 كارآموزي
8 تربيت بدني 1 2 تربيت بدني 1 عمومي
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
انقلاب اسلامي ايران
انديشه سياسي امام
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1317111 1 آزمايشگاه كنترل فرآيند 1 كنترل فرايند اصلي
1317115 2 آزمايشگاه عمليات واحد 1 عمليات واحد 2 اصلي
3 دروس تخصصي 5 تخصصي
4 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد دروس دانشجويان صنايع نفت 19
جمع واحد 12
ترم هفتم
جمع واحد دروس دانشجويان طراحي فرايندهاي صنايع نفت 20
9 عمومي
2
ترم هشتم
دانشجو از دروس رديف
9ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
4
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1317118 1 اصول انتخاب مواد و خوردگي 2 خواص مواد
1317099 2 مقدمه اي برمهندسي مخازن
3 ترموديناميك مهندسي
شيمي 1، مكانيك سيالات
1317096 3 روش هاي اندازه گيري كميت هاي مهندسي 2
انتقال حرارت 1
1317108 4 طراحي دستگاههاي تبادل حرارتي و جرمي 3 عمليات واحد 1
1317109 5 تعيين و مشخصات و انتخاب دستگاهها 2 عمليات واحد 1
1317113 6 اصول مهندسي احتراق 3 سينيتيك و طراحي راكتور
1317114 7 بررسي مقدمات طرح 3 عمليات واحد 1
1317107 8 مقدمات فرايندهاي پالايش نفت و گاز 3 عمليات واحد 1
جمع 18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1317078 1 مقدمات مهندسي پالايش 3 شيمي فيزيك 1
1317126 2 خوردگي در صنايع نفت 2 خواص مواد
1317031 3 مكانيك سيالات 3 2 مكانيك سيالات 1
1317147 0 شيمي پالايش 2
شيمي آلي 2- مقدمات
مهندسي پالايش
1317099 5 مقدمه اي بر مهندسي مخازن
3
ترموديناميك مهندسي
شيمي 1- مكانيك
سيالات 1
1317149 6 آزمايشگاه نفت 1 مقدمات مهندسي پالايش
1317150 7 فرايندهاي پالايش
3 مقدمات مهندسي
پالايش- عمليات واحد 1
1317113 8 اصول مهندسي احتراق 3
جمع 20
جدول تخصصي مهندسي نفت (طراحي نفت صنايع نفت)
جدول تخصصي مهندسي نفت (صنايع نفت)
5
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
6
مقطع كارشناسي كد رشته :
131725
……95- ليست ارائه دروس رشته مهندسي نفت دانشگاه پيام نورسال تحصيلي …… 96
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131810
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1511091 1 برنامه نويسي كامپيوتر 3 – پايه
1111407 2 رياضي عمومي 3 1 – پايه
1113262 2 فيزيك عمومي 1و آزمايشگاه 1 3 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1318024 3 آناتومي 2 – اصلي
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114296 1 شيمي عمومي 3 1 – تخصصي اجباري
1111408 2 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1318007 3
اصول و كليات مديريت خدمات
بهداشتي و درماني
– 2 اصلي
1315136 4 خواص مواد مهندسي 3 فيزيك عمومي 1 -شيمي عمومي 1 تخصصي اجباري
1111409 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 18
ترم دوم
2 6
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 16
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131810
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113264 1 فيزيك عمومي 2و آزمايشگاه 1 3 فيزيك عمومي 1 پايه
1111411 2 رياضيات مهندسي 3
رياضي عمومي 2- معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1315091 3 مكانيك سيالات 3
رياضي عمومي 2- معادلات
ديفرانسيل
تخصصي اجباري
1318031 4
مقدمه اي بر كاربرد مواد
مهندسي در پزشكي
3 خواص مواد مهندسي تخصصي اجباري
1318029 5 آمار حياتي و احتمالات 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1319011 1 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك عمومي 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1511080 2 محاسبات عددي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1318041 3
پديده هاي نفوذ ، انتقال جرم و
انتقال حرارت
3
معادلات ديفرانسيل-رياضي
عمومي 2
تخصصي اجباري
1315092 4
استاتيك و مقاومت مصالح در
مهندسي پزشكي
3
رياضي عمومي 1- فيزيك عمومي
1
اصلي
1114309 5 شيمي عمومي 2 و آزمايشگاه 1 3 شيمي عمومي 1 تخصصي اجباري
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 18
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 18
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131810
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113272 1 فيزيك پزشكي 3 فيزيولوژي –آناتومي- فيزيك عمومي 2 اصلي
1318040 2 اصول توانبخشي و وسائل و دستگاهها 3
فيزيولوژي -آناتومي – استاتيك و مقاومت
مصالح در مهندسي پزشكي
اصلي
1112245 3 بيوشيمي 3 فيزيولوژي- آناتومي-شيمي عمومي 1 تخصصي اجباري
1319019 4 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1112246 5 بيوفيزيك 2 فيزيولوژي – آناتومي – فيزيك عمومي 2 اصلي
1318052 6 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 2 زبان خارجه عمومي اصلي
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1219127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 خواص مهندسي اختياري
1318067 2 كاروزي 2
دانشجو بايد حداقل نيمي از واحدهاي
درسي را گذرانده باشد.
اصلي
1318048 3
اصول سيستمهاي راديولوژي و راديو
تراپي
3 فيزيك پزشكي اصلي
1318017 4 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 3 فيزيولوژي – آناتومي -فيزيك پزشكي اصلي
1318051 5 فرايند شكل دهي و ساخت بيومتريالها 3
مقدمه اي بر كاربرد مواد مهندسي در
پزشكي-مكانيك سيالات – پديده هاي
نفوذ انتقال جرم و انتقال حرارت
تخصصي اجباري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
جمع واحد 18
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 6
دانشجو از دروس رديف 6ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131810
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1318050 1
تجهيزات عمومي بيمارستانها و
كلينيك هاي پزشكي
3 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي اصلي
1318075 2 بهداشت عمومي 1 اصلي
1318053 3
ديناميك و ارتعاشات در مهندسي
پزشكي
3
استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي
پزشكي-رياضي عمومي 2
تخصصي اجباري
1318054 4 پروتزهاي بيومتريال 3 فرايند شكل دهي و ساخت بيومتريالها تخصصي اجباري
1315135 5 ترموديناميك 3 رياضي عمومي 1 – فيزيك 1 تخصصي اجباري
1318066 6 پروژه 3 – اصلي
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1318032 1 فيزيولوژي و آزمايشگاه 1 2 – اصلي
1511077 2 مدارهاي منطقي 3 الكترونيك 1 اصلي
1318055 3 كارگاه آزمونهاي بيولوژيكي 2 پروتزهاي بيومتريال تخصصي اجباري
1114313 4 شيمي آلي و آزمايشگاه 1 3 شيمي عمومي 1 تخصصي اجباري
5
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
3 اختياري
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد 19
ترم هشتم
جمع واحد 17
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل
كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
ترم هفتم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131810
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 اصلي 47
2 پايه 26
3 اختياري 5
4 تخصصي الزامي 40
5 عمومي 22
جمع كل
واحد
140
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 *تجزيه و تحليل سيستمها 3
1319102 2 كنترل سيستمهاي خطي 3
1318042 3 * فيزيك بيو متريال 3 خواص مهندسي
1317180 4 مباني علوم و تكنولوژي پليمرها 3 شيمي آلي
1318073 5
وسايل يكبار مصرف پزشكي ( طراحي
،ساخت،كنترل كيفيت )
3 خواص مهندسي
1318072 6 استاندارهاي بيومتريال 2 پروتزهاي بيومتريال
1511037 7 رباتيك 3 ديناميك و ارتعاشات در مهندسي پزشكي
1318071 8 مباحث ويژه 3 1 بر حسب محتوي
– 1318037 9 *گزارش نويسي فني 2
جمع واحد 25
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
دانشجويان مي بايست 5 واحداز دروس اختياري را با توجه به امكانات مركز اخذ نمايند . دروس ستاره دار داراي منبع مي باشد .
ليست دروس اختياري
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131811
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش باليني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511091 1 برنامه نويسي كامپيوتر 3 – پايه
1111407 2 رياضي 3 1 – پايه
1113273 3 فيزيك مكانيك ، موج و ارتعاش 3 همزمان رياضي 1 پايه
1113275 4 فيزيك حرارت 2 همزمان رياضي 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113265 2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 1 2 رياضي 1 پايه
1318005 3 آناتومي و آزمايشگاه 1 1 – پايه
1318032 4 فيزيولوژي و آزمايشگاه 1 2 – پايه
1318007 5
اصول و كليات مديريت خدمات
بهداشتي و درماني
– 2 اصلي
1318006 6 آمار حياتي 2 رياضي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319011 1 مدارهاي الكتريكي 3 1
فيزيك الكتريسيته و مغناطيس همزمان
با معادلات ديفرانسيل
اصلي
1111409 2 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي 2 پايه
1318014 3 اصول توانبخشي وسايل و دستگاهها 3 فيزيولوژي – آناتومي تخصصي
1318015 4 بيوفيزيك و بيوشيمي 3 فيزيولوژي – آناتومي پايه
1318016 5 زبان تخصصي 2 زبان عمومي پايه
1319012 6 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار 1 اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد 17
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم سوم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131811
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش باليني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319018 1 مدار الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدار الكتريكي 1 اصلي
1319014 3
ماشين هاي الكتريكي مستقيم و
متناوب
3 مدار الكتريكي 1 اصلي
1111411 4 رياضيات مهندسي 3 رياضي 2 – معادلات ديفرانسيل تخصصي
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 اختياري
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511077 1 مدارهاي منطقي 3 الكترونيك 1 اصلي
1113274 2 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي 3
فيزيك مكانيك موج و ارتعاش –
فيزيولوژي و آزمايشگاه
پايه
1319022 3 تجزيه و تحليل سيستمها 3 مدار 2 -رياضيات مهندسي اصلي
1319025 4 آزمايشگاه الكترونيك 1 1 الكترونيك 1 اصلي
1319048 5 سيستم هاي كنترل خطي 3
مدارهاي الكتريكي 2 -هم نياز تجزيه و
تحليل سيستمها
تخصصي
6
انتخاب ________يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 اختياري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319041 1 آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1 ماشين هاي الكتريكي اصلي
1511082 2 معماري كامپيوتر و سازمان آن 3 مدار منطقي تخصصي
1318060 3 كار آموزي در عرصه 3 1 اصلي
1319023 4 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 تخصصي
1318017 5
مقدمه اي بر مهندسي پزشكي و
زيستي
3 فيزيولوژي – فيزيك پزشكي اصلي
1318020 6
حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از
خطرات ناشي از جريانهاي الكتريكي
و سيم كشي
2 مدار 1 اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
17
ترم چهارم
جمع واحد 16
ترم پنجم
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131811
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش باليني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511081 1 آزمايشگاه مدار منطقي 1 مدار منطقي اصلي
1319039 2 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي
1318048 3
اصول سيستمهاي راديولوژي و راديو
تراپي
3 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي تخصصي
1319045 4 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2 تخصصي
1511093 5 ميكرو پروسسور 3 الكترونيك 2 تخصصي
1318066 6 پروژه 3 – تخصصي
1318075 7 بهداشت عمومي 1 – اصلي
1319043 8 آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 1 اندازه گيري الكتريكي – مدار 1- مدار 2 اصلي
1315432 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319044 1 آزمايشگاه الكترونيك 1 2 الكترونيك 2 – آزمايشگاه الكترونيك 1 تخصصي
1318061 2 كار آموزي در عرصه 3 2 كار آموزي در عرصه 1 اصلي
1318064 3 استاتيك و مقاومت مصالح 3 فيزيك مكانيك – رياضي 2 تخصصي
1511084 4 آزمايشگاه ميكرو پروسسور 1 ميكروپروسسور تخصصي
1315097 5 ديناميك 3 استاتيك و مقاومت مصالح تخصصي
1318076 6
تجهيزات عمومي و پزشكي
بيمارستانها
2 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي اصلي
7
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 برنامه نويسي كامپيوتر – مدارمنطقي اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد 18
ترم هفتم
2 10
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم هشتم
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف
انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131811
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش باليني
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 41
2 پايه 35
3 اختياري 6
4 تخصصي الزامي 36
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2
برنامه نويسي كامپيوتر و معادلات
ديفرانسيل
1318069 2
دستگاههاي الكترو مكانيكي و
آزمايشگاهي پزشكي
2 كنترل خطي
1511083 3 مقدمه اي بر رباتيك* 3 ديناميك
1315091 4 مكانيك سيالات 3 رياضيات مهندسي
1315014 5 ترمو ديناميك و انتقال حرارت* 3 فيزيك مكانيك و رياضي 2
1319099 6 بررسي و طراحي سيستمھاي*
الكترونيكي
3 الكترونيك 2
1319064 7 فيلترها و سنتز مدارها 3 الكترونيك 2
1318063 8
مقدمه اي بر مهندسي سيستم و
شناخت
2 برنامه نويسي كامپيوتر و مدار منطقي
1319088 9 تاسيسات الكتريكي 3 الكترونيك 1و 2
جمع واحد 24
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه
(بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ليست دروس اختياري
دانشجويان مي بايست 6 واحداز دروس اختياري را با توجه به امكانات مركز اخذ نمايند . دروس ستاره دار داراي منبع مي باشد .
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131812
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511091 1 برنامه نويسي كامپيوتر 3 – پايه
1111407 2 رياضي عمومي 3 1 – پايه
1113262 3 فيزيك عمومي 1 وآزمايشگاه 1 3 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1318024 4 آناتومي 2 – اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1318032 2 فيزيولوژي و آزمايشگاه 1 2 – اصلي
1318075 3 بهداشت عمومي 1 – اصلي
1318037 4 گزارش نويسي فني 2 – اختياري
1113264 5 فيزيك عمومي 2وآزمايشگاه 1 3 فيزيك عمومي 1 پايه
1111409 6 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114296 1 شيمي عمومي 3 1 – تخصصي اجباري
1318007 2
اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي
و درماني
2 اصلي
1315014 3 ترمو ديناميك و انتقال حرارت 3
رياضي عمومي 1-فيزيك
عمومي 1
تخصصي اجباري
1111411 4 رياضيات مهندسي 3
رياضي عمومي 2 – معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1318029 5 آمار حياتي و احتمالات 3 رياضي عمومي 1 پايه
1315091 6 مكانيك سيالات 3
رياضي عمومي 2 – معادلات
ديفرانسيل
تخصصي اجباري
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
19
ترم اول
جمع واحد 18
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
ترم سوم
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131812
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113272 1 فيزيك پزشكي 3
فيزيولوژي -آناتومي -فيزيك
عمومي 2
اصلي
1112246 2 بيوفيزيك 2
فيزيولوژي -آناتومي – فيزيك
عمومي 2
اصلي
1315092 3
استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي
پزشكي
3
رياضي عمومي 1- فيزيك
عمومي 1
اصلي
1112245 4 بيوشيمي 3
فيزيولوژي -آناتومي -شيمي
عمومي 1
تخصصي اجباري
5
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
3 اختياري
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1318040 1 اصول توانبخشي و وسائل و دستگاهها 3
فيزيولوژي -آناتومي –
استاتيك و مقاومت مصالح در
مهندسي پزشكي
اصلي
1318053 2 ديناميك و ارتعاشات در مهندسي پزشكي 3
استاتيك و مقاومت مصالح در
مهندسي پزشكي-رياضي
عمومي 2
تخصصي اجباري
1511080 3 محاسبات عددي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1318048 4 اصول سيستمهاي راديولوژي و راديو تراپي 3 فيزيك پزشكي اصلي
1319011 5 مدارهاي الكتريكي 3 1
فيزيك عمومي 2 ، معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1318068 6 آزمايشگاه مقاومت مصالح 1
استاتيك و مقاومت مصالح در
مهندسي پزشكي
تخصصي –
اجباري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1219127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
جمع واحد 16
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم چهارم
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131812
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315026 1 طراحي اجزاء 3 1
ديناميك و ارتعاشات در
مهندسي پزشكي
تخصصي –
اجباري
1318056 2 كينزيولوژي و بيو مكانيك مقدماتي 3 1
فيريولوژي – آناتومي فيزيك
عمومي 1
تخصصي-
اجباري
1318017 3 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 3
فيزيولوژي – آناتومي ________-
فيزيك پزشكي
اصلي
1319019 4 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
5
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
3 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1318050 1
تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيك
هاي پزشكي
3 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي اصلي
1315017 2 ديناميك ماشين 3 طراحي اجزاء تخصصي اجباري
1318052 3 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 2 زبان خارجه عمومي اصلي
1315136 4 خواص مواد مهندسي 3 فيزيك عمومي 1 – بيوشيمي تخصصي اجباري
1318066 5 پروژه 3 تخصصي اجباري
1318038 6 طراحي و توليد به كمك كامپيوتر 2 تخصصي اجباري
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
ترم ششم
2 6
دانشجو از دروس رديف 6
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
عمومي
جمع واحد 17
ترم هفتم
2 8
جمع واحد 19
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131812
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1318058 1 كينزيولوژي و بيو مكانيك مقدماتي 3 2
كينزيولوژي و بيو مكانيك
مقدماتي 1
تخصصي اجباري
1511077 2 مدارهاي منطقي 3 الكترونيك 1 اصلي
1318059 3
مقدمه اي بر كاربرد مواد مهندسي در
پزشكي
3 خواص مواد مهندسي تخصصي اجباري
1318057 4 ارتزوپروتز 3
كينزيولوژي و بيو مكانيك
مقدماتي 1
تخصصي اجباري
1318067 5 كاروزي 2
حداقل نيمي از واحدهاي
درسي بايد گذرانده شود.
اصلي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 47
2 پايه 26
3 اختياري 6
4 تخصصي الزامي 39
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و
مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 16
ترم هشتم
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131812
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 تجزيه و تحليل سيستمها* 3
– 1319102 2 كنترل سيستمهاي خطي 3
1318042 4 فيزيك بيو متريال* 3 خواص مواد مهندسي
_ 1318070 5 نگرش سيستمي و مهندسي سيستم 3
1511037 6 رباتيك 3
ديناميك و ارتعاشات در
مهندسي پزشكي
– 1318071 7 مباحث ويژه 3 1
1318037 8 گزارش نويسي فني* 2
فيزيولوژي ،آناتومي ،اصول
توانبخشي و وسائل و
دستگاهها
1318072 9 اصول فيزيوتراپي 2
جمع واحد 22
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي
شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ليست دروس اختياري
دانشجويان مي بايست 6 واحداز دروس اختياري را با توجه به امكانات مركز اخذ نمايند . دروس ستاره دار داراي منبع مي باشد .
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131813
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511091 1 برنامه نويسي كامپيوتر 3 – پايه
1111407 2 رياضي 3 1 – پايه
1113273 3 فيزيك مكانيك ، موج و ارتعاش 3 همزمان رياضي 1 پايه
1113275 4 فيزيك حرارت 2 همزمان رياضي 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113265 2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 1 2 رياضي 1 پايه
1318005 3 آناتومي و آزمايشگاه 1 1 – پايه
1318032 4 فيزيولوژي و آزمايشگاه 1 2 – پايه
1318007 5
اصول و كليات مديريت خدمات
بهداشتي و درماني
– 2 اصلي
1318006 6 آمار حياتي 2 رياضي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319011 1 مدارهاي الكتريكي 3 1
فيزيك الكتريسيته و مغناطيس همزمان
با معادلات ديفرانسيل
اصلي
1111409 2 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي 2 پايه
1318014 3 اصول توانبخشي وسايل و دستگاهها 3 فيزيولوژي – آناتومي تخصصي
1318015 4 بيوفيزيك و بيوشيمي 3 فيزيولوژي – آناتومي پايه
1318016 5 زبان تخصصي 2 زبان عمومي پايه
1319012 6 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار 1 اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
95 درس شيمي عمومي و آزمايشگاه ( 1114359 ) را گذرانده اند به عنوان درس اختياري محاسبه – دانشجوياني كه در نيمسال اول 96
مي شود. درخصوص درس فيزيك عمومي 1 و آزمايشگاه ( 1113262 ) با دروس فيزيك مكانيك، موج و ارتعاش و فيزيك حرارت معادل
است كه به دليل تفاوت در ارزش واحدي امكان معادل سازي وجود ندارد زيرا باعث كسري واحد در مجموع واحد فارغ التحصيلي
خواهد شد. بنابراين درس مذكور از طريق تطبيق اقدام خواهد شد.
ترم اول
جمع واحد 17
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم سوم
جمع واحد 19
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131813
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319018 1 مدار الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدار الكتريكي 1 اصلي
1319014 3
ماشين هاي الكتريكي مستقيم و
متناوب
3 مدار الكتريكي 1 اصلي
1111411 4 رياضيات مهندسي 3 رياضي 2 – معادلات ديفرانسيل تخصصي
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 اختياري
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511077 1 مدارهاي منطقي 3 الكترونيك 1 اصلي
1113274 2 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي 3
فيزيك مكانيك موج و ارتعاش –
فيزيولوژي و آزمايشگاه
پايه
1319022 3 تجزيه و تحليل سيستمها 3 مدار 2 -رياضيات مهندسي اصلي
1319025 4 آزمايشگاه الكترونيك 1 1 الكترونيك 1 اصلي
1319048 5 سيستم هاي كنترل خطي 3
مدارهاي الكتريكي 2 -هم نياز تجزيه و
تحليل سيستمها
تخصصي
6
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 اختياري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319041 1 آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1 ماشين هاي الكتريكي اصلي
1511082 2 معماري كامپيوتر و سازمان آن 3 مدار منطقي تخصصي
1318060 3 كار آموزي در عرصه 3 1 اصلي
1319023 4 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 تخصصي
1318017 5
مقدمه اي بر مهندسي پزشكي و
زيستي
3 فيزيولوژي – فيزيك پزشكي اصلي
1318020 6
حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از
خطرات ناشي از جريانهاي الكتريكي
و سيم كشي
2 مدار 1 اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
جمع واحد 17
جمع واحد 16
ترم پنجم
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
ترم چهارم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131813
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511081 1 آزمايشگاه مدار منطقي 1 مدار منطقي اصلي
1319039 2 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي
1318048 3
اصول سيستمهاي راديولوژي و راديو
تراپي
3 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي تخصصي
1319045 4 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2 تخصصي
1511093 5 ميكرو پروسسور 3 الكترونيك 2 تخصصي
1318066 6 پروژه 3 – تخصصي
1318075 7 بهداشت عمومي 1 – اصلي
1319043 8 آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 1 اندازه گيري الكتريكي – مدار 1- مدار 2 اصلي
1315432 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319044 1 آزمايشگاه الكترونيك 1 2 الكترونيك 2 – آزمايشگاه الكترونيك 1 تخصصي
1318061 2 كار آموزي در عرصه 3 2 كار آموزي در عرصه 1 اصلي
1318064 3 استاتيك و مقاومت مصالح 3 فيزيك مكانيك – رياضي 2 تخصصي
1511084 4 آزمايشگاه ميكرو پروسسور 1 ميكروپروسسور تخصصي
1315097 5 ديناميك 3 استاتيك و مقاومت مصالح تخصصي
1318076 6
تجهيزات عمومي و پزشكي
بيمارستانها
2 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي اصلي
7
انتخاب يك درس اختياري از جدول
دروس اختياري
2 برنامه نويسي كامپيوتر – مدارمنطقي اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد 18
ترم هشتم
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف
انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
ترم هفتم
2 10
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131813
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي پزشكي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 41
2 پايه 35
3 اختياري 6
4 تخصصي الزامي 36
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2
برنامه نويسي كامپيوتر و معادلات
ديفرانسيل
1318069 2
دستگاههاي الكترو مكانيكي و
آزمايشگاهي پزشكي
2 كنترل خطي
1511083 3 مقدمه اي بر رباتيك* 3 ديناميك
1315091 4 مكانيك سيالات 3 رياضيات مهندسي
1315014 5 ترمو ديناميك و انتقال حرارت* 3 فيزيك مكانيك و رياضي 2
1319099 6 بررسي و طراحي سيستمھاي*
الكترونيكي
3 الكترونيك 2
1319064 7 فيلترها و سنتز مدارها 3 الكترونيك 2
1318063 8
مقدمه اي بر مهندسي سيستم و
شناخت
2 برنامه نويسي كامپيوتر و مدار منطقي
1319088 9 تاسيسات الكتريكي 3 الكترونيك 1و 2
جمع واحد 24
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه
(بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ليست دروس اختياري
دانشجويان مي بايست 6 واحداز دروس اختياري را با توجه به امكانات مركز اخذ نمايند . دروس ستاره دار داراي منبع مي باشد .
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق(قدرت) ترم ورود: 3901 ترم اعمال 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي 1 پايه
1319026 3 نقشه كشي صنعتي 1 اصلي
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 پايه
1319008 5 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 – همزمان با رياضي 2 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1117177 4 آمار و احتمالات مهندسي 3 رياضي 1 پايه
1113260 5 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
15
ترم اول
ترم دوم
2 6
جمع واحد
جمع واحد 17
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق(قدرت) ترم ورود: 3901 ترم اعمال 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319012 4 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار هاي الكتريكي 1 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – همزمان با رياضي مهندسي اصلي
1319015 6 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1319016 7 آز اندازه گيري و مدار 1 1 همزمان با اندازه گيري اكتريكي اصلي
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 تجزيه و تحليل سيستمها 3 همزمان با مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319017 3 ماشين هاي الكتريكي 3 1 مدارهاي الكتريكي 1- الكترو مغناطيس اصلي
1319018 4 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1511077 5 مدارهاي منطقي 3 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1 فيزيك 2 پايه 1113263 6 آز فيزيك 2
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
18
جمع واحد 18
ترم سوم
جمع واحد
ترم چهارم
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق(قدرت) ترم ورود: 3901 ترم _______________اعمال 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اصلي
1319050 2 ماشين هاي الكتريكي 3 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319023 3 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اصلي
1319049 4 بررسي سيستمهاي قدرت 3 1 همزمان با ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1315294 5 ترموديناميك 2 فيزيك 1 تخصصي( الزامي)
1319024 6 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1319025 7 آز الكترونيك 1 1 الكترونيك 1- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319045 1 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2 تخصصي( الزامي)
1319179 2 كارآموزي 2 طبق دستورالعمل كارآموزي بخش فني و مهندسي اصلي
1319077 3 عايقها و فشار قوي 3 بررسي سيستمهاي قدرت 1 تخصصي( الزامي)
1319076 4 ماشين هاي الكتريكي 3 3 ماشين هاي الكتريكي 2 تخصصي( الزامي)
1319051 5 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1511086 6 آز مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي- آزمايشگاه اندازه گيري و
مدار 1
اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
20
16
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
ترم پنجم
جمع واحد
ترم ششم
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق(قدرت) ترم ورود: 3901 ترم اعمال 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319085 1 بررسي سيستمهاي قدرت 3 2 بررسي سيستمهاي قدرت 1- سيستمهاي كنترل
خطي – ماشين هاي الكتريكي 3
تخصصي( الزامي)
1319078 2 توليد و نيروگاه 3 ترموديناميك- ماشين هاي الكتريكي 3 تخصصي( الزامي)
1319180 3 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد 2 ماه تمام وقت اصلي
1319056 4 مخابرات 3 1 تجزيه و تحليل سيستمها- آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1319086 5 آز ماشين هاي الكتريكي 1 2 آز ماشين هاي الكتريكي 1- ماشين هاي الكتريكي 3 تخصصي( الزامي)
6 درس اختياري 2 – اختياري
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319079 1 حفاظت و رله ها 3 بررسي سيستمهاي قدرت 2 تخصصي( الزامي)
1319105 2 ماشين هاي مخصوص 3 ماشين هاي الكتريكي 3 تخصصي( الزامي)
1511041 3 اصول ميكروكامپيوتر ها 3 برنامه سازي كامپيوتر -مدارمنطقي تخصصي( الزامي)
1319087 4 آز سيستمهاي قدرت 1 بررسي سيستمهاي قدرت 2 تخصصي( الزامي)
5 درس اختياري 6 اختياري
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
18
18
93 به صورت تئوري گذرانده اند ملزم به اخذ درس پروژه با كد 1319180 نمي باشند – دانشجوياني كه درس پروژه را با كد 1319100 قبل از نيمسال دوم 94
جمع واحد
ترم هشتم
عمومي
ترم هفتم
8
جمع واحد
2
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق(قدرت) ترم ورود: 3901 ترم اعمال 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319089 1 طرح پست هاي فشار قوي و پروژه 3
1319090 2 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 3
1314044 3 كنترل پروژه 3
1319088 4 تاسيسات الكتريكي 3
1319091 5 آزمايشگاه فشار قوي 1
1319106 6 آزمايشگاه ماشين هاي مخصوص 1
1319093 7 آزمايشگاه حفاظت و رله ها 1
1319060 8 گزارش نويسي فني 2
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 56
2 پايه 26
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي 28
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
دروس اختياري
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 ودرس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش
1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معمولان) هستند اعلام مي شود
پيش نياز
ماشين هاي مخصوص
حفاظت و رله ها
عايقها و فشار قوي
عايقها و فشار قوي
ماشين هاي الكتريكي 1
بررسي سيستمهاي قدرت 1
همزمان با عايقها و فشار قوي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 پايه
1511091 3 برنامه نويسي كامپيوتر 3 پايه
1319126 4 نقشه كشي مهندسي 1 اصلي
1319127 5 آشنايي با مهندسي برق 1 اصلي
1319008 6 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 8 زبان خارجي 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319128 4 احتمال مهندسي 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1113260 6 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
93 (با سرفصل جديد) ترم ورود : 3931 ترم اعمال : 3931 – برنامه 8 ترمه مهندسي برق- قدرت سال تحصيلي 94
جمع واحد 16
ترم اول
جمع واحد 18
ترم دوم
2 7 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319129 4 اقتصاد مهندسي 3 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – رياضي عمومي 2 اصلي
1113263 6 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319130 1 سيگنالها و سيستم ها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1319131 2 الكترونيك 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319132 3 ماشين هاي الكتريكي 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319133 4 مدارهاي الكتريكي 2 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319134 5 سيستم هاي ديجيتال 3 1 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319135 6 آز سيستم هاي ديجيتال 1 1 همزمان با سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319176 7 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 16
ترم سوم
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستم ها اصلي
1319136 2 ماشين هاي الكتريكي 2 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319137 3 الكترونيك 2 2 الكترونيك 1 اصلي
1319138 4 اصول سيستم هاي مخابراتي 3 سيگنالها و سيستم ها- احتمال مهندسي اصلي
1319139 5 سيستم هاي ديجيتال 3 2 سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319140 6 آز الكترونيك 1 همزمان با الكترونيك 2 اصلي
1319141 7 آز سيستم هاي ديجيتال 1 2 آز سيستم هاي ديجيتال 1-همزمان با سيستم هاي ديجيتال 2 اصلي
1319051 8 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني* 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319045 1 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2- ماشين هاي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319179 2 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319143 3 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
1319076 4 ماشين هاي الكتريكي 3 3 ماشين هاي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319144 5 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319039 6 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
1 آز ماشين هاي الكتريكي 1- همزمان با ماشين هاي الكتريكي 3 تخصصي الزامي * 1319086 7 آز ماشين هاي الكتريكي 2
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
جمع واحد 17
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319153 1 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 2 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1 تخصصي الزامي
1319180 2 پروژه كارشناسي 3 گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
1319088 3 تاسيسات الكتريكي 3 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1 تخصصي الزامي
4 دروس تخصصي اختياري 5
5 دروس تخصصي انتخابي 3
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319079 1 حفاظت و رله ها 3 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319154 2 آز حفاظت و رله ها* 1 همزمان با حفاظت و رله ها تخصصي الزامي
1319155 3 آز عايق ها و فشار قوي* 1 همزمان با عايق ها و فشار قوي تخصصي الزامي
1319156 4 آز تحليل سيستم هاي قدرت* 1 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
5 دروس تخصصي انتخابي 3
6 دروس تخصصي اختياري 7
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
* گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است.
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
ترم هشتم
جمع واحد 17
ترم هفتم
2 7
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319077 1 عايقها و فشار قوي 3
1319177 2 ماشين هاي الكتريكي مخصوص 3
1319157 3 توليد انرژي الكتريكي 3
1319090 4 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 3
1319089 5 طرح پست هاي فشار قوي و پروژه 3
1111436 6 مباني تحقيق در عمليات 3
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 1 آشنايي ________با دفاع مقدس 2
1319174 2 مباحث ويژه 3
1319172 3 مدارهاي پالس و ديجيتال 3
1319057 4 كنترل صنعتي 3
1319151 5 مباني مكاترونيك 3
1319163 6 الكترونيك آنالوگ 3
1319150 7 پردازش سيگنال هاي ديجيتال 3
رياضي عمومي 2 و برنامه نويسي كامپيوتر
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
ماشين هاي الكتريكي 2
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2
ماشين هاي الكتريكي 2
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
گرايش قدرت – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
گرايش قدرت- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
الكترونيك 2
سيگنال ها و سيستم ها
سيستم هاي كنترل خطي
سيستم هاي كنترل خطي
الكترونيك 2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندس برق(قدرت)
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 26
3 اصلي 51
4 تخصصي الزامي 23
5 تخصصي انتخابي 6
6 تخصصي اختياري 12
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ورزش ويژه با
كد 1215430 به تربيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و
معلولان) هستند اعلام مي شود
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131911
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(بيوالكتريك) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي 1 پايه
1318012 3 بهداشت عمومي 2 تخصصي- الزامي
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 – همزمان با رياضي 2 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1318019 4 آناتومي و فيزيولوژي عمومي و آز 1 4 تخصصي- الزامي
1113260 5 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
17
17
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 6 دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131911
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(بيوالكتريك) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111411 1 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 2 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319012 3 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار هاي الكتريكي 1 اصلي
1318033 4 آمار حياتي 3 رياضي 1 پايه
1318017 5 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 3 تخصصي- الزامي
1319029 6 رسم فني برق 1 اصلي
1 فيزيك 2 پايه 1113263 7 آز فيزيك 2
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511077 1 مدارهاي منطقي 3 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1318021 3 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي 3 فيزيك 1- آناتومي و فيزيولوژي عمومي و آز تخصصي(الزامي)
1318020 4 حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از خطرات جريانهاي
الكتريكي
2 تخصصي- الزامي
1319018 5 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319016 6 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 اندازه گيري الكتريكي اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 19
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131911
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(بيوالكتريك) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1318016 1 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1319022 2 تجزيه و تحليل سيستمها 3 مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319023 3 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اصلي
1318015 4 بيو فيزيك و بيوشيمي 3 آناتومي و فيزيولوژي عمومي و آز تخصصي(الزامي)
1319124 5 ماشينهاي الكتريكي مستقيم و متناوب و آز 1 3 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319025 6 آز الكترونيك 1 1 الكترونيك 1- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1511086 7 آز مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستم هاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستم ها اصلي
1511092 2 معماري كامپيوتر 3 مدارهاي منطقي تخصصي(الزامي)
1319101 3 كارورزي 6
پس از گذراندن 90 واحد درسي و شامل آموزش هاي
عملي و كشيك طبق مقررات بيمارستانها( 6 ماه)
اصلي
1318007 4 اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي 2 تخصصي(الزامي)
1318050 5 تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيكهاي پزشكي 3 مقدمه اي برمهندسي پزشكي زيستي تخصصي(الزامي)
1319044 6 آز الكترونيك 1 2 آز الكترونيك 1- الكترونيك 2 تخصصي(الزامي)
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131911
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(بيوالكتريك) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511093 1 ميكروپروسسورها 3 معماري كامپيوتر تخصصي(الزامي)
1318078 2 اصول سيستم هاي راديولوژي و راديو ترابي 2 مقدمه اي برمهندسي پزشكي زيستي تخصصي(الزامي)
1318069 3 دستگاههاي الكترومكانيكي و آزمايشگاهي پزشكي 2 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي(الزامي)
1319026 4 نقشه كشي صنعتي 1 اصلي
1319045 5 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2- آز الكترونيك 1 تخصصي(الزامي)
1319039 6 آز سيستمهاي كنترل خطي 1
سيستم هاي كنترل خطي- آزمايشگاه اندازه گيري و
مدار 1
اصلي
1319180 7 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد 2 ماه تمام وقت اصلي
1215432 8 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1318014 1 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها 3 آناتومي و فيزيولوژي عمومي و آز تخصصي(الزامي)
1319055 2 آز الكترونيك صنعتي 1 الكترونيك صنعتي تخصصي(الزامي)
1511095 3 آز ميكروپروسسورها 1 ميكروپروسسور تخصصي(الزامي)
4 دروس اختياري 5 اختياري
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد
ترم هشتم
جمع واحد
93 به صورت تئوري گذرانده اند ملزم به اخذ درس پروژه با كد 1319180 نمي باشند – دانشجوياني كه درس پروژه را با كد 1319100 قبل از نيمسال دوم 94
12
18
ترم هفتم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131911
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(بيوالكتريك) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1314044 1 كنترل پروژه 3
1318062 2 بررسي طراحي سيستم و شناخت 3
1319060 3 گزارش نويسي فني 2
1318063 4 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت 2
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 48
2 پايه 23
3 اختياري 5
4 تخصصي الزامي 42
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
برنامه سازي كامپيوتر- مدارهاي منطقي
دروس اختياري
پيش نياز
الكترونيك 2
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 ودرس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني
و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معمولان) هستند اعلام مي شود
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي 1 پايه
1319026 3 نقشه كشي صنعتي 1 اصلي
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 پايه
1319008 5 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 – همزمان با رياضي 2 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1117177 4 آمار و احتمالات مهندسي 3 رياضي 1 پايه
1113260 5 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 6 دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319012 4 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار هاي الكتريكي 1 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – همزمان با رياضي مهندسي اصلي
1319016 6 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 همزمان با اندازه گيري الكتريكي اصلي
1113263 7 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 تجزيه و تحليل سيستمها 3 همزمان با مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319017 3 ماشين هاي الكتريكي 3 1 مدارهاي الكتريكي 1- الكترو مغناطيس اصلي
1319018 4 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1511077 5 مدارهاي منطقي 3 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319015 6 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه ________اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 18
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اصلي
1319050 2 ماشين هاي الكتريكي 3 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319023 3 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اصلي
1111435 4 جبرخطي 3 رياضي 2 تخصصي (الزامي)
1319024 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1319025 6 آز الكترونيك 1 1 الكترونيك 1- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1319051 7 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 همزمان با ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319056 1 مخابرات 3 1 تجزيه و تحليل سيستمها- آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1319053 2 سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي (الزامي)
1319179 3 كارآموزي 2 طبق دستورالعمل كارآموزي بخش فني و مهندسي اصلي
1319049 4 بررسي سيستمهاي قدرت 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319039 5 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
ترم ششم
ترم پنجم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
1511086 6 آز مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1319044 7 آز الكترونيك 1 2 الكترونيك 2- آز الكترونيك 1 تخصصي (الزامي)
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511041 1 اصول ميكرو كامپيوتر ها 3 برنامه سازي كامپيوتر – مدارهاي منطقي تخصصي (الزامي)
1319054 2 ابزار دقيق 3 سيستم هاي كنترل خطي- اندازه گيري الكتريكي تخصصي (الزامي)
1319180 3 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد 2 ماه تمام وقت اصلي
1319060 4 گزارش نويسي فني 2 تخصصي (الزامي)
1319057 5 كنترل صنعتي 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي (الزامي)
1319045 6 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2 تخصصي (الزامي)
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني 1 عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 16
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 20
ترم هفتم
2 8
93 به صورت تئوري گذرانده اند ملزم به اخذ درس پروژه با كد 1319180 نمي باشند – دانشجوياني كه درس پروژه را با كد 1319100 قبل از نيمسال دوم 94
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111436 1 مباني تحقيق در عمليات 3 رياضي 2- جبرخطي تخصصي (الزامي)
1319058 2 سيستمهاي كنترل پيشرفته 3 سيستم هاي كنترل خطي- جبرخطي تخصصي (الزامي)
1319055 3 آز الكترونيك صنعتي 1 الكترونيك صنعتي تخصصي (الزامي)
4 دروس اختياري 8 اختياري
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1314044 1 كنترل پروژه 3
1319088 2 تاسيسات الكتريكي 3
1511087 3 سازمان كامپيوتر 2
1318062 4 بررسي طراحي سيستم و شناخت 3
1318063 5 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت 2
1319059 6 كنترل كامپيوتري 2
1511088 7 شبكه هاي كامپيوتري 2
ترم هشتم
جمع واحد 17
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
دروس اختياري
پيش نياز
ماشين هاي الكتريكي 1
بررسي سيستمهاي قدرت 1
اصول ميكرو كامپيوترها
اصول ميكرو كامپيوتر ها
اصول ميكرو كامپيوترها
برنامه سازي كامپيوتر- مدارهاي منطقي
الكترونيك 2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل) ترم ورود: 3901 ترم اعمال: 3901
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 56
2 پايه 26
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي 28
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 ودرس ورزش
ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني
و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني
ويژه (بيماران خاص و معمولان) هستند اعلام مي شود
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي عمومي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك عمومي 3 1 پايه
1511091 3 برنامه نويسي كامپيوتر 3 پايه
1319126 4 نقشه كشي مهندسي 1 اصلي
1319127 5 آشنايي با مهندسي برق 1 اصلي
1319008 6 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 8 زبان خارجي 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319128 4 احتمال مهندسي 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1113260 6 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
93 (با سرفصل جديد) ترم ورود : 3931 ترم اعمال: 3931 – برنامه 8 ترمه مهندسي برق- كنترل سال تحصيلي 94
جمع واحد 16
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 7 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
18
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319129 4 اقتصاد مهندسي 3 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – رياضي عمومي 2 اصلي
1113263 6 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319130 1 سيگنالها و سيستم ها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1319131 2 الكترونيك 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319132 3 ماشين هاي الكتريكي 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319133 4 مدارهاي الكتريكي 2 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319134 5 سيستم هاي ديجيتال 3 1 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319135 6 آز سيستم هاي ديجيتال 1 1 همزمان با سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319176 7 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 17
ترم چهارم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستم ها اصلي
1319136 2 ماشين هاي الكتريكي 2 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319137 3 الكترونيك 2 2 الكترونيك 1 اصلي
1319138 4 اصول سيستم هاي مخابراتي 3 سيگنالها و سيستم ها- احتمال مهندسي اصلي
1319139 5 سيستم هاي ديجيتال 3 2 سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319140 6 آز الكترونيك 1 همزمان با الكترونيك 2 اصلي
1319051 7 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319141 8 آز سيستم هاي ديجيتال 1 2 آز سيستم هاي ديجيتال 1- همزمان با سيستم هاي ديجيتال 2 اصلي
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319054 1 ابزار دقيق 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319142 2 سيستم هاي كنترل ديجيتال 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319143 3 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
1319179 4 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319144 5 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
6 دروس تخصصي انتخابي 3
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستم هاي كنترل خطي اصلي
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111435 1 جبرخطي 3 رياضي 2 تخصصي الزامي
1319145 2 سيستم هاي كنترل مدرن 3 سيستم هاي كنترل خطي – همزمان با جبرخطي تخصصي الزامي
1319057 3 كنترل صنعتي 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319146 4 آز سيستم هاي كنترل ديجيتال* 1 سيستم هاي كنترل ديجيتال تخصصي الزامي
1319180 5 پروژه كارشناسي 3 گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
6 دروس تخصصي اختياري 3
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1319147 8 آز ابزار دقيق* 1 ابزار دقيق تخصصي الزامي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
ترم هفتم
2 9 دانشجو از دروس رديف 9ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 20
جمع واحد 19
2 8
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 دروس تخصصي اختياري 9
2 دروس تخصصي انتخابي 3
1319148 3 آز كنترل صنعتي* 1 كنترل صنعتي تخصصي الزامي
1319055 4 آز الكترونيك صنعتي* 1 الكترونيك صنعتي تخصصي الزامي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319149 1 سيستم هاي كنترل غيرخطي 3
1319045 2 الكترونيك صنعتي 3
1111436 3 مباني تحقيق در عمليات 3
1319150 4 پردازش سيگنال هاي ديجيتال 3
1319151 5 مباني مكاترونيك 3
1319152 6 طراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي 3 سيستم هاي ديجيتال 2
* گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است.
سيگنال ها و سيستم ها
سيستم هاي كنترل خطي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
گرايش كنترل – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
سيستم هاي كنترل خطي
الكترونيك 2
رياضي عمومي 2 و برنامه نويسي كامپيوتر
ترم هشتم
جمع واحد 15
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131912
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (كنترل)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 1 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 2 مباحث ويژه 3
1319088 3 تاسيسات الكتريكي 3
1319163 4 الكترونيك آنالوگ 3
1319076 5 ماشين هاي الكتريكي 3 3
1319165 6 مخابرات بي سيم 3
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 26
3 اصلي 51
4 تخصصي الزامي 23
5 تخصصي انتخابي 6
6 تخصصي اختياري 12
جمع كل واحد 140
درس تربيت بدني ويژه با كد 1315429 و درس ورش ويژه با كد
1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويزه (بيماران خاص و معلولان )
هستند اعمال مي شود
گرايش كنترل- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
اصول سيستم هاي مخابراتي
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
الكترونيك 2
ماشين هاي الكتريكي 2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي:. 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (مخابرات) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي 1 پايه
1319026 3 نقشه كشي صنعتي 1 اصلي
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 پايه
1319008 5 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 – همزمان با رياضي 2 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1117177 4 آمار و احتمالات مهندسي 3 رياضي 1 پايه
1113260 5 آزفيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
15
ترم اول
ترم دوم
2 6 دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي:. 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (مخابرات) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 –معادلات ديفرانسيل اصلي
1319012 4 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار هاي الكتريكي 1 اصلي
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1319013 6 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – همزمان با رياضي مهندسي اصلي
1113263 7 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 تجزيه و تحليل سيستمها 3 همزمان با مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319017 3 ماشين هاي الكتريكي 3 1 مدارهاي الكتريكي 1- الكترو مغناطيس اصلي
1319018 4 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1511077 5 مدارهاي منطقي 3 الكترونيك 1 اصلي
1319016 6 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 اندازه گيري الكتريكي اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
18
18
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
ترم چهارم
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي:. 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (مخابرات) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اصلي
1319023 2 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اصلي
1319056 3 مخابرات 3 1 تجزيه و تحليل سيستمها- آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1319024 4 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1511086 5 آز مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1319025 6 آز الكترونيك 1 1 الكترونيك 1- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319061 1 الكترونيك 3 3 الكترونيك 2- سيستمهاي كنترل خطي تخصصي( الزامي)
1319063 2 ميدانها و امواج 3 رياضي مهندسي- الكترومغناطيس تخصصي( الزامي)
1319050 3 ماشين هاي الكتريكي 3 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319049 4 بررسي سيستمهاي قدرت 3 1 همزمان با ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1511041 5 اصول ميكرو كامپيوترها 3 برنامه سازي كامپيوتر -مدارمنطقي تخصصي( الزامي)
1319179 6 كارآموزي 2 طبق دستورالعمل كارآموزي بخش فني و مهندسي اصلي
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي- آزمايشگاه اندازه گيري و اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه ________اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
20
16
جمع واحد
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
ترم پنجم
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي:. 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (مخابرات) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319066 1 آنتن 3 ميدانها و امواج تخصصي( الزامي)
1319064 2 فيلتر ها و سنتز مدار 3 الكترونيك 2- تجزيه و تحليل سيستمها تخصصي( الزامي)
1319062 3 مخابرات 3 2 مخابرات 1 تخصصي( الزامي)
1319068 4 مدارهاي مخابراتي 3 مخابرات 1- الكترونيك 3 تخصصي( الزامي)
1319070 5 آز مدارهاي مخابراتي* 1 همزمان با مدارهاي مخابراتي تخصصي( الزامي)
1319051 6 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319044 7 آز الكترونيك 1 2 الكترونيك 2 تخصصي( الزامي)
1319180 8 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد 2 ماه تمام وقت اصلي
1215432 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319067 1 مايكرو ويو 3 1 ميدانها و امواج تخصصي( الزامي)
1 الكترونيك 2- آز الكترونيك 1 تخصصي( الزامي) * 1319065 2 آز الكترونيك 3
1 مايكرو ويو 1 تخصصي( الزامي) * 1319069 3 آز مايكرو ويو 1
4 دروس اختياري 9 اختياري
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
* اخذ دو آزمايشگاه از سه آزمايشگاه فوق ضروري است.
ترم هفتم
2 10
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد
ترم هشتم
جمع واحد
93 به صورت تئوري گذرانده اند ملزم به اخذ درس پروژه با كد 1319180 نمي باشند – دانشجوياني كه درس پروژه را با كد 1319100 قبل از نيمسال دوم 94
15
20
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي:. 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي برق (مخابرات) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319071 1 سيستم هاي انتقال 3 1
1319073 2 سيستم هاي انتقال 3 2
1314044 3 كنترل پروژه 3
1319045 4 الكترونيك صنعتي 3
1319060 5 گزارش نويسي فني 2
1319072 6 آزمايشگاه آنتن 1
1319074 7 آزمايشگاه سيستم هاي انتقال 1 1
1319075 8 آزمايشگاه سيستم هاي انتقال 1 2
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 56
2 پايه 26
3 اختياري 9
4 تخصصي الزامي 27
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 ودرس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معمولان) هستند اعلام مي شود
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
همزمان با سيستم هاي انتقال 2
دروس اختياري
پيش نياز
مخابرات 1
مخابرات 2- سيستم هاي انتقال 1
ماشينهاي الكتريكي 1
الكترونيك 2

آنتن
سيستمهاي انتقال 1
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (مخابرات)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي عمومي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك عمومي 3 1 پايه
1511091 3 برنامه نويسي كامپيوتر 3 پايه
1319126 4 نقشه كشي مهندسي 1 اصلي
1319127 5 آشنايي با مهندسي برق 1 اصلي
1319008 6 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 8 زبان خارجي 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113259 2 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك عمومي 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319128 4 احتمال مهندسي 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1113260 6 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
93 (با سرفصل جديد) ترم ورود : 3931 ترم اعمال : 3931 – برنامه 8 ترمه مهندسي برق- مخابرات سال تحصيلي 94
ترم اول
جمع واحد
16
ترم دوم
2 7 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد
18
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (مخابرات)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه نويسي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319129 4 اقتصاد مهندسي 3 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – رياضي عمومي 2 اصلي
1113263 6 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319130 1 سيگنالها و سيستم ها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1319131 2 الكترونيك 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319132 3 ماشين هاي الكتريكي 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319133 4 مدارهاي الكتريكي 2 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319134 5 سيستم ________هاي ديجيتال 3 1 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319135 6 آز سيستم هاي ديجيتال 1 1 همزمان با سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319176 7 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 17
ترم چهارم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (مخابرات)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستم ها اصلي
1319136 2 ماشين هاي الكتريكي 2 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319137 3 الكترونيك 2 2 الكترونيك 1 اصلي
1319138 4 اصول سيستم هاي مخابراتي 3 سيگنالها و سيستم ها- احتمال مهندسي اصلي
1319139 5 سيستم هاي ديجيتال 3 2 سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319140 6 آز الكترونيك 1 همزمان با الكترونيك 2 اصلي
1319051 7 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319141 8 آز سيستم هاي ديجيتال 1 2 آز سيستم هاي ديجيتال 1- همزمان با سيستم هاي ديجيتال 2 اصلي
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319068 1 مدارهاي مخابراتي 3 اصول سيستم هاي مخابراتي- الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319063 2 ميدان ها و امواج 3 الكترومغناطيس تخصصي الزامي
1319150 3 پردازش سيگنال هاي ديجيتال 3 سيگنال ها و سيستم ها تخصصي الزامي
1319143 4 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1319179 5 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319144 6 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
2
جمع واحد 19
19
8
ترم پنجم
جمع واحد
ترم ششم
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (مخابرات)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319158 1 ريز موج و آنتن 3 ميدانها و امواج تخصصي الزامي
1319180 2 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
1319171 3 مخابرات ديجيتال 3 اصول سيستم هاي مخابراتي تخصصي الزامي
1319070 4 آز مدار هاي مخابراتي* 1 همزمان با مدارهاي مخابراتي تخصصي الزامي
1319159 5 آز پرداز ش سيگنال هاي ديجيتال* 1 پرداز ش سيگنال هاي ديجيتال تخصصي الزامي
6 دروس تخصصي اختياري 3
7 دروس تخصصي انتخابي 3
1215432 8 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 دروس تخصصي انتخابي 3
2 دروس تخصصي اختياري 9
1319160 3 آز مخابرات ديجيتال* 1 همزمان با مخابرات ديجيتال تخصصي الزامي
1319161 4 آز ريز موج و آنتن* 1 ريز موج و آنتن تخصصي الزامي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
* گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است.
ترم هشتم
جمع واحد
ترم هفتم
2 9 دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد
16
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
20
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131913
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (مخابرات)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319178 1 فيلتر و سنتز مدار 3
1319162 2 شبكه هاي مخابراتي 3
1319163 3 الكترونيك آنالوگ 3
1319164 4 سيستم هاي مخابرات نوري 3
1319165 5 مخابرات بي سيم 3
1319166 6 برنامه سازي پيشرفته 3
1111435 7 جبرخطي 3
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 1 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 2 مباحث ويژه 3
1319172 3 مدارهاي پالس و ديجيتال 3
3 (ASIC و FPGA) 1319168 4 طراحي سيستم هاي ديجيتال
1319088 5 تاسيسات الكتريكي 3
1319057 6 كنترل صنعتي 3
1319054 7 ابزار دقيق 3
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 26
3 اصلي 51
4 تخصصي الزامي 23
5 تخصصي انتخابي 6
6 تخصصي اختياري 12
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ويژه با كد 1215430 به
ترتيب بجاي دورس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام مي شود
سيستم هاي كنترل خطي
گرايش مخابرات- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
برنامه نويسي كامپيوتر
اصول سيستم هاي مخابراتي
الكترونيك 2
الكترونيك 2
سيستم هاي ديجيتال 2
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
سيستم هاي كنترل خطي
رياضي عمومي 2
گرايش مخابرات – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
سيگنال ها و سيستم ها – الكترونيك 2
اصول سيستم هاي مخابراتي – ميدان ها و امواج
اصول سيستم هاي مخابراتي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(الكترونيك ) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك 3 1 رياضي 1 يا همزمان پايه
1319026 3 نقشه كشي صنعتي 1 اصلي
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 پايه
1319008 5 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 – همزمان با رياضي 2 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1117177 4 آمار و احتمالات مهندسي 3 رياضي 1 پايه
1113260 5 آزفيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
جمع واحد
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 6 دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
15
17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(الكترونيك ) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 –معادلات ديفرانسيل اصلي
1319012 4 اندازه گيري الكتريكي 3 همزمان با مدار هاي الكتريكي 1 اصلي
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1319013 6 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – همزمان با رياضي مهندسي اصلي
1113263 7 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319022 1 تجزيه و تحليل سيستمها 3 همزمان با مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319019 2 الكترونيك 3 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319017 3 ماشين هاي الكتريكي 3 1 مدارهاي الكتريكي 1- الكترو مغناطيس اصلي
1319018 4 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1511077 5 مدارهاي منطقي 3 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319016 6 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 1 اندازه گيري الكتريكي اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
18
18
ترم چهارم
جمع واحد
جمع واحد
ترم سوم
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(الكترونيك ) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اصلي
1319023 2 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اصلي
1319056 3 مخابرات 3 1 تجزيه و تحليل سيستمها- آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1319024 4 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1511086 5 آز مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1319025 6 آز الكترونيك 1 1 الكترونيك 1- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1319051 7 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 همزمان با ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113280 1 فيزيك مدرن 3 فيزيك 2- معادلات ديفرانسيل تخصصي (الزامي)
1319050 2 ماشين هاي الكتريكي 3 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319049 3 بررسي سيستمهاي قدرت 3 1 همزمان با ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319061 4 الكترونيك 3 3 الكترونيك 2- سيستمهاي كنترل خطي تخصصي (الزامي)
1319179 5 كارآموزي 2 طبق دستورالعمل كارآموزي بخش فني و مهندسي اصلي
1319044 6 آز الكترونيك 1 2 الكترونيك 2- آز الكترونيك 1 تخصصي (الزامي)
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي- آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 1 اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
18
ترم ششم
2 8 دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
17
جمع واحد
ترم پنجم
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(الكترونيك ) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319081 1 تكنيك پالس 3 الكترونيك 2- مدارهاي منطقي تخصصي (الزامي)
1319180 2 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد 2 ماه تمام وقت اصلي
1511092 3 معماري كامپيوتر 3 مدارهاي منطقي تخصصي (الزامي)
1511093 4 ميكروپروسسورها 3 همزمان با معماري كامپيوتر تخصصي (الزامي)
1319080 5 فيزيك الكترونيك 3 الكترونيك 2 تخصصي (الزامي)
1511094 6 آز معماري كامپيوتر* 1 معماري كامپيوتر- آز مدارهاي منطقي تخصصي (الزامي)
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319068 1 مدارهاي مخابراتي 3 مخابرات 1- الكترونيك 3 تخصصي (الزامي)
1319096 2 آز تكنيك پالس 1 تكنيك پالس- الكترونيك 2 تخصصي (الزامي)
1319070 3 آز مدارهاي مخابراتي 1 همزمان با مدار هاي مخابراتي تخصصي (الزامي)
1 همزمان با آز الكترونيك 3 تخصصي (الزامي) * 1319097 4 پروژه آز الكترونيك 3
1319065 5 آز الكترونيك 1 3 الكترونيك 3- آز الكترونيك 2 تخصصي (الزامي)
1511095 6 آز ميكروپروسسورها* 1 ميكروپروسسورها- آز معماري كامپيوتر تخصصي (الزامي)
7 دروس اختياري 9 اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
19
18
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
ترم هفتم
2 8
جمع واحد
ترم هشتم
جمع واحد
93 به صورت تئوري گذرانده اند ملزم به اخذ درس پروژه با كد 1319180 نمي باشند – دانشجوياني كه درس پروژه را با كد 1319100 قبل از نيمسال دوم 94
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق(الكترونيك ) ترم ورود: 3901 ترم اعمال : 3901
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319045 1 الكترونيك صنعتي 3
1319108 2 سيستم تلويزيون 3
1319125 3 آز سيستم تلويزيون 1
1314044 4 كنترل پروژه 3
1319099 5 بررسي طراحي سيستم هاي الكترونيكي 3
1319098 6 اندازه گيري الكترونيكي 2
1319088 7 تاسيسات الكتريكي 3
1511088 8 شبكه هاي كامپيوتري 2
1319060 9 گزارش نويسي فني 2
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 56
2 پايه 26
3 اختياري 9
4 تخصصي الزامي 27
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
پيش نياز
الكترونيك 2
دروس اختياري
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
* اخذ دو آزمايشگاه از سه آزمايشگاه فوق ضروري است.
بررسي سيستمهاي قدرت 1
مدارهاي مخابراتي
همزمان با سيستم تلويزيون
ماشين هاي الكتريكي 1
الكترونيك 3
الكترونيك 3
ميكروپروسسورها
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 ودرس ورزش ويژه با كد
1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني
كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معمولان) هستند اعلام
مي شود
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 1 رياضي عمومي 3 1 پايه
1113258 2 فيزيك عمومي 3 1 پايه
1511074 3 برنامه نويسي كامپيوتر 3 پايه
1319126 4 نقشه كشي مهندسي 1 اصلي
1319127 5 آشنايي با مهندسي برق 1 اصلي
1319008 6 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 8 زبان عمومي فني مهندسي 3 عمومي
18
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 2 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1319128 4 احتمال مهندسي 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1319015 5 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1113260 6 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
16
2 7
ترم اول
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم دوم
جمع واحد
93 (با سرفصل جديد) ترم ورود: 3931 – ترم اعمال: 3931 – برنامه 8 ترمه مهندسي برق- الكترونيك سال تحصيلي 94
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 1 محاسبات عددي 2 برنامه سازي كامپيوتر- معادلات ديفرانسيل پايه
1111411 2 رياضي مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 3 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319129 4 اقتصاد مهندسي 3 اصلي
1319013 5 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – رياضي 2 اصلي
1113263 6 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
17
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319130 1 سيگنالها و سيستم ها 3 رياضي مهندسي اصلي
1319131 2 الكترونيك 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319132 3 ماشين هاي الكتريكي 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319133 4 مدارهاي الكتريكي 2 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319134 5 سيستم هاي ديجيتال 3 1 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319135 6 آز سيستم هاي ديجيتال 1 1 همزمان با سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319176 7 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
16
ترم سوم
جمع واحد
ترم چهارم
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 1 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستم ها اصلي
1319136 2 ماشين هاي الكتريكي 2 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319137 3 الكترونيك 2 2 الكترونيك 1 اصلي
1319138 4 اصول سيستم هاي مخابراتي 3 سيگنالها و سيستم ها- احتمال مهندسي اصلي
1319139 5 سيستم هاي ديجيتال 3 2 سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319140 6 آز الكترونيك 1 همزمان با الكترونيك 2 اصلي
1319051 7 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319141 8
آز سيستم هاي ديجيتال 2
1
آز سيستم هاي ديجيتال 1- همزمان با سيستم
هاي ديجيتال 2
اصلي
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
19
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319172 1 مدارهاي پالس و ديجيتال 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319163 2 الكترونيك آنالوگ 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319179 3 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319143 4 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
5 دروس تخصصي انتخابي 3
6 دروس تخصصي اختياري 3
1319039 7 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
ترم ششم
ترم پنجم
جمع واحد
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
1222027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
19
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319152 1 طراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي 3 سيستم هاي ديجيتال 2 تخصصي الزامي
1319180 2 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
3 دروس تخصصي انتخابي 3
1319080 4 فيزيك الكترونيك 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319173 5 آز الكترونيك آنالوگ* 1 الكترونيك آنالوگ تخصصي الزامي
1319169 6 آز مدار هاي پالس و ديجيتال* 1 مدارهاي پالس و ديجيتال – آز الكترونيك تخصصي الزامي
7 دروس تخصصي اختياري 3
1215432 8 ورزش ا 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 20
عمومي
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
9
2 8
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد
ترم هفتم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319144 1 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319068 2 مدارهاي مخابراتي 3 الكترونيك 2- اصول سيستم هاي مخابراتي تخصصي الزامي
3 دروس تخصصي اختياري 6
1319170 4 آز الكترونيك صنعتي* 1 الكترونيك صنعتي تخصصي الزامي
1319070 5 آز مدارهاي مخابراتي* 1 همزمان با مدار هاي مخابراتي تخصصي الزامي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319045 1 الكترونيك صنعتي 3
1319178 2 فيلتر و سنتز 3
1319162 3 شبكه هاي مخابراتي 3
3 CMOS 1319167 4 مدار هاي مجتمع خطي
1319150 5 پرداز ش سيگنال هاي ديجيتال 3
3 (ASIC و FPGA) 1319168 6 طراحي سيستم هاي ديجيتال
1113280 7 فيزيك مدرن 3
15
فيزيك 2 – رياضيات مهندسي
سيگنال ها و سيستم ها – الكترونيك 2
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي
انتخاب نمايند
* گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است.
ترم هشتم
اصول سيستم هاي مخابراتي
الكترونيك آنالوگ
گرايش الكترونيك – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
الكترونيك 2- ماشين هاي الكتريكي 2
جمع واحد
سيگنال ها و سيستم ها
سيستم هاي ديجيتال 2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 131914
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:مهندسي برق (الكترونيك)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 1 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 2 مباحث ويژه 3
3 VLSI 1319175 3 طراحي مدارهاي
1319057 4 كنترل صنعتي 3
1319088 5 تاسيسات الكتريكي 3
1319171 6 مخابرات ديجيتال 3
1319151 7 مباني مكاترونيك 3
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 26
3 اصلي 51
4 تخصصي الزامي 23
5 تخصصي انتخابي 6
6 تخصصي اختياري 12
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب
بجاي دروس تربيت بدني و و رزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط ويژه (بيماران خاص
و معلولان) هستند اعلام مي شود
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
اصول سيستم هاي مخابراتي
گرايش الكترونيك – دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
سيستم هاي كنترل خطي
سيستم هاي كنترل خطي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111407 رياضي عمومي 3 1 پايه
1113258 فيزيك 1 پايه
1511091 برنامه نويسي كامپيوتر 3 پايه
1319126 نقشه كشي مهندسي 1 اصلي
1319127 آشنايي با مهندسي برق 1 اصلي
1319008 كارگاه عمومي 1 پايه
1213209 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 زبان خارجي 3 عمومي
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111408 رياضي عمومي 3 2 رياضي 1 پايه
1113259 فيزيك 2
3
فيزيك 1
پايه
1111409 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1319128 احتمال مهندسي 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1319015 كارگاه برق 1 كارگاه عمومي اصلي
1113260 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 دانشجو از مجموع دروس ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
18
جمع واحد 16
قابل توجه دانشجويان محترم: دانشجويان از ترم 6 به بعد بايد يكي از 4 گرايش مهندسي برق را با مشورت مدير محترم رشته انتخاب و كليه دروس تخصصي الزامي خود را از همان گرايش انتخاب نمايند
. ضمنا متذكر مي شود دانشجو در زمان فارغ التحصيلي فقط با عنوان مهندسي برق فارغ التحصيل خواهد شد.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511075 محاسبات عددي 2 برنامه نويسي كامپيوتر- رياضي عمومي 2 پايه
1111411 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2- معادلات ديفرانسيل اصلي
1319011 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1319129 اقتصاد مهندسي 3 اصلي
1319013 الكترو مغناطيس 3 فيزيك 2 – رياضي عمومي 2 اصلي
1113263 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1233025 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319130 سيگنالها و سيستم ها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1319131 الكترونيك 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319132 ماشين هاي الكتريكي 2 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319133 مدارهاي الكتريكي 2 2 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1319134 سيستم هاي ديجيتال 3 1 همزمان با الكترونيك 1 اصلي
1319135 آز سيستم هاي ديجيتال 1 1 همزمان با سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319176 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 16
ترم سوم
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319048 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستم ها و مدارهاي الكتريكي 2 اصلي
1319136 ماشين هاي الكتريكي 2 2 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319137 الكترونيك 2 2 الكترونيك 1 اصلي
1319138 اصول سيستم هاي مخابراتي 3 سيگنالها و سيستم ها- احتمال مهندسي اصلي
1319139 سيستم هاي ديجيتال 3 2 سيستم هاي ديجيتال 1 اصلي
1319140 آز الكترونيك 1 همزمان با الكترونيك 2 اصلي
1319051 آز ماشين هاي الكتريكي 1 1 ماشين هاي الكتريكي 1 اصلي
1319141 آز سيستم هاي ديجيتال 1 2 آز سيستم هاي ديجيتال 1- همزمان با سيستم هاي ديجيتال 2 اصلي
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 تربيت بدني 1 عمومي
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319054 ابزار دقيق 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319142 سيستم هاي كنترل ديجيتال 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319143 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
1319179 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319144 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
دروس تخصصي انتخابي 3
1319039 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستم هاي كنترل خطي اصلي
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم (كنترل )
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319045 الكترونيك صنعتي 3 الكترونيك 2- ماشين هاي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319179 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319143 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
1319076 ماشين هاي الكتريكي 3 3 ماشين هاي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319144 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319039 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
1 آز ماشين هاي الكتريكي 1- همزمان با ماشين هاي الكتريكي 3 تخصصي الزامي * 1319086 آز ماشين هاي الكتريكي 2
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 17
ترم ششم(قدرت )
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 19
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319068 مدارهاي مخابراتي 3 اصول سيستم هاي مخابراتي- الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319063 ميدان ها و امواج 3 الكترومغناطيس تخصصي الزامي
1319150 پردازش سيگنال هاي ديجيتال 3 سيگنال ها و سيستم ها تخصصي الزامي
1319143 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1319179 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319144 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319039 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319172 مدارهاي پالس و ديجيتال 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319163 الكترونيك آنالوگ 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319179 كارآموزي 2 گذراندن 80 واحد تخصصي الزامي
1319143 زبان تخصصي برق 2 زبان خارجي اصلي
دروس تخصصي انتخابي 3
دروس تخصصي اختياري 3
1319039 آز سيستمهاي كنترل خطي 1 سيستمهاي كنترل خطي اصلي
1222027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
ترم ششم(مخابرات )
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 19
جمع واحد 19
ترم ششم(الكترونيك )
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111435 جبرخطي 3 رياضي 2 تخصصي الزامي
1319145 سيستم هاي كنترل مدرن 3 سيستم هاي كنترل خطي – همزمان با جبرخطي تخصصي الزامي
1319057 كنترل صنعتي 3 سيستم هاي كنترل خطي تخصصي الزامي
1319146 آز سيستم هاي كنترل ديجيتال* 1 سيستم هاي كنترل ديجيتال تخصصي الزامي
1319180 پروژه كارشناسي 3 گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
دروس تخصصي اختياري 3
1 تربيت بدني عمومي ** 1215432 ورزش 1
1319147 آز ابزار دقيق* 1 ابزار دقيق تخصصي الزامي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319153 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 2 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1 تخصصي الزامي
1319180 پروژه كارشناسي 3 گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
1319088 تاسيسات الكتريكي 3 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1 تخصصي الزامي
دروس تخصصي اختياري 5
دروس تخصصي انتخابي 3
1 تربيت بدني عمومي ** 1215432 ورزش 1
درس تربيت بدني ويژه با كد 1315429 و درس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويزه (بيماران خاص و معلولان ) هستند اعمال مي شود **
ترم هفتم(قدرت )
دانشجو از دروس رديف 9ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 20
2
ترم هفتم(كنترل )
از مجموع آزمايشگاههاي تخصصي الزامي گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است*
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319158 ريز موج و آنتن 3 ميدانها و امواج تخصصي الزامي
1319180 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
1319171 مخابرات ديجيتال 3 اصول سيستم هاي مخابراتي تخصصي الزامي
1319070 آز مدار هاي مخابراتي* 1 همزمان با مدارهاي مخابراتي تخصصي الزامي
1319159 آز پرداز ش سيگنال هاي ديجيتال* 1 پرداز ش سيگنال هاي ديجيتال تخصصي الزامي
دروس تخصصي اختياري 3
دروس تخصصي انتخابي 3
1 تربيت بدني عمومي ** 1215432 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 20
جمع واحد 20
ترم هفتم(مخابرات )
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
از مجموع آزمايشگاههاي تخصصي الزامي گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است*
از مجموع آزمايشگاههاي تخصصي الزامي گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است*
درس تربيت بدني ويژه با كد 1315429 و درس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويزه (بيماران خاص و معلولان ) هستند
اعمال مي شود **
درس تربيت بدني ويژه با كد 1315429 و درس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويزه (بيماران خاص و معلولان ) هستند اعمال مي شود **
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319152 طراحي سيستم هاي ريز پردازنده اي 3 سيستم هاي ديجيتال 2 تخصصي الزامي
1319180 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد تخصصي الزامي
دروس تخصصي انتخابي 3
1319080 فيزيك الكترونيك 3 الكترونيك 2 تخصصي الزامي
1319173 آز الكترونيك آنالوگ* 1 الكترونيك آنالوگ تخصصي الزامي
1319169 آز مدار هاي پالس و ديجيتال* 1 مدارهاي پالس و ديجيتال – آز الكترونيك تخصصي الزامي
دروس تخصصي اختياري 3
1 تربيت بدني عمومي ** 1215432 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
20
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
دروس تخصصي اختياري 9
دروس تخصصي انتخابي 3
1319148 آز كنترل صنعتي* 1 كنترل صنعتي تخصصي الزامي
1319055 آز الكترونيك صنعتي* 1 الكترونيك صنعتي تخصصي الزامي
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد
ترم هشتم(كنترل )
جمع واحد 15
درس تربيت بدني ويژه با كد 1315429 و درس ورزش ويژه با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويزه (بيماران خاص و معلولان ) هستند
اعمال مي شود **
ترم هفتم(الكترونيك)
2 دانشجو از مجموع دروس فقط ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
از مجموع آزمايشگاههاي تخصصي الزامي گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است*
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319079 حفاظت و رله ها 3 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
1319154 آز حفاظت و رله ها* 1 همزمان با حفاظت و رله ها تخصصي الزامي
1319155 آز عايق ها و فشار قوي* 1 همزمان با عايق ها و فشار قوي تخصصي الزامي
1319156 آز تحليل سيستم هاي قدرت* 1 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2 تخصصي الزامي
دروس تخصصي انتخابي 3
دروس تخصصي اختياري 7
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
دروس تخصصي انتخابي 3
دروس تخصصي اختياري 9
1319160 آز مخابرات ديجيتال* 1 همزمان با مخابرات ديجيتال تخصصي الزامي
1319161 آز ريز موج و آنتن* 1 ريز موج و آنتن تخصصي الزامي
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319144 تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 3 1 ماشين هاي الكتريكي 2 اصلي
1319068 مدارهاي مخابراتي 3 الكترونيك 2- اصول سيستم هاي مخابراتي تخصصي الزامي
دروس تخصصي اختياري 6
1319170 آز الكترونيك صنعتي* 1 الكترونيك صنعتي تخصصي الزامي
1319070 آز مدارهاي مخابراتي* 1 همزمان با مدار هاي مخابراتي تخصصي الزامي
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
ترم هشتم(قدرت )
جمع واحد 17
ترم هشتم(مخابرات)
جمع واحد 15
جمع واحد 16
ترم هشتم(الكترونيك )
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319149 سيستم هاي كنترل غيرخطي 3
1111436 مباني تحقيق در عمليات 3
1319151 مباني مكاترونيك 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319077 عايقها و فشار قوي 3
1319177 ماشين هاي الكتريكي مخصوص 3
1319157 توليد انرژي الكتريكي 3
1319090 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 3
1319089 طرح پست هاي فشار قوي و پروژه 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319178 فيلتر و سنتز مدار 3
1319162 شبكه هاي مخابراتي 3
1319164 سيستم هاي مخابرات نوري 3
1319165 مخابرات بي سيم 3
1319166 برنامه سازي پيشرفته 3
سيگنال ها و سيستم ها – الكترونيك 2
اصول سيستم هاي مخابراتي
اصول سيستم هاي مخابراتي – ميدان ها و امواج
اصول سيستم هاي مخابراتي
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2
پيش نياز
ماشين هاي الكتريكي 2
قدرت – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 1
ماشين هاي الكتريكي 2
برنامه نويسي كامپيوتر
* از مجموع آزمايشگاههاي تخصصي الزامي گذراندن سه آزمايشگاه الزامي است
**داانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي 2
مخابرات – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
سيستم هاي كنترل خطي
كنترل – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
سيستم هاي كنترل خطي
رياضي عمومي 2 و برنامه نويسي كامپيوتر
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1319162 شبكه هاي مخابراتي 3
3 CMOS 1319167 مدار هاي مجتمع خطي
3 (ASIC و FPGA) 1319168 طراحي سيستم هاي ديجيتال
1113280 فيزيك مدرن 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 مباحث ويژه 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 مباحث ويژه 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 مباحث ويژه 3
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2
1319174 مباحث ويژه 3
3 VLSI 1319175 طراحي مدارهاي
پيش نياز
مخابرات- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
الكترونيك – دروس تخصصي انتخابي( دو درس از مجموعه)
پيش نياز
قدرت- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
اصول سيستم هاي مخابراتي
الكترونيك آنالوگ
سيستم هاي ديجيتال 2
فيزيك 2 – رياضيات مهندسي
الكترونيك – دروس تخصصي اختياري ( 12 واحد)
كنترل- دروس تخصصي اختياري( 12 واحد)
پيش نياز
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131917
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: كارشناسي مهندسي برق
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 26
3 اصلي 51
4 تخصصي الزامي 23
5 تخصصي انتخابي 6
6 تخصصي اختياري 12
140
تذكر: مابقي دروس تخصصي اختياري گرايش ها
متعاقبا اعلام خواهد شد
جمع كل واحد
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113258 1 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1111412 2 رياضي عمومي 4 1 – پايه
1320057 3 رسم فني و نقشه كشي 1 1 – اصلي
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113260 1 آز فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1111413 2 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 رياضي عمومي 1 پايه
1313038 5 استاتيك 3 رياضي عمومي 1 اصلي
1320023 6 مصالح ساختماني و آزمايشگاه 1 1 – اصلي
1223039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 15
ترم دوم
2 7 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1117177 2 آمارواحتمالات مهندسي 3 معادلات ديفرانسيل پايه
فيزيك 1
رياضي عمومي 2
1320035 4 اصول بهره برداري راه آهن 2 – اصلي
1320024 5 نقشه برداري و عمليات 1 1 رياضي عمومي 1 اصلي
1313048 6 مقاومت مصالح 3 استاتيك اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1313051 1 مكانيك خاك 3 مقاومت مصالح اصلي
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
مقاومت مصالح
1320033 3 هيدرولوژي مهندسي 2 آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1320016 4 مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 2 فيزيك 2 اصلي
1320036 6 طراحي مسير و پروژه 3 نقشه برداري و عمليات تخصصي
1320051 7 روسازي راه آهن 2 1 مقاومت مصالح تخصصي
1222026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 17
ترم چهارم
1511076 روشهاي محاسبات عددي 2
جمع واحد 19
اصلي
1320049 تحليل سازه ها 3 مقاومت مصالح -محاسبات عددي اصلي
1
3
1320047 2 تكنولوژي بتن 2
پايه
1113259 فيزيك 3 2 پايه
برنامه سازي رايانه/معادلات ديفرانسيل
5
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113263 1 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1320067 2 مكانيك سنگ 2 مكانيك خاك اصلي
1313052 3 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 مكانيك خاك اصلي
1313105 4 طراحي سازه هاي فولادي 3 تحليل سازه ها اصلي
نقشه برداري و عمليات
مكانيك خاك
ديناميك
روسازي راه-آهن 1
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320066 1 آزمايشگاه روسازي راه آهن 1 روسازي راه آهن 2 تخصصي
1320050 2 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 1 تكنولوژي بتن اصلي
هيدرولوژي مهندسي
طراحي سازههاي فولادي
تكنولوژي بتن
تحليل سازه-ها
طراحي سازه هاي بتن مسلح
مكانيك خاك
1320064 7 روسازي راه آهن 3 2 تخصصي
1320071 3 پل-هاي راه-آهن 3 1 تخصصي
1313095 طراحي سازه-هاي بتن مسلح 3
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
1313042 ديناميك 3 اصلي
5
6 استاتيك/معادلات ديفرانسيل
اصلي
1320065 زيرسازي مسير و پروژه 3 تخصصي
4
5 1320068 پي سازي و ابنيه مسير 3 تخصصي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
طراحي مسير و پروژه
روسازي راه-آهن 1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320072 1 ايستگاه راه آهن 2 طراحي مسير و پروژه/روسازي راه آهن 1 تخصصي
1320074 2 نگهداري خطوط 3 ساخت و اجراي خطوط و كارگاه تخصصي
نقشه برداري و عمليات
طراحي مسير و پروژه
1320070 4 دستگاه خطوط 2 همزمان با ايستگاه راه آهن تخصصي
طراحي سازه-هاي بتن مسلح
پل-هاي راه-آهن 1
مكانيك سنگ
نقشه-برداري مسير و عمليات
1320090 7 كارآموزي 1 پس از گذراندن 70 واحد به مدت 300 ساعت تخصصي
1215432 8 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1320079 مباني ديناميك حركت قطار 2 تخصصي
6
7
1320069 ساخت و اجراي خطوط و كارگاه 1 2 تخصصي
3
5
6
تخصصي
1320073 پل-هاي راه-آهن 3 2 تخصصي
ترم هفتم
1313135 نقشه برداري مسير و عمليات 1 1
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
روسازي راه-آهن 2
1313096 تونل سازي 3 تخصصي
جمع واحد 18
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320076 2 نگهداري و تعمير سازه هاي ريلي 3 پل هاي راه آهن 2 تخصصي
1320091 3 كارآموزي 2 پس از گذرندن 100 واحد درسي به مدت 300 ساعت تخصصي
1320089 4 پروژه پل-هاي راه-آهن 1 پل-هاي راه آهن 2 تخصصي
1320083 5 پروژه تخصصي 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
6 اختياري 6 اختياري
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1 ترم هفتم به بعد اصلي
ترم هشتم
جمع واحد 18
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم
تحصيلي انتخاب نمايند
1313057 متره و برآورد پروژه ٠٫۵ 0,5
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن(خط و سازه ريلی)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320084 1 زبان خارجي تخصصي 2 زبان خارجه و سال سوم به بعد اختياري
رياضي عمومي 2
آمار و احتمالات مهندسي
1314046 3 اقتصاد مهندسي 2 ساخت واجراي خطوط و كارگاه اختياري
1314048 4 تحقيق در عمليات 2 محاسبات عددي اختياري
1313127 5 آز-مقاومت مصالح 1 مقاومت مصالح اختياري
ديناميك
تحليل سازه-ها
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 40
2 پايه 27
3 اختياري 6
4 تخصصي الزامي 45
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس اختياري
دانشجويان اين رشته بايد 6 واحد از دروس فوق را انتخاب نموده و بگذرانند •
1314047 2 مهندسي سيستم-ها 2 اختياري
جمع واحد 11
1313136 6 مهندسي زلزله 2 اختياري
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ويژه با
كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش
1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه
(بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113258 1 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1111412 2 رياضي عمومي 4 1 – پايه
1114295 3 شيمي عمومي 3 – پايه
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114300 1 آزمايشگاه شيمي 1 شيمي عمومي پايه
1113260 2 آز فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1113259 3 فيزيك 3 2 فيزيك 1 پايه
1113263 4 آز فيزيك 1 2 همزمان با فيزيك 2 پايه
1111413 5 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1313047 6 استاتيك و مقاومت مصالح 3 رياضي عمومي 1 اصلي
1320012 7 نقشه-كشي صنعتي 1 1 1 – اصلي
1223039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 16
ترم دوم
2 8 دانشجو از دروس رديف 8ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111409 2 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 2 پايه
1320045 3 نقشه-كشي صنعتي 1 1 2 نقشه-كشي صنعتي 1 اصلي
1319007 4 مباني مهندسي برق 3 فيزيك 2 اصلي
1320019 5 اصول حسابداري يا هزينه يابي 3 – اصلي
1320018 6 اقتصاد عمومي 3 – اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320042 2 اقتصاد مهندسي 3 اقتصاد عمومي اصلي
1319009 3 آز مباني مهندسي برق 1 مباني مهندسي برق اصلي
1320029 4 تحقيق درعمليات 3 1 – اصلي
1320030 5 تئوري احتمالات و كاربرد آن 3 رياضي 2 اصلي
1320031 6 ارزيابي كار و زمان 2 – اصلي
1320021 7 مباني زير سازي و روسازي راه-آهن 2 استاتيك و مقاومت مصالح اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 19
1511091 1 برنامه سازي رايانه 3 رياضي عمومي 1 (نيمسال دوم به بعد) پايه
جمع واحد 18
1 روشهاي محاسبات عددي 2 برنامه سازي رايانه پايه
ترم چهارم
1511076
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314049 1 اصول شبيه سازي 3 برنامه-نويسي كامپيوتر اصلي
1320043 2 كنترل پروژه 3 تحقيق در عمليات 1 اصلي
1320044 3 تحليل سيستم-ها 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1320006 4 طرح هندسي خط 2 مباني زيرسازي و روسازي راه-آهن اصلي
1320046 5 هاي اطلاعاتي و طرح سيستم-
كنترل مديريت
3 تحقيق در عمليات 1 اصلي
اقتصاد مهندسي
تحقيق در عمليات 1
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320016 1 مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 2 مباني مهندسي برق اصلي
1320003 2 مقررات عمومي حركت 3 – اصلي
تحقيق درعمليات 1
تئوري احتمالات و كاربرد آن
1314052 4 مهندسي فاكتورهاي انساني 3 ارزيابي كار و زمان اصلي
1314053 5 اصول مديريت و تئوري سازمان 2 – اصلي
6 اختياري 2 اختياري
جمع واحد 19
ترم ششم
1320008 برنامه-ريزي حمل و نقل 2
ترم پنجم
6 اصلي
1314050 3 تحقيق در عمليات 3 2 اصلي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320015 2 تعرفه و بازرگاني راه-آهن 2 ارزيابي كار و زمان تخصصي
مباني مهندسي برق
استاتيك و مقاومت مصالح
1320090 4 كار آموزي 1 حداقل 136 ساعت تخصصي
١٣٢٠٠١٠ 5 سيستم-هاي تخليه و بارگيري 2 تحقيق درعمليات 2 تخصصي
١٣٢٠٠١٣ 6 تقاضا در حمل و نقل 3 برنامه-ريزي حمل و نقل اصلي
7 اختياري 2 اختياري
1215432 8 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
3
7
1
عمومي
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
17
2
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
جمع واحد
تخصصي
ترم هفتم
1320011 آمار مهندسي 2 تئوري احتمالات و كاربرد آن اصلي
1320014 تئوري رفتار لكوموتيو و واگن 3
جمع واحد 17
2 9
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 تئوري رفتاري لكوموتيو و واگن تخصصي Ĥ 1320022 1 تئوري حركت قطاره
طراحي ايستگاهها و خطوط صنعتي
اقتصاد مهندسي
1320088 3 پروژه (پايان-نامه) 3 – تخصصي
1320017 4
طراحي ايستگاه-ها و خطوط
× صنعتي
3 تقاضا در حمل و نقل تخصصي
تحقيق در عمليات 2
برنامه-ريزي حمل و نقل
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511090 1 برنامه سازي پيشرفته 3 برنامه سازي كامپيوتر اختياري
1320040 2 ايمني مسير و حركت 2 مقررات عمومي حركت اختياري
1320041 3 زبان خارجه فني 2 زبان عمومي اختياري
1314051 4 بازاريابي و مديريت بازار 2 اقتصاد عمومي اختياري
بررسي فني و اقتصادي انتخاب
× مسير
5
ترم هشتم
3 1320025 2 تخصصي
جمع واحد 9
دانشجويان اين رشته بايد 4 واحد از دروس زير را انتخاب نموده و بگذرانند •
در اين درس يك پروژه عملي توسط دانشجويان ارائه خواهد شد ×
تخصصي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب
نمايند
دروس اختياري
جمع واحد 17
1320020
روش-هاي برنامه-ريزي حركت
× قطارها
3
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سالل تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : راه آهن (بهره برداری)
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 64
2 پايه 28
3 اختياري 4
4 تخصصي 22
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ويژه با كد
1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران
خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113258 1 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1111412 2 رياضي عمومي 4 1 – پايه
1114295 3 شيمي عمومي 3 – پايه
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113260 1 آز فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1113259 2 فيزيك 3 2 فيزيك 1 پايه
1111413 3 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1320037 4 مقررات عمومي حركت 2 اصلي
1315009 5 استاتيك 3 رياضي عمومي 1-فيزيك 1 اصلي
6
7
1223039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 16
ترم دوم
2 8 دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
1320012 نقشه-كشي صنعتي 1 1 1 اصلي
جمع واحد 17
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113263 1 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1511074 2 برنامه سازي كامپيوتر 3 رياضي عمومي 1(نيمسال دوم به بعد) پايه
1315012 3 مقاومت مصالح 3 1 استاتيك اصلي
رياضي 2
معادلات ديفرانسيل
1320021 5 مباني زير سازي و روسازي راه آهن 2 – اصلي
1111409 6 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1315097 7 ديناميك 3 استاتيك- معادلات ديفرانسيل اصلي
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315020 1 مقاومت مصالح 2 2 مقاومت مصالح 1 اصلي
1315025 2 آز مقاومت مصالح 1 همزمان با مقاومت مصالح 2 اصلي
1320039 3 آز ديناميك و ارتعاشات 1 رياضي عمومي 1 اصلي
1319006 4 مباني مهندسي برق و الكترونيك 3 فيزيك 2 اصلي
1315019 5 ترموديناميك 2 1 فيزيك 1-معادلات ديفرانسيل اصلي
1320016 6 مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 2 – اصلي
1320038 7 مباني سير و حركت قطار 2 همزمان با مباني ارتباطات و علائم الكتريكي اصلي
1315026 8 طراحي اجزاء 3 1 ديناميك -مقاومت مصالح 1 اصلي
1233026 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
4
جمع واحد
1111411 رياضي مهندسي 3 اصلي
20
ترم چهارم
جمع واحد 18
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315126 1 طراحي اجزاء 3 2 طراحي اجزاء 1 اصلي
1315174 2 مكانيك سيالات 4 معادلات ديفرانسيل -ديناميك – ترموديناميك 1 اصلي
1511076 3 روشهاي محاسبات عددي 2 برنامه سازي رايانه پايه
1315070 4 ارتعاشات مكانيكي 3 رياضي مهندسي -ديناميك اصلي
1315175 5 ترموديناميك 2 2 ترموديناميك 1 اصلي
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319083 1 مباني ماشين هاي الكتريكي 3 مباني مهندسي برق و الكترونيك اصلي
1315067 2 آز مكانيك سيالات 1 مكانيك سيالات اصلي
1315189 3 آز ترموديناميك وانتقال حرارت 1 همزمان با ترموديناميك 2 اصلي
1319104 4 كنترل اتوماتيك 2 ارتعاشات مكانيكي اصلي
1320078 5 ديناميك حركت قطارها 3 ديناميك تخصصي
1320080 6 علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن 3 شيمي عمومي تخصصي
1320077 7 راه-آهن برقي 2 مباني ماشينهاي الكتريكي تخصصي
1320090 8 كار آموزي 1 پس از گذراندن 70 واحد(حداقل 136 ساعت) تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319009 1 آز مباني مهندسي برق 1 مباني ماشين هاي الكتريكي اصلي
1320009 2 طراحي ماشين هاي ريلي 2 مباني زير سازي و روسازي راه آهن تخصصي
1315128 3 كارگاه ماشين ابزار و ابزار سازي 1 بعد از سال سوم تخصصي
مباني ماشين هاي الكتريكي
هن Ĥ علم مواد و شناخت فلزات در راه
1320053 5 طراحي ترمزهاي قطار 3 مباني ماشينهاي الكتريكي -مكانيك سيالات -طراحي اجزا 2 تخصصي
1315008 6 انتقال حرارت 3 ترموديناميك 2-مكانيك سيالات اصلي
1320086 7 پروژه تخصصي 3 بعد از سال سوم تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 8 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
طراحي سازه واگن و لكوموتيو
علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن
1320060 2 طراحي بوژي 2 ارتعاشات مكانيكي -طراحي سازه واگن و لكوموتيو -طراحي اجزا 2
1320061 3 تكنولوژي ساخت وتعمير وسائط نقليه
ريلي
3 مباني سير و حركت قطار تخصصي
1320087 4 كارگاه تخصصي لكوموتيو 1 بعد از سال سوم تخصصي
4
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
1320002 طراحي سازه واگن و لكوموتيو 3 تخصصي
ترم هفتم
1320005 طراحي لكوموتيو 3
جمع واحد 19
ترم هشتم
تخصصي
9
1
2
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
1315190 5 كارگاه جوشكاري و ورقكاري 1 بعد از سال سوم تخصصي
1320085 6 كارگاه تخصصي واگن 1 بعد از سال سوم تخصصي
1320091 7 كارآموزي 2 پس از گذراندن 100 واحد تخصصي
8 اختياري 3 اختياري
1220657 9 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 10 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320006 1 طرح هندسي خط 2 مباني زيرسازي و روسازي راه آهن اختياري
1315201 2 زبان تخصصي 2 زبان عمومي اختياري
علم موادو شناخت فلزات در راه-آهن
تكنولوژي ساخت و تعمير وسائط نقليه ريلي
1315203 4 سيستم-هاي اندازه-گيري 2 كنترل اتوماتيك اختياري
واحد هاي اختياري
جمع واحد 16
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب
نمايند
جمع واحد 7
دانشجويان اين رشته بايد 3 واحد از دروس زير را انتخاب نموده و بگذرانند •
1315202 3 كارگاه ريخته-گري 1 اختياري
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی : ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسی راه آهن (جريه)
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 31
2 پايه 27
3 اختياري 3
4 اصلي 57
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ورزش ويژه با كد
1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش 1 براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاصلو معلولان )
هستند اعلام مي شود
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113258 1 فيزيك 3 1 همزمان با رياضي عمومي 1 پايه
1111412 2 رياضي عمومي 4 1 – پايه
1320057 3 رسم فني و نقشه كشي 1 1 – اصلي
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113260 1 آز فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1111413 2 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1111409 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي عمومي 2 پايه
1511074 4 برنامه سازي كامپيوتر 3 رياضي عمومي 1 پايه
1313038 5 استاتيك 3 رياضي عمومي 1 اصلي
1320023 6 مصالح ساختماني و آزمايشگاه 1 1 – اصلي
1223039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 15
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1117177 2 آمارواحتمالات مهندسي 3 معادلات ديفرانسيل پايه
فيزيك 1
رياضي عمومي 2
1320035 4 اصول بهره برداري راه آهن 2 – اصلي
1320024 5 نقشه برداري و عمليات 1 1 رياضي عمومي 1 اصلي
1313048 6 مقاومت مصالح 3 استاتيك اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1313051 1 مكانيك خاك 3 مقاومت مصالح اصلي
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
مقاومت مصالح
1320033 3 هيدرولوژي مهندسي 2 آمار و احتمالات مهندسي اصلي
1320016 4 مباني ارتباطات و علائم الكتريكي 2 فيزيك 2 اصلي
1320036 6 طراحي مسير و پروژه 3 نقشه برداري و عمليات تخصصي
1320051 7 روسازي راه آهن 2 1 مقاومت مصالح تخصصي
1222026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 17
ترم چهارم
1511076 روشهاي محاسبات عددي 2
جمع واحد 19
اصلي
1320049 تحليل سازه ها 3 مقاومت مصالح -محاسبات عددي اصلي
1
3
1320047 2 تكنولوژي بتن 2
پايه
1113259 فيزيك 3 2 پايه
برنامه سازي رايانه/معادلات ديفرانسيل
5
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113263 1 آز فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1320067 2 مكانيك سنگ 2 مكانيك خاك اصلي
1313052 3 آزمايشگاه مكانيك خاك 1 مكانيك خاك اصلي
1313105 4 طراحي سازه هاي فولادي 3 تحليل سازه ها اصلي
نقشه برداري و عمليات
مكانيك خاك
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 16
1313042 ديناميك 3 اصلي
5
6 استاتيك/معادلات ديفرانسيل
1320065 زيرسازي مسير و پروژه 3 تخصصي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320050 1 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 1 تكنولوژي بتن اصلي
هيدرولوژي مهندسي
طراحي سازههاي فولادي
ديناميك
روسازي راه-آهن 1
تكنولوژي بتن
تحليل سازه-ها
طراحي سازه هاي بتن مسلح
مكانيك خاك
طراحي مسير و پروژه
روسازي راه-آهن 1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
1320064 3 روسازي راه آهن 3 2 تخصصي
1320071 2 پل-هاي راه-آهن 3 1 تخصصي
1313095 طراحي سازه-هاي بتن مسلح 3
ترم ششم
4 اصلي
5
6
1320068 پي سازي و ابنيه مسير 3 تخصصي
1320069 ساخت و اجراي خطوط و كارگاه 1 2 تخصصي
2 7
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320066 1 آزمايشگاه روسازي راه آهن 1 روسازي راه آهن 2 تخصصي
1320072 2 ايستگاه راه آهن 2 طراحي مسير و پروژه/روسازي راه آهن 1 تخصصي
نقشه برداري و عمليات
طراحي مسير و پروژه
1320070 5 دستگاه خطوط 2 همزمان با ايستگاه راه آهن تخصصي
طراحي سازه-هاي بتن مسلح
پل-هاي راه-آهن 1
مكانيك سنگ
نقشه-برداري مسير و عمليات
1320090 8 كارآموزي 1 پس از گذراندن 70 واحد به مدت 300 ساعت تخصصي
1215432 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1320079 مباني ديناميك حركت قطار 2 تخصصي
3
4
6
7
تخصصي
1320073 پل-هاي راه-آهن 3 2 تخصصي
ترم هفتم
1313135 نقشه برداري مسير و عمليات 1 1
روسازي راه-آهن 2
1313096 تونل سازي 3 تخصصي
جمع واحد 18
2 10
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320074 2 نگهداري خطوط 3 ساخت و اجراي خطوط و كارگاه تخصصي
1320076 3 نگهداري و تعمير سازه هاي ريلي 3 پل هاي راه آهن 2 تخصصي
1320091 4 كارآموزي 2 پس از گذرندن 100 واحد درسي به مدت 300 ساعت تخصصي
1320089 5 پروژه پل-هاي راه-آهن 1 پل-هاي راه آهن 2 تخصصي
1320083 6 پروژه تخصصي 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
7 اختياري 6 اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1 ترم هفتم به بعد اصلي
ترم هشتم
جمع واحد 19
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم
تحصيلي انتخاب نمايند
1313057 متره و برآورد پروژه ٠٫۵ 0,5
مقطع کارشناسی
کد رشته : ١٣٢٠١٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته : مھندسی راه آھن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1320084 1 زبان خارجي تخصصي 2 زبان خارجه و سال سوم به بعد اختياري
رياضي عمومي 2
آمار و احتمالات مهندسي
1314046 3 اقتصاد مهندسي 2 ساخت واجراي خطوط و كارگاه اختياري
1314048 4 تحقيق در عمليات 2 محاسبات عددي اختياري
1313127 5 آز-مقاومت مصالح 1 مقاومت مصالح اختياري
ديناميك
تحليل سازه-ها
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 40
2 پايه 27
3 اختياري 6
4 تخصصي الزامي 45
5 عمومي 22
جمع كل واحد 140
دروس اختياري
دانشجويان اين رشته بايد 6 واحد از دروس فوق را انتخاب نموده و بگذرانند •
1314047 2 مهندسي سيستم-ها 2 اختياري
جمع واحد 11
1313136 6 مهندسي زلزله 2 اختياري
دروس تربيت بدني ويژه با كد 1215429 و درس ويژه با
كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس تربيت بدني و ورزش
1 براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه
(بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود
مقطع كارشناسي
كد رشته: 132111
دانشگاه پيام نور
1395- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مواد و متالورژي
گرايش مهندسي و علم مواد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113258 1 فيزيك عمومي 3 1 پايه
1111407 2 رياضي عمومي 3 1 – پايه
1114295 3 شيمي عمومي 3 – پايه
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجي 3 عمومي
1315032 6 كارگاه عمومي 1 – پايه
1321025 7
آشنايي با تاريخچه و مباني مهندسي
مواد و متالورژي
2 تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113259 1 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك عمومي 1 پايه
1111408 2 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1321026 3 ايستايي 2 فيزيك عمومي 1 تخصصي
1321027 4 بلورشناسي و آزمايشگاه 1 2 شيمي عمومي تخصصي
1113260 5 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك عمومي 1 پايه
1114308 6 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 شيمي عمومي پايه
1315241 7 نقشه كشي صنعتي 1 1 – پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 18
ترم دوم
2 8 دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 132111
دانشگاه پيام نور
1395- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مواد و متالورژي
گرايش مهندسي و علم مواد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111499 1 معادلات ديفرانسيل 2 رياضي عمومي 2 پايه
1113263 2 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك عمومي 2 پايه
1321029 3 مكانيك مواد 2 ايستايي تخصصي
1319007 4 مباني مهندسي برق 3 فيزيك عمومي 2 تخصصي
1321030 5 متالورژي فيزيكي مواد 3 1 بلورشناسي و آزمايشگاه تخصصي
1315073 6 شيمي فيزيك مواد 3 رياضي عمومي 2- فيزيك عمومي 1 تخصصي
1321031 7 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 2 پايه
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315075 1 ترموديناميك مواد 3 1 شيمي فيزيك مواد تخصصي
1315077 2 خواص مكانيكي مواد 3 1 مكانيك مواد تخصصي
1319009 3 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مباني مهندسي برق تخصصي
1321032 4 آزمايشگاه متالوگرافي و ريزساختار مواد 1 1 متالورژي فيزيكي مواد 1 تخصصي
1111411 5 رياضيات مهندسي 3 معادلات ديفرانسيل پايه
1511075 6 محاسبات عددي 2 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
3121033 7 فيزيك حالت جامد 2 فيزيك 2 تخصصي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 18
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته: 132111
دانشگاه پيام نور
1395- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مواد و متالورژي
گرايش مهندسي و علم مواد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1321034 1 متالورژي فيزيكي مواد 2 2 متالورژي فيزيكي مواد 1 تخصصي
1321035 2 پديده هاي انتقال 2 معادلات ديفرانسيل تخصصي
1321036 3 خواص مكانيكي مواد 2 2 خواص مكانيكي مواد 1 تخصصي
1315081 4 آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد 1 1 خواص مكانيكي مواد 1 تخصصي
1321037 5 خوردگي و حفاظت مواد 2 ترموديناميك مواد 1 تخصصي
1321038 6 اصول انجماد و ريخته گري مواد 2 متالورژي فيزيكي مواد 1 تخصصي
1321039 7 اصول توليد مواد مهندسي 3 ترموديناميك مواد 1 تخصصي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس * 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 10 تربيت بدني 1 1 عمومي
* آشنايي با دفاع مقدس جزء واحدهاي درسي محاسبه نمي شود.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1321040 1 اصول مهندسي سراميك 3 متالورژي فيزيكي مواد 2 تخصصي
1315155 2 زبان تخصصي 2 گذراندن بيش از 80 واحد درسي تخصصي
1321041 3 اصول مهندسي پليمر 3 گذراندن بيش از 80 واحد درسي تخصصي
1321042 4 اصول مهندسي سطح 2 خوردگي و حفاظت مواد تخصصي
1321043 5 آزمايشگاه انجماد و ريخته گري مواد 1 اصول انجماد و ريخته گري مواد تخصصي
– 6 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
– 7 انتخاب يك درس اختياري 2 – اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي
(
جمع واحد 18
ترم پنجم
جمع واحد 17
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته: 132111
دانشگاه پيام نور
1395- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مواد و متالورژي
گرايش مهندسي و علم مواد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1321044 1 روشهاي شناسايي و آناليز مواد 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
1321045 2 طراحي و انتخاب مواد مهندسي 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
1315154 3 انتقال مطالب علمي و فني 1 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
1321046 4 بايو مواد 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
– 5 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
– 6 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
1321047 7 كارآموزي 1 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
1215151 8 تربيت بدني 1 2 تربيت بدني 1 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1321048 1 مواد مركب 2 گذراندن بيش از 80 واحد درسي تخصصي
1321049 2 نانو مواد 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي تخصصي
– 3 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
– 4 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
– 5 انتخاب يك درس اختياري 3 – اختياري
1315197 6 پروژه 3 انتقال مطالب علمي و فني تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
**دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت
در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
ترم هفتم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم هشتم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته: 132111
دانشگاه پيام نور
1395- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مواد و متالورژي
گرايش مهندسي و علم مواد
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 30
3 تخصصي 68
4 اختياري 20
جمع كل واحد 140
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد علمي پيش نياز
1315086 1 عمليات حرارتي 2 متالورژي فيزيكي مواد 2
1321050 2 پليمرها (خواص، كاربرد، توليد) 2 اصول مهندسي پليمرها
1315142 3 آزمايشگاه عمليات حرارتي 1 عمليات حرارتي
1315150 4 آلياژهاي غيرآهني 2 اصول توليد مواد مهندسي
1321051 5 مهندسي پودر 3 گذراندن بيش از 100 واحد درسي
1315159 6 بررسي هاي غيرمخرب 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي
1321052 7 فرآيندهاي ساخت مواد و قطعات 2 گذراندن بيش از 100 واحد درسي
1321053 8 آزمايشگاه متالوگرافي و ريزساختار مواد 1 2 متالورژي فيزيكي مواد 2
1321054 9 اصول شكل دهي مواد 3 1 خواص مكانيكي مواد 1
1321055 10 مديريت و اقتصاد مهندسي 2 گذراندن بيش از 80 واحد درسي
جدول دروس اختياري زمينه مهندسي و علم مواد
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322001 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 اصلي
1111473 3 رياضيات گسسته 3
مباني كامپيوتر و برنامه سازي (هم نياز)-رياضي
عمومي 1 (هم نياز)
اصلي
1111099 3 رياضي عمومي 3 1 پايه
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته (هم نياز) اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322002 1 كارگاه كامپيوتر 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
1322003 2 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1113094 3 فيزيك 3 1 پايه
1111100 4 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1111094 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 15
جمع واحد 18
2 6
ترم دوم
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115066 1 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1115140 2 ساختمان هاي داده 3 برنامه سازي پيشرفته – رياضيات گسسته اصلي
1113095 3 فيزيك 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1111095 4 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1225008 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجه اصلي
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322005 1 تحليل و طراحي سيستمها 3 برنامه سازي پيشرفته تخصصي
1115157 2 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1113097 3 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1115142 4 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1322006 5 معماري كامپيوتر(كد جديد) 3 مدارهاي منطقي اصلي
1322007 6
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري
( كامپيوتر 1 مدار منطقي(پيشنياز)-معماري كامپيوتر (هم نياز اصلي
1322008 7 مدارهاي الكتريكي 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 16
جمع واحد 19
ترم چهارم
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322010 1 روش پژوهش و ارائه 2 زبان تخصصي اصلي
1322021 2 مهندسي نرم افزار 3 تحليل و طراحي سيستمها تخصصي
1115080 3 اصول طراحي كامپايلر 3 ساختمان داده ها اصلي
1322012 4 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر-ساختمان داده ها اصلي
1115116 5 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 سيستم هاي عامل (هم نياز) اصلي
6 آزمايشگاه اختياري 1 1 اختياري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 9 تربيت بدني 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322029 1 كارآموزي 1 بعد از گذراندن 80 واحد تخصصي
1115204 2 سيگنالها و سيستمها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1322013 3 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستم هاي عامل اصلي
1322032 4 طراحي زبان هاي برنامه سازي 3 اصول طراحي كامپايلر تخصصي
1322019 5 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره 3 ساختمان داده ها اصلي
6 درس اختياري 3 1 اختياري
1115209 7 آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1 شبكه هاي كامپيوتري (هم نياز) اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
ترم پنجم
جمع واحد 16
ترم ششم
2 8 عمومي
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115098 1 پروژه 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
1111403 2 پايگاه داده ها 3 ساختمان داده ها تخصصي
1322022 3 مهندسي اينترنت 3
شبكه هاي كامپوتري (پيش نياز) – پايگاه داده ها (هم
نياز)
تخصصي
4 درس تخصصي تمركزي 3 1 تخصصي تمركزي
5 درس تخصصي تمركزي 3 2 تخصصي تمركزي
6 آزمايشگاه اختياري 1 2 اختياري
1215151 7 تربيت بدني 1 2 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322014 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي 3 معماري كامپيوتر اصلي
1322017 2
طراحي كامپيوتري سيستمهاي
ديجيتال 3 معماري كامپيوتر اصلي
3 درس اختياري 3 2 اختياري
4 درس تخصصي تمركزي 3 3 تخصصي تمركزي
5 درس تخصصي تمركزي 3 4 تخصصي تمركزي
1322031 6 آزمايشگاه ريزپردازنده 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
درسهاي تمركز تخصصي شبكه هاي كامپيوتري
ترم هفتم
2 8 عمومي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت
در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 19
ترم هشتم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيشنياز نوع درس
1322025 1 امنيت شبكه 0 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي تمركزي
1322057 2 سيستمهاي نهفته و بيدرنگ 0 3 سيستمهاي عامل – ريزپردازنده و زبان اسمبلي تخصصي تمركزي
3
1322022
1115207
يكي از دو درس: مهندسي اينترنت يا *
انتقال داده ها
0 3
براي درس مهندسي اينترنت: شبكه هاي كامپوتري – پايگاه
داده ها
براي درس انتقال داد هها: آمار و احتمالات مهندسي-
سيگنالها و سيستمها
تخصصي تمركزي
1322058 4 مباني شبكه هاي بي سيم 0 3 انتقال داده ها تخصصي تمركزي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيشنياز نوع درس
1322041 1 مباني هوش محاسباتي 0 3 برنامه سازي پيشرفته تخصصي تمركزي
1322042 2 مباني بينائي كامپيوتر 0 3 مباني هوش محاسباتي تخصصي تمركزي
1322043 3 مباني پردازش زبان و گفتار 0 3 آمار و احتمال مهندسي – سيگنالها و سيستمها تخصصي تمركزي
1322044 4 اصول رباتيكز 0 3 سيگنالها و سيستمها تخصصي تمركزي
مطابق بند 2 از فصل 1 سرفصل جديد ابلاغي وزارت علوم، دانشجويان مي بايست 12 واحد دروس تمركزهاي تخصصي را فقط از يكي از تمركزهاي ارائه شده انتخاب و بگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيشنياز
1322025 1 امنيت شبكه 0 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي تمركزي
1322018 2 مباني رايانش امن 0 3 تخصصي تمركزي
1322024 3 امنيت سيستمهاي پايه 0 3 پايگاه داده ها – سيستمهاي عامل تخصصي تمركزي
1322026 4 مديريت امنيت اطلاعات 0 3 مباني رايانش امن (هم نياز) تخصصي تمركزي
درسهاي تمركز تخصصي امنيت رايانه
جمع 12
جمع 12
*مهندسي اينترنت براي دانشجويان گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري و انتقال داده ها براي دانشجويان گرايش نرم افزار
درسهاي تمركز تخصصي هوش مصنوعي
جمع 12
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132210
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
نظري
پيش نياز نوع درس
1322040 1 مباحث ويژه 3 1 اختياري
1322059 2 مباحث ويژه 3 2 اختياري
1322060 5 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 1 تحليل و طراحي سيستمها (هم نياز) اختياري
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده 1 پايگاه _____________داده (هم نياز) اختياري
1115071 7 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مدارهاي الكتريكي (هم نياز) اختياري
1322061 8 آزمايشگاه اصول رباتيكز 1 اصول رباتيكز ( هم نياز) اختياري
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 پايه 20
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 19
4 تخصصي تمركزي 12
5 اختياري 8
6 عمومي 22
جمع كل واحد 140
ليست دروس اختياري
جمع واحد 8
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني
ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322001 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 اصلي
1111099 2 رياضي عمومي 3 1 پايه
1111473 3 رياضيات گسسته 3
مباني كامپيوتر و برنامه سازي (هم
نياز)-رياضي عمومي 1 (هم نياز)
اصلي
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته (هم نياز) اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322002 1 كارگاه كامپيوتر 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
1322003 2 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1111100 3 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113094 4 فيزيك 3 1 پايه
1111094 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
عمومي
جمع واحد 15
جمع واحد 18
2 6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322008 1 مدارهاي الكتريكي 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1115140 2 ساختمان هاي داده 3
برنامه سازي پيشرفته – رياضيات
گسسته
اصلي
1113095 3 فيزيك 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115066 4 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1111095 5 رياضيات مهندسي 3
رياضي عمومي 2 – معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1225008 6 زبان تخصصي 2 زبان خارجه اصلي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1115070 1 مدارهاي الكترونيكي 3 مدارهاي الكتريكي تخصصي
1115077 2 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي 1 مدارهاي الكترونيكي(همنياز) تخصصي
1115142 3 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1113097 4 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1115204 5 سيگنالها و سيستمها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1322006 6 معماري كامپيوتر (كد جديد) 3 مدارهاي منطقي اصلي
1322007 7
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري
كامپيوتر 1
مدار منطقي(پيشنياز)-معماري
كامپيوتر (هم نياز)
اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
جمع واحد 19
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322010 1 روش پژوهش و ارائه 2 زبان تخصصي اصلي
1115080 2 اصول طراحي كامپايلر 3 ساختمان داده ها اصلي
1115207 3 انتقال داده ها 3
آمار و احتمالات مهندسي-
سيگنالها و سيستمها
تخصصي
1115157 4 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1322012 5 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر-ساختمان داده ها اصلي
1115116 6 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 سيستم هاي عامل (هم نياز) اصلي
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 9 تربيت بدني 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322029 1 كارآموزي 1 بعد از گذراندن 80 واحد تخصصي
1322013 2 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستم هاي عامل اصلي
1115208 3 سيستمهاي كنترل خطي 3 سيگنالها و سيستمها تخصصي
1322017 4 طراحي كامپيوتري سيستمهاي ديجيتال 3 معماري كامپيوتر اصلي
5 درس اختياري 3 1 اختياري
1115209 6 آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1 شبكه هاي كامپيوتري (هم نياز) اصلي
1115206 7 آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال 1 الكترونيك ديجيتال تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 17
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي
شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
2 8 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322030 1 پروژه معماري كامپيوتر 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
1115202 2 الكترونيك ديجيتال 3 مدارهاي الكترونيكي تخصصي
1322014 3 ريزپردازنده و زبان اسمبلي 3 معماري كامپيوتر اصلي
4 درس تخصصي تمركزي 3 1
تخصصي
تمركزي
1322020 5 آزمايشگاه ابزارهاي طراحي با كمك كامپيوتر 1
طراحي كامپيوتري سيستمهاي
ديجيتال (پيش نياز) – الكترونيك
ديجيتال (همنياز)
تخصصي
6 آزمايشگاه اختياري 1 1 اختياري
7 آزمايشگاه اختياري 1 2 اختياري
1215151 8 تربيت بدني 1 2 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322019 1 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره 3 ساختمان داده ها اصلي
2 درس اختياري 3 2 اختياري
3 درس تخصصي تمركزي 3 2
تخصصي
تمركزي
4 درس تخصصي تمركزي 3 3
تخصصي
تمركزي
5 درس تخصصي تمركزي 3 4
تخصصي
تمركزي
1322031 6 آزمايشگاه ريزپردازنده 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر
سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 18
ترم هفتم
2 9 عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيشنياز نوع درس
1322025 1 امنيت شبكه 0 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي تمركزي
1322057 2 سيستمهاي نهفته و بيدرنگ 0 3
سيستمهاي عامل – ريزپردازنده و زبان
اسمبلي
تخصصي تمركزي
3
1322022
1115207
يكي از دو درس: مهندسي اينترنت يا انتقال *
داده ها
0 3
براي درس مهندسي اينترنت: شبكه
هاي كامپيوتري
براي درس انتقال داده ها: آمار و
احتمالات مهندسي-سيگنالها و
سيستمها
تخصصي تمركزي
1322058 4 مباني شبكه هاي بي سيم 0 3 انتقال داده ها تخصصي تمركزي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيشنياز نوع درس
1322041 1 مباني هوش محاسباتي 0 3 برنامه سازي پيشرفته تخصصي تمركزي
1322042 2 مباني بينائي كامپيوتر 0 3 مباني هوش محاسباتي تخصصي تمركزي
1322043 3 مباني پردازش زبان و گفتار 0 3
آمار و احتمال مهندسي – سيگنالها و
سيستمها
تخصصي تمركزي
1322044 4 اصول رباتيكز 0 3 سيگنالها و سيستمها تخصصي تمركزي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيشنياز
1322025 1 امنيت شبكه 0 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي تمركزي
1322018 2 مباني رايانش امن 0 3 تخصصي تمركزي
1322024 3 امنيت سيستمهاي پايه 0 3 سيستمهاي عامل تخصصي تمركزي
1322026 4 مديريت امنيت اطلاعات 0 3 مباني رايانش امن (هم نياز) تخصصي تمركزي
جمع 12
درسهاي تمركز تخصصي امنيت رايانه
جمع 12
درسهاي تمركز تخصصي شبكه هاي كامپيوتري
جمع 12
*مهندسي اينترنت براي دانشجويان گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري و انتقال داده ها براي دانشجويان گرايش نرم افزار
درسهاي تمركز تخصصي هوش مصنوعي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش معماري سيستمهاي كامپيوتري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
نظري
پيش نياز نوع درس
1322040 1 مباحث ويژه 3 1 اختياري
1322059 2 مباحث ويژه 3 2 اختياري
1322060 5 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 1 اختياري
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده 1 اختياري
1115071 7 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مدارهاي الكتريكي (هم نياز) اختياري
1322061 8 آزمايشگاه اصول رباتيكز 1 اصول رباتيكز (هم نياز) اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه 20
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 19
4 تخصصي تمركزي 12
5 اختياري 8
6 عمومي 22
جمع كل واحد 140
مطابق بند ٢ از فصل ١ سرفصل جديد ابلاغی وزارت علوم، دانشجويان می بايست ١٢ واحد دروس تمرکزھای تخصصی را فقط از يکی از تمرکزھای ارائه شده انتخاب و بگذرانند.
ليست دروس اختياري
جمع واحد 8
مقطع كارشناسي
كد رشته 132212
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي كامپيوتر – گرايش رايانش امن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322001 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 اصلي
1111099 2 رياضي عمومي 3 1 پايه
1111473 3 رياضيات گسسته 3
مباني كامپيوتر و برنامه سازي (هم نياز)-
رياضي عمومي 1 (هم نياز)
اصلي
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته (هم نياز) اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322002 1 كارگاه كامپيوتر 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
1322003 2 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1111100 3 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113094 4 فيزيك 3 1 پايه
1111094 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
جمع واحد 18
2 عمومي
جمع واحد 15
6
ترم اول
ترم دوم
مقطع كارشناسي
كد رشته 132212
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي كامپيوتر – گرايش رايانش امن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115066 1 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1115140 2 ساختمان هاي داده 3 برنامه سازي پيشرفته – رياضيات گسسته اصلي
1113095 3 فيزيك 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1111095 4 رياضيات مهندسي 3 رياضي عمومي 2 – معادلات ديفرانسيل اصلي
1225008 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجه اصلي
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322005 1 تحليل و طراحي سيستمها 3 برنامه سازي پيشرفته تخصصي
1115157 2 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1113097 3 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1115142 4 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1322006 5 معماري كامپيوتر(كد جديد) 3 مدارهاي منطقي اصلي
1322007 6
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و
معماري كامپيوتر 1
مدار منطقي(پيشنياز)-معماري كامپيوتر
(هم نياز)
اصلي
1322008 7 مدارهاي الكتريكي 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
ترم سوم
ترم چهارم
جمع واحد 16
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته 132212
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي كامپيوتر – گرايش رايانش امن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322010 1 روش پژوهش و ارائه 2 زبان تخصصي اصلي
1111403 2 پايگاه داده ها 3 ساختمان داده ها تخصصي
1322023 3 توسعه امن نرم افزار 3 تحليل و طراحي سيستمها تخصصي
1115080 4 اصول طراحي كامپايلر 3 ساختمان داده ها اصلي
1322012 5 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر-ساختمان داده ها اصلي
1115116 6 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 سيستم هاي عامل (هم نياز) اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 1 اختياري
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 10 تربيت بدني 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322033 1 كارآموزي (در زمينه رايانش امن) 1 بعد از گذراندن 80 واحد تخصصي
1322013 2 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستم هاي عامل اصلي
1322018 3 مباني رايانش امن 3
سيستمهاي عامل(پيشنياز)- شبكه هاي
كامپيوتري(همنياز)
تخصصي
1322024 4 امنيت سيستمهاي پايه 3 پايگاه داده – سيستم عامل تخصصي
5 درس اختياري 3 1 اختياري
1115209 6 آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1 شبكه هاي كامپيوتري (هم نياز) اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 2 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8 عمومي
جمع واحد 17
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي
شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته 132212
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي كامپيوتر – گرايش رايانش امن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1322034 1 پروژه رايانش امن 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
1322025 2 امنيت شبكه 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي
1322014 3 ريزپردازنده و زبان اسمبلي 3 معماري كامپيوتر اصلي
1322019 4 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره 3 ساختمان داده ها اصلي
1322026 5 مديريت امنيت اطلاعات 3 مباني رايانش امن تخصصي
1215151 6 تربيت بدني 1 2 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115204 1 سيگنالها و سيستمها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1322017 2
طراحي كامپيوتري سيستمهاي
ديجيتال 3 معماري كامپيوتر اصلي
3 درس اختياري 3 2 اختياري
1322027 4 مباني رمزنگاري 3 مباني رايانش امن تخصصي
1322028 5 حقوق و ادله الكترونيكي در امنيت 3 امنيت شبكه- امنيت سيستمهاي پايه تخصصي
1322031 6 آزمايشگاه ريزپردازنده 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر
سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 18
ترم هفتم
2 7 عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته 132212
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي كامپيوتر – گرايش رايانش امن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
نظري
پيش نياز نوع درس
1322040 1 مباحث ويژه 3 1 اختياري
1322059 2 مباحث ويژه 3 2 اختياري
1322060 5 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 1 تحليل و طراحي سيستمها (هم نياز) اختياري
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده 1 پايگاه داده (هم نياز) اختياري
1115071 7 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مدارهاي الكتريكي (هم نياز) اختياري
1322061 8 آزمايشگاه اصول رباتيكز 1 اصول رباتيكز ( هم نياز) اختياري
رديف نوع درس
تعداد
واحد
(سرفصل
جديد)
1 پايه 20
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 31
4 تخصصي تمركزي 0
5 اختياري 8
6 عمومي 22
جمع واحد 140
ليست دروس اختياري
جمع واحد 8
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132213
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش فناوري اطلاعات
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322001 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 اصلي
1111099 2 رياضي عمومي 3 1 پايه
1111473 3 رياضيات گسسته 3
مباني كامپيوتر و برنامه سازي
(هم نياز)-رياضي عمومي 1 (هم
نياز)
اصلي
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته (هم نياز) اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322002 1 كارگاه كامپيوتر 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
1322003 2 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1111100 3 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113094 4 فيزيك 3 1 پايه
1111094 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
عمومي
جمع واحد 15
جمع واحد 18
2 6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132213
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش فناوري اطلاعات
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1115066 1 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1113095 2 فيزيك 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115140 3 ساختمان هاي داده 3
برنامه سازي پيشرفته – رياضيات
گسسته
اصلي
1322004 4 اصول فناوري اطلاعات 3 تخصصي
1225008 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجه اصلي
1333025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1111095 1 رياضيات مهندسي 3
رياضي عمومي 2 – معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1322005 2 تحليل و طراحي سيستمها 3 برنامه سازي پيشرفته تخصصي
1115142 3 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1113097 4 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1322006 5 معماري كامپيوتر 3 مدارهاي منطقي اصلي
1322007 6
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و
معماري كامپيوتر 1
مدار منطقي(پيشنياز)-معماري
كامپيوتر (هم نياز)
اصلي
1322008 7 مدارهاي الكتريكي 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
جمع واحد 16
ترم سوم
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش
1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
جمع واحد 19
ترم چهارم
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132213
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش فناوري اطلاعات
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322010 1 روش پژوهش و ارائه 2 زبان تخصصي اصلي
1322011 2
مديريت پروژه هاي فناوري
اطلاعات 3 تخصصي
1111403 3 پايگاه داده ها 3 تحليل و طراحي سيستمها تخصصي
1115157 4 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1322012 5 سيستم هاي عامل 3
معماري كامپيوتر-ساختمان داده
ها
اصلي
1115116 6 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 سيستم هاي عامل (هم نياز) اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 1 اختياري
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 10 تربيت بدني 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322029 1 كارآموزي 1 بعد از گذراندن 80 واحد تخصصي
1115144 2 اقتصاد مهندسي 3 تخصصي
1322013 3 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستم هاي عامل اصلي
1115080 4 اصول طراحي كامپايلر 3 ساختمان داده ها اصلي
5 درس اختياري 3 1 اختياري
1115209 6 آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1 شبكه هاي كامپيوتري (هم نياز) اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 2 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8 عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132213
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش فناوري اطلاعات
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322035 1 پروژه فناوري اطلاعات 3 بعد از گذراندن 100 واحد تخصصي
1322036 2 تجارت الكترونيكي 3
اقتصاد مهندسي و شبكه هاي
كامپيوتري
تخصصي
1322014 3 ريزپردازنده و زبان اسمبلي 3 معماري كامپيوتر اصلي
1322015 4
يكپارچه سازي كاربردهاي
سازماني 3
تحليل و طراحي سيستمها-شبكه
هاي كامپيوتري
تخصصي
1322016 5
اصول مديريت و برنامه ريزي
راهبردي فناوري اطلاعات 3 تخصصي
1215151 6 تربيت بدني 1 2 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1115204 1 سيگنالها و سيستمها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1322017 2
طراحي كامپيوتري سيستمهاي
ديجيتال 3 معماري كامپيوتر اصلي
3 درس اختياري 3 2 اختياري
1322018 4 مباني رايانش امن 3 شبكه هاي كامپيوتري تخصصي
1322019 5
هوش مصنوعي و سيستمهاي
خبره 3 ساختمان داده ها اصلي
1322031 6 آزمايشگاه ريزپردازنده 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با
تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 18
ترم هفتم
2 7 عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132213
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر – گرايش فناوري اطلاعات
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
نظري
پيش نياز نوع
درس
1322040 1 مباحث ويژه 3 1 اختياري
1322059 2 مباحث ويژه 3 2 اختياري
1322060 5 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 1 تحليل و طراحي سيستمها (هم نياز) اختياري
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده 1 پايگاه داده (هم نياز) اختياري
1115071 7 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مدارهاي الكتريكي (هم نياز) اختياري
1322061 8 آزمايشگاه اصول رباتيكز 1 اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد (سرفصل جديد)
1 پايه 20
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 31
4 تخصصي تمركزي 0
5 اختياري 8
6 عمومي 22
جمع كل واحد 140
جمع واحد 8
ليست دروس اختياري
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322001 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 اصلي
1111099 2 رياضي عمومي 3 1 پايه
1111473 3 رياضيات گسسته 3
مباني كامپيوتر و برنامه سازي (هم
نياز)-رياضي عمومي 1 (هم نياز)
اصلي
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته (هم نياز) اصلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322002 1 كارگاه كامپيوتر 1 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پايه
1322003 2 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1111100 3 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113094 4 فيزيك 3 1 پايه
1111094 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
جمع واحد 18
2 6
ترم اول
ترم دوم
عمومي
جمع واحد 15
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1115066 1 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي عمومي 2 پايه
1113095 2 فيزيك 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115140 3 ساختمان هاي داده 3
برنامه سازي پيشرفته – رياضيات
گسسته
اصلي
1322004 4 اصول فناوري اطلاعات 3
تخصص
ي
1225008 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجه اصلي
1333025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1111095 1 رياضيات مهندسي 3
رياضي عمومي 2 – معادلات
ديفرانسيل
اصلي
1322005 2 تحليل و طراحي سيستمها 3 برنامه سازي پيشرفته
تخصص
ي
1115142 3 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1113097 4 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1322006 5 معماري كامپيوتر 3 مدارهاي منطقي اصلي
1322007 6
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و
معماري كامپيوتر 1
مدار منطقي(پيشنياز)-معماري
كامپيوتر (هم نياز)
اصلي
1322008 7 مدارهاي الكتريكي 3 معادلات ديفرانسيل اصلي
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش
1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
جمع واحد 19
ترم چهارم
جمع واحد 16
ترم سوم
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322010 1 روش پژوهش و ارائه 2 زبان تخصصي اصلي
1322011 2
مديريت پروژه هاي فناوري
اطلاعات 3
تخصص
ي
1111403 3 پايگاه داده ها 3 تحليل و طراحي سيستمها
تخصص
ي
1115157 4 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1322012 5 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر-ساختمان داده ها اصلي
1115116 6 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 سيستم هاي عامل (هم نياز) اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 1 اختياري
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215150 10 تربيت بدني 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322029 1 كارآموزي 1 بعد از گذراندن 80 واحد
تخصص
ي
1115144 2 اقتصاد مهندسي 3
تخصص
ي
1322013 3 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستم هاي عامل اصلي
1115080 4 اصول طراحي كامپايلر 3 ساختمان داده ها اصلي
5 درس اختياري 3 1 اختياري
1115209 6
آزمايشگاه شبكه هاي
( كامپيوتري 1 شبكه هاي كامپيوتري (هم نياز اصلي
7 آزمايشگاه اختياري 1 2 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029
اخلاق اسلامي (مباني و
مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر
مباحث تربيتي )
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8 عمومي
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1322035 1 پروژه فناوري اطلاعات 3 بعد از گذراندن 100 واحد
تخصص
ي
1322036 2 تجارت الكترونيكي 3
اقتصاد مهندسي و شبكه هاي
كامپيوتري
تخصص
ي
1322014 3 ريزپردازنده و زبان اسمبلي 3 معماري كامپيوتر اصلي
1322015 4
يكپارچه سازي كاربردهاي
سازماني 3
تحليل و طراحي سيستمها-شبكه
هاي كامپيوتري
تخصص
ي
1322016 5
اصول مديريت و برنامه ريزي
راهبردي فناوري اطلاعات 3
تخصص
ي
1215151 6 تربيت بدني 1 2 عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1115204 1 سيگنالها و سيستمها 3 رياضيات مهندسي اصلي
1322017 2
طراحي كامپيوتري
سيستمهاي ديجيتال 3 معماري كامپيوتر اصلي
3 درس اختياري 3 2 اختياري
1322018 4 مباني رايانش امن 3 شبكه هاي كامپيوتري
تخصص
ي
1322019 5
هوش مصنوعي و سيستمهاي
خبره 3 ساختمان داده ها اصلي
1322031 6 آزمايشگاه ريزپردازنده 1 ريزپردازنده و زبان اسمبلي اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
ترم هفتم
2 7 عمومي
دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را كه معادل با دو واحد درسي ، اختياري فرهنگي و بدون شهريه با
تاثير مثبت در معدل كل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده در ترم تحصيلي انتخاب نمايند
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 132217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي كامپيوتر
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
نظري
پيش نياز نوع
درس
1322040 1 مباحث ويژه 3 1 اختياري
1322059 2 مباحث ويژه 3 2 اختياري
1322060 5 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 1 تحليل و طراحي سيستمها (هم نياز) اختياري
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده 1 پايگاه داده (هم نياز) اختياري
1115071 7 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مدارهاي الكتريكي (هم نياز) اختياري
1322061 8 آزمايشگاه اصول رباتيكز 1 اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد (سرفصل جديد)
1 پايه 20
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 31
4 تخصصي تمركزي 0
5 اختياري 8
6 عمومي 22
جمع كل واحد 140
جمع واحد 8
ليست دروس اختياري
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور مقطع كارشناسي
95 كد رشته : 141119 – رشته: علوم و مهندسي صنايع غذايي سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 1393 به بعد
معاونت سنجش و آموزش
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 علوم پايه 1111115 1 رياضيات 1
1411513 2 شيمي عمومي 1 2 علوم پايه
1411512 3 بيولوژي سلولي 3 علوم پايه
1113111 4 فيزيك عمومي 1 2 علوم پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
جمع واحد 18
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111116 1 رياضيات 3 2 رياضيات 1 علوم پايه
1411329 2 شيمي آلي 1 2 شيمي عمومي علوم پايه
1411259 3 ميكروبيولوژي عمومي 1 2 علوم پايه