نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

عملي پيش نياز نوع درس
1 زلزله شناسي 1 الزامي 2 1116494 زلزله شناسي 2 1
1 1116495 2 زلزله شناسي مهندسي 2
زلزل هشناسي 1 (پيش نياز) ، همنياز با
مباني لرزه زمين ساخت اختياري- الزامي
1 تحليل سريهاي زماني ژئوفيزيكي اختياري- الزامي 1116496 زلزله شناسي دستگاهي 1 3
4
انتخاب از جدول شماره
1
2 اختياري
5
انتخاب از جدول شماره
1
2 اختياري
جمع واحد 12
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و سنجش
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايا ننامه 6 پايا ننامه
جمع واحد 6
ترم چهارم مخصوص دانشجويان پیام نور  آموزش محور
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1116373 1 سمينار (روش تحقيق و تتبع نظري) 2
2 * 2 انتخاب از جدول شماره 1
2 * 3 انتخاب از جدول شماره 1
جمع واحد 6
* دانشجويان پیام نور  آموزش محور به جاي گذراندن واحد پايان نامه ملزم به گذراندن 2 واحد سمينار (روش تحقيق و تتبع نظري) و 2 درس دو واحدي از
جدول شماره 1 مي باشند.
جدول شماره 1
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1116497 1
مباني مدلسازي در
زلزله شناسي
2
زلزله شناسي 1 و تحليل سريهاي
زماني ژئوفيزيكي
اختياري
1116498 2
زلزله شناسي جنبش نيرومند
زمين
1 زلزله شناسي 1 اختياري 2
1116499 لرزه زمين ساخت ايران 2 3
زلزله شناسي 1- همنياز با مباني
لرزه زمين ساخت
اختياري
1116500 پيش نشانگرهاي زلزله 2 زلزله شناسي 1 اختياري 4
1116501 مباني زلزله شناسي ديرين 2 زلزله شناسي 1، زمين شناسي ساختاري اختياري 5
1116502 لرزه شناسي 1 2 —– اختياري 6
1 —– اختياري 1116503 ژئوالكتريك 2 7
1116462 مباني گراني سنجي 2 —– اختياري 8
2 —– اختياري 1116463 ژئومغناطيس 1 9
1116469 ژئوديناميك 2 —– اختياري 10
1116464 11
روش هاي سن يابي
ايزوتوپيك و راديومتريك
و كاربرد آنها در ژئوفيزيك
—– 2
اختياري
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و سنجش
جدول دروس كمبود براي فارغ التحصيلان كارشناسي غير زمين شناسي و غير معدن وفيزيك
جدول دروس كمبود براي فارغ التحصيلان كارشناسي زمين شناسي و معدن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 كمبود 1124015 زمي نشناسي عمومي 2 1
1 كمبود 1116509 زمي نشناسي ساختاري 2 2
1116470 روشهاي محاسبات عددي 2 كمبود 3
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1116470 روشهاي محاسبات عددي 2 كمبود 1
1116507 2
رياضيات پيشرفته در
ژئوفيزيك
3 كمبود
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
کدرشته: 141128
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411383 1 فيزيولوژي علفهاي هرز و
علفكش ها 3 الزامي
1411384 اكولوژي گياهان زراعي 3 الزامي 2
1411385 روش تحقيق 2 اختياري 3
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411386 1 فيزيولوژي گياهان زراعتي
تكميلي 3 الزامي
1411387 زراعت تكميلي 3 الزامي 2
1411388 مباحث نوين در زراعت 2 الزامي 3
1411389 تغذيه گياهان زراعي 2 اختياري 4
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي 1411390 تكنولوژي بذر 1 1
1411391 2
اثر تنشهاي محيطي بر رشد
گياهان
2 الزامي
1411392 3 رابطه آب و خاك و گياه
تكميلي 3 اختياري
1411393 سمينار 1 الزامي 4
جمع واحد 8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور )
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
-1 روش تحقيق 2
-2 بعداز گذراندن
كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1411394 2 مسئله مخصوص (آموزش
محور)
2 اختياري
1411407 ريزازديادي وكشت بافتهاي 3
گياهي(آموزش محور)
2
الزامي
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1411083 فيزيولوژي گياهان زراعي 2 جبراني 1
1411053 اكولوژي عمومي 2 جبراني 2
1121005 زراعت عمومي 3 جبراني 3
1121047 خاكشناسي عمومي 2 جبراني 4
5
1411242 طرح آزمايشهاي
كشاورزي
2
جبراني
جمع واحد 11
91 جهت تقليل سقف واحد دروس – نكته:درس جبراني ” زبان تخصصي ” با كد درس( 1225009 ) به تعداد دو واحد از نيمسال اول 92
91 گذرانده اند جزو دروس جبراني – جبراني حذف شده است ولي براي كليه دانشجوياني كه درس مذكور را تا پايان نيمسال اول 92
گذرانده محسوب مي شود ودرصورت كسري واحد دروس جبراني تاسقف 11 واحد (براساس جدول بالا )ضروريست مابقي واحدهارا
براساس جدول دروس جبراني فوق اخذ كرده وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
مشخص شده اند.)  جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط رشته زراعت (كه با علامت
دروس لازم
رشته كارشناسي
اكولوژي
عمومي
خاك
شناسي
عمومي
طرح آزمايشها ي
كشاورزي
فيزيولوژي گياهان
زراعي
زراعت
عمومي
–   –  ( مديريت وآباداني روستاها(تجميع
علوم كشاورزي(تجميع) – – – – –
–  – –  اقتصادكشاورزي
–  – –  ( اقتصادكشاورزي(تجميع
–   –  ( آب وخاك(تجميع
ماشينهاومكانيزاسيون
كشاورزي(تجميع)
–   – 
–   – – ( منابع طبيعي ومحيط زيست(تجميع
–  – – – ( علوم دامي (تجميع
 –   – زيست شناسي گياهي
 –   – زيست شناسي سلولي -مولكولي
 –   – زيست شناسي جانوري
 –   – زيست شناسي دريا
 –   – زيست شناسي عمومي
–     مكانيك ماشينهاي كشاورزي
   – – مرتع وآبخيزداري
   – – مديريت مناطق خشك و بياباني
   – – مهندسي فضاي سبز
     مهندسي چوب و كاغذ
    – بيوتكنولوژي
–  – –  آب
–  – –  ترويج وآموزش كشاورزي
زراعت و اصلاح نباتات – – – – –
–  *   علوم وصنايع غذائي
 – – – – علوم باغباني
   – – جنگلداري
– * – – – خاكشناسي
   – – شيلات
–  –  – علوم دامي
–  * *  مواد و طراحي صنايع غذائي
– * – – – گياهپزشكي
  * – – محيط زيست
–  – –  مكانيزاسيون كشاورزي
     ساير رشته ها
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
*با توجه به اينكه دروس مذكور در سرفصل دروره كارشناسي رشته مورد نظر جزو دروس اختياري هستند در صورتيكه
دانشجو آنرا گذرانده باشد از فهرست دروس جبراني حذف شوند.
تذكر: با توجه به اينكه جدول فوق تمامي رشته هاي مرتبط با رشته زراعت را پوشش مي دهد، مراكز مجري در صورت
مواجهه با موارد خاص و يا بروز مشكل مراتب را از بخش كشاورزي استعلام نمايند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست فناوري ميكروبي
94 و بعد از آن) – (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111222
معاونت آموزشي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1112367 1 زيست فناوري پروتئين 2 الزامي
1112368 مهندسي ژنتيك پروكاريوتها 2 الزامي 2
1112370 مهندسي بيوشيمي 2 اختياري 3
1112369 زيست فناوري محيط زيست 2 اختياري 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع
درس
1112371 1 مهندسي ژنتيك يوكاريوتها 2
مهندسي ژنتيك
پروكاريوتها
الزامي
1112372 فناوري تخمير 2 الزامي 2
1112373 روشها در زيست فناوري 2 الزامي 3
1112374 زيست فناوري غذايي 2 اختياري 4
1 سمينار 1112375 سيمنار 1 5
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112399 1 بيوانفورماتيك 1 1 الزامي
1 الزامي 1112400 روش پژوهش و طراحي آزمايش 1 2
1112401 زيست فناوري دارويي 2 اختياري 3
1112391 اخلاق زيستي در زيست فناوري 2 اختياري 4
1 سمينار 1112402 سمينار 2
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست فناوري ميكروبي
94 و بعد از آن) – (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111222
معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيشنيازھا می تواند ترم سوم يا چھارم اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1112376 1
كارورزي در زيست فناوري 2 اختياري
1112377 زيست فناوري قارچ ها 2 اختياري 2
1112229 3
سمينار( تحقيق و تتبع
نظري)*
2
بعد از گذراندن
كليه دروس
جبراني مربوطه
اختياري
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست فناوري ميكروبي
94 و بعد از آن) – (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111222
معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني( براي كليه شيوه هاي آموزش محور و پژوهش محور)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112018 ميكروبيولوژي عمومي 3 1
1112026 ميكروبيولوژي محيطي 3 2
جمع واحد 6
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست فناوري
(بيوتكنولوژي)گرايش ميكروبي
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111249
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1112210 1 ژنتيك پروكاريوتها 2 الزامي
1112211 ژنتيك يوكاريوتها 2 الزامي 2
1112216 3
ساختار و عملكرد
ماكرومولكول هاي زيستي
2 الزامي
1112217 زيس تشناسي مولكولي پيشرفته 2 اختياري 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112212 1 مهندسي پروتئين 2 الزامي
1112213 2
بيوتكنولوژي فرآيندهاي
تخميري
2 الزامي
1112214 بيوانفورماتيك 2 الزامي 3
جمع واحد 6
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112218 1 پروتئوميكس و ژئوميكس 2 اختياري
1112219 بيوتكنولوژي غذايي 2 اختياري 2
1112220 بيوتكنولوژي دارويي 2 اختياري 3
1112215 سمينار 1 سمينار 4
جمع واحد 7
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111298 1 پايان نامه 8 پايان نامه
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست فناوري
(بيوتكنولوژي)گرايش ميكروبي
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112231 1 مهندسي بيوشيمي 2 اختياري
1112225 بيوتكنولوژي محيط زيست 2 اختياري 2
1112226 مباحث نوين در بيوتكنولوژي 2 اختياري 3
1112229 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 4
*
2
بعد از گذراندن
آليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا
چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس كمبود
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1112221 1 روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي 1
1112222 2 آمارواحتمال پيشرفته دربيوتكنولوژي 2
1112223 3 كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولوژي *
1 1
جمع واحد 5
توجه: گذراندن دروس كمبود براي تمام دانشجويان پیام نور  دوره كارشناسي ارشد زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي الزامي است.
دارند نيازي به گذراندن درس كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولوژي را ندارند. ICDL * دانشجوياني كه مدرك
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست فناوري
(بيوتكنولوژي)گرايش ميكروبي
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان پیام نور  جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – * توجه: از نيمسال دوم 92
** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا – 1) در صورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نيمسال اول 92
باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا
سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1112162 1 مباني بيوشيمي 3
1112016 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4
1112018 3 ميكروبيولوژي عمومي 3
1112052 4 ويروس شناسي 2
جمع واحد 12 واحد
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي ( علوم
گياهي )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
1 معاونت آموزشي
آد رشته: ١١١٢٥٠
ترم اول
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١٢١٠٣ تاآسونومي جديد ٢ الزامي ١
١١١٢١٠٤ اآولوژي پوششهاي ٢
گياهي ٢ الزامي
١١١٢١٠٥ متابوليسم گياهي ٢ الزامي ٣
١١١٢١٠٧ گرده شناسي ٢ اختياري ٤
#١١١٢٢٦٩ ٥
#
*آاربرد آامپيوتر
١ در علوم زيستي ١ آمبود
مشترك
جمع واحد ١٠
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش
نياز نوع درس
١١١٢١٠٨ ياخته شناسي و بافت ١
شناسي مقايسه اي ٢ الزامي
١١١٢١٠٩ جذب و انتقال ٢ الزامي ٢
١١١٢١١٠ فلور ايران ٢ اختياري ٣
١١١٢١١١ هالوفيتها ٢ اختياري ٤
١١١٧١٠٥ ٥
##
آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي ٢ آمبود
مشترك
١ سمينار ١١١٢١١٨ سمينار ١ ٦
جمع واحد ١١
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
٩٣ درس کاربرد کامپيوتر در علوم زيستی با کد ١١١۵٢٣١ به کد جديد ١١١٢٢۶٩ و درس – ## از نيمسال اول ٩۴
آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسی با کد ١١١٢١١۵ به کد جديد ١١١٧١٠۵ تغيير يافت.لذا دانشجويان پیام نور  ملزم
ھستند که اين درسھا را با کد جديد اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي ( علوم
گياهي )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
2 معاونت آموزشي
ترم سوم
ردي
ف آد درس نام درس
واح
دنظ
ري
واح
دعم
لي
پيش نياز نوع درس
١١١٢١١٣ زيست شناسي ١
تكويني در گياهان ٢ الزامي
١١١٢١١٢ جغرافياي گياهي ٢ اختياري ٢
١١١٢١٢٢ پتريدوفيتها ٢ اختياري ٣
١ سمينار ١١١٢١١٩ سمينار ٢ ٤
جمع واحد ٧
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
ردي
ف آد درس نام درس
واح
دنظ
ري
واح
دعم
لي
پيش نياز نوع درس
١١١١٢٩٧ پايان نامه ٨ پايان ١
نامه
جمع واحد ٨
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي ( علوم
گياهي )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
3 معاونت آموزشي
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي ٩١
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي ٩١
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 تخصصي اختياري 1112196 كشت سلول و بافت گياهي 1 1
1 تخصصي اختياري 1112197 ميكروسكوپ الكتروني 1 2
1112198 گياهان دارويي و سمي 2 تخصصي اختياري 3
1112199 رشد و نمو پيشرفته گياهي 2 تخصصي اختياري 4
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112238 بيولوژي وفيزيولوژي جلبكها 2 اختياري 1
1112198 گياهان دارويي و سمي 2 اختياري 2
1112199 رشد و نمو پيشرفته گياهي 2 اختياري 3
1112229 4 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) *
2
بعد از
گذراندن آليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي ( علوم
گياهي )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
4 معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف شماره درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1112008 تشريح و مورفولوژي گياهي 2 1
2 1112012 سيستماتيك گياهي 1 3
2 1112020 سيستماتيك گياهي 2 4
2 1112031 فيزيولوژي گياهي 1 5
2 1112039 فيزيولوژي گياهي 2 6
1112051 رشد ونمو گياهي 2 7
جمع 12 واحد
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان پیام نور  جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا – 1) در صورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نيمسال اول 92
باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا
سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223209 1 مباني حقوق عمومي 2 الزامي
1223210 2 آيين دادرسي اداري 1 الزامي
1223214 3 حقوق استخدامي 1 الزامي
1223211 4 حقوق قراردادهاي اداري 2 الزامي
1223212 5 حقوق شوراهاي اداري 2 اختياري
1223215 6 حقوق محيط زيست 2 اختياري
1223217 7 متون حقوقي به زبان خارجي 2 الزامي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1223022 1 حقوق اساسي 2 1
* 1223045 2 حقوق كار 2
* 1223216 3 حقوق ثبت 2
* 1223031 4 حقوق اداري 2 1
توضيحات
ترم هاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
حقوق دادرسي اداري كد رشته : 122313
ترم اول
جمع واحد 12
توجه: گذراندن دروس جبراني تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
جمع واحد 8
جدول دروس جبراني
1
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – بيوشيمي
95- مخصوص ورودی های ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
آد رشته: ١١١٢٧٠
ترم اول
ردي
ف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش
نياز نوع درس
١١١٢١٤٢ ١ آنزيمولوژي ٢ الزامي
١١١٢١٤٣ آنترل متابوليسم ٢ الزامي ٢
١١١٢١٤٤ ليپيدو قند ٢ الزامي ٣
##١١١٢٢٦٩ ٤
*آاربرد
آامپيوتر در
علوم زيستي
١ آمبود ١
مشترك
١ الزامي ١١١٢٢٤٣ روشهاي بيوشيمي* ١ ٥
جمع واحد ١٠
* گذراندن درس روشهاي بيوشيمي براي دانشجويان پیام نور  آموزش محور وپژوهش محور ورودي
٩١ به بعد الزامي مي باشد. – سال تحصيلي ٩٢
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
ردي
ف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش
نياز نوع درس
##١١١٧١٠٥ ١
*آمار پيشرفته و
احتمال در زيست
شناسي
٢ آمبود
مشترك
١١١٢١٤٦ بيوشيمي پروتئينها ٢
و اسيدهاي نوآلئيك ٢ الزامي
١١١٢١٤٧ بيوشيمي غشاء ٢ اختياري ٣
١١١٢١٤٨ بيوشيمي ٤
هورمونها ٢ اختياري
جمع واحد ٨
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
93 درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1115233 به كد جديد 1112269 و درس – ## از نيمسال اول 94
آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1112145 به كد جديد 1117105 تغيير يافت.لذا دانشجويان پیام نور  ملزم
هستند كه اين درسها را با كد جديد اخذ و بگذرانند.
ترم سوم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١٢٢١٧ ١ # زيست شناسی
مولكولي پيشرفته ٢ الزامي
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – بيوشيمي
95- مخصوص ورودی های ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
١١١٢١٥٠ بيوشيمي آروماتين ٢ اختياري ٢
١١١٢١٥١ بيوتكنولوژي ٢ اختياري ٣
١١١٢١٥٢ ٤
روشهاي بيوشيمي و
بيوفيزيك** ٢ الزامي
١١١٢٢٤٤ بيوشيمي پزشكي* ٢ اختياري ٤
١١١٢١٥٤ سمينار ٢ سمينار ٥
جمع واحد ١٠
٩٣ درس زيست شناسی مولکولی پيشرفته با کد ١١١٢١٤٩ به کد جديد ١١١٢٢١٧ تغيير يافت. . لذا – # از نيمسال اول ٩٤
دانشجويان پیام نور  ملزم ھستند که اين درس را با کد جديد اخذ و بگذرانند.
– **توجه: 1 – درس روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيك براي دانشجويان پیام نور  ورودي سال تحصيلي ٩٢
٩١ حذف وجايگزين آن درس
بيوشيمي پزشكي گرديد.
٢- دانشجويان پیام نور  ورودي ٩٠ وقبل از آن مي بايست درس روشهاي بيوشيمي و
بيوفيزيك را اخذ وبگذرانند.
٩١ وبعد ازآن – * بيوشيمي پزشكي مخصوص دانشجويان پیام نور  ورودي سال تحصيلي ٩٢
مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – بيوشيمي
95- مخصوص ورودی های ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي ٩١
94 درس مباحث ويژه در بيوشيمي 2 با كد 1112206 حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين درس را اخذ و گذرانده اند – از نيمسال دوم 95
لازم است فقط دو درس از سه درس مباحث ويژه در بيوشيمي با كد 1112205 و روشهاي آزمايشگاهي با شناخت دستگاهها 1 با كد
1112207 و روشهاي آزمايشگاهي با شناخت دستگاهها 2 با كد 1112208 را اخذ و بگذرانند.
٩٠ وبعد از – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي ٩١
آن)
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش
نياز نوع درس
١١١١٢٩٧ ١ *پايان نامه ٦ پايان
نامه
جمع واحد ۶
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112205 مباحث ويژه در بيوشيمي 2 تخصصي اختياري 1
1112207 2
روشهاي آزمايشگاهي با شناخت
دستگاهها 1
1 تخصصي اختياري 1
1112208 3
روشهاي آزمايشگاهي با شناخت
دستگاهها 2
1 تخصصي اختياري 1
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – بيوشيمي
95- مخصوص ورودی های ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
٩۴ درس مباحثی در بيوشيمی با کد ١١١٢٢٣۴ حذف می باشدو – توجه : از نيمسال دوم ٩۵
دانشجويانی که اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يکی از دو درس
بيوشيمی فيزيک با کد ١١١٢٢٣٢ و بيوانرژيک با کد ١١١٢٢٣٣ را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با کد ١١١٢٢٢٩ برای کليه دانشجويان
شيوه آموزش محور الزامی می باشد.
90 وقبل ازآن 30 واحد مي باشد ولي تعداد واحد – توجه: تعداد واحد فارغ التحصيلي براي دانشجويان پیام نور  ورودي سال تحصيلي 91
91 وبعد ازآن 32 واحد گرديد. – لازم جهت فارغ التحصيلي براي دانشجويان پیام نور  ورودي سال تحصيلي 92
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112232 بيوشيمي فيزيك 2 اختياري 1
1112233 بيو انرژيك 2 اختياري 2
1112229 3 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) *
2
بعد از
گذراندن
آليه دروس
جبراني
مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – بيوشيمي
95- مخصوص ورودی های ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
5 معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان پیام نور  جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا – 1) در صورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نيمسال اول 92
باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا
سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
رديف شماره درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي
1112162 1 بيوشيمي 3
1112036 2 ژنتيك 4
1112016 3 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4
جمع 11 واحد
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1112126 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112412 2 مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكويني 2 الزامي
1112131 3 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112127 4 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 اختياري
5
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
* 1112029 1 جانورشناسي 3 1
* 1112030 2 آزمايشگاه جانورشناسي 1 1
* 1112042 3 جانورشناسي 2 2
4
5
توجه : گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
ليست ارائه دروس
رشته علوم جانوري
گرايش بيوسيستماتيك
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته:
111224
دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهشي و آموزشي)
توضيحات:
توضيحات
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
ترم اول
جمع واحد 8
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ما قبل تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كد رشته 111244
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112123 گونه و گونه زايي 2 الزامي 1
1112241 فيزيولوژي غشاي سلولي 2 الزامي 2
1112125 زيست شناسي تكويني جانوري 2 الزامي 3
1117105 4
آمار پيشرفته و احتمال در زيست
شناسي*
2 كمبود مشترك
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112126 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي 1
1112127 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 الزامي 2
1112327 رده بندي فيلوژنتيك 2 اختياري 3
1112139 تشريح مقايسه اي مهره داران 2 اختياري 4
1 سمينار 1112319 سمينار 1
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112131 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي 1
1 اختياري 1112276 بيوسيستماتيك جانوري تكميلي 1 2
1112329 جغرافياي جانوري 2 اختياري 3
1112140 اندام زايي مهره داران 2 اختياري 4
1 اختياري 1112363 كشت سلول و بافت 1 **
1 سمينار 1112322 سمينار 2 5
جمع واحد 9
93 به بعد حذف و درس كشت سلول و بافت 1 – ** درس اندام زايي مهره داران 2 واحد نظري براي دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 94
واحد نظري و 1 واحد عملي جايگزين آن گرديد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ما قبل تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 2
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112336 1
تشريح تكويني مقايسه اي مهره
داران
2 اختياري
1112341 دوزيست شناسي 2 اختياري 2
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس پرنده شناسي با كد 1112340 حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين درس را اخذ و – *توجه: از نيمسال دوم 95
گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس تشريح تكويني مقايسه اي مهره داران با كد 1112336 و دو زيست شناسي با كد
1112341 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ما قبل تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1112046 جني نشناسي 2 1
1112027 بافت شناسي 2 2
3 1112029 جانور شناسي 1 3
3 1112033 فيزيولوژي جانوري 2 4
2 1112042 جانور شناسي 2 5
جمع واحد 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
92 درس فيزيولوژي جانوري 3 با كد( 1112038 ) از ليست دروس جبراني حذف و جايگزين آن درس – از نيمسال دوم 93
جانور شناسي 2 با كد ( 1112042 ) گرديد. در صورتي كه دانشجويان پیام نور  درس فيزيولوژي جانوري 3 را اخذ نكرده باشند يا درس
را اخذ و موفق به گذراندن آن نشده اند ضروري است درس جانور شناسي 2 را به جاي آن اخذ و بگذرانند.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه : درس جبراني زيست شناسي جانوري با كد 1112015 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان پیام نور  اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
رديف كد درس نام درس واحد واحد پيش نياز نوع درس
1112126 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112412 2 مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكوين 2 الزامي
1112131 3 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112127 4 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 اختياري
5
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
* 1112027 1 بافت شناسي 2
* 1112016 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4
3
توجه : گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
توضيحات
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
ترم اول
دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهش محور و آموزش محور)
جمع واحد 6
جمع واحد 8
ليست ارائه دروس
رشته علوم جانوري
گرايش زيست شناسي
سلولي و تكويني
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته:
111229
توضيحات:
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 111245
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112123 گونه و گونه زايي 2 الزامي 1
1112241 فيزيولوژي غشاي سلولي 2 الزامي 2
1112125 زيست شناسي تكويني جانوري 2 الزامي 3
1117105 4
آمار پيشرفته و احتمال در زيست
شناسي*
2 كمبود مشترك
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112126 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي 1
1112127 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 الزامي 2
1112317 زيست شناسي رشد و نمو 2 اختياري 3
1112318 توليد مثل و جنسيت 2 اختياري 4
1 سمينار 1112319 سمينار 1 5
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112131 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي 1
1112320 كشت سلول و بافت جانوري 2 اختياري 2
1 اختياري 1112363 كشت سلول و بافت 1 **
1112321 ژنتيك تكويني 2 اختياري 3
1112140 اندام زايي مهره داران 2 اختياري 4
1 سمينار 1112322 سمينار 2 5
جمع واحد 9
93 به بعد حذف و درس كشت سلول و – ** درس كشت سلول و بافت جانوري 2 واحد نظري براي دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 94
بافت 1 واحد نظري و 1 واحد عملي جايگزين آن گرديد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112236 فيزيولوژي توليد مثل 2 اختياري 1
1112335 2
تشريح مقايسه اي مهره داران 2
اختياري
1112229 3
*سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس تشريح تكويني مقايسه اي مهره داران با كد 1112336 حذف مي باشد و دانشجوياني – *توجه: از نيمسال دوم 95
كه اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس فيزيولوژي توليد مثل با كد 1112236 و تشريح مقايسه اي
مهره داران با كد 1112335 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور الزامي است.
معاونت آموزشي
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112046 1 جني نشناسي 2
1112027 2 بافت شناسي 2
1112016 3 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4
2 1112042 4 جانور شناسي 2
2 1112038 فيزيولوژي جانوري 3
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
92 درس جانور شناسي 1 با كد ( 1112029 ) از ليست دروس جبراني حذف و جايگزين آن دروس جانور – از نيمسال دوم 93
شناسي 2 با كد ( 1112042 ) و فيزيولوژي جانوري 3 با كد ( 1112038 ) گرديد. در صورتي كه دانشجويان پیام نور  درس جانور شناسي
1 را اخذ نكرده باشند يا درس را اخذ و موفق به گذراندن آن نشده اند ضروري است درس جانور شناسي 2 و جانور شناسي 3
را به جاي آن اخذ و بگذرانند.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه : درس جبراني زيست شناسي جانوري با كد 1112015 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان پیام نور  اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي- علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 111243
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112123 1 گونه و گونه زايي 2 الزامي
1112241 فيزيولوژي غشاي سلولي 2 الزامي 2
1112125 زيست شناسي تكويني جانوري 2 الزامي 3
1117105 4
آمار پيشرفته و احتمال در زيست
شناسي*
2 كمبود مشترك
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112126 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112127 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 الزامي 2
1112331 فيزيولوژي توليد مثل 2 اختياري 3
1112323 تنظيم گردش خون 2 اختياري 4
1 سمينار 1112319 سمينار 1
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112131 1 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112134 آندوكريونولوژي پيشرفته 2 اختياري 2
1112311 فيزيولوژي مقايسه اي 2 اختياري 3
1112325 تنظيم الكترولي تها در محيط داخلي 2 اختياري 4
1 سمينار 1112322 سمينار 2 5
جمع واحد 9
معاونت آموزشي
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي- علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112235 فيزيولوژي عصب و عضله 2 اختياري 1
1112338 فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك 2 اختياري 2
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس نوروآندوكرينولوژي با كد 1112337 حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين درس را اخذ و – *توجه: از نيمسال دوم 95
گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس فيزيولوژي عصب و عضله با كد 1112235 و فيزيولوژي تغذيه و بيوانرژيك با كد
1112338 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي- علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري
95- مخصوص ورودي هاي ماقبل سال تحصيلي 96
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112046 1 جنين شناسي 2
1112027 2 بافت شناسي 2
1112023 3 فيزيولوژي جانوري 3 1
1112033 4 فيزيولوژي جانوري 3 2
1112038 5 فيزيولوژي جانوري 2 3
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد
معاونت آموزشي
رديف كد درس نام درس واحد واحد پيش نياز نوع درس
1112126 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112131 2 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112412 3 مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكويني 2 الزامي
1112418 4 فيزيولوژي غشا 2 اختياري
5
* 1112023 1 فيزيولوژي جانوري 3 1
* 1112024 2 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1 1
* 1112038 3 فيزيولوژي جانوري 2 3
4
توجه : گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
توضيحات
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
جمع واحد 8
ترم اول
جمع واحد 6
ليست ارائه دروس رشته
علوم جانوري
گرايش فيزيولوژي
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته :
111223
توضيحات:
دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهش محور و آموزش محور)
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي( علوم جانوري )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111260
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112123 1 گونه و گونه زايي 2 الزامي
1112241 **فيزيولوژي غشاي سلولي 2 الزامي 2
1112125 زيست شناسي تكويني جانوري 2 الزامي 3
1117105 4
*آمار پيشرفته و احتمال در زيست
شناسي
2 كمبود مشترك
1 كمبود مشترك ##1112269 *كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
93 درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1115232 به كد جد يد 1112269 تغيير – ## از نيمسال اول 94
يافت لذا دانشجويان پیام نور  ملزم هستند كه اين درس را با كد جديد اخذ و بگذرانند.
93 درس فيزيولوژي غشاي سلولي از كد 1112124 به كد 1112241 تغيير يافته است و – ** از نيمسال اول 94
كليه دانشجويان پیام نور  موظفنددرس فيزيولوژي غشاي سلولي را با كد جديد 1112241 اخذ و بگذرانند.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112126 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112127 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 الزامي 2
1112132 فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك 2 اختياري 3
1112139 تشريح مقايسه اي مهره داران 2 اختياري 4
1 سمينار 1112136 سمينار 1
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي( علوم جانوري )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 8 پايان نامه 2
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112131 1 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112134 آندوكرينولوژي پيشرفته 2 اختياري 2
1112135 فيزيولوژي مقايسه اي 2 اختياري 3
1112140 اندام زايي مهره داران 2 اختياري 4
1112137 سمينار 1 2 سمينار 5
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي( علوم جانوري )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي ٩١
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي ٩١
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112200 1 بيوسيستماتيك جانوري 1
هم نياز با بيوسيستماتيك
جانوري
اختياري
1112201 2 كارگاه كار با حيوانات آزمايشگاهي 1
فيزيولوژي دستگاه عصبي
مركزي
اختياري
1112202 3 زيست شناسي حشرات 2 بيوسيستماتيك جانوري اختياري
1112203 4 فيزيولوژي توليد مثل 2
-1 آندو كرينولوژي پيشرفته
-2 فيزيولوژي غشاي سلولي
اختياري
1112204 5 كشت سلول و بافت 1 1
-1 زيست شناسي تكويني
جانوري
-2 فيزيولوژي غشاي سلولي
اختياري
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112235 1 فيزيولوژي عصب وعضله 2 اختياري
1112236 2 فيزيولوژي توليد مثل 2 اختياري
1112237 3 فيزيولوژي كبد 2 اختياري
1112229 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 4 *
2
بعد از گذراندن
آليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته زيست شناسي( علوم جانوري )
٩٠ وقبل از آن) – (مخصوص وروديهاي ٩١
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
4 معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني
رديف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1112023 1 فيزيولوژي جانوري 3 1
1112033 2 فيزيولوژي جانوري 3 2
1112027 3 بافت شناسي 2
1112046 4 جنين شناسي 2
1112042 5 جانور شناسي 2 2
جمع 12 واحد
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان پیام نور  جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا – 1) در صورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نيمسال اول 92
باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا
سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان پیام نور  مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان پیام نور  اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
95- سال تحصيلي 96
كدرشته 131410
ترم اول
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1314001 مديريت كيفيت و بهر هوري 3 – اجباري 1
1314003 مديريت منابع انساني 3 – اجباري 2
1314002 برنامه ريزي استراتژيك براي مديران 3 – اجباري 3
4 اختياري 3
جمع واحدها 12
ترم دوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1314025 مديريت عمليات 3 – اجباري 5
1314026 سازماندهي و رهبري 3 – اجباري 6
7 اختياري 3
1122043 سمينار و روش تحقيق * 2 – اجباري 8
جمع واحدها 11
*حتماً در نيم سال دوم و بعد از آن اخذ گردد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
95- سال تحصيلي 96
ترم سوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
9 اختياري 3
1111297 پايان نامه 6 – اجباري 10
جمع واحدها 9
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  پژوهش محور)
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 11 پايان نامه (ادامه) – – اجباري
تذكر:
– دانشجويان پیام نور  بايد از بين دروس ترم اول و ترم دوم، هر ترم 12 واحد و جمعاً 24 واحد اخذ نمايند. ( 15 واحد اجباري و 9 واحد از
مجموعه دروس اختياري ارائه شده)
– دانشجويان پیام نور  موظف هستند پايان نامه كارشناسي ارشد را در سال دوم تكميل و دفاع نمايند.
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1- سمينار و روش تحقيق 1314039 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
-2 بعدازگذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1314040 داده كاوي 2 اختياري 2
1314041 روش هاي فراابتكاري 2 اختياري 3
جمع واحدها 6
**درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
95- سال تحصيلي 96
ليست دروس اختياري ( 9 واحد)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
1314004 اقتصاد خرد براي مديران 3 – اختياري 1
3 – اختياري 1314005 سيستم هاي ديناميكي 1 2
1314006 احتمال و آمار مهندسي پيشرفته 3 – اختياري 3
1314007 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 3 – اختياري 4
1314027 سيستم هاي اطلاعات مديريت 3 – اختياري 5
1314029 اقتصاد سنجي 3 – اختياري 6
1314030 بازاريابي 3 اقتصاد خرد براي مديران اختياري 7
جمع واحدها 21
ليست دروس جبراني (براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
0 جبراني 3 11-22- تحقيق درعمليات 1 001 1
0 جبراني 11-22- آمار و احتمال مهندسي 3 002 2
0 جبراني 11-22- طرحريزي واحدهاي صنعتي 3 015 3
0 جبراني 11-22- تحليل سيستم ها 3 024 4
0 جمع واحدها 12
تذكر 1: دروس بند 1 تا 3 فقط از دانشجويان پیام نور  علوم پايه و فني و مهندسي در معادلسازي دروس جبراني ( در صورت گذراندن
دروس در مقطع كارشناسي ) پذيرفته مي شوند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
95- سال تحصيلي 96
– 91 وقبل ازآن براساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 2: درصورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 دروس جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحدگذرانده باشند ، موردپذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.
تذكر 3: درصورتي كه تعداد واحدگذرانده شده كمترازسقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان پیام نور  كارشناسي ارشد
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – موظف هستند تا سقف اعلام شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيشنياز به عهده دانشجو مي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها
95- سال تحصيلي 96
كدرشته 131413
ترم اول
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1117081 روش هاي آماري 3 – اجباري 1
1122035 طراحي سيستم هاي صنعتي 3 – اجباري 2
4 اختياري 6
جمع واحدها 12
ترم دوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1122040 سيستم هاي صف 3 روشهاي آماري اجباري 5
1122041 اقتصاد مهندسي پيشرفته 3 – اجباري 6
1122043 7 سمينار و روش تحقيق * 2 – اجباري
8 اختياري 3
جمع واحدها 11
*حتماً در نيم سال دوم و بعد از آن اخذ گردد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها
95- سال تحصيلي 96
ترم سوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
9 اختياري 3
1111297 پايان نامه 6 – اجباري 10
جمع واحدها 9
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  پژوهش محور)
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 11 پايان نامه (ادامه) – – اجباري
تذكر:
– دانشجويان پیام نور  بايد از بين دروس ترم اول و ترم دوم، هر ترم 12 واحد و جمعاً 24 واحد اخذ نمايند. ( 12 واحد اجباري و 12 واحد از
مجموعه دروس اختياري ارائه شده)
– دانشجويان پیام نور  موظف هستند پايان نامه كارشناسي ارشد را در سال دوم تكميل و دفاع نمايند.
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1- سمينار و روش تحقيق 1314039 1 **سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
-2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1122101 مديريت زنجيره تأمين 2 اختياري 2
1122102 سيستم هاي معين تصميم گيري و 3
خبره
2 اختياري
جمع واحدها 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها
95- سال تحصيلي 96
**درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
ليست دروس اختياري ( 12 واحد)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
1122036 1
كاربرد مجموعه هاي فازي در
تصميم گيري و برنامه ريزي
3
– اختياري
1122037 برنامه ريزي توليد پيشرفته 3 – اختياري 2
1122038 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 3 – اختياري 3
1122039 *كامپيوتر و مديريت داده ها 3 – اختياري 4
1115181 شبيه سازي كامپيوتري 3 روش هاي آماري اختياري 5
1111111 برنامه ريزي خطي پيشرفته 3 – اختياري 6
1122042 *مباحث منتخب در مهندسي صنايع 3 – اختياري 7
جمع واحدها 21
حتم اً در ترم دوم سال اول و يا بعد از آن اخذ گردد. *
توجه:درصورتي كه دانشجو در شيوه پژوهش محور يكي از دروس اختياري را اخذ و گذرانده باشد مجاز به انتخاب آن
عنوان درس گذرانده به عنوان درس جايگزين پايان نامه در شيوه آموزش محور به صورت اختياري با كد جديد نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها
95- سال تحصيلي 96
ليست دروس جبراني (براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
0 جبراني 3 11-22- تحقيق درعمليات 1 001 1
0 جبراني 11-22- آمار و احتمال مهندسي 3 002 2
0 جبراني 11-22- طرح ريزي واحدهاي صنعتي 3 015 3
11-22- 014 4
برنامه ريزي و كنترل توليد و
موجودي هاي 1
3
0 جبراني
0 جمع واحدها 12
تذكر 1: دروس بند 1 تا 3 فقط از دانشجويان پیام نور  علوم پايه و فني و مهندسي در معادلسازي دروس جبراني ( در صورت گذراندن
دروس در مقطع كارشناسي ) پذيرفته مي شوند.
– 91 وقبل از آن براساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 2:درصورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 دروس جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.
تذكر 3:درصورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان پیام نور  كارشناسي ارشد
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – موظف هستند تا سقف اعلا م شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيشنياز به عهده دانشجو مي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كلان
95- سال تحصيلي 96
كدرشته 131414
ترم اول
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1314008 برنامه ريزي رياضي 3 – اجباري 1
1314009 اقتصاد سنجي 3 – اجباري 2
*** – 1314023 سيستم هاي ديناميكي 3 3
*** – 1314024 كامپيوتر و مديريت داده ها 3 4
5 اختياري 3
جمع واحدها 12
ترم دوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 – اجباري 1314017 اقتصاد خرد پيشرفته 1 6
*** – 1314018 اقتصاد كلان پيشرفته 3 7
*** 1115181 8 شبيه سازي كامپيوتري 3
9 اختياري 6
1122043 10 سمينار و روش تحقيق * 2 – اجباري
جمع واحدها 11
*حتماً در نيم سال دوم و بعد از آن اخذ گردد.
7 و 8 الزامي است.(درس گذرانده شده جزء دروس اجباري محسوب م يشود.) اگر دانشجو ،4 ، *** گذراندن يكي از چهار درس بندهاي 3
يكي از اين دروس را در دوره دانشپذيري گذرانده باشد نيز به عنوان درس اجباري پذيرفته مي شود. مازاد بر يك درس به عنوان درس
اختياري محسوب مي شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كلان
95- سال تحصيلي 96
ترم سوم
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
11 اختياري 3
1111297 پايان نامه 6 – اجباري 12
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  پژوهش محور)
رديف نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
14 پايان نامه (ادامه) – – اجباري
تذكر:
– دانشجويان پیام نور  بايد از بين دروس ترم اول و ترم دوم، هر ترم 12 واحد و جمعاً 24 واحد اخذ نمايند. ( 12 واحد اجباري و 12 واحد از
مجموعه دروس اختياري ارائه شده)
– دانشجويان پیام نور  موظف هستند پايان نامه كارشناسي ارشد را در سال دوم تكميل و دفاع نمايند.
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان پیام نور  آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1- سميناروروشتحقيق 1314039 1 **سمينار (تحقيقوتتبعنظري) 2
-2 بعدازگذراندنكليه
دروسجبرانيمربوطه
سمينار
1314042 اقتصادسنجي پيشرفته 2 اختياري 2
1314043 طراحي آزمايش ها 2 اختياري 3
جمع واحدها 6
**درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كلان
95- سال تحصيلي 96
ليست دروس اختياري ( 12 واحد)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
1314010 تئوري تصميم گيري 3 – اختياري 1
1314011 برنامه ريزي حمل و نقل 3 – اختياري 2
1314013 برنامه ريزي استراتژيك 3 – اختياري 3
1314012 فرآيندهاي احتمالي 3 – اختياري 4
1122040 سيستم هاي صف 3 – اختياري 5
1314021 توسعه و رشد 3 – اختياري 6
1111111 برنامه ريزي خطي پيشرفته 3 برنامه ريزي رياضي اختياري 7
جمع واحدها 21
ليست دروس جبراني (براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
ملاحظات نوع درس
3 جبراني 11-22- تحقيق درعمليات 1 001 1
11-22- آمار و احتمال مهندسي 3 جبراني 002 2
11-22- طرحريزي واحدهاي صنعتي 3 جبراني 015 3
12-21- اقتصاد عمومي 3 جبراني 024 4
0 جمع واحدها 12
تذكر 1: دروس بند 1 تا 3 فقط از دانشجويان پیام نور  علوم پايه و فني و مهندسي در معادلسازي دروس جبراني ( در صورت گذراندن
دروس در مقطع كارشناسي ) پذيرفته مي شوند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كلان
95- سال تحصيلي 96
– 91 وقبل از آن براساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 2: درصورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول 92
91 دروس جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.
تذكر 3:در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان پیام نور  كارشناسي ارشد
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – موظف هستند تا سقف اعلام شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيشنياز به عهده دانشجو مي باشد.
89 براساس جدول دروس جبراني اعلام شده در همان سال – تبصره 1: درصورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول و دوم 90
دروس جبراني را گذرانده باشند، نيازي به گذراندن مازاد بر 9 واحد درس جبراني را ندارند.
89 تاكنون هيچ درس جبراني نگذرانده باشند لازم است – تبصره 2:در صورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول و دوم 90
مطابق با جدول دروس جبراني جديد (جدول فوق)، ميزان 9 واحد درسي را اخذ و بگذرانند.
89 كمتر از 9 واحد درس جبراني گذرانده باشند، لازم است – تبصره 3: درصورتي كه دانشجويان پیام نور  ورودي نيمسال اول و دوم 90
مابقي دروس جبراني خود را كه به تائيد گروه تخصصي در مراكز استاني رسيده باشد، تا سقف 9 واحددرسي از جدول دروس
جبراني جديد(جدول فوق)اخذ و بگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 يك درس از دروس اجباري 3 – اجباري
2 يك درس از دروس اجباري 3 – اجباري
3 يك درس از دروس اجباري 3 – اجباري
4 يك درس از دروس اختياري 3 اختياري
جمع
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314104 1 مباني و روش هاي مدل سازي 3 – اجباري
1314070 2 مديريت داده كاوي 3 – اجباري
1314072 3
مباني و روش هاي مدل سازي و سيستم هاي
ديناميكي
– 3 اجباري
1314107 4 روش هاي پيش بيني 3 مباني و روش هاي
مدل سازي
اجباري
1314108 5 مطالعات علم و فناوري 3 – اجباري
توضيحات
توجه: دانشجو موظف است از دروس ستاره دار حداقل 4 عنوان درس را بگذراند. در صورتي كه هر 5 عنوان از اين فهرست توسط دانشجو
گذرانده شود، درس پنجم به عنوان دروس اختياري محسوب خواهد شد.
جمع واحدها
ليست دروس اجباري ( 12 واحد)
ترم اول
12
18
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي صنايع
گرايش آينده پژوهي
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته: 131417
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314109 1 سياست گذاري علم و فناوري 3 – اختياري
1314110 2 مديريت تغيير 3 – اختياري
1314071 3 تصميم سازي و تصميم گيري 3 – اختياري
1314111 4 آينده پژوهي و توسعه پايدار 3 – اختياري
1314112 5 نظريه بازي و كاربرد آن در مطالعات آينده 3 – اختياري
1314113 6 مديريت استراتژيك علم و فناوري 3 – اختياري
1314114 7 ارزيابي سرمايه گذاري و مديريت ريسك 3 – اختياري
1314115 8 انتقال فناوري 3 – اختياري
1314116 9 مديريت دانش 3 – اختياري
27
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314121 1 احتمالات و آمار 3 جبراني
1122079 2 اقتصاد مهندسي 3 جبراني
1314122 3 مديريت نوآوري 3 جبراني
1314123 4 خط مشي گذاري عمومي 3 جبراني
جبراني
توضيحات
تذكر 1: گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
تذكر 2: دروس جبراني “احتمالات و آمار” و “اقتصاد مهندسي” از رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه به شرط رعايت ضوابط پذيرفته مي شود.
توجه: برنامه ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.
توضيحات
توجه: دانشجوياني كه از طريق آزمون فراگير وارد مي شوند، موظف هستند دروس آزمون فراگير (حتي اختياري) را بگذرانند.
ليست دروس اختياري ( 12 واحد)
جمع واحدها
دروس جبراني( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهش محور و آموزش محور)
جمع واحدها 12
رديف كد درس نام درس واحد واحد پيش نياز نوع درس
1314077 1 تحقيق در عمليات براي سلامت 3 – پايه
1314079 2 روش شناسي و طراحي تحقيق 2 – پايه
1314082 3 كارورزي مهندسي سيستم هاي سلامت 0.5 1 – پايه
4 يك درس از دروس تخصصي 3 – تخصصي
5 يك درس از دروس اختياري 3 – اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314089 1 داده كاوي باليني و اجرايي 3
1314090 2 شبيه سازي سيستم هاي سلامت 3
1314091 3 مديريت زنجيره تأمين براي سيستم هاي
سلامت
3
1314092 4
استانداردها، معيارهاي ارزيابي و اعتبار سنجي
سيستم هاي سلامت
3
1314093 5 مديريت راهبردي سيستم هاي سلامت 3
1314094 6 اقتصاد سيستم هاي سلامت 3
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
18
فهرست دروس تخصصي ( 6 واحد)
توجه: دوره “كارورزي مهندسي سيستم هاي سلامت 1” پس از امتحانات نيم سال تحصيلي اول گذرانده شود.
جمع واحدها
توضيحات:
توجه: گذراندن 2 درس ( 6 واحد) از دروس تخصصي الزامي است.
فهرست دروس اختياري ( 6 واحد)
ليست ارائه
دروس رشته
مهندسي صنايع
گرايش سيتم هاي
سلامت
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته:
131416
ترم اول
جمع واحد 8
1314078 1 تصميم گيري در سيستم هاي سلامت 3
1314084 2 سيستم هاي اطلاعات سلامت 3
1314073 3 مدل هاي احتمالي در سلامت 3
1314085 4 مدل سازي پويايي هاي سيستم در سلامت 3
1314086 5 واكافت شبكه هاي اجتماعي در سلامت 3
1314088 6 مباحث پيشرفته در مهندسي سلامت 3
جمع واحدها
توجه: گذراندن 2 درس ( 6 واحد) از دروس اختياري الزامي است.
تذكر 1: دانشجوياني كه از طريق آزمون فراگير وارد مي شوند، موظف هستند دروس آزمون فراگير (حتي اختياري) را بگذرانند.
تذكر 2: دانشجويان پیام نور  آموزش محور مجاز به اخذ دروس اختياری رديفهای ۶ و ٧ نمی باشند.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314119 1 آشنايي با سيستم هاي سلامت 3 _ جبراني
1314120 2 آمار 3 _ جبراني
1122080 3 مديريت مهندسي 2 _ جبراني
1122001 4 تحقيق در عمليات 3 1 _ جبراني
جمع واحدها _ جبراني
توجه : گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
توضيحات
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
18
دروس جبراني( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهشي و آموزشي)
10
توضيحات:

رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1122035 1 طراحي سيستم هاي صنعتي 3 – اجباري
1314075 2 اصول و مباني لجستيك و زنجيره تأمين 3 – اجباري
1314117 3 فناوري اطلاعات 3 – اجباري
4 يك درس از دروس اختياري ** 3 – اختياري
12
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314096 1 لجستيك بين الملل 3 اختياري
1314076 2 شبيه سازي سيستم هاي لجستيك 3 اختياري
1314097 3 طراحي و پيكره بندي زنجيره تأمين 3 اختياري
1314098 4 زنجيره تأمين الكترونيكي 3 اختياري
1314099 5 زنجيره تأمين تحليلي 3 اختياري
1314100 6
مدل هاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و
نقل
3 اختياري
1314101 7 سيستم هاي توزيع 3 اختياري
1314102 8 مديريت مواد و موجودي ها 3 اختياري
1314103 9 طراحي انبار و عمليات آن 3 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314118 1 احتمال و آمار مهندسي 3 جبراني
1122022 2 تحقيق در عمليات 3 2 جبراني
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي صنايع
گرايش لجستيك و
زنجيره تامين
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته:
131415
توضيحات
توجه: گذراندن 12 واحد از دروس اختياري الزامي ا ست.
** دانشجوياني كه از طريق آزمون فراگير وارد مي شوند، موظف هستند دروس آزمون فراگير (حتي اختياري) را بگذرانند.
فهرست دروس اختياري ( 12 واحد) **
جمع واحدها 27
ترم اول
جمع واحدها
دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهش محور و آموزش محور)
1122021 3 برنامه ريزي توليد 3 جبراني
1122015 4 طرحريزي واحدهاي صنعتي 3 جبراني
توجه: برنامه ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.
توضيحات
تذكر 2: گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند ،الزامي مي باشد.
جمع واحدها 12
تذكر 1: كليه دروس جبراني از رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه به شرط رعايت ضوابط پذيرفته مي شود.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 يك درس از دروس اجباري مجموعه مهندسي 3 – اجباري
2 يك درس از دروس اجباري مجموعه مهندسي 3 – اجباري
3 يك درس از دروس اجباري مجموعه مديريت 3 – اجباري
4 يك درس از دروس اجباري مجموعه مديريت 3 – اجباري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314124 1 تئوري تصميم گيري 3 اجباري
1314125 2 مهندسي سيستم 3 اجباري
1314126 3 مهندسي مالي 3 اجباري
1314127 4 برنامه ريزي زنجيره عرضه 3 اجباري
1314128 5 پيش بيني و سريهاي زماني 3 اجباري
توضيحات
توجه: گذراندن 6 واحد (دو درس) از دروس اجباري مجموعه مهندسي الزامي است.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314129 1 برنامه ريزي و مديريت پروژه 3 اجباري
1314130 2 مديريت كيفيت جامع 3 اجباري
1314131 3 مديريت نوآوري و فن آوري 3 اجباري
1314132 4 مديريت منابع انساني 3 اجباري
دروس اجباري مجموعه مهندسي ( 6 واحد)
جمع واحدها 15
دروس اجباري مجموعه مديريت ( 6 واحد)
ترم اول
جمع واحدها 12
ليست ارائه دروس
رشته مهندسي صنايع
گرايش
مديريت مهندسي
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
مقطع
كارشناسي
ارشد
كد رشته:
131418
1314133 5 بازاريابي 3 اجباري
توجه: گذراندن 6 واحد (دو درس) از دروس اجباري مجموعه مديريت، الزامي است.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1314118 1 احتمال و آمار مهندسي 3 جبراني
1122022 2 تحقيق در عمليات 3 1 جبراني
1314058 3 اصول مديريت و تئوري سازمان 3 جبراني
1122007 4 اقتصاد مهندسي 3 جبراني
توضيحات
تذكر 1 : دو درس رديف هاي 1 و 2 جبراني فقط از رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه به شرط رعايت ضوابط پذيرفته مي شود.
تذكر 2: گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
فهرست دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان پیام نور  شيوه هاي آموزشي پژوهش محور و آموزش محور)
جمع واحدها 15
جمع واحدها 12
توضيحات__