نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/ همزمان با
آشنايي با هنر فلزكاري اصلي
1810165 7 آشنايي با هنر فلزكاري 1 1
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/ همزمان با
آشنايي با هنر هاي مرتبط با چوب اصلي
1810166 8 طرح اشياء در هنرهاي سنتي 1 1
آشنايي با هنرهاي سنتتي ايران 2/ هنر در
تمدن اسلامي 2 اصلي
1810167 9 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 اختياري
10 يك درس گرايشي تخصصي 1 1 با رعايت پيش نياز تخصصي
جمع واحد
ترم چهارم
ترم پنجم
17-19
18
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام
مي شود.
2
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 135
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181033
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
1810038 2
سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي
سنتي ايران
2 مباني زيباشناسي اصلي
1810168 3 كارگاه مرمت و نگهداري آثار فلزي 2 اختياري
4 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
5 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
6 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
7 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
8 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1215428 2 *ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
3 يك درس گرايشي تخصصي 3 3 با رعايت پيش نياز تخصصي
4 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
5 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
6 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
7 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
8 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
جمع واحد 19
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
16
ترم هفتم
1
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
1 عمومي
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
3
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 135
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181033
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233043 1 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 2 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1810047 3 حكمت هنر اسلامي 2 اصلي
1810169 4 كارگاه مرمت و نگهداري آثار نساجي سنتي 2 اختياري
5 يك درس گرايشي تخصصي 2 با رعايت پيش نياز تخصصي
6 يك درس گرايشي تخصصي 1 1 با رعايت پيش نياز تخصصي
7 يك درس گرايشي تخصصي 4 با رعايت پيش نياز تخصصي
8 يك درس گرايشي تخصصي 1 1 با رعايت پيش نياز تخصصي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1810045 1 پايان نامه 3 3 تخصصي
1810226 2 تاريخچه هنري چوب 2 تخصصي
1810227 3 آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار چوب 1 1 تخصصي
1810228 4 چوب شناسي 2 آشنايي با هنرهاي مرتبط با چوب تخصصي
1810229 5 كارگاه درودگري 2 1 آشنايي با هنرهاي مرتبط با چوب تخصصي
1810230 6 كارگاه طراحي منبت و معرق 2 1 كارگاه طراحي سنتي 3 تخصصي
1810231 7 كارگاه منبت چوب 2 1 آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار چوب تخصصي
1810232 8 كارگاه معرق چوب 2 1 آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار چوب تخصصي
1810233 9 كارگاه طراحي منبت و معرق 2 2 كارگاه طراحي منبت و معرق 1 تخصصي
1810234 10 كارگاه درودگري 2 2 كارگاه درودگري 1 تخصصي
1810235 11 كارگاه منبت چوب 2 2 كارگاه منبت چوب 1 تخصصي
1810236 12 كارگاه معرق چوب 2 2 كارگاه معرق چوب 1 تخصصي
1810237 13 كارگاه منبت معرق چوب 2 همزمان با كارگاه منبت چوب 2 تخصصي
1810238 14 كارگاه تخصصي( منبت يا معرق يا منبت معرق) 4
كارگاه منبت چوب 2/كارگاه معرق
چوب 2
تخصصي
1810239 15 زيبايي شناسي هنرهاي مرتبط با چوب 1 1
مباني زيبايي شناسي/ كارگاه طراحي
منبت و معرق 2
تخصصي
1810240 16 كارگاه رنگ، پرداخت و كارهاي تكميلي 2
همزمان كارگاه تخصصي( منبت يا معرق
يا منبت معرق)
تخصصي
جمع واحد 38
ترم هشتم
16
ليست دروس تخصصي رشته هنرهاي صناعي گرايش منبت و معرق
4
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 135
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181033
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1810045 1 پايان نامه 3 3 تخصصي
1810048 2 كارگاه تخصصي سفال 4 همزمان با كارگاه سفالگري 5 تخصصي
1810184 3 تاريخچه سفال در ايران و جهان 2 آشنايي با سفال و كاشي تخصصي
1890185 4 آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار سفال 1 1 آشنايي با سفال و كاشي تخصصي
1810186 5 لعاب 1 1 1 آشنايي با سفال و كاشي تخصصي
1810187 6 كارگاه سفالگري 2 1
آشنايي با سفال و كاشي/ همزمان با
آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار سفال
تخصصي
1810188 7 كارگاه سفالگري 2 2 كارگاه سفالگري 1 تخصصي
1810189 8 تاريخچه سفال در ايران (دوره اسلامي) 2 تاريخچه سفال در ايران و جهان تخصصي
1810190 9 لعاب 1 1 2 لعاب 1 تخصصي
1810191 10 كارگاه طراحي و نقاشي روي سفال 2 1
كارگاه طراحي سنتي 3/آشنايي با مواد
اوليه و ابزار كار سفال
تخصصي
1810192 11 كارگاه طراحي و نقاشي روي سفال 2 2 كارگاه طراحي و نقاشي روي سفال 1 تخصصي
1810193 12 نقوش و نمادها در سفال 2 لعاب 1 تخصصي
1810194 13 كارگاه سفالگري 2 3 كارگاه سفالگري 2/لعاب 1 تخصصي
1810195 14 كارگاه سفالگري 2 4
همزمان با نقوش و نمادها در سفال و
كارگاه سفالگري 3
تخصصي
1810196 15 زيبايي شناسي سفال 1 1 مباني زيبايي شناسي/ لعاب 2 تخصصي
1810197 16 كارگاه سفالگري 2 5 كارگاه سفالگري 4 تخصصي
جمع واحد
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه 32
2 اصلي 36
3 تخصصي 38
4 اختياري 8
5 عمومي 22
جمع كل واحد 135
38
ليست دروس تخصصي رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال
5
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181210 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
3 پايه 2 ( 1810002 ركارگاه طراحي پايه ( 1 3
1 پايه 42 1( 1810003 مباني هنرهاي تجسمي( 1 4
1 اصلي 11 ( 1810317 خوشنويسي و طراحي حروف ( 1 5
1 پايه 11812001 كارگاه چاپ 1 6
جمع واحد 16
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه عمومي
3 كارگاه طراحي پايه( 1) پايه 2 ( 1810004 كارگاه طراحي پايه( 2 2
2 پايه ( 1810006 آشنايي با هنر در تاريخ( 1 3
2 مباني هنرهاي تجسمي ( 1) پايه 41 ( 1810008 مباني هنرهاي تجسمي( 2 4
2 پايه ( 1810011 كارگاه عكاسي پايه( 1 5
( 1 مباني هنرهاي تجسمي( 2 2 ( 1812002 كارگاه تصويرسازي ( 1 6
همزمان
اصلي
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181210 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 انديشه اسلامي 1 1
2 پايه ( 1810005 هنر در تمدن اسلامي( 1 2
2 كارگاه عكاسي پايه( 1) پايه 4 ( 1810015 كارگاه عكاسي پايه ( 2 3
1810092 كارگاه حجم سازي 2 پايه 4
5
1810335 خوشنويسي و طراحي حروف
(2)
1 خوشنويسي و طراحي 1
( حروف( 1
اصلي
6
2 اصلي ( 1812003 كارگاه چاپهاي دستي( 2
1 همزمان با كارگاه تصويرسازي( 2) اصلي 2 ( 1812004 كارگاه ارتباط تصويري ( 1 7
2 كارگاه تصويرسازي( 1)،كارگاه 1 ( 1812005 كارگاه ارتباط تصويرسازي ( 2 8
طراحي پايه( 2)،كارگاه چاپ،
كارگاه عكاسي پايه( 2)-همزمان
اصلي
جمع واحد 18
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 انديشه اسلامي 2 1
2 هنرو تمدن اسلامي ( 1) پايه ( 1810010 هنر در تمدن اسلامي( 2 2
2 آشنايي با هنر در تاريخ ( 1) پايه ( 1810012 آشنايي با هنر در تاريخ( 2 3
1810167 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 پايه 4
2 كارگاه ارتباط تصويري ( 1) اصلي 1 ( 1812006 كارگاه ارتباط تصويري( 2 5
1 خوشنويسي وطراحي حروف( 2) اصلي 1 ( 1812007 خوشنويسي و طراحي حروف( 3 6
1812008 هندسه مناظر و مرايا 2 پايه 7
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181210 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215427 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1810013 انسان طبيعت طراحي 3 پايه 4
2 تخصصي ( 1812009 كارگاه چاپهاي دستي( 3 5
23 كارگاه ارتباط تصويري( 2) تخصصي 41 ( 1812010 كارگاه ارتباط تصويري( 3 6
1 خوشنويسي وطراحي حروف( 3) اصلي 1 ( 1812011 خوشنويسي و طراحي حروف ( 4 7
2 كارگاه عكاسي پايه( 2) اصلي ( 1812012 كارگاه تخصصي عكاسي( 1 8
1812013 تجزيه وتحليل ونقدآثارهنرهاي 9
تجسمي
2 پايه
18- جمع واحد 20
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومي
1211411 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)
1810021 تاريخچه كتابت 2 اصلي 2
1 اختياري 1812014 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 1 3
23 كارگاه ارتباط تصويري ( 3) تخصصي 41 ( 1812015 كارگاه ارتباط تصويري( 4 4
1812016 كارگاه عكاسي رنگي 2 كارگاه عكاسي پايه 2 پايه 5
2 اصلي ( 1812017 تصوير متحرك ( 1 6
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181210 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
5 كارگاه ارتباط تصويري ( 4) تخصصي 1 ( 1812018 كارگاه ارتباط تصويري( 5 3
1812019 چاپهاي ماشيني 2 تخصصي 4
1812020 تجزيه و تحليل و نقد آثار ارتباط تصويري 2 تخصصي 5
2 كارگاه عكاسي رنگي اصلي 1812021 كارگاه تخصصي عكاسي 2 6
جمع واحد 1615
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233043 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس
3/د / را مطابق بخشنامه شماره 4834
92 بدون پرداخت شهريه و /2/ مورخ 14
با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
55 كارگاه ارتباط تصويري ( 5) تخصصي 41 ( 1812022 كارگاه ارتباط تصويري( 6 3
2 كارگاه تصويرسازي( 2) تخصصي 1812023 كارگاه تصويرسازي 1 4
1812024 هنر در دنياي كودكان 2 اختياري 5
1810047 حكمت هنر اسلامي 2 اختياري 6
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181210 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1812025 طرح عملي جامع (ارتباط 1
تصويري)
،( 3 كارگاه ارتباط تصويري( 6 1
ترم آخر
تخصصي
1812026 طرح و رساله نهايي 8 ترم آخر تخصصي 2
جمع واحد 12
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 39
3 اصلي 30
4 تخصصي 41
5 اختياري 6
جمع واحد 138
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته كارشناسي عكاسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211 تعداد كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
3 پايه 1810002 كارگاه طراحي پايه 1 3
1 پايه 222 1810003 مباني هنرهاي تجسمي 1 4
22 پايه 1810011 كارگاه عكاسي پايه 1 5
1810260 آشنائي با هنرهاي سنتي ايران 2 پايه 6
1812027 فيزيك و ابزار شناسي 2 اصلي 7
جمع واحد 18
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
3 كارگاه طراحي پايه 1 پايه 1810004 كارگاه طراحي پايه 2 2
2 پايه 1810005 هنر در تمدن اسلامي 1 3
2 پايه 1810006 آشنايي با هنر در تاريخ 1 4
2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه 1 1810008 مباني هنرهاي تجسمي 2 5
2 كارگاه عكاسي پايه 1 پايه 1810015 كارگاه عكاسي پايه 2 6
1812028 شيمي عمومي و عكاسي 2 اصلي 7
جمع واحد 16
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 1 انديشه اسلامي 1
2 هنر و تمدن اسلامي 1 پايه 1810010 هنر در تمدن اسلامي 2 2
2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه 1810012 آشنايي با هنر در تاريخ 2 3
1812016 كارگاه عكاسي رنگي 2 كارگاه عكاسي پايه 2 پايه 4
6 كارگاه عكاسي پايه 2 تخصصي 2 1812029 كارگاه عكاسي 1 5
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته كارشناسي عكاسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211 تعداد كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 انديشه اسلامي 2 1
1812030 تاريخچه عكاسي 3 اصلي 2
1 اصلي 1812031 نورپردازي 1 3
2 كارگاه عكاسي پايه 2 اصلي 1812032 تجزيه و تحليل و نقد عكس 1 4
6 كارگاه عكاسي 1 تخصصي 2 1812033 كارگاه عكاسي 2 5
جمع واحد 17
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215427 *تربيت بدني 1 عمومي 3
2 كارگاه عكاسي پايه 2 اصلي 1812012 كارگاه تخصصي عكاسي 1 4
1812013 5
تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي
تجسمي
2 اختياري
6 كارگاه عكاسي 2 تخصصي 2 1812034 كارگاه عكاسي 3 6
2 تجزيه و تجليل و نقد عكس 1 اصلي 1812038 تجزيه و تحليل و نقد عكس 2 7
17- جمع واحد 19
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومي
1211411 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)
1 اختياري 1 1810317 خوشنويسي و طراحي حروف 1 2
2 كارگاه تخصصي عكاسي 1 اصلي 1812021 كارگاه تخصصي عكاسي 2 3
6 كارگاه عكاسي 3 تخصصي 2 1812035 كارگاه عكاسي 4 4
1 كارگاه عكاسي پايه 2 اصلي 1812041 فنون عرضه و نمايش عكس 1 5
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته كارشناسي عكاسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211 تعداد كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
2 خوشنويسي و طراحي حروف 1 اختياري 1810354 خوشنويسي و طراحي حروف 2 3
6 كارگاه عكاسي 4 تخصصي 2 1812036 كارگاه عكاسي 5 4
1 كارگاه عكاسي پايه 2 1812042 فنون بازسازي عكس 1 5
كارگاه عكاسي رنگي
اصلي
جمع واحد 15
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1812026 طرح و رساله نهايي 8 ترم آخر تخصصي 1
جمع واحد 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233043 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
2 اختياري 1812017 تصوير متحرك 1 3
6 كارگاه عكاسي 5 تخصصي 2 1812037 كارگاه عكاسي 6 4
_ 1 كارگاه عكاسي پايه 2 1812043 آشنايي با فيلم برداري 1 5
كارگاه عكاسي رنگي
اصلي
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته كارشناسي عكاسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211 تعداد كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 28
3 اصلي 23
4 تخصصي 56
5 اختياري 8
جمع واحد 137
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته عكاسي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213210 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1812039 3 طراحي 3 پايه
1812040 4 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 1 پايه
1812044 5 عكاسي پايه 2 1 1 پايه
1810260 6 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2 پايه
1812082 7 روانشناسي خلاقيت 2 اختياري
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قران كريم
1812081 2 تركيب بندي در عكاسي 1 2 طراحي پايه
1810005 3 هنر و تمدن اسلامي 2 1 پايه
1810006 4 آشنايي با هنر در تاريخ 2 1 پايه
1810008 5 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه
1812045 6 عكاسي پايه 2 1 2 عكاسي پايه 1 پايه
1812070 7 تاريخ عكاسي جهان 3 اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233030 1 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
1810010 2 هنر و تمدن اسلامي 2 2 هنر و تمدن اسلامي 1 پايه
1810012 3 آشنايي با هنر در تاريخ 2 2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه
1812071 4 عكاسي رنگي 1 1 1 عكاسي پايه 2 پايه
1812072 5 عكاسي ( 1) تكنيك و مفهوم 4 4 عكاسي پايه 2 اصلي
1812073 6 شيمي عكاسي 2 عكاسي پايه 2 اصلي
جمع واحد
1
ترم اول
ترم دوم
2
19
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
18
ترم سوم
18
1
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته عكاسي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233031 1 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
1812032 2 تجزيه و تحليل و نقد عكس 2 1 عكاسي پايه 2 اصلي
2 عكاسي پايه 2 اصلي ( 1812074 3 فيزيك و ابزار شناسي ( 1
1812075 4 چاپ 1 1 عكاسي رنگي 1 اختياري
1812076 5 عكاسي ( 2) طبيعت 6 2 عكاسي ( 1) تكنيك و مفهوم اصلي
1812078 6 جامعه شناسي عكاسي 2 عكاسي پايه 2 اختياري
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1212300 1 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 2 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 3 *تربيت بدني 1 عمومي
1812077 4 عكاسي ( 3) مستند اجتماعي – خبري 5 3 عكاسي ( 2) طبيعت اصلي
1812038 5 تجزيه و تحليل و نقد عكس 2 2 تجزيه و تحليل و نقد عكس 1 اصلي
1812079 6 نورپردازي 1 1 1 فيزيك و ابزار شناسي ( 1) اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
1812043 2 آشنايي با فيلمبرداري 1 1
عكاسي رنگي ( 1) و فيزيك و
( ابزارشناسي ( 1 اصلي
1812080 3 زبان تخصصي 3 زبان عمومي اصلي
1812083 4 عكاسي ( 4) تبليغاتي 5 3
عكاسي ( 3) مستند اجتماعي –
خبري
اصلي
1812084 5 حجم سازي 2 مباني هنرهاي تجسمي 2 اختياري
جمع واحد
عمومي
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي
شود.
ترم چهارم
18
ترم پنجم
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
17
ترم ششم
17
1
2
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته عكاسي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181211
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1215428 1 *ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1810047 3 حكمت هنر اسلامي 2 اختياري
1810021 4 تاريخچه كتابت 2 اختياري
1812085 5 روش تحقيق 2 اختياري
1812086 6 عكاسي ( 5) چهره 5 3 عكاسي ( 4) تبليغاتي اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233043 1 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 2 حفظ جزء سي قرآن كريم 2
دانشجويان محترم مي توانند
اين درس را مطابق بخشنامه
3/د مورخ / شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه
و با تاثير مثبت در معدل انتخاب
نمايند.
فرهنگي
1812017 3 تصوير متحرك 2 1 عكاسي پايه 2 اختياري
1812087 4 پروژه نهايي 4 ترم آخر اصلي
5 3 عكاسي ( 5) چهره اصلي ( 1812088 5 عكاسي ( 6
جمع واحد
رديف نوع درس
1 پايه
2 اصلي
3 اختياري
5 عمومي
جمع كل واحد
70
16
22
138
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
18
ترم هشتم
تعداد واحد
30
17
2 2
دانشجو از دروس رديف 2
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
3
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته نقاشي (نقاشي عمومي)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181212 تعداد كل واحدها: 137
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1 2 پايه 1810003 3 مباني هنرهاي تجسمي 1
2 پايه ( 1810005 4 هنر و تمدن اسلامي( 1
1810092 5 كارگاه حجم سازي 2 پايه
1812008 6 هندسه مناظر و مرايا 2 پايه
1812014 7 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 1 1 اختياري
3 پايه ( 1812046 8 كارگاه طراحي پايه(سطح يك)( 1
جمع واحد 20
ترم دوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
1810006 2 آشنايي با هنر در تاريخ 2 1 آشنايي با هنرهاي سنتي
ايران
پايه
1810008 3 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه
1810010 4 هنر و تمدن اسلامي 2 2 هنر و تمدن اسلامي( 1) پايه
1810167 5 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 اختياري
3 طراحي پايه(سطح يك)( 1) پايه ( 1812047 6 كارگاه طراحي پايه(سطح يك)( 2
2 اصلي ( 1812049 7 تاريخ عمومي نقاشي ( 1
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته نقاشي (نقاشي عمومي)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181212 تعداد كل واحدها: 137
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 1 انديشه اسلامي 1
1810012 2 آشنايي با هنر در تاريخ 2 2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه
2 پايه ( 1812048 3 كارگاه چاپهاي دستي ( 1
2 كارگاه طراحي پايه سطح يك اصلي ( 1812050 4 كارگاه طراحي سطح دو ( 1
3 1 مباني هنرهاي تجسمي 2 اصلي ( 1812051 كارگاه نقاشي سطح يك ( 1 5
2 مباني هنرهاي تجسمي 2،همزمان ( 1812052 6 نقاشي ديواري سطح يك( 1
با كارگاه نقاشي سطح يك
اصلي
1812053 7 تاريخ عمومي نقاشي 2 2 اصلي
جمع واحد 16
ترم چهارم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 انديشه اسلامي 2 1
1810047 2 حكمت هنر اسلامي 2 اختياري
2 كارگاه طراحي سطحدو( 1) اصلي ( 1812054 3 كارگاه طراحي سطح دو( 2
5 1 كارگاه نقاشي سطحيك( 1) اصلي ( 1812055 4 كارگاه نقاشي سطح يك( 2
1 3 كارگاه نقاشي ديواري سطح ( 1812056 5 كارگاه نقاشي ديواري سطح يك( 2
يك ( 1) و همزمان با كارگاه
( نقاشي سطح يك ( 2
اصلي
1812057 6 تاريخ عمومي نقاشي 2 3 اصلي
جمع واحد 18
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته نقاشي (نقاشي عمومي)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181212 تعداد كل واحدها: 137
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم پنجم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 1 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215427 3 *تربيت بدني 1 عمومي
2 كارگاه طراحي سطح دو ( 1812058 كارگاه طراحي سطح دو( 3 4
(2)
اصلي
2 اصلي ( 1812059 تاريخ عمومي نقاشي( 4 5
1812060 6 تجزيه و تحليل و نقد آثار نقاشي 2 اصلي
5 1 كارگاه نقاشي سطح يك ( 1812061 7 كارگاه نقاشي سطح دو ( 1
(2)
تخصصي
15- جمع واحد 17
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان)
هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس
رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث
تربيتي)
1810011 كارگاه عكاسي پايه 2 1 پايه 2
1812013 تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي 3
تجسمي
2 پايه
1 1 كارگاه طراحي سطح ( 1812062 4 كارگاه طراحي سطح سه( 1
( دو ( 3
تخصصي
4 2 كارگاه نقاشي سطح ( 1812063 5 كارگاه نقاشي سطح دو ( 2
( دو( 1
تخصصي
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته نقاشي (نقاشي عمومي)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181212 تعداد كل واحدها: 137
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1810015 3 كارگاه عكاسي پايه 2 2 كارگاه عكاسي پايه 1 پايه
5 1 كارگاه نقاشي سطح دو( 2) تخصصي ( 1812064 4 كارگاه نقاشي سطح دو ( 3
1 1 كارگاه طراحي سطح سه ( 1) تخصصي ( 1812065 5 كارگاه طراحي سطح سه ( 2
جمع واحد 1613
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233043 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين
درس را مطابق بخشنامه شماره
92 بدون /2/ 3/4834 /د مورخ 14
پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در
معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
2 كارگاه طراحي سطح سه( 2) تخصصي ( 1812067 3 كارگاه طراحي سطح سه( 3
1812068 4 كارگاه نقاشي سطح سه 5 1 كارگاه نقاشي سطح دو ( 3) تخصصي
1812069 5 طرح عملي جامع نقاشي
عمومي
3 1 همزمان با كارگاه نقاشي سطح سه تخصصي
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه كارشناسي رشته نقاشي (نقاشي عمومي)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181212 تعداد كل واحدها: 137
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1812026 طرح و رساله نهايي 8 ترم آخر تخصصي 1
1812066 مرمت آثار نقاشي 2 1 كارگاه نقاشي سطح سه تخصصي 2
جمع واحد 11
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 32
3 اصلي 32
4 تخصصي 45
5 اختياري 6
جمع واحد 137
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 133
ليست ارائه دروس رشته نقاشي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181213
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213210 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1810005 3 هنر در تمدن اسلامي 2 1 پايه
1812089 4 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 1 پايه
1812090 5 حجم و ساختار آفريني 2 پايه
1812091 6 طراحي پايه 2 1 پايه
1812092 7 فرهنگ، هنر و هويت ايراني – اسلامي 2 اختياري
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قران كريم
1810010 2 هنر در تمدن اسلامي 2 2 هنر و تمدن اسلامي 1 پايه
1812093 3 طراحي پايه 2 2 طراحي پايه 1 پايه
2 پايه ( 1812094 4 چاپ دستي ( 1
1812095 5 مباني هنرهاي تجسمي 2 (رنگ شناسي) 2 1 پايه
1812096 6 آشنايي با كتاب آرايي ايران و جهان اسلام 2 پايه
2 اصلي ( 1812098 8 تاريخ زيبايي شناسي نقاشي ايران ( 1
1810167 9 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 اختياري
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233030 1 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
1812097 نقش و نقاشي ديواري در ايران و جهان اسلام 2 پايه
1812013 3 تجزيه و تحليل و نقد آثار هنرهاي تجسمي 2 پايه
2 تاريخ زيبايي شناسي نقاشي ايران ( 1) اصلي ( 1812101 4 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي ايران ( 2
1812102 5 نقاشي سطح يك ( 1) تكنيك 3 1 طراحي پايه 2 اصلي
1 1 طراحي پايه 2 اصلي ( 1812103 6 طراحي سطح دو ( 1
1812104 7 نقاشي ديواري 3 1 اختياري
جمع واحد
ترم سوم
18
ترم اول
17
ترم دوم
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
1 عمومي
17
1
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 133
ليست ارائه دروس رشته نقاشي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181213
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233031 1 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
1812085 2 روش تحقيق 2 پايه
1812105 تصوير (فتوشاپ و انفورماتيك) 1 1 پايه
2 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي ايران ( 2) اصلي ( 1812106 3 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي ايران ( 3
1812107 4 نقاشي سطح يك ( 2) نور و رنگ 3 1 نقاشي سطح يك ( 1) تكنيك اصلي
1812060 5 تجزيه و تحليل و نقد آثار نقاشي 2 تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي اصلي
1 1 طراحي سطح دو ( 1) اصلي ( 1812108 6 طراحي سطح دو ( 2
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1212300 1 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 2 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 3 *تربيت بدني 1 عمومي
1812109 4 تاريخ هنر جهان 2 پايه
3 1 نقاشي سطح يك ( 2) نور و رنگ اصلي ( 1812110 نقاشي سطح يك ( 3
1 1 طرحي سطح دو ( 2) اصلي ( 1812111 طراحي سطح دو ( 3
2 اصلي ( 1812112 5 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب ( 1
1 1 اصلي ( 1812113 6 طراحي و بيان تجسمي ( 1
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
1 1 طراحي و بيان تجسمي ( 1) اصلي ( 1812114 طراحي و بيان تجسمي ( 2
4 2 نقاشي سطح يك ( 3) اصلي ( 1812115 نقاشي سطح دو ( 1
2 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب ( 1) اصلي ( 1812116 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب ( 2
1812117 نقد و تطبيق مباني نظري نقاشي ايران و غرب 2 تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب ( 1) اصلي
1812100 مباني كار آفريني 2 اختياري
جمع واحد
ترم چهارم
16
16
17
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم ششم
2 1
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
ترم پنجم
2
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 133
ليست ارائه دروس رشته نقاشي
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181213
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1215428 1 *ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1810047 حكمت هنر اسلامي 2 اصلي
4 2 نقاشي سطح دو ( 1) اصلي ( 1812118 3 نقاشي سطح دو ( 2
1812119 5
تجزيه و تحليل و نقد آثار رسانه معاصر (ويدئو،
ديجيتال، اينترنت و ….)
2 طراحي سطح دو ( 3) اصلي
1812120 6 نقاشي ايراني 3 1 اختياري
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233043 1 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 2 حفظ جزء سي قرآن كريم 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را مطابق
92/2/ 3/د مورخ 14 / بخشنامه شماره 4834
بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل
انتخاب نمايند.
فرهنگي
1812121 3 خلاقيت (نقاشي، ويديو، چيدمان و رسانه معاصر) 4 2 نقاشي سطح دو ( 2) اصلي
1812122 طرح جامع (سمينار) 3 1 اصلي
1812123 5 پروژه نهايي 3 ترم آخر اصلي
1812124 مباني و اصول علم اقتصاد 2 اختياري
جمع واحد
رديف نوع درس
1 پايه
2 اصلي
3 اختياري
4 عمومي
جمع كل واحد
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
تعداد واحد
30
ترم هفتم
2 2 عمومي
17
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
17
65
16
22
133
3
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته ارتباط تصويري
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213210 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1812130 3 طراحي پايه 3 1 پايه
1812131 4 مباني گرافيك 1 2 1 پايه
1812132 5 گرافيك و معماري 2 پايه
1812133 6 تاريخ خط ايران و جهان 2 اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233038 1 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 2 تفسير موضوعي قرآن كريم
2 پايه ( 1810006 3 آشنايي با هنر در تاريخ ( 1
1 1 مباني گرافيك 1 اصلي ( 1812125 4 صفحه آرايي( 1
1812126 5 عكاسي و گرافيك 2 اصلي
3 طراحي پايه 1 پايه ( 1812134 6 طراحي پايه ( 2
1812135 7 مباني گرافيك 1 2 2 مباني گرافيك 1 پايه
2 پايه ( 1812136 8 عكاسي ( 1
1812138 9 خطاطي فارسي 1 1 اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233030 1 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه ( 1810012 2 آشنايي با هنر در تاريخ ( 2
1812127 3 طراحي سه بعدي 1 1 مباني گرافيك 1 پايه
2 پايه ( 1812128 4 تجزيه و تحليل هنرهاي بصري( 1
1812129 5 تاريخ طراحي گرافيك جهان و ايران 2 پايه
1 1 پايه ( 1812137 6 چاپ دستي ( 1
1 1 مباني گرافيك 2 اصلي ( 1812139 7 تصويرسازي ( 1
1 1 صفحه آرايي( 1) اصلي ( 1812140 8 صفحه آرايي( 2
1812141 9 طراحي نوشته فارسي 1 1 خطاطي فارسي اصلي
جمع واحد
ترم اول
16
ترم دوم
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
18
ترم سوم
18
1
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته ارتباط تصويري
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233031 1 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
1812014 2 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 1 1 اختياري
1812082 3 روانشناسي خلاقيت 2 اختياري
2 اصلي ( 1812142 4 تجزيه و تحليل هنرهاي بصري( 2
1 1 تصويرسازي ( 1) اصلي ( 1812143 5 تصويرسازي ( 2
1812144 6 طراحي قلم فارسي 1 1 طراحي نوشته فارسي اصلي
1812145 7 پرورش خلاقيت 1 1 مباني گرافيك 2 اصلي
1812146 8 مباني تبليغات 2 پايه
1812147 9 هنر كتاب آرايي در آسياي ميانه 2 اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1212300 1 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 2 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 3 *تربيت بدني 1 عمومي
2 اصلي ( 1812148 4 چاپ هاي صنعتي ( 1
1812149 5 آشنايي با هنرهاي جديد 2 اصلي
1812150 6 رنگ و تركيب بندي در هنرهاي تصويري ايران 2 مباني گرافيك 2 اصلي
1812151 7 طراحي نشانه 3 1 صفحه آرايي 2، مباني گرافيك 2 اصلي
1812152 8
روش هاي آموزش هنر در مدارس
(دبيرستان/ابتدايي)
2 اختياري
جمع واحد
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي
شود.
ترم پنجم
ترم چهارم
18
17
2
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته ارتباط تصويري
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
1812024 2 هنر در دنياي كودكان 2 اختياري
2 چاپ هاي صنعتي ( 1) اصلي ( 1812153 3 چاپ هاي صنعتي ( 2
1812154 4 طراحي پوستر 3 1 صفحه آرايي 2 اصلي
1812155 5 طراحي و بسته بندي 3 1 صفحه آرايي 1 و صفحه آرايي 2 اصلي
1812156 6 طراحي گرافيك محيطي 3 1
صفحه آرايي 2، طراحي سه بعدي،
گرافيك و معماري، طراحي نشانه
اصلي
جمع واحد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1215428 1 *ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
3
1812157 طراحي گرافيك متحرك 3 1
صفحه آرايي 2، طراحي نشانه، تصوير
سازي 2
اصلي
4
1812158 طراحي تبليغات 3 1
طراحي پوستر، طراحي و بسته بندي،
طراحي نشانه، مباني تبليغات
اصلي
1812159 5 طراحي براي فضاي مجازي 3 1 صفحه آرايي 2، طراحي نشانه اصلي
1812160 6 ماشين نويسي فارسي و تايپ لاتين 1 1 اختياري
جمع واحد 17
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
18
ترم هفتم
2 2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم ششم
2 1
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
دانشگاه پيام نور تعداد كل واحدها: 138
ليست ارائه دروس رشته ارتباط تصويري
( (مخصوص ورودي هاي 95
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1233043 1 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 2 حفظ جزء سي قرآن كريم 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1812161 3 طراحي هويت بصري 3 1
طراحي پوستر، طراحي و بسته بندي،
طراحي نشانه، طراحي گرافيك محيطي
اصلي
1812162 4 پروژه نهايي 6 ترم آخر اصلي
1812163 5 مباني و اصول كارآفريني 2 اختياري
2 اختياري ( 1812017 6 تصوير متحرك ( 1
1812124 7 مباني و اصول علم اقتصاد 2 اختياري
جمع واحد
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 70
2 پايه 30
3 اختياري 16
5 عمومي 22
جمع كل واحد 138
18
ترم هشتم
4
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي ترم اعمال: 3931
95 ترم ورود: 3931 – سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213209 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 2
1111471 رياضيات 2 پايه 3
1813057 مباني شهرشناسي 2 پايه 4
1813002 آمار در شهرسازي 2 پايه 5
1 پايه 1813058 بيان معماري 2 6
1813012 جغرافياي شهري 2 پايه 7
جمع واحد 17
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233039 تفسير موضوعي نه جالبلاغه 1
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم 2
1113314 فيزيك 2 پايه 3
1813059 4 درك و بيان محيط شهري 2 پايه
1813060 هندسه احجام و پرسپكتيو 1 2 پايه 5
1111374 معادلات ديفرانسيل 2 رياضيات پايه 6
1813014 مدل هاي كمي در شهرسازي 2 آمار در شهرسازي تخصصي 7
1 پايه 1813061 ترسيم مقدماتي 2 8
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي ترم اعمال: 3931
95 ترم ورود: 3931 – سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 عمومي ( 1233025 انديشه اسلامي ( 1 1
2 ترسيم مقدماتي پايه 1813062 ترسيم پيشرفته 1 2
1813063 3
مباني و روش هاي
برنامه ريزي شهري
1 جغرافياي شهري تخصصي 2
1813010 4
كاربرد نقشه برداري در
شهرسازي
2 گذراندن حداقل 25 واحد پايه 1
1813064 5
مباني برنامه ريزي شبكه
حمل ونقل درون شهري
2 مدل هاي كمي در شهرسازي تخصصي
1813013 جامعه شناسي شهري 2 پايه 6
جمع واحد 15
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي ( 1) عمومي ( 1233026 انديشه اسلامي ( 2 1
1 پايه 1813065 2 اصول سيستم هاي اطلاعات مكاني 1
1 ترسيم پيشرفته تخصصي 1813066 مباني و رو شهاي طراحي شهري 2 3
1813017 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان 2 تخصصي 4
4 1 ترسيم پيشرفته تخصصي ( 1813067 كارگاه شهرسازي ( 1 5
1813068 6
مباني طراحي شبكه حم لونقل
درون شهري
2 تخصصي
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي ترم اعمال: 3931
95 ترم ورود: 3931 – سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم پنجم
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233027
آيين زندگي (اخلاق
كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
1233029 فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
اخلاق اسلامي (مباني و
مفاهيم)
1211410
فلسفه اخلاق (باتكيه بر
مباحث تربيتي)
1813011 2 زبان تخصصي 2 پايه
1813071 3
برنامه ريزي بافت هاي
فرسوده و تاريخي**
1 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري، 2
مباني و روش هاي طراحي شهري،
شناخت و تحليل فضاي شهري
تخصصي
1813072 4
4 كارگاه شهرسازي ( 2)، مباني 1 ( كارگاه شهرسازي ( 3
طراحي شبكه حمل ونقل درون
شهري، تأسيسات و زيرساخت هاي
شهري
تخصصي
1 آمار در شهرسازي تخصصي 1813016 روش تحقيق در شهرسازي 2 5
جمع واحد 15
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215431 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1 مباني و روش هاي طراحي شهري تخصصي 1813081 شناخت و تحليل فضاي شهري** 2 4
1 تخصصي 1813069 تأسيسات و زيرساخت هاي شهري 2 5
1813070 6
4 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري، 1 ( كارگاه شهرسازي ( 2
مباني و روش هاي طراحي شهري،
( كارگاه شهرسازي ( 1
تخصصي
1813015 اقتصاد شهري 2 پايه 7
16- جمع واحد 18
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي ترم اعمال: 3931
95 ترم ورود: 3931 – سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215432 *ورزش 1 1
2
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1813073 3 تفسير عكس هاي هوايي و ماهواره اي 2 اختياري (الزامي)
1813027 مسكن 2 تخصصي 4
1813074 5
4 شناخت و تحليل فضاي شهري، كارگاه 1 ( كارگاه شهرسازي ( 4
شهرسازي ( 3)، برنامه ريزي بافت هاي
فرسوده و تاريخي
تخصصي
1813075 تاريخ شهرهاي ايراني – اسلامي 2 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان تخصصي 6
1 اختياري (الزامي) 1813035 كاربرد رايانه در شهرسازي 1 7
جمع واحد 16
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را مطابق
92/2/ 3/د مورخ 14 / بخشنامه شماره 4834
بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل
انتخاب نمايند.
فرهنگي
1813076 آشنايي با معماري معاصر 2 اختياري (الزامي) 3
1813077 4
مباني مهندسي معماري و
ساختمان
2 اختياري (الزامي)
4 1 ( 1813078 كارگاه شهرسازي ( 5 5 مباني برنامه ريزي شبكه حمل ونقل درون
شهري، كارگاه شهرسازي ( 4)، مسكن
تخصصي
1813037 6
بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي
محيطي
2 اختياري (الزامي)
1813039 7
طراحي و كاربرد نظام اطلاعات
شهري
2 اختياري (الزامي)
15- جمع واحد 17
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي ترم اعمال: 3931
95 ترم ورود: 3931 – سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1813032 برنامه ريزي منطقه اي 2 مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري تخصصي 1
1813079 روانشناسي محيطي 2 اختياري (الزامي) 2
1813080 پروژه نهايي 4 2 كارگاه شهرسازي 5 تخصصي 3
1813041 سمينار مسائل شهري 2 اختياري (الزامي) 4
1813038 حقوق و قوانين شهري 2 اختياري (الزامي) 5
جمع واحد 14
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 37
3 تخصصي 63
4 اختياري 18
جمع واحد 140
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 93
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 139
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213209 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 2
2 پايه ( 1111372 رياضيات ( 1 3
1813001 درآمدي بر شهرشناسي 2 پايه 4
1813002 آمار در شهرسازي 2 پايه 5
3 پايه ( 1813003 مباني طراحي ( 1 6
1813012 جغرافياي شهري 2 اصلي 7
جمع واحد 17
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233039 تفسير موضوعي نه جالبلاغه 1
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم 2
2 رياضيات ( 1) پايه ( 1111373 رياضيات ( 2 3
1 پايه 1 ( 1813004 4 بيان معماري ( 1
1813005 هندسه احجام و پرسپكتيو 2 مباني طراحي ( 1) پايه 5
3 مباني طراحي ( 1) پايه ( 1813006 مباني طراحي ( 2 6
1813013 جامعه شناسي شهري 2 اصلي 7
1813014 مدل هاي كمي در شهرسازي 2 آمار در شهرسازي اصلي 8
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 93
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 139
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 عمومي ( 1233025 انديشه اسلامي ( 1 1
1111374 معادلات ديفرانسيل 2 رياضيات ( 2) پايه 2
1 درآمدي بر شهرشناسي پايه 1813007 درك و بيان محيط شهري 1 3
1 1 بيان معماري ( 1) پايه ( 1813008 4 بيان معماري ( 2
1813015 اقتصاد شهري 2 اصلي 5
1 مدل هاي كمي در شهرسازي اصلي 1813016 روش تحقيق در شهرسازي 2 6
1 اختياري (الزامي) 1813035 كاربرد رايانه در شهرسازي 1 7
جمع واحد 15
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي ( 1) عمومي ( 1233026 انديشه اسلامي ( 2 1
1813009 2
2 كاربرد رايانه در شهرسازي، پس از ترم 1 GIS
سوم
پايه
1813010 3
2 آمار در شهرسازي، رياضيات ( 2)، پس از كاربرد نقشه برداري در شهرسازي 1
ترم سوم
پايه
1813017 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان 2 پس از ترم سوم اصلي 4
1813018 5
4 1 درك و بيان محيط شهري، بيان معماري ( طرح شهرسازي ( 1
( 2)، مباني طراحي ( 2 )
اصلي
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 93
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 139
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم پنجم
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233027
آيين زندگي (اخلاق
كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
1233029 عمومي
اخلاق اسلامي (مباني و
مفاهيم)
1211410
فلسفه اخلاق (باتكيه بر
مباحث تربيتي)
1813011 2 زبان تخصصي 2 زبان خارجه (عمومي)، پس از ترم سوم پايه
1813023 3
مباني و روش هاي طراحي
شهري
4 مباني و روش هاي برنامه ريزي
شهري، شناخت فضاي شهري
اصلي
4 طرح شهرسازي ( 2) اصلي 1 ( 1813024 طرح شهرسازي ( 3 4
1813025 5
تأسيسات و زيرساخت هاي
شهري
3 كاربرد نقشه برداري در شهرسازي،
شناخت فضاي شهري
تخصصي
جمع واحد 16
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215431 *تربيت بدني 1 عمومي 3
2 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان اصلي 1813020 شناخت فضاي شهري** 2 4
1813021 5
مباني و رو شهاي برنامه ريزي
شهري
2 جغرافياي شهري، جامعه شناسي 2
شهري، اقتصاد شهري، طرح
( شهرسازي ( 1
اصلي
4 طرح شهرسازي ( 1) اصلي 1 ( 1813022 طرح شهرسازي ( 2 6
16- جمع واحد 18
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 93
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 139
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215432 *ورزش 1 1
2
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1813026 3 برنامه ريزي حم لونقل شهري 2 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري،
تأسيسات و زيرساخت هاي شهري
تخصصي
1813027 مسكن 2 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري تخصصي 4
4 طرح شهرسازي ( 3) تخصصي 1 ( 1813028 طرح شهرسازي ( 4 5
1 اختياري (الزامي) 1813036 مباني مهندسي معماري و ساختمان 1 6
1813019 تاريخ شهر و شهرسازي در ايران 2 تاريخ شهر و شهرسازي در جهان اصلي 7
جمع واحد 16
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1813029 3
طراحي شبكه هاي حم لونقل
شهري
1 مباني و روش هاي طراحي شهري، 1
برنام هريزي حمل ونقل شهري
تخصصي
1813030 منظرسازي 4 1 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري، 1
مباني و روش هاي طراحي شهري
تخصصي
4 طرح شهرسازي ( 4) تخصصي 1 ( 1813031 طرح شهرسازي ( 5 5
1813037 6
بوم شناسي و برنامه ريزي و
طراحي محيطي
2 جغرافياي شهري، شناخت فضاي
شهري
اختياري (الزامي)
1813039 7
طراحي و كاربرد نظام
اطلاعات شهري
2 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري،
مباني و روش هاي طراحي شهري
اختياري (الزامي)
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي شهرسازي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 93
كد رشته: 181310 جمع كل واحدها: 139
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1813032 برنامه 1 ريزي منطقه اي 2 مدل هاي كمي در شهرسازي،
مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري
تخصصي
1813033 2
بافت هاي فرسوده و
تاريخي**
2 مباني و روش هاي طراحي شهري،
( طرح شهرسازي ( 3
تخصصي
1813034 پروژه نهايي 6 طرح شهرسازي ( 5) تخصصي 3
1813041 4
سمينار مسائل شهري 2 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري،
مباني و روش هاي طراحي شهري، طرح
( شهرسازي ( 4
اختياري (الزامي)
1813038 شهري 5 حقوق و قوانين 2 مباني و روش هاي برنام هريزي شهري،
مباني و روش هاي طراحي شهري
اختياري (الزامي)
جمع واحد 14
**سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
توجه: انتخاب بيش از يك درس “طرح شهرسازي” در هر ترم، مجاز نمي باشد.
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 اصلي 42
3 تخصصي 31
4 پايه 32
5 اختياري 12
جمع كل واحد 139
دانشگاه پيامنور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن
كدرشته: 181410 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1213209 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 2
1111121 رياضيات و آمار 3 پايه 3
1814020 درك و بيان محيط 2 1 پايه 4
1 1 پايه ( 1814021 بيان معماري ( 1 5
1814022 كارگاه مصالح و ساخت 2 پايه 6
جمع واحد 16
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233039 تفسير موضوعي نهجالبلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي ميباشد.
عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
1814023 2
4 1 درك و بيان محيط، كارگاه ( مقدمات طراحي معماري ( 1
مصالح و ساخت
پايه
1814024 3 هندسه كاربردي 2 1 پايه
1 1 بيان معماري ( 1) پايه ( 1814025 بيان معماري ( 2 4
1814029 ايستايي 2 رياضيات و آمار اصلي 5
1814030 مصالح ساختماني 1 1 كارگاه مصالح و ساخت اصلي 6
جمع واحد 16
دانشگاه پيامنور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن
كدرشته: 181410 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم
ترم چهارم
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 عمومي ( 1233025 انديشه اسلامي ( 1 1
1814026 2
4 1 درك و بيان محيط، بيان معماري ( مقدمات طراحي معماري ( 2
1)، هندسه كاربردي، مقدمات )
( طراحي معماري ( 1
پايه
1814027 هندسه مناظر و مرايا 1 1 هندسه كاربردي پايه 3
1814028 4
انسان، طبيعت، معماري 1 1 مقدمات طراحي معماري ( 1) پايه
1814034 مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي 2 ايستايي اصلي 5
1814058 كاربرد كامپيوتر در معماري 1 1 رياضيات و آمار اختياري (الزامي) 6
جمع واحد 15
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي ( 1) عمومي ( 1233026 انديشه اسلامي ( 2 1
1814031 2 معماري 4 1 مقدمات طراحي معماري ( 2) اصلي ( طرح ( 1
1814032 آشنايي با معماري جهان 2 مقدمات طراحي معماري ( 2) اصلي 3
1814033 برداشت از بناهاي تاريخي ** 3 مقدمات طراحي معماري ( 2) اصلي 4
1814040 سازه هاي بتني 2 ايستايي اصلي 5
1814035 نقشه برداري 1 1 پس از ترم دوم اصلي 6
جمع واحد 16
دانشگاه پيامنور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن
كدرشته: 181410 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم پنجم
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
*** سفر و بازديد علمي در اين درس توصيه مي شود.
ترم ششم
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215431 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1814036 4
4 1 بيان معماري ( 2)، مقدمات طراحي معماري ( طرح معماري ( 2
(2)
اصلي
1814037 5
آشنايي با معماري
اسلامي***
1 3 برداشت از بناهاي تاريخي اصلي
2 مصالح ساختماني، طرح معماري ( 1) اصلي ( 1814038 ساختمان ( 1 6
1814044 تنظيم شرايط محيطي 2 طرح معماري ( 1) اصلي 7
16- جمع واحد 18
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي ميباشد.
عمومي
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي)
2 1 طرح معماري ( 1) اصلي ** ( 1814039 2 روستا ( 1
4 1 طرح معماري ( 1) اصلي ( 1814041 طرح معماري ( 3 3
1814046 تأسيسات الكتريكي (نور و صدا) 2 تنظيم شرايط محيطي اصلي 4
1814043 ساختمان ( 2) و گزارش كارگاه 1 2 ساختمان ( 1) اصلي 5
1814045 آشنايي با معماري معاصر 2 آشنايي با معماري جهان اصلي 6
جمع واحد 17
دانشگاه پيامنور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن
كدرشته: 181410 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هفتم
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
*** سفر و بازديد علمي در اين درس توصيه مي شود.
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم ميتوانند اين
درس را مطابق بخشنامه شماره
92 بدون /2/ 3/4834 /د مورخ 14
پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در
معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1814048 3
متره و برآورد 1 1 ساختمان ( 2) و گزارش
كارگاه
اصلي
1814052 4
طراحي فني 2 1 طرح معماري ( 2)، طرح
( معماري ( 3
تخصصي
4 1 طرح معماري ( 2) تخصصي ( 1814053 طرح معماري ( 5 5
1814055 آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي 1 1 پس از ترم ششم تخصصي 6
جمع واحد 14
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215432 *ورزش 1 1
2
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي ميباشد.
عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
2 1 روستا ( 1) اصلي *** ( 1814042 3 روستا ( 2
1814049 تأسيسات مكانيكي 2 تنظيم شرايط محيطي اصلي 4
1814047 مباني نظري معماري 3 طرح معماري ( 3) اصلي 5
4 1 پس از ترم ششم تخصصي ( 1814051 طرح معماري ( 4 6
جمع واحد 16
دانشگاه پيامنور
برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن
كدرشته: 181410 جمع كل واحدها: 140
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم نهم
توجه: انتخاب بيش از يك درس “طرح معماري” در هر ترم، مجاز نمي باشد.
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1814050 1
مديريت و تشكيلات كارگاه 1 1 متره و برآورد اصلي
1814054 2
تحليل فضاهاي شهري 1 2 پس از ترم ششم تخصصي
1814056 3
آشنايي با مرمت ابنيه ** 1 2 پس از ترم ششم تخصصي
1814057 4
طرح نهايي
6
مقاومت مصالح و سازه هاي
فلزي، سازه هاي بتني،
ساختمان ( 2) و گزارش
كارگاه
تخصصي
جمع واحد
14
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 29
3 اصلي 60
4 تخصصي 27
5 اختياري 2
جمع واحد 140
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مرمت بناهاي تاريخي
95 – سال تحصيلي 96
كد رشته: 181510 جمع كل واحدها: 135
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213209 1 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 2
1111375 رياضي و آمار 2 پايه 3
1815001 ترسيم فني 3 پايه 4
1815002 بيان معماري 1 1 پايه 5
1815003 آشنايي با باستانشناسي 2 پايه 6
1815040 هنر و تمدن اسلامي 2 پايه 7
جمع واحد 17
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233039 تفسير موضوعي نه جالبلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
1814027 2 هندسه مناظر و مرايا 1 1 ترسيم فني پايه
3 1 بيان معماري پايه ( 1815004 مقدمات طرح معماري ( 1 3
2 رياضي و آمار اصلي ( 1815007 ايستايي ( 1 4
1815008 شناخت مواد و مصالح 2 اصلي 5
1815009 عكاسي 1 1 پايه
جمع واحد 14
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 عمومي ( 1233025 انديشه اسلامي ( 1 1
1815005 نقشهبرداري 1 1 رياضي و آمار پايه 2
2 ايستايي ( 1) اصلي ( 1815010 3 ايستايي ( 2
1815011 آزمايشگاه مواد و مصالح 2 شناخت مواد و مصالح اصلي 4
1815012 عناصر و جزئيات ساختمان 2 شناخت مواد و مصالح اصلي 5
3 1 مقدمات طرح معماري ( 1) تخصصي ( 1815027 طرح معماري ( 1 6
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مرمت بناهاي تاريخي
95 – سال تحصيلي 96
كد رشته: 181510 جمع كل واحدها: 135
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم چهارم
** سفر و بازديد علمي دراين درس الزامي است.
ترم پنجم
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي ( 1) عمومي ( 1233026 انديشه اسلامي ( 2 1
1815017 2
آشنايي با تزئينات وابسته به
معماري
2 ترسيم فني اصلي
1815006 3
كاربرد كامپيوتر در معماري 1 1 رياضي و آمار، ترسيم
فني،هندسه مناظر و مرايا
پايه
1815013 كارگاه مواد و مصالح سنّتي 2 شناخت مواد و مصالح اصلي 4
1815014 عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي 2 عناصر و جزئيات ساختمان اصلي 5
1815015 تاريخ و مباني نظري مرمت 2 آشنايي با باستانشناسي اصلي 6
1815016 برداشت از بناهاي تاريخي** 2 1 بيان معماري اصلي 7
جمع واحد 15
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212400 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215431 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1815018 اسلام 4 شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از 1 2 تاريخ و مباني نظري مرمت،
برداشت از بناهاي تاريخي
اصلي
1815019 ايران 5 تاق و قوس در معماري 1 1 عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي،
برداشت از بناهاي تاريخي
اصلي
1815028 طراحي دست آزاد از بناها و بافتها 3 هندسه مناظر و مرايا تخصصي 6
2 1 مقدمات طرح معماري ( 1) اختياري (الزامي) ( 1815038 مقدمات طرح معماري ( 2 7
14- جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مرمت بناهاي تاريخي
95 – سال تحصيلي 96
كد رشته: 181510 جمع كل واحدها: 135
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومي
1211410 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)
1815020 2 قوانين و تشكيلات مرمت 2 تاريخ و مباني نظري مرمت اصلي
1815021 3
شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران
اسلامي**
1 3 شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش
از اسلام
اصلي
1815029 كارآموزي مرمت بناهاي تاريخي 4 پس از ترم پنجم تخصصي 4
1815036 5
زبان تخصصي 2 زبان خارجه (عمومي)، آزمايشگاه
مواد و مصالح
تخصصي
1815026 مديريت و تشكيلات كارگاهي 2 عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي اصلي 6
جمع واحد 16
** سفر و بازديد علمي در اين درس الزامي است.
ترم هفتم
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
نوع
درس
1 تربيت بدني عمومي 1215432 *ورزش 1 1
2
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد. عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1814028 3 انسان، طبيعت، معماري 1 1 مقدمات طرح معماري ( 1) پايه
1814032 آشنايي با معماري جهان 2 مقدمات طرح معماري ( 1) پايه 4
1815022 آشنايي با بافت هاي تاريخي 2 شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران اسلامي اصلي 5
1815023 فتوگرامتري 1 1 نقشه برداري اصلي 6
1815030 شناخت سازه هاي سنّتي 2 ايستايي ( 2)، تاق و قوس در معماري ايران تخصصي 7
1815031 8
3 1 تاريخ و مباني نظري مرمت، شناخت بناهاي ( طرح مرمت بناهاي تاريخي ( 1
تاريخي ايران دوران اسلامي
تخصصي
جمع واحد 17
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته مرمت بناهاي تاريخي
95 – سال تحصيلي 96
كد رشته: 181510 جمع كل واحدها: 135
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين
درس را مطابق بخشنامه شماره
92 بدون /2/ 3/4834 /د مورخ 14
پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در
معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1814044 تنظيم شرايط محيطي 2 انسان، طبيعت، معماري اصلي 3
1815024 گره سازي و كاربندي 1 1 هندسه مناظر و مرايا اصلي 4
1815025 متره و برآورد 1 1 عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي اصلي 5
3 1 طرح مرمت بناهاي تاريخي ( 1) تخصصي ( 1815032 طرح مرمت بناهاي تاريخي ( 2 6
1815033 7
فن شناسي و آسيب شناسي بناهاي تاريخي 3 عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي،
شناخت سازههاي سنّتي
تخصصي
جمع واحد 15
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1815034 كارگاه مرمت بناهاي تاريخي 2 1 فنشناسي و آسيبشناسي بناهاي تاريخي تخصصي 1
1815035 2
كارگاه حفاظت و مرمت
تزيينات وابسته به معماري
2 1 آشنايي با تزئينات وابسته به معماري، گره
سازي و كاربندي
تخصصي
2 1 طرح معماري ( 1) اختياري (الزامي) ( 1815039 طرح معماري ( 2 3
1815037 پروژه نهايي 4 طرح مرمت بناهاي تاريخي ( 2) تخصصي 4
جمع واحد 13
توجه: انتخاب بيش از يك درس “طرح مرمت” در هر ترم، مجاز نمي باشد.
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 27
3 اصلي 44
4 تخصصي 36
5 اختياري 6
جمع 135
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه
95- سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشی
كد رشته : 121345
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213372 1
تطور متون شعر فارسي 2 – – پايه
1213336 كليات و مباني ادبيات عامه 2 – – تخصصي 2
1213373 3
تطور متون نثر فارسي 2 – – پايه
1213337 نظريه ها و نقد ادبي 2 – – پايه 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213338 ساخت دستوري زبان فارسي 2 – پايه 1
1213339 *گويش شناسي و ادب عامه 2 – اختياري 2
1213335 متون نظم و نثر عربي 2 – پايه 3
12133340 ادبيات داستاني عامه 2 – كليات و مباني ادبيات عامه تخصصي 4
1213341 بلاغت كاربردي 2 – پايه 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213342 ادبيات غير داستاني عامه 2 كليات و مباني ادبيات عامه تخصصي 1
1213343 جامعه شناسي ادبيات عامه 2 تخصصي 2
1213344 3 مرجع شناسي و روش تحقيق
ادبيات عامه
2 نظريه ها و نقد ادبي
تخصصي
1213345 * قصه شناسي 2 اختياري 4
جمع واحد 8
توجه: دروس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد گرايش عامه
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه
95- سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشی
است كه توسط شوراي تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي است.
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213257 1 سمينار(تحقيق و تتبع
نظري)(آموزش محور) 2
– بعد از گذراندن: 1
مرجع شناسي و روش
– تحقيق ادبيات عامه و 2
كليه دروس جبراني
سمينار
1213393 2 نظريه ها و نقد ادبيات
عامه(آموزش محور) 2 نظريه ها و نقد ادبي اختياري
1213394 3 زيبايي شناسي ادبيات
عامه(آموزش محور) 2
نظريه ها و نقد ادبيات
عامه اختياري
جمع واحد ٦
دروس جبرانی(برای کليه شيوه های پژوهش محوروآموزش محور)
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز
١٢١٣٣٥٦ تحليل متون نثر فارسي ٢ ١
١٢١٣٣٥٧ تحليل متون نظم فارسي ٢ ٢
١٢١٣٣٥٨ كليات تاريخ ادبيات ايران ٢ ٣
جمع ٦
مشخص شدن مدارك كارشناسي غيرمرتبط جهت گذراندن دروس جبراني جدول فوق:
دانشجويان با مدرك كارشناسي غير از رشته زبان و ادبيات فارسي(محض ودبيري) بايد 6 واحد دروس جبراني را بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش تغييرات آب وهوايي (اقليمي )
٩۵- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي
كد رشته : 121638
ترم اول
94 درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216508 ) از برنامه درسي – *از نيمسال دوم سال تحصيلي 95
حذف و به جاي آن درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216608 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني
كه تا كنون درس روش تحقيق درآب وهواشناسي را با كد( 1216508 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد
جديد( 1216608 ) بگذرانند.
رديف كد درس عنوان درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1
1216608*
روش تحقيق در
آب و هواشناسي
1 پايه 1
1216513 روش هاي 2
پيشرفته آماري در
آب و هوا شناسي
2 پايه
1216509 مباني آب و 3
هواشناسي
سينوپتيك
2 پايه
1216510 هيدرولوژي 4
پيشرفته
2 پايه
1216511 مديريت و برنامه 5
ريزي محيطي
2 پايه
جمع 10
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش تغييرات آب وهوايي (اقليمي )
٩۵- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي
ترم دوم
94 درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216514 ) از برنامه درسي حذف و – **از نيمسال اول سال تحصيلي 95
به جاي آن درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216607 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون
( درس مدل هاي آب وهواشناسي را با كد( 1216514 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد جديد( 1216607
بگذرانند.
رديف كددرس عنوان واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216607 مدل هاي آب و ** 1
هواشناسي
1 پايه 1
1216515 كارگاه برنامه 2
نويسي و
نرم افزارهاي آب
و هواشناسي
1 پايه 1
1216522 شيمي جو و 3
تغييرات آن
2 تخصصي
1216523 روش هاي آب و 4
هوا شناسي
ديرينه
1 تخصصي 1
جمع 8
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش تغييرات آب وهوايي (اقليمي )
٩۵- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي
ترم سوم
94 درس سري هاي زماني و روش هاي آماري آشكار سازي تغيير اقليم با كد( – **از نيمسال دوم سال تحصيلي 95
1216525 ) از برنامه درسي حذف و به جاي آن درس سري هاي زماني و روش هاي آماري آشكار سازي تغيير اقليم با
كد( 1216669 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون درس سري هاي زماني و روش هاي آماري
آشكار سازي تغيير اقليم را با كد( 1216525 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد جديد( 1216669 ) بگذرانند.
رديف كددرس عنوان واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216517 كاربرد سنجش از دور و 1
در آب و هوا GIS
شناسي
1 كارگاه برنامه 1
نويسي و
نرم افزارهاي
آب و
ا ا
پايه
1216524 گرمايش جهاني و پيامد 2
هاي آن
2 تخصصي
1216669 3
**
سري هاي زماني و روش
هاي آماري آشكار سازي
تغيير اقليم
1 روش هاي 1
پيشرفته
آماري در آب
و هواشناسي
تخصصي
1216526 آب و هواي كواترنر 2 تخصصي 4
جمع 8
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش تغييرات آب وهوايي (اقليمي )
٩۵- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كددرس عنوان تعداد واحد پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
رديف كددرس عنوان واحدنظ
ري
واحدعملي پيش
نياز
نوع درس
1216533 زبان تخصصي(آموزش محور) 2 اصلي 1
1216501 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 2 سمينار 2
1216532 تغيير اقليم و كشاورزي(آموزش 3
محور)
2 اصلي
جمع 6
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش تغييرات آب وهوايي (اقليمي )
٩۵- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي
***تذكر مهم
94 كه دروس جبراني اين رشته را اخذ و تكميل ننموده اند و – كليه دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 95
دانشجويان ورودي سال 94 موظفند دروس جبراني را بر اساس جدول زير بگذرانند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (کليه رشته گرايش ھای جغرافيا به غير از آب و
ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی )
با نظر مدير گروه استان و نماينده گروه جغرافيا
دانشجويانی که دارای مدرک کارشناسی در رشته آب و ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی می باشند،
نيازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ١
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ٢
جمع واحد ۴
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
٢ ( ١٢١۶٣٨٠ مبانی آب و ھوا شناسی( ١ ١
٢ ( ١٢١۶۴٠١ مبانی آب و ھوا شناسی( ٢ ٢
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ٣
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ۴
١٢١۶۴١۴ آب و ھوای ايران ٢ ۵
١ ١ GIS ١٢١۶۴٠٢ مبانی سيستم اطلاعات جغرافيايی ۶
جمع واحد ١٢
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته: 121637
ترم اول
94 درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216508 ) از برنامه درسي – *از نيمسال دوم سال تحصيلي 95
حذف و به جاي آن درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216608 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني
كه تا كنون درس روش تحقيق درآب وهواشناسي را با كد( 1216508 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد
جديد( 1216608 ) بگذرانند.
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216608 روش تحقيق در آب 1
و هواشناسي
1 پايه 1
1216513 روش هاي پيشرفته 2
آماري در آب و هوا
شناسي
2 پايه
1216509 مباني آب و 3
هواشناسي
سينوپتيك
2 پايه
1216510 هيدرولوژي پيشرفته 2 پايه 4
1216511 مديريت و برنامه 5
ريزي محيطي
2 پايه
جمع 10
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم دوم
94 درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216514 ) از برنامه درسي حذف و – *از نيمسال اول سال تحصيلي 95
به جاي آن درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216607 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون
( درس مدل هاي آب وهواشناسي را با كد( 1216514 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد جديد( 1216607
بگذرانند.
ترم سوم
رديف كد د رس عنوان واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216607 مدل هاي آب و * 1
هواشناسي
1 پايه 1
1216515 كارگاه برنامه نويسي 2
و نرم افزارهاي آب و
هواشناسي
1 پايه 1
1216530 ميكروكليماي شهر 2 تخصصي 3
1216531 هيدرولوژي و آب 4
وهواشناسي شهري
1 تخصصي 1
جمع 8
رديف كددرس عنوان
واحدنظر
ي
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216517 1
GIS كاربرد سنجش از دور و
در آب وهوا شناسي
1 1
كارگاه برنامه
نويسي و
نرم افزارهاي آب و
هواشناسي
پايه
1216527 2
آلودگي هوا و جزيره حرارتي
2 تخصصي
1216528 طراحي اقليمي شهر 2 تخصصي 3
1216529 مخاطرات آب و هوايي شهر 2 تخصصي 4
جمع 8
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كددرس عنوان واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
رديف كد درس عنوان واحدنظر
ي
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216533 زبان تخصصي(آموزش 1
محور)
2 اصلي
1216501 سمينار(تحقيق وتتبع 2 سمينار 2
1216532 تغيير اقليم و 3
كشاورزي(آموزش محور)
2 اصلي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
**تذكر مهم
94 كه دروس جبراني اين رشته را اخذ و تكميل ننموده اند و – كليه دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 95
دانشجويان ورودي سال 94 موظفند دروس جبراني را بر اساس جدول زير بگذرانند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (کليه رشته گرايش ھای جغرافيا به غير از آب و
ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی )
با نظر مدير گروه استان و نماينده گروه جغرافيا
دانشجويانی که دارای مدرک کارشناسی در رشته آب و ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی می باشند،
نيازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ١
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ٢
جمع واحد ۴
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
٢ ( ١٢١۶٣٨٠ مبانی آب و ھوا شناسی( ١ ١
٢ ( ١٢١۶۴٠١ مبانی آب و ھوا شناسی( ٢ ٢
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ٣
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ۴
١٢١۶۴١۴ آب و ھوای ايران ٢ ۵
١ ١ GIS ١٢١۶۴٠٢ مبانی سيستم اطلاعات جغرافيايی ۶
جمع واحد ١٢
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته: 121637
ترم اول
94 درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216508 ) از برنامه درسي – *از نيمسال دوم سال تحصيلي 95
حذف و به جاي آن درس روش تحقيق درآب وهواشناسي با كد( 1216608 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني
كه تا كنون درس روش تحقيق درآب وهواشناسي را با كد( 1216508 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد
جديد( 1216608 ) بگذرانند.
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216608 روش تحقيق در آب 1
و هواشناسي
1 پايه 1
1216513 روش هاي پيشرفته 2
آماري در آب و هوا
شناسي
2 پايه
1216509 مباني آب و 3
هواشناسي
سينوپتيك
2 پايه
1216510 هيدرولوژي پيشرفته 2 پايه 4
1216511 مديريت و برنامه 5
ريزي محيطي
2 پايه
جمع 10
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم دوم
94 درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216514 ) از برنامه درسي حذف و – *از نيمسال اول سال تحصيلي 95
به جاي آن درس مدل هاي آب وهواشناسي با كد( 1216607 ) جايگزين شده است لذا كليه دانشجوياني كه تا كنون
( درس مدل هاي آب وهواشناسي را با كد( 1216514 ) نگذرانده اند موظفند اين درس را با كد جديد( 1216607
بگذرانند.
ترم سوم
رديف كد د رس عنوان واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216607 مدل هاي آب و * 1
هواشناسي
1 پايه 1
1216515 كارگاه برنامه نويسي 2
و نرم افزارهاي آب و
هواشناسي
1 پايه 1
1216530 ميكروكليماي شهر 2 تخصصي 3
1216531 هيدرولوژي و آب 4
وهواشناسي شهري
1 تخصصي 1
جمع 8
رديف كددرس عنوان
واحدنظر
ي
واحدعملي پيش نياز نوع درس
1216517 1
GIS كاربرد سنجش از دور و
در آب وهوا شناسي
1 1
كارگاه برنامه
نويسي و
نرم افزارهاي آب و
هواشناسي
پايه
1216527 2
آلودگي هوا و جزيره حرارتي
2 تخصصي
1216528 طراحي اقليمي شهر 2 تخصصي 3
1216529 مخاطرات آب و هوايي شهر 2 تخصصي 4
جمع 8
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كددرس عنوان واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
رديف كد درس عنوان واحدنظر
ي
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216533 زبان تخصصي(آموزش 1
محور)
2 اصلي
1216501 سمينار(تحقيق وتتبع 2 سمينار 2
1216532 تغيير اقليم و 3
كشاورزي(آموزش محور)
2 اصلي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آب و هوا شناسي (اقليم شناسي ) گرايش آب و هواشناسي شهري
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
**تذكر مهم
94 كه دروس جبراني اين رشته را اخذ و تكميل ننموده اند و – كليه دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 95
دانشجويان ورودي سال 94 موظفند دروس جبراني را بر اساس جدول زير بگذرانند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (کليه رشته گرايش ھای جغرافيا به غير از آب و
ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی )
با نظر مدير گروه استان و نماينده گروه جغرافيا
دانشجويانی که دارای مدرک کارشناسی در رشته آب و ھواشناسی و جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی می باشند،
نيازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ١
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ٢
جمع واحد ۴
رديف کد درس عنوان درس نظري عملي
٢ ( ١٢١۶٣٨٠ مبانی آب و ھوا شناسی( ١ ١
٢ ( ١٢١۶۴٠١ مبانی آب و ھوا شناسی( ٢ ٢
١ ١٢١۶۴٨٣ نقشه ھا و نمودارھای اقليمی ١ ٣
١ ١٢١۶۴٧۵ پايگاه داده ھای اقليمی و نقش هھای ھوا ١ ۴
١٢١۶۴١۴ آب و ھوای ايران ٢ ۵
١ ١ GIS ١٢١۶۴٠٢ مبانی سيستم اطلاعات جغرافيايی ۶
جمع واحد ١٢
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش
95 كد رشته : 121311 – سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشی
اول ترم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213372 ١
تطور متون شعر فارسي 2 – پايه
1213338 ٢
ساخت دستوري زبان فارسي 2 – پايه
1213373 تطور متون نثر فارسي 2 – پايه ٣
1213375 اصول و مباني نگارش و ويرايش ٤ 2 – همزمان: ساخت دستوري زبان
فارسي
اصلي
جمع واحد ٨
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢١٣٣٧٩ قواعد نگارش 2 – اصول و مباني نگارش و ويرايش اصلي ١
١٢١٣٣٨٠ قواعد ويرايش 2 – قواعد نگارش اصلي ٢
١٢١٣٣٣٥ متون نظم و نثر عربي 2 – پايه ٣
١٢١٣٣٣٧ نظريه ها و نقد ادبي 2 – پايه ٤
١٢١٣٣٤١ بلاغت كاربردي 2 – پايه ٥
جمع واحد ١٠
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢١٣٣٨١ قواعد ويرايش و نگارش علمي 2 قواعد نگارش- قواعد ويرايش اصلي ١
١٢١٣٣٨٢ كارگاه ويرايش 1 1 قواعد نگارش- قواعد ويرايش اصلي ٢
1 قواعد نگارش- قواعد ويرايش اختياري ١٢١٣٣٨٣ *كارگاه نگارش 1 ٣
١٢١٣٣٨٤ *نگارش و ويرايش متن درسي 2 قواعد نگارش- قواعد ويرايش اختياري ٤
جمع واحد ٨
توجه: دروس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد گرايش ويرايش و نگارش است
كه توسط شوراي تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي است.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش
95 كد رشته : 121311 – سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢١٣٢٣٧ سمينار(تحقيق و تتبع ١
نظري)(آموزش محور)
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
١٢١٣٣٨٥ ويرايش چاپ و ٢
نشر(آموزش محور) ٢
قواعد نگارش- قواعد
ويرايش اختياری
١٢١٣٣٨٦ كارگاه ويرايش ٣
ترجمه(آموزش محور) ١ ١
قواعد نگارش- قواعد
ويرايش اختياری
جمع واحد ٦
دروس جبرانی(برای کليه شيوه های پژوهش محوروآموزش محور)
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحيد پيش نياز
١٢١٣٣٧٦ ١
مقدمات زبانشناسي
وكاربرد آن در زبان
فارسي
٢
١٢١٣٣٧٧ سيرتحول زبان فارسي ٢ ٢
١٢١٣٣٧٨ فنون ادبي ٢ ٣
جمع ٦
مشخص شدن مدارك كارشناسي غيرمرتبط جهت گذراندن دروس جبراني جدول فوق:
دانشجويان با مدرك كارشناسي غير از رشته زبان و ادبيات فارسي(محض ودبيري) 6 واحد دروس جبراني را بايد بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد زبان و ادبيات عربي (گرايش ادبيات عربي)
95- سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
كد رشته : 123013
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1230054 متون تخصصي انگليسي * 2 پيش نياز 1
1230055 مباحث صرفي و نحوي 2 پايه 2
1230056 شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي 2 تخصصي 3
1230057 نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموي 2 تخصصي 4
جمع واحد 8
*گذراندن درس متون تخصصي انگليسي براي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد (سراسري و فراگير) الزامي مي باشد.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1230062 شعر عربي در دوره عباسي 2 عر 1 شعر بي از آغاز تا پايان دوره
اموي تخصصي
1230063 نثر عربي در دوره عباسي 2 2
نثر عربي از آغاز تا پايان دوره
اموي تخصصي
1230064 نقد ادبي و مكاتب نقدي 2 پايه 3
1230065 مباحث علوم بلاغي 2 مباحث صرفي و نحوي پايه 4
1230066 مباحث زبان شناسي عربي 2 مباحث صرفي و نحوي اختياري 5
1 پايه 1230067 روش تحقيق و سمينار 1 6
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد زبان و ادبيات عربي (گرايش ادبيات عربي)
95- سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1230068 شعر دوره معاصر 2 1
شعر عربي از آغاز تا پايان دوره
اموي ، شعر عربي در دوره
عباسي
تخصصي
1230069 نثر دوره معاصر 2 2
نثر عربي از آغاز تا پايان دوره
اموي ، نثر عربي در دوره
عباسي
تخصصي
1230070 تفاسير ادبي قرآن كريم 2 مباحث علوم بلاغي پايه 3
1230071 ادبيات داستاني 2 اختياري 4
1230072 ادبيات عرفاني 2 اختياري 5
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 الزامي 1
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد زبان و ادبيات عربي (گرايش ادبيات عربي)
95- سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1230126 1
*سمينار (تحقيق و تتبع
نظري)(آموزش محور) 2
1. روش تحقيق و سمينار
2. بعد ازگذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1230127 2
ادبيات تطبيقي(آموزش
محور) 2 نقد ادبي و مكاتب نقدي اختياري
جمع واحد 4
*درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود
.
91 براي كليه دانشجويان جداول دروس جبراني(*)و(**) به شرح ذيل مي باشد: – توجه : از نيمسال اول 92
(*)جدول دروس جبراني براي دارندگان كارشناسي مرتبط با رشته زبان وادبيات عربي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
4 1230001 صرف 1 1
2 1230002 مكالمه 1 2
2 1230017 انشاء 1 3
جمع 8
رشته هاي كارشناسي مرتبط با رشته زبان وادبيات عربي عبارتند از:
ادبيات فارسي، الهيات(كليه گرايش ها) ، ديني وعربي
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد زبان و ادبيات عربي (گرايش ادبيات عربي)
95- سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
(**)جدول دروس جبراني براي دارندگان كارشناسي غير مرتبط با رشته زبان وادبيات عربي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
4 1230001 صرف 1 1
2 1230002 مكالمه 1 2
2 1230017 انشاء 1 3
1230006 4 متون نظم و
نثر معاصر 1 2
جمع 10
نكته در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 براساس جداول دروس جبراني اعلام شده درنيمسال اول – در صورتي كه دانشجويان تا پايان نيمسال اول 92
91-9 درمجموع 8 واحد (براي دارندگان كارشناسي مرتبط)و 10 واحد(براي دارندگان كارشناسي غير مرتبط) گذرانده
باشند،كليه دروس جبراني گذرانده آنها پذيرفته مي شود ودرصورت كسري واحد دروس جبراني تاسقف اعلام شده
درجداول (*)و(**) بالا ضروريست مابقي واحدهارا براساس جداول دروس جبراني فوق اخذكرده وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسی
95- سال تحصيلی 96
کدرشته: ١٢١٣٤٠
١ معاونت آموزشي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1213136 نظم فارسي 1 (شاهنامه) 2 تخصصي 1
1213137 نثر فارسي 1 (تاريخ بيهقي) 2 تخصصي 2
1213138 عربي 1 (صرف و نحو) 2 تخصصي 3
1213148 زبان تخصصي خارجي 2 اصلي 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1213145 نظم فارسي 2 (ناصرخسرو و سنايي) 2 تخصصي 1
1213140 نثر فارسي 4(كشف المحجوب ورساله قشيريه) 2 تخصصي 2
1213147 عربي 2 (نثر عربي) 2 تخصصي 3
1213139 تحقيق در دستور زبان فارسي 2 اصلي 4
1213149 نظم فارسي 3 (خاقاني و نظامي) 2 تخصصي 5
1 اضافي 1213164 روش تحقيق پيشرفته 2 6
جمع واحد 13
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1213146 نثر فارسي 2(تاريخ جهانگشا ومرزبان نامه) 2 تخصصي 1
1213141 عربي 3 (نظم عربي) 2 تخصصي 2
1213142 نظم فارسي 4 (مثنوي) 2 تخصصي 3
1213143 * نثر فارسي 3 (مصباح الهدايه) 2 اختياري 4
1213157 * تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب فارسي 2 اختياري 5
جمع واحد 10
توجه: دروس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد است كه توسط
شوراي تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسی
95- سال تحصيلی 96
کدرشته: ١٢١٣٤٠
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 اصلي
جمع واحد 4
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال 1389 وقبل از آن )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213219 سمينار 1 1
(آموزش محور)
2 – اصلي –
1213220 سمينار 2(آموزش 2
محور)
2 – اصلي –
جمع واحد 4
توجه: محورهاي كلي سمينار 2و 1 عبارتند از نقدو بررسي آثار و ادبيات معاصر و تصحيح نسخ خطي و
ادبيات كودك و نوجوان و اسطوره و داستان و ادبيات تطبيقي و … مي باشد.
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213237 سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
2 بعداز گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1213238 نقد ادبيات 2
داستاني(آموزش محور)
2 اصلي
جمع واحد 4
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسی
95- سال تحصيلی 96
کدرشته: ١٢١٣٤٠
٣ معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط(براي كليه شيوه هاي ?
پژوهش محور وآموزش محور) ورودي سال 1391 وقبل از آن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 جبراني 1213015 ٭دستورزبان فارسي 1 1
1213059 عروض و قافيه 2 جبراني 2
1213029 3 نثر 3 بخش 1 (كليله و
( دمنه 1 2 جبراني
1213038 بديع 2 جبراني 4
1213044 5 نظم 4 بخش 4 (حديقه
سنايي) 2 جبراني
2 جبراني 1213033 ٭٭معاني و بيان 1 6
جمع واحد 10
91 وبعداز آن مي باشد. – ٭ درس دستورزبان فارسي 1 فقط مخصوص دانشجويان ورودي 92
91 وبعداز آن درس معاني و بيان 1 حذف وبايد به جاي آن درس دستورزبان فارسي 1 را اخذ – ٭٭ براي دانشجويان ورودي 92
وبگذرانند.
لازم به يادآوري است دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنان رشته ها ي “زبان و ادبيات عرب(محض و
دبيري)”و رشته هاي مربوط به حوزه الهيات از قبيل: ” الهيات و معارف اسلامي” ، “علوم ديني و معارف
اسلامي” ، “علوم قرآن و حديث” و…است و درس “علوم بلاغي” را در مقطع كارشناسي هر يك از رشته هاي
مذكور يا ديگر رشته هاگذرانده اند نيازي به گذراندن درس”معاني و بيان ( 1)” را ندارندو بايد 8 واحد از بقيه
دروس جبراني مندرج در جدول فوق را بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات فارسی
95- سال تحصيلی 96
کدرشته: ١٢١٣٤٠
٤ معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط(براي كليه شيوه هاي ? ?
پژوهش محور وآموزش محور) ورودي سال 92 وبعد از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 جبراني 1213015 دستور زبان فارسي 1 1
1213059 عروض و قافيه 2 جبراني 2
1213268 3 متون نثر ( 2) متون ادبي –
داستاني با تاكيد بركليله و دمنه
2 جبراني
1213266 بلاغت 2(بديع وبيان) 2 جبراني 4
1213291 5 متون نظم ( 4) قسمت اول :
اشعار سنايي
2 جبراني
جمع واحد 10
دروس جبراني معرفي شده جدول فوق براساس دروس مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات
فارسي(سرفصل بازنگري شده) است.
: ? ? و ? توضيحات درمورد هردوجدول دروس جبراني فوق
مدرك كارشناسي مرتبط با رشته زبان و ادبيات فارسي فقط رشته” زبان و ادبيات فارسي (محض) و
گرايش دبيري” است كه دارندگان اين مدرك نيازي به گذراندن دروس جبراني ندارند.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96
رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك ونوجوان
( (مخصوص ورودي هاي سال 93 وقبل ازآن و ورودي هاي فراگيرنوبت 15
کدرشته: ١٢١٣۴٢
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پي شنياز نوع درس
1213241 زيبايي شناسي ادبيات كودك 2 – – اصلي 1
1213242 روش تحقيق در ادبيات كودك و 2
نوجوان
2 – – اصلي
1213226 زبان تخصصي 2 – – اصلي 3
1213243 كودك و تفكر خلاق 2 – – اصلي 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پي شنياز نوع درس
1213245 جامعه شناسي دوران كودكي 2 – روانشناسي كودكي و نوجواني اصلي 1
1213246 نقد و نظريه ادبيات كودك 2 – اصلي 2
1213247 تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در ايران 2 – اصلي 3
1213253 *ادبيات تطبيقي كودك و نوجوان 2 – روش تحقيق در ادبيات 4
كودك و نوجوان
اختياري
1213248 كودك و ادبيات عامه 2 – اصلي 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213249 1 فلسفه كودكي 2 كودك و تفكر خلاق،روانشناسي
كودكي ونوجواني،جامعه شناسي
دوران كودكي
اصلي
1213250 2 تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در جهان 2 اصلي
1213251 ادبيات ديني كودك 2 اصلي 3
1213252 بازنويسي و باز آفريني متون كهن فارسي 4
براي كودكان
2 اصلي
1213254 *كودك و رسانه 2 اختياري 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96
رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك ونوجوان
( (مخصوص ورودي هاي سال 93 وقبل ازآن و ورودي هاي فراگيرنوبت 15
کدرشته: ١٢١٣۴٢
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
ترم چهار م(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
* توجه: دروس اختياري كه دربرنامه ارائه دروس با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد
ادبيات كودك و نوجوان است كه توسط شوراي تخصصي زبان وادبيات فارسي انتخاب شده و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي است.
**درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملي پي شنياز نوع درس
1111296 پايان نامه – 4 پايان نامه 1
جمع واحد 4
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پي شنياز نوع درس
1213257 **سمينار(تحقيق و تتبع 1
نظري)(آموزش محور)
-1 روش تحقيق در ادبيات كودك و – 2
نوجوان
2 – بعداز گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1213258 *ادبيات كودك و 2
ترجمه(آموزش محور)
2 اختياري
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد سال تحصيلي 96
رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك ونوجوان
( (مخصوص ورودي هاي سال 93 وقبل ازآن و ورودي هاي فراگيرنوبت 15
کدرشته: ١٢١٣۴٢
٣ معاونت آموزشی
جدول درسهاي پيشنياز رشته ادبيات كودك و نوجوان
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
دانشجويان معاف
1213244 آيين نگارش و فنون ساده نويسي 2 دانشجويان داراي مدرك كارشناسي زبان و 1
ادبيات فارسي
1213054 انواع ادبي 2 دانشجويان داراي مدرك كارشناسي زبان و 2
ادبيات فارسي
1213259 روانشناسي كودكي و نوجواني 2 دانشجويان داراي مدرك كارشناسي علوم 3
تربيتي و روانشناسي
1213255 آشنايي با سير تحول نثر فارسي 2 دانشجويان داراي مدرك كارشناسي زبان و 4
ادبيات فارسي
1213256 آشنايي با سير تحول شعر فارسي 2 دانشجويان داراي مدرك كارشناسي زبان و 5
ادبيات فارسي
جمع واحد 10
*دانشجويان بايد درس روانشناسي كودكي و نوجواني را در ترم اول بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت سال تحصيلي 96
به همراه جدول معادلسازي دروس فراگير نوبت چهاردهم
كدرشته: 121341
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213223 تحقيق در متون نظم 1
ادبيات مقاومت ايران
2 اصلي
1213224 صرف و نحوعربي 2 اصلي 2
1213226 زبان تخصصي 2 پايه 3
1213225 تحقيق در متون نثر 4
ادبيات مقاومت ايران
2 اصلي
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213227 حماسه هاي مذهبي و تاريخي 2 پايه 1
1213228 آشنايي با ادبيات انقلاب اسلامي 2 اصلي 2
1213229 متون نثر عربي 2 اصلي 3
1213230 مرجع شناسي و روش تحقيق در 4
ادبيات مقاومت ايران
1 اصلي 1
1213231 سبك شناسي ادبيات مقاومت 5
ايران
2 اصلي
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1213232 آشنايي با ادبيات دفاع مقدس 2 آشنايي با ادبيات انقلاب 1
اسلامي
اصلي
1213233 متون نظم عربي 2 اصلي 2
1213234 آشنايي با ادبيات مقاومت جهان 2 3 اصلي
1213236 * تاريخ نهضتها 2 حماسه هاي مذهبي و تاريخي اختياري 4
1213235 نقد ادبيات مقاومت ايران 2 اصلي 5
جمع واحد 10
توجه: درس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد ادبيات مقاومت است كه توسط شوراي
تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است و گذراندن آنها توسط دانشجويان الزامي است.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت سال تحصيلي 96
به همراه جدول معادلسازي دروس فراگير نوبت چهاردهم
كدرشته: 121341
٢ معاونت آموزشی
جدول معادلسازي دروس فراگير (نوبت چهاردهم)
رديف عنوان درس فراگير نوبت ١۴
کد درس
تعداد
واحد
عنوان درس معادل در برنامه ارائه دروس رشته
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت
كد درس
تعداد
واحد
2 2 سبك شناسي ادبيات مقاومت ايران 1213231 1 تطور متون شعر فارسي 1213312
2 2 تاريخ نهضت ها 1213236 2 تطور متون نثر فارسي* 1213313
2 2 آشنايي با ادبيات انقلاب اسلامي 1213228 3 مباني ادبيات پايداري 1213314
4 مرجع شناسي و روش تحقيق
در ادبيات پايداري
١٢١٣٣١
2 ۵
مرجع شناسي و روش تحقيق در ادبيات
مقاومت ايران
2 1213230
* فقط براي دانشپذيران فراگيرنوبت 14 كه در درس ” تطور متون نثر” مردود شد ه اند، گذراندن درس تاريخ نهضت ها
بدون رعايت پيش نياز بلا مانع است.
توجه:
كليه دانشپذيران فراگير نوبت 14 كه در دروس فوق نمرات قبولي كسب نموده اند مطابق جدول فوق دروس مربوطه
برايشان معادلسازي مي گردد .
كليه دانشپذيراني كه در هريك از دروس فراگير نوبت 14 مردود شده اند موظفند معادل دروس را بر اساس جدول فوق
اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت سال تحصيلي 96
به همراه جدول معادلسازي دروس فراگير نوبت چهاردهم
كدرشته: 121341
٣ معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايا ننامه 4 پايان نامه 1
جمع واحد 4
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213237 سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري)(آموزش محور)
-1 مرجع شناسي و روش 2
تحقيق در ادبيات مقاومت
ايران
-2 بعداز گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1213238 نقد ادبيات 2
داستانی(آموزش
محور)
2
اصلي
جمع واحد 4
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
95- برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت سال تحصيلي 96
به همراه جدول معادلسازي دروس فراگير نوبت چهاردهم
كدرشته: 121341
٤ معاونت آموزشی
* عناوين دروس جبراني براي دانشجويان ورودي قبل از سال 92
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پي شنياز
1213042 ادبيات معاصر( 1)نظم 2 1
1213049 سبك شناسي ( 2)نثر 2 2
1213031 نقد ادبي 2 3
جمع واحد 6
** عناوين دروس جبراني براي دانشجويان ورودي سال 92 وبعد از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پي شنياز
1213299 جريان شناسي شعر معاصر ايران 2 1
1213049 سبك شناسي ( 2)نثر 2 2
1213293 كليات نقد ادبي 2 3
جمع واحد 6
توضيحات مربوط به هردو جدول درس جبراني * و ** فوق:
– دانشجوياني كه با مدرك كارشناسي غير از زبان و ادبيات فارسي در گرايش ادبيات مقاومت پذيرفته
شد ه اند 6 واحد دروس جبراني را بايد بگذرانند.
– دانشجويان پذيرفته شده با مدرك كارشناسي زبان و ادبيات فارسي(محض وگرايش دبيري) نيازي
به گذراندن واحدهاي جبراني ندارند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢٢٠۴۵
اول ترم
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٣۵٢ ١ انسان شناسي ٢ مشترك
١٢٢٠٣٥٣ ٢ آليات فلسفه اخلاق ٢ مشترك
١٢٢٠٣٥٤ ٣ آشنايي با متون
اخلاق اسلامي ٢ مشترك
١٢٣٦٠١٨ ٤
آشنائی با متون
اخلاق به زبان
انگليسي
٢ مشترك
جمع واحد ٨
ترم دوم
رديف آد درس نام درس واحد نظري عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٣٥٧ ١ تاريخ فلسفه اخلاق ٢ تخصصي
١٢٢٠٣٥٨ ٢ فرا اخلاق ٢ تخصصي
١٢٣٦٠٣٤ ٣ نظريه (ه ١ا)ي اخلاقي ٢ تخصصي
١٢٢٠٤٦٥ ٤ • اخلاق خانواده ٢ اختياري
١٢٢٠٣٦٦ ٥ اخلاق اسلامي ٢ تخصصي
جمع واحد ١٠
ترم سوم
رديف آد درس نام درس واحد نظري عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣٦٠٣٣ ١ نظريه (ه ٢اي) اخلاقي ٢ تخصصي
١٢٢٠٣٦٢ ٢ مباني اخلاقي
جهاني ٢ تخصصي
١٢٢٠٣٦٣ ٣ دين و اخلاق ٢ تخصصي
١٢٣٦٠٢٠ ٤ اخلاق زيست محيطی ٢ اختياري
١٢٢٠٣٥٦ ٥ اخلاق مقايسه اي ٢ تخصصي
جمع واحد ١٠
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحدي پيش نياز ندورسع
١١١١٢٩٦ ١ پايان نامه ٤ پايان
نامه
جمع واحد ٤
٨٨ درس اخلاق خانواده ( ٢واحد) ازدروس اختياري ارائه مي شود ودرس – • ازسال تحصيلي ٨٩
اخلاق فناوري( ٢واحد) ارائه نخواهد شد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
( ٩٠- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز ندورعس
٢ ١٢٢٠٥٩١ ١ * سمينار ١
تاريخ فلسفه اخلاق، نظريه ، اخلاقی ٢
فرااخلاق
تخصصی
١٢٢٠٥٩٢ ** سمينار ٢ ٢ ٢
، نظريه اخلاقی ٢ دين و اخلاق،
اخلاق مقايسه ای
تخصصی
جمع واحد ٤
* سمينار ١ : اين درس درباره اخلاق تحليلی در ميان انديشمندان غرب می باشد .
** سمينار ٢ : اين درس درباره اخلاق تحليلی در ميان انديشمندان مسلمان می
باشد .
٩٠ و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦١٢ ١ * سمينار ( تحقيق
و تتبع نظری) ٢
بعد از گذراندن کليه دروس
جبرانی مربوطه
سمينار
١٢٢٠٦١٥ ٢ اخلاق پزشکی ٢ اختياری
جمع واحد ٤
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در ترم سوم يا
چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست ارائه دروس آارشناسي ارشد اخلاق(گرايش فلسفه اخلاق )
دانشگاه پيام نور
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
3 معاونت آموزشی
دروس جبراني ( برای کليه شيوه های پژوهش محور و آموزش محور )
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحيد پيش نياز
١٢٣٦٠٠١ ١ فلسفه اخلاق در
تفکر غربی ٢
١٢٣٦٠٠٢ ٢ فلسفه اخلاق درتفکر
اسلامی ٢
١٢٣٦٠٣٠ ٣ فلسفه اسلامی ٤ ١
١٢٣٦٠٠٣ ٤ متافيزيک عمومی در
غرب ٤
جمع واحد ١٢
توجه:
١- دارندگان مدرک کارشناسی الهيات گرايش فلسفه و کلام اسلامی و کارشناسی فلسفه غرب
از گذراندن دروس جبرانی رديف های ١ و ٣ و ۴ معاف بوده و ملزم به گذراندن درس رديف
٢ فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی به ميزان ٢ واحد می باشند.
٢  دار ندگان مدرک کارشنا سی اد يان و عر فان م لزم به گذرا ندن دروس رد يف ١ و ٢ و ٣
بوده و فقط از گذراندن درس رديف ۴ متافيزيک عمومی در غرب به ميزان ۴ واحد معاف می
باشند.
٣ دارندگان مدرک سطح سه حوزوی ملزم به گذراندن رديف های ١ و ٢ و ۴ بوده و فقط
از گذراندن درس رديف ٣ فلسفه اسلامی ١ به ميزان ۴ واحد بوده معاف می باشند.
تب صره : لازم به ذ کر ا ست فارغ التح صيلان کارشنا سی ساير گراي شهای اله يات م لزم به
گذراندن کليه دروس جبرانی فوق به ميزان ١٢ واحد می باشند.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91- 91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
(با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به
گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر
اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق گرايش اخلاق اسلامی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢٢٠۴٧
ترم اول
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٣۵٢ ١ انسان شناسي ٢ مشترك
١٢٢٠۴۶٨ ٢ آليات فلسفه
اخلاق ٢ مشترك
١٢٢٠٣۵۴ ٣ آشنايي با متون
اخلاق اسلامي ٢ مشترك
١٢٢٠۴۶٧ ٤
آشنائی با متون
اخلاق به زبان
انگليسي
٢ مشترك
جمع واحد ٨
ترم دوم
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١
١٢٣۶٠٢١
نظام اخلاقی اسلام ٤
انسان
شناسي
آليات
فلسفه اخلاق
تخصصی
١٢٣۶٠٢٢ ٢ اخلاق و عرفان ٢ انسان
شناسي تخصصی
١٢٣۶٠٢٣ ٣ آيات اخلاقی
قرآن کريم ٢ انسان
شناسي تخصصی
اخلاق زمامداری ٢ اختياری  ١٢٣۶٠٢۴ ٤
٥ جمع واحد ١٠
ترم سوم
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣۶٠٢۵ ١ اخلاق اسلامی فردی ٢ نظام اخلاقي
اسلام تخصصی
١٢٣۶٠٢۶ ٢ اخلاق اسلامی اجتماعی ٢ نظام اخلاقي
اسلام تخصصی
١٢٣۶٠٢٧ ٣ مبانی وروش های
تربيتی در اسلام ٢ نظام اخلاقي
اسلام تخصصی
اخلاق خانواده ٢ اختياری  ١٢٢٠۴۶۵ ٤
روانشناسی رشد ٢ تخصصی  ١٢٣۶٠٢٩ ٥
جمع واحد ١٠
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته اخلاق گرايش اخلاق اسلامی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز ندورسع
١١١١٢٩۶ ١ پايان نامه ٤ پايان
نامه
جمع واحد ٤
دو درس اخلاق زمامداری و روانشناسی رشد برای دانشجويان فراگير جايگزين دو درس
اخلاق کاربردی و روانشناسی عمومی می باشد . 
٨٨ درس اخلاق خانواده ( ٢ واحد) از دروس اختياری ارائه می شود – از سال تحصيلی ٨٩
و درس اخلاق فناوری ( ٢واحد) ارائه نخواهد شد. 
( ٩٠- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز ندورسع
١٢٢٠۵٩٣ ١ * سمينار ٢ ١
کليات فلسفه
اخلاق ، نظام اخلاقی اسلام ، مبانی روشها ی تربيتی در
اسلام
تخصصی
٢ ١٢٢٠۵٩۴ ** سمينار ٢ ٢
اخلاق اسلامی فردی ، اخلاق اسلامی
اجتماعی
تخصصی
جمع واحد ٤
*سمينار ١ : در باب اخلاق ، اخلاق تحليلی می باشد .
**سمينار ٢ : در باب اخلاق کاربردی می باشد .
٩٠ و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠۶١١ ١ * سمينار (تحقيق و
تتبع نظری) ٢
بعد از گذراندن کليه
دروس جبرانی
مربوطه
سمينار
١٢٢٠۶١۵ ٢ اخلاق پزشکی ٢ اختياری
جمع واحد ٤
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در ترم سوم يا
چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست ارائه دروس آارشناس يارشد اخلاق( گرايش اخلاق اسلامی)
دانشگاه پيام نور
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
3 معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني جديد ( برای کليه شيوه های پژوهش محور و آموزش
محور )
٨٨ و بعد ازآن) – (براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي ٨٩
رديف آد درس نام درس نوظارحيد وعمالحيد پيش نياز
١٢٢٠١٤٤ ١ کليات عرفان اسلامی ٢
١٢٢٠١٤٥ ٢ آشنايی با تاريخ و
روش های تفسير قرآن ٢
١٢٢٠٢٠٩ ٣ فلسفه اخلاق ٢
١٢٢٠١٣٨ # کليات فلسفه ٤
اسلامی ٢
١٢٣٦٠٠١ ٥ فلسفه اخلاق در تفکر
غربی ٢
جمع واحد ١٠
٩۴ درس کليات فلسفه اسلامی با – # از نيمسال اول سال تحصيلی ٩۵
کد ١٢٢٠١٣٨ جايگزين درس کليات فلسفه با کد ١٢٢٠۴۶۶ می
باشد.لذا دانشجويانی که تا کنون درس کليات فلسفه با کد
٩۴- ١٢٢٠۴۶۶ را اخذ و نگذرانده اند لازم است از نيمسال اول ٩۵
درس کليات فلسفه اسلامی را با کد ١٢٢٠١٣٨ اخذ و بگذرانند.
٨٨ و ب عد ازآن از جدول دروس – نك ته ١: دان شجويان ورودي سال تح صيلي ٨٩
– جبراني جديد اخذ واحد مي نمايند و دانشجويان ورودي سال تحصيلي ٨٨
٨٧ و ق بل از آن بر ا ساس جدول م عادل سازي ذ يل مابقي دروس جبرا ني را
از عناوين جديد اخذ واحد
مي نمايند.
نک ته ٢ : دار ندگان مدرک کارشنا سی کل يه گراي شهای اله يات به غ ير از
گرايش فل سفه و کلام ا سلامی و فل سفه و حک مت ا سلامی و سطح سه حوزوی از
گذرا ندن دروس جبرا نی رد يف های ١ و ٢ و ۴ م عاف بوده و م لزم به
گذراندن ساير دروس جبرانی می باشند .
نک ته ٣ : دار ندگان مدارک کارشنا سی فل سفه و کلام ا سلامی و فل سفه حک مت
اسلامی از کليه دروس جبرانی معاف می باشند.
نک ته ۴ : دار ندگان مدارک کارشنا سی فل سفه غرب و فل سفه م لزم به
گذراندن درس آشنايی با تاريخ و روش های تفسير قرآن به ميزان ٢ واحد
بوده و از ساير دروس معاف می باشند.
نکته ۵ : دارندگان مدارک کارشناسی غير الهيات ملزم به گذراندن کليه
دروس جبرانی فوق می باشند.
ليست ارائه دروس آارشناس يارشد اخلاق( گرايش اخلاق اسلامی)
دانشگاه پيام نور
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
4 معاونت آموزشی
جدول معادل سازي
عنوان دروس جبراني
قبلي(مربوط به
دانشجويان ورودي سال
٨٧ و قبل – تحصيلي ٨٨
از آن)
واحد
عنوان دروس جبراني جديد براي
دانشجويان ورودي سال تحصيلي ٨٩  ٨٨ و
بعد از آن
واحد
٤ آليات فلسفه ٤ ( فلسفه اسلامي ( ١
٤ اسلامي ( فلسفه اسلامي ( ٢ آليات عرفان ٢
آشنايي با تاريخ و روش هاي تفسير قرآن ٢
فلسفه اخلاق در تفكر
غربي ٢ فلسفه اخلاق در تفكر غربي ٢
فلسفه اخلاق در تفكر
اسلامي ٢ فلسفه اخلاق ٢
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 – شده تا نيمسال اول 92
واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند
تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آماررياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111711
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117126 1 استنباط آماري 4 1
آمار رياضي 2يا
آماررياضي(آزمون فرض ها)
اصلي تخصصي
1117127 2 آناليز رياضي 4 2
آناليز رياضي 1يا مباني آناليز
رياضي
اصلي تخصصي
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117128 1 استنباط آماري 4 2 استنباط آماري 1 اصلي تخصصي
1117129 2 احتمال 4 1
احتمال و كاربرد آن * يا
احتمال 2ياآمار واحتمال 2و
آناليز رياضي 2
اصلي تخصصي
جمع واحد 8
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 اختياري* 4 با رعايت پيش نياز
2 اختياري* 4 با رعايت پيش نياز
1117134 سمينار 2 استنباط آماري 2 سمينار
جمع واحد 10
انتخاب درس از جدول 1(ليست دروس اختياري) •
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
** توجه : انتخاب از جدول 2 دروس اختياري شيوه آموزش محور
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1 درس اختياري** 4
با رعايت پيش نياز طبق جدول 2 (دروس
اختياري شيوه آموزش محور) اختياري
1117152 مباحث مخصوص 2 تخصصي 2
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آماررياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117183 1 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) *
2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه سمينار
2 درس اختياري **
4
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
** انتخاب درس اختياري از جدول 2 (ليست دروس اختياري)
جدول 1 (ليست دروس اختياري)*
جدول 2 ليست دروس اختياري (شيوه آموزش محور)-جايگزين پايان نامه
توجه: در صورتيكه دانشجو در شيوه پژوهش محور يكي از دروس جدول 1 (دروس اختياري) را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با
كدهاي اعلام شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
1117130 1 آناليز چند متغيره 4 1
1117131 2 مدلهاي خطي 4 1 رگرسيون يا رگرسيون 1
4 فرآيندهاي تصادفي 1يا فرايندهاي تصادفي 1117132 فرآيندهاي تصادفي 2 3
4 سريهاي زماني 1 ياسريهاي زماني 1117133 سريهاي زماني 2 4
جمع واحدي كه بايد گذرانده شود 8
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحدعملي پيش نياز
1117148 1 آناليز چند متغيره 4 1
1117149 2 مدلهاي خطي 4 1 رگرسيون يا رگرسيون 1
4 فرآيندهاي تصادفي 1 يافرايندهاي تصادفي 1117150 فرآيندهاي تصادفي 2 3
4 سريهاي زماني 1 ياسريهاي زماني 1117151 سريهاي زماني 2 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آماررياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دانشجويان شيوه پژوهش محور وآموزش محور
رديف كددرس نام درس واحد
نظري واحد عملي
1111322 1 مباني آناليز رياضي 3
1117157 2 آمار رياضي(برآورديابي) 3
1117165 3 آمار رياضي(آزمون فرضها) 3
1117156 4 فرآيندهاي تصادفي 3 1
جمع واحد 12
جدول تطبيق دروس جبراني
رديف درس گذرانده تعداد واحد درس معادل تعداد واحد
3 4 فرايندهاي تصادفي 1 1 فرايندهاي تصادفي 1
4 مباني آناليز رياضي 3 2 آناليز رياضي 1
4 آماررياضي(برآوريابي) 3 3 آماررياضي 1
4 آماررياضي(آزمون فرض ها) 3 4 آماررياضي 2
رعايت پيش نيازها: دانشجويان هنگام ورود بايد كليه دروس جبراني را گذرانده باشند و اگر دانشجويي از ساير رشته ها و يا فارغ التحصيل از دانشگاههاي
خارج از كشور باشد درصورت نگذراندن دروس جبراني فوق دردوره كارشناسي، بايد نسبت به گذراندن اين دروس اقدام نمايد .
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جدول فوق:
91 (با توجه به – 91 وقبل از آن براساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جدول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جدول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141110
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
1 معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411410 1 مديريت مهره داران و مناطق
حفاظت شده
2 اصلي
1411411 آمايش سرزمين 2 اصلي 2
3 1411412 سيستم اطلاعات جغرافيائي در
محيط زيست 1 اصلي 1
جمع واحد 6
ترم دوم
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 اصلي 1411413 آلودگي صنعتي 2 1
1411414 روش تحقيق 2 اصلي 2
1 آمايش سرزمين تخصصي الزامي 1411416 ارزيابي سرزمين 1 3
1411417 تعيين ظرفيت برد زيستگاه 2 تخصصي انتخابي 4
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 تخصصي انتخابي 1411418 روشهاي پيشرفته آماري 2 1
1411419 ارزيابي اثرات توسعه 2 آمايش سرزمين تخصصي الزامي 2
1 تخصصي الزامي 1411420 سنجش از راه دور تكميلي 2 3
1 تخصصي الزامي 1411421 كارگاه ارزيابي و برنامه ريزي 1 4
1411415 سمينار 1 اصلي 5
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141110
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
2 معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 اصلي 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
1 – روش تحقيق 2
-2 بعداز گذراندن
كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1411423 آمايش رايانه اي 2
سرزمين) (آموزش محور)
2 تخصصي
انتخابي
1411424 نقشه هاي گياهي 3
(كارتوگرافي) ) (آموزش
محور)
2 تخصصي
انتخابي
جمع 6
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141110
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
3 معاونت آموزشی
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
1411148 ارزيابي محيط زيست 2 1
1411158 قوانين و مديريت منابع 2
طبيعي
2
1411230 آلودگي آب و خاك 2 3
1411147 تنوع زيستي 2 4
1121050 شناخت محيط زيست 2 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141110
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين
4 معاونت آموزشی
جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط وغيرمرتبط رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست گرايش ارزيابي
مشخص شده اند.)  و آمايش سرزمين (كه با علامت
عنوان درس جبراني
رشته كارشناسي
ارزيابي محيط زيست قوانين ومديريت منابع
طبيعي
آلودگي آب و خاك تنوع زيستي شناخت محيط
زيست
–     ( مديريت وآباداني روستاها(تجميع
–     ( علوم كشاورزي(تجميع
     اقتصادكشاورزي
–     ( اقتصادكشاورزي(تجميع
–     ( آب وخاك(تجميع
ماشينهاومكانيزاسيون
كشاورزي(تجميع)
–    
منابع طبيعي ومحيط زيست(تجميع) – – – – –
–     ( علوم دامي (تجميع
– –    زيست شناسي گياهي
– –    زيست شناسي سلولي -مولكولي
– –    ميكروبيولوژي
– –    زيست شناسي جانوري
– – –   زيست شناسي دريا
– –    زيست شناسي عمومي
     مكانيك ماشينهاي كشاورزي
– –  – – مرتع وآبخيزداري
– –  – – مديريت مناطق خشك و بياباني
– –    مهندسي فضاي سبز
– –  – – مهندسي چوب و كاغذ
– – –   بيوتكنولوژي
– – –   آب
–   –  ترويج وآموزش كشاورزي
 –    زراعت و اصلاح نباتات
–  –   علوم وصنايع غذائي
 –    علوم باغباني
– –  – – جنگلداري
– – –   خاكشناسي
– – – –  شيلات
 –    علوم دامي
  –   مواد و طراحي صنايع غذائي
 – –   گياهپزشكي
محيط زيست – – – – –
     مكانيزاسيون كشاورزي
     ساير رشته ها
تذكر: با توجه به اينكه جدول فوق تمامي رشته هاي مرتبط با رشته محيط زيست (ارزيابي و آمايش سرزمين) را پوشش مي دهد، مراكز مجري در صورت مواجهه با موارد خاص و يا بروز
مشكل مراتب را ازبخش كشاورزي استعلام نمايند.
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آموزش رياضی-
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
سس ٩١١
1 معاونت آموزشي
( كد رشته: ( 111149
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1217192 1 روانشناسي يادگيري 2 —— تخصصي
1111437 2 اصول آموزش رياضي 3 —— تخصصي
1111440 3 بنيادهاي نظري حل مساله در
( رياضيات ( 1
—— 3 تخصصي
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111444 1 مدل سازي رياضي 3 —— تخصصي
2 —— تخصصي ( 1111445 2 روش هاي تحقيق( 1
3 درس اختياري 3 اختياري
جمع واحد 8
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111446 1 برنامه ريزي آموزشي و درسي با
تاكيد بر رياضيات
—— 2 تخصصي
2 درس اختياري 3 اختياري
1111447 سمينار 2 بعد از گذراندن كليه دروس جبراني 3
مربوطه و بعد از گذراندن 16 واحد
از دروس غير جبراني
سمينار
1111448 4 نظريه هاي آموزش رياضي 3 روانشناسي يادگيري تخصصي
جمع واحد 10
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آموزش رياضی-
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
سس ٩١١
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
92 : درس آناليز حقيقي به تعداد 4واحد با كد ( 1111456 ) ازجدول ترم چهارم شيوه آموزش محور – توجه :از نيمسال اول 93
حذف گرديد ودرس روانشناسي آموزش رياضي (عوامل روان شناختي آموزش رياضي) به تعداد 2 واحد با كد ( 1111451 )وروش
هاي تحقيق ( 2)به تعداد 2 واحد با كد ( 1111449 ) اضافه شده است . درصورتيكه دانشجو يان درس آناليز حقيقي را قبلا گذرانده
باشند براي آنها محسوب مي شود.
جدول 1(ليست دروس اختياري)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111450 1 آزمون هاي رواني و تربيتي 1 1 اختياري
1111453 نظريه هاي يادگيري 3 2
روانشناسي آموزش
رياضي
اختياري
1111452 3
بنيادهاي نظري حل مسئله
( در رياضيات ( 2
3
بنيادهاي نظري حل
مسئله در رياضيات
(1)
اختياري
1111458 4 روانشناسي رشد 3 اختياري
**دانشجو يان موظف اند دروسي به ارزش 6 واحد از دروس اختياري انتخاب كرده و با موفقيت بگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحدنظر
ي واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111451 1
روانشناسي آموزش
رياضي(عوامل روان شناختي
آموزش رياضي)
2 اختياري
1111434 2 سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه و
بعد از گذراندن 16 واحد
از دروس غير جبراني
سمينار
2 روش تحقيق 1 اختياري ( 1111449 3 روش هاي تحقيق ( 2
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته آموزش رياضی-
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
سس ٩١١
3 معاونت آموزشي
جدول 2 (ليست دروس جبراني)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز .نوع درس
1111454 1 تاريخ رياضيات 3 جبراني
1111455 مباني هندسي 4 جبراني 2
1211269 3
اصول و فلسفه آموزش و
پرورش
3
جبراني
1211467 4
آموزش رياضي در دوره
هاي ابتدايي و متوسطه
2
جبراني
جمع واحد 12
– دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي درس تاريخ رياضيات يا درس تاريخ و فلسفه رياضي را گذرانده اند نيازي به گذراندن
درس ( تاريخ رياضيات) ندارند.
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
– 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زير نويسهاي مربوط به آن) حداكثر تا سقف 12 واحد دروس جبراني را گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده
بر اساس جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول فوق با رعايت پيش نياز دروس به عهده دانشجو مي باشد .همچنين بديهي است در صورتي كه درس
جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد ،گذراندن درس جبراني الزامي است.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش محيط زيست
95- سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
كد رشته : 124011
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1240001 1 اصول و مفاهيم آموزش محيط
زيست 2 اصلي
1212179 زبان تخصصي 2 اضافي 2
1240002 3 تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته
آموزش محيط زيست 2 تخصصي
1240003 4 اصول و روشهاي برنامه ريزي
درسي 2 اصلي
1240004 آموزش براي توسعه پايدار 2 تخصصي 5
1240005 6
قوانين حقوقي و حقوق محيط
زيست 2 اصلي
جمع واحد 12
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1240006 1 نظريه هاوكاربردهاي آموزش
محيط زيست 2 تخصصي
1240007 2 روشهاي تدريس ويژه آموزش
محيط زيست 2 روشها و فنون تدريس اصلي
1240008 3 روشهاي سنجش و ارزشيابي
آموزشي 2 اصلي
1240009 آشنائي با مفاهيم محيط زيست 2 تخصصي 4
1240012 5
روش تحقيق پيشرفته در آموزش
محيط زيست
1 2 مقدمات روش تحقيق
در علوم تربيتي
اصلي
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش محيط زيست
95- سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1240011 1 برنامه ريزي براي نظام آموزشي و
منطبق با نيازهاي زيست محيطي 2 تخصصي
1 اصلي 1240010 سمينار در آموزش محيط زيست 1 2
1240013 آموزش همگاني محيط زيست 1 تخصصي 3
1240014 4
مباني برنامه ريزي آموزشي و
مديريت محيط زيست
2 تخصصي
جمع واحد 7
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 تخصصي 1
جمع واحد 4
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1240027 1
اصول مباني سيستم اطلاعات
GIS جغرافيايي 1 تخصصي 1
1240028 آمايش سرزمين 2 تخصصي 2
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش محيط زيست
95- سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1240029 * سمينار ( تحقيق و تتبع نظري ) 2 1
1.روش تحقيق پيشرفته در آموزش
محيط زيست
2.بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1240028 آمايش سرزمين 2 تخصصي 2
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبراني كارشناسي ارشد آموزش محيط زيست ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي نوع درس
1121050 شناخت محيط زيست 2 1
1240026 اكولوژي عمومي 2 2
1240020 اخلاق زيست محيطي 2 3
1211014 روشها و فنون تدريس 3 4
1 1211019 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي 2 5
جمع واحد 12
لازم به ذكر است دانشجوياني كه در دوره كارشناسي هر يك از دروس مندرج در جدول فوق را گذرانده اند موظف به گذراندن
اين دروس نمي باشند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش محيط زيست
95- سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
مدرك كارشناسي
دانشجوي پذيرفته شده
عنوان دروس جبراني كه دانشجو ملزم به
گذراندن آن مي باشد
واحد
نظري
واحد
عملي
عنوان دروس جبراني كه قابل
پذيرش مي باشد
تعداد
واحد
علوم تربيتي و روانشناسي
1 مقدمات روش تحقيق در علوم مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي 2
تربيتي
3
روشها و فنون تدريس 3 روشها و فنون تدريس 3
شناخت محيط زيست 2
اكولوژي عمومي 2
اخلاق زيست محيطي 2
كليه رشته گرايش هاي
مهندسي
اكولوژي عمومي 2 اكولوژي عمومي 2
1 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي 2
روشها و فنون تدريس 3
ساير رشته ها
اكولوژي عمومي 2
شناخت محيط زيست 2
1 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي 2
روشها و فنون تدريس 3
91 دروس – 91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 1 : در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني نمي باشند.
تذكر 2 : در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان كارشناسي ارشد موظف
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – هستند تا سقف اعلام شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد.
بديهي است در صورتيكه درس جبراني، پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد، گذراندن درس جبراني الزامي خواهد بود.
92 حذف و دو درس – تذكر 3 : دروس “آمار استنباطي” و “مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي” از نيمسال اول 93
“اكولوژي عمومي” و “اخلاق زيست محيطي” جايگزين آن گرديد. لذا كليه دانشجوياني كه دروس “آمار استنباطي” و “مقدمات
برنامه ريزي آموزشي و درسي” را اخذ و گذرانده اند ، از آنان پذيرفته شده و جزء سقف واحد محاسبه خواهد شد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني
95- سا ل تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 121149
ترم اول
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1211488 1 مباني آموزش بزرگسالان 2 اصلي
1211489 2 مديريت منابع انساني 2 اصلي
1211490 3 طراحي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت 2 تخصصي
1211491 4 روش هاي تدريس در آموزش و بهسازي منابع
انساني
2 تخصصي
1211492 5 زبان تخصصي 2 اصلي
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1211493 1 آمار استنباطي پيشرفته 2 اصلي
2 مديريت منابع انساني اصلي (od) 1211494 2 بهسازي سازماني
1211495 3 رفتار سازماني 2 مديريت منابع انساني اصلي
1211496 4 ارزشيابي دوره هاي آموزشي 2 تخصصي
1211497 5 مديريت آموزش و بهسازي منابع انساني 2 مديريت منابع انساني تخصصي
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني
95- سا ل تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1211498 1 آموزش و بهسازي منابع انساني در كشورهاي
پيشرفته
2 تخصصي
1211499 2 آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و
بهسازي منابع انساني
2 مديريت منابع انساني تخصصي
1211500 3 كارورزي در آموزش و بهسازي
2
مديريت آموزش و بهسازي
منابع انساني ، طراحي برنامه
هاي آموزش ضمن خدمت ،
ارزشيابي دوره هاي آموزشي ،
روشهاي تدريس در آموزش و
بهسازي منابع انساني
تخصصي
1211501 4 روش هاي تحقيق پيشرفته 2 آمار استنباطي پيشرفته اصلي
جمع واحد 8
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني
95- سا ل تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1. روش هاي تحقيق پيشرفته 1211503 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
2.بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1211502 مطالعه تطبيقي در نظام آموزش عالي 2 اختياري 2
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبراني ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
1211014 1 روشها و فنون تدريس 3
1211024 اصول مديريت آموزشي 3 2
1 1115010 كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي 1 3
1211012 روشهاي آماري در علوم تربيتي 2 4
جمع واحد 10
نكته ها :
الف ) دانشجويان داراي مدرك كارشناسي رشته علوم تربيتي در كليه گرايشها نيازي به گذراندن دروس جبراني جدول فوق
ندارند .
ب) دانشجويان داراي مدرك كارشناسي غير مرتبط( يعني غير از بند الف) در هر رشته در صورتي كه دروس اعلام شده در
جدول فوق را با همان تعداد واحد گذرانده باشند از گذراندن آن دروس جبراني معاف هستند .
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي كدرشته: 121351
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213165 1
كاربرد نظريه اجتماعي در
آموزش زبان 2 اختياري
1213167 آواشناسي زبان فارسي 2 اصلي 2
1213168 3
زمينه كاربرد روانشناسي در
آموزش زبان فارسي 2 اصلي
1213170 زبان تخصصي انگليسي 2 اضافي 4
1 اضافي 1213182 روش تحقيق پيشرفته 2 5
1213172 روانشناسي خواندن و نوشتن 2 اصلي 6
جمع واحد 13
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213171 1
برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين
مواد آموزشي 2 اصلي
1213179 2
تشخيص نارسايي هاي
يادگيري خواندن و نوشتن و
بازپروري مهارتهاي كلامي
2 اصلي
1213173 اصول معني شناسي 2 اختياري 3
1213174 روشهاي تدريس زبان 2 تخصصي 4
1117115 آمار استنباطي 2 اضافي 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي كدرشته: 121351
٢ معاونت آموزشی
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213169 1
كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان
فارسي 2 اصلي
1213177 تدريس مهارتهاي كلامي 2 تخصصي 2
1213178 سمينار در برنامه آموزش زبان فارسي 2 تخصصي 3
1213184 تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن 2 تخصصي 4
1 تخصصي 1213183 *كارورزي 1 5
جمع واحد 11
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 الزامي 1
جمع
واحد 4
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي كدرشته: 121351
٣ معاونت آموزشی
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212273 سمينار در برنامه 1
آموزش زبان
فارسي 2(آموزش
محور)
2 – سمينار در برنامه
آموزش زبان
فارسي
تخصصي
1212274 كارورزي 2(آموزش 2
محور)
1 كارورزي 1
تخصصي
جمع واحد 4
* محورهاي پژوهشي در درس سمينار 2 در رشته آموزش زبان فارسي:
-1 نيازسنجي آموزش مهارت هاي زباني
-2 گزينش محتواي كتاب هاي درسي آموزش زبان فارسي
-3 روش هاي ياددهي_يادگيري آموزش زبان فارسي
-4 روش هاي ارزشيابي آموزش زبان فارسي
5 – بررسي روان شناختي،فرهنگي و جامعه شناختي كتاب هاي درسي
-6 مطالعه تطبيقي آموزش زبان ملي در ايران و كشورهاي ديگر
-7 دو زبانگي و مسايل آن درآموزش زبان فارسي در ايران
8 – مسايل روز بنا به تشخيص استاد درس
**محورهاي پژوهش هاي عملي درس كارورزي ( 2) در رشته آموزش زبان فارسي :
الف- بررسي تشكيلات ، مديريت و نظام ارزيابي و همچنين سياستها و اهداف سازمانهايي كه در آموزش
زبان فارسي نقش دارند مانند:
-1 وزارت وآيموزش و پرورش اعم از حوزه ستادي، پژوهشگاه تعليم و تربيت و پژوهشكده هاي مربوط به ژه مديريت يا گروههاي پژوهشي كه با امر زبان آموزي مرتبط هستند.
-2 سازمان نهضت سواد آموزي
-3 شبكه آموزش سيماي ج.ا.ا.
-4 دانشگاههايي كه داراي رشته آموزش زبان فارسي هستند.
5 – پژوهشكده زبان شناسي
-6 انجمن هاي علمي زبان شناسي، زبان و ادب فارسي
-7 مراكپز ذتيرربنيدت معلم سراسر كشور كه درامر آموزش و تربيت معلمان زبان و ادب فارسي دانشجو مي
8 – مسايل روز بنا به تشخيص استاد درس
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي كدرشته: 121351
٤ معاونت آموزشی
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1225129 سمينار(تحقيق 1
وتتبع نظري)
(آموزش محور)
-1 روش تحقيق 2
پيشرفته
-2 بعداز گذراندن
كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1213239 زبانشناسي 2
كاربردي(آموزش
محور)
2
اختياري
جمع واحد 4
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي كدرشته: 121351
٥ معاونت آموزشی
* دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213053 1
مقدمات زبان
شناسي 2
1217062 تفكروزبان 2 2
1211022 3
مقدمات برنامه ريزي
آموزشي و درسي 2
1211019 4
مقدمات روش
تحقيق در علوم
تربيتي
1 2
جمع واحد 9
* توجه:
– دانش آموختگان رشته گرايشهاي علوم تربيتي كه عموما دروس رديفهاي 2و 3و 4و را مي گذرانند پس
از بررسي كارنامه تنها درس مقدمات زبانشناسي را اخذ نمايند .
– دانش آموختگان رشته گرايشهاي روانشناسي كه عموما دروس رديفهاي 2و 3 را مي گذرانند پس از
بررسي كارنامه دروس رديف 1و 4 را اخذ نمايند .
– دانش آموختگان رشته هاي مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي ، آموزش زبان انگليسي و دبيري زبان
انگليسي كه عموما دروس رديفهاي 1و 4 را مي گذرانند پس از بررسي كارنامه دروس رديفهاي 2و 3 را اخذ
نمايند .
– تعيين دروس جبراني براي دانش آموختگان رشته هاي زبان و ادبيات فارسي كه عموما مقدمات زبان
شناسي را مي گذرانند و دبيري زبان و ادبيات فارسي كه مقدمات زبانشناسي ، روانشناسي و برنامه ريزي
درسي و آموزشي را مي گذرانند پس ار بررسي كارنامه صورت مي گيرد . در ضمن درس روش تحقيق و
مرجع شناسي به جاي درس روش تحقيق در علوم تربيتي پذيرفته نمي شود .
– تعيين دروس جبراني براي ساير رشته هاي علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي و
علوم پزشكي پس از بررسي كارنامه صورت مي گيرد .
مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد رشته: 122514
ترم اعمال قانون: 3912
ترم ورود: 3912
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
)مخصوص ورودیهای 91 و بعد از آن
لیست ارائه دروس
رشته: آموزش زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1225073 1 خواندن و درک مطلب پیشرفته 3 اصلی
1225083 2 کلیات زبانشناسی 2 اصلی
1225074 3 اصول و روش ترجمه 2 اصلی
2 اصلی ) 1225130 4 گفت و شنود ) 3
2 اصلی ) 1225076 5 نگارش ) 1
1225077 6 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2 اصلی
1211468 7 روش تحقیق در علوم تربیتی 1 1 تربیتی
1233032 تفسیر موضوعی قرآن
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
2 نگارش ) 1( اصلی ) 1225078 1 نگارش ) 2
2
1225131 ترجمه متون 1 1
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در
ترجمه- اصول و روش ترجمه اصلی
2 گفت و شنود ) 3( اصلی ) 1225132 3 گفت و شنود ) 4
2 خواندن و درک مطلب پیشرفته اصلی ) 1225082 4 ادبیات انگلیسی ) 1
1225089 5 دستور زبان 2 کلیات زبانشناسی اصلی
1225088 6 روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 2 همنیاز با نگارش ) 2( تخصصی
1225100 7 اصول فلسفه آوزش و پرورش 3 تربیتی
1212300 8 آشنایی با دفاع مقدس * 2 اختیاری
1229128 9 فرهنگ وتمدن اسلام و ایران 2 عمومی
*
ترم دوم
ترم اول
8
جمع واحد ها
2
17
عمومی
اخذ فقط یک عنوان از دورس ردیف 8
برای دانشجو الزامی می باشد
درس آشنایی با دفاع مقدس درس اختیاری بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه می گردد.
جمع واحد ها 17
1
مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد رشته: 122514
ترم اعمال قانون: 3912
ترم ورود: 3912
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
)مخصوص ورودیهای 91 و بعد از آن
لیست ارائه دروس
رشته: آموزش زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1225133 1 نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر 1 1 نگارش ) 2( اصلی
3 ادبیات انگلیسی ) 1( اصلی ** ) 1225085 2 ادبیات انگلیسی ) 2
1225080 3 نمونه های نثر و شعر ساده انگلیسی ** 3 خواندن و درک مطلب پیشرفته اصلی
1225086 4 بیان شفاهی داستان 2 گفت و شنود ) 4( اصلی
1225095 5 نظریات فراگیری زبان 2 دستور زبان تخصصی
2 دستور زبان- همنیاز نظریات فراگیری زبان تخصصی ) 1225092 6 روش تدریس زبان انگلیسی) 3
2 روش تحقیق در مسائل زبان آموزشی تخصصی ) 1225087 7 آزمون سازی ) 1
1215428 8 ورزش 1 
1 عمومی
**
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1225091 1 زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل زبانی 3 دستور زبان تخصصی
1225090 2 خواندن متون مطبوعاتی 2 خواندن و درک مطلب پیشرفته اصلی
2 روش ن=تدریس زبان ا نگلیسی 3 تخصصی ) 1225097 3 روش تدریس زبان انگلیسی ) 4
1 1 آزمون سازی 1 تخصصی ) 1225134 4 آزمون سازی ) 2
1225136 5 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش 1 1 تخصصی
1233031 6 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی
ترم سوم
جمع واحد ها 14
ترم چهارم
جمع واحد ها 15
دروس ستاردار جزء دروس اصلی هستند و دانشجویان ملزم به گذارندن فقط یکی از دو درس فوق می باشند.
2
مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد رشته: 122514
ترم اعمال قانون: 3912
ترم ورود: 3912
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
)مخصوص ورودیهای 91 و بعد از آن
لیست ارائه دروس
رشته: آموزش زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1
1225135
بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دره
راهنمایی و روش تدریس آن 1 1 روش تدریس زبان انگلیسی ) 4( تخصصی
2
1225137
تدریس عملی 2
روش تدریس زبان انگلیسی ) 4(- هم نیاز
بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی
دره راهنمایی و روش تدریس آن
تخصصی
1225099 3 طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش 2 1 آزمون سازی ) 2( تخصصی
1225102 4 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش 2 تربیتی
1225103 5 مبانی برنامه ریزی درسی 2 اصول فلسفه آوزش و پرورش تربیتی
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
1220567 7 حفظ جزء سی قرآن کریم ** 2 فرهنگی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1225141 1 کلیات زبان شناسی )جبرانی( 2 جبرانی
1225139 2 خواندن و درک مطلب 2 2 جبرانی
1225140 3 روش تدریس زبان انگلیسی 2 جبرانی
ترم پنجم
دروس جبرانی
 14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهریه و با تاثیر مثبت در معدل انتخاب نمایند.
2 اخذ فقط یک عنوان از دورس ردیف 6
برای دانشجو الزامی می باشد
عمومی
جمع واحد ها 13
6
جمع واحد ها 6
3
مقطع کارشناسی ناپیوسته
کد رشته: 122514
ترم اعمال قانون: 3912
ترم ورود: 3912
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
)مخصوص ورودیهای 91 و بعد از آن
لیست ارائه دروس
رشته: آموزش زبان انگلیسی
ردیف نوع درس
تعداد
واحد
1 تخصصی 24
2 اصلی 32
3 تربیتی 9
4 عمومی 9
جمع کل واحد 74
 درس ” ورزش ویژه” با کد 1215430 به ترتیب به جای درس ” ورزش 1″ برای دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه)بیماران
خاص و معلولان( هستند، اعلام می گردد.
تبصره 1
دانشجویانی که دروس جمعیت و تنظیم خانواده و بهداشت و محیط زیست را در دوره کاردانی نگذرانده اند دو درس بهداشت و محیط
زیست و دانش خانواده و جمعیت را علاوه بر مجموع دروس عمومی مربوط به رشته خود را بگذرانند.
4
دانشگاه پيام نور
كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
95 كدرشته: 122511 – سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1225045 مسائل زبان شناسي 2 اصلي تخصصي 1
1212232 آواشناسي آموزشي 2 اصلي تخصصي 2
1212233 3
اصول و روش تدريس
زبانهاي خارجي 2
اصلي تخصصي
1212235 نگارش پيشرفته 2 اختياري 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1225047 اصول و روش تدريس مهارتها 2 1
اصول و روش تدريس زبانهاي
خارجي
اصلي تخصصي
1225048 آزمون سازي زبان خارجي 2 اصلي تخصصي 2
1225049 3
روش تحقيق در مسائل آموزش
زبان 1 2
اصلي تخصصي
1225050 روانشناسي زبان 2 4
اصول و روش تدريس زبانهاي
خارجي،مسائل زبانشناسي
اصلي تخصصي
1225051 5
زبان شناسي مقابله اي و تجزيه
و تحليل خطاها 2 اصول و روش تدريس زبانهاي
خارجي، مسائل زبانشناسي
اصلي تخصصي
جمع واحد 11
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1225052 انگليسي با اهداف ويژه 2 اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي اصلي تخصصي 1
1 اصلي تخصصي 1225053 تدريس عملي 1 2
1116109 سمينار 2 3
مسائل زبانشناسي ،اصول و روش تدريس
زبان هاي خارجي،روانشناسي زبان ، زبان
شناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاها
اصلي تخصصي
1225055 ترجمه متون اسلامي 2 اصلي تخصصي 4
1225056 تجزيه و تحليل كلام 2 اصلي تخصصي 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
95 كدرشته: 122511 – سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 اجباري 1
جمع واحد 4
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212271 *سمينار 2 (آموزش محور) 2 – سمينار اصلي 1
CALL** 1212272 2
(آموزش محور)
2 – اصول و روش تدريس
مهارتها
اختياري
جمع واحد 4
* محورهاي پژوهشي دردرس سمينار ( 2) دررشته آموزش زبان انگليسي:
-1 آشنايي با آخرين موضوعات و يافته هاي مربوط به آموزش زبان انگليسي
-2 آشنايي با حوزه هاي ميان رشته اي مرتبط با اموزش زبان انگليسي و كاربرد آنها در فراگيري زبان انگليسي
-3 ارائه مقاله قابل چاپ در يكي از حوزه هاي اموزشي بر اساس تحقيق تجربي و ميداني (اين مقاله الزامي است)
دررشته آموزش زبان انگليسي: call ** محورهاي پژوهشي دردرس
-1 آشنايي با نظريه آموزش زبان انگليسي به كمك رايانه
-2 آشنايي با روشهاي زبان به كمك رايانه
-3 آشنايي با نرم افزار هاي مورد استفاده براي اموزش زبان به كمك رايانه
4 – آشنايي و مطالعه آخرين يافته هاي آموزش زبان به كمك رايانه از طريق مقالات جديد
دانشگاه پيام نور
كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
95 كدرشته: 122511 – سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشی
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1225129 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
(آموزش محور)
-1 روش تحقيق در مسائل آموزش 2
زبان
2 – بعداز گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1225128 زبانشناسي كاربردي(آموزش 2
محور)
2 اختياري
جمع واحد 4
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
# نكته درمورد كاهش سقف واحد فارغ التحصيلي:
93 دروس “روش تحقيق” با كد( 1212234 ) و” روانشناسي آموزش زبان” با كد ( 1225046 ) و “تهيه و تدوين – – ازنيمسال اول سال تحصيلي 94
مطالب درسي” با كد ( 1225054 ) هريك به تعداد دو واحد براي كليه دانشجويان حذف شده است.
– كليه دانشجويان موظفند دروس اعلام شده در برنامه ترمي فوق رابگذرانند ودرصورتيكه قبلا دروس حذف شده را گذرانده باشند از كذراندن
دروس اعلام شده در برنامه فوق معاف نمي شوند.
*دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز
2 1212061 كليات ز بان شناسي 2 1
1212055 نگارش پيشرفته 2 2
1212088 روش تدريس زبان انگليسي 4 3
1212092 آزمون سازي زبان انگليسي 2 4
2 1212091 اصول و روش تحقيق 2 5
جمع واحد 12
توجه:
دانش آموختگان رشته هاي مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي ،دبيري وآموزش زبان انگليسي پس از بررسي كارنامه نيازي به گذراندن دروس جبراني نخواهند
داشت.
ساير رشته هاي علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي ، هنر،كشاورزي و علوم پزشكي ملزم به گذراندن دروس مشخص شده مي باشند.
* درمورد جدول دروس جبراني:دروس جبراني ” كليات زبان شناسي 1″ با كد ( 1212056 ) و” اصول و روش تحقيق 1″باكد ( 1212083 ) هركدام به تعداد دو
91- 91 جهت تقليل سقف واحد دروس جبراني حذف شده است ولي براي كليه دانشجوياني كه دروس مذكور را تا پايان نيمسال اول 92 – واحداز نيمسال اول 92
گذرانده اند جزو دروس جبراني گذرانده محسوب مي شود ودرصورت كسري واحد دروس جبراني تاسقف 12 واحد (براساس جدول بالا )ضروريست مابقي واحدهارا
براساس جدول دروس جبراني فوق اخذ كرده وبگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231071 1 شناخت انديشه هاي سياسي 2 پايه
1231074 2 انديشه هاي سياسي در ايران قبل از اسلام و شرق باستان 2 شناخت انديشه هاي سياسي ( همنياز) اختصاصي
1231075 3 مباحث نقلي انديشه سياسي در اسلام 2 شناخت انديشه هاي سياسي ( همنياز) پايه
1231073 4 مباني فكري جنبش هاي سياسي درجهان اسلام 2 اختياري
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231076 1 مباحث عقلي انديشه سياسي در اسلام 2 مباحث نقلي انديشه سياسي دراسلام(همنياز) پايه
1231077 2 انديشه سياسي دراسلام (الف)
2
انديشه هاي سياسي در ايران قبل از اسلام و – 1
شرق باستان 2 مباحث نقلي انديشه سياسي در
اسلام (همنياز) 3 مباحث عقلي انديشه سياسي
دراسلام(همنياز) اختصاصي
1231078 3 شناخت نظري انديشه سياسي غرب 2 شناخت انديشه هاي سياسي اختصاصي
1231079 4 بررسي آثار وانديشه سياسي امام خميني(س) 2 اختصاصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231072 1 انديشه سياسي در اسلام معاصر 2 انديشه سياسي در اسلام (ب) ( همنياز) اختصاصي
1231081 2 تبيين انديشه هاي سياسي 2 بررسي آثار وانديشه سياسي امام خميني(س) اختصاصي
1231080 3 انديشه سياسي دراسلام (ب) 2 انديشه سياسي دراسلام (الف) اختصاصي
1231082 4 سمينار بررسي موضوعي انديشه هاي سياسي دراسلام 2 بررسي آثار وانديشه سياسي امام خميني(س) اختياري
توضيحات
جمع واحد 8
جمع واحد 8
ترم سوم
جمع واحد 8
مقطع كارشناسي ارشد
رشته: علوم سياسي:انديشه سياسي دراسلام كد رشته : 123110
ترم اول
ترم دوم
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
95- نيمسال اول سال تحصيلي 96
95- مخصوص ورودي هاي ما قبل سال 96
1
مقطع كارشناسي ارشد
رشته: علوم سياسي:انديشه سياسي دراسلام كد رشته : 123110
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
95- نيمسال اول سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 تمام دروس پايه و اختصاصي پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231083 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه دروس جبراني مربوطه
1231084 2 گرايشهاي جديد در انديشه سياسي غرب 2 شناخت نظري انديشه سياسي در غرب اختياري
1231085 3 فلسفه سياسي انقلاب 2 انديشه سياسي در اسلام معاصر 2- شناخت نظري انديشه سياسي غرب – 1 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231001 1 مباني علم سياست 3 جبراني
1231002 2 نظام سياسي ودولت دراسلام 3 جبراني
1231009 3 مباني انديشه هاي سياسي دراسلام 2 جبراني
1227003 4 جامعه شناسي سياسي 3 جبراني
جدول دروس جبراني رشته علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسلام كليه دانشجويان غير مرتبط موظفنددروس فوق را بگذرانند
توضيحات
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد 6
جمع واحد 6
جمع واحد 12
جدول دروس جبراني رشته
توضيحات
2
مقطع کارشناسی
کد رشته: 123011
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات عرب
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1230001 1 صرف 4 1 پایه
1230002 2 مکالمه 2 1 پایه
1230003 3 قرائت و ترجمه تجوید قرآن کریم 2 پایه
1213210 4 فارسی عمومی 3 عمومی
1212256 5 زبان خارجه 3 عمومی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
4 پایه ) 1230004 1 نحو ) 1
2 مکالمه 1 پایه ) 1230005 2 مکالمه ) 2
2 اصلی ) 1230006 3 متون نظم و نثر معاصر ) 1
1230007 4 فن ترجمه 2 پایه
1233038 تفسیرموضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیرموضوعی قرآن
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1230008 1 متون تفسیری 2 پایه
2 پایه ) 1230009 2 آزمایشگاه ) 1
3 صرف ) 1( پایه ) 1230010 3 صرف ) 2
2 متون نظم ونثر معاصر ) 1( اصلی ) 1230011 4 متون نظم ونثر معاصر ) 2
2 مکالمه ) 2( پایه ) 1230012 5 مکالمه ) 3
1230013 6 ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 3 فن ترجمه پایه
1233030 7 اندیشه اسلامی 2 1 عمومی
جمع واحد ها 12
ترم سوم
جمع واحد ها 16
ترم دوم
ترم اول
جمع واحد ها 14
2 5
دانشجو از درس ردیف 5 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی
می باشد عمومی
1
مقطع کارشناسی
کد رشته: 123011
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات عرب
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1230014 1 متون نظم و نثر اندلس 2 اصلی
1230015 2 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر 2 اصلی
3 نحو ) 1( پایه ) 1230016 3 نحو ) 2
2 پایه ) 1230017 4 انشاء) 1
2 آزمایشگاه ) 1( پایه ) 1230053 5 آزمایشگاه ) 2
1230019 6 روش تحقیق و ماخذ شناسی 2 پایه
1230020 7 متون حدیث 2 پایه
1233031 8 اندیشه اسلامی 2 2 اندیشه اسلامی 1 عمومی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1230022 1 روزنامه و مجلات عربی 2 پایه
1230023 2 تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پاین اموی 4 اصلی
2 انشاء) 1( پایه ) 1230024 3 انشاء ) 2
2 پایه ) 1230025 4 تمرین صرف و نحو ) 1
1230026 5 متون نهج البلاغه 2 پایه
2 آزمایشگاه ) 2( پایه ) 1230027 6 آزمایشگاه ) 3
1212300 7 آشنایی با دفاع مقدس * 2 اختیاری
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 عمومی
1 عمومی  1215427 9 تربیت بدنی
*
ترم چهارم
17
ترم پنجم
17
درس آشنایی با دفاع مقدس درس اختیاری بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه می گردد.
2
مقطع کارشناسی
کد رشته: 123011
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات عرب
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
2 انشاء ) 2( پایه ) 1230029 1 انشاء ) 3
1230030 2 تاریخ ادبیات دوره اول عباسی 2 اصلی
1230031 3 متون نظم و نثر دوره اول عیاسی 2 اصلی
2 تمرین صرف و نحو ) 1( پایه ) 1230032 4 تمرین صرف و نحو ) 2
1230033 5 ادبیات تطبیقی 2 تخصصی
1230034 6 قرائت متون عرفانی 2 پایه
1230035 7
متون نظم و نثر در ایران 1 از آغاز تا سقوط
بغداد 2 اصلی
1220433 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(
12330333 اخلاق اسلامی )مبانی و مفاهیم(
1211411 فلسفه اخلاق )باتاکید بر مباحث تربیتی(
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1230036 1 تاریخ ادبیات اندلس 2 اصلی
1230037 2 تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی 2 تاریخ ادبیات دوره اول عباسی اصلی
1230038 3 متون نظمو نثر دوره دوم عباسی 2 متون نظم و نثر دوره اول عیاسی اصلی
1230039 4 نامه نگاری و خلاصه نویسی 2 پایه
4 تخصصی ) 1230040 5 علوم بلاغی ) 1
2 تخصصی ) 1230041 6 زبان تخصصی ) 1
1230042 7
متون نظم و نثر در ایران 2 از سقوط بغداد تا
دوره معاصر 2 متون نظم و نثر در ایران 1 از آغاز تا سقوط بغداد اصلی
1 تربیت بدنی عمومی  1225428 8 ورزش 1
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220433 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
ترم هفتم
جمع واحد ها
جمع واحد ها 19
16
ترم ششم
2 8
دانشجو از درس ردیف 8 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی
می باشد
عمومی
2 9 دانشجو از درس ردیف 9ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی می
باشد
عمومی
3
مقطع کارشناسی
کد رشته: 123011
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات عرب
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
4 علوم بلاغی ) 1( تخصصی ) 1230043 1 علوم بلاغی ) 2
1230044 2 تاریخ ادبیات از سقوط بغداد 2 اصلی
2 زبان تخصصی ) 1( تخصصی ) 1230045 3 زبان تخصصی ) 2
2 اصلی ) 1230046 4 تاریخ ادبیات معاصر ) 1
1230047 5 عروض و قافیه 2 تخصصی
1230048 6 ادب سیاسی در اسلام 2 اصلی
1233043 7 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی
2 فرهنگی  1220657 8 حفظ جزء سی قرآن کریم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
2 تاریخ ادبیات معاصر ) 1( اصلی ) 1230049 1 تاریخ ادبیات معاصر ) 2
1230050 2 ادبیات متعهد اهل البیت )ع( 2 اصلی
1230051 3 متون نظم و نثر جاهلی تا پایان اموی 4 اصلی
1230028 4 فقه اللغه 2 تخصصی
1230052 5 نقد ادبی 2 تخصصی
ردیف نوع درس تعداد
واحد
1 پایه 57
2 تخصصی 20
3 اصلی 40
4 عمومی 22
139
جمع واحد ها
 ” درس “تربیت بدنی ویژه” با کد 1215429 و درس ” ورزش ویژه” با کد 1215430 به ترتیب به جای دروس ” تربیت بدنی” و ” ورزش 1
برای دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه)بیماران خاص و معلولان( هستند، اعلام می گردد.
 14 بدون پرداخت شهریه و با تاثیر /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمایند.
ترم نهم
جمع واحد ها 12
جمع کل واحد
16
ترم هشتم
4
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ٠٩:٣٠
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٧ -آسیب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي-حركات اصلاحي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠٨ ٣٩۵١ ٢ حركت شناسي ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ۵١٠۶ قطعي حركت شناسي ابوالفضل فراھاني ٢٠٠٨ ١٣٨٧ پیام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دوومیداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و میداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور
١٢١۵٠١١ ٣٩۵١ ۴ حركات اصلاحي ٨ ٠ ٢ تستي ۴٩٨١ قطعي حركات اصلاحي ابوالفضل فراھاني ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢٣ ٣٩۵١ ۵ شنا ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵٠٧٣ آزمايشي آموزش شنا ١و ٢ عباسعلي گائیني ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٩٨ ٣٩۵١ ۶ روش تحقیق در علوم ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٠ آزمايشي روش تحقیق در فعالیت ھاي جسماني توماس جري آر., نلسون جك
كي., سیلورمن استفن جي.
ابوالفضل فراھاني-
فاطمه عبدوي-
مرتضي رضايي صوفي
٣ و ۴ مطالعه شود. ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٩٨ ٣٩۵١ روش تحقیق در علوم ورزشي تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربیت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٣ و ١٨ مطالعه شود. ،١٢ ،١١ ،١٠ ، فصل ھاي ٩
١٢١۵٢٩٩ ٣٩۵١ ٧ آمار زيستي پیشرفته در علوم
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربیتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٣٠٠ ٣٩۵١ ٨ فیزيولوژي پیشرفته دستگاه
اعصاب مركزي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٧٣۶ كتاب فیزيولوژي پزشكي گايتون جلد ١و ٢ بیگلري و ھمكاران ٢٠٠٨ ١٣٨٧ تیمورزاده
(طبیب)
١٠ و ١١ و از جلد ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ، جلد اول، فصل ھاي ۴
۴۵ و ۴۶ مطالعه ،۴۴ ،۴٣ ،۴٢ ،۴١ ، دوم فصل ھاي ۴٠
شود.
١٢١۵٣٠١ ٣٩۵١ ٩ حركت شناسي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۵٠١۶ كمك درسي آناتومي حركتي و توانايیھاي ورزشي رولف ويرھد ابوالفضل فراھاني-
صدرالدين شجاع
الدين
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور فصل ھاي ٢ و ۶ مطالعه شود.
١٢١۵٣٠١ ٣٩۵١ حركت شناسي پیشرفته تستي ٧٢٩٢ كتاب اصول حركت شناسي ساختاري با
اصلاحات
كلیم دبلیو دبیدي روشن ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
١٢١۵٣١٢ ٣٩۵١ ١٠ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٧١۶ كتاب دايره المعارف اختلالات و آسیب ھاي
ورزشي
پتپاريک، گیبسون شھرام آھنجان، جواد
طاھرزاده، محمد سید
احمدي، فھیمه
کیوانلو، سوران
حیدري
٢٠٠٧ ١٣٨۶ دانشگاه رازي
١٢١۵٣١٢ ٣٩۵١ زبان تخصصي تستي ٨١٧۴ آزمايشي زبان تخصصي (رشته تربیت بدني) آذر آقاياري- ابوالفضل فراھاني-
محمود علیمحمدي
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٣١٣ ٣٩۵١ ١١ رايانه پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵١١۶ درسنامه كاربرد كامپیوتر اكبر شیر كوند- ابوالفضل ھدايتي
آذري
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١۵٣١۴ ٣٩۵١ ١٢ حركات اصلاحي پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣۶ كتاب مفاھیم بنیادي حركات اصلاحي محمدحسین علیزاده، مھدي
قیطاسي
٢٠١٢ ١٣٩١ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
١٢١۵٣١۵ ٣٩۵١ ١٣ امدادگر ورزشي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١۶٢ جزوه آسیبھاي ورزشي : تشخیص، مديريت و
درمان
جزوه آقاياري و ھمکاران ٢٠١۴ ١٣٩٣ پیام نور
١٢١۵٣١۶ ٣٩۵١ ١۴ آزمايشگاه حركات اصلاحي ٣٢ ٨ ١ ١ تستي ۶۴٧٠ كتاب راھنماي آزمايشگاه حركات اصلاحي
براي دانشجويان تحصیلات تكمیلي
رضا رجبي – ھادي صمدي ٢٠١٣ ١٣٩٢ دانشگاه تھران
١٢١۵٣١٧ ٣٩۵١ ١۵ اصول برنامه ريزي تمرينات
اصلاحي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨۶١۴ كتاب آموزش حركات درماني دانشمندي و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٨٩ پژوھشكده
تربیت بدني
١٢١۵٣۶١ ٣٩۵١ ١۶ پاتوكینزيولوژي دستگاه عصبي-
عضلاني
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١۵٣۶٢ ٣٩۵١ ١٧ سمینار در حركات اصلاحي ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣۶٣ ٣٩۵١ ١٨ ارگونومي ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٢١ كتاب ارگونومي در ورزش و فعالیت بدني توماس ريلي حیدر صادقي و فاطمه
احمدي
٢٠١١ ١٣٩٠ پژوھشگاه
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با حتمي
– ١٢١۵٣۶۴ ٣٩۵١ ١٩ كارورزي ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣۶۵ ٣٩۵١ ٢٠ ورزش معلولین پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨٨٢٣ كتاب ورزش و معلولین جلالي فراھاني، محمدي،
يوزباشي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پژوھشکده
تربیت بدني
– ١٢١۵٣۶۶ ٣٩۵١ ٢١ سمینار (تحقیق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣۶٧ ٣٩۵١ ٢٢ مسائل معاصر در حركات اصلاحي
( آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣۶٨ ٣٩۵١ ٢٣ ماساژ ورزشي( آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٢٢ كتاب ماساژ ورزشي: مفاھیم و روشھا پاتريشیا بنجامین، اسکات لمپ فريبرز ھوانلو ، حمید
طباطبايي
٢٠٠٨ ١٣٨٧ بامداد كتاب
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
١٢١۵۴٣۵ ٣٩۵١ ٢۴ بازتواني پیشرفته آسیب ھاي
ورزشي
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩١٧٨ كتاب حرکت درماني(تمرين درماني) علیزاده، رجبي، قیطاسي،
مینونژاد
٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه تھران
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 2 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ٠٩:٣٠
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٧ -آسیب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي-حركات اصلاحي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۵ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 3 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٢٣
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٤ -روانشناسي باليني كودك و نوجوان
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣١٩ ٣٩۵١ ٢ آمار و روش تحقيق پيشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١٧٣١٩ ٣٩۵١ آمار و روش تحقيق پيشرفته تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١٢ و ١٤ مطالعه شود . ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٦
١٢١٧٣٢٠ ٣٩۵١ ٣ روش ھاي مصاحبه و گزارش
نويسي
– ١۶ ١ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣٢١ ٣٩۵١ ۴ پيشرفت ھاي نوين در
روانشناسي تحولي
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٨٣ كتاب روانشناسي رشد و تحول انسان دايان اي. پاپاليا داود قهستاني و
ھمکاران
٧ و ٩) مطالعه ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد بخش اول (فصل ھاي ٢
شود .
١٢١٧٣٢٢ ٣٩۵١ ۵ مشاھدات باليني ١۶ ١ ٠ تستي ٩٧٣٢ كتاب راھنماي عملي براي مشاھده و ارزيابي
کودک
کريستين ھوبارت ، ژيل فرانکل فرناز کشاورزي
ارشدي
٢٠١۵ ١٣٩۴ شرح
١٢١٧٣٢٣ ٣٩۵١ ۶ روانشناسي حقوق كودك و
نوجوان
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٢۴ كتاب دادرسي اطفال بزھکار در حقوق تطبيقي تاج زمان ، دانش ٢٠٠٧ ١٣٨۶ تهران: نشر
ميزان
٥ و ٦ مطالعه شود. ،٤ ،٣ ،٢ ، فصل ھاي ١
١٢١٧٣٢۴ ٣٩۵١ ٧ سازگاري كودك با آموزشگاه ٨ ٠ ١ تستي ١٠٢٨۵ كتاب سازگاري کودک با آموزشگاه سوسن آقاجان بگلو/ حميد
کمرزرين
٢٠١۵ ١٣٩۴ ورجاوند فصل ٤ حذف شود.
١٢١٧٣٢۵ ٣٩۵١ ٨ كاربرد آزمون ھاي تشخيصي در
كودكان و نوجوانان
١۶ ٨ ١ ١ تستي ١٠٣١١ كتاب تشخيص در روان پزشكي معاينات
بيماران روان پزشكيفصلي از درسنامه
جامع روانپزشكي كاپلان و سادوك
بنجامين جيمز سادوك- ويرجينيا
الكوت سادوك – پدروئيز
محمدرضا فياضي
بردبار
٢٠١۶ ١٣٩۵ دانشگاه علوم
پزشكي مشهد
فصل ھاي ٦ و ٧ مطالعه شود.
١٢١٧٣٢۶ ٣٩۵١ ٩ تشخيص،درمان و
توانبخشي،عقب ماندگي
ذھني،اختلالات فراگير رشد و
اختلالات سايكوتيك
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٢۶ كتاب دانش آموز استثنايي، مقدمه اي بر
آموزش ويژه
دانيل.پي.ھالاھان ، جيمز
ام.کافمن
حميد عليزاده و
ھمکاران
٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ٤ مطالعه شود.
١٢١٧٣٢۶ ٣٩۵١ تشخيص،درمان و
توانبخشي،عقب ماندگي
ذھني،اختلالات فراگير رشد و
اختلالات سايكوتيك
تستي ٩٧٢٧ كتاب روانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا
بزرگسالي (جلد دوم)
پريرخ دادستان ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت بخش ششم (فصل ھاي ١٨ و ١٩ ) مطالعه شود.
١٢١٧٣٢٧ ٣٩۵١ ١٠ تشخيص و درمان اختلالات
اضطرابي و خلقي
٧ و ٨ مطالعه شود. ،٦ ، جلد اول مهدي گنجي ٢٠١۴ ١٣٩٣ ساوالان فصل ھاي ٥ DSM ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٢٩ كتاب آسيب شناسي رواني 5
١٢١٧٣٢٨ ٣٩۵١ ١١ تشخيص و درمان اختلالات رفتار
ايذايي
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٣١ كتاب اختلال نافرماني مقابله اي و اختلال
سلوک در کودکان
والتر متيس،جان لاکمن اکرم پرند ، عباسعلي
حسين خانزاده
٢٠١۴ ١٣٩٣ کتاب ارجمند
١٢١٧٣٢٩ ٣٩۵١ ١٢ اصول اخلاقي در كار باليني با
كودكان و خانواده آنان
٨ ٠ ١ تستي ١٠٢٨٠ كتاب اخلاق در روان درماني و مشاوره کنت پاپ/ ملبا واسکوئز کيانوش زھراکار و
ھمکاران
١٢ و ١٥ مطالعه شود . ،١١ ،٧ ،٥ ،٤ ،٣ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ١
١٢١٧٣٣٠ ٣٩۵١ ١٣ متون روانشناسي باليني كودك
به زبان انگليسي
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣٢٢ جزوه متون روانشناسي باليني بر اساس
Abnormal برگرفته از ) DSM5
psychology
مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور kring /Noal /Davison
١٢١٧٣٣١ ٣٩۵١ ١۴ كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل
آماري
راھنماي گام به : spss ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩١٠۶ كتاب راھنماي نجات
گام براي تحليل داده ھا با استفاده از
spss برنامه
١٧ و ١٨ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ، جولي. پلنت اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ١
مطالعه شود.
١٢١٧٣٣٢ ٣٩۵١ ١۵ روانشناسي مرضي تحولي ٢۴ ٠ ٣ تستي ٧۴۴٠ كتاب روانشناسي مرضي تحولي از كودكي تا
بزرگسالي (جلد اول)
٧ و ١٢ مطالعه شود. ،٦ ،٥ ،٤ ، پريرخ دادستان ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت فصل ھاي ٣
١٢١٧٣٣٢ ٣٩۵١ روانشناسي مرضي تحولي تستي ٩٧٢٧ كتاب روانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا
بزرگسالي (جلد دوم)
پريرخ دادستان ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت فصل ١٤ مطالعه شود.
١٢١٧٣٣٣ ٣٩۵١ ١۶ روش تحقيق در روانشناسي
باليني
١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٣٣۴ ٣٩۵١ ١٧ روانشناسي فيزيولوژيك ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٨۴ كتاب روانشناسي زيستي (جلد اول) کالات احمد علي پور و
ھمکاران
٢٠١۶ ١٣٩۵ ارجمند فصل ٨ حذف شود.
١٢١٧٣٣۵ ٣٩۵١ ١٨ نروسايكولوژي باليني كودك و
نوجوان
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٠٨ كتاب مباني نوروسايکولوژي انسان(جلد دوم) برايان کولب، ايان ک. ويشاو احمد علي پور ،
مژگان آگاه ھريس،
عبدالرضا منصوري راد،
عطاءاله محمدي
٢٧ و ٢٨ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٢ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١٦
مطالعه شود .
١٢١٧٣۴٣ ٣٩۵١ ١٩ روش ھاي روان درماني در كودكان
و نوجوانان
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٩١١ كتاب روان درماني و مشاوره کودکان و
نوجوانان(کاربردھاي عملي در مراکز
درماني و مدارس)
١٠ و ١٢ حذف شود. ،٣ ، تامپسون بروت ، داگلاس براون حسن فرھي ٢٠٠۴ ١٣٨٣ ارجمند فصل ھاي ٢
١٢١٧٣۴۴ ٣٩۵١ ٢٠ تشخيص و درمان اختلالات
يادگيري
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٩٩ كتاب ناتوانيهاي يادگيري،نظريه،تشخيص
،راھبردھاي تدريس
ژانت لرنر عصمت دانش ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه شهيد
بهشتي
از ابتداي كتاب تا صفحه ٢٧٣ مطالعه شود.
١٢١٧٣۴۵ ٣٩۵١ ٢١ خانواده درماني و آموزش والدين ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٩١٢ كتاب خانواده درماني(نظريه ھا، مفاھيم و
روشها) ويراست جديد (نهم)
نيکلز ، مايکل پي محسن دھقان،
آناھيتا گنجوي، سميه
محمدي، فرزانه
نجاريان
٧ و ٩ مطالعه شود . ،٦ ،٥ ،٤ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ رشد فصل ھاي ٣
1 Page 1 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٢٣
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٤ -روانشناسي باليني كودك و نوجوان
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
Case ) ١٢١٧٣۴۶ ٣٩۵١ ٢٢ گزارش مطالعات موردي
( report
– ١۶ ١ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣۴٧ ٣٩۵١ ٢٣ كاربرد بازي و ھنر در درمان
كودكان و نوجوانان
١۶ ١ ٠ تستي ٩٩١٠ كتاب روانشناسي بازي (کودکان ، بازي و
رشد)
فرگاس پيتر ھيوز کامران گنجي ٢٠١۴ ١٣٩٣ رشد
١٢١٧٣۴٨ ٣٩۵١ ٢۴ اصول روانشناسي باليني
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢٣ كتاب اصول روانشناسي باليني کودک شهرام وزيري، فرح لطفي
کاشاني
٢٠١۶ ١٣٩۵ ارسباران
– ١٢١٧٣۴٩ ٣٩۵١ ٢۵ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۶ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
2 Page 2 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:١٩
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٩ -روانشناسي باليني
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٠١١ ٣٩۵١ ٢ روش تحقيق درروان شناسي ١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٠١۴ ٣٩۵١ ٣ شخصيت (نظريه ھاومفاھيم ) ١٨ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١٧٠٧۶ ٣٩۵١ ۴ نظريه ھاي شخصيت ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١١١ كتاب نظريه ھاي شخصيت (تجديدنظر شده)
ويراست دھم
١٦ و ١٧ حذف شود. ،١٥ ،١٣ ، دوان شولتز و سيدني الن شولتز يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ويرايش فصل ھاي ١٢
١٢١٧٠٨٧ ٣٩۵١ ۵ بررسي مقدماتي نظريه ھاي
روان درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۵۶٧ آزمايشي نظريه ھاي مشاوره و روان درماني مرتضي ترخان -عليرضا يوسفي-
فرھاد شقاقي
٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١٧٠٨٩ ٣٩۵١ ۶ كاربردمقدماتي روشهاي درمان
مصاحبه
۴٨ ٣ ٠ تشريحي ٩٣٨٩ كتاب اصول مصاحبه باليني بر مبناي
جلد اول : اصول اساسي ) ) DSM.IV.PR
٨ و ١٠ حذف شود. ،٧ ، اكهارت اوتمر ، زگلينده اوتمر مهدي نصر اصفهاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند فصل ھاي ٦
١٢١٧٢۶۵ ٣٩۵١ ٧ روانشناسي رشد پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢۴ كتاب روانشناسي رشد کارول براون مهناز علي اکبري
دھکردي
٢٠١۴ ١٣٩٣ روان بخش اول مطالعه شود.
١٢١٧٢۶۵ ٣٩۵١ روانشناسي رشد پيشرفته تستي ٩٨٠١ آزمايشي روانشناسي رشد (نظريه ھا، پژوھشها و
آزمونها)
مهناز علي اكبري دھكردي ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٠ و ١١ مطالعه شود . ،٩ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ، ١٢١٧٢۶٧ ٣٩۵١ ٨ نظريه ھاي روان درماني ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣١٠ كتاب نظريه ھاي روان درماني و مشاوره کارول شاو آستاد مهرداد فيروزبخت ٢٠١١ ١٣٩٠ ارسباران فصل ھاي ١
١٢١٧٢٧۴ ٣٩۵١ ٩ آزمونهاي شناختي در
روانشناسي باليني
٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٩١۴٣ كتاب مقياسهاي اندازه گيري در روانشناسي
روانشناختي
حسين زارع و حسن عبداله زاده ٢٠١٢ ١٣٩١ آييژ
١٢١٧٢٧۵ ٣٩۵١ ١٠ كلياتي درباره درمانهاي فيزيكي و
دارويي در بيماريهاي عصبي و
رواني
٨ ٠ ١ تستي ١٠٣٢۵ كتاب دارو درماني بيماريهاي اعصاب و روان ناعمه نيك ورز، حسيم خليلي،
زھرا صحرايي، پديده قائلي
٥ و ٦ مطالعه شود. ،٤ ،٣ ،٢ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند فصل ھاي ١
١٢١٧٢٧۶ ٣٩۵١ ١١ استفاده از روشهاي آماري و
پژوھشي پيشرفته در
روانشناسي باليني
راھنماي گام به : spss ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩١٠۶ كتاب راھنماي نجات
گام براي تحليل داده ھا با استفاده از
spss برنامه
١٨ و ١٩ مطالعه ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ، جولي. پلنت اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ١٠
شود.
١٢١٧٢٧۶ ٣٩۵١ استفاده از روشهاي آماري و
پژوھشي پيشرفته در
روانشناسي باليني
تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١٢ و ١٤ مطالعه شود . ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٦
١٢١٧٢٧٧ ٣٩۵١ ١٢ روانشناسي پزشكي و
نوروپسيكولوژي
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩٢۵ كتاب روانشناسي سلامت ادوارد پ. سارافينو گروھي از مترجمان
زير نظر الهه ميرزايي
٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ٢ و ٣ حذف شود.
١٢١٧٢٧٧ ٣٩۵١ روانشناسي پزشكي و
نوروپسيكولوژي
تستي ٩۶۵٠ كتاب مباني نوروسايكولوژي انسان (جلد اول) برايان كولب ، ايان كيو و ويشاو احمد علي پور و
ھمكاران
١٤ و ١٥ مطالعه شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١٣
DSM ١٢١٧٢٧٨ ٣٩۵١ ١٣ آسيب شناسي پيشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۶١٩۴ كتاب آسيب شناسي رواني ١ بر اساس
( ۵(جلد اول ويراست ١٢
جرالد ديويسون، جان نيل ، آن
كرينگ،شري.ال.جانسون
مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ ويرايش فصل ھاي ٤ و ٥ مطالعه شود.
١٢١٧٢٧٨ ٣٩۵١ آسيب شناسي پيشرفته تستي ٩٩٠٩ كتاب آسيب شناسي رواني (جديد بر اساس
ويراست ١٢ (جلد دوم) ( DSM-5
جرالد ديويسون، جان نيل، آن
كرينگ، شري.ال.جانسون
٨ و ١٣ بطور کامل مطالعه شود و بقيه فصل ، مهدي دھستاني ٢٠١۶ ١٣٩۵ ويرايش فصل ھاي ٧
ھا فقط خلاصه فصل مطالعه شود.
١٢١٧٢٧٩ ٣٩۵١ ١۴ فنون مصاحبه تشخيصي ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٩١٣٩ كتاب راھنماي عملي مصاحبه روانپزشكي دانيل كارلات آتوسا فرمند ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند
١٢١٧٣٠۴ ٣٩۵١ ١۵ آزمونهاي عيني فرافكن در
روانشناسي باليني
۴٨ ٣ ٠ تشريحي ٩٣۶۵ كتاب راھنماي سنجش رواني براي
روانشناسان باليني ، مشاوران و
روانپزشكان (جلد دوم)
گري گراث، مارنات پاشا شريفي،
محمدرضا نيكخو
١١ و ١٢ مطالعه شود. ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سخن : رشد فصل ھاي ١٠
١٢١٧٣٠۴ ٣٩۵١ آزمونهاي عيني فرافكن در
روانشناسي باليني
تشريحي ٩۶۴٨ آزمايشي كاربرد آزمونها در روانشناسي شناختي حسين زارع ، حسن عبداله زاده ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور
١٢١٧٣٠۵ ٣٩۵١ ١۶ كاربرد روشهاي روان درماني
(كارآموزي فردي)
٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٩٢٩۶ كتاب الگوھاي جامع درماني ديويد اچ ،بارلو- تيموتي ا. براون محمدعلي اصغري
مقدم ، فرزانه نجاريان
٢٠٠٩ ١٣٨٨ رشد
١٢١٧٣٠۶ ٣٩۵١ ١٧ گروه درماني ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٣٨٢ كتاب گروه درماني ماريان اشنايدر كوري سيف اله بهاري و
ھمكاران
٢٠١٣ ١٣٩٢ روان
١٢١٧٣٠٧ ٣٩۵١ ١٨ خانواده درماني ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٩١٢ كتاب خانواده درماني(نظريه ھا، مفاھيم و
روشها) ويراست جديد (نهم)
نيکلز ، مايکل پي محسن دھقان،
آناھيتا گنجوي، سميه
محمدي، فرزانه
نجاريان
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ رشد فصل ھاي ٣
١٢١٧٣٠٨ ٣٩۵١ ١٩ رفتار درماني ١۶ ٨ ١ ١ تستي ١٠٣٢٨ كتاب تغيير رفتار و رفتار درماني (نظريه و
روشها) ويرايش سوم
١٦ و ١٧ مطالعه ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٢ ، علي اكبر سيف ٢٠١۵ ١٣٩۴ دوران فصل ھاي ١
شود .
– ١٢١٧٣٠٩ ٣٩۵١ ٢٠ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣١٠ ٣٩۵١ ٢١ علم النفس از ديدگاه دانشمندان
اسلامي (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٩١۴٠ كتاب علم النفس : روانشناسي از ديدگاه
دانشمندان مسلمان
عثمان محمد نجاتي سعيد بهشتي ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١١ و ١٣ حذف شود.
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٢ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121880
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :مديريت امور بانكي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218713 1 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 0 3 1  پايه و اصلي
1218723 2 مباني سازماني و مديريت 0 3  پايه و اصلي
1218716 3 حقوق اساسي 0 2  پايه و اصلي
1218719 4 اصول حسابداري 3 1  پايه و اصلي
1213210 5 فارسي عمومي 0 3  عمومي
1212256 6 زبان خارجه 0 3  عمومي
0 17
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218709 1 روانشناسي عمومي 0 3  پايه و اصلي
1218711 2 اقتصاد خرد 0 4  پايه و اصلي
1218720 3 اصول حسابداري 0 3 2 اصول حسابداري 1 پايه و اصلي
4
1218714
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 0 3 2
رياضيات و كاربرد آن
در مديريت 1 پايه و اصلي
1218710 5 جغرافياي اقتصادي ايران 0 2  پايه و اصلي
1218717 6 حقوق و مقررات مدني 1 1 حقوق اساسي پايه و اصلي
7
1233038
تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 8 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218712 1 اقتصاد كلان 0 4 اقتصاد خرد پايه و اصلي
2
1218715
آمار و كاربرد آن در مديريت 0 4
رياضيات و كاربرد آن
در مديريت 2 پايه و اصلي
1218727 3 مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت 1 2  پايه و اصلي
1218724 4 حسابداري صنعتي 0 3 1 اصول حسابداري 2 پايه و اصلي
5
1218734
مديريت رفتار سازماني 0 3
مباني سازماني و
مديريت پايه و اصلي
1233030 6 انديشه اسلامي 0 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشند. عمومي
جمع واحد 19
ترم سوم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121880
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :مديريت امور بانكي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218736 1 اصول بانكداري 0 3 اقتصاد كلان تخصصي
1218725 2 حسابداري صنعتي 0 3 2 حسابداري صنعتي 1 پايه و اصلي
3
1218728
روش هاي تحقيق و ماخذ شناسي 0 3
آمار و كاربرد آن در
مديريت پايه و اصلي
1218748 4 زبان تخصصي بانكداري 0 2 1 زبان خارجه عمومي تخصصي
1218747 5 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 0 3 اقتصاد كلان تخصصي
1233031 6 انديشه اسلامي 0 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218729 1 مديريت مالي 0 3 1 حسابداري صنعتي 2 پايه و اصلي
1218721 2 ماليه عمومي و خط مشي دولت ها 0 3 اقتصاد كلان پايه و اصلي
1218737 3 بانكداري داخلي 0 3 1 اصول بانكداري تخصصي
1218741 4 پول و بانك 0 2 اقتصاد كلان تخصصي
1212300 5 آشنايي با دفاع مقدس 0 2 اختياري
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 0 2 عمومي
1215427 7 تربيت بدني 1 عمومي
جمع واحد 16
ترم پنجم
جمع واحد 16
ترم چهارم
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٥:١٨
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٦ -برنامه ريزي درسي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١٠٠٧ ٣٩۵١ ٢ روشهاوفنون تدريس ٨ ٠ ٢ تستي ۵٢٢٠ آزمايشي روشها و فنون تدريس منوچهر وكيليان ٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١١۵٣٣ ٣٩۵١ ٣ اصول و مباني برنامه ريزي درسي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٠٨۵ كتاب اصول ومفاھيم برنامه ريزي درسي كورش فتحي واجارگاه ٢٠٠٩ ١٣٩٣ علم استادان
١٢١١۵٣۴ ٣٩۵١ ۴ روش ھاي تحقيق در برنامه
درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقيق كنيم لورن بلكستر- كريستينا ھيوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عيسي ابراھيم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،٤ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۵٣۴ ٣٩۵١ روش ھاي تحقيق در برنامه
درسي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الهه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ٣ مطالعه شود.
١٢١١۵٣۵ ٣٩۵١ ۵ نظريه ھاي يادگيري و الگوھاي
تدريس
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٧٩٣ كتاب الگوھاي يادگيري،ابزارھايي براي تدريس بروس جويس،اميلي كالهون،ديويد
ھاپكينز
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ، محمود مهرمحمدي ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت فصل ھاي ١
١٢١١۵٣۶ ٣٩۵١ ۶ اصول و روش ھاي ارزشيابي
برنامه درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٢٩١ كتاب ارزشيابي آموزشي (مفاھيم، الگوھا و
فرايند عملياتي)
بازرگان ٢٠١۵ ١٣٩۴ سمت فصل ھاي ٢ و ٣ حذف شود.
١٢١١۵۴١ ٣٩۵١ ٧ مباني روانشناختي و اجتماعي در
برنامه درسي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
english for the students of ١٢١١۵۴٢ ٣٩۵١ ٨ متون تخصصي در برنامه درسي ١۶ ٠ ٢ ١ تستي ٧٢۶۴ كتاب
curriculum Development
مهرمحمدي، كياني م-خضري نژاد ٢٠٠٩ ١٣٨٨ سمت
١٢١١۵۵۵ ٣٩۵١ ٩ طراحي و تدوين برنامه درسي ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٨٩٧ كتاب طراحي نظام ھاي آموزشي (تصميم
گيري در برنامه ريزي درسي و طراحي
برنامه درسي)
اي.جي.رمي.زفسكي ھاشم فردانش ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت بخش اول و دوم مطالعه شود.
– ١٢١١۵۵۶ ٣٩۵١ ١٠ تغيير و اجراي برنامه درسي ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۵٧ ٣٩۵١ ١١ سياستگذاري آموزشي (با تاكيد
بر برنامه درسي)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۵٨ ٣٩۵١ ١٢ تاريخ مطالعات برنامه درسي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٣٣ كتاب نظريه ھاي برنامه درسي جي پي ميلر محمود مهرمحمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵۵٩ ٣٩۵١ ١٣ كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
(فاوا) در برنامه درسي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵۶٠ ٣٩۵١ ١۴ متون تخصصي در برنامه درسي ١۶ ٠ ٢ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۶١ ٣٩۵١ ١۵ مطالعات تطبيقي در برنامه
درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣٠۴ آزمايشي آموزش و پرورش تطبيقي احمد آقازاده ٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور بخش دوم حذف شود.
١٢١١۵۶٢ ٣٩۵١ ١۶ تكنولوژي آموزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۵۶١٩ آزمايشي مقدمات تكنولوژي آموزشي خديجه علي آبادي ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
١٢١١۵۶٣ ٣٩۵١ ١٧ فلسفه تعليم و تربيت ١۶ ٠ ٢ تستي ۵١۴۴ قطعي فلسفه تربيت عيسي ابراھيم زاده ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١۵٩٩ ٣٩۵١ ١٨ برنامه ريزي درسي در آموزش
عالي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴٣ كتاب برنامه ريزي درسي راھبردي در آموزش
عالي
محبوبه عارفي ٢٠٠۵ ١٣٨۴ جهاد
دانشگاھي
واحد شهيد
بهشتي
١٢١١۶٠٠ ٣٩۵١ ١٩ برنامه ريزي درسي در آموزش
مجازي (عالي)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۶٠١ ٣٩۵١ ٢٠ برنامه ريزي درسي در آموزش
بزرگسالان
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٩ آزمايشي راھبردھاي آموزش مداوم منابع انساني
با تاکيد بر کارگاه آموزشي و آموزش از راه
دور (تجديد نظر شده)
بهمن زندي، فهيمه السادات
حقيقي
٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه پيام
نور
١٢١١۶٠١ ٣٩۵١ برنامه ريزي درسي در آموزش
بزرگسالان
تستي ۶۴٧٧ كتاب روشهاي سواد آموزي بزرگسالان (تعليم
مهارتهاي خواندن و نوشتن)
زھرا صباغيان ٢٠١١ ١٣٩٠ نشردانشگاھي
– ١٢١١۶٠٢ ٣٩۵١ ٢١ سمينار در مسائل برنامه درسي ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۶٠٣ ٣٩۵١ ٢٢ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۶٠۴ ٣٩۵١ ٢٣ برنامه ريزي درسي در آموزش
مجازي(متوسطه) (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٣٩ كتاب يادگيري الکترونيکي فرھاد سراجي،محمد عطاران ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه
بوعلي سينا
١٢١١۶٠۴ ٣٩۵١ برنامه ريزي درسي در آموزش
مجازي(متوسطه) (آموزش محور)
تستي ٩۶۴٢ آزمايشي برنامه درسي در دوره متوسطه مهران فرج اللهي ، سعيد طالبي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222228 1 روش هاي تحقيق در توسعه و رفاه اجتماعي 2 اجباري
1222229 2 نظريه هاي مشاركت و سازمانهاي مشاركتي 3 اجباري
1222231 3 نابرابري و قشربندي اجتماعي 2 اجباري
1222230 4 جامعه شناسي توسعه 2 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222238 1 عمومي سياستهاي و سازمانهاي بخش 2 اختياري
1222239 2
سمينار سازمانها و مسائل رفاه اجتماعي
در ايران
2 اجباري
1222240 3 نظريه ها و سياستهاي رفاه اجتماعي 3 اجباري
1222241 4
كاركرد سيستمهاي كمك رساني سنتي و
جديد
2 اجباري
1222245 5 اقتصاد رفاه 2 اختياري
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: برنامه ريزي رفاه اجتماعي كد رشته : 122214
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 11 واحد
9واحد
توضيحات
توضيحات
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: برنامه ريزي رفاه اجتماعي كد رشته : 122214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222255 1
ساختارهاي اجتماعي و رفاه 2 اجباري
1222256 2
روشها و تكنيك هاي برنامه ريزي رفاه
اجتماعي
2
اجباري
1222257 3 شرايط فرهنگي رفاه اجتماعي 2 اجباري
122258 4 حقوق رفاه اجتماعي 2 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222259 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)
2
روش هاي تحقيق
در توسعه و رفاه اجتماعي-كليه
دروس جبراني سمينار
1222260 برنامه ريزي منطقه اي وامايش سرزمين(آموزش محور) 2 اختياري
8واحد
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم سوم
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
جمع واحد 4
توضيحات
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: برنامه ريزي رفاه اجتماعي كد رشته : 122214
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222002 1
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 2
1222002
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
2
1222035 2 شناسي جمعيت 2
1222035 شناسي جمعيت 2
1222021 3 روش تحقيق نظري 1222021 3 روش تحقيق نظري 3
1222036 4 ايران بررسي مسائل اجتماعي 3
1222036
بررسي مسائل اجتماعي
ايران
3
1222014 5 جامعه شناسي انحرافات 1222014 2 جامعه شناسي انحرافات 2
توضيحات
توضيحات
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس جبراني رشته براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
جمع واحد 12 واحد
3
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي سال تحصيلي 96
کدرشته: ١٤١١١٧
١ معاونت آموزشي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411461 قارچ شناسي تكميلي 2 الزامي 1
1411463 آزمايشگاه قارچ شناسي 2
تكميلي
1 الزامي
1411462 ويروس شناسي گياهي 2 الزامي 3
1411470 آزمايشگاه ويروس شناسي 4
گياهي
1 الزامي
1411460 مديريت بيماريهاي گياهي 3 الزامي 5
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411464 روش ها و وسايل تحقيق در 1
بيماري شناسي گياهي
2 1 الزامي
1411465 اصول نماتد شناسي و نماتد 2
هاي انگل گياهي
1 2 الزامي
1411466 پروكاريوت هاي بيماريزاي 3
گياهي
1 2 الزامي
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411467 بيواكولوژي عوامل بيماريزاي 1
خاكزاد گياهان
1 2 اختياري
1411468 بيماري شناسي بذر 1 2 اختياري 2
1411469 بيماري شناسي گياه عملي 1 اختياري 3
1411471 سمينار 1 1 الزامي 4
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي سال تحصيلي 96
کدرشته: ١٤١١١٧
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
2 سمينار
1411472 بيماريهاي بعد از برداشت 2
محصولات كشاورزي(آموزش
محور)
1 1 اختياري
1411473 3 بيماريهاي ويروسي
گياهان(آموزش محور)
1 1
ويروس شناسي
گياهي
اختياري
جمع كل 6
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي سال تحصيلي 96
کدرشته: ١٤١١١٧
٣ معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني (براي شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
درس نوع
١۴١١١٨۵ ژنتيك 2 جبراني 1
١۴١١٢۴٢ طرح آزمايشهاي كشاورزي 2 جبراني 2
١۴١١٠٩۴ سم شناسي 2 جبراني 3
4
١۴١١۴٧۴ قارچ شناسي 2 جبراني
١٤١١٤٧٥ بيماري هاي گياهي 2 جبراني 5
١۴١١۴٧۶ قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوت هاي بيماريزا 2 جبراني 6
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي سال تحصيلي 96
کدرشته: ١٤١١١٧
٤ معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني كه دانشجويان با توجه به مدرك تحصيلي دوره كارشناسي بايد بگذرانند (كه با علامت √ مشخص شده است).
رديف
عناوين رشته تحصيلي دانشجو در مقطع
كارشناسي
فهرست دروس جبراني
قارچ شناسي
بيماري هاي گياهي
قارچ، ويروس، نماتد و
پروكاريوت هاي
بيماريزا
سم شناسي
طرح آزمايش هاي
كشاورزي
ژنتيك
1 گياهپزشكي – – – – – –
2 علوم كشاورزي (تجميع) √ – – – – –
3 علوم دامي (تجميع) √ – √ √ – –
4 آب و خاك (تجميع) √ – √ √ √ √
5 ماشينها و مكانيزاسيون كشاورزي (تجميع) √ – √ √ √ √
6 منابع طبيعي و محيط زيست (تجميع) √ – √ √ √ √
7 مديريت و آباداني روستاها (تجميع) √ – √ √ √ √
8 زيست شناسي (كليه گرايشها) √ √ – √ √ –
9 ميكروبيولوژي √ √ – √ √ –
10 بيوتكنولوژي √ √ – √ √ –
11 اقتصاد كشاورزي √ – √ √ – √
12 مهندسي كشاورزي – آب √ √ √ √ – √
13 ترويج و آموزش كشاورزي √ – √ √ – √
14 زراعت و اصلاح نباتات √ – √ √ – –
15 علوم و صنايع غذايي √ √ – √ √ √
16 علوم باغباني √ – √ √ – –
17 علوم دامي √ √ √ √ – –
18 مكانيزاسيون كشاورزي √ √ √ √ – √
19 مكانيك ماشينهاي كشاورزي √ √ √ √ √ √
20 مواد و طراحي صنايع غذايي √ √ – √ √ √
21 خاكشناسي √ √ √ √ – √
22 محيط زيست √ √ √ √ √ –
23 شيلات √ √ √ √ √ –
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيماري شناسي گياهي سال تحصيلي 96
کدرشته: ١٤١١١٧
٥ معاونت آموزشي
24 مرتع و آبخيزداري √ √ √ √ √ √
25 مديريت مناطق خشك و بياياني √ √ √ √ √ √
26 مهندسي فضاي سبز √ √ √ √ √ √
27 مهندسي چوب و كاغذ √ √ √ √ √ √
28 جنگلداري √ √ √ √ √ √
29 ساير رشته ها √ √ √ √ √ √
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1112413 1 آنزيم شناسي 2 الزامي
1112147 2 بيوشيمي غشاء 2 اختياري
1112415 3 بيوشيمي كربوهيدرات و ليپيد 2 الزامي
1112152 4 روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك 2 الزامي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
* 1112162 1 بيوشيمي 3
* 1112041 2 بيوفيزيك 2
* 1112011 3 آزمايشگاه مباني بيوشيمي 1
4
توجه : گذراندن دروس جبراني براي تمامي دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي مي باشد.
معاونت آموزشي
توضيحات:
توضيحات
توجه: ترمهاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
جمع واحد 6
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 111207
دانشگاه پيام نور
95 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 96
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته بيوشيمي
ترم اول
جدول دروس جبراني رشته
جمع واحد 8
1
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي – سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
کدرشته: ١٤١١١١
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114094 بيوشيمي 2 الزامي 1
1112069 ميكروبيولوژي عمومي 2 الزامي 2
1112076 بيولوژي سلولي مولكولي 2 الزامي 3
1112070 سيتوژنتيك 2 اختياري 4
1112074 آزسيتوژنتيك 1 اختياري 5
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112071 ژنتيك مولكولي مقدماتي 2 الزامي 1
1112072 بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي 2 بيوشيمي الزامي 2
1112073 آزبيوتكنولوژي گياهي مقدماتي 1 بيوشيمي الزامي 3
1411024 هورمونهاي گياهي وتمايز 4
بافتها
2 الزامي
1411019 اصلاح نباتات تكميلي 2 اختياري 5
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112075 مهندسي ژنتيك 2 ژنتيك مولكولي مقدماتي الزامي 1
1411020 ريزازديادي وكشت بافتهاي 2
گياهي
2
الزامي
1411021 آز ريزازديادي وكشت بافتهاي 3
گياهي
1
الزامي
1115216 كاربرد كامپيوتر در 4
بيوتكنولوژي
2
اختياري
1 سمينار 1411022 سمينار 1 5
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي – سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411244 ژنتيك ميكروبها(آموزش محور) 2 – ژنتيك مولكولي 1
مقدماتي
اختياري
1411245 كاربرد بيوتكنولوژي در 2
زراعت و اصلاح
نباتات(آموزش محور)
2 – – اختياري
1411246 آزمايشگاه كاربرد 3
بيوتكنولوژي در زراعت و
اصلاح نباتات(آموزش محور)
1 – اختياري –
1411247 سمينار 2 (آموزش محور) 1 – سمينار 4
جمع كل 6
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي – سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
90 وبعدازآن – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
(آموزش محور)
2 بعداز گذراندن كليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1411244 ژنتيك ميكروبها(آموزش 2
محور)
2 – ژنتيك
مولكولي
مقدماتي
اختياري
1411440 3 بيومتري( 2) (آموزش
محور)
2 – اختياري
جمع كل 6
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
88 وقبل از آن – ليست دروس جبراني مخصوص ورودي هاي(شيوه پژوهش محور)در سال تحصيلي 89
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
نوع درس
1411185 ژنتيك 2 جبراني 1
1411186 اصول اصلاح نباتات 2 جبراني 2
1411187 آفات وبيماريهاي گياهي 2 جبراني 3
1411188 فيزيولوژي گياهان زراعي 2 جبراني 4
1411184 باغباني عمومي 2 جبراني 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي – سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
89 وبعد از آن(براي شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور) – ليست دروس جبراني مخصوص ورودي هاي 90
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
درس نوع
1411185 ژنتيك 2 جبراني 1
1411186 اصول اصلاح نباتات 2 جبراني 2
1411242 طرح آزمايشهاي كشاورزي 2 جبراني 3
1411188 فيزيولوژي گياهان زراعي 2 جبراني 4
1411184 باغباني عمومي 2 جبراني 5
1411243 روش تحقيق در علوم زيستي 2 جبراني 6
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
95 – برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- بيوتكنولوژي كشاورزي – سال تحصيلي 96
٥ معاونت آموزشي
مشخص شده اند.)  جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط وغيرمرتبط رشته مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي(كه با علامت
عنوان درس
عنوان رشته
ژنتيك اصول اصلاح
نباتات
طرح آزمايشها ي
كشاورزي
فيزيولوژي گياهان
زراعي
باغباني
عمومي
روش تحقيق در
علوم زيستي
 –     ( مديريت وآباداني روستاها(تجميع
 – – – – – ( علوم كشاورزي(تجميع
– –  –   اقتصادكشاورزي
   –   ( اقتصادكشاورزي(تجميع
 –     ( آب وخاك(تجميع
 –     ( ماشينهاومكانيزاسيون كشاورزي(تجميع
– –     ( منابع طبيعي ومحيط زيست(تجميع
 –  –  – ( علوم دامي (تجميع
  –   – زيست شناسي گياهي
  –   – زيست شناسي سلولي -مولكولي
  –   – ميكروبيولوژي
     – زيست شناسي جانوري
     – زيست شناسي دريا
  –   – زيست شناسي عمومي
 –     مكانيك ماشينهاي كشاورزي