نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢١١۴٩٣ ٣٩۵١ ١ آمار استنباطي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١١۵١٣ ٣٩۵١ ٢ ھدايت و مشورت در اسلام ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٩ كتاب ھدايت و مشورت در اسلام جواد اژه ايي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵١۴ ٣٩۵١ ٣ نظريه ھاي پيشرفته مشاوره و
روان درماني
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٢ ، ٢۴ ٠ ٣ تستي ٩۶٧٣ كتاب نظريه و كاربست مشاوره و روان درماني جرالد كوري يحيي سيد محمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ٢
١٢١١۵١۵ ٣٩۵١ ۴ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
گروھي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ١٠١١۵ كتاب نظريه و کاربست مشاوره گروھي جرالد کري کيانوش زھرا کار و
ھمکاران
١٤ و ١٥ مطالعه شود. ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ھاي ٧
١٢١١۵٢١ ٣٩۵١ ۵ روانشناسي شخصيت ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١۵٢٢ ٣٩۵١ ۶ راھنمايي و مشاوره گروھي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۶٧۶۵ كتاب روان درماني و مشاوره گروھي باقر ثنايي ٢٠٠٠ ١٣٧٩ چهر
١٢١١۵٢٣ ٣٩۵١ ٧ راھنمايي و مشاوره شغلي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩۶٧۵ كتاب راھنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
ھاي انتخاب شغل(با تجديد نظر و
اضافات)
عبداله شفيع آبادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ رشد قسمت توضيح مشاغل حذف شود.
١٢١١۵٢۴ ٣٩۵١ ٨ نظريه ھاي مشاوره و روان
درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٠٩۴ كتاب نظريه ھاي مشاوره و روان درماني عبداله شفيع آبادي – غلامرضا
ناصري
٢٠١٢ ١٣٩١ مركز نشر
دانشگاھي
١٢١١۵٩١ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھا و روش ھاي مشاوره
شغلي
– ١۶ ١۶ ١ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵٩٢ ٣٩۵١ ١٠ تهيه و كاربرد آزمون ھاي رواني در
مشاوره شغلي
– ١۶ ١۶ ١ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۶٠۵ ٣٩۵١ ١١ سازمان دھي و مديريت خدمات
راھنمايي و مشاوره شغلي
– ١۶ ١۶ ١ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ١٢ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/22/10
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٠:٠٦
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢١ -مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢١١۴٩٣ ٣٩۵١ ١ آمار استنباطي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١١۵١٣ ٣٩۵١ ٢ ھدايت و مشورت در اسلام ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٩ كتاب ھدايت و مشورت در اسلام جواد اژه ايي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵١۴ ٣٩۵١ ٣ نظريه ھاي پيشرفته مشاوره و
روان درماني
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٢ ، ٢۴ ٠ ٣ تستي ٩۶٧٣ كتاب نظريه و كاربست مشاوره و روان درماني جرالد كوري يحيي سيد محمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ٢
١٢١١۵٢١ ٣٩۵١ ۴ روانشناسي شخصيت ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١۵٢٢ ٣٩۵١ ۵ راھنمايي و مشاوره گروھي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۶٧۶۵ كتاب روان درماني و مشاوره گروھي باقر ثنايي ٢٠٠٠ ١٣٧٩ چهر
١٢١١۵٢٣ ٣٩۵١ ۶ راھنمايي و مشاوره شغلي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩۶٧۵ كتاب راھنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
ھاي انتخاب شغل(با تجديد نظر و
اضافات)
عبداله شفيع آبادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ رشد قسمت توضيح مشاغل حذف شود.
١٢١١۵٢۴ ٣٩۵١ ٧ نظريه ھاي مشاوره و روان
درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٠٩۴ كتاب نظريه ھاي مشاوره و روان درماني عبداله شفيع آبادي – غلامرضا
ناصري
٢٠١٢ ١٣٩١ مركز نشر
دانشگاھي
– ١٢١١۵٨۵ ٣٩۵١ ٨ خانواده و توانبخشي ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵٨۶ ٣٩۵١ ٩ مشاوره با معتادان ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵٨٧ ٣٩۵١ ١٠ مشاوره بحران ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵٨٨ ٣٩۵١ ١١ مشاوره با معلولين جسمي و
رواني
– ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵٨٩ ٣٩۵١ ١٢ توان بخشي شغلي معلولان ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵٩٠ ٣٩۵١ ١٣ مشاوره با سالمندان ١۶ ٨ ١ ١ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ١۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٥:٠٩
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٣ -مشاوره و راھنمايي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١١١٧٠٠۴ ٣٩۵١ ٢ آمارتوصيفي ٢٠ ٠ ٢ تستي ۵۵٨۶ آزمايشي آمار توصيفي در روانشناسي و علوم
تربيتي
حسن امين پور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١٢١۶ ٣٩۵١ ٣ مكاتب فلسفي وآراي تربيتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٢٧ كتاب مكاتب فلسفي وآراءتربيتي جرالد لي. گوتک محمدجعفر پاک
سرشت
٢٠ و ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ٤
حذف شود.
١٢١١٣۶١ ٣٩۵١ ۴ راھنمايي و مشاوره شغلي و
نظريه ھاي مربوط به آن
١٢ ٠ ٣ تستي ٨٢٨۴ آزمايشي راھنمايي شغلي و تحصيلي فاطمه پورشهسواري ٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١١۴٠٩ ٣٩۵١ ۵ راھنمايي و مشاوره گروھي ١٢ ٠ ٢ تستي ۶٧۶۵ كتاب روان درماني و مشاوره گروھي باقر ثنايي ٢٠٠٠ ١٣٧٩ چهر
١٢١١۴۴٩ ٣٩۵١ ۶ نظريه ھاي مشاوره و روان
درماني ١
٨ ٠ ٢ تستي ۵۵۶٧ آزمايشي نظريه ھاي مشاوره و روان درماني مرتضي ترخان -عليرضا يوسفي-
فرھاد شقاقي
٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١١۵٠۵ ٣٩۵١ ٧ تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٨٣٠ كتاب نگاھي دوباره به تربيت اسلامي (جلد
اول)
خسرو باقري ٢٠١١ ١٣٩٣ مدرسه
١٢١١۵١۴ ٣٩۵١ ٨ نظريه ھاي پيشرفته مشاوره و
روان درماني
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٢ ، ٢۴ ٠ ٣ تستي ٩۶٧٣ كتاب نظريه و كاربست مشاوره و روان درماني جرالد كوري يحيي سيد محمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ٢
١٢١١۵١۵ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
گروھي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ١٠١١۵ كتاب نظريه و کاربست مشاوره گروھي جرالد کري کيانوش زھرا کار و
ھمکاران
١٤ و ١٥ مطالعه شود. ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ھاي ٧
١٢١١۵١۶ ٣٩۵١ ١٠ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
خانواده
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩٢٩٨ كتاب خانواده درماني ايرنه گلدنبرك،ھربرت گلدنبرك حسين شاھي،
نقشبندي و ارجمند
١١ و ١٤ حذف شود. ،٥ ،٤ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ روان فصل ھاي ٣
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ ١١ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقيق كنيم لورن بلكستر- كريستينا ھيوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عيسي ابراھيم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،٤ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الهه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ٦ مطالعه شود.
١٢١١۵١٨ ٣٩۵١ ١٢ موضوعات و مسائل اخلاقي در
مشاوره روان درماني
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٧٨ كتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسي (مباني
و اصول)
سيمين حسينيان ٢٠١٢ ١٣٩١ کمال تربيت
١٢١١۵١٩ ٣٩۵١ ١٣ تهيه و كاربرد آزمونها در مشاوره ٣٢ ٨ ٢ ١ تستي ٩۶٧۶ كتاب کاربرد آزمون ھا در راھنمايي و مشاوره
مسير شغلي و تحصيلي
عابدي، حسينيان، باغبان ٢٠١٠ ١٣٨٩ نوشته
١٢١١۵١٩ ٣٩۵١ تهيه و كاربرد آزمونها در مشاوره تستي ٩۶٧٧ كتاب اندازه گيري ھاي رواني و تربيتي (فن
تهيه تست و پرسشنامه)
عباسعلي ھومن ٢٠١٠ ١٣٨٩ پارسا
١٢١١۵٢٠ ٣٩۵١ ١۴ آمار استنباطي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
– ١٢١١۵۴۴ ٣٩۵١ ١۵ كارورزي ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۴۵ ٣٩۵١ ١۶ مسائل راھنمايي و مشاوره در
ايران و جهان
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۴۶ ٣٩۵١ ١٧ ھدايت و مشورت در اسلام
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٩ كتاب ھدايت و مشورت در اسلام جواد اژه ايي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
– ١٢١١۵۴٧ ٣٩۵١ ١٨ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٠۵۵ ٣٩۵١ ١٩ مباني واصول راھنمايي ومشاوره ٨ ٠ ٢ تستي ۵۵٠۴ آزمايشي روانشناسي راھنمايي و مشاوره نيلا آخوندي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ٨ حذف شود.
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٠ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٥:١١
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٤ -مشاوره گرايش مشاوره خانواده
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۴٩٣ ٣٩۵١ ٢ آمار استنباطي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١١۵١٣ ٣٩۵١ ٣ ھدايت و مشورت در اسلام ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٩ كتاب ھدايت و مشورت در اسلام جواد اژه ايي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵١۴ ٣٩۵١ ۴ نظريه ھاي پيشرفته مشاوره و
روان درماني
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٢ ، ٢۴ ٠ ٣ تستي ٩۶٧٣ كتاب نظريه و كاربست مشاوره و روان درماني جرالد كوري يحيي سيد محمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ٢
١٢١١۵١۵ ٣٩۵١ ۵ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
گروھي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ١٠١١۵ كتاب نظريه و کاربست مشاوره گروھي جرالد کري کيانوش زھرا کار و
ھمکاران
١٤ و ١٥ مطالعه شود. ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ھاي ٧
١٢١١۵١۶ ٣٩۵١ ۶ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
خانواده
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩٢٩٨ كتاب خانواده درماني ايرنه گلدنبرك،ھربرت گلدنبرك حسين شاھي،
نقشبندي و ارجمند
١١ و ١٤ حذف شود. ،٥ ،٤ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ روان فصل ھاي ٣
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ ٧ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقيق كنيم لورن بلكستر- كريستينا ھيوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عيسي ابراھيم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،٤ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الهه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ٦ مطالعه شود.
١٢١١۵٢١ ٣٩۵١ ٨ روانشناسي شخصيت ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١۵٢٢ ٣٩۵١ ٩ راھنمايي و مشاوره گروھي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۶٧۶۵ كتاب روان درماني و مشاوره گروھي باقر ثنايي ٢٠٠٠ ١٣٧٩ چهر
١٢١١۵٢٣ ٣٩۵١ ١٠ راھنمايي و مشاوره شغلي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩۶٧۵ كتاب راھنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
ھاي انتخاب شغل(با تجديد نظر و
اضافات)
عبداله شفيع آبادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ رشد قسمت توضيح مشاغل حذف شود.
١٢١١۵٢۴ ٣٩۵١ ١١ نظريه ھاي مشاوره و روان
درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٠٩۴ كتاب نظريه ھاي مشاوره و روان درماني عبداله شفيع آبادي – غلامرضا
ناصري
٢٠١٢ ١٣٩١ مركز نشر
دانشگاھي
١٢١١۵۴٨ ٣٩۵١ ١٢ سنجش و ارزيابي در مشاوره
خانواده و ازدواج
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩٩٣٠ كتاب مقياس ھاي سنجش خانواده و ازدواج باقر ثنايي ٢٠٠٨ ١٣٨٧ بعثت
– ١٢١١۵۴٩ ٣٩۵١ ١٣ سمينار مسائل خانواده و ازدواج ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۵۵٠ ٣٩۵١ ١۴ كارورزي در مشاوره خانواده و
ازدواج
– ۴٨ ٣ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵۵١ ٣٩۵١ ١۵ تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه ١۶ ١ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
،( ٩ و ١٠ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ ، ١٢١١۵۵٢ ٣٩۵١ ١۶ مشاوره ازدواج ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ١٠١١۶ كتاب آموزش و مشاوره قبل از ازدواج مهدي حسيني ٢٠١٣ ١٣٩٢ آواي نور بخش ھاي ١ (فصل ھاي ١
٤ (فصل ھاي ،( ١٥ و ١٧ ، ٣ (فصل ھاي ١٣ ،( ٢ (فصل ١٢
٢۶ و ٢٧ ) و ٥ (فصل ھاي ٣٢ و ٣٤ ) مطالعه شود. ،٢۴
١٢١١۵۵٣ ٣٩۵١ ١٧ موضوعات و مسائل اخلاقي در
مشاوره روان درماني (آموزش
محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٧٨ كتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسي (مباني
و اصول)
سيمين حسينيان ٢٠١٢ ١٣٩١ کمال تربيت
– ١٢١١۵۵۴ ٣٩۵١ ١٨ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ١٩ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222233 1 روش تحقيق 1(روش هاي كمي) 1 1 الزامي
1222234 2 نظريه هاي فرهنگي 3 الزامي
1222235 3 جامعه شناسي فرهنگي 2 الزامي
1222236 4 مردم شناسي فرهنگي ايران 2 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222246 1 روش تحقيق 2(كيفي) 1 1 الزامي
1222247 2 تغييرات فرهنگي 2 الزامي
1222237 3 نظريه هاي جامعه شناسي پيشرفته 3 الزامي
1222248 4 ارتباطات بين فرهنگي 2 اختياري
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222263 1 برنامه ريزي امور فرهنگي 2
نظريه هاي فرهنگي –
جامعه شناسي فرهنگي
الزامي
122264 2 مسائل فرهنگي 2
نظريه هاي فرهنگي –
جامعه شناسي فرهنگي
الزامي
1222265 3 روان شناسي اجتماعي 2 اختياري
1222266 4 جامعه شناسي اوقات فراغت 2 اختياري
مقطع كارشناسي ارشد
رشته: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي كد رشته : 122213
8واحد
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
جمع واحد
9واحد
9واحد
توضيحات
1
مقطع كارشناسي ارشد
95 كد رشته : 122213 – رشته: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 الزامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222267 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2
– بعد از گذراندن دروس جبراني 2
– روش تحقيق 1( روش هاي كمي) 3
روش تحقيق 2(كيفي)
الزامي
1222268 2 تاريخ و تمدن و فرهنگ 2 اختياري
1222269 3 اقتصاد و فرهنگ 2 جامعه شناسي فرهنگي اختياري
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد 6
جمع واحد 6
توضيحات
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
2
مقطع كارشناسي ارشد
95 كد رشته : 122213 – رشته: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222002 1 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 2 جبراني
1222022 2
جامعه شناسي قشرها ونابرابري هاي
اجتماعي
2 جبراني
1222021 3 روش تحقيق نظري 3 جبراني
1222036 4 بررسي مسائل اجتماعي ايران 3 جبراني
1222017 5 جامعه شناسي ايلات و عشاير 2 جبراني
جمع واحد 12 واحد
توضيحات
جدول دروس جبراني رشته
3
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121210
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
لیست ارائه دروس
رشته:مترجمی زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212045 1 خواندن و درک مفاهیم 4 1 اصلی
1212101 2 گفت و شنود 2 2 1 اصلی
1212050 3 فنون یادگیری زبان 2 اصلی
1212053 4 ساخت زبان فارسی 2 تخصصی
1212049 5 دستور نگارش 4 1 اصلی
1213210 6 فارسی عمومی 3 عمومی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212047 1 خواندن و درک مفاهیم 4 2 خواندن و درک مفاهیم 1 اصلی
1212102 2 گفت و شنود 2 2 2 گفت و شنود 1 اصلی
1212052 3 دستور نگارش 4 2 دستور نگارش 1 اصلی
1212054 4 نگارش فارسی 2 فارسی عمومی تخصصی
1233038 تفسیرموضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیرموضوعی قرآن
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212051 1 خواندن و درک مفاهیم 4 3 خواندن و درک مفاهیم 2 اصلی
1212055 2 نگارش پیشرفته 2 دستور نگارش 2 اصلی
1212056 3 کلیات زبانشناسی 2 1 دستور نگارش 1، خواندن و درک مفاهیم 2 اصلی
1212057 4 اصول و روش ترجمه 2 دستور نگارش 2، فنون یادگیری زبان، خواندن و درک مفاهیم 2 اصلی
1212059 5 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 2 فارسی عمومی تخصصی
1212058 6 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 1 دستور نگارش 2، خواندن و درک مفاهیم 2، گفت و شنود 2 اصلی
1212099 7 بیان شفاهی داستان 2 1 دستور نگارش 2، خواندن و درک مفاهیم 2، گفت و شنود 2 اصلی
1233030 8 اندیشه اسلامی 2 1 عمومی
جمع واحد ها 16
ترم سوم
جمع واحد ها 18
ترم دوم
ترم اول
جمع واحد ها 19
2 5
دانشجو از درس ردیف 5 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی
می باشد عمومی
1
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121210
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
لیست ارائه دروس
رشته:مترجمی زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212061 1 کلیات زبانشناسی 2 2 کلیات زبانشناسی 1 اصلی
1212062 2 نمونه های نثر ساده انگلیسی 2 دستور نگارش 2، خواندن و درک مفاهیم 2، گفت و شنود 2 اصلی
1212063 3 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 2 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 اصلی
1212064 4 ترجمه متون ساده 2 اصول و روش ترجمه اصلی
1212065 5 مقاله نویسی 2 نگارش پیشرفته اصلی
1212100 6 بیان شفاهی داستان 1 1 2 بیان شفاهی داستان 1 اصلی
1212067 7 نامه نگاری 2 دستور نگارش 2، خواندن و درک مفاهیم 2، گفت و شنود 2 اصلی
1233031 8 اندیشه اسلامی 2 2 اندیشه اسلامی 1 عمومی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212068 1 واژه شناسی 2 ساخت زبان فارسی، کلیات زبانشناسی 2 تخصصی
1212069 2 خواندن متون مطبوعاتی 2
خواندن و درک مفاهیم 2، گفت و شنود 2، درآمدی بر ادبیات
انگلیسی 2، کلیات زبانشناسی 2 اصلی
1212070 3 نمونه های شعر ساده انگلیسی 2 دستور نگارش 2، خواندن و درک مفاهیم 2 اصلی
1212078 4 بررسی مقابله ای ساخت جمله 2 کلیات زبانشناسی 2 تخصصی
1212072 5 ترجمه پیشرفته 2 1 ترجمه متون ساده تخصصی
1212073 6 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 2 اصول و روش ترجمه اصلی
1212103 7 ترجمه نوار و فیلم 1 1 بیان شفاهی داستان 2 تخصصی
1212300 8 آشنایی با دفاع مقدس * 2 اختیاری
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 عمومی
1 عمومی  1215427 10 تربیت بدنی
*
ترم چهارم
16
ترم پنجم
19
درس آشنایی با دفاع مقدس درس اختیاری بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه می گردد.
2
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121210
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
لیست ارائه دروس
رشته:مترجمی زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212075 1 آواشناسی انگلیسی 2 کلیات زبانشناسی 2، گفت و شنود 2 اصلی
1212076 2 ترجمه متون مطبوعاتی 2 1 ترجمه پیشرفته 1 تخصصی
1212077 3 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 1 ترجمه پیشرفته 1 تخصصی
1212096 4 ترجمه شفاهی 1 1 1
بیان شفاهی داستان 2، ترجمه نوار و فیلم، همنیاز با آواشناسی
انگلیسی تخصصی
1212082 5 بررسی آثار و ترجمه شده اسلامی 2 1 ترجمه متون ساده، کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه اصلی
1212071 6 ترجمه متون ادبی 2 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2، ترجمه پیشرفته 1 تخصصی
1212079 7 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 اصول و روش ترجمه تخصصی
1212080 8 ترجمه پیشرفته 2 2 ترجمه پیشرفته 1 تخصصی
1220433 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(
12330333 اخلاق اسلامی )مبانی و مفاهیم(
1211411 فلسفه اخلاق )باتاکید بر مباحث تربیتی(
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212083 1 اصول و روش تحقیق 2 1 کلیات زبانشناسی 2 اصلی
1212084 2 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 2 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 تخصصی
1212085 3 ترجمه متون مطبوعاتی 2 2 ترجمه متون مطبوعاتی 1 تخصصی
1212097 4 ترجمه شفاهی 1 1 2 ترجمه شفاهی 1 تخصصی
1212087 5 ترجمه انفرادی 2 1 اصول و مبانی نظری ترجمه، ترجمه پیشرفته 2 تخصصی
1212088 6 روش تدریس زبان انگلیسی ** 4 اصلی
1212089 7 ترجمه متون سیاسی 2 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی
1 تربیت بدنی عمومی  1225428 8 ورزش 1
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220433 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
**
ترم هفتم
جمع واحد ها
جمع واحد ها
طی مصوبات، درس مذکور پس از اخذ 90 )نود( واحد درسی یا بالاتر ارائه شود
19
18
ترم ششم
2 9
دانشجو از درس ردیف 9 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی
می باشد
عمومی
2 9 دانشجو از درس ردیف 9ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی می
باشد
عمومی
3
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121210
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
لیست ارائه دروس
رشته:مترجمی زبان انگلیسی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1212090 1 ترجمه انفرادی 2 2 ترجمه انفرادی 1 تخصصی
1212091 2 اصول و روش تحقیق 2 2 اصول و روش تحقیق 1 اصلی
1212092 3 آزمون سازی زبان انگلیسی 2 روش تدریس زبان انگلیسی اصلی
1212098 4 ترجمه شفاهی 1 1 3 ترجمه شفاهی 2 تخصصی
1212094 5 ترجمه متون اقتصادی 2 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی
1212095 6 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 2 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 تخصصی
1233043 7 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی
2 فرهنگی  1220657 8 حفظ جزء سی قرآن کریم
ردیف نوع درس تعداد
واحد
1 تخصصی 44
2 اصلی 74
3 عمومی 19
137
جمع واحد ها
 درس “تربیت بدنی ویژه” با کد 1215429 و درس ” ورزش ویژه” با کد 1215430 به ترتیب به جای دروس ” تربیت بدنی” و ” ورزش 1″ برای
دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه)بیماران خاص و معلولان( هستند، اعلام می گردد.
 14 بدون پرداخت شهریه و با تاثیر /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمایند.
جمع کل واحد
16
ترم هشتم
4
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220325 1 متون ادبي در راستاي نهج البلاغه 2 الزامي
1220326 2 علوم بلاغي 2 الزامي
1220327 3 نحو كاربردي 2 الزامي
1220328 4 تاثير نهج البلاغه بر ادب پارسي 2 الزامي
1220329 5 علوم نهج البلاغه 2 1 الزامي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220338 1 نقد ادبي 2 الزامي
1220339 2 تاريخ تمدن 2 الزامي
1220340 3 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 1 الزامي
1220341 4 علوم نهج البلاغه 2 2 علوم نهج البلاغه 1 الزامي
1220694 5 فلسفه اخلاق 2 تخصصي
توضيحات
10
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 10
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي كد رشته : 122014
ترم اول
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي كد رشته : 122014
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220343 1 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 2 تاريخ تحليلي حضرت امير 1 الزامي
1220344 2 تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام تا سال 411 ه.ق 2 الزامي
1220705 3 علم اخلاق و سيري در تاريخ آن 2 تخصصي
1220706 4 سيستم اخلاقي و ريشه هاي اخلاق در نهج البلاغه 2 تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220608 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري)
2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
*روش تحقيق در علوم
اسلامي سمينار
1220604 2 انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه 2 تخصصي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
جمع واحد
4
4
جمع واحد
ترم سوم
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد 8
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي كد رشته : 122014
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1220188 1 شناخت نهج البلاغه 2 1
* 1220080 2 علوم بلاغي 2
* 1220097 3 درايه الحديث 2
* 1220351 4 مباني فهم و نقد الحديث 2
* 1220140 5 قرائت و درك متون عربي 2
* 1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2
جمع واحد 12
جدول دروس جبراني رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه(اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي) و رشته هاي غير مرتبط
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
توضيحات
لازم بذكر است گذراندن همه دروس جبراني( 12 واحد) براي رشته هاي غير مرتبط الزامي است.
دارندگان مدرك كارشناسي نهج البلاغه، علوم قرآن و حديث از گذراندن دروس جبراني معاف مي باشد.
دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب و زبان و ادبيات فارسي به جزء علوم بلاغي ، قرائت و درك متون عربي ملزم به گذراندن مابقي دروس جبراني مي باشد.
توضيحات
3
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي كد رشته : 122014
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1220188 1 شناخت نهج البلاغه 2 1
* 1220351 2 مباني فهم و نقد حديث 2
* 1220136 3 روش تحقيق در علوم اسلامي 2
5
در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند.
جمع واحد 6
توضيحات
گروههاي آموزشي و پژوهشي استانها در صورتيكه عناوين دروس جبراني توسط دانشجويي در دوره كارشناسي گذرانده شده باشد مجاز هستند به معادلسازي با دروس جبراني و حذف درس جبراني اقدام نمايند
توج : ه گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
جدول دروس جبراني كارشناسي ارشد نهج البلاغه براي داندگان مدرك كارشناسي مرتبط شامل( تفسير قرآن كريم- علوم قرآن كريم- فنون تلاوت قرآن كريم- معارف اسلامي-اديان و عرفان-آموزش ديني و عربي- تربيت معلم قرآن كريم- فقه و مباني حقوق اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي-فرهنگ و تمدن اسلامي- مدارك حوزوي)
4
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220325 1 متون ادبي در راستاي نهج البلاغه 2 الزامي
1220326 2 علوم بلاغي 2 الزامي
1220327 3 نحو كاربردي 2 الزامي
1220328 4 تاثير نهج البلاغه بر ادب پارسي 2 الزامي
1220329 5 علوم نهج البلاغه 2 1 الزامي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220338 1 نقد ادبي 2 الزامي
1220339 2 تاريخ تمدن 2 الزامي
1220340 3 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 1 الزامي
1220341 4 علوم نهج البلاغه 2 2 علوم نهج البلاغه 1 الزامي
1220695 5 حقوق و علوم سياسي 2 تخصصي
توضيحات
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي كد رشته : 122016
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 10
12
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي كد رشته : 122016
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220343 1 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 2 تاريخ تحليلي حضرت امير 1 الزامي
1220344 2 تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام تا سال 411 ه.ق 2 الزامي
1220707 3 مديريت 2 تخصصي
1220708 4 اقتصاد 2 تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220608 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري)
2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
*روش تحقيق و ماخذ
شناسي سمينار
1220604 2 انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه 2 تخصصي
8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم سوم
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
جمع واحد 4
جمع واحد 4
توضيحات
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي كد رشته : 122016
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1220188 1 شناخت نهج البلاغه 2 1
* 1220080 2 علوم بلاغي 2
* 1220097 3 درايه الحديث 2
* 1220351 4 مباني فهم و نقد الحديث 2
* 1220140 5 قرائت و درك متون عربي 2
* 1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2
جدول دروس جبراني رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه( گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي) و رشته هاي غير مرتبط
جمع واحد 12
توضيحات
لازم بذكر است گذراندن همه دروس جبراني( 12 واحد) براي رشته هاي غير مرتبط الزامي است.
دارندگان مدرك كارشناسي نهج البلاغه، علوم قرآن و حديث از گذراندن دروس جبراني معاف مي باشد.
دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب و زبان و ادبيات فارسي به جزء علوم بلاغي ، قرائت و درك متون عربي ملزم به گذراندن مابقي دروس جبراني مي باشد.
3
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي كد رشته : 122016
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1220188 1 شناخت نهج البلاغه 2 1
* 1220351 2 مباني فهم و نقد حديث 2
* 1220136 3 روش تحقيق در علوم اسلامي 2
توج : ه گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند.
جدول دروس جبراني كارشناسي ارشد نهج البلاغه براي داندگان مدرك كارشناسي مرتبط شامل( تفسير قرآن كريم- علوم قرآن كريم- فنون تلاوت قرآن كريم- معارف اسلامي-اديان و عرفان-آموزش ديني و عربي- تربيت معلم قرآن كريم- فقه و مباني حقوق اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي-فرهنگ و تمدن اسلامي- مدارك حوزوي)
جمع واحد 6
توضيحات
گروههاي آموزشي و پژوهشي استانها در صورتيكه عناوين دروس جبراني توسط دانشجويي در دوره كارشناسي گذرانده شده باشد مجاز هستند به معادلسازي با دروس جبراني و حذف درس جبراني اقدام نمايند
4
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه گرايش اصول الدين و معارف علوي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 122041
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220325 1 متون ادبي در راستاي نهج البلاغه 2 الزامي
1220326 2 علوم بلاغي 2 الزامي
1220327 3 نحو كاربردي 2 الزامي
1220328 4 تأثير نهج البلاغه بر ادب پارسي 2 الزامي
2 الزامي ( 1220329 علوم نه جالبلاغه ( 1 5
1220330 زبان انگليسي 2 الزامي 6
جمع واحد 12
93 پذيرش شده اند نياز به – توجه: درس زبان انگليسي با كد 1220330 براي دانشجوياني كه از طريق آزمون كنكور سراسري از سال تحصيلي 94
اخذ آن نبوده و بايد از دروس الزامي 22 واحد اخذ نمايند و با 32 واحد فاغ التحصيل شوند.شايان ذكر است دانشجويان پذيرش فراگير به جهت
اخذ درس فوق الذكر به عنوان درس دانشپذيري ملزم به قبولي بوده و بايد 24 واحد الزامي را اخذ كنند كه شامل دانشجويان فراگير نوبت 15 و
قبل آن مي باشد و همچنين بايد با 34 واحد فارغ التحصيل شوند.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220338 1 نقد ادبي 2 الزامي
1220339 2 تاريخ تمدن 2 الزامي
1220340 3 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 1 الزامي
1220341 4 علوم نهج البلاغه 2 2 علوم نهج البلاغه 1 الزامي
1220342 توحيد 2 تخصصي 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه گرايش اصول الدين و معارف علوي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220343 1 تاريخ تحليلي حضرت امير 2 2 تاريخ تحليلي حضرت امير 1 الزامي
1220344 2 تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام تاسال 411 ه.ق 2 الزامي
1220345 3 نبوت و امامت 2 تخصصي
1220346 معاد 2 تخصصي 4
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه گرايش اصول الدين و معارف علوي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220603 سمينار مباحث موضوعي در معارف و علوم نهج البلاغه – 2 – تخصصي 1
1220604 انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه 2 – – تخصصي 2
جمع واحد 4
90 وبعد از آن) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويا ن آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220608 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
*روش تحقيق در علوم اسلامي
سمينار
1220604 انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه 2 – – تخصصي 2
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دروس جبراني رشته كارشناسي ارشد نهج البلاغه (اصول دين و معارف علوي)ورشته هاي غير مرتبط
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
* 1220188 1 شناخت نهج البلاغه 2 1
* 1220080 2 علوم بلاغي 2
* 1220097 3 درايه الحديث 2
1220351 4
مباني فهم ونقد
الحديث 2 *
1220140 5
قرائت و درك متون
عربي 2 *
1220136 6
روش تحقيق در
علوم اسلامي 2 *
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه گرايش اصول الدين و معارف علوي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
* لازم بذكر است گذراندن همه دروس جبراني( 12 واحد) براي رشته هاي غير مرتبط الزامي است.
* دارندگان مدرك كارشناسي نهج البلاغه، علوم قرآن و حديث و علوم حديث از گذراندن دروس جبراني معاف مي باشند.
* دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب و زبان و ادبيات فارسي به جزء علوم بلاغي، قرائت و درك متون عربي ملزم به گذراندن ما بقي
دروس جبراني مي باشند.
جدول دروس جبراني كارشناسي ارشد نهج البلاغه براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط شامل (تفسير
قرآن كريم – علوم قرآن كريم – فنون تلاوت قرآن كريم – معارف اسلامي -اديان و عرفان – آموزش ديني و عربي –
تربيت معلم قرآن كريم- فقه و مباني حقوق اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي-فرهنگ و تمدن اسلامي-مدارك حوزوي)
رديف كد درس عنوان دروس جبراني تعداد واحد
2 ( 1220188 1 شناخت نهج البلاغه( 1
1220351 2 مباني فهم و نقد حديث 2
1220136 3 روش تحقيق در علوم
اسلامي
2
جمع واحد 6 واحد
* گروههاي آموزشي و پژوهشي استانها در صورتيكه عناوين دروس جبراني توسط دانشجويي در دوره كارشناسي گذرانده شده باشد
مجاز هستند نسبت به معادلسازي با دروس جبراني و حذف درس جبراني اقدام نمايند.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
– 91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر
اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
95 و – مخصوص وروديهاي سال 96
بعد از آن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1112105 1 متابوليسم گياهي 2 الزامي
1112403 2 سيستماتيك گياهي پيشرفته 2 الزامي
1112404 3 ياخته شناسي و بافت شناسي گياهي پيشرفته 2 الزامي
1112107 4 گرده شناسي 2 اختياري
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1112008 1 تشريح و مورفولوژي گياهي 2
1112012 2 سيستماتيك گياهي 2 1
1112020 3 سيستماتيك گياهي 2 2
جمع واحد 8
توجه: ترم هاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
جدول دروس جبراني رشته
جمع واحد 6
توضيحات
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: علوم گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي كد رشته : 111226
ترم اول
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
95 و – مخصوص وروديهاي سال 96
بعد از آن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1112404 1 ياخته شناسي و بافت شناسي گياهي پيشرفته 2 الزامي
1112403 2 سيستماتيك گياهي پيشرفته 2 الزامي
1112105 3 متابوليسم گياهي 2 الزامي
1112107 4 گرده شناسي 2 اختياري
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1112035 1 ريخت زايي و اندام زايي در گياهان 2
* 1112008 2 تشريح و مور فولوژي گياهي 2
* 1112051 3 رشد و نمو گياهي 2
جمع واحد 8
توجه: ترم هاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
جدول دروس جبراني رشته
جمع واحد 6
توضيحات
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: علوم گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني كد رشته : 111227
ترم اول
1
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كد رشته 111248
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112103 تاكسونومي جديد 2 الزامي 1
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي 2 الزامي 2
1112105 متابوليسم گياهي 2 الزامي 3
1112266 فتوسنتز 2 اختياري 4
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112108 ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي 2 الزامي 1
1112109 جذب و انتقال 2 الزامي 2
1112268 رشد و نمو پيشرفته گياهي 2 اختياري 3
1112111 هالوفيتها 2 اختياري 4
1117105 آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي 2 كمبود مشترك 5
1 سمينار 1112118 سمينار 1 6
جمع واحد 11
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112113 زيست شناسي تكويني در گياهان 2 الزامي 1
1 اختياري 1112305 كشت سلول و بافت 1 2
1112263 بيوشيمي گياهي 2 اختياري 3
1 سمينار 1112119 سمينار 2 4
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112387 مكانيسم انتقال مواد آلي 2 اختياري 1
1112388 تغذيه مدنی 2 اختياري 2
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس زيست شناسي مولكولي و تكامل با كد 1112343 حذف مي باشد و – *توجه: از نيمسال دوم 95
دانشجوياني كه اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس مكانيسم انتقال مواد آلي با كد
1112387 و تغذيه مدني با كد 1112388 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي
است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112008 تشريح و مورفولوژي گياهي 2 1
1112035 ريخت زائي و اندام زائي در گياهان 2 2
1112061 فيزيولوژي تنش 2 3
2 1112031 فيزيولوژي گياهي 1 4
2 1112039 فيزيولوژي گياهي 2 5
1112051 رشد ونمو گياهي 2 6
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 1112054 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- (مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاساير دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته
زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كد رشته 111248
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112103 تاكسونومي جديد 2 الزامي 1
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي 2 الزامي 2
1112105 متابوليسم گياهي 2 الزامي 3
1112266 فتوسنتز 2 اختياري 4
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112108 ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي 2 الزامي 1
1112109 جذب و انتقال 2 الزامي 2
1112268 رشد و نمو پيشرفته گياهي 2 اختياري 3
1112111 هالوفيتها 2 اختياري 4
1117105 آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي 2 كمبود مشترك 5
1 سمينار 1112118 سمينار 1 6
جمع واحد 11
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112113 زيست شناسي تكويني در گياهان 2 الزامي 1
1112267 متابوليسم در كشت و سلول و 2
بافت
2 اختياري
1112263 بيوشيمي گياهي 2 اختياري 3
1 سمينار 1112119 سمينار 2 4
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته
زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112343 زيست شناسي مولكولي و تكامل 2 اختياري 1
1112238 بيولوژی و فيزيولوژی جلبکھا 2 اختياري 2
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس مكانيسم عمل هورمونها با كد 1112342 حذف مي باشد و دانشجوياني كه – *توجه: از نيمسال دوم 95
اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از زيست شناسي مولكولي و تكامل با كد 1112343 و بيولوژي
و فيزيولوژي جلبكها با كد 1112238 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي
است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته
زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112008 تشريح و مورفولوژي گياهي 2 1
1112035 ريخت زائي و اندام زائي در گياهان 2 2
1112061 فيزيولوژي تنش 2 3
2 1112031 فيزيولوژي گياهي 1 4
2 1112039 فيزيولوژي گياهي 2 5
1112051 رشد ونمو گياهي 2 6
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 1112054 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاساير دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي
95- سال تحصيلي 96
( 95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كد رشته : 111247
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112103 1 تاكسونومي جديد 2 الزامي
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي 2 الزامي 2
1112105 متابوليسم گياهي 2 الزامي 3
1112107 گرده شناسي 2 اختياري 4
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112108 1 ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي 2 الزامي
1112109 جذب و انتقال 2 الزامي 2
1112110 فلور ايران 2 اختياري 3
1112270 گياهان دارويي و سمي 2 اختياري 4
1117105 آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي * 2 كمبود مشترك 5
1 سمينار 1112306 سمينار 1 6
جمع واحد 11
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112113 1 زيست شناسي تكويني در گياهان 2 الزامي
1112112 جغرافياي گياهي 2 اختياري 2
1 سمينار 1112119 سمينار 2 3
1112122 پتريدوفيتها 2 اختياري 4
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي
95- سال تحصيلي 96
( 95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112344 جلبك شناسي 2 اختياري 1
1112345 تحول و تكامل گياهان 2 اختياري 2
1112229 سمينار(تحقق و تتبع نظري)* 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس قارچ هاي سمي و خوراكي با كد 1112346 حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين درس را اخذ و – *توجه: از نيمسال دوم 95
گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس جلبك شناسي با كد 1112344 و تحول و تكامل گياهان با كد 1112345 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي
95- سال تحصيلي 96
( 95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112008 1 تشريح و مورفولوژي 2
1112035 2 ريخت زائي و اندام زائي در
گياهان
2
1112012 3 سيستماتيك گياهي 2 1
1112020 4 سيستماتيك گياهي 2 2
1112058 5 اصول و روشهاي رده بندي
گياهان
2
1112059 6 اكولوژي گياهي 2
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 1112054 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي
95- سال تحصيلي 96
( 95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاساير دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 111246
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112103 1 تاكسونومي جديد 2 الزامي
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي 2 الزامي 2
1112105 متابوليسم گياهي 2 الزامي 3
1112107 گرده شناسي 2 اختياري 4
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112108 1 ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه
اي
2 الزامي
1112109 جذب و انتقال 2 الزامي 2
1 اختياري 1112305 كشت سلول و بافت 1 3
1112263 بيوشيمي گياهي 2 اختياري 4
1117105 آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي 2 كمبود مشترك 5
1 سمينار 1112118 سمينار 1 6
جمع واحد 11
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112113 1 زيست شناسي تكويني در گياهان 2 الزامي
1112389 مكانيسم سلولي و مولكولي رشد و 2
نمو در گياهان
2 اختياري
1112390 زيست شناسي مولكولي و تكامل 2 اختياري 3
1 سمينار 1112119 سمينار 2 4
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112347 1 سيتوهيستوتكنيك 2 اختياري
1112345 2 تحول و تكامل در گياهان 2 اختياري
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس فتوسنتز و تنفس در پروكاريوتها با كد 1112349 حذف مي باشد و دانشجوياني كه – *توجه: از نيمسال دوم 95
اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس سيتوهيستوتكنيك با كد 1112347 و تحول و تكامل در
گياهان با كد 1112345 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112008 1 تشريح و مورفولوژي گياهي 2
1112035 2 ريخت زائي و اندام زائي در گياهان 2
1112051 3 رشد و نمو گياهي 2
1112048 4 تكامل 2
1112058 5 اصول و روشهاي رده بندي گياهان 2
1112059 6 اكولوژي گياهي 2
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 1112054 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا سايردانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 111246
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112103 1 تاكسونومي جديد 2 الزامي
1112104 اكولوژي پوششهاي گياهي 2 الزامي 2
1112105 متابوليسم گياهي 2 الزامي 3
1112107 گرده شناسي 2 اختياري 4
1 كمبود مشترك 1112269 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 5
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112108 1 ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه
اي
2 الزامي
1112109 جذب و انتقال 2 الزامي 2
1 اختياري 1112305 كشت سلول و بافت 1 3
1112263 بيوشيمي گياهي 2 اختياري 4
1117105 آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي 2 كمبود مشترك 5
1 سمينار 1112118 سمينار 1 6
جمع واحد 11
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112113 1 زيست شناسي تكويني در گياهان 2 الزامي
1112264 مكانيسم عمل هورمونهاي گياهي 2 اختياري 2
1112265 بيولوژي مولكولي و تكامل 2 اختياري 3
1 سمينار 1112119 سمينار 2 4
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 *پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112347 1 سيتوهيستوتكنيك 2 اختياري
1112348 2 سيتوشيمي 2 اختياري
1112229 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه 3
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
94 درس فتوسنتز و تنفس در پروكاريوتها با كد 1112349 حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين – *توجه: از نيمسال دوم 95
درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس سيتوهيستوتكنيك با كد 1112347 و سيتوشيمي با كد 1112348
را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112008 1 تشريح و مورفولوژي گياهي 2
1112035 2 ريخت زائي و اندام زائي در گياهان 2
1112051 3 رشد و نمو گياهي 2
1112048 4 تكامل 2
1112058 5 اصول و روشهاي رده بندي گياهان 2
1112059 6 اكولوژي گياهي 2
جمع 12 واحد
*گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 از ليست جبراني با توجه به – توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 1112054 از نيمسال اول تحصيلي 92
كاهش تعداد واحد دروس جبراني و حداكثر 12 واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء
دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 12 واحد ضروري
است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته زيست شناسي – علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
( 94- ( مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 95
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس آمار پيشرفته و
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي
دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال
در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع
ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطلاع كليه
دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ICDL كارشناسي ارشد اگر مدرك
ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به
ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111221
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112382 1 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 2 الزامي
1112383 فيزيولوژي غشاي سلولي 2 الزامي 2
1112384 زيست شناسي تكويني جانوري 2 الزامي 3
1112317 زيس تشناسي رشد و نمو 2 اختياري 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112385 1 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي 2 الزامي
1112386 گونه و گونه زايي 2 الزامي 2
1112379 هيستوفيزيولوژي جانوري 2 اختياري 3
1112380 آزمايشگاه زيست شناسي رشد و نمو 1 اختياري 4
1 سمينار 1112381 سمينار 1 5
جمع واحد 8
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112392 1 بيوسيستماتيك جانوري 2 الزامي
1112393 هيستوشيمي 2 اختياري 2
1112394 آزمايشگاه هيستوشيمي 1 اختياري 3
1112395 سمينار 1 2 سمينار 5
جمع واحد 6
معاونت آموزشي
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111221
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحدعملي پيش نياز
نوع درس
1112396 1 كشت سلول و بافت جانوري 2 اختياري
2
1112398
ناهنجاري شناسي 2
اختياري
3
1112229
سمينار (تحقيق و تتبع
نظري)*
2
بعد از
گذراندن كليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين شناسي
95- سال تحصيلي 96
كد رشته : 111221
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112027 بافت شناسي 2 1
1112046 جنين شناسي 2 2
1112016 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4 3
جمع واحد 8
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
معاونت آموزشي
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/٢٠ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:١۶
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ۶٠ -علوم تربیتي- برنامه ريزي آموزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربیتي
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۴واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١٠١٣ ٣٩۵١ ٢ اصول ومباني آموزش وپرورش ١٨ ٠ ٣ تستي ۵٠۶۴ آزمايشي اصول و مباني آموزش و پرورش علي تقي پور ظھیر ٢٠٠٣ ١٣٨٢ پیام نور
١٢١١٠٢٣ ٣٩۵١ ٣ تاريخ آموزش وپرورش دراسلام
وايران
١٢ ٠ ٢ تستي ۵٠٣۶ درسنامه تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران منوچھر وكیلیان ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
١٢١١٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ اصول برنامه ريزي آموزشي ١٨ ٠ ٣ تستي ٧۴٨۴ كتاب مباني برنامه ريزي آموزشي بھرام محسن پور ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت
١٢١١٠٢٩ ٣٩۵١ ۵ نظارت وراھنمايي تعلیماتي ٨ ٠ ٢ تستي ۵٠١٨ آزمايشي نظارت و راھنمايي تعلیماتي منوچھر وكیلیان ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
١٢١١٢١٨ ٣٩۵١ ۶ آماراستنباطي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پیشرفته حسین زارع – محمد حسن صیف-
سعید طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١١۵٠۴ ٣٩۵١ ٧ مباني جامعه شناسي آموزش و
پرورش در برنامه ريزي آموزشي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٨ كتاب جامعه شناسي آموزش و پرورش امان اله قرايي مقدم ٢٠١۵ ١٣٩۴ ابجد فصل ھاي ١
١٢١١۵٠۴ ٣٩۵١ مباني جامعه شناسي آموزش و
پرورش در برنامه ريزي آموزشي
۵ و ۶ مطالعه شود. ، تستي ٧٣٧٧ كتاب جامعه شناسي آموزش و پرورش محمود شارع پور ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ۴
١٢١١۵٠۵ ٣٩۵١ ٨ تعلیم و تربیت اسلامي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٨٣٠ كتاب نگاھي دوباره به تربیت اسلامي (جلد
اول)
خسرو باقري ٢٠١١ ١٣٩٣ مدرسه
١٢١١۵٠۶ ٣٩۵١ ٩ اصول و روشھاي ارزشیابي
آموزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٢٩١ كتاب ارزشیابي آموزشي (مفاھیم، الگوھا و
فرايند عملیاتي)
بازرگان ٢٠١۵ ١٣٩۴ سمت فصل ھاي ٢ و ٣ حذف شود.
١٢١١۵٠٧ ٣٩۵١ ١٠ مباني اقتصادي آموزش و پرورش
در برنامه ريزي آموزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٧٩ كتاب اقتصاد آموزش و پرورش محمود متوسلي ، محمدرضا
آھنچیان
٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
١٢١١۵٠٨ ٣٩۵١ ١١ تكنولوژي آموزشي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣۶٨ كتاب مباحث نوين در فناوري آموزشي سید عباس رضوي ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه شھبد
چمران
فصل ٧ حذف شود.
١٢١١۵٠٩ ٣٩۵١ ١٢ نظريه و كاربرد نگرش سیستمي
در برنامه ريزي آموزشي و درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٣۶۴ كتاب تجزيه و تحلیل و طراحي سیستم علي رضائیان ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵١٠ ٣٩۵١ ١٣ نظريه ھاي اساسي در برنامه
ريزي آموزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣۶٩ كتاب فرايند برنامه ريزي آموزشي فريده مشايخ ٢٠١٣ ١٣٩٢ انتشارات
مدرسه
١٢١١۵١١ ٣٩۵١ ١۴ برنامه ريزي نیروي انساني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٨٠ كتاب برنامه ريزي نیروي انساني سید رضا سید جوادين ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه تھران
–دانشكده
مديريت
١٢١١۵٧۴ ٣٩۵١ ١۵ برنامه ريزي آموزشي بزرگسالان و
آموزش روستايي
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٩ آزمايشي راھبردھاي آموزش مداوم منابع انساني
با تاکید بر کارگاه آموزشي و آموزش از راه
دور (تجديد نظر شده)
بھمن زندي، فھیمه السادات
حقیقي
٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه پیام
نور
١٢١١۵٧۴ ٣٩۵١ برنامه ريزي آموزشي بزرگسالان و
آموزش روستايي
تستي ۶۴٧٧ كتاب روشھاي سواد آموزي بزرگسالان (تعلیم
مھارتھاي خواندن و نوشتن)
زھرا صباغیان ٢٠١١ ١٣٩٠ نشردانشگاھي
١٢١١۵٧۵ ٣٩۵١ ١۶ روش ھاي تدريس پیشرفته ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۵۶١ آزمايشي راھبردھاي پردازش وتدوين محتواي
آموزش الكترونیكي
بھمن زندي- فروزان دھباشي
شريف
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٢١١۵٧۵ ٣٩۵١ روش ھاي تدريس پیشرفته تستي ٩٢٩١ آزمايشي روش تدريس پیشرفته نسیم سعید، حسین زارع ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پیام
نور
فصل ٨ حذف شود.
١٢١١۵٧۶ ٣٩۵١ ١٧ روشھاي تحقیق پیشرفته و كاربرد
كامپیوتر در تحقیقات تربیتي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقیق كنیم لورن بلكستر- كريستینا ھیوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عیسي ابراھیم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۴ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۵٧۶ ٣٩۵١ روشھاي تحقیق پیشرفته و كاربرد
كامپیوتر در تحقیقات تربیتي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقیق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الھه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ۶ مطالعه شود.
١٢١١۵٧٧ ٣٩۵١ ١٨ آموزش و پرورش تطبیقي و كاربرد
آن در برنامه ريزي آموزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٢٣ كتاب آموزش و پرورش تطبیقي لوتان كوي محمد يمني دوزي ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل آخر حذف شود.
١٢١١۵٧٨ ٣٩۵١ ١٩ جمعیت شناسي در برنامه ريزي
آموزشي (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٢٢ كتاب مباني جمعیت شناسي مھدي اماني ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
– ١٢١١۵٧٩ ٣٩۵١ ٢٠ سمینار (تحقیق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢١ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
١٢٢١٠١۵ ٣٩۵١ ٢٢ اقتصادآموزش وپرورش ١٢ ٠ ٢ تستي ۶٢١٢ كتاب اقتصاد آموزش و پرورش مصطفي عمادزاده ٢٠٠٩ ١٣٨٨ جھاد
دانشگاھي
دانشگاه
اصفھان
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، فصل ھاي ١
کلیھ صفحات ( ١صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 1
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/10/2016
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٩
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ۵٠ -علوم تربیتي (برنامه ريزي درسي )
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربیتي
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۴واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١٠١٢ ٣٩۵١ ٢ روشھاي آماري درعلوم تربیتي ٢٠ ٠ ٢ تستي ۵۵٨۶ آزمايشي آمار توصیفي در روانشناسي و علوم
تربیتي
حسن امین پور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١١٠١٩ ٣٩۵١ ٣ مقدمات روش تحقیق درعلوم
تربیتي
١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقیق در روانشناسي و
علوم تربیتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١١٠٣٨ ٣٩۵١ ۴ فلسفه آموزش وپرورش ١٢ ٠ ٣ تستي ۵١۴۴ قطعي فلسفه تربیت عیسي ابراھیم زاده ٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١١٠۴٠ ٣٩۵١ ۵ اصول برنامه ريزي درسي ١٢ ٠ ٣ تستي ۵۴٩۴ آزمايشي اصول برنامه ريزي درسي سعید طالبي- سعید مظلومیان-
محمد حسن صیف
٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور
١٢١١٠۴٠ ٣٩۵١ اصول برنامه ريزي درسي تستي ۶٩٣٢ كتاب برنامه ريزي درسي (راھنماي عمل) حسن ملكي ٢٠٠٩ ١٣٨٨ پیام انديشه
(چاپ دانشگاه
فردوسي)
بخش سوم مطالعه شود.
١٢١١٢١١ ٣٩۵١ ۶ اصول وروشھاي برنامه ريزي
درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٠٨۵ كتاب اصول ومفاھیم برنامه ريزي درسي كورش فتحي واجارگاه ٢٠٠٩ ١٣٩٣ علم استادان
١٢١١٢١٢ ٣٩۵١ ٧ كاربردتئوريھاواصول يادگیري
دربرنامه ريزي درسي
٧ و ٨ حذف شود. ،۶ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴٣۶ كتاب روانشناسي تربیتي حسین لطف آبادي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت فصل ھاي ۴
١٢١١٢١٣ ٣٩۵١ ٨ برنامه ريزي درسي آموزش و
پرورش پیش دبستاني
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٣٣۴ كتاب برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش
دبستاني
ونیتا كول فرخنده مفیدي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١٢١٣ ٣٩۵١ برنامه ريزي درسي آموزش و
پرورش پیش دبستاني
تستي ٧۴۵٠ كتاب زبان آموزي بھمن زندي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت فصل ھاي ٣ و ۶ مطالعه شود.
١٢١١٢١۴ ٣٩۵١ ٩ اصول وروشھاي آموزش مداوم و
بزرگسالان
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٩ آزمايشي راھبردھاي آموزش مداوم منابع انساني
با تاکید بر کارگاه آموزشي و آموزش از راه
دور (تجديد نظر شده)
بھمن زندي، فھیمه السادات
حقیقي
٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه پیام
نور
١٢١١٢١۴ ٣٩۵١ اصول وروشھاي آموزش مداوم و
بزرگسالان
تستي ۶۴٧٧ كتاب روشھاي سواد آموزي بزرگسالان (تعلیم
مھارتھاي خواندن و نوشتن)
زھرا صباغیان ٢٠١١ ١٣٩٠ نشردانشگاھي
١٢١١٢١۵ ٣٩۵١ ١٠ اصول وروشھاي ارزشیابي
دربرنامه ريزي درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٢٩١ كتاب ارزشیابي آموزشي (مفاھیم، الگوھا و
فرايند عملیاتي)
بازرگان ٢٠١۵ ١٣٩۴ سمت فصل ھاي ٢ و ٣ حذف شود.
١٢١١٢١۶ ٣٩۵١ ١١ مكاتب فلسفي وآراي تربیتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٢٧ كتاب مكاتب فلسفي وآراءتربیتي جرالد لي. گوتک محمدجعفر پاک
سرشت
٢٠ و ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ۴
حذف شود.
١٢١١٢١٧ ٣٩۵١ ١٢ روشھاي تدريس پیشرفته ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۵۶١ آزمايشي راھبردھاي پردازش وتدوين محتواي
آموزش الكترونیكي
بھمن زندي- فروزان دھباشي
شريف
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٢١١٢١٧ ٣٩۵١ روشھاي تدريس پیشرفته تستي ٩٢٩١ آزمايشي روش تدريس پیشرفته نسیم سعید، حسین زارع ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پیام
نور
فصل ٨ حذف شود.
١٢١١٢١٨ ٣٩۵١ ١٣ آماراستنباطي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پیشرفته حسین زارع – محمد حسن صیف-
سعید طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١١٢١٩ ٣٩۵١ ١۴ برنامه ريزي درسي آموزش و
پرورش دبستاني
١۶ ٠ ٢ تستي ۶۶٩۴ كتاب آموزش در دوران كودكي برنارد اسپارك نظري نژاد ٢٠٠۵ ١٣٨۴ آستان قدس
رضوي
١٢ و ١٣ مطالعه شود. ،١١ ،١٠ ،٨ ،٢ ، فصل ھاي ١
١٢١١٢١٩ ٣٩۵١ برنامه ريزي درسي آموزش و
پرورش دبستاني
تستي ٧۴۴۵ كتاب روش تدريس زبان فارسي (در دوره
دبستان)
بھمن زندي ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت بخش ھاي ٢ و ۵ مطالعه شود.
١٢١١٢٢٠ ٣٩۵١ ١۵ نظريه ھاي برنامه ريزي درسي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٣٣ كتاب نظريه ھاي برنامه درسي جي پي میلر محمود مھرمحمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١٢٢١ ٣٩۵١ ١۶ تعلیم وتربیت اسلامي پیشرفته
دربرنامه ريزي درسي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٨٣٠ كتاب نگاھي دوباره به تربیت اسلامي (جلد
اول)
خسرو باقري ٢٠١١ ١٣٩٣ مدرسه
١٢١١٢٢٢ ٣٩۵١ ١٧ فناوري آموزشي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۵۴٠٢ آزمايشي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در
تدريس
پائول چین بھمن زندي-
عبدالرحمن جريحي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ پیام نور
١٢١١٢٢٣ ٣٩۵١ ١٨ روشھاي تحقیق پیشرفته
وكاربردي كامپیوتردرتحقیقات
تربیتي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقیق كنیم لورن بلكستر- كريستینا ھیوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عیسي ابراھیم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۴ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور فصل ھاي ٢
١٢١١٢٢٣ ٣٩۵١ روشھاي تحقیق پیشرفته
وكاربردي كامپیوتردرتحقیقات
تربیتي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقیق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الھه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ۶ مطالعه شود.
١٢١١٢٢۴ ٣٩۵١ ١٩ برنامه ريزي درسي درآموزش
وپرورش راھنمايي و دبیرستان
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴٢ آزمايشي برنامه درسي در دوره متوسطه مھران فرج اللھي ، سعید طالبي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پیام نور
١٢١١٢٣١ ٣٩۵١ ٢٠ مديريت فرآيندآموزش ١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٣ آزمايشي مديريت فرآيند آموزش محمد رضا سرمدي- محمد حسن
صیف
٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
– ١٢١١۴۵۴ ٣٩۵١ ٢١ سمینار(اموزش محور) ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١١۴۵۵ ٣٩۵١ ٢٢ مديريت فرآيند آموزش( آموزش
محور )
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٣ آزمايشي مديريت فرآيند آموزش محمد رضا سرمدي- محمد حسن
صیف
٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
١٢١١۴۵۶ ٣٩۵١ ٢٣ اصول وروشھاي آموزش مداوم
وبزرگسالان(اموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٩ آزمايشي راھبردھاي آموزش مداوم منابع انساني
با تاکید بر کارگاه آموزشي و آموزش از راه
دور (تجديد نظر شده)
بھمن زندي، فھیمه السادات
حقیقي
٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه پیام
نور
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 2 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٩
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ۵٠ -علوم تربیتي (برنامه ريزي درسي )
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربیتي
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢١١۴۵۶ ٣٩۵١ اصول وروشھاي آموزش مداوم
وبزرگسالان(اموزش محور)
تستي ۶۴٧٧ كتاب روشھاي سواد آموزي بزرگسالان (تعلیم
مھارتھاي خواندن و نوشتن)
زھرا صباغیان ٢٠١١ ١٣٩٠ نشردانشگاھي
١٢١١۴۵٩ ٣٩۵١ ٢۴ علوم تربیتي حدود وقلمرو آن
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴۶۴ كتاب علوم تربیتي ماھیت و قلمرو آن جمعي از نويسندگان:زير
نظرعلیمحمد کاردان
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت فصل ھاي اقتصاد آموزش و پرورش، آموزش و پرورش
کودکان استثنايي، جامعه شناسي آموزش و پرورش،
آموزش و پرورش تطبیقي، برنامه ريزي آموزشي و
مشاوره و راھنمايي حذف شود.
١٢١١۴۶۵ ٣٩۵١ ٢۵ سمینار(تحقیق وتتبع نظري)
(آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
english for the students of ١٢١٢٢۵٠ ٣٩۵١ ٢۶ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٢۶۴ كتاب
curriculum Development
مھرمحمدي، كیاني م-خضري نژاد ٢٠٠٩ ١٣٨٨ سمت
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٧ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 3 of 3
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
كد رشته 122111
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221126 1 اقتصاد خرد 4 اجباري
1225012 3 زبان تخصصي 3 پيش نياز
1221131 4 اقتصاد كلان 4 اجباري
جمع واحد 11
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221128 1 اقتصاد سنجي 3 اجباري
1221129 2
روش تحقيق كاربرد بسته هاي
نرم افزاري 3 پيش نياز
1221135 3 اقتصاد توسعه 3 خرد-كلان اختياري*
1221127 4 رياضيات براي اقتصاد 3 پيش نياز
جمع واحد 12
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221130 1 موضو عات انتخابي دراقتصاد اسلامي 3 اجباري
1221137 2 اقتصاد پولي 3 كلان اختياري*
1221138 اقتصاد محيط زيست 3 خرد اختياري* 3
1221139 4 اقتصاد صنعتي 3 خرد اختياري*
1221140 اقتصاد منابع 3 خرد اختياري* 5
1221141 مباني فقهي اقتصاد اسلام 3 اختياري* 6
جمع واحد 18
توجه:دانشجويان ملزم به گذراندن 12 واحد اختياري مي باشند كه لازم است يكي از اين دروس در ترم 2 و بقيه در ترم
سوم اخذ شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
توجه : دانشجو موظف است از بين دروس فوق الذكر دو درس به تعداد 6 واحد انتخاب نمايد
90 وبعد از آن) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويا ن آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1221179 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 روش تحقيق كاربرد
بسته هاي نرم افزاري
-2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
1221190 2 تجارت بين الملل 2 اقتصاد خرد اختياري
1221192 3 پول وبانكداري الكترونيكي 2 اجباري
جمع واحد 6
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
موضوع درس سمينار يكي از موضوعات انتخابي در اقتصا د بايد باشد.
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1221166 سمينار بانكداري اسلامي 3 – اقتصاد خرد، اقتصاد كلان اصلي 1
1221167 اقتصاد ايران 3 – دروس ترم 3 كارشناسي ارشد اصلي 2
1221168 اقتصاد حقوق 3 – اقتصاد خرد، اقتصاد كلان اصلي 3
1221169 نظريه بازيها 3 – اقتصاد خرد، اقتصاد كلان اصلي 4
1221170 سمينار موضوعات انتخابي 5
دراقتصاد اسلامي
3 – دروس ترم 3 كارشناسي ارشد اصلي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
جدول معادلسازي دروس جبراني
عنوان دروس جبراني قبلي
(مربوط به دانشجويان ورودي سال
88 و قبل از آن) – تحصيلي 89
واحد عنوان دروس جبراني جديد (براي دانشجويان
89 و و بعد از آن) – ورودي سال تحصيلي 90
كد
درس
واحد
4 اقتصاد سنجي 4 اقتصاد سنجي 1221097
3 1221123 4 اقتصاد خرد ميانه 2 اقتصاد خرد 2
3 1221124 4 اقتصاد كلان ميانه 2 اقتصاد كلان 2
جمع واحد 10
89 و بعد ازآن ازجدول دروس جبراني جديد اخذ واحد مي نمايند و دانشجويان ورودي سال – نكته : دانشجويان ورودي سال تحصيلي 90
88 و قبل از آن بر اساس جدول معادل سازي ذيل انتخاب واحد نمايند. – تحصيلي 89
دروس جبراني كارشناسي ارشد علوم اقتصادي براي كليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1221097 اقتصاد سنجي(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) 4 1
1221123 اقتصاد خردميانه 2(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) 3 2
1221124 اقتصاد كلان ميانه 2 (درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) 3 3
جمع واحد 10
* دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (اقتصاد كشاورزي ، مديريت ها، حسابداري) در صورتي كه هر يك از دروس
جبراني را در دوره كارشناسي به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نيازي به گذراندن آن درس جبراني ندارند .
* دروس جبراني دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط ساير رشته ها طبق جدول فوق مي باشد.
برنامه ارائه درودسا نکشاگراشهن اپسيیا ما رنشودر رشته علوم سياسي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢٣١١٤
ترم دوم
رديف آد درس نام درس ونظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣١٠٥٧ روش تحقيق در علوم ١
سياسی ٢ اختصاصی(اجباری)
٢ ١٢٣١٠٥٨ کاربرد نظريات
سياسی در قرن
بيستم ٢ اختصاصی(اختياری)
٣ ١٢٣١٠٥٩ روابط خارجی ايران
با قدرتهای بزرگ
از ١٣٢٠ تا ١٣٥٧ ٢ اختصاصی(اختياری)
١٢٣١٠٦٠ نظريه های جديد در ٤
علم سياست ٢ اختصاصی(اجباری)
جمع واحد ٨
ترم سوم
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣١٠۶١ ١
نظريه های مختلف
در روابط بين
الملل ٣ اختصاصی(اجباری)
٢
١٢٣١٠٦٢ سمينار جنبشهای
اسلامی در قرن
بيستم وتاثير
انقلاب اسلامی بر
آنها
٣ اختصاصی(اجباری)
٣
١٢٣١٠٦٧ *روابط متقابل
دولتهای خاور
ميانه باتوجه به
نفوذ قدرتهای بزرگ
٢ اختصاصی(اختياری)
١٢٣١٠٦٤ مسائل استراتژی ٤
معاصر ٢ اختصاصی(اختياری)
جمع واحد ١٠
ترم اول
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣١٠٥٥ ١ فقه سياسی ٣ اختصاصی(اجباری)
١٢٣١٠٥٤ ٢ سمينار انقلاب
اسلامی ايران و
بازتاب آن بر
مسائل استراتژی
منطقه وجهان
٢ اختصاصی(اجباری)
١٢٣١٠٥٦ ٣ سمينار مسائل
کشورهای جهان سوم ٣ اختصاصی(اجباری)
١٢٣١٠٥٣ ٤ جامعه شناسی
سياسی ٢ اختصاصی(اجباری)
جمع واحد ١٠
برنامه ارائه درودسا نکشاگراشهن اپسيیا ما رنشودر رشته علوم سياسي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
معاونت آموزشی
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١١١١٢٩٦ ١ رساله ٤
جمع واحد ٤
( ٩٠- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٣١٠٦٨ افکار سياسی در ايران ١
و جهان اسلام ٢ اختياری
١٢٣١٠٦٩ ٢ مسائل خاورميانه ٢ الزامی
جمع واحد ٤
٨٩- ٨٩ ارائه می شود و گذراندن آن برای وروديهای ٩٠ – *درس مذکور از سال ٩٠
و کليه وروديهای سالهای گذشته که تا کنون درس “بررسی تطبيقی سياست خارجی
ايالت متحده آمريکا و شوروی ” را اخذ ننموده اند، الزامی می باشد.
٩٠ و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١
١٢٣١٠٧٠ * سمينار ( تحقيق و
تتبع نظری ) ٢
١. روش تحقيق
در علوم سياسی
٢. بعد از
گذراندن کليه
دروس جبرانی
مربوطه
سمينار
١٢٣١٠٦٨ افکار سياسی در ايران ٢
و جهان اسلام ٢ اختياری
جمع واحد ٤
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند
در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
برنامه ارائه درودسا نکشاگراشهن اپسيیا ما رنشودر رشته علوم سياسي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
معاونت آموزشی
ليست دروس جبرانی
٩١ برای کليه دانشجويان،جدول دروس جبرانی به شرح – توجه :ازنيمسال دوم ٩٢
زيرمی باشد.
کليه رشته های غير علوم سياسی غير مرتبط و ملزم به گذراندن دروس جبرانی
از جدول فوق می باشند.
رديف شماره درس عنوان درس
تعداد
واحد
نظري
تعداد
واحد
عملي
١٢٣١٠٠١ مبانی علم سياست ٣ ١
١٢٣١٠٠٦ ٢
انديشه سياسی در
غرب ( الف) ٢
١٢٣١٠٠٤ ٣
تحولات سياسی و
اجتماعی ايران
از ١٣٢٠ تا ١٣٥٧
٤
١٢٢٧٠٠٣ جامعه شناسی ٤
سياسی ٣
جمع واحد ١٢
91 و قبل از آن بر اساس جدو ل اعلام شده تا نيمسال اول – -درصور تيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91-92 دروس جبراني را دردوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشندمورد پذيرش مي
باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.
-درصورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد ، دانشجويان كارشناسي
91 اعلام خواهد شد ، اخذ و – ارشد موظف هستندتا سقف اعلام شده دروس جيراني كه در نيمسال دوم 92
بگذراننند. ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد
بديهي است در صورتيكه درس جيراني پيش نياز هريك از دروس اصلي باشد گذراندن در س جبراني الزامي
خواهد بود.
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٣
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٠ -روانشناسي عمومي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١١١٧٠٠٨ ٣٩۵١ ٢ روشهاي آماري پيشرفته ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٣٢٩ آزمايشي استنباط آماري در روانشناسي و علوم
تربيتي
فرھاد شقاقي – پرويز نصيري ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور فصل ٥ مطالعه شود.
١١١٧٠٠٨ ٣٩۵١ روشهاي آماري پيشرفته تستي ٩١١٠ كتاب روشهاي آماري در روانشناسي و ساير
علوم رفتاري
دنيس ھويت ، دانكن كرامر پاشا شريفي، نجفي
زندي، ميرھاشمي،
معنوي پور، نسترن
شريفي
٢٣ و ٢٨ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ، ٢٠١۶ ١٣٩۵ سخن فصل ھاي ٧
مطالعه شود.
١٢١٧٠١١ ٣٩۵١ ٣ روش تحقيق درروان شناسي ١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٠١۴ ٣٩۵١ ۴ شخصيت (نظريه ھاومفاھيم ) ١٨ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١٧٠٧٠ ٣٩۵١ ۵ متون تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣١٣ كتاب منون تخصصي روانشناسي بر اساس
ويراست )Discovering Psychology
چهارم)
chapter review) 1، 3، مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فقط خلاصه ھاي فصل ھاي( ، 4
١٢ و ١٣ مطالعه شود . ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵
١٢١٧٠٧٠ ٣٩۵١ متون تخصصي تستي ۵۶٠۵ آزمايشي متون روان شناسي به زبان انگليسي –
كارشناسي ارشد رشته روان شناسي
دكتر حميد كمرزرين ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٥ و ٦ حذف شود.
١٢١٧٠٧١ ٣٩۵١ ۶ روانشناسي عمومي پيشرفته ٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٩٢۶ كتاب متن كامل زمينه روانشناسي ھيلگارد
(تك جلدي)
٥ و فصل ١٢ از بخش ٦ مطالعه ،٣ ،٢ ، اتكينسون-اسميت- ھوكسما براھني و ھمكاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد بخش ھاي ١
شود
١٢١٧٠٧٢ ٣٩۵١ ٧ روانشناسي رشدپيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢۴ كتاب روانشناسي رشد کارول براون مهناز علي اکبري
دھکردي
٢٠١۴ ١٣٩٣ روان بخش اول مطالعه شود.
١٢١٧٠٧٢ ٣٩۵١ روانشناسي رشدپيشرفته تستي ٩٨٠١ آزمايشي روانشناسي رشد (نظريه ھا، پژوھشها و
آزمونها)
مهناز علي اكبري دھكردي ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٢١٧٠٧۴ ٣٩۵١ ٨ روشهاي تحقيق پيشرفته ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٨٧۵۶ كتاب مباني پژوھش در علوم رفتاري جلد ٢ كرلينجر ،فرد،ان دكتر حسن پاشا
شريفي و دكتر جعفر
نجفي زند
٢٠١١ ١٣٩٣ آواي نور بخش ١٠ (به جزء فصل ٣٢ ) مطالعه شود.
١٢١٧٠٧۴ ٣٩۵١ روشهاي تحقيق پيشرفته تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٦
١٤ و ١٦ حذف شود. ،٣ ،٢ ، ١٢١٧٠٧۵ ٣٩۵١ ٩ انگيزش وھيجان ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۵٢ كتاب انگيزش وھيجان جان مارشال ريو يحيي سيد محمدي ٢٠١۶ ١٣٩۵ ويرايش فصل ھاي ١
١٢١٧٠٧۶ ٣٩۵١ ١٠ نظريه ھاي شخصيت ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١١١ كتاب نظريه ھاي شخصيت (تجديدنظر شده)
ويراست دھم
١٦ و ١٧ حذف شود. ،١٥ ،١٣ ، دوان شولتز و سيدني الن شولتز يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ويرايش فصل ھاي ١٢
١٢١٧٠٧٧ ٣٩۵١ ١١ روانشناسي كودكان استثنايي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٨١٣٨ كتاب روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
جامعه ، مدرسه و خانواده
مايكل ام. ھاردمن، كليفورد جي.
درو، ام. وينستون اگن
فريبا يادگاري، حميد
عليزاده ، كامران
گنجي ، مجيد
يوسفي لويه
٥ و ٦ حذف شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ دانژه بخش ھاي ١
١٢١٧٠٧٨ ٣٩۵١ ١٢ پسيكوفيزيولوژي ونوروپسيكولوژي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۵٠ كتاب مباني نوروسايكولوژي انسان (جلد اول) برايان كولب ، ايان كيو و ويشاو احمد علي پور و
ھمكاران
٤ و ٥ حذف شود ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ٣
١٢١٧٠٧٩ ٣٩۵١ ١٣ روانشناسي سلامت پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩٢۵ كتاب روانشناسي سلامت ادوارد پ. سارافينو گروھي از مترجمان
زير نظر الهه ميرزايي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١
١٢١٧٠٧٩ ٣٩۵١ روانشناسي سلامت پيشرفته تستي ٧٧٧٨ كتاب مباني سايكونورايمونولوژي (روان عصب
ايمن شناسي)
احمد علي پور ، احمدعلي نوربالا ٢٠٠۴ ١٣٨٣ دانشگاه علوم
پزشكي تهران
١٢١٧٠٨٠ ٣٩۵١ ١۴ مباحث جديددرآسيب شناسي
رواني
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٩۴ كتاب آسيب شناسي رواني جديد براساس
جلد اول DSM5
٦ و ٧ مطالعه شود. ، باچر يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فصل ھاي ٥
١٢١٧٠٨٠ ٣٩۵١ مباحث جديددرآسيب شناسي
رواني
تستي ١٠٢٩۵ كتاب آسيب شناسي ر واني جديد براساس
جلد دوم DSM5
١٥ ، ١٤ و خلاصه فصل ھاي ٩ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ، باچر يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فصل ھاي ٨
و ١٦ مطالعه شود
١١ و ١٥ حذف شود. ،٩ ، ١٢١٧٠٨١ ٣٩۵١ ١۵ نظريه ھاي يادگيري ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١١٣ كتاب مقدمه اي بر نظريه ھاي يادگيري السون، ھرگنهان علي اكبر سيف ٢٠١٢ ١٣٩١ دوران فصل ھاي ٣
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ ١۶ روانشناسي شناختي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶۶۶٩ كتاب روانشناسي شناختي حافظه (ويراست
جديد)
مارك كين -مايكل آيزنك حسين زارع، پروانه
نهروانيان ، حسن
عبداله زاده
٢٠١٣ ١٣٩٢ آييژ فصل ١ مطالعه شود.
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ روانشناسي شناختي تستي ٩۶۴۶ كتاب روانشناسي شناختي (زبان و تفكر) مارك كين،مايكل آيزينك حسين زارع ، مهدي
باقرپسندي
٢ و ٣ حذف شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١
١٢١٧٠٨٣ ٣٩۵١ ١٧ روان شناسي اجتماعي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٢٢ كتاب روانشناسي اجتماعي كاربردي آبراھام پي بونک ، مارک ون وگت مجيد صفاري نيا ،
پرستو حسن زاده
٢٠١٣ ١٣٩٢ ويرايش
٤ و ٦ مطالعه شود. ،٢ ، ١٢١٧٠٨٣ ٣٩۵١ روان شناسي اجتماعي پيشرفته تستي ٨۶٩٣ كتاب روانشناسي اجتماعي رابرت بارون – دان بيرن – نايلا يوسف كريمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ نشر روان فصل ھاي ١
١٢١٧٠٨٧ ٣٩۵١ ١٨ بررسي مقدماتي نظريه ھاي
روان درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۵۶٧ آزمايشي نظريه ھاي مشاوره و روان درماني مرتضي ترخان -عليرضا يوسفي-
فرھاد شقاقي
٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١٧٠٨٩ ٣٩۵١ ١٩ كاربردمقدماتي روشهاي درمان
مصاحبه
۴٨ ٣ ٠ تشريحي ٩٣٨٩ كتاب اصول مصاحبه باليني بر مبناي
جلد اول : اصول اساسي ) ) DSM.IV.PR
٨ و ١٠ حذف شود. ،٧ ، اكهارت اوتمر ، زگلينده اوتمر مهدي نصر اصفهاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند فصل ھاي ٦
– ١٢١٧١٨٨ ٣٩۵١ ٢٠ سمينار(آموزش محور) ۶۴ ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
1 Page 1 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٣
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٠ -روانشناسي عمومي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١٢١٧١٨٩ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٠ و ١٥ مطالعه شود. ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ، ١٢١٧١٩١ ٣٩۵١ ٢٢ روانشناسي باليني(آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣٠٧ كتاب روانشناسي باليني(آموزش محور) فيرز مهرداد فيروزبخت ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٣ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
2 Page 2 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مجموع دروس عمومي
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته هاي
علوم پايه
نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 1212256
1 تربيت بدني عمومي 1215151 ورزش 1 1215153
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1233043
1220565 بهداشت و محيط زيست 2 عمومي 1220565
1213209 فارسي 3 عمومي 1213210
مجموع دروس عمومي
گرايش نام درس
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته
هاي
علوم پايه
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
مباني نظري
اسلام
انديشه اسلامي 2
2 1233026 1233031
انديشه
اسلامي 1
گذراندن اين درس الزامي
است
انقلاب اسلامي
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
2 1223174 1223175
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
2 1220424 انقلاب اسلامي ايران 1220434
انديشه سياسي امام
خميني
2 1220478 1220479
تاريخ و تمدن
اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلام و
ايران
2 1229127 1229128
گذراندن اين درس الزامي
است
آشنايي با منابع
اسلامي
2 1233028 تفسير موضوعي قرآن 1233032
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
تفسير موضوعي نهج
البلاغه
2 1233039 1233038
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
-1 رشته تربيت بدني: از مجموع دروس عمومي درس دانش خانواده و جمعيت و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-2 رشته هاي آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش و حرفه و فن، امور تربيتي، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي:
از مجموع دروس عمومي درس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-3 رشته آموزش زبان انگليسي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-4 رشته تربيت بدني معلم قران كريم: از مجموع دروس عمومي دروس ورزش 1 ، فارسي و زبان خارجه و از
مجموع دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-5 رشته آموزش ديني و عربي: از مجموع دروس عمومي دروس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع
دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-6 رشته توليدات دامي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.و همچنين در صورت نگذراندن درس جمعيت تنظيم خانواده در
دوره كارداني دانشجويان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعيت مي باشند. شايان ذكر است
دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس
دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 1: دانشجويان رشته هاي آموزش زبان انگليسي، آموزش حرفه و فن، آموزش ديني و عربي،
آموزش علوم تجربي و آموزش رياضي كه دروس بهداشت و محيط زيست و جمعيت تنظيم خانواده را
در دروه كارداني نگذرانده اند بايد دروس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را اخذ
نمايند. شايان ذكراست دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند
نيازي به گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 2: در خصوص دانشجويان رشته آموزش ديني و عربي، مجموع 8 واحد دروس عمومي معارف
90 و بعد از آن مي باشد و شامل ساير دانشجويان اين رشته در – مختص به روديهاي سال تحصيلي 91
سنوات قبل كه 6 واحد گذرانده اند نمي شود.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
تبصره 3: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
91 وزارت علوم، تحقيقات و فنناوري درس خانواده و جمعيت از سال /12/ 21/245281 مورخ 28
92 به ارزش 2 واحد جايگزين درس جمعيت تنظيم خانواده مي گردد. – تحصيلي 93
تبصره 4: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
92 وزارت علوم، تحقيقات و فناروي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ به /7/ 21/100135 مورخ 2
93 – تربيت جايگزين دروس ” تربيت بدني 1″ و تربيت بدني 2″ شده است و از سال تحصيلي 94
براي كليه رشته هاي اجرا مي گردد شايان ذكر است كه دانشجوياني كه با توجه به مصوب وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري داراي شرايط خاص (بيماريهاي خاص و معلوليت) مي باشند بايد به جاي
درس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ دروس ” تربيت بدني ويژه” و ” ورزش ويژه” را اخذ نمايند.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مجموع دروس عمومي
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته هاي
علوم پايه
نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 1212256
1 تربيت بدني عمومي 1215151 ورزش 1 1215153
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1233043
1220565 بهداشت و محيط زيست 2 عمومي 1220565
1213209 فارسي 3 عمومي 1213210
مجموع دروس عمومي
گرايش نام درس
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته
هاي
علوم پايه
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
مباني نظري
اسلام
انديشه اسلامي 2
2 1233026 1233031
انديشه
اسلامي 1
گذراندن اين درس الزامي
است
انقلاب اسلامي
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
2 1223174 1223175
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
2 1220424 انقلاب اسلامي ايران 1220434
انديشه سياسي امام
خميني
2 1220478 1220479
تاريخ و تمدن
اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلام و
ايران
2 1229127 1229128
گذراندن اين درس الزامي
است
آشنايي با منابع
اسلامي
2 1233028 تفسير موضوعي قرآن 1233032
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
تفسير موضوعي نهج
البلاغه
2 1233039 1233038
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
-1 رشته تربيت بدني: از مجموع دروس عمومي درس دانش خانواده و جمعيت و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-2 رشته هاي آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش و حرفه و فن، امور تربيتي، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي:
از مجموع دروس عمومي درس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-3 رشته آموزش زبان انگليسي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-4 رشته تربيت بدني معلم قران كريم: از مجموع دروس عمومي دروس ورزش 1 ، فارسي و زبان خارجه و از
مجموع دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-5 رشته آموزش ديني و عربي: از مجموع دروس عمومي دروس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع
دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-6 رشته توليدات دامي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.و همچنين در صورت نگذراندن درس جمعيت تنظيم خانواده در
دوره كارداني دانشجويان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعيت مي باشند. شايان ذكر است
دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس
دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 1: دانشجويان رشته هاي آموزش زبان انگليسي، آموزش حرفه و فن، آموزش ديني و عربي،
آموزش علوم تجربي و آموزش رياضي كه دروس بهداشت و محيط زيست و جمعيت تنظيم خانواده را
در دروه كارداني نگذرانده اند بايد دروس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را اخذ
نمايند. شايان ذكراست دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند
نيازي به گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 2: در خصوص دانشجويان رشته آموزش ديني و عربي، مجموع 8 واحد دروس عمومي معارف
90 و بعد از آن مي باشد و شامل ساير دانشجويان اين رشته در – مختص به روديهاي سال تحصيلي 91
سنوات قبل كه 6 واحد گذرانده اند نمي شود.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
تبصره 3: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
91 وزارت علوم، تحقيقات و فنناوري درس خانواده و جمعيت از سال /12/ 21/245281 مورخ 28
92 به ارزش 2 واحد جايگزين درس جمعيت تنظيم خانواده مي گردد. – تحصيلي 93
تبصره 4: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
92 وزارت علوم، تحقيقات و فناروي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ به /7/ 21/100135 مورخ 2
93 – تربيت جايگزين دروس ” تربيت بدني 1″ و تربيت بدني 2″ شده است و از سال تحصيلي 94
براي كليه رشته هاي اجرا مي گردد شايان ذكر است كه دانشجوياني كه با توجه به مصوب وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري داراي شرايط خاص (بيماريهاي خاص و معلوليت) مي باشند بايد به جاي
درس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ دروس ” تربيت بدني ويژه” و ” ورزش ويژه” را اخذ نمايند.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مجموع دروس عمومي
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته هاي
علوم پايه
نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 1212256
1 تربيت بدني عمومي 1215151 ورزش 1 1215153
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1233043
1220565 بهداشت و محيط زيست 2 عمومي 1220565
1213209 فارسي 3 عمومي 1213210
مجموع دروس عمومي
گرايش نام درس
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته
هاي
علوم پايه
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
مباني نظري
اسلام
انديشه اسلامي 2
2 1233026 1233031
انديشه
اسلامي 1
گذراندن اين درس الزامي
است
انقلاب اسلامي
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
2 1223174 1223175
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
2 1220424 انقلاب اسلامي ايران 1220434
انديشه سياسي امام
خميني
2 1220478 1220479
تاريخ و تمدن
اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلام و
ايران
2 1229127 1229128
گذراندن اين درس الزامي
است
آشنايي با منابع
اسلامي
2 1233028 تفسير موضوعي قرآن 1233032
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
تفسير موضوعي نهج
البلاغه
2 1233039 1233038
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
-1 رشته تربيت بدني: از مجموع دروس عمومي درس دانش خانواده و جمعيت و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-2 رشته هاي آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش و حرفه و فن، امور تربيتي، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي:
از مجموع دروس عمومي درس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-3 رشته آموزش زبان انگليسي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-4 رشته تربيت بدني معلم قران كريم: از مجموع دروس عمومي دروس ورزش 1 ، فارسي و زبان خارجه و از
مجموع دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-5 رشته آموزش ديني و عربي: از مجموع دروس عمومي دروس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع
دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-6 رشته توليدات دامي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.و همچنين در صورت نگذراندن درس جمعيت تنظيم خانواده در
دوره كارداني دانشجويان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعيت مي باشند. شايان ذكر است
دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس
دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 1: دانشجويان رشته هاي آموزش زبان انگليسي، آموزش حرفه و فن، آموزش ديني و عربي،
آموزش علوم تجربي و آموزش رياضي كه دروس بهداشت و محيط زيست و جمعيت تنظيم خانواده را
در دروه كارداني نگذرانده اند بايد دروس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را اخذ
نمايند. شايان ذكراست دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند
نيازي به گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 2: در خصوص دانشجويان رشته آموزش ديني و عربي، مجموع 8 واحد دروس عمومي معارف
90 و بعد از آن مي باشد و شامل ساير دانشجويان اين رشته در – مختص به روديهاي سال تحصيلي 91
سنوات قبل كه 6 واحد گذرانده اند نمي شود.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
تبصره 3: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
91 وزارت علوم، تحقيقات و فنناوري درس خانواده و جمعيت از سال /12/ 21/245281 مورخ 28
92 به ارزش 2 واحد جايگزين درس جمعيت تنظيم خانواده مي گردد. – تحصيلي 93
تبصره 4: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
92 وزارت علوم، تحقيقات و فناروي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ به /7/ 21/100135 مورخ 2
93 – تربيت جايگزين دروس ” تربيت بدني 1″ و تربيت بدني 2″ شده است و از سال تحصيلي 94
براي كليه رشته هاي اجرا مي گردد شايان ذكر است كه دانشجوياني كه با توجه به مصوب وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري داراي شرايط خاص (بيماريهاي خاص و معلوليت) مي باشند بايد به جاي
درس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ دروس ” تربيت بدني ويژه” و ” ورزش ويژه” را اخذ نمايند.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مجموع دروس عمومي
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته هاي
علوم پايه
نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 1212256
1 تربيت بدني عمومي 1215151 ورزش 1 1215153
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1233043
1220565 بهداشت و محيط زيست 2 عمومي 1220565
1213209 فارسي 3 عمومي 1213210
مجموع دروس عمومي
گرايش نام درس
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته
هاي
علوم پايه
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
مباني نظري
اسلام
انديشه اسلامي 2
2 1233026 1233031
انديشه
اسلامي 1
گذراندن اين درس الزامي
است
انقلاب اسلامي
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
2 1223174 1223175
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
2 1220424 انقلاب اسلامي ايران 1220434
انديشه سياسي امام
خميني
2 1220478 1220479
تاريخ و تمدن
اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلام و
ايران
2 1229127 1229128
گذراندن اين درس الزامي
است
آشنايي با منابع
اسلامي
2 1233028 تفسير موضوعي قرآن 1233032
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
تفسير موضوعي نهج
البلاغه
2 1233039 1233038
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
-1 رشته تربيت بدني: از مجموع دروس عمومي درس دانش خانواده و جمعيت و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-2 رشته هاي آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش و حرفه و فن، امور تربيتي، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي:
از مجموع دروس عمومي درس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-3 رشته آموزش زبان انگليسي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-4 رشته تربيت بدني معلم قران كريم: از مجموع دروس عمومي دروس ورزش 1 ، فارسي و زبان خارجه و از
مجموع دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-5 رشته آموزش ديني و عربي: از مجموع دروس عمومي دروس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع
دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-6 رشته توليدات دامي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.و همچنين در صورت نگذراندن درس جمعيت تنظيم خانواده در
دوره كارداني دانشجويان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعيت مي باشند. شايان ذكر است
دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس
دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 1: دانشجويان رشته هاي آموزش زبان انگليسي، آموزش حرفه و فن، آموزش ديني و عربي،
آموزش علوم تجربي و آموزش رياضي كه دروس بهداشت و محيط زيست و جمعيت تنظيم خانواده را
در دروه كارداني نگذرانده اند بايد دروس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را اخذ
نمايند. شايان ذكراست دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند
نيازي به گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 2: در خصوص دانشجويان رشته آموزش ديني و عربي، مجموع 8 واحد دروس عمومي معارف
90 و بعد از آن مي باشد و شامل ساير دانشجويان اين رشته در – مختص به روديهاي سال تحصيلي 91
سنوات قبل كه 6 واحد گذرانده اند نمي شود.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
تبصره 3: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
91 وزارت علوم، تحقيقات و فنناوري درس خانواده و جمعيت از سال /12/ 21/245281 مورخ 28
92 به ارزش 2 واحد جايگزين درس جمعيت تنظيم خانواده مي گردد. – تحصيلي 93
تبصره 4: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
92 وزارت علوم، تحقيقات و فناروي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ به /7/ 21/100135 مورخ 2
93 – تربيت جايگزين دروس ” تربيت بدني 1″ و تربيت بدني 2″ شده است و از سال تحصيلي 94
براي كليه رشته هاي اجرا مي گردد شايان ذكر است كه دانشجوياني كه با توجه به مصوب وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري داراي شرايط خاص (بيماريهاي خاص و معلوليت) مي باشند بايد به جاي
درس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ دروس ” تربيت بدني ويژه” و ” ورزش ويژه” را اخذ نمايند.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
مجموع دروس عمومي
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته هاي
علوم پايه
نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
1212255 زبان خارجه 3 عمومي 1212256
1 تربيت بدني عمومي 1215151 ورزش 1 1215153
1233044 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1233043
1220565 بهداشت و محيط زيست 2 عمومي 1220565
1213209 فارسي 3 عمومي 1213210
مجموع دروس عمومي
گرايش نام درس
كد درس
رشته هاي
علوم انساني
كد درس
رشته
هاي
علوم پايه
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
تعداد دروس مورد نياز
از هر گرايش براي
دانشجويان كارشناسي
ناپيوسته
مباني نظري
اسلام
انديشه اسلامي 2
2 1233026 1233031
انديشه
اسلامي 1
گذراندن اين درس الزامي
است
انقلاب اسلامي
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
2 1223174 1223175
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
2 1220424 انقلاب اسلامي ايران 1220434
انديشه سياسي امام
خميني
2 1220478 1220479
تاريخ و تمدن
اسلامي
فرهنگ و تمدن اسلام و
ايران
2 1229127 1229128
گذراندن اين درس الزامي
است
آشنايي با منابع
اسلامي
2 1233028 تفسير موضوعي قرآن 1233032
گذراندن تنها يك درس به
انتخاب دانشجو الزامي است
تفسير موضوعي نهج
البلاغه
2 1233039 1233038
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
-1 رشته تربيت بدني: از مجموع دروس عمومي درس دانش خانواده و جمعيت و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-2 رشته هاي آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش و حرفه و فن، امور تربيتي، آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي:
از مجموع دروس عمومي درس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-3 رشته آموزش زبان انگليسي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي
معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-4 رشته تربيت بدني معلم قران كريم: از مجموع دروس عمومي دروس ورزش 1 ، فارسي و زبان خارجه و از
مجموع دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-5 رشته آموزش ديني و عربي: از مجموع دروس عمومي دروس زبان خارجه و ورزش 1 و از مجموع
دروس عمومي معارف طبق جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.
-6 رشته توليدات دامي: از مجموع دروس عمومي درس ورزش 1 و از مجموع دروس عمومي معارف طبق
جدول ملزم به اخذ 8 واحد مي باشد.و همچنين در صورت نگذراندن درس جمعيت تنظيم خانواده در
دوره كارداني دانشجويان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعيت مي باشند. شايان ذكر است
دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند نيازي به گذراندن درس
دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 1: دانشجويان رشته هاي آموزش زبان انگليسي، آموزش حرفه و فن، آموزش ديني و عربي،
آموزش علوم تجربي و آموزش رياضي كه دروس بهداشت و محيط زيست و جمعيت تنظيم خانواده را
در دروه كارداني نگذرانده اند بايد دروس بهداشت و محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را اخذ
نمايند. شايان ذكراست دانشجويان كه در سنوات قبل درس جمعيت تنظيم خانواده را گذرانده اند
نيازي به گذراندن درس دانش خانواده و جمعيت را ندارند.
تبصره 2: در خصوص دانشجويان رشته آموزش ديني و عربي، مجموع 8 واحد دروس عمومي معارف
90 و بعد از آن مي باشد و شامل ساير دانشجويان اين رشته در – مختص به روديهاي سال تحصيلي 91
سنوات قبل كه 6 واحد گذرانده اند نمي شود.
فهرست دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته
95- سال تحصيلي 96
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
تبصره 3: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
91 وزارت علوم، تحقيقات و فنناوري درس خانواده و جمعيت از سال /12/ 21/245281 مورخ 28
92 به ارزش 2 واحد جايگزين درس جمعيت تنظيم خانواده مي گردد. – تحصيلي 93
تبصره 4: به اطلاع دانشجويان و مراكز مجري رشته هاي كارشناسي ناپيوسته مي رساند بنا به بخشنامه
92 وزارت علوم، تحقيقات و فناروي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ به /7/ 21/100135 مورخ 2
93 – تربيت جايگزين دروس ” تربيت بدني 1″ و تربيت بدني 2″ شده است و از سال تحصيلي 94
براي كليه رشته هاي اجرا مي گردد شايان ذكر است كه دانشجوياني كه با توجه به مصوب وزارت
علوم، تحقيقات و فناوري داراي شرايط خاص (بيماريهاي خاص و معلوليت) مي باشند بايد به جاي
درس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ دروس ” تربيت بدني ويژه” و ” ورزش ويژه” را اخذ نمايند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر
٩۵- نيمسال دوم سال تحصيلی ٩۶
١ معاونت آموزشي
کدرشته: ١٧١٢١٢
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1712001 1 آشنايي با فرهنگ و ادبيات
ايران
3 پيش نياز
3 پيش نياز ( 1712002 زبان تخصصي ( 1 2
1712004 بررسي وتحليل مكاتب هنري 3 اختياري 3
1 اصلي 1712003 كارگاه روش تحقيق 2 4
جمع واحد 12
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 زبان تخصصي 1 پيش نياز 1712005 زبان تخصصي 2 1
1712006 حكمت هنر اسلامي 2 اصلي 2
3 اصلي 1712007 مطالعات تطبيقي هنر 1 3
1712008 آشنايي با آراء متفكران در باب 4
هنر
2 اصلي
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 مطالعات تطبيقي هنر 1 اصلي 1712009 مطالعات تطبيقي هنر 2 1
1712010 جامعه شناسي هنر 3 اختياري 2
1712011 آشنايي با هنر و تمدن شرق 3 اختياري 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر
٩۵- نيمسال دوم سال تحصيلی ٩۶
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه( پروژه نهايي) 6 اصلي 1
جمع واحد 6
94 درس پايان نامه از 10 واحد به 6 واحدكاهش يافته است . – توجه: ازنيمسال دوم سال تحصيلي 95
– دانشجوياني كه پايان نامه 10 واحدي را در نيمسال قبل اخذ و در نيمسال دوم بصورت نا تمام باقي مانده است موظفند
پايان نامه 10 واحدي را به اتمام رسانند.
( 90 – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1712158 هنر واسطوره 1
3 اختياري
1712159 هنر ونماد 3 اختياري 2
1712213 * سمينار 4 اختياري 3
جمع واحد 10
90 براي كليه ورودي ها عناوين دروس كد 1712158 از ” اسطوره شناسي (هنر – توجه: از نيمسال دوم سال تحصيلي 91
واسطوره)” به ” هنر واسطوره و كد 1712159 از” نشانه شناسي(هنر ونماد) ” به ” هنر ونماد ” تغيير يافت.
90 براي دانشجويان (به جاي كد ( 1712160 ) با كد( 1712213 ) ارائه مي شود. – * درس سمينار( 4واحد نظري) از نيمسال دوم 91
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر
٩۵- نيمسال دوم سال تحصيلی ٩۶
٣ معاونت آموزشي
90 وبعد از آن ) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1712158 هنر واسطوره 1
3 اختياري
1712159 هنر ونماد 3 اختياري 2
1- كارگاه روش تحقيق 1712210 *سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 2 4
-2 بعداز گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
94 درس پژوهش هنر در ايران و روم با كد( 1712209 )از برنامه درسي حذف گرديد – ازنيمسال دوم سال تحصيلي 95
لذا كليه دانشجويان موظفند دروس آموزش محور را با 8 واحد همراه با درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري) باكد
1712210 ) بگذرانند . )
دروس جبراني(براي كليه دانشجويان شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز
٢ ١٧١٢٠١۵ ھنر و تمدن اسلامي ١ ١
٢ ھنر و تمدن ١٧١٢٠١۶ ھنر و تمدن اسلامي ٢ ٢
اسلامي ١
١٧١٢٠١٧ تجزيه و تحليل و نقد آثار ھنرھاي ٣
تجسمي ٢
٣ ١٧١٢٠١٨ مباني ھنرھاي تجسمي ١ ۴
٢ ١٧١٢٠٢٠ مباني ھنرھاي نمايشي ١ ۵
جمع واحد ١١
توجه:
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر
٩۵- نيمسال دوم سال تحصيلی ٩۶
٤ معاونت آموزشي
الف) دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنان جزء رشته هاي هنري (گليه گرو ه هاي زير مجموعه هنر،معماري و شهرسازي) هستند نياز به
گذراندن دروس جبراني ندارند.
ب) دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنان جزء رشت ههاي غير هنري است ملزم به گذراندن كليه دروس جبراني جدول فوق مي باشند.
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جدول فوق:
91 (با – 91 وقبل از آن براساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا پايان نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
توجه به زير نويسهاي مربوط به آن) 11 واحد درس جبراني گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جدول
فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جدول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول فوق با رعايت پيش نياز دروس به عهده دانشجو مي
باشد. همچنين بديهي است در صورتي كه درس جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد، گذراندن درس جبراني الزامي است.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
95 كد رشته : 121343 – سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشی
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213312 تطور متون شعر فارسي 2 پايه 1
1213227 *حماسه هاي مذهبي و تاريخي 2 اختياري 2
1213313 تطور متون نثر فارسي 2 پايه 3
1213314 مباني ادبيات پايداري 2 تخصصي 4
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213338 ساخت دستوري زبان فارسي 2 پايه 1
1213364 2 *تاريخ تحليلي ادبيات معاصر (با تكيه
بر ادبيات انقلاب اسلامي)
2
اختياري
1213365 تحليل متون نظم پايداري 2 مباني ادبيات پايداري تخصصي 3
1213335 متون نظم و نثر عربي 2 پايه 4
1213366 تاريخ تحليلي ادبيات پايداري فارسي 2 مباني ادبيات پايداري تخصصي 5
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1213337 نظريه ها و نقد ادبي 2 پايه 1
1213367 تحليل متون نثر پايداري 2 مباني ادبيات پايداري تخصصي 2
1213368 مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري 3
ايران و جهان
2 تاريخ تحليلي ادبيات پايداري
فارسي تخصصي
1213341 بلاغت كاربردي 2 پايه 4
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
95 كد رشته : 121343 – سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
توجه: دروس اختياري كه با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است ازمجموعه دروس اختياري مصوب مقطع كارشناسي ارشد
گرايش ادبيات پايداري است كه توسط شوراي تخصصي گروه زبان وادبيات فارسي انتخاب شده است و گذراندن 4 واحد دروس اختياري
براي دانشجو الزامي است .
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213237 1
سمينار(تحقيق و تتبع
نظري)(آموزش محور)
2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1213387 2
شناخت ادبيات دفاع
مقدس(آموزش محور)
2 اختياري
1213388 3
ادبيات نمايشي و ادبيات
پايداري(آموزش محور)
2 اختياري
جمع واحد ٦
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
95 كد رشته : 121343 – سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشی
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1213369 ادبيات حماسي 2 1
1213370 2
مباني و شيوه
هاي سبك
شناسي آثار ادبي
2
1213371 3
جامعه شناسي
ادبيات 2
جمع 6
مشخص شدن مدارك كارشناسي غيرمرتبط جهت گذراندن دروس جبراني جدول فوق:
دانشجوياني كه با مدرك كارشناسي غير از رشته زبان و ادبيات فارسي(محض و دبيري) در گرايش ادبيات پايداري پذيرفته شده اند بايد
هر 6 واحد دروس جبراني را بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
٩٤- کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی قبل از نيمسال اول ٩٥
٩۴- سال تحصيلی ٩۵
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
١
كدرشته: 121412
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 اختصاصي ( 1214047 تئوري حسابداري ( 1 1
1214051 حسابداري دولتي پيشرفته 3 اختصاصي 2
1214049 حسابداري مديريت 3 اختصاصي 3
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 تئوري حسابداري ( 1) اختصاصي ( 1214050 تئوري حسابداري ( 2 1
1214052 تصميم گيري در مسائل مالي 3 اختصاصي 3
1214114 تحليل آماري 2 پيش نياز 4
1214048 حسابرسي پيشرفته 3 اختصاصي 4
جمع واحد 11
93 درس ” تحليل آماري ” صرفاً كد درس از 1214057 به 1214114 تغيير يافته است. – * از نيمسال اول 94
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214054 مسائل جاري در حسابداري 3 اختصاصي 1
1214055 سيستم اطلاعاتي حسابداري** 3 اختياري 2
1214056 بررسي موارد خاص در 3
حسابداري**
3 اختياري
1214053 روشهاي تحقيق وگزارش نويسي* 2 4
پيش نياز
1214058 اقتصاد مديريت** 3 اختياري 5
1214061 سيستم هاي حسابداري** 3 اختياري 6
1214062 پژوهش عملياتي پيشرفته** 3 اختياري 7
جمع واحد 20 سقف مجاز انتخاب
واحد 14 است
*گذراندن دروس پيش نياز اجباري است و نمره آن در معدل ترم و دوره منظور نمي شود.
**اخذ 3 درس از پنج درس اختياري الزامي است.
دانشگاه پيام نور
٩٤- کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی قبل از نيمسال اول ٩٥
٩۴- سال تحصيلی ٩۵
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
٢
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1111296 پايان نامه 4 1
جمع واحد 4
( 90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع
درس
1214111 مهندسي مالي 4 تخصصي 1
جمع واحد 4
90 وبعد ازآن ) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214113 مهندسي مالي 2 تخصصي 1
1214112 * سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 2 بعداز گذراندن كليه 2
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 4
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
٩٤- کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی قبل از نيمسال اول ٩٥
٩۴- سال تحصيلی ٩۵
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
٣
*جدول دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
نوع درس
4 جبراني 1214017 اصول حسابداري 1 1
4 جبراني 1214019 اصول حسابداري 3 2
4 جبراني 1214023 حسابداري ميانه 2 3
جمع واحد 12
*تبصره هاي مربوط به جدول دروس جبراني:
تبصره 1 : دانشجويان رشته مديريت بازرگاني ، مديريت دولتي ، مديريت جهانگردي ، مهندسي صنايع ، اقتصاد و علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي
آموزشي در صورتي كه اصول حسابداري 1 را به ارزش 4 واحد گذرانده باشند نيازي به گذراندن درس جبراني رديف اول را ندارند ولي گذراندن بقيه
دروس الزامي است
تبصره 2 : كليه دانشجويان مهندسي و علوم پايه موظف به گذراندن دروس فوق مي باشند به استشناء مهندسي صنايع كه درتبصره 1 ذكر شده است .
تبصره 3 : دانشجويان رشته مديريت صنعتي در صورتي كه اصول حسابداري 1 و اصول حسابداري 3 را به ارزش 4 واحد گذرانده باشند نيازي به گذراندن
واحدهاي نام برده را ندارند ولي گذراندن درس حسابداري ميانه 2 الزامي است .
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 121414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :حسابرسي.
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214131 1 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 3 ندارد اصلي
1214132 2
كاربرد قوانين ومقررات مالي
و بانكي و بازرگاني در حسابرسي
3 ندارد اصلي
6
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1214137 1 تئوري هاي حسابداري 3 اصلي
1214138 2 حسابرسي سيستم هاي كامپيوتري 3 اصلي
1214139 3 طرح هاي پژوهشي حسابرسي 3 اصلي
1214140 4 حسابرسي داخلي 3 اصلي
توضيحات
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 12
** گذراندن دروس جبراني قبل از شروع ترم اول اجباري است
1
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 121414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :حسابرسي.
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214133 1 مروري بر مباني حسابرسي 3 ويژه همه دانشجويان
1214134 2 زبان تخصصي 2
ويژه دانشجويان داراي مدرك
كارشناسي غير از حسابداري
1214135 3 روش تحقيق 2
ويژه دانشجويان داراي مدرك
كارشناسي غير از حسابداري
1214136 4 تحليل آماري 2
ويژه دانشجويان داراي مدرك
كارشناسي غير از حسابداري
توضيحات
جمع واحد 9
* گذراندن درس مروري بر مباني حسابرسي براي همه دانشجويان اجباري است
** گذراندن دروس جبراني قبل از شروع ترم اول اجباري است
جدول دروس جبراني
2
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشداقتصادانرژی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
كد رشته: 122124
ترم اول
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221238 اقتصادخرد 4 اجباري 1
1221239 اقتصادسنجي 3 اجباري 2
جمع واحد 7
ترم سوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221251 اقتصاد توسعه 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري 1
1221252 اقتصاد ايران 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري 2
1221253 تجارت بين الملل 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري 3
1221256 بيمه حمل و نقل بين المللي 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري 4
1221257 بازاريابي بين الملل 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري 5
1221259 6
اصول مالي وحقوق بازرگاني بين
الملل
3 اقتصاد خرد ، اقتصاد كلان اختياري
جمع واحد 18
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1221224 اقتصاد انرژي 3 اجباري 1
1221225 اقتصاد كلان پيشرفته 4 اجباري 2
1221226 اقتصاد منابع طبيعي 3 اجباري 3
1221240 زبان تخصصي 3 جبراني اجباري 4
1221243 صنايع پتروشيمي 2 جبراني اجباري 5
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشداقتصادانرژی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم سوم( فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1221251 اقتصاد توسعه 3 1
اقتصاد خرد ، اقتصاد
كلان
اختياري
1221252 اقتصاد ايران 3 2
اقتصاد خرد ، اقتصاد
كلان
اختياري
1221253 تجارت بين الملل 3 3
اقتصاد خرد ، اقتصاد
كلان
اختياري
1221256 4
بيمه حمل و نقل بين المللي 3 اقتصاد خرد ، اقتصاد
كلان
اختياري
جمع واحد 12
دانشجويان موظفند از بين دروس جداول مربوط به دروس اختياري 9 واحد را انتخاب كرده بگذرانند.
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 1
جمع واحد 6
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1221254 بازار يابي بين الملل 2 اختياري-الزامي 1
1221255 2
اصول مالي وحقوق بازرگاني بين
الملل 2 اختياري-الزامي
1221260 سمينار تحقيق وتتبع نظري 2 3
جمع واحد 6
پيشنهاد مي شود درس سمينار تحقيق و تتبع نظري با اولويت در موضوعات محوري قراردادهاي نفتي، بازار نفت
وگاز تشكلهاي نفتي وگازي ،نفت غير متعارف ، انرژي هاي تجديد پذير به عنوان جايگزين ، بازاريابي
محصولات انرژي ارائه شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشداقتصادانرژی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
دروس جبراني كارشناسي ارشد اقتصاد براي كليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محوركه رشته كارشناسي آنان اقتصاد بوده است
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1221240 زبان تخصصي 3 1
1221241 اكتشاف و توليد 3 2
1221242 حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده هاي نفتي 2 3
1221243 صنايع پتروشيمي 2 4
جمع واحد 10
دروس جبراني كارشناسي ارشد اقتصاد براي كليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محوركه رشته كارشناسي آنان اقتصاد نمي باشد
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1221240 زبان تخصصي 3 1
1221244 اقتصاد خرد 3 2 2
1221243 صنايع پتروشيمي 2 3
3 1221237 اقتصاد كلان 2 4
جمع واحد 11
توجه: گذراندن دروس جبراني تعيين شده براي دانشجو طبق نظر مركز آموزشي، قبل از دروس اصلي و تخصصي الزامي است.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد اقتصاد اسلامی
٩٤ و بعد از آن – ورودی نيمسال اول سال تحصيلی ٩٥
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
كد رشته : 122122
ترم اول
** براي دانشجويان فراگير نوبت پانزدهم كه درس نظريه اسلامي اقتصاد خرد ميانه اسلامي را در آزمون خود با موفقيت گذرانده اند ،
درس نظريه اسلامي اقتصاد خرد ميانه اسلامي با اقتصاد خرد معادلسازي مي شود و نيازي به گذراندن درس اقتصاد خرد ندارند .
** براي دانشجويان فراگير نوبت پانزدهم كه درس تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلمان را در
آزمون خود با موفقيت گذرانده اند ، درس تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلما ن با عقايد اقتصادي
متفكرين مسلمان معادلسازي مي شود و نيازي به گذراندن درس عقايد اقتصادي متفكرين مسلمان ندارند .
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221206 اقتصاد كلان 3 اصلي 1
1221207 اقتصادسنجي 3 اصلي** 2
1221208 اقتصاد اسلامي 3 2 اقتصاد اسلامي 1 اصلي 3
1221209 پول وبانكداري اسلامي * 2 اختياري 4
جمع واحد 11
**براي دانشجويان فراگير نوبت پانزدهم كه درس اقتصادسنجي ميانه را در آزمون خود با موفقيت گذرانده اند، درس اقتصادسنجي
ميانه با اقتصادسنجي معادلسازي مي شود و نيازي به گذراندن درس اقتصادسنجي ندارند .
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221210 احكام اقتصادي اسلام 2 اصلي 1
1221211 اقتصاد ايران 3 اصلي 2
1221212 روش شناسي علم اقتصاد * 2 اختياري 3
1221213 نظام اقتصادي اسلام * 2 اختياري 4
1221214 ابزارهاي مالي اسلامي * 2 اختياري
جمع واحد 11
*دانشجو حداكثر ملزم به گذراندن 6 واحد از دروس اختياري مي باشد .
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221203 اقتصاد خرد 3 اصلي** 1
1221204 عقايد اقتصادي متفكرين مسلمان * 2 اختياري** 2
1221205 اقتصاد اسلامي 3 1 اصلي 3
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد اقتصاد اسلامی
٩٤ و بعد از آن – ورودی نيمسال اول سال تحصيلی ٩٥
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 1
جمع واحد 6
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221215 * سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 اقتصاد اسلامي 1 سمينار 1
1221178 نقد نظريه هاي سنتي 2 2
اقتصاد خرد _ اقتصاد
كلان
اختياري
1221216 اقتصاد مالي 2 اختياري 3
جمع واحد 6
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم، صرفاً در حوزه اقتصاد اسلامي اخذ و گذرانده شود.
دروس جبراني يا كمبود كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي براي كليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1221217 اقتصاد خردمقدماتي(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) * 3 1
1221218 اقتصاد كلان مقدماتي(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي)* 3 2
جمع واحد 6
* دروس جبراني يا كمبود تحت عنوان اقتصاد خرد مقدماتي و اقتصاد كلان مقدماتي با دروس اقتصاد خردميانه 2 و اقتصاد
كلان ميانه 2 در دوره كارشناسي قابل تطبيق مي باشد. در صورتي كه دارندگان مدرك كارشناسي هر يك از دروس جبراني
اقتصاد خردميانه 2 و اقتصاد كلان ميانه 2 را در دوره كارشناسي گذارنده باشند، نيازي به گذراندن درس جبراني ندارند.
** دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (اقتصاد كشاورزي ، مديريت ها، حسابداري) در صورتي كه هر يك از دروس جبراني را
در دوره كارشناسي به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نيازي به گذراندن آن درس جبراني ندارند.
** دروس جبراني دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط ساير رشته ها طبق جدول فوق مي باشد.
دانشگاه پيام نور
٩٤ – کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی نيمسال اول سال تحصيلی ٩٥
وبعدازآن
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
١
كدرشته: 121412
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 تخصصي ( 1214047 تئوري حسابداري ( 1 1
1214116 حسابداري بخش عمومي 3 پايه 2
1214117 حسابداري مديريت 3 پايه 3
1214114 تحليل آماري 2 اختياري 4
جمع واحد 11
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 تئوري حسابداري ( 1) تخصصي ( 1214050 تئوري حسابداري ( 2 1
1214118 تصميم گيري در مسائل مالي 2 پايه 3
1214125 روش تحقيق پيشرفته 2 اختياري 3
1214120 حسابرسي پيشرفته* 2 پايه 4
جمع واحد 9
* براي دانشجويان فراگير نوبت پانزدهم كه درس حسابرسي پيشرفته به ارزش 3 واحدرا در آزمون خود با موفقيت گذرانده اند،
درس حسابرسي پيشرفته با كد جديد 1214120 به ارزش 2 واحد معادلسازي مي شود.
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214123 مسائل جاري در حسابداري 2 تخصصي 1
1214127 سيستم اطلاعاتي حسابداري** 2 پايه 2
1214124 بررسي موارد خاص در 3
حسابداري**
2 اختياري
( 1214129 سمينار ويژه آموزش محور ( 1 4
بررسي موارد خاص در حسابداري
2 بعداز گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
٩٤ – کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی نيمسال اول سال تحصيلی ٩٥
وبعدازآن
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
٢
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1214130 سمينار ويژه آموزش محور ( 2)تحليل 1
آماري پيشرفته و نرم افزارهاي مرتبط
2
سمينار 1 سمينار
1214126 * چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي 2 اختياري 2
جمع واحد 4
*درس سمينار ويژه آموزش محور ( 1) بررسي موارد خاص در حسابداري بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم اخذ و گذرانده شود.
*جدول دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
نوع درس
3 جبراني 1214128 حسابداري ميانه 2 1
3 جبراني 1214034 حسابداري صنعتي 3 2
جمع واحد 6
*تبصره هاي مربوط به جدول دروس جبراني:
تبصره 1 : دانشجويان رشته مديريت بازرگاني ، مديريت دولتي ، مديريت جهانگردي ، مهندسي صنايع ، اقتصاد و علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي
آموزشي در صورتي كه اصول حسابداري 1 را به ارزش 4 واحد گذرانده باشند نيازي به گذراندن درس جبراني رديف اول را ندارند ولي گذراندن بقيه
دروس الزامي است
تبصره 2 : كليه دانشجويان مهندسي و علوم پايه موظف به گذراندن دروس فوق مي باشند به استشناء مهندسي صنايع كه درتبصره 1 ذكر شده است .
تبصره 3 : دانشجويان رشته مديريت صنعتي در صورتي كه اصول حسابداري 1 و اصول حسابداري 3 را به ارزش 4 واحد گذرانده باشند نيازي به گذراندن
واحدهاي نام برده را ندارند ولي گذراندن درس حسابداري ميانه 2 الزامي است .
دانشگاه پيام نور
٩٤ – کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی نيمسال اول سال تحصيلی ٩٥
وبعدازآن
٩٥- سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی
٣
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
كد رشته : 111513
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115023 سيستم هاي عامل پيشرفته* 3 تخصصي-گروه 1 1
1115024 پايگاه داده پيشرفته* 3 تخصصي-گروه 1 2
1115025 الگوريتم هاي پيشرفته* 3 تخصصي-گروه 1 3
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
– 1 يك درس از تمركز
انتخابي(اصلي) 3 تخصصي-گروه 2
– 2 يك درس از تمركز
انتخابي(اصلي)
3 تخصصي-گروه 2
– 3
يك درس از تمركز
انتخابي(اصلي)
3 تخصصي-گروه 2
– جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
يك درس از تمركز
انتخابي(اصلي)
3 تخصصي-گروه 2
2
يك درس از تمركزهاي
غيرانتخابي(غير اصلي)
3 تخصصي-گروه 2
1115029 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115257 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 سمينار 1
1115271 پردازش موازي 2 تخصصي آموزش محور 2
1115272 مديريت پروژه هاي نرم افزاري 2 تخصصي آموزش محور 3
جمع واحد 6
1. دانشجويان موظفند يكي از سه جدول تمركزهاي زير را به عنوان تمركز اصلي انتخاب نموده و بر اساس آن 4 درس
(معادل 12 واحد) را به عنوان تمركز اصلي بگذرانند. همچنين دانشجويان بايديك درس (معادل 3 واحد) را نيز از تمركز
هاي ديگر به عنوان درس تمركز غير انتخابي غير اصلي را بگذرانند.
2. دانشجويان مي توانند از ليست دروس گروه 3 حداكثر يك درس را انتخاب و جايگزين دروس گروه 2 ( شامل دروس
تمركزي و يا خارج از تمركز ) نمايند .
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
جدول ليست دروس – تمركز سيستم ها
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيشنياز نوع درس
1115265 سيستم هاي توزيع شده 3 تخصصي-گروه 2 1
1115273 رايانش ابري 3 تخصصي-گروه 2 2
1115274 شبك ههاي كامپيوتري پيشرفته 3 تخصصي-گروه 2 3
1115275 4
ارزيابي كارايي سيستم هاي
كامپيوتري
3 تخصصي-گروه 2
جمع 12
جدول ليست دروس – تمركز مديريت داده ها
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيشنياز نوع درس
1115276 داده كاوي 3 تخصصي-گروه 2 1
1115283 سيستم هاي تصميم يار 3 تخصصي-گروه 2 2
1115277 امنيت پايگاه داده 3 تخصصي-گروه 2 3
1115278 بازيابي پيشرفته اطلاعات 3 تخصصي-گروه 2 4
جمع 12
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
٥ معاونت آموزشي
جدول ليست دروس – تمركز مهندسي نرم افزار
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيشنياز نوع درس
1115279 مهندسي نيازمندي ها 3 تخصصي-گروه 2 1
1115280 معماري نرم افزار 3 2
تخصصي-گروه 2
1115026 مهندسي نرم افزار پيشرفته 3 3
تخصصي-گروه 2
1115282 متدولوژي ايجاد نرم افزار 3 4
تخصصي-گروه 2
جمع 12
95 مي توانند از لسيت گروه 3 حداكثر يك درس را انتخاب و جايگزين – دانشجويان از نيمسال اول سال تحصيلي 96
دروس گروه 2 ( شامل دروس تمركزي و يا خارج از تمركز ) نمايند .
جدول ليست دروس تخصصي گروه 3
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيشنياز نوع درس
3 تخصصي-گروه 3 1115284 مباحث ويژه در نرم افزار 1 1
1322069 شناسايي الگو 3 2
تخصصي-گروه 3
1115031 معماري كامپيوتر پيشرفته 3 3
تخصصي-گروه 3
جمع 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد
رشته:..مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار( مخصوص وروديهاي 94 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
٦ معاونت آموزشي
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115157 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 جبراني 1
1111403 پايگاه داده ها 3 جبراني 2
1115114 مهندسي نرم افزار 3 جبراني 3
4
1115143 (كارشناسي كامپيوتر
تجميع و قبل)
معماري كامپيوتر 3 جبراني
1322006 (كارشناسي كامپيوتر
( جديد 93
1115142 طراحي الگوريتم ها جبراني 5
1115113 سيستم هاي عامل جبراني 6
جمع 12
توجه
-1 دانشجو در صورت نگذراندن دروس جبراني فوق، مي بايست حداكثر تا دو درس با تشخيص گروه آموزشي استاني را بگذراند.
-1 كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري و فراگير پذيرفته شده اند در صورتي كه دروس جبراني را نگذرانده باشند، بايستي حداكثر
2 درس از ليت دروس جبراني را با تشخيص گروه آموزشي بعنوان دروس جبراني بگذرانند.
-2 در صورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در هريك از دروس دوره دانش پذيري نمره قبولي كسب كرده باشند نياز به گذراندن در وس
جبراني مربوط آن درس را ندارند. و دروس جبراني ديگري از ليست با تشخيص گروه آموزشي مشخص مي شود. اما درصورت مردودي
دروس فراگير مي بايست درس جبراني مربوط به آن را حداكثر تا 2 درس بگذرانند. در اين حالت درس اصلي مي تواند به صورت همزمان با
درس جبراني انتخاب شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه اتمي و مولكولي)
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته : 111336
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 1
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 2
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 3
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 4
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 5
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
مكانيك كوانتومي
پيشرفته 1 الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
2
درس اختياري مشترك **يا درس ■
تخصصي
3
اختياري
مشترك
1113215 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 2يا جدول شماره 1
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك و يا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه اتمي و مولكولي)
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي ٩١
*انتخاب درس ازجدول شماره 3ليست دروس اختياري مشترك (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
90 وبعد ازآن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 1 سمينار(تحقيق
وتتبع نظري)
2 *
بعد از
گذراندن آليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 6
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول شماره 1:ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113165 الكترونيك كوانتومي 3 1
1113166 فيزيك ليزر 3 2
2 1113217 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته 1 3
2 1113218 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته 2 4
آزمايشگاه اتمي و
مولكولي پيشرفته 1
1113339 5
موضوعات ويژه در زمينه اتمي –
مولكولي 3
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 *دروس اختياري مشترك 3 طبق جدول دروس اختياري
مشترك
الزامي
2 *دروس اختياري مشترك 3 طبق جدول دروس اختياري
مشترك
الزامي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه اتمي و مولكولي)
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جمع واحد 13
جدول شماره 2: ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3 مكانيك آماري
پيشرفته 1
1113380 اسپكتروسكوپي ليزيري 3 4
جمع واحد 12
(90- جدول شماره 3: ليست دروس اختياري مشترك (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل ازسال تحصيلي 91
* توجه : 1) در صورتيكه دانشجو در شيوه پژوهش محور هر يك از دروس اختياري مشترك را بگذراند نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي اعلام
شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
ديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
1113244 مكانيك كلاسيك* 3 1
3 الكتروديناميك 1 * 1113245 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 * 1113246 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه اتمي و مولكولي)
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
دروس جبراني براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور وپژوهش محور
جدول شماره 4 : دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك(كليه گرايشها)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
95 وبعد – جدول شماره 6: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با توجه – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه گرانش و فيزيك نجومي)
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111334
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 1
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 2
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 3
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 4
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 5
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 مكانيك كوانتومي 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
پيشرفته 1
الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
درس اختياري مشترك **يا درس ■ 2
تخصصي
3 اختياري
مشترك
1113211 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1 يا جدول شماره 2
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه گرانش و فيزيك نجومي)
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
توجه :دانشجو موظف است دو درس( 6واحد درسي) از جدول فوق را اخذ و بگذراند.
90 و بعد ازآن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
*
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 6
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول شماره 1 ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 نسبيت 1113174 گرانش 1 1
3 گرانش 1 1113175 گرانش 2 2
1113202 كيهان شناسي 3 3
جمع واحد 9
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 تخصصي 1113253 نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 1
1113255 موضوعات ويژه در زمينه فيزيك بنيادي 3 تخصصي 2
1113252 موضوعات ويژه در زمينه ذرات بنيادي 3 تخصصي 3
جمع واحدي كه بايد گذرانده شود 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه گرانش و فيزيك نجومي)
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول شماره 2 ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
دروس جبراني براي كليه دانشجويان آموزش محور و پژوهش محور
جدول شماره 3 : دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك(كليه گرايشها)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل از آن – جدول شماره 4: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
95 وبعد از آن – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با توجه – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه هسته اي )
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كدرشته: 111335
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 1
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 2
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 3
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 4
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 5
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
مكانيك كوانتومي
پيشرفته 1 الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
2
درس اختياري مشترك **يادرس ■
تخصصي
3
اختياري
مشترك
1113213 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
. ** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 2يا جدول شماره 1
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه هسته اي )
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(٩٠- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي ٩١
*انتخاب درس از جدول شماره 3 ليست دروس اختياري مشترك (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
90 وبعد ازآن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
*
2
بعد از
گذراندن آليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 6
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول شماره 1 ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113168 فيزيك هسته اي پيشرفته 1 1
3 فيزيك هسته اي پيشرفته 1 1113169 فيزيك هسته اي پيشرفته 2 2
1113170 3
موضوعات ويژه در زمينه فيزيك
هسته اي
3
2 همزمان با فيزيك هسته اي پيشرفته 1 1113193 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته 1 4
2 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته 1 1113194 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته 2 5
1113195 فيزيك راكتور پيشرفته 3 6
1113196 شيمي هسته اي 3 فيزيك هسته اي پيشرفته 1 7
1113197 ساختار هسته 3 فيزيك هسته اي پيشرقته 1 8
جمع واحد 22
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 *دروس اختياري مشترك 3
طبق جدول دروس اختياري
مشترك
الزامي
2 *دروس اختياري مشترك 3
طبق جدول دروس اختياري
مشترك
الزامي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه هسته اي )
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول شماره 2 ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
جدول شماره 3 ليست دروس اختياري مشترك (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
* توجه : 1) در صورتيكه دانشجو در شيوه پژوهش محور هر يك از دروس اختياري مشترك را بگذراند نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي اعلام
شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
دروس جبراني براي آليه دانشجويان شيوه آموزش محور وپژوهش محور
جدول شماره 4( ليست دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي فيزيك(كليه گرايشها))
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل از آن – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
1113244 مكانيك كلاسيك* 3 1
3 الكتروديناميك 1 * 1113245 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 * 1113246 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه هسته اي )
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
95 وبعد از آن – جدول شماره 6: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با توجه – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه حالت جامد)
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
.كد رشته: 111332
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 1
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 2
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 3
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 4
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 5
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
مكانيك كوانتومي
پيشرفته 1 الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
2
درس اختياري مشترك **يا درس ■
تخصصي
3
اختياري
مشترك
1113209 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 2يا.جدول شماره 1
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك ( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه حالت جامد)
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
انتخاب درس از جدول شماره 3 (دروس اختياري مشترك مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
*
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 6
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول شماره 1(ليست دروس تخصصي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113162 فيزيك حالت جامد پيشرفته 1 1
3 فيزيك حالت جامد پيشرفته 1 1113163 فيزيك حالت جامد پيشرفته 2 2
1113164 3
موضوعات ويژه در زمينه
حالت جامد
*
3 فيزيك حالت جامد پيشرفته 1
1113180 4
آزمايشگاه فيزيك حالت
جامد پيشرفته 1
2
همزمان با فيزيك حالت جامد
پيشرفته 1
1113181 5
آزمايشگاه فيزيك حالت جامد
پيشرفته 2
2
آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته
1
جمع واحد 13
*
91 براي كليه دانشجويان – پيش نياز درس فيزيك حالت جامد پيشرفته 1 براي درس موضوعات ويژه در زمينه حالت جامد از نيمسال دوم سال تحصيلي 92
اعمال گرديد.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 *دروس اختياري مشترك 3
طبق جدول دروس اختياري
مشترك الزامي
2 *دروس اختياري مشترك 3
طبق جدول دروس اختياري
مشترك الزامي
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه حالت جامد)
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول شماره 2( ليست دروس اختياري مشترك)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
جدول شماره 3 (دروس اختياري مشترك مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
* توجه : 1) در صورتيكه دانشجو در شيوه پژوهش محور هر يك از دروس اختياري مشترك را بگذراند نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي اعلام
شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
دروس جبراني براي دانشجويان شيوه آموزش محور وپژوهش محور
جدول شماره 4: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك(كليه گرايشها)
94 وقبل از آن – جدول شماره 5 : دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
1113244 مكانيك كلاسيك* 3 1
3 الكتروديناميك 1 * 1113245 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 * 1113246 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه حالت جامد)
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
95 وبعد از آن – جدول شماره 6: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
توجه به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن
دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كدرشته: 111333
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 2
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 3
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 4
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 5
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 6
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
مكانيك كوانتومي
پيشرفته 1 الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
2
درس اختياري مشترك **يادرس ■
تخصصي
3
اختياري
مشترك
1113207 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 2يا جدول شماره 1
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
توجه: دانشجو موظف است دو درس ( 6واحد درسي) از جدول فوق را اخذ و بگذرانند.
*در صورتيكه دانشجودرس نظريه ميدان هاي كوانتومي 1با كد ( 1113253 )را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با كد اعلام شده از جدول
شماره 1 مجدداً اخذ و بگذراند
90 و بعد ازآن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)* 1
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 8
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113249 كيهان شناسي 3 تخصصي 1
3 تخصصي 1113253 *نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 2
1113255 3
موضوعات ويژه در زمينه فيزيك
بنيادي 3 تخصصي
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول شماره 1 ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113171 مكانيك كوانتومي پيشرفته 3 1
مكانيك كوانتومي
پبشرفته 2
3 1113172 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته 1 2
1113173 موضوعات ويژه( در زمينه ذرات بنيادي ) 3 3
3 1113239 نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 4
جمع واحد 12
جدول شماره 2 ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
دروس جبراني براي كليه دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور
جدول شماره 3 :ليست دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك(كليه گرايشها)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل – جدول شماره 4: ليست دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
95 وبعد از آن – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با توجه – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كدرشته: 111333
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 2
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 3
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 4
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 5
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 6
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
مكانيك كوانتومي
پيشرفته 1 الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
2
درس اختياري مشترك **يادرس ■
تخصصي
3
اختياري
مشترك
1113207 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 2يا جدول شماره 1
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
توجه: دانشجو موظف است دو درس ( 6واحد درسي) از جدول فوق را اخذ و بگذرانند.
*در صورتيكه دانشجودرس نظريه ميدان هاي كوانتومي 1با كد ( 1113253 )را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با كد اعلام شده از جدول
شماره 1 مجدداً اخذ و بگذراند
90 و بعد ازآن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)* 1
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 8
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113249 كيهان شناسي 3 تخصصي 1
3 تخصصي 1113253 *نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 2
1113255 3
موضوعات ويژه در زمينه فيزيك
بنيادي 3 تخصصي
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول شماره 1 ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113171 مكانيك كوانتومي پيشرفته 3 1
مكانيك كوانتومي
پبشرفته 2
3 1113172 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته 1 2
1113173 موضوعات ويژه( در زمينه ذرات بنيادي ) 3 3
3 1113239 نظريه ميدان هاي كوانتومي 1 4
جمع واحد 12
جدول شماره 2 ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
دروس جبراني براي كليه دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور
جدول شماره 3 :ليست دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك(كليه گرايشها)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل – جدول شماره 4: ليست دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (زمينه ذرات بنيادي)
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
95 وبعد از آن – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 (با توجه – 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
به زير نويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس
جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١١:٠۴
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١١ -رفتارحركتي-رشدحركتي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بھروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠١٢ ٣٩۵١ ٣ رشدوتكامل حركتي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٠٢٣ جزوه رشد حرکتي فرناز ترابي ٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٠١۶ ٣٩۵١ ۴ يادگیري حركتي ١٢ ٠ ٢ تستي ٧۵۴١ كتاب يادگیري حركتي و اجرا: از اصول تا تمرين ريچارد اي. اشمیت مھدي نمازي زاده-
سید محمد كاظم
واعظ موسوي
١٠ و ١١ مطالعه شود. ،٩ ،٨ ،٧ ،٢ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ١
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢٣ ٣٩۵١ ۵ شنا ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵٠٧٣ آزمايشي آموزش شنا ١و ٢ عباسعلي گائیني ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٣٠٢ ٣٩۵١ ۶ روش و طرح ھاي تحقیق در علوم
رفتارحركتي
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٠ آزمايشي روش تحقیق در فعالیت ھاي جسماني توماس جري آر., نلسون جك
كي., سیلورمن استفن جي.
ابوالفضل فراھاني-
فاطمه عبدوي-
مرتضي رضايي صوفي
٣ و ۴ مطالعه شود. ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٣٠٢ ٣٩۵١ روش و طرح ھاي تحقیق در علوم
رفتارحركتي
تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربیت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٣ و ١٨ مطالعه شود. ،١٢ ،١١ ،١٠ ، فصل ھاي ٩
١٢١۵٣٠٣ ٣٩۵١ ٧ كنترل حركتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٧٧٠ كتاب كنترل و يادگیري حركتي ريچارد اشمیت-لي حسن خلجي ، عباس
بھرام ، احمد فرخي
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ، ٢٠٠٨ ١٣٨٧ نرسي فصل ھاي ٣
١٢١۵٣٠۴ ٣٩۵١ ٨ روش ھاي آماري ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربیتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٣٠۵ ٣٩۵١ ٩ رشد جسماني ١۶ ٠ ٢ تستي ۶۵۶٧ كتاب نمو انسان پس از تولد سینكلیر – دنجرفیلد محمود شیخ-پونه
مختاري
٢٠٠۵ ١٣٨۴ دانشگاه تھران
١٢١۵٣۵٠ ٣٩۵١ ١٠ مباني عملكرد انسان ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٣۵ كتاب عصب شناسي حركت انسان چارلز لئونارد پونه مختاري ٢٠٠۵ ١٣٨۴ دانشگاه امام
حسین
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣۵١ ٣٩۵١ ١١ ارزيابي رشد حركتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨۶٩٢ كتاب رشد حركتي كاتلین ھیوود-نانسي گچل اصلانخاني و شجاعي ٢٠١١ ١٣٩٠ علم و حركت فصل ھاي ١
١٢١۵٣۵١ ٣٩۵١ ارزيابي رشد حركتي تستي ٨٨٠٧ كتاب رشد حركتي در دوره طفولیت جان پايك محمدعلي اصلانخاني
، نصور احمدي ، الھام
عظیم زاده ، مھدي
رافعي بروجني، زھرا
پورآقايي اردكاني
٨ و ٩ مطالعه شود. ، ٢٠١١ ١٣٩٠ علم و حركت فصل ھاي ٧
١٢١۵٣۵٢ ٣٩۵١ ١٢ تربیت بدني رشدي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٧٢ كتاب اصول و روش شناسي تمرين (از کودکي
تا قھرماني)
تئودور بومپا خسرو ابراھیم ٢٠٠٢ ١٣٨١ يزداني
١٢١۵٣۵٣ ٣٩۵١ ١٣ رشد حركتي در طول عمر ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٨٠ كتاب رشد حرکتي انسان پاين و ايساکس خلجي،کاشاني،
مکبريان، حیدريان،
اشتري
١٧ و ١٨ مطالعه ،١۶ ،١۵ ،١٢ ،٩ ،۴ ،٣ ،٢ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ کتاب ايران-آيیج فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٣۵۵ ٣٩۵١ ١۴ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١١٣ كتاب زبان تخصصي در رفتار حرکتي فرناز ترابي، رومینا ابراھیم ٢٠١۵ ١٣٩۴ حتمي
١٢١۵٣۵۵ ٣٩۵١ زبان تخصصي تستي ٨١٧۴ آزمايشي زبان تخصصي (رشته تربیت بدني) آذر آقاياري- ابوالفضل فراھاني-
محمود علیمحمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٣۵۶ ٣٩۵١ ١۵ رايانه پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵١١۶ درسنامه كاربرد كامپیوتر اكبر شیر كوند- ابوالفضل ھدايتي
آذري
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١۵٣۶٩ ٣٩۵١ ١۶ عوامل موثر بر رشد حركتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨۴۵ كتاب رشد و تكامل حركتي در طول عمر كاتلین ھیوود مھدي نمازي زاده ،
محمد علي
اصلانخاني
۴ و ۵ مطالعه شود. ،٣ ،٢ ، ٢٠٠٨ ١٣٨٧ سمت فصل ھاي ١
١٢١۵٣۶٩ ٣٩۵١ عوامل موثر بر رشد حركتي تستي ٩٣٨٨ كتاب درك رشد حركتي در دوران مختلف
زندگي
عباس بھرام ، محسن شفیع زاده ٢٠٠٨ ١٣٨٧ نرسي
– ١٢١۵٣٧٠ ٣٩۵١ ١٧ سمینار رشد حركتي ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٧٢ ٣٩۵١ ١٨ اختلالات رشد و يادگیري حركتي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢٩ كتاب تحلیل پیشرفته رشد حركتي كاتلین ھیوود، ماري آن رابرتون،
نانسي گچل
علیرضا فارسي،
فھیمه حبیبي فر
٢٠١۴ ١٣٩٣ آونگ و علم و
حركت
١٢١۵٣٧٣ ٣٩۵١ ١٩ روانشناسي ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٨٢ كتاب روانشناسي ورزش از تئوري تا عمل مارک اچ انشل سید علي اصغرمسدد ٢٠٠٩ ١٣٨٨ اطلاعات
١٢١۵٣٧۴ ٣٩۵١ ٢٠ اصول و فلسفه تربیت بدني و
ورزش (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٢٨ كتاب اصول و فلسفه تربیت بدني و ورزش خلجي و ھمکاران ٢٠١١ ١٣٩٠ پژوھشکدده
تربیت بدني
– ١٢١۵٣٧۵ ٣٩۵١ ٢١ سمینار (تحقیق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٧۶ ٣٩۵١ ٢٢ روانشناسي رشد (آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴٣٣ كتاب روان شناسي رشد( ١) سیف – كديور – كرمي نوري- لطف
آبادي
٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت جلد ١ مطالعه شود.
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١١:٠۴
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١١ -رفتارحركتي-رشدحركتي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢١۵۴٣۶ ٣٩۵١ ٢٣ آزمايشگاه رفتارحركتي ۶۴ ٢ ٠ تشريحي ٨٨٢۵ كتاب راھنماي آزمايشگاھي براي رشد و
تکامل حرکتي در طول عمر
کتلین ھي وود عباس بھرام ٢٠٠٩ ١٣٨٨ سمت
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ٢صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 2 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٥:١٧
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٦ -روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي(عقب مانده ذھني)
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٠ و ١٢ حذف شود. ،٦ ،٥ ، ١٢١٧٢١۶ ٣٩۵١ ٢ روانشناسي تحولي ٨ ٠ ٢ ١ تستي ۵۴۵۵ آزمايشي روانشناسي رشد ١ منيژه كرباسي ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٤
١٢١٧٢٢١ ٣٩۵١ ٣ روانشناسي يادگيري ٨ ٠ ٢ تستي ۵٢٧١ آزمايشي روانشناسي يادگيري حسين زارع ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ١١ و ١٢ حذف شود.
١٢١٧٢٢۶ ٣٩۵١ ۴ روانشناسي تحولي ٨ ٠ ٢ ٢ تستي ۵۵٧٩ آزمايشي روانشناسي رشد ٢ حميد كمرزرين ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١٧٢۵۴ ٣٩۵١ ۵ روش تحقيق (كمي و كيفي) ١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٣٣۶ ٣٩۵١ ۶ ھوش و عقب ماندگي ذھني
(كودني)
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٧٩٨ كتاب عقب ماندگي ذھني(تعريف، طبقه بندي
و نظامهاي حمايتي) ويرايش ١٠
جديدترين ويرايش انجمن عقب ماندگي
ذھني آمريكا
احمد به پژوه، ھادي ھاشمي ٢٠١٠ ١٣٨٩ دانشگاه تهران
١٢١٧٣٣٧ ٣٩۵١ ٧ اختلالات يادگيري ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٧٩٩ كتاب ناتوانيهاي يادگيري،نظريه،تشخيص
،راھبردھاي تدريس
ژانت لرنر عصمت دانش ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه شهيد
بهشتي
از ابتداي كتاب تا صفحه ٢٧٣ مطالعه شود.
١٢١٧٣٣٨ ٣٩۵١ ٨ نظريات تربيتي مكاتب فلسفي ٢۴ ٠ ٣ تستي ٧۵٢٧ كتاب مكاتب فلسفي وآراءتربيتي جرالد لي. گوتک محمدجعفر پاک
سرشت
٢٠ و ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٨ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ٤
حذف شود.
١٢١٧٣۵٠ ٣٩۵١ ٩ اصول و روشهاي آموزش و پرورش
عقب ماندگان ذھني
١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٣٨ كتاب روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
جامعه ، مدرسه و خانواده
مايكل ام. ھاردمن، كليفورد جي.
درو، ام. وينستون اگن
فريبا يادگاري، حميد
عليزاده ، كامران
گنجي ، مجيد
يوسفي لويه
٥ و ٩ مطالعه شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ دانژه فصل ھاي ٤
٦ و ٧ مطالعه شود. ،٤ ، ١٢١٧٣۵١ ٣٩۵١ ١٠ بازپروري حركتي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٠۴ كتاب تربيت بدني برا ي کودکان کم توان ذھني کارل آيشتات، باري لاوي رضا متقياني ٢٠١۴ ١٣٩٣ مدرسه فصل ھاي ٢
١٢١٧٣۵٢ ٣٩۵١ ١١ روشهاي تحقيق پيشرفته ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١٣ و ١٤ حذف شود. ،١١ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٤
١٢١٧٣۵٣ ٣٩۵١ ١٢ بازپروري تكلمي و اكتسابهاي
آموزشگاھي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٠۶ كتاب اختلالات زبان و گفتار در كودكان جان آيزنسون حميد عليزاده ٢٠١۶ ١٣٩۵ رشد
١٢١٧٣۶۵ ٣٩۵١ ١٣ مباني نظري و كاربرد آزمونهاي
رواني
١۶ ٨ ١ ١ تستي ١٠٢٣٢ كتاب آزمونهاي رواني مباني نظري و فنون
کاربردي
ھادي بهرامي ٢٠١۵ ١٣٩۴ دانشگاه علامه
طباطبايي
١٢١٧٣۶۵ ٣٩۵١ مباني نظري و كاربرد آزمونهاي
رواني
تستي ٩١۴٣ كتاب مقياسهاي اندازه گيري در روانشناسي
روانشناختي
حسين زارع و حسن عبداله زاده ٢٠١٢ ١٣٩١ آييژ
راھنماي گام به : spss ١٢١٧٣۶۶ ٣٩۵١ ١۴ آمار استنباطي (پيشرفته) ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٠۶ كتاب راھنماي نجات
گام براي تحليل داده ھا با استفاده از
spss برنامه
١٨ و ١٩ مطالعه ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ، جولي. پلنت اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ١٠
شود.
١٢١٧٣۶۶ ٣٩۵١ آمار استنباطي (پيشرفته) تستي ٩١١٠ كتاب روشهاي آماري در روانشناسي و ساير
علوم رفتاري
دنيس ھويت ، دانكن كرامر پاشا شريفي، نجفي
زندي، ميرھاشمي،
معنوي پور، نسترن
شريفي
٢٣ و ٢٨ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ، ٢٠١۶ ١٣٩۵ سخن فصل ھاي ٧
مطالعه شود.
١٢١٧٣۶٧ ٣٩۵١ ١۵ آشنايي با اصول ژنتيك ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢١ كتاب مشاوره ژنتيک براي عموم (ھرآنچه ھمه
مردم حتي پزشکان بايد درباره مشاوره
ژنتيک بدانند)
٤ و ٨ مطالعه شود. ،٣ ،٢ ، حامدرضا گودرزي ، کريم دلبري ٢٠١۴ ١٣٩٣ تيمورزاده فصل ھاي ١
١١ و ١٨ مطالعه شود. ،٤ ،٣ ،٢ ، ١٢١٧٣۶٧ ٣٩۵١ آشنايي با اصول ژنتيك تستي ١٠١٢٢ كتاب کودکان استثنايي(سندرم ھا) فريدون يارياري ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند فصل ھاي ١
١٢١٧٣۶٨ ٣٩۵١ ١۶ بازپروري شغلي و حرفه اي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٣٣ كتاب مباني توانبخشي سيدمجيد ميرخاني ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه علوم
بهزيستي و
توانبخشي
١٢١٧٣۶٩ ٣٩۵١ ١٧ روانشناسي باليني كودك ١۶ ٨ ١ ١ تستي ١٠١٢٣ كتاب اصول روانشناسي باليني کودک شهرام وزيري، فرح لطفي
کاشاني
٢٠١۶ ١٣٩۵ ارسباران
– ١٢١٧٣٧٠ ٣٩۵١ ١٨ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣٧١ ٣٩۵١ ١٩ تشخيص،درمان و
توانبخشي،عقب ماندگي
ذھني،اختلالات فراگير رشد و
اختلالات سايكوتيك (آموزش
محور)
١۶ ٨ ١ ١ تستي ٩٧٢۶ كتاب دانش آموز استثنايي، مقدمه اي بر
آموزش ويژه
دانيل.پي.ھالاھان ، جيمز
ام.کافمن
حميد عليزاده و
ھمکاران
٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ٤ مطالعه شود.
١٢١٧٣٧١ ٣٩۵١ تشخيص،درمان و
توانبخشي،عقب ماندگي
ذھني،اختلالات فراگير رشد و
اختلالات سايكوتيك (آموزش
محور)
تستي ٩٧٢٧ كتاب روانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا
بزرگسالي (جلد دوم)
پريرخ دادستان ٢٠١۴ ١٣٩٣ سمت بخش ششم (فصل ھاي ١٨ و ١٩ ) مطالعه شود.
١٢١٧٣٧٢ ٣٩۵١ ٢٠ نظريه ھاي رشد ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٢٧ كتاب نظريه ھاي رشد(مفاھيم و كاربردھا) ويليام كرين غلامرضا خويي نژاد،
علي رضا رجايي
١٧ و ١٨ حذف شود. ،١٥ ،١٤ ،٩ ،٨ ،٥ ،٤ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢١ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٥:١٥
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٥ -روانشناسي شخصيت
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ ٢ روانشناسي شناختي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶۶۶٩ كتاب روانشناسي شناختي حافظه (ويراست
جديد)
مارك كين -مايكل آيزنك حسين زارع، پروانه
نهروانيان ، حسن
عبداله زاده
٢٠١٣ ١٣٩٢ آييژ فصل ١ مطالعه شود.
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ روانشناسي شناختي تستي ٩۶۴۶ كتاب روانشناسي شناختي (زبان و تفكر) مارك كين،مايكل آيزينك حسين زارع ، مهدي
باقرپسندي
٢ و ٣ حذف شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١
١٠ و ١٢ حذف شود. ،٦ ،٥ ، ١٢١٧٢١۶ ٣٩۵١ ٣ روانشناسي تحولي ٨ ٠ ٢ ١ تستي ۵۴۵۵ آزمايشي روانشناسي رشد ١ منيژه كرباسي ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٤
١٣ و ١٤ حذف شود. ، ١٢١٧٢٣٨ ٣٩۵١ ۴ روانشناسي شخصيت ٨ ٠ ٢ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ھاي ١٢
١٢١٧٢۵۴ ٣٩۵١ ۵ روش تحقيق (كمي و كيفي) ١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٢۵٩ ٣٩۵١ ۶ نظريه ھا و فنون مشاوره و روان
درماني
١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵۵۶٧ آزمايشي نظريه ھاي مشاوره و روان درماني مرتضي ترخان -عليرضا يوسفي-
فرھاد شقاقي
٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١٧٣٣٩ ٣٩۵١ ٧ روانشناسي عمومي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩٢۶ كتاب متن كامل زمينه روانشناسي ھيلگارد
(تك جلدي)
٦ و ٧ مطالعه شود. ،٥ ، اتكينسون-اسميت- ھوكسما براھني و ھمكاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ٤
١٢١٧٣۴٠ ٣٩۵١ ٨ روانشناسي رشد ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢۴ كتاب روانشناسي رشد کارول براون مهناز علي اکبري
دھکردي
٢٠١۴ ١٣٩٣ روان بخش اول مطالعه شود.
١٢١٧٣۴٠ ٣٩۵١ روانشناسي رشد تستي ٩٨٠١ آزمايشي روانشناسي رشد (نظريه ھا، پژوھشها و
آزمونها)
مهناز علي اكبري دھكردي ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٤ و ١٦ حذف شود. ،٢ ، ١٢١٧٣۴١ ٣٩۵١ ٩ انگيزش و ھيجان پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۵٢ كتاب انگيزش وھيجان جان مارشال ريو يحيي سيد محمدي ٢٠١۶ ١٣٩۵ ويرايش فصل ھاي ١
١٢١٧٣۴٢ ٣٩۵١ ١٠ بررسي تفصيلي نظريه ھا و
مكاتب شخصيت
٢۴ ٠ ٣ تستي ٩١١۶ كتاب شخصيت( نظريه ھا و پژوھش) لورانس.اي پروين محمدجعفر جوادي و
پروين كديور
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٣ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ آييژ فصل ھاي ٢
راھنماي گام به : spss ١٢١٧٣۵۴ ٣٩۵١ ١١ آمار پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٠۶ كتاب راھنماي نجات
گام براي تحليل داده ھا با استفاده از
spss برنامه
١٨ و ١٩ مطالعه ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،١١ ، جولي. پلنت اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ١٠
شود.
١٢١٧٣۵۴ ٣٩۵١ آمار پيشرفته تستي ٩١١٠ كتاب روشهاي آماري در روانشناسي و ساير
علوم رفتاري
دنيس ھويت ، دانكن كرامر پاشا شريفي، نجفي
زندي، ميرھاشمي،
معنوي پور، نسترن
شريفي
٢٣ و ٢٨ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ، ٢٠١۶ ١٣٩۵ سخن فصل ھاي ٧
مطالعه شود.
١٢١٧٣۵۵ ٣٩۵١ ١٢ علم النفس و مقايسه آن با
روانشناسي جديد
١۶ ٠ ٢ تستي ٩١۴٠ كتاب علم النفس : روانشناسي از ديدگاه
دانشمندان مسلمان
عثمان محمد نجاتي سعيد بهشتي ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١١ و ١٣ حذف شود.
١٢١٧٣۵۶ ٣٩۵١ ١٣ آسيب شناسي رواني (با توجه
ويژه به اختلالات شخصيت)
DSM ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۶١٩۴ كتاب آسيب شناسي رواني ١ بر اساس
( ۵(جلد اول ويراست ١٢
جرالد ديويسون، جان نيل ، آن
كرينگ،شري.ال.جانسون
مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ ويرايش فصل ھاي ٤ و ٥ مطالعه شود.
١٢١٧٣۵۶ ٣٩۵١ آسيب شناسي رواني (با توجه
ويژه به اختلالات شخصيت)
تستي ٩٩٠٩ كتاب آسيب شناسي رواني (جديد بر اساس
ويراست ١٢ (جلد دوم) ( DSM-5
جرالد ديويسون، جان نيل، آن
كرينگ، شري.ال.جانسون
٨ و ١٣ بطور کامل مطالعه شود و بقيه فصل ، مهدي دھستاني ٢٠١۶ ١٣٩۵ ويرايش فصل ھاي ٧
ھا فقط خلاصه فصل مطالعه شود.
١٢١٧٣۵٧ ٣٩۵١ ١۴ ھوش و استعداد و سنجش آن ١۶ ٨ ١ ١ تستي ١٠١٢۶ كتاب اصول روانسنجي و ھوش آزمايي کامبيز کامکاري ، غلامعلي افروز ٢٠٠٩ ١٣٨٨ موسسه
انتشارات
دانشگاه تهران
١٢١٧٣۵٧ ٣٩۵١ ھوش و استعداد و سنجش آن تستي ٩٩٠٣ كتاب مجموعه آزمونهاي استعداد چند بعدي
MAB
داگلاس ان. جکسون اکبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش
١٢١٧٣۵٨ ٣٩۵١ ١۵ پسيكوفيزيولوژي و
نوروپسيكولوژي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٩٠٨ كتاب مباني نوروسايکولوژي انسان(جلد دوم) برايان کولب، ايان ک. ويشاو احمد علي پور ،
مژگان آگاه ھريس،
عبدالرضا منصوري راد،
عطاءاله محمدي
٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١٧ و ٢١ حذف شود.
١٢١٧٣۵٩ ٣٩۵١ ١۶ كاربرد آزمونهاي شخصيت ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ۶٣۵١ كتاب آزمونهاي روانشناختي (ارزشيابي
شخصيت و سلامت رواني)
علي فتحي آشتيان -محبوبه
داستاني
٢٠١۴ ١٣٩٣ بعثت از صفحه ١٥١ تا صفحه ١٧٣ و از صفحه ٢٩١ تا صفحه
٣۶٠ حذف شود.
١٢١٧٣۶٠ ٣٩۵١ ١٧ روش تحقيق پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١٣ و ١٤ حذف شود. ،١١ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٤
١٢١٧٣۶١ ٣٩۵١ ١٨ سمينار يافته ھاي جديد در
روانشناسي شخصيت
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣۶٢ ٣٩۵١ ١٩ بررسي مسائل بهداشت رواني
در ايران و جهان
١٣ و ١٤ حذف شود. ،٩ ،٨ ،٥ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢۵ كتاب بهداشت رواني جفري نويد و اسپنسر راتوس يحيي سيدمحمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فصل ھاي ٢
– ١٢١٧٣۶٣ ٣٩۵١ ٢٠ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٣ و ١٦ حذف شود. ،١٢ ،٩ ، ١٢١٧٣۶۴ ٣٩۵١ ٢١ رشد شخصيت (آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٧٢ كتاب رشد و شخصيت كودك ھنري ماسن و ھمكاران مهشيد ياسايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ مركز فصل ھاي ٨
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٢ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٧
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٩ -رو انشناسي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١١١٧٠٠٨ ٣٩۵١ ٢ روشهاي آماري پيشرفته ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٣٢٩ آزمايشي استنباط آماري در روانشناسي و علوم
تربيتي
فرھاد شقاقي – پرويز نصيري ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور فصل ٥ مطالعه شود.
١١١٧٠٠٨ ٣٩۵١ روشهاي آماري پيشرفته تستي ٩١١٠ كتاب روشهاي آماري در روانشناسي و ساير
علوم رفتاري
دنيس ھويت ، دانكن كرامر پاشا شريفي، نجفي
زندي، ميرھاشمي،
معنوي پور، نسترن
شريفي
٢٣ و ٢٨ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٨ ، ٢٠١۶ ١٣٩۵ سخن فصل ھاي ٧
مطالعه شود.
١٢١٧٠١١ ٣٩۵١ ٣ روش تحقيق درروان شناسي ١۶ ٨ ١ ٢ تستي ۵٢٠٣ آزمايشي روش ھاي تحقيق در روانشناسي و
علوم تربيتي
علي دلاور ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور فصل ١٣ حذف شود.
١٢١٧٠١۴ ٣٩۵١ ۴ شخصيت (نظريه ھاومفاھيم ) ١٨ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١٧٠٧٠ ٣٩۵١ ۵ متون تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣١٣ كتاب منون تخصصي روانشناسي بر اساس
ويراست )Discovering Psychology
چهارم)
chapter review) 1، 3، مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فقط خلاصه ھاي فصل ھاي( ، 4
١٢ و ١٣ مطالعه شود . ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵
١٢١٧٠٧٠ ٣٩۵١ متون تخصصي تستي ۵۶٠۵ آزمايشي متون روان شناسي به زبان انگليسي –
كارشناسي ارشد رشته روان شناسي
دكتر حميد كمرزرين ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٥ و ٦ حذف شود.
١٢١٧٠٧١ ٣٩۵١ ۶ روانشناسي عمومي پيشرفته ٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٩٢۶ كتاب متن كامل زمينه روانشناسي ھيلگارد
(تك جلدي)
٥ و فصل ١٢ از بخش ٦ مطالعه ،٣ ،٢ ، اتكينسون-اسميت- ھوكسما براھني و ھمكاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد بخش ھاي ١
شود
١٢١٧٠٧٢ ٣٩۵١ ٧ روانشناسي رشدپيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠١٢۴ كتاب روانشناسي رشد کارول براون مهناز علي اکبري
دھکردي
٢٠١۴ ١٣٩٣ روان بخش اول مطالعه شود.
١٢١٧٠٧٢ ٣٩۵١ روانشناسي رشدپيشرفته تستي ٩٨٠١ آزمايشي روانشناسي رشد (نظريه ھا، پژوھشها و
آزمونها)
مهناز علي اكبري دھكردي ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور بخش اول و دوم مطالعه شود.
١٢١٧٠٧۴ ٣٩۵١ ٨ روشهاي تحقيق پيشرفته ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٨٧۵۶ كتاب مباني پژوھش در علوم رفتاري جلد ٢ كرلينجر ،فرد،ان دكتر حسن پاشا
شريفي و دكتر جعفر
نجفي زند
٢٠١١ ١٣٩٣ آواي نور بخش ١٠ (به جزء فصل ٣٢ ) مطالعه شود.
١٢١٧٠٧۴ ٣٩۵١ روشهاي تحقيق پيشرفته تستي ٩١١١ كتاب روشهاي تحقيق براي علوم رفتاري
(ويرايش سوم با تجديد نظر و اصلاحات)
فردريك جي. گراوتر، لوري ، آن
بي. فورزانو
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ، اكبر رضايي ٢٠١۵ ١٣٩۴ فروزش فصل ھاي ٦
١٤ و ١٦ حذف شود. ،٣ ،٢ ، ١٢١٧٠٧۵ ٣٩۵١ ٩ انگيزش وھيجان ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۵٢ كتاب انگيزش وھيجان جان مارشال ريو يحيي سيد محمدي ٢٠١۶ ١٣٩۵ ويرايش فصل ھاي ١
١٢١٧٠٧۶ ٣٩۵١ ١٠ نظريه ھاي شخصيت ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١١١ كتاب نظريه ھاي شخصيت (تجديدنظر شده)
ويراست دھم
١٦ و ١٧ حذف شود. ،١٥ ،١٣ ، دوان شولتز و سيدني الن شولتز يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ويرايش فصل ھاي ١٢
١٢١٧٠٧٧ ٣٩۵١ ١١ روانشناسي كودكان استثنايي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٨١٣٨ كتاب روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
جامعه ، مدرسه و خانواده
مايكل ام. ھاردمن، كليفورد جي.
درو، ام. وينستون اگن
فريبا يادگاري، حميد
عليزاده ، كامران
گنجي ، مجيد
يوسفي لويه
٥ و ٦ حذف شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ دانژه بخش ھاي ١
١٢١٧٠٧٨ ٣٩۵١ ١٢ پسيكوفيزيولوژي ونوروپسيكولوژي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۵٠ كتاب مباني نوروسايكولوژي انسان (جلد اول) برايان كولب ، ايان كيو و ويشاو احمد علي پور و
ھمكاران
٤ و ٥ حذف شود ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ٣
١٢١٧٠٧٩ ٣٩۵١ ١٣ روانشناسي سلامت پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩٢۵ كتاب روانشناسي سلامت ادوارد پ. سارافينو گروھي از مترجمان
زير نظر الهه ميرزايي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١
١٢١٧٠٧٩ ٣٩۵١ روانشناسي سلامت پيشرفته تستي ٧٧٧٨ كتاب مباني سايكونورايمونولوژي (روان عصب
ايمن شناسي)
احمد علي پور ، احمدعلي نوربالا ٢٠٠۴ ١٣٨٣ دانشگاه علوم
پزشكي تهران
١٢١٧٠٨٠ ٣٩۵١ ١۴ مباحث جديددرآسيب شناسي
رواني
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٩۴ كتاب آسيب شناسي رواني جديد براساس
جلد اول DSM5
٦ و ٧ مطالعه شود. ، باچر يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فصل ھاي ٥
١٢١٧٠٨٠ ٣٩۵١ مباحث جديددرآسيب شناسي
رواني
تستي ١٠٢٩۵ كتاب آسيب شناسي ر واني جديد براساس
جلد دوم DSM5
١٥ ، ١٤ و خلاصه فصل ھاي ٩ ،١٣ ،١٢ ،١٠ ، باچر يحيي سيد محمدي ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران فصل ھاي ٨
و ١٦ مطالعه شود
١١ و ١٥ حذف شود. ،٩ ، ١٢١٧٠٨١ ٣٩۵١ ١۵ نظريه ھاي يادگيري ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١١٣ كتاب مقدمه اي بر نظريه ھاي يادگيري السون، ھرگنهان علي اكبر سيف ٢٠١٢ ١٣٩١ دوران فصل ھاي ٣
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ ١۶ روانشناسي شناختي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶۶۶٩ كتاب روانشناسي شناختي حافظه (ويراست
جديد)
مارك كين -مايكل آيزنك حسين زارع، پروانه
نهروانيان ، حسن
عبداله زاده
٢٠١٣ ١٣٩٢ آييژ فصل ١ مطالعه شود.
١٢١٧٠٨٢ ٣٩۵١ روانشناسي شناختي تستي ٩۶۴۶ كتاب روانشناسي شناختي (زبان و تفكر) مارك كين،مايكل آيزينك حسين زارع ، مهدي
باقرپسندي
٢ و ٣ حذف شود. ، ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارجمند فصل ھاي ١
١٢١٧٠٨٣ ٣٩۵١ ١٧ روان شناسي اجتماعي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٢٢ كتاب روانشناسي اجتماعي كاربردي آبراھام پي بونک ، مارک ون وگت مجيد صفاري نيا ،
پرستو حسن زاده
٢٠١٣ ١٣٩٢ ويرايش
٤ و ٦ مطالعه شود. ،٢ ، ١٢١٧٠٨٣ ٣٩۵١ روان شناسي اجتماعي پيشرفته تستي ٨۶٩٣ كتاب روانشناسي اجتماعي رابرت بارون – دان بيرن – نايلا يوسف كريمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ نشر روان فصل ھاي ١
١٢١٧٠٨٧ ٣٩۵١ ١٨ بررسي مقدماتي نظريه ھاي
روان درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۵۶٧ آزمايشي نظريه ھاي مشاوره و روان درماني مرتضي ترخان -عليرضا يوسفي-
فرھاد شقاقي
٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور
١٢١٧٠٨٩ ٣٩۵١ ١٩ كاربردمقدماتي روشهاي درمان
مصاحبه
۴٨ ٣ ٠ تشريحي ٩٣٨٩ كتاب اصول مصاحبه باليني بر مبناي
جلد اول : اصول اساسي ) ) DSM.IV.PR
٨ و ١٠ حذف شود. ،٧ ، اكهارت اوتمر ، زگلينده اوتمر مهدي نصر اصفهاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ ارجمند فصل ھاي ٦
– ١٢١٧١٨٨ ٣٩۵١ ٢٠ سمينار(آموزش محور) ۶۴ ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
1 Page 1 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:٣٧
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٩ -رو انشناسي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١٢١٧١٨٩ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٠ و ١٥ مطالعه شود. ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ، ١٢١٧١٩١ ٣٩۵١ ٢٢ روانشناسي باليني(آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣٠٧ كتاب روانشناسي باليني(آموزش محور) فيرز مهرداد فيروزبخت ٢٠١۵ ١٣٩۴ رشد فصل ھاي ١
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٣ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
2 Page 2 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
شاخه آناليز عددي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111150
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 درس تخصصي 4 تخصصي ٭
جمع واحد 8
٭ انتخاب يك درس تخصصي از جدول 2(ليست دروس تخصصي)
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1 درس تخصصي٭ 4 تخصصي
2 درس اختياري 4 اختياري ٭٭
1111202 سمينار 2 3
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه و
بعد از گذراندن 16 واحد
از دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 10
٭ انتخاب يك درس از جدول 2(ليست دروس تخصصي)
٭٭انتخاب يك درس جدول 3 (ليست دروس اختياري) .
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
شاخه آناليز عددي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري يا تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري يا تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود. ••
جدول 1(ليست دروس الزامي مشترك)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
4 الزامي مشترك 1111179 آناليز حقيقي 1 1
1111180 آناليز عددي پيشرفته 4 الزامي مشترك 2
1111181 3
تحقيق در عمليات پيشرفته
1
4 الزامي مشترك
جمع واحد 12
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
4 • 1 درس اختياري يا تخصصي
2 1111310 سمينار 2 2
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه و بعد از گذراندن 16 واحد از
دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحدعمل
ي پيش نياز نوع درس
4 • 1 درس اختياري يا تخصصي
2 •• ( 1111434 سمينار(تحقيق وتتبع نظري 2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه و بعد از گذراندن
16 واحد از دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
شاخه آناليز عددي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
جدول 2(ليست دروس تخصصي براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111182 1 حل عددي معادلات با
مشتقات جزيي 4 آناليز عددي
پيشرفته تخصصي
1111183 2 روشهاي عددي در جبر
خطي 4 آناليز عددي
پيشرفته تخصصي
1111184 3 حل عددي معادلات
ديفرانسيل معمولي 4 آناليز عددي
پيشرفته تخصصي
1111186 *بهينه سازي 4 اجازه استاد راهنما تخصصي 4
1111189 نرم افزار عددي 3 5 آناليز عددي
پيشرفته تخصصي
1111185 6
حل عددي معادلات
انتگرال
4 آناليز عددي
پيشرفته
تخصصي
* در صورت انتخاب درس بهينه سازي ، دانشجو مجاز به انتخاب درس بهينه سازي مدلهاي غير خطي از دروس تخصصي گرايش تحقيق در
عمليات، به عنوان درس اختياري، نمي باشد
جدول 3(ليست دروس اختياري براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111200 نظريه كدها 3 اختياري 1
1111201 نظريه گراف 4 اختياري 2
1111462 آناليز تابعي كاربردي 4 آناليز حقيقي 1 اختياري 3
توجه: دانشجويان مي توانند دروس اختياري خود را علاوه بر جدول فوق از دروس تخصصي گرايش آناليز عددي وتحقيق در عمليات انتخاب
نمايند.
جدول 4(ليست دروس اختياري جايگزين پايان نامه براي دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111313 نظريه كدها 3 اختياري 1
1111314 نظريه گراف 4 اختياري 2
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
شاخه آناليز عددي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
4 معاونت آموزشي
جدول 5 (ليست دروس تخصصي جايگزين پايان نامه براي دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111358 1 حل عددي معادلات با
مشتقات جزيي 4 آناليز عددي پيشرفته تخصصي
1111359 2 روشهاي عددي در جبر
خطي 4 آناليز عددي پيشرفته تخصصي
1111360 3 حل عددي معادلات
ديفرانسيل معمولي 4 آناليز عددي پيشرفته تخصصي
1111361 بهينه سازي 4 اجازه استاد راهنما تخصصي 4
1111362 نرم افزار عددي 3 آناليز عددي پيشرفته تخصصي 5
توجه: در صورتيكه دانشجو يكي از دروس جدول اختياري ويا تخصصي(جدول 2و 3) را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با
كدهاي اعلام شده جدول 4و 5 در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
در صورت انتخاب درس بهينه سازي ، دانشجو مجاز به انتخاب درس بهينه سازي مدلهاي غير خطي از دروس تخصصي گرايش تحقيق در عمليات،
به عنوان درس اختياري، نمي باشد
جدول دروس جبراني براي دانشجويان شيوه آموزش محور وپژوهش محور
دروس جبراني
شماره درس عنوان درس واحد
نظري
واحد
عملي
1111326 بهينه سازي خطي 3 جبراني
1111414 آناليز عددي 3 جبراني
1111323 مباني آناليز عددي 3 جبراني
1111393 نرم افزارهاي رياضي 3 جبراني
92 : درس جبراني زبان تخصصي رياضي به تعداد 3واحد با كد ( 1111396 ) ازجدول دروس جبراني حذف – توجه :از نيمسال اول 93
گرديد ودرس نرم افزارهاي رياضي به تعداد 3 واحد با كد ( 1111393 ) اضافه شده است . درصورتيكه دانشجو يان درس زبان تخصصي
رياضي را قبلا گذرانده باشند جزو سقف 12 واحد محسوب مي شود.
جدول تطبيق دروس دانشجويان با مدرك كارشناسي رياضي محض و كاربردي و دبيري رياضي با رشته رياضيات و كاربردها
دروس گذرانده رياضي محض- كاربردي و دبيري رياضي درس معادل رشته رياضيات و كاربردها
تحقيق در عمليات 1 بهينه سازي خطي
آناليز عددي 1 مباني آناليز عددي
آناليز عددي 2 آناليز عددي
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
(تحقيق درعمليات)
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111190
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 درس تخصصي٭ 4 تخصصي
جمع واحد 8
٭ انتخاب يك درس تخصصي از جدول 2(ليست دروس تخصصي)
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي * 4 تخصصي
2 درس اختياري** 4 اختياري
1111204 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
* انتخاب دو درس ازجدول 2(ليست دروس تخصصي)
** انتخاب يك درس از ليست جدول 3(ليست دروس اختياري)
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
انتخاب درس از جدول 4 (ليست دروس اختياري براي دانشجويان آموزش محور) و يا جدول 5 (ليست دروس تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
درس اختياري يا تخصصي 4 • 1
2 بعد از گذراندن كليه دروس 1111310 سمينار 2 2
جبراني مربوطه و بعد از
گذراندن 16 واحد از دروس
غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
(تحقيق درعمليات)
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري يا تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود. ••
جدول 1(ليست دروس الزامي مشترك)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
4 الزامي مشترك 1111179 1 آناليز حقيقي 1
1111180 2 آناليز عددي پيشرفته 4 الزامي مشترك
4 الزامي مشترك 1111181 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 3
جدول 2(ليست دروس تخصصي براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111304 1 تحقيق درعمليات پيشرفته 4 2 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 تخصصي
1111191 2
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح ونظريه
شبكه ها 3 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي
1111193 3 شبيه سازي كامپيوتري 3 تخصصي
1111306 4 *بهينه سازي مدلهاي غيرخطي 4 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي
1111195 برنامه ريزي پويا 3 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 تخصصي 5
1111196 برنامه ريزي حمل ونقل 3 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي 6
1111197 نظريه صف 3 تخصصي 7
* در صورت انتخاب درس بهينه سازي مدلهاي غير خطي، دانشجو مجاز به انتخاب درس بهينه سازي از دروس تخصصي گرايش
آناليز عددي، به عنوان درس اختياري، نمي باشد.
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
4 • 1 درس اختياري يا تخصصي
1111434 2 ••
سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه و بعد از
گذراندن 16 واحد از دروس
غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
(تحقيق درعمليات)
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
جدول 3( ليست دروس اختياري براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111476 1 آناليز تابعي كاربردي 4 آناليز حقيقي 1
1111201 2 نظريه گراف 4 اختياري
1111475 نظريه كنترل 4 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 3
جمع واحد 12
توجه: دانشجويان مي توانند دروس اختياري خود را علاوه بر جدول فوق از دروس تخصصي گرايش تحقيق در عمليات با گرايش آناليز عددي انتخاب نمايند.
جدول 4 (ليست دروس اختياري جايگزين پايان نامه براي دانشجويان شيوه آموزش محور)
جدول 5 (ليست دروس تخصصي جايگزين پايان نامه براي دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111363 1 تحقيق درعمليات پيشرفته 4 2 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 تخصصي
1111364 2
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح ونظريه
شبكه ها 3 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي
1111365 3 شبيه سازي كامپيوتري 3 تخصصي
1111366 4 *بهينه سازي مدلهاي غيرخطي 4 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي
1111367 برنامه ريزي پويا 3 تحقيق در عمليات پيشرفته 1 تخصصي 5
1111368 برنامه ريزي حمل ونقل 3 تحقيق درعمليات پيشرفته 2 تخصصي 6
1111369 نظريه صف 3 تخصصي 7
توجه: در صورتيكه دانشجو در يكي از دروس جدول اختياري و تخصصي(جدول 2و 3) را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي
اعلام شده جدول 4و 5 در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
*در صورت انتخاب درس بهينه سازي مدلهاي غير خطي، دانشجو مجاز به انتخاب درس بهينه سازي از دروس تخصصي گرايش
آناليز عددي، به عنوان درس اختياري، نمي باشد.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111314 1 نظريه گراف 4 اختياري
1111313 نظريه كدها 3 اختياري 2
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي آاربردي
(تحقيق درعمليات)
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
4 معاونت آموزشي
دروس جبراني براي كليه دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور
دروس جبراني
شماره درس عنوان درس واحد
نظري
واحد
عملي
1111326 بهينه سازي خطي 3
1111401 بهينه سازي غير خطي 3
1111323 مباني آناليز عددي 3
1111393 نرم افزارهاي رياضي 3
92 : درس جبراني زبان تخصصي رياضي به تعداد 3واحد با كد ( 1111396 ) ازجدول دروس جبراني حذف – توجه :از نيمسال اول 93
گرديد ودرس نرم افزارهاي رياضي به تعداد 3 واحد با كد ( 1111393 ) اضافه شده است . درصورتيكه دانشجو يان در س زبان تخصصي
رياضي را قبلا گذرانده باشند جزو سقف 12 واحد محسوب مي شود.
جدول تطبيق دروس دانشجويان با مدرك كارشناسي رياضي محض و كاربردي و دبيري رياضي با رشته رياضيات و كاربردها
دروس گذرانده رياضي محض- كاربردي و دبيري رياضي درس معادل رشته رياضيات و كاربردها
تحقيق در عمليات 1 بهينه سازي خطي
تحقيق در عمليات 2 بهينه سازي غير خطي
آناليز عددي 1 مباني آناليز عددي
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش(آناليز )
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111160
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 درس تخصصي* 4 تخصصي
جمع واحد 8
*انتخاب يك درس تخصصي از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي * 4 تخصصي
3 درس اختياري** 4 اختياري
1111250 سمينار 2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
و بعد از گذراندن
16 واحد از دروس غير
جبراني
سمينار
جمع واحد 10
*انتخاب يك درس از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
** انتخاب يك درس از جدول 3(ليست دروس اختياري).
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع
درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان
نامه
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش(آناليز )
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
*** توجه : انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري ياتخصصي شيوه آموزش محور)
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري يا تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود. ••
جدول 1(ليست دروس الزامي مشترك)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
4 الزامي مشترك  1111179 1 آناليز حقيقي 1
1111207 2 جبر پيشرفته 4 الزامي مشترك
1111208 3 هندسه منيفلد 1

4 الزامي مشترك
 1111229 توپولوژي جبري 1 4 •
4 الزامي مشترك
•
دانشجو موظف است تنها يكي از اين دو درس را انتخاب كند.
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1 *** درس اختياري
ياتخصصي
4
2 بعد از گذراندن كليه 1111310 سمينار 2 2
دروس جبراني
مربوطه و بعد از
گذراندن 16 واحد از
دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
رديف كد درس نام درس واحدنظر
ي واحدعملي پيش نياز نوع درس
4 • 1 درس اختياري يا تخصصي
2 ••( 1111434 2 سمينار (تحقيق وتتبع نظري
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه و
بعد از گذراندن 16 واحد از
دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش(آناليز )
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
جدول 2 (ليست دروس تخصصي براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز .نوع درس
1111237 1 آناليز مختلط 4 تخصصي
1111238 2 آناليز حقيقي 4 2 آناليز حقيقي 1 تخصصي
1111239 آناليز تابعي 4 آناليز حقيقي 1 تخصصي 3
1111240 نظريه عملگرها 4 آناليز تابعي تخصصي 4
1111241 آناليز تابعي كاربردي 4 آناليز حقيقي 1 تخصصي 5
1111242 آناليز هارمونيك 4 آناليز حقيقي 2 تخصصي 6
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111248 دستگاههاي ديناميكي 1 7
4 دستگاههاي ديناميكي 1 تخصصي 1111249 دستگاههاي ديناميكي 2 8
جدول 3(ليست دروس اختياري براي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111209 1 مباحثي درمنطق رياضي 4 اختياري
1111210 2 مباحثي در نظريه مجموعه ها 4 اختياري
1111201 نظريه گراف 4 اختياري 3
توجه: دانشجويان مي توانند دروس اختياري خود را علاوه بر جدول فوق از دروس تخصصي گرايشهاي آناليز، جبروهندسه انتخاب نمايند.
جدول 4(ليست دروس اختياري جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111316 1 مباحثي درمنطق رياضي 4 اختياري
1111317 2 مباحثي در نظريه مجموعه ها 4 اختياري
1111314 نظريه گراف 4 اختياري 3
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش(آناليز )
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
4 معاونت آموزشي
جدول 5 (ليست دروس تخصصي جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز .نوع درس
1111334 1 آناليز مختلط 4 تخصصي
1111335 2 آناليز حقيقي 4 2 آناليز حقيقي 1 تخصصي
1111336 آناليز تابعي 4 آناليز حقيقي 1 تخصصي 3
1111337 نظريه عملگرها 4 آناليز تابعي تخصصي 4
1111338 آناليز تابعي كاربردي 4 آناليز حقيقي 1 تخصصي 5
1111339 آناليز هارمونيك 4 آناليز حقيقي 2 تخصصي 6
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111340 دستگاههاي ديناميكي 1 7
4 دستگاههاي ديناميكي 1 تخصصي 1111341 دستگاههاي ديناميكي 2 8
توجه: در صورتيكه دانشجو يكي از دروس جدول 2و 3(ليست دروس اختياري يا تخصصي) را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با
كدهاي اعلام شده درجدول 4و 5 در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
جدول دروس جبراني مخصوص دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور
دروس جبراني
شماره درس عنوان درس
واحد
نظري
واحد
عملي
1111387 نظريه حلقه و مدول 3
1111370 توپولوژي عمومي 3
1111322 مباني آناليز رياضي 3
1111325 مباني جبر 3
جمع واحد 12
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش(آناليز )
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
5 معاونت آموزشي
جدول تطبيق دروس دانشجويان با مدرك كارشناسي رياضي محض و كاربردي و دبيري رياضي با رشته رياضيات و
كاربردها
دروس گذرانده رياضي محض- كاربردي و دبيري رياضي درس معادل رشته رياضيات و كاربردها
جبر 3 نظريه حلقه و مدول
توپولوژي عمومي توپولوژي عمومي
جبر 1 مباني جبر
آناليز رياضي 1 و آناليز رياضي 2 مباني آناليز رياضي
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
– 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زير نويسهاي مربوط به آن) حداكثر تا سقف 12 واحد دروس جبراني را گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده
بر اساس جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول فوق با رعايت پيش نياز دروس به عهده دانشجو مي باشد .همچنين بديهي است در صورتي كه درس
جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد ،گذراندن درس جبراني الزامي است.
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش هندسه
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111180
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد
درس
نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
3 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
4 درس تخصصي٭ 4 تخصصي
جمع واحد 8
٭انتخاب يك درس تخصصي از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
ترم سوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
5 درس تخصصي* 4 تخصصي
6 درس اختياري** 4 اختياري
1111235 سمينار 2 بعد از گذراندن كليه دروس 7
جبراني مربوطه و بعد از گذراندن
16 واحد از دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 10
*انتخاب يك درس از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
** انتخاب يك درس از جدول 3(ليست دروس اختياري) .
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش هندسه
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
درس اختياري ويا تخصصي 4 • 1
2 بعد از گذراندن كليه دروس 1111310 سمينار 2 2
جبراني مربوطه و بعد از
گذراندن 16 واحد از دروس
غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
توجه : انتخاب يك درس از جدول 4يا 5 (ليست دروس اختياري ياتخصصي شيوه آموزش محور) •
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
درس اختياري ويا تخصصي 4 • 1
2 بعد از گذراندن كليه دروس •• ( 1111434 سمينار (تحقيق وتتبع نظري 2
جبراني مربوطه و بعد از
گذراندن 16 واحد از دروس
غير جبراني
سمينار
جمع واحد 6
توجه : انتخاب يك درس از جدول 4يا 5 (ليست دروس اختياري ياتخصصي شيوه آموزش محور) •
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود. ••
جدول 1(ليست دروس الزامي مشترك)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
4 الزامي مشترك 1111179 1 آناليز حقيقي 1
1111207 2 جبر پيشرفته 4 الزامي مشترك
4 الزامي مشترك 1111208 3 هندسه منيفلد 1
.
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش هندسه
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
3 معاونت آموزشي
جدول 2(ليست دروس تخصصي دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111226 1 هندسه منيفلد 4 2 هندسه منيفلد 1 تخصصي
1111227 2 توپولوژي ديفرانسيل 4 1 هندسه منيفلد 1 تخصصي
4 توپولوژي ديفرانسيل 1 تخصصي 1111228 توپولوژي ديفرانسيل 2 3
4 تخصصي 1111229 توپولوژي جبري 1 4
4 توپولوژي جبري 1 تخصصي 1111230 توپولوژي جبري 2 5
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111231 گروه و جبرلي 1 6
4 جبر پيشرفته تخصصي 1111233 هندسه جبري 1 7
4 هندسه جبري 1 تخصصي 1111234 هندسه جبري 2 8
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111248 دستگاههاي ديناميكي 1 9
4 دستگاههاي ديناميكي 1 تخصصي 1111249 دستگاههاي ديناميكي 2 10
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش هندسه
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
4 معاونت آموزشي
جدول 3(ليست دروس اختياري دانشجويان آموزش محور وپژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111209 1 مباحثي درمنطق رياضي 4 اختياري
1111210 2 مباحثي در نظريه مجموعه ها 4 اختياري
1111212 نظريه گراف 4 اختياري 3
توجه: دانشجويان مي توانند دروس اختياري خود را علاوه بر جدول فوق از دروس تخصصي گرايشهاي آناليز و جبروهندسه انتخاب نمايند.
جدول 4(ليست دروس اختياري جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور)
جدول 5 (ليست دروس تخصصي جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111350 1 هندسه منيفلد 4 2 هندسه منيفلد 1 تخصصي
1111351 2 توپولوژي ديفرانسيل 4 1 هندسه منيفلد 1 تخصصي
4 توپولوژي ديفرانسيل 1 تخصصي 1111352 توپولوژي ديفرانسيل 2 3
4 تخصصي 1111353 توپولوژي جبري 1 4
4 توپولوژي جبري 1 تخصصي 1111354 توپولوژي جبري 2 5
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111355 گروه و جبرلي 1 6
4 جبر پيشرفته تخصصي 1111356 هندسه جبري 1 7
4 هندسه جبري 1 تخصصي 1111357 هندسه جبري 2 8
4 هندسه منيفلد 1 تخصصي 1111340 دستگاههاي ديناميكي 1 9
4 دستگاههاي ديناميكي 1 تخصصي 1111341 دستگاههاي ديناميكي 2 10
توجه: در صورتيكه دانشجو يكي از دروس جدول 2 و 3 (ليست دروس اختياري يا تخصصي )را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي اعلام
شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
رديف كد درس نام درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1111316 1 مباحثي درمنطق رياضي 4 اختياري
1111317 2 مباحثي در نظريه مجموعه ها 4 اختياري
1111314 نظريه گراف 4 اختياري 3
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش هندسه
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
5 معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور و پژوهش محور
دروس جبراني
شماره درس عنوان درس
واحد
نظري
واحد
عملي
1111387 نظريه حلقه و مدول 3
1111370 توپولوژي عمومي 3
1111384 هندسه ديفرانسيل موضعي 3
1111322 مباني آناليز رياضي 3
جدول تطبيق دروس دانشجويان با مدرك كارشناسي رياضي محض و كاربردي و دبيري رياضي با رشته رياضيات و
كاربردها
دروس گذرانده رياضي محض- كاربردي و دبيري رياضي درس معادل رشته رياضيات و كاربردها
جبر 3 نظريه حلقه و مدول
توپولوژي عمومي توپولوژي عمومي
هندسه ديفرانسيل موضعي هندسه ديفرانسيل موضعي
آناليز رياضي 1 و آناليز رياضي 2 مباني آناليز رياضي
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
– 91 وقبل از آن براساس جداول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زير نويسهاي مربوط به آن) حداكثر تا سقف 12 واحد دروس جبراني را گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و
نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده
بر اساس جداول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند.
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول فوق با رعايت پيش نياز دروس به عهده دانشجو مي باشد .همچنين بديهي است در صورتي كه درس
جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد ،گذراندن درس جبراني الزامي است.
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش جبر
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111170
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الزامي مشترك 4 الزامي مشترك
2 درس تخصصي٭ 4 تخصصي
جمع واحد 8
٭انتخاب يك درس تخصصي از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 4 تخصصي
3 درس اختياري** 4 اختياري
1111223 سمينار 2
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه و بعد از گذراندن 16 واحد از
دروس غير جبراني
سمينار
جمع واحد 10
* انتخاب يك درس از جدول 2(ليست دروس تخصصي).
** انتخاب يك درس از جدول 3(ليست دروس اختياري).
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته رياضي محض
گرايش جبر
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
2 معاونت آموزشي
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
توجه : انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5(ليست دروس اختياري يا تخصصي شيوه آموزش محور) •
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي 91
انتخاب يك درس از جدول 4 يا 5 (ليست دروس اختياري يا تخصصي براي دانشجويان آموزش محور) •
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود. ••
جدول 1(ليست دروس الزامي مشترك)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
4 1111179 1 آناليز حقيقي 1
1111207 2 جبر پيشرفته 4
 1111208 3 هندسه منيفلد 1 •