نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212019 1 متون روانشناس به زبان خارجه 2 3
متون روانشناسي به زبان خارجه
1 تخصصي
1217021 2 روانشناسي مشاوره و راهنمايي 2 شخصيت (نظريه ها و مفاهيم) تخصصي
1217028 3 روانشناسي كودكان استثنايي 2 2 روانشناسي رشد 2 تخصصي
1217029 4 آسيب شناسي رواني 3 2 آسيب شناسي رواني 1 تخصصي
1217022 5 روانشناسي مديريت 2 روانشناسي عمومي 2 اختياري
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217024 1 روانشناسي هوش و سنجش آن 1 2 روانسنجي تخصصي
1217025 2 روانشناسي تجربي 2 2
روانشناسي احساس و
ادراك/آمار استنباطي پايه
1222063 3 آسيب شناسي اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي اختياري
1217030 4 بهداشت رواني 3 آسيب شناسي رواني 1 پايه
1217031 5 روانشناسي يادگيري(نظريه ها و مفاهيم) 3
روانشناسي عمومي 2/روانشناسي
تجربي پايه
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
ترم ششم
جمع واحد
2 6
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
17
عمومي
جمع واحد 17
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121710
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : روانشناسي عمومي (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1217036 1 روانشناسي جنايي 2 روانشناسي اجتماعي تخصصي
1217039 2 ارزشيابي شخصيت 2 1 شخصيت(نظريه ها و مفاهيم) تخصصي
1217018 3 تاريخچه و مكاتب روانشناسي 2 روانشناسي رشد 2 پايه
1217023 4 اعتياد(سبب شناسي و درمان آن) 2 آسيب شناسي اجتماعي اختياري
1217033 5 تفكر و زبان 2 روانشناسي رشد 2 تخصصي
1217035 6 اختلالات يادگيري 2
روانشناسي يادگيري(نظريه ها و
مفاهيم) تخصصي
1217026 7 روانشناسي مرضي كودك 3
روانشناسي رشد 2/آسيب شناسي
رواني 1 پايه
1215428 8 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217040 1 سمينار در مسائل روانشناسي عمومي 2 ارزشيابي شخصيت يا همزبان تخصصي
1217019 2 روانشناسي پويايي گروه 1 2 روانشناسي اجتماعي تخصصي
1217038 3 مقدمات نوروپسيكولوژي 2 روانشناسي فيزيولوژيك تخصصي
1217032 4
پژوهشهاي عملي انفرادي در روانشناسي
عمومي
4
آسيب شناسي رواني 1/ارزشيابي
شخصيت/روش تحقيق/سمينار
در مسادل رواننشاسي تخصصي
1217044 5 مقدمات روانشناسي سلامت 2 روانشناسي فيزيولوژيك/بهداشت رتخصصي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد
جمع واحد 19
15
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
ترم هشتم
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121710
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي : 96
ليست ارائه دروس
رشته : روانشناسي عمومي (سنتي)
*
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 37
2 پايه 67
3 اختياري 11
4 عمومي 22
جمع كل
واحد 137
” دروس ” تربيت بدنی ويژه” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس ” ورزش ويژه ” ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس” تربيت بدنی ” و ” ورزش ١
برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام شود
٨٣ و به بعد ‐ درس (کامپيوتر کاربردی برای دانشجويان روانشناسی )که جزء دروس اختياری اين رشته اعلام گرديده است برای وروديھای ٨۴
٨٣ می ‐ الزامی می باشد و اين دانشجويان موظفند از دروس اختياری ارائه شده ١١ واحد را بگذرانند و دانشجويان وروديھای قبل از نيمسال اول ٨۴
توانند ١٠ واحد از دروس اختياری اعلام شده را به دلخواه انتخاب نمايند.
دروس (کليات فلسفه )و( روانشناسی رشد ٢)از سه واحد به دو واحد تقليل يافته است و درس (مقدمات روانشناسی سلامت)به دروس تخصصی اضافه
٨۴ و بعد از آن می باشد وروديھای قبلی در صورت کسری واحد می توانند يک درس اختياری ‐ گرديده است .اين تغييرات مخصوص وروديھای اول ٨۵
يا درس مقدمات روانشناسی سلامت را به دلخواه بگذرانند.
١۴ بدون پرداخت شھريه و با تاثير /٢/ ۴٨٣۴ /د مورخ ٩٢ / دانشجويان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کريم را مطابق بخشنامه شماره ٣
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121723
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي عمومي (تجميع)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217056 1 روانشناسي عمومي 2 1 اصلی
1211009 2 كليات فلسفه 2 اصلی
1217055 3 مباني و اصول راهنمايي و مشاوره 2 اصلی
1213210 4 فارسي عمومي 3 عمومی
1212256 5 زبان خارجه 3 عمومی
12
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217105 1 روانشناسي اجتماعي 2 روانشناسي عمومي 1 اصلی
1211365 2 روانشناسي تربيتي 3 روانشناسي عمومي 1 اصلی
1217049 3
متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم
تربيتي 3 زبان خارجه اصلی
1217046 4 روانشناسي رشد 2 1 روانشناسي عمومي 1 اصلی
1117004 5 آمار توصيفي 2 اصلی
1211006 6 فلسفه آموزش و پرورش 2 كليات فلسفه اصلی
1217035 7 اختلالات يادگيري 2 اصلی
1217006 8 روانشناسي عمومي 2 2 روانشناسي عمومي 1 اصلی
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
دانشجو از دروس رديف 9
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 20
9
2
عمومی
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121723
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي عمومي (تجميع)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217186 1 روانشناسي يادگيري 3 روانشناسي تربيتي اصلی
1217051 2 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي 1 2
/ روانشناسي رشد 1
روانشناسي عمومي 2 اصلی
1211407 3 روانشناسي شخصيت(نظريه ها و مفاهيم) 3 روانشناسي عمومي 2 اصلی
1217053 4 روشهاي تغيير و اصلاح رفتار 2 اصلی
1211367 5 روانسنجي 2 آمار استنباطي(هم نياز) اصلی
1217042 6 روانشناسي رشد 2 2 روانشناسي رشد 1 پايه
1117005 7 آمار استنباطي 1 2 آمار توصيفي اصلی
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومی
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1211004 1 كاربرد آزمونهاي رواني 1 2 روانسنجي اصلی
1211005 2 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 1 1
مباني و اصول راهنمايي و
مشاوره اصلی
1211366 3 مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم 1 2 آمار استنباطي اصلی
1211007 4 روشها و فنون تدريس 2 روانشناسي تربيتي اصلی
1217064 5 روانشناسي اعتياد 2 روانشناسي رشد 2 اختياری
1217037 6 ارزشيابي شخصيت 1 2
روانشناسي شخصيت(نظريه
ها و مفاهيم)/روانشناسي
سنجي تخصصی
1217052 7 روانشناسي پويايي گروه 2 روانشناسي اجتماعي اصلی
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومی
ترم چهارم
جمع واحد 19
20
ترم سوم
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121723
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي عمومي (تجميع)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212021 1 زبان تخصصي روانشناسي 2 2
متون زبان تخصصي
روانشناسي و علوم تربيتي اصلی
1217018 2 تاريخچه و مكاتب در روانشناسي 2 روانشناسي عمومي 2 پايه
1112002 3 فيزيولوژي اعصاب و غدد 3 پايه
1217182 4 كاربرد كامپيوتر در روانشناسي 1 2 اختياری
1217012 5 علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي 2 كليات فلسفه پايه
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومی
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياری
1215427 8 تربيت بدني 1 عمومی
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217066 1 روانشناسي فيزيولوژيك 2 فيزيولوژي اعصاب و غدد پايه
1217020 2 روانشناسي احساس و ادراك 2
فيزيولوژي اعصاب و
غدد/روانشناسي عمومي 2 پايه
1217057 3 انگيزش و هيجان 2
فيزيولوژي اعصاب و
غدد/روانشناسي عمومي 2 پايه
1217184 4 روانشناسي هوش و سنجش آن 1 1 روانسنجي تخصصی
1217041 5 روانشناسي بازي 2 روانشناسي رشد 1 اختياری
1217060 6 آسيب شناسي رواني 1
2 روانشناسي شخصيت(نظريه ها
و مفاهيم)/روانشناسي رشد 2 تخصصی
1222062 7 مباني جامعه شناسي 3 پايه
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
ترم ششم
عمومی
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف
8ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
2 8
17
جمع واحد 17
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121723
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي عمومي (تجميع)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217181 1 روانشناسي جنايي 2 روانشناسي اجتماعي تخصصی
1217025 2 روانشناسي تجربي 2 2 ادراك روانشناسي احساس و پايه
1217187 3 روانشناسي مرضي كودك 2 روانشناسي رشد 2 پايه
1217067 4 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1 2
روانشناسي شخصيت(نظريه
ها و مفاهيم)/تاريخچه و
مكاتب در روانشناسي تخصصی
1217185 5 بهداشت رواني 2 آسيب شناسي رواني 1 پايه
1222063 6 آسيب شناسي اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي اختياری
1215428 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومی
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عمليپيش نياز نوع درس
1217061 1 آسيب شناسي رواني 1 2 2 آسيب شناسي رواني 1 تخصصي
1217038 2 مقدمات نوروپسيكولوژي 2 روانشناسي فيزيولوژك تخصصي
1217040 3 سمينار مسائل روانشناسي 2 تخصصي
1217044 4 مقدمات روانشناسي سلامت 2
روانشناسي فيزيولوژك و
بهداشت رواني تخصصی
1217069 5 پروژه(پژوهشهاي عملي انفرادي) 4 تخصصی
1217062 6 تفكر و زبان 2 روانشناسي رشد 2 تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 عمومي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد
*
ترم هفتم
عمومی
ترم هشتم
١۴ بدون پرداخت شھريه و با تاثير /٢/ ۴٨٣۴ /د مورخ ٩٢ / دانشجويان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کريم را مطابق بخشنامه شماره ٣
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع واحد 18
19
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121723
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي عمومي (تجميع)
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 27
2 پايه 26
3 اختياري 9
4 عمومي 22
5 اصلي 54
جمع كل
واحد 138
” دروس ” تربيت بدنی ويژه” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس ” ورزش ويژه ” ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس” تربيت بدنی ” و ” ورزش ١
برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام شود
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121728
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217208 1 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1 _ پايه
1217209 2 انسان از ديدگاه اسلام 2 _ پايه
1217210 3 مباني جامعه شناسي 2 _ پايه
1217214 4 معرفت شناسي 2 _ پايه
1217211 5 آمار توصيفي 2 _ پايه
1213210 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومي
16
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217212 1 مباحث اساسي در روانشناسي 2 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217213 2 تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن 2 _ پايه
1217215 3 فيزيولوژي اعصاب و غدد 2 _ پايه
1217216 4 روانشناسي تحولي 2 1 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217225 5 روانشناسي اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي پايه
1217219 6 آشنايي با فلسفه اسلامي 2 معرفت شناسي پايه
1217272 7 آمار استنباطي 1 2 آمار توصيفي پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 17
8
2
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121728
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217218 1 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217220 2 روانشناسي صنعتي- سازماني 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 تخصصي
1217221 3 روانشناسي يادگيري 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217222 4 آموزه هاي روانشناختي در قرآن 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217223 5 احساس و ادراك 2 فيزيولوژي اعصاب و غدد پايه
1217224 6 روانسنجي 1 2 آمار استنباطي پايه
1217226 7 روانشناسي تحولي 2 2 روانشناسي تحولي 1 پايه
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217227 1 روانشناسي دين 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217228 2 فلسفه علم روانشناسي 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217229 3 روانشناسي فيزيولوژيك 2 فيزيولوژي اعصاب و غدد پايه
1217230 4 روانشناسي سياسي 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 اختياري
1217231 5 آسيب شناسي رواني 2 1 روانشناسي تحولي 2 پايه
1217263 6 فناوري اطلاعات در روانشناسي 1 1 آمار استنباطي پايه
1217232 7 متون روانشناسي 2 1 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217233 8 روانشناسي اجتماعي كاربردي 2 روانشناسي اجتماعي تخصصي
1233031 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 18
17
ترم سوم
ترم چهارم
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121728
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217234 1 روانشناسي شناختي 2
/ مباحث اساسي در روانشناسي 1
احساس و ادراك پايه
1217235 2 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 2 1 روانشناسي تحولي 2 تخصصي
1217236 3 روانشناسي تربيتي 2 روانشناسي يادگيري پايه
1217237 4 روانشناسي سالمندي 2 روانشناسي تحولي 2 اختياري
1217238 5 روانشناسي شخصيت 2 روانشناسي تحولي 2 پايه
1217239 6 روانشناسي تجربي 1 2 روانشناسي فيزيولوژيك پايه
1217240 7 آسيب شناسي رواني 2 2 آسيب شناسي رواني 1 پايه
1212300 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217241 1 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 2 2
روانشناسي افراد با نيازهاي
خاص 1 تخصصي
1217242 2 اصول روانشناسي باليني 2 آسيب شناسي رواني 2 تخصصي
1217243 3 آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان 2 روانشناسي تحولي 2 تخصصي
1217244 4 بهداشت رواني 2 آسيب شناسي رواني 2 تخصصي
1217245 5 علوم اعصاب شناختي 2 روانشناسي فيزيولوژيك اختياري
1217246 6 آزمونهاي روانشناختي 1 1 1 روانشناسي شناختي تخصصي
1217258 7 روانشناسي سلامت 2 آسيب شناسي رواني 2 تخصصي
1217247 8 مباني مشاوره و راهنمايي 2 پايه
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
عمومي
جمع واحد 18
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
جمع واحد 20
ترم پنجم
ترم ششم
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121728
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217248 1 روانشناسي اعتياد 2 آسيب شناسي رواني 2 اختياري
1217249 2 آموزه هاي روانشناختي در حديث 2 مباحث اساسي در روانشناسي 1 پايه
1217250 3 آسيب شناسي اجتماعي 2 روانشناسي اجتماعي كاربردي تخصصي
1217251 4 روانشناسي خانواده 2 روانشناسي شخصيت تخصصي
1217252 5 انگيزش و هيجان 2 روانشناسي فيزيولوژيك پايه
1217253 6 توانبخشي افراد با نيازهاي خاص 2
روانشناسي افراد با نيازهاي
خاص 2 تخصصي
1217254 7 روش تحقيق (كمي و كيفي) 1 2 آمار استنباطي پايه
1 تربيت بدني عمومي 1215428 8 ورزش 1
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1217255 1 متون روانشناسي 2 2 متون روانشناسي 1 پايه
1217256 2 آزمونهاي روانشناختي 1 1 2 آزمونهاي روانشناختي 1 تخصصي
1217257 3 پژوهشهاي عملي- انفرادي 3 _ تخصصي
1217259 4 نظريه ها و فنون مشاوره و رواندرماني 1 2 آسيب شناسي رواني 2 تخصصي
1217260 5 مشاوره شغلي و حرفه اي 2 مباني مشاوره و راهنمايي تخصصي
1217261 6 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1 1 آسيب شناسي رواني 2 تخصصي
1217262 7 پويايي گروه 2 روانشناسي اجتماعي اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
18
ترم هشتم
جمع واحد
جمع واحد 20
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121728
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 93 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته :روانشناسي
*
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 36
2 پايه 72
3 اختياري 10
4 عمومي 22
140
14 بدون /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کريم را مطابق بخشنامه شماره 3
پرداخت شھريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع كل واحد
دروس ” تربيت بدنی ويژه” با کد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجای دروس” تربيت بدنی ”
و ” ورزش 1 ” برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام شود
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121820
ترم اعمال و ورود: ٣٩۴١
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
94 وببعد – مخصوص وروديهاي 95
ليست ارائه دروس
رشته : مديريت بازرگاني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111497 1 رياضيات پايه 3 پايه
1214066 2 اصول حسابداري 3 1 پايه
1218118 3 مباني سازمان ومديريت 3 اصلي
1218440 4 روانشناسي سازماني 2 پايه
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
17
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111496 1 رياضيات وكاربردآن در مديريت 3 رياضيات پايه پايه
1221026 2 اقتصاد خرد 3 رياضيات پايه پايه
1214068 3 اصول حسابداري 3 2 اصول حسابداري 1 پايه
4
1218123
مديريت رفتار سازماني 3 مباني سازمان ومديريت اصلي
1218451 5 آشنايي با قوانين كسب كار 3 اصلي
6
1233038
تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 7 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1218545 فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستم
ها 3 مباني سازمان ومديريت اصلي
1218442 2 احكام كسب وكار 3 پايه
1115270 3 كاربرد كامپيوتر در مديريت 3 پايه
1218134 4 مديريت منابع انساني 3 مديريت رفتار سازماني اصلي
5
1117214 آمار واحتمالات وكاربرد آن در
مديريت 3 1 رياضيات پايه پايه
1233030 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
جمع واحد 17
ترم سوم
2
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشند. عمومي
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121820
ترم اعمال و ورود: ٣٩۴١
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
94 وببعد – مخصوص وروديهاي 95
ليست ارائه دروس
رشته : مديريت بازرگاني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1117215
آمار واحتمالات وكاربرد آن در مديريت
3 2
آمار واحتمالات وكاربرد
آن در مديريت 1 پايه
1221027 2 اقتصاد كلان 3 اقتصاد خرد پايه
3
1218121
روش تحقيق در مديريت 3
آمار واحتمالات وكاربرد
آن در مديريت 1 پايه
4
1218443
مديريت مالي 1از منظر اسلام 3
اصول حسابداري 2
اقتصاد كلان يا هم نياز اصلي
5
1218444 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد
اسلامي 2 اصلي
1233031 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1214069 1 حسابداري صنعتي 3 1 اصول حسابداري 2 اصلي
2
1218119
تحقيق در عمليات 3 1
رياضيات وكاربرد آن در
مديريت اصلي
3
1218445
اصول ومباني مديريت از ديدگاه اسلام 3 پايه
1218447 4 مباني برنامه ريزي پيشرفت وعدالت 3 اقتصاد خرد وكلان اصلي
5
1218448 بازاريابي ومديريت بازار
(بارويكرداسلامي) 3
مباني سازمان ومديريت
اقتصاد كلان اصلي
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني 1 عمومي
جمع واحد 16
ترم پنجم
ترم چهارم
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121820
ترم اعمال و ورود: ٣٩۴١
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
94 وببعد – مخصوص وروديهاي 95
ليست ارائه دروس
رشته : مديريت بازرگاني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218120 1 تحقيق در عمليات 3 2 تقيق در عمليات 1 اصلي
2
1214072
مديريت مالي 3 2
مديريت مالي 1از منظر
اسلام تخصصي
3
1218127
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 3
فنون تجزيه وتحليل
وطراحي سيستم ها تخصصي
1218125 4 بازرگاني بين المللي 3 اقتصاد كلان تخصصي
5
1218449
آموزش مهارت هاي حرفه اي 2
مباني سازمان ومديريت
-مديريت رفتار سازماني اصلي
6
1218450
حقوق بازرگاني (تطبيقي واسلامي) 3
بازاريابي ومديريت بازار
با رويكرد اسلامي تخصصي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1218454 سازمانهاي پولي ومالي اسلامي وبين
المللي 3 اقتصاد كلان تخصصي
1212343 2 زبان تخصصي 2 1 زبان عمومي تخصصي
1218130 3 سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع 3 تحقيق در عمليات 2 تخصصي
1218457 4 مباني بانكداري ومديريت بانك 2 اقتصاد كلان تخصصي
5
1218453
تجارت الكترونيك 3
سيستمهاي اطلاعاتي در
مديريت تخصصي
1215428 6 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد
ترم هفتم
2 7
دانشجو از دروس
رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121820
ترم اعمال و ورود: ٣٩۴١
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
94 وببعد – مخصوص وروديهاي 95
ليست ارائه دروس
رشته : مديريت بازرگاني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218129 1 مديريت استراتژيك 3 سال چهارم تخصصي
1218145 2 بازاريابي بين الملل 3 بازرگاني بين الملل تخصصي
1212344 3 زبان تخصصي 2 2 زبان تخصصي 1 تخصصي
1214073 4 حسابرسي 3 1 اصول حسابداري 2 تخصصي
5
1218455 سمينار در مسايل بازاريابي وبازاريابي
اسلامي 2
بازاريابي بين الملل يا
همنياز اختياري
6
1218456
روابط كار درسازمان 3
روانشناسي سازماني
مديريت منابع انساني اختياري
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 36
2 پايه 38
3 اختياري 5
4 اصلي 37
5 عمومي 22
جمع كل واحد 138
ترم هشتم
جمع واحد 20
١۴ بدون /٢/ ۴٨٣۴ /د مورخ ٩٢ / دانشجويان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کريم را مطابق بخشنامه شماره ٣
پرداخت شھريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس ” تربيت بدنی ويژه” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس ” ورزش ويژه ” ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس” تربيت
بدنی ” و ” ورزش ١ ” برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام
شود
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122015
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: تربيت معلم قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220534 1 روانشناسي عمومي 2 اصلي
1220535 2 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران 2 تخصصي
1220536 3 قرائت و تجويد 2 3 اصلي
1213210 4 فارسي 3 عمومي
1212256 5 زبان خارجه 3 عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220537 1 قرائت و تجويد 2 4 اصلي
1220538 2 آشنايي با احاديث 2 تخصصي
1220539 3 روش تحقيق 2 تخصصي
1220540 4 مفردات قرآن كريم 2 اصلي
1220541 5 روانشناسي تربيتي 2 اصلي
1220542 6 مباني جامعه شناسي 2 اصلي
1 تربيت بدني عمومي  1215428 7 ورزش 1
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
2 اختياري  1212300 9 آشنايي با دفاع مقدس
درس آشنايي با دفاع مقدس درسي صرفا اختياري است كه انتخاب آن براي دانشجو به جاي يكي از دروس اختياري تا سقف
واحد مقرر يا مازاد بر سقف دروس ممكن است.

ترم اول
جمع واحد 11
ترم دوم
جمع واحد 15
2 6
اخذ فقط يك عنوان از دروس
رديف 6 براي دانشجو الزامي مي
باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122015
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: تربيت معلم قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220543 1 فقه 2 اصلي
1220544 2
ملل و نحل (شناسايي اديان آسماني و اديان
ديگر)
2 اصلي
1220545 3 فلسفه تعليم و تربيت 2 اصلي
1220546 4 تفسير موضوعي 2 1 تخصصي
1220547 5 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي 2 تخصصي
1220548 6 روانشناسي كودك و نوجوان 2 تخصصي
7 انتخاب يكي از دروس اختياري 2 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220549 1 شيوه آموش متوسطه 2 اصلي
1220550 2 اصول تعليم و تربيت 2 اصلي
1220551 3 تجريه و تركيب آيات قرآن 3 1 اصلي
1220552 4 تفسير موضوعي 2 2 تخصصي
1220553 5 روش تدريس احكام 2 تخصصي
1233031 6 انديشه اسلامي 2 2 عمومي
7 يكي از دروس اختياري 2 اختياري
ترم سوم
جمع واحد 14
ترم چهارم
جمع واحد 15
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122015
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: تربيت معلم قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220554 1 تجزيه و تركيب آيات قرآن 3 2 اصلي
120555 2 تفسير موضوعي 2 3 تخصصي
1220556 3 روش تدريس مفاهيم و قرائت قرآن 2 تخصصي
1220557 4 سنجش و اندزه گيري 2 تخصصي
1220558 5 توليد و كاربرد مواد آموزشي 2 تخصصي
1220559 6 پژوه تحقيقاتي 3 تخصصي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
2 فرهنگي  1220567 8 حفظ جزء سي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220560 1 كارورزي 2 تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220561 1 عربي 2 1 اختياري
1220562 2 عربي 2 2 عربي 1 اختياري
1220563 3 علوم بلاغت 2 اختياري
1212300 4 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1220564 5 كلام جديد 2 اختياري
1220567 6 آشنايي با كليات علوم اسلامي (فلسفه و عرفان) 2 اختياري
1220565 7 بهداشت و محيط زيست 2 اختياري
1220566 8 تاريخ معاصر جهان اسلام 2 اختياري
1220568 9 آشنايي با مكاتب (عقيده- سياسي) 2 اختياري
جمع واحد 2
دروس اختياري
ترم ششم
2 7 عمومي
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.

جمع واحد 16
ترم پنجم
جمع واحد 16
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122015
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: تربيت معلم قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 جبراني ( 1220586 1 نتفسير ترتيبي قرآن كريم ( 1
3 جبراني ( 1220587 2 نحو كاربردي ( 2
1220588 3 اهل البيت (ع) در قرآن و حديث 1 جبراني
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 29
2 اختياري 4
3 اصلي 28
4 عمومي 15
76
دروس جبراني
درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي درس ” ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني
ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
جمع واحد 6
4
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220732 1 صرف كاربردي 2 1 پايه
1220733 2 نحو كاربردي 4 1 پايه
1220734 3 كلام اسلامي 2 پايه
1220736 4 منطق 2 پايه
1220737 5 آشنايي با اديان بزرگ و كتب آسماني 2 پايه
1220738 6 كليات فقه و مباني حقوق اسلامي 2 پايه
1212256 7 زبان انگليسي 3 عمومي
1220746 8 روانخواني و تجويد مقدماتي* 3 پيش نياز
20
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220739 1 صرف كاربردي 2 2 صرف كاربردي 1 پايه
4 نحو كاربردي 1 پايه * 1220759 2 نحو كاربردي 2
1220741 3 رايانه و فضاي مجازي 2 پايه
1220742 4 روش تحقيق در علوم قرآن و حديث 2 پايه
1220743 5 كارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 1 روانخواني و تجويد مقدماتي پايه
1220735 6 تاريخ تحليلي اسلام 2 پايه
1220744 7 علوم قرآني 1(وحي، نزول) 2 تخصصي
1220745 8 تاريخ حديث 2 تخصصي
1215427 9 تربيت بدني 1 1 عمومي
19
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
*دانشجويان حايز شرايط ذيل از گذراندن درس روانخواني و تجويد مقدماتي معاف هستند:
-1 دارندگان گواهي روانخواني و تجويد مقدماتي و يا گواهي بالاتر از دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي
2 – افرادي كه در آزمون سطح سنجي مدرس درس مربوط موفق شوند.
درس نحو كاربردي 2 با كد 1220740 با درس نحو كاربردي با كد 1220759 معادل است.
1
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220808 1 كارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 2 كارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 پايه
1220809 2 مهارت هاي آموزش و ترويج قرآن 2 پايه
1220810 3 تفسير ترتيبي قرآن 4 1 تخصصي
1220811 4 علوم قرآني 2(اعجاز، تحريف ناپذيري) 2 تخصصي
1220812 5 مصطلح الحديث 2 تخصصي
1220813 6 تاريخ كتابت قرآن و قرائات(تاريخ قرآن 2 تخصصي
1220814 7 ماخذشناسي تفاسير قرآن 2 تخصصي
1220815 8 اصول و مقدمات تفسير 2 تخصصي
1220816 9 فقه الحديث 2 1 تخصصي
1215428 10 ورزش 1 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220817 1 مفردات قرآن 2 تخصصي
1220818 2 علوم قرآني 3(مكي و مدني،اسباب نزول،محكم و متشابه،نسخ) 2 تخصصي
1220819 3 قرائت و ترجمه متون تخصصي 2 1 صرف كاربردي 1، نحو كاربردي 1 تخصصي
1220820 4 تفسير ترتيبي قرآن 4 2 تفسير ترتيبي قرآن 1 تخصصي
1220821 5 علوم بلاغي و زيبايي شناختي قرآن 2 1 تخصصي
1220822 6 تفسير موضوعي قرآن 2 1 تخصصي
1220823 7 ماخذشناسي حديث 2 تاريخ حديث تخصصي
1220824 8 فقه الحديث 2 2 فقه الحديث 1 تخصصي
1212354 9 زبان تخصصي 2 تخصصي
ترم سوم
ترم چهارم
20
جمع واحد 21
جمع واحد
2
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220825 1 علوم قرآني 4(دلالت هاي قرآني) 2 تخصصي
1220826 2 تفسير ترتيبي قرآن 2 3 تفسير ترتيبي قرآن 2 تخصصي
1220827 3 تفسير موضوعي قرآن 2 2 تفسير موضوعي قرآن 1 تخصصي
1220828 4 علوم بلاغي و زيبايي شناختي قرآن 2 2 علوم بلاغي و زيبايي شناختي قرآن 1 تخصصي
1220829 5 فقه الحديث 2 3 فقه الحديث 2 تخصصي
1220830 6 شناخت نهج البلاغه 2 تخصصي
1220831 7 آشنايي با صحيفه سجاديه، ادعيه و زيارات ماثوره 2 تخصصي
1220832 8 قرائت و ترجمه متون تخصصي 2 2 صرف كاربردي 2، نحوكاربردي 2،قرائت و ترجمه متون تخصصي 1 تخصصي
1233043 9 دانش خانواده 2 عمومي
1220434 10 انقلاب اسلامي 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220833 1 تاريخ استشراق و سير تحول مطالعات قرآني در غرب 2 تخصصي
1220834 2 تفسير ساختاري قرآن كريم 2 تخصصي
1220835 3 معنا شناسي 2 1 تخصصي
1220836 4 آيين نگارش متون علمي 2 تخصصي
1220837 5 روش هاي تفسيري 2 تخصصي
1220838 6 كتاب شناسي و ماخذشناسي علوم اسلامي باتكيه برمطالعات قرآن و حديث 2 تخصصي
1220839 7 مراكز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1 تخصصي
1220840 8 رابطه قرآن و سنت 2 تخصصي
1213210 9 زبان فارسي 3 عمومي
1220841 10 روش ها و شيوه هاي تدبر قرآن 2 تخصصي
ترم پنجم
جمع واحد 20
جمع واحد 20
ترم ششم
*دروس مجموعه اختياری مطالعات قرآن
3
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عمل پيش نياز نوع درس
1220854 1 معنا شناسي 2 2 معنا شناسي 1 تخصصي
1220856 2 قصص انبيا در قرآن و عهدين 2 آشنايي با اديان بزرگ و كتب آسماني، تاريخ استشراق و سير تحول مطالعات قرآني در غرب تخصصي
1220855 3 جريان شناسي مطالعات قرآني معاصر 2 تخصصي
1220851 4 آيين ويرايش متون علمي 2 تخصصي
1220857 5 روش شناسي مطالعات قرآني بين رشته اي 2 تخصصي
1212355 6 متون تخصصي مطالعات قرآن و حديث به زبان انگليسي 2 زبان تخصصي تخصصي
1220858 7 فقه الحديث 2 4 رابطه قرآن و سنت تخصصي
1220853 8 زبان قرآن 2 تخصصي
1220852 9 هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 2 تخصصي
*دروس مجموعه اختياری مطالعات قرآن
ترم هفتم
جمع واحد 18
4
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220842 1 آشنايي با رجال 2 تخصصي
1220843 2 مشكل الحديث 2 فقه الحديث 3 تخصصي
1220838 3 كتاب شناسي و ماخذشناسي علوم اسلامي با تكيه بر مطالعات قرآن و حديث 2 تخصصي
1220844 4 مباني شناخت حديث از ديدگاه فريقين 2 تخصصي
1220845 5 جريان شناسي مطالعات حديثي معاصر 2 تخصصي
1220839 6 مراكز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1 تخصصي
1220836 7 آيين نگارش متون علمي 2 تخصصي
1224266 8 كتابخانه ديجيتالي 2 تخصصي
1220846 9 تحقيق موضوعي در حديث 2 تخصصي
1213210 10 زبان فارسي 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220847 1 توثيق و تضعيف 2 آشنايي با رجال تخصصي
1220848 2 رجال كاربردي با تكيه بر سندشناس 2 مصطلح الحديث،آشنايي با رجال، توثيق و تضعيف تخصصي
1220849 3 اختلاف الحديث 2 فقه الحديث 3 تخصصي
1220850 4 روش شناسي مطالعات حديثي بين رشته اي 2 تخصصي
1212355 5 متون تخصصي مطالعات قرآن و حديث به زبان انگليسي 2 زبان تخصصي تخصصي
1220851 6 آيين ويرايش متون علمي 2 تخصصي
1220858 7 فقه الحديث 2 4 رابطه قرآن و سنت تخصصي
1220840 8 رابطه قرآن و سنت 2 تخصصي
1220852 9 هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 2 تخصصي
**دروس مجموعه اختياری مطالعات حديث
**دروس مجموعه اختياری مطالعات حديث
ترم ششم
جمع واحد 20
ترم هفتم
** دروس مجموعه اختياري مطالعات حديث تنها در مراكز تهران جنوب، كاشان، قم، مشهد، اهوازو ميبد قابل اجرا مي باشد.
جمع واحد 18
5
ترم ورود: 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون : 3951 كد رشته 122018
دانشگاه پيام نور
براي دانشجويان ورودي 95 و بعد از آن
ليست ارائه دروس
رشته : علوم قرآن و حديث
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 56
2 پايه 32
3 عمومي 12
4 مجموعه اختياري 35
جمع كل واحد 135
.دانشجويان مي توانند دروس يكي از دو بسته مجموعه اختياري مطالعات قرآن و يا مطالعات حديث را انتخاب نمايند**
6
ترم ورود : 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون: 3951 كد رشته: 122019
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
1220285 3 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220033 4 كلام ( 1
2 مشترك ( 1220019 5 منطق ( 1
1220139 6 آشنايي با علو م قرآن و حديث 2 مشترك
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220028 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي  1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
تذكر مهم:درس صرف و نحو كاربردي 1 به ارزش 4 واحد قابل تطبيق با 2 درس صرف 1 به ارزش 2 واحد و نحوكاربردي 1 به ارزش 3 واحد صرفا
براي دانشجويان ورودي 95 كه اين درس را در ترم اول اخذ و با موفقيت آن را گذرانده باشند.
4
ترم ورود : 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون: 3951 كد رشته: 122019
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 نحو كاربردي ( 2) مشترك ( 1220135 1 نحو كاربردي ( 3
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
1220148 7 متون عرفاني فارسي 2 1 تخصصي
1220149 8 روش هاي مطالعات ديني 2 1 روش تحقيق در علوم اسلامي تخصصي
1220147 9 تاريخ تصوف 2 1 تخصصي
1 تربيت بدني عمومي  1215428 10 ورزش 1
2 اختياري  1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس

رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 نحو كاربردي ( 3) مشترك ( 1220141 1 نحو كاربردي ( 4
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
1220146 5 عرفان نظري 2 كليات عرفان اسلامي تخصصي
1220151 6 آشنايي با كليات علم كلام 2 كلام 2 تخصصي
1220161 7 دين خاور دور 4 تخصصي
1220113 8 تاريخ فلسفه اسلامي 4 1 كليات فلسفه اسلامي تخصصي
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
4
ترم ورود : 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون: 3951 كد رشته: 122019
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220273 1 روشهاي مطالعات ديني 2 2 روش هاي مطالعات ديني 1 تخصصي
1220160 2 اديان هند 2 1 تخصصي
1220168 3 اديان ايران پيش از اسلام 2 1 تخصصي
1220152 4 عرفان عملي 2 عرفان نظري تخصصي
1220153 5 تاريخ تصوف 2 2 تاريخ تصوف 1 تخصصي
1220154 6 متون عرفاني فارسي 2 2 متون عرفاني فارسي 1 تخصصي
1220150 7 متون ديني به زبان خارجي 2 1 زبان تخصصي ( 2) تخصصي
122020162 8 تاريخ فرق اسلامي 4 1 كلام 2 تخصصي
1220205 9 تاريخ فلسفه غرب 4 1 كلام 2 تخصصي
1220433 10 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220157 1 اديان ايران پيش از اسلام 2 2 اديان ايران پيش از اسلام 1 تخصصي
1220167 2 متون عرفاني به زبان خارجي 2 1 زبان تخصصي 2 تخصصي
1220156 3 متون ديني به زبان خارجي 2 2 متون ديني به زبان خارجي 1 تخصصي
1220174 4 مسيحيت 2 آشنايي با اديان بزرگ تخصصي
1220163 5 متون عرفاني عربي 2 1 قرائت و درك متون عربي تخصصي
1220172 6 دين يهود 2 آشنايي با اديان بزرگ تخصصي
1220166 7 تاريخ فرق اسلامي 2 2 تاريخ فرق اسلامي 1 تخصصي
1220616 8 تاريخ فلسفه اسلامي 4 2 تاريخ فلسفه اسلامي 1 تخصصي
1223175 9
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايرن
2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 18
4
ترم ورود : 3951 مقطع كارشناسي
ترم اعمال قانون: 3951 كد رشته: 122019
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220169 1 آشنايي با سنتهاي عرفاني غير اسلامي 2 تخصصي
1220171 2 دين بودا 2 تخصصي
1220170 3 متون عرفاني به زبان خارجي 2 2 متون عرفاني به زبان خارجي 1 تخصصي
1220165 4 متون عرفاني عربي 2 2 متون عرفاني عربي 1 تخصصي
1220116 5 تاريخ فلسفه غرب 2 2 تاريخ فلسفه غرب 1 تخصصي
1220173 6 فلسفه دين 2 كلام 2 تخصصي
1220164 7 اديان هند 2 2 اديان هند 1 تخصصي
1220158 8 اديان ابتدايي و قديم 2 تخصصي
____________1220159 9 متون ديني به زبان خارجي 2 3 متون ديني به زبان خارجي 2 تخصصي
2 فرهنگي  1220657 10 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 11 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
ترم هفتم
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.

4
مقطع كارشناسي
كد رشته :. 122021
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ و تمدن ملل اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220760 1 كلام* 2 پايه
1220761 2 منطق* 2 پايه
4 پايه * 1220763 3 آموزش زبان عربي 1
2 تخصصي الزامي * 1220762 4 تاريخ اسلام 1
1220037 5 آشنايي با اديان بزرگ 2 پايه
1213210 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومي
8
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220764 1 شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي 2 تخصصي الزامي
1220765 2 آشنايي با كليات فقه و حقوق اسلامي 2 پايه
1220766 3 آموزش زبان عربي 6 2 آموزش عربي 1 پايه
1220767 4 تاريخ اسلام 2 2 تاريخ اسلام 1 تخصصي الزامي
1220768 5 آشنايي با قرآن كريم 2 پايه
1220769 6 تاريخ علوم در اسلام 2 1 تخصصي الزامي
1220770 7 آشنايي با علوم حديث 2 پايه
1215427 8 تربيت بدني 1 عمومي
9
18
ترم اول
جمع واحد
جمع واحد
*دانشجوياني كه دروس كلام 1،منطق 1، صرف و نحو كاربردي 1 و تاريخ تحليلي صدر اسلام را در ترم گذشته اخذ و با موفقيت گذرانده
نيازي به اخذ دروس به ترتيب كلام،منطق،آموزش زبان عربي 1 و تاريخ اسلام 1 را ندارند.
ترم دوم
19
1
مقطع كارشناسي
كد رشته :. 122021
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ و تمدن ملل اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220771 1 آشنايي با مباني فقه و حقوق اسلامي 2 پايه
1220772 2 آموزش نحو عربي 4 1 آموزش عربي 2 پايه
1220773 3 تاريخ اسلام 2 3 تاريخ اسلام 1و 2 تخصصي الزامي
1220774 4 قرائت متون فرهنگ عربي 2 پايه
1322085 5 مباني كامپيوتر و كاربرد آن 2 پايه
1220775 6 روش تحقيق 2 تخصصي الزامي
1220776 7 جغرافياي تاريخي جهان اسلام 2 1 تخصصي الزامي
1220807 8 جغرافيا نگاري در اسلام 2 تخصصي الزامي
1215428 8 ورزش 1 1 عمومي
1212300 9 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220777 1 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام 2 1 تخصصي الزامي
1220778 2 آموزش نحو عربي 4 2 آموزش نحو عربي 1 پايه
1220779 3 تاريخ اسلام 2 4 تاريخ اسلام 1و 2و 3 تخصصي الزامي
1220780 4 تاريخ هنرهاي اسلامي 2 1 تخصصي الزامي
1220781 5 تاريخ علوم در اسلام 2 2 تاريخ علوم در اسلام 1 تخصصي الزامي
1220782 6 تاريخ تشكيلات اسلامي 2 1 تخصصي الزامي
1212356 7 زبان تخصصي 2 1 تخصصي
1220783 8 ترجمه از عربي به فارسي 2 1 آموزش زبان عربي 2 پايه
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
جمع واحد 20
*.درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صورت اخذ به صورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد*
ترم چهارم
جمع واحد 19
ترم سوم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته :. 122021
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ و تمدن ملل اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220784 1 جغرافياي تاريخي جهان اسلام 2 2 جغرافياي تاريخي جهان اسلام 1 تخصصي الزامي
1220785 2 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام 2 2 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام 1 تخصصي الزامي
1220786 3 تاريخ اسلام در مصر و شام 2 1 تخصصي ا لزامي
1220787 4 تاريخ حكومتهاي متقارن در شرق ازآغاز تا سقوط بغداد 2 تخصصي الزامي
1220788 5 تاريخ علوم در اسلام 2 3 تاريخ علوم در اسلام 1و 2 تخصصي الزامي
1220789 6 تاريخ تشكيلات اسلامي 2 2 تاريخ تشكيلات اسلامي 1 تخصصي الزامي
1212357 7 زبان تخصصي 2 2 زبان تخصصي 1 تخصصي الزامي
1220790 8 ترجمه از عربي به فارسي 2 2 ترجمه از عربي به فارسي 1 پايه
1220791 9 تاريخ عثمانيان 2 تخصصي اختياري
1220433 10 آيين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
11
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1220792 1 وضع كنوني جهان اسلام 2 1 تخصصي الزامي
1220793 2 تاريخ نگاري در اسلام 2 تخصصي الزامي
1220794 3 تاريخ اسلام در مصر و شام 2 2 تاريخ اسلام در مصر و شام 1 تخصصي الزامي
1220795 4 تاريخ هنرهاي اسلامي 2 2 تاريخ هنرهاي اسلامي 1 تخصصي الزامي
1220796 5 تاريخ علوم در اسلام 2 4 تاريخ علوم در اسلام 1و 2و 3 تخصصي الزامي
1220797 6 تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا دولت صفويه 2 تاريخ اسلام 4 و تاريخ حكومتهاي متقارن تخصصي الزامي
1212358 7 زبان تخصصي 2 3 زبان تخصصي 2 تخصصي الزامي
1220798 8 تاريخ تشيع 2 تخصصي الزامي
1220799 9 تاريخ اسلام در شبه قاره هند 2 تخصصي اختياري
1223175 10 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2 عمومي
11
جمع واحد 20
جمع واحد 20
ترم ششم
ترم پنجم
3
مقطع كارشناسي
كد رشته :. 122021
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ و تمدن ملل اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220800 1 وضع كنوني جهان اسلام 2 2 وضع كنوني جهان اسلام 1 تخصصي الزامي
1220801 2 متون تاريخي و جغرافيايي به زبان عربي 2 تخصصي الزامي
1220802 3 تاريخ صفويان 2 تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا دولت صفويه تخصصي الزامي
1220803 4 كليات فرهنگ و تمدن اسلامي 4 تخصصي الزامي
1220804 5 تاريخ اسلام در مغرب 2 تخصصي اختياري
1220805 6 تاريخ اسلام در اندلس 2 تخصصي ا ختياري
1220806 7 مطالعات اسلامي در غرب 2 تخصصي الزامي
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم** 2 فرهنگي
1233043 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي الزامي 70
2 تخصصي اختياري 8
3 پايه 40
4 عمومي 16
جمع كل واحد 134
ترم هفتم
جمع واحد 20
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند. /2/ 4834 / د مورخ 14 / ** دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
*
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
4
ترم ورود: 3951
كد رشته: 122023
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:فلسفه و كلام اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
1220285 3 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220033 4 كلام ( 1
2 مشترك ( 1220460 5 منطق ( 1
1220139 6 آشنايي با علو م قرآن و حديث 2 مشترك
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220461 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1215427 10 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 نحو كاربردي ( 2) مشترك ( 1220135 1 نحو كاربردي ( 3
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
2 تخصصي ( 1220113 7 تاريخ فلسفه اسلامي ( 1
2 تخصصي ( 1220205 8 تاريخ فلسفه غرب ( 1
2 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220203 9 حكمت مشاء ( 1
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 10 ورزش 1
1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس* 2 اختياري
*
ترم سوم
جمع واحد 20
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
3 واحدي خواهد بود ( 2واحدي و نحو كاربردي( 1 ( توجه :درس صرف و نحو كاربردي 4واحدي معادل دو درس صرف( 1
3
ترم ورود: 3951
كد رشته: 122023
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:فلسفه و كلام اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 نحو كاربردي ( 3) مشترك ( 1220141 1 نحو كاربردي ( 4
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
2 كلام ( 2) تخصصي ( 1220123 5 كلام ( 3
2 منطق ( 2) تخصصي ( 1220119 6 منطق ( 3
4 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220200 7 حكمت متعاليه ( 1
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220214 1 حكمت اشراق ( 1
2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 1) تخصصي ( 1220155 2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 2
2 تاريخ فلسفه غرب ( 1) تخصصي ( 1220116 3 تاريخ فلسفه غرب ( 2
2 منطق ( 3) تخصصي ( 1220280 4 منطق ( 4
2 كلام ( 3) تخصصي ( 1220206 5 كلام ( 4
2 منطق ( 3) تخصصي ( 1220213 6 منطق جديد ( 1
2 زبان تخصصي ( 2) تخصصي ( 1220462 7 زبان تخصصي ( 3
4 حكمت متعاليه ( 1) تخصصي ( 1220201 8 حكمت متعاليه ( 2
1220433 9 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 2) تخصصي ( 1220208 1 تاريخ فلسفه اسلامي ( 3
2 حكمت مشاء ( 1) تخصصي ( 1220210 2 حكمت مشاء ( 2
2 زبان تخصصي ( 3) تخصصي ( 1220202 3 زبان تخصصي ( 4
2 كلام ( 3) تخصصي ( 1220212 4 مسائل كلامي جديد ( 1
2 كليات عرفان اسلامي تخصصي ( 1220215 5 عرفان نظري ( 1
2 حكمت اشراق ( 1) تخصصي ( 1220222 6 حكمت اشراق ( 2
2 منطق جديد ( 1) تخصصي ( 1220221 7 منطق جديد ( 2
4 حكمت متعاليه ( 2) تخصصي ( 1220207 8 حكمت متعاليه ( 3
1223175 9 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرن 2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 19
ترم چهارم
جمع واحد 19
3
ترم ورود: 3951
كد رشته: 122023
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته:فلسفه و كلام اسلامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220223 1 عرفان نظري ( 2) عرفان نظري ( 1) تخصصي
1220217 2 فلسفه معاصر تاريخ فلسفه غرب ( 2) تخصصي
1220218 3 مسائل كلامي جديد( 2) مسائل كلامي جديد( 1) تخصصي
1220219 4 فلسفه تطبيقي تاريخ فلسفه غرب ( 2)- تاريخ تاريخ فلسفه اسلامي ( 3) تخصصي
1220173 5 فلسفه دين تخصصي
1220220 6 فلسفه علم تخصصي
1220209 7 فلسفه اخلاق تخصصي
1220211 8 حكمت متعاليه ( 4) حكمت متعاليه ( 3) تخصصي
1220657 9 حفظ جزء سي قرآن كريم ** 2 فرهنگي
1233043 10 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
ترم هفتم
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند. /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3 
3
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۵٩
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
2 مشترك ( 1220033 3 كلام ( 1
1220139 4 آشنايي با علوم قرآن و حديث 2 مشترك
1220285 5 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220019 6 منطق ( 1
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220028 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي t 1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۵٩
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220135 1 نحو كاربردي 3 3 نحو كاربردي ( 2) مشترك
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
1220148 7 متون عرفاني فارسي 2 1 تخصصي
1220149 8 روش هاي مطالعات ديني 2 1
روش تحقيق در علوم
اسلامي
تخصصي
1220147 9 تاريخ تصوف 2 1 تخصصي
1 تربيت بدني عمومي t 1215428 10 ورزش 1
2 اختياري ¯ 1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس
¯
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220141 1 نحو كاربردي 3 4 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
1220146 5 عرفان نظري 2 كليات عرفان اسلامي تخصصي
1220151 6 آشنايي با كليات علم كلام 2 كلام 2 تخصصي
1220161 7 دين خاور دور 2 تخصصي
1220113 8 تاريخ فلسفه اسلامي 2 1 كليات فلسفه اسلامي تخصصي
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۵٩
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220273 1 روشهاي مطالعات ديني 2 2 روش هاي مطالعات ديني 1 تخصصي
1220160 2 اديان هند 2 1 تخصصي
1220168 3 اديان ايران پيش از اسلام 2 1 تخصصي
120152 4 عرفان عملي 2 عرفان نظري تخصصي
1220153 5 تاريخ تصوف 2 2 تاريخ تصويف 1 تخصصي
1220154 6 متون عرفاني فارسي 2 2 متون عرفاني فارسي 1 تخصصي
1220150 7 متون ديني به زبان خارجي 2 1 زبان تخصصي 2 تخصصي
1220162 8 تاريخ فرق اسلامي 2 1 كلام 2 تخصصي
1220205 9 تاريخ فلسفه غرب 2 1 تخصصي
1220433 10 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220157 1 اديان ايران پيش از اسلام 2 اديان ايران پيش از اسلام 1 تخصصي
1220167 2 متون عرفاني به زبان خارجي 1 زبان تخصصي 2 تخصصي
1220156 3 متون ديني به زبان خارجي 2 متون ديني به زبان خارجي 1 تخصصي
1220174 4 مسيحيت آشنايي با اديان بزرگ تخصصي
1220163 5 متون عرفاني عربي 1 قرائت و درك متون عربي تخصصي
1220172 6 دين يهود آشنايي با اديان بزرگ تخصصي
1220166 7 تاريخ فرق اسلامي 2 تاريخ فرق اسلامي 1 تخصصي
تاريخ فلسفه اسلامي 1 تخصصي ¯¯ 1220616 8 تاريخ فلسفه اسلامي 2
1223175 9
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايرن
2 عمومي
¯
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 18
دانشجويان كه درس تاريخ فلسفه اسلامي 2 را با كد 1220155 گذرانده اند معادل با كد 1220616 مي باشد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۵٩
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش اديان و عرفان
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220169 1 آشنايي با سنتهاي عرفاني غيراسلامي 2 تخصصي
1220171 2 دين بودا 2 تخصصي
1220170 3 متون عرفاني به زبان خارجي 2 2
متون عرفاني به زبان
خارجي 1
تخصصي
1220165 4 متون عرفاني عربي 2 2 متون عرفاني عربي 1 تخصصي
1220116 5 تاريخ فلسفه غرب 2 2 تاريخ فلسفه غرب 1 تخصصي
1220173 6 فلسفه دين 2 كلام 2 تخصصي
1220164 7 اديان هند 2 2 اديان هند 1 تخصصي
1220158 8 اديان ابتدايي و قديم 2 تخصصي
1220159 9 متون ديني به زبان خارجي 2 3 متون ديني به زبان خارجي 2 تخصصي
2 فرهنگي ¯¯¯ 1220657 10 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 11 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
t
جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
¯¯¯
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
2 مشترك ( 1220033 3 كلام ( 1
1220139 4 آشنايي با علوم قرآن و حديث 2 مشترك
1220285 5 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220019 6 منطق ( 1
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220028 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي t 1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220135 1 نحو كاربردي 3 3 نحو كاربردي ( 2) مشترك
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
1220242 7 تاريخ نگاري در اسلام 2 تاريخ تحليلي صدر اسلام تخصصي
1220243 8
تاريخ اسلام ازوفات پيامبر(ص) تا سقوط
بني اميه
2 تخصصي
1220244 9 متون تاريخي و جغرافيايي به زبان فارسي 2 تخصصي
1 تربيت بدني عمومي t 1215428 10 ورزش 1
2 اختياري ¯ 1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس
¯
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220141 1 نحو كاربردي 3 4 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
1220249 5 تاريخ اسلام در مصر و شام 2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220254 6 تاريخ علوم در اسلام ( 1
2 تخصصي ( 1220247 7 تاريخ هنرهاي اسلامي ( 1
1229010 8 تاريخ تشيع 2 تاريخ تحليلي صدر اسلام تخصصي
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220262 1 وضع كنوني جهان اسلام 2 1 تخصصي
1220266 2 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام 2 تخصصي
1220277 3 جغرافيا تاريخي اسلام 2 1 تخصصي
1220248 4
تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا
سقوط بغداد
2
تاريخ اسلام از وفات پيامبر(ص) تا
سقوط بني اميه
تخصصي
1220246 5 كليات فرهنگ و تمدن اسلامي 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران تخصصي
1220250 6 تاريخ اسلام در مغرب و اندلس 2 تخصصي
1220252 7 تاريخ تشكيلات اسلامي 2 1 تخصصي
1220245 8
شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن
اسلامي
2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران تخصصي
1220276 9 متون تاريخي و جغرافيايي به زبان عربي 2 نحو كاربردي 4 تخصصي
1220433 10 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220255 1
تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسيس
دولت صفويه
2
تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي
تا سقوط بغداد
تخصصي
1220264 2 جغرافياي تاريخي اسلام 2 2 جغرافيا تاريخي اسلام 1 تخصصي
1220265 3 جامعه شناسي تاريخي 2 تخصصي
1220256 4 تاريخ علوم در اسلام 2 2 تاريخ علوم در اسلام ( 1) تخصصي
1220257 5 تاريخ تشكيلات اسلامي 2 2 تاريخ تشكيلات اسلامي 1 تخصصي
1220043 6
زبان تخصصي 3(متون تاريخي به زبان
انگليسي)
2 زبان تخصصي 2 تخصصي
1220251 7 تاريخ هنرهاي اسلامي 2 2 تاريخ هنرهاي اسلامي ( 1) تخصصي
1220263 8 تاريخ اسلام در شبهه قاره هند 2 تخصصي
1223175 9 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اير 2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 18
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٠
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220279 1 جهان اسلام، غرب و استعمار 2 تخصصي
1220258 2 مطالعات اسلامي در غرب 2 تخصصي
1220275 3
فرهنگ و تمدن مسلمانان در كشورهاي
غيرمسلمان
2 تخصصي
1220387 4 تاريخ صفويه 2
تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا
تاسيس دولت صفويه
تخصصي
1220261 5 تايرخ علوم در اسلام 2 3 تايرخ علوم در اسلام 2 تخصصي
1220267 6 تاريخ عثمانيان 2 تخصصي
1220268 7 وضع كنوني جهان اسلام 2 2 وضع كنوني جهان اسلام 1 تخصصي
1220272 8 پژوهش در موضوعات منتخب 2 روش تحقيق در علوم اسلامي تخصصي
1220269 9 خطوط و كتيبه هاي اسلامي 2 تخصصي
2 فرهنگي ¯¯ 1220657 10 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 11 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 66
2 مشترك 54
3 عمومي 16
136
” درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
t
جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت شهريه و با /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
¯¯
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
2 مشترك ( 1220033 3 كلام ( 1
1220139 4 آشنايي با علوم قرآن و حديث 2 مشترك
1220285 5 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220019 6 منطق ( 1
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ____________( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220028 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي t 1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220135 1 نحو كاربردي 3 3 نحو كاربردي ( 2) مشترك
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
2 آشنايي با علوم قرآن و حديث تخصصي ( 1220096 7 تاريخ قرآن ( 1
2 ( 1220099 8 تاريخ تفسيري قرآن ( 1
آشنايي با تاريخ و روشهاي
تفسير قرآن- هم نياز با مكاتب و
( روشهاي تفسير قرآن كريم ( 1
تخصصي
2 ( 1220175 9 مكاتب و روشهاي تفسير قرآن كريم ( 1
آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير
قرآن
تخصصي
1 تربيت بدني عمومي t 1215428 10 ورزش 1
2 اختياري ¯¯ 1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس
¯¯
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220141 1 نحو كاربردي 3 4 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
1220102 5 تاريخ حديث 2 آشنايي با علوم قرآن و حديث تخصصي
2 تاريخ قران ( 1) تخصصي ( 1220176 6 علوم قرآني ( 1
2 ( 1220177 7 تفسير ترتيبي قرآن كريم ( 1
آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير
قرآن
تخصصي
1220097 8 درايه الحديث 2 تخصصي
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220183 1 مباني نقد و فهم حديث 2 تاريخ حديث و درايه الحديث تخصصي
2 تاريخ قرآن كريم ( 1) تخصصي ( 122098 2 تاريخ قرآن كريم ( 2
2 تاريخ تفسير قرآن كريم ( 1) تخصصي ( 1220105 3 تاريخ تفسير قرآن ( 2
2 ( 1220179 4 مكاتب و روشهاي تفسير قران كريم ( 2
مكاتب و روشهاي تفسير قران
( كريم ( 1
تخصصي
1220187 5 كليات علم رجال 2 تاريخ حديث و درايه الحديث تخصصي
1220182 6 اهل البيت(ع) در قرآن و حديث 2 تخصصي
2 علوم قرآني ( 1) تخصصي ( 12020180 7 علوم قرآني ( 2
2 تفسير ترتيبي قرآن كريم ( 1) تخصصي ( 120181 8 تفسير ترتيبي قرآن كريم ( 2
2 تاريخ حديث تخصصي ( 1220188 9 شناخت نهج البلاغه ( 1
1220433 10 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مباني نقد و فهم حديث تخصصي ( 1220053 1 فقه الحديث ( 1
2 ( 1220191 2 تفسير موضوعي قران كريم ( 1
آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير
قرآن
تخصصي
1220186 3 قرائت و درك متون تفسيري 2
مكاتب و روشهاي تفسير قران
( كريم ( 1)- نحو كاربردي ( 4
تخصصي
2 تفسير ترتيبي قرآن كريم ( 2) تخصصي ( 1220185 4 تفسير ترتيبي قرآن كريم ( 3
1220196 5 جوامع حديثي 2 تاريخ حديث تخصصي
2 شناخت نهج البلاغه ( 1) تخصصي ( 1220192 6 شناخت نهج البلاغه ( 2
2 علوم بلاغي تخصصي ( 1220193 7 بلاغت قرآن كريم ( 1
1220197 8 قران و خاورشناسان 2 تاريخ قرآن كريم ( 1) تخصصي
2 علوم قرآني ( 2) تخصصي ( 1220184 9 علوم قرآني ( 3
1223175 10
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايرن
2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶١
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220178 1 مفردات قرآن كريم 2 تخصصي
2 زبان تخصصي ( 2) تخصصي ( 1220464 2 زبان تخصصي ( 3
2 علوم قرآن ( 3) تخصصي ( 1220190 3 علوم قرآن ( 4
2 تفسير تربيتي قرآن كريم ( 3) تخصصي ( 1220189 4 تفسير تربيتي قرآن كريم ( 4
1220198 5 تاثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي 2 بلاغت قران كريم ( 1) تخصصي
2 بلاغت قران كريم ( 1) تخصصي ( 1220195 6 بلاغت قرآن كريم ( 2
2 فقه الحديث ( 1) تخصصي ( 1220057 7 فقه الحديث ( 2
2 تفسير موضوعي قرآن كريم ( 1) تخصصي ( 1220194 8 تفسير موضوعي قرآن كريم ( 2
1220199 9 شناخت ادعيه اهل البيت (ع) 2
2 فرهنگي ¯ 1220657 10 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 11 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
t
جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 19
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
¯
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فلسفه و کلام اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
2 مشترك ( 1220033 3 كلام ( 1
1220139 4 آشنايي با علو مقرآن و حديث 2 مشترك
1220285 5 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220460 6 منطق ( 1
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220461 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي t 1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فلسفه و کلام اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220135 1 نحو كاربردي 3 3 نحو كاربردي ( 2) مشترك
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
2 تخصصي ( 1220113 7 تاريخ فلسفه اسلامي ( 1
2 تخصصي ( 1220205 8 تاريخ فلسفه غرب ( 1
2 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220203 9 حكمت مشاء ( 1
1 تربيت بدني عمومي t 1215428 10 ورزش 1
2 اختياري ¯¯ 1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس
¯¯
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220141 1 نحو كاربردي 3 4 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
2 كلام ( 2) تخصصي ( 1220123 5 كلام ( 3
2 منطق ( 2) تخصصي ( 1220119 6 منطق ( 3
4 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220200 7 حكمت متعاليه ( 1
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فلسفه و کلام اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 كليات فلسفه اسلامي تخصصي ( 1220214 1 حكت اشراق ( 1
2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 1) تخصصي ( 1220155 2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 2
2 تاريخ فلسفه غرب ( 1) تخصصي ( 1220116 3 تاريخ فلسفه غرب ( 2
2 منطق ( 3) تخصصي ( 1220280 4 منطق ( 4
2 كلام ( 3) تخصصي ( 1220206 5 كلام ( 4
2 منطق ( 3) تخصصي ( 1220213 6 منطق جديد ( 1
2 زبان تخصصي ( 2) تخصصي ( 1220462 7 زبان تخصصي ( 3
4 حكمت متعاليه ( 1) تخصصي ( 1220201 8 حكمت متعاليه ( 2
1220433 9 آيين زندگي (اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 تاريخ فلسفه اسلامي ( 2) تخصصي ( 1220208 1 تاريخ فلسفه اسلامي ( 3
2 حكمت مشاء ( 1) تخصصي ( 1220210 2 حكمت مشاء ( 2
2 زبان تخصصي ( 3) تخصصي ( 1220202 3 زبان تخصصي ( 4
2 كلام ( 3) تخصصي ( 1220212 4 مسائل كلامي جديد ( 1
2 كليات عرفان اسلامي تخصصي ( 1220215 5 عرفان نظري ( 1
2 حكمت اشراق ( 1) تخصصي ( 1220222 6 حكمت اشراق ( 2
2 منطق جديد ( 1) تخصصي ( 1220221 7 منطق جديد ( 2
4 حكمت متعاليه ( 2) تخصصي ( 1220207 8 حكمت متعاليه ( 3
1223175 9
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٢
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فلسفه و کلام اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 عرفان نظري ( 1) تخصصي ( 1220223 1 عرفان نظري ( 2
1220217 2 فلسفه معاصر 2 تاريخ فلسفه غرب ( 2) تخصصي
2 مسائل كلامي جديد( 1) تخصصي ( 1220218 3 مسائل كلامي جديد( 2
1220219 4 فلسفه تطبيقي 2
تاريخ فلسفه غرب ( 2)- تاريخ
( فلسفه اسلامي ( 3
تخصصي
1220173 5 فلسفه دين 2 تخصصي
1220220 6 فلسفه علم 2 تخصصي
1220209 7 فلسفه اخلاق 2 تخصصي
3 حكمت متعاليه ( 3) تخصصي ( 1220211 8 حكمت متعاليه ( 4
2 فرهنگي ¯ 1220657 9 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 10 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
t
جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 19
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
¯
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مشترك ( 1220131 1 صرف ( 1
3 مشترك ( 1220133 2 نحو كاربردي ( 1
2 مشترك ( 1220033 3 كلام ( 1
1220139 4 آشنايي با علو مقرآن و حديث 2 مشترك
1220285 5 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 مشترك
2 مشترك ( 1220019 6 منطق ( 1
1213210 7 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 8 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 صرف ( 1) مشترك ( 1220132 1 صرف ( 2
3 نحو كاربردي ( 1) مشترك ( 1220134 2 نحو كاربردي ( 2
2 كلام ( 1) مشترك ( 1220040 3 كلام ( 2
2 منطق ( 1) مشترك ( 1220028 4 منطق ( 2
1220023 5 مبادي فقه و اصول 2 مشترك
1220136 6 روش تحقيق در علوم اسلامي 2 مشترك
1220138 7 كليات فلسفه اسلامي 2 مشترك
1220137 8 آشنايي با فقه 2 مشترك
1220145 9 آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن 2 مشترك
1 عمومي t 1215427 10 تربيت بدني
ترم اول
جمع واحد 19
ترم دوم
جمع واحد 20
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220135 1 نحو كاربردي 3 3 نحو كاربردي ( 2) مشترك
1220140 2 قرائت و درك متون عربي 2 نحو كاربردي ( 2) مشترك
2 زبان خارجه مشترك ( 1220018 3 زبان تخصصي ( 1
1220143 4 سيري در نهج البلاغه 2 مشترك
1220144 5 كليات عرفان اسلامي 2 مشترك
1220037 6 آشنايي با اديان بزرگ 2 مشترك
1220229 7 تاريخ فقه و فقها 2 تخصصي
1220093 8 كليات حقوق 2 تخصصي
2 مبادي فقه و اصول- آشنايي با فقه تخصصي ( 1220569 9 فقه( 1
1 تربيت بدني عمومي t 1215428 10 ورزش 1
2 اختياري ¯ 1212300 11 آشنايي با دفاع مقدس
¯
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220141 1 نحو كاربردي 3 4 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220080 2 علوم بلاغي 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
1220142 3 مهارتهاي ترجمه 2 نحو كاربردي ( 3) مشترك
2 زبان تخصصي ( 1) مشترك ( 1220025 4 زبان تخصصي( 2
2 مبادي فقه و اصول تخصصي ( 1220079 5 اصول فقه ( 1
2 فقه ( 1) تخصصي ( 1220570 6 فقه ( 2
2 مبادي فقه و اصول تخصصي ( 1220225 7 قواعد فقه ( 1
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 زبان تخصصي ( 2) تخصصي ( 1220463 1 زبان تخصصي ( 3
4 اصول فقه ( 1) تخصصي ( 1220087 2 اصول فقه ( 2
2 تخصصي ( 1220232 3 حقوق تجارت ( 1
2 قواعد فقه ( 1) تخصصي ( 1220227 4 قواعد فقه ( 2
1220228 5
مباحثي از حقوق مدني (قواعد عمومي
قراردادها)
2 تخصصي
1220234 6 آئين دادرسي 2 تخصصي
2 فقه ( 2) تخصصي ( 1220571 7 فقه( 3
1220281 8 حقوق بين ا لملل عمومي و خصوصي 2 تخصصي
1220433 9 آئين زندگي(اخلاق كاربردي) 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
4 اصول فقه ( 2) تخصصي ( 1220230 1 اصول فقه ( 3
1220236 2 حقوق كار 1 كليات حقوق تخصصي
2 فقه ( 3) تخصصي ( 1220233 3 فقه تطبيقي ( 1
1220231 4 آيات الاحكام 2 تخصصي
1220235 5
حقوق تجارت( 2) (مباني فقهي و
حقوقي معاملات الكترونيك)
2 حقوق تجارت ( 1) تخصصي
2 فقه ( 3) تخصصي ( 1220572 6 فقه ( 4
1220085 7 حقوق جزاي عمومي اسلامي 2 تخصصي
2 همنياز با فقه ( 4) تخصصي ( 1220237 8 فقه ( 5
1223175 9
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايرن
2 عمومي
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 19
مقطع کارشناسی
کد رشته: ١٢٢٠۶٣
دانشگاه پيام نور
٩۵- سال تحصيلی: ٩۶
ليست ارائه دروس
رشته: الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق اسلامی
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
4 اصول فقه ( 3) تخصصي ( 1220282 1 اصول فقه ( 4
1220077 2 حقوق جزاي خصوصي اسلام 2 تخصصي
2 فقه ( 5) تخصصي ( 1220283 3 فقه ( 6
1220092 4 حقوق تطبيقي 2 تخصصي
1220238 5 آئين دادرسي كيفري 2 تخصصي
1220239 6 حقوق ثبت 2 تخصصي
2 فقه تطبيقي ( 1) تخصصي ( 1220240 7 فقه تطبيقي ( 2
1220284 8 فلسفه فقه 2 تخصصي
2 فرهنگي ¯¯ 1220657 9 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 10 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 تخصصي 67
2 مشترك 54
3 عمومي 16
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
t
جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
¯¯
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122074
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: آموزش ديني عربي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220439 1 اخلاق در سيره معصومين 2 اصلي- تخصصي
1220494 2 فقه و احكام 2 2 اصلي- تخصصي
1220495 3 تاريخ كلام و فلسفه اسلامي 2 اصلي____________- تخصصي
1220496 4 سارمان مديريت در آموزش و پرورش 2 تربيتي
1220497 5
كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در
آموزش ديني، قرآن و عربي
2 اصلي- تخصصي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220498 1 علم اخلاق 2 اصلي- تخصصي
1220499 2 تفسير قرآن كريم 2 2 اصلي- تخصصي
1220500 3 كلام اسلامي 2 1 اصلي- تخصصي
1220501 4 زبان عربي 2 3 اصلي- تخصصي
1220502 5 اصول فلسفه آموزش و پرورش 3 تربيتي
1220503 6 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش 3 اصلي- تخصصي
1 تربيت بدني عمومي  1215428 7 ورزش 1
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
2 اختياري  1212300 9 آشنايي با دفاع مقدس
ترم اول
جمع واحد 15
ترم دوم
جمع واحد 17
2 7
اخذ فقط يك عنوان از دروس
رديف 7 براي دانشجو الزامي مي
باشد
عمومي
درس آشنايي با دفاع مقدس درسي صرفا اختياري است كه انتخاب آن براي دانشجو به جاي يكي از دروس اختياري تا
سقف واحد مقرر يا مازاد بر سقف دروس ممكن است.

4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122074
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: آموزش ديني عربي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220504 1 تفسير قرآن كريم 2 3 تفسير قرآن كريم 2 اصلي- تخصصي
1220505 2 كلام اسلامي 2 2 كلام اسلامي 1 اصلي- تخصصي
1220506 3 تاريخ فلسفه غرب 2 اصلي- تخصصي
1220507 4 زبان عربي 2 4 زبان عربي 3 اصلي- تخصصي
1220508 5 علوم بلاغي 2 اصلي- تخصصي
1220509 6 كلام جديد 2 اصلي- تخصصي
1220510 7 روش تحقيق در علوم تربيتي 2
اندازه گيري و سنجش
پيشرفت تحصيلي
تربيتي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220511 1 علوم بلاغي 1 2 علوم بلاغي 1 اصلي- تخصصي
1220512 2 منطق 2 2 اصلي- تخصصي
1220513 3 متون عربي 2 3 زبان عربي 3 و 4 اصلي- تخصصي
1220514 4 فلسفه اسلامي 2 2 اصلي- تخصصي
2 زبان عربي 4 اختياري  1220515 5 زبان عربي 5
2 زبان عربي 3 و 4 اختياري  1220516 6 تمرين صرف و نحو عربي
1220517 7 مباني برنامه ريزي درسي 2 اصول و فلسفه آموزش و پرورش تربيتي
1220518 8
روش تدريس و تحليل محتواي كتب
ديني دوره راهنمايي
2 اصلي- تخصصي
1220519 9
روش تدريس و تحليل محتواي كتب
قرآن دوره راهنمايي
2 اصلي- تخصصي
1233031 10 انديشه اسلامي 2 2 عمومي

ترم سوم
جمع واحد 14
ترم چهارم
جمع واحد 17
تنها انتخاب يكي از دو عنوان درسي (زبان عربي 5) و (تمرين صرف و نحو عربي) ضروري است.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122074
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: آموزش ديني عربي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220520 1 فلسفه اسلامي 2 3 فلسفه اسلامي 2 اصلي- تخصصي
1220521 2 متون عربي 1 4 متون عربي 3 اصلي- تخصصي
1220522 3 كليات عرفان اسلامي 2 اصلي- تخصصي
1220523 4 آشمايي با اديان الهي 2 اصلي- تخصصي
1220524 5 مباني فقه و اصول 2 اصلي- تخصصي
1220525 6
روش تدريس و تحليل محتواي كتب
عربي در دوره راهنمايي
2 اصلي- تخصصي
2 اختياري  1220527 7 مهارف اسلامي در ادب فارسي
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
2 فرهنگي  1220567 9 حفظ جزء سي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220529 1 روانشناسي تربيتي 2 جبراني
1220531 2 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 2 جبراني
1220532 3 سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 2 جبراني
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.

ترم پنجم
جمع واحد 17
91 دانشجوياني كه – باتوجه به عدم ارائه درس اختياري آشمايي با فرهنگ و تمدن اسلامي با كد ( 1220526 ) از سال تحصيلي 92
در سال هاي قبل اين د رس را گذرانده اند درس ” معارف اسلامي در ادب فارسي ” را اخذ ننمايند

جمع واحد 6
دروس جبراني
دانشجوياني كه با مدرك كارداني غير مرتبط با رشته در اين دوره پذيرفته شده اند موظف اند حسب تشخيص گروه آموزشي ذيربط
در واحد پذيرش شده تعدادي از دروس را به عنوان جبراني بگذرانند.
دروس جبراني
2 8
اخذ فقط يك عنوان از دروس
رديف 8 براي دانشجو الزامي
مي باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122074
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: آموزش ديني عربي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 اصلي- تخصصي 53
2 اختياري 4
3 تربيتي 9
4 عمومي 12
78
درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي درس ” ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني
ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
تبصره 1
دانشجوياني كه دروس جمعيت و تنظيم خانواده و بهداشت و محيط زيست را در دوره كارداني نگذرانده اند دو درس بهداشت و محيط
زيست و دانش خانواده و جمعيت را علاوه بر مجموع دروس عمومي مربوط به رشته خود را بگذرانند.
تبصره 2
90 و بعد از آن مي باشد و شامل دانشجويان سنوات قبل كه 6 واحد – اخذ 8 واحد از دروس عمومي معارف مختص به ورديهاي سال 91
گذرانده اند نمي گردد.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122216
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111001 1 رياضيات پايه 3 پايه
1222001 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 3 1 پايه
1221001 3 اصول علم اقتصاد 3 پايه
1223001 4 كليات حقوق 2 اصلي انتخابي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1117001 1 آمار مقدماتي 2 پايه
1217001 2 مباني روان شناسي- مفاهيم اساسي 3 پايه
1211001 3 مباني فلسفه 2 1 پايه
1222005 4 مباني مردم شناسي 2 پايه
1222004 5 اصول علم سياست 2 پايه
1222003 6 مباني تعاون 2 اصلي الزامي
1222024 7 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه
1222002 8 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 2
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122216
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٢٠٠٨ 1 نظريه هاي جامعه شناسي 2 1 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠۴۵ 2 سيرتحول تعاوني درايران و جهان 3 تخصصي
١٢٢٢٠٠٧ 3 مباني جمعيت شناسي 2 پايه
١٢١٧٠٠٢ 4 روان شناسي اجتماعي 3 مباني روان شناسي مفاهيم
اساسي- مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
پايه
١٢٢٢٠١٩ 5 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه
١٢٢٢٠۴۴ 6 اصول وانديشه هاي تعاوني ها 3 تخصصي
1233030 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٢٠٢١ 1 روش تحقيق نظري 3 آماردر علوم اجتماعي –
مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠١٣ 2 نظريه هاي جامعه شناسي 3 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
١٢٢٢٠۴۶ 3 انواع وكاركرد تعاوني ها 3 اصول و انديشه هاي تعاوني
ها- سيرتحول تعاوني
درايران و جهان
تخصصي
١٢٢٢٠٣٢ 4 جامعه شناسي در ادبيات فارسي 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠١۶ 5 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 2 مباني جمعيت شناسي پايه
١٢١٢٠٠١ 6 زبان تخصصي- مطالعه متون علوم اجتماعي 2 1 زبان خارجه پايه
١٢٢٢٠١۵ 7 تامين و رفاه اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 1
تخصصي
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 17
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122216
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٣٠٠٢ 1 حقوق تجارت 2 كليات حقوق تخصصي
١٢١۴٠٠١ 2 اصول حسابداري 3 تخصصي
١٢١٢٠٠٢ 3 زبان تخصصي-مطالعه متون علوم اجتماعي 2 2 زبان تخصصي-مطالعه متون
علوم اجتماعي 1
پايه
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
روش تحقيق نظري
1222009 5 تاريخ تفكر اجتماعي دراسلام 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
پايه
1222037 6 جامعه شناسي انقلاب 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223003 1 حقوق تعاون (تهيه اساسنامه و آيين نامه) 1 2 حقوق تجارت تخصصي
1222025 2 روش تحقيق عملي 2 روش تحقيق نظري اصلي الزامي
1222034 3 جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
اصلي الزامي
روش تحقيق نظري –
نظريه هاي جامعه شناسي 2
1222033 5 جامعه شناسي سياسي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي انتخابي
1222050 6 امورمالي تعاونيها 3 اصول حسابداري تخصصي
1222022 7 جامعه شناسي قشرهاو نابرابريهاي اجتماعي 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
1222029 4 جامعه شناسي روستايي 1 2 تخصصي الزامي
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
ترم ششم
1222031 4 جامعه شناسي سازمانها 1 2 اصلي انتخابي
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122216
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222047 1 زمينه ها و شيوه هاي همياري در جوامع
شهري و روستايي
3 جامعه شناسي روستايي تخصصي
1222018 2 تغييرات اجتماعي 3 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي انتخابي
1222048 3 كارورزي 2 1 كارورزي
1222049 4 سازماندهي و مديريت در تعاوني ها 2 جامعه شناسي سازمانها تخصصي
1221002 5 اقتصاد خردو كلان 3 اصول علم اقتصاد تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 6 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222053 1 كارورزي 2 2 كارورزي 1 كارورزي
روش تحقيق نظري
نظريه هاي جامعه شناسي 2
1222052 3 سمينار مسائل تعاوني 3
سازماندهي و مديريت در
تعاونيها
تخصصي
1222051 4 اصول آموزش و ترويج تعاوني 1 2
اصول و انديشه هاي
تعاوني
تخصصي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
2
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / *دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع واحد 15
ترم هشتم
1222036 2 بررسي مسائل اجتماعي ايران 3 اصلي الزامي
ترم هفتم
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122216
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تعاون و رفاه اجتماعي
*
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 اصلي الزامي 23
2 پايه 39
3 اصلي انتخابي 10
4 تخصصي الزامي 3
5 تخصصي 36
6 عمومي 22
7 كارورزي 4
جمع كل واحد 137
دروس ” تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس ” تربيت بدني ”
و ” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روابط عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222318 1 مباني ارتباطات انساني 3 تخصصي
1222301 2 كليات حقوق 2 پايه اصلي الزامي
1222302 3 اصول علم سياست 2 پايه اصلي الزامي
1222303 4 مباني جامعه شناسي 3 پايه اصلي الزامي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222305 1 اصول علم اقتصاد 3 پايه اصلي الزامي
1222306 2 آمار مقدماتي 2 پايه اصلي الزامي
1222304 3 روان شناسي اجتماعي 3 پايه اصلي الزامي
1222320 4 مباني ارتباطات جمعي 3 مباني ارتباطات انساني تخصصي
1222439 5 شيوه نگارش فارسي در مطبوعات ١ 2 فارسي عمومي تخصصي
1222347 6 كاربرد رايانه در علوم ارتباطات ١ 1 پايه اصلي الزامي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222317 1 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه اصلي الزامي
1222310 2 اصول سازمان و مديريت 2 پايه اصلي الزامي
1222307 3 نظريه _______هاي جامعه شناسي 3 مباني جامعه شناسي پايه اصلي الزامي
1222311 4 اقتصاد ايران 2 اصول علم اقتصاد پايه اصلي الزامي
1222328 5 سياسي ارتباطات 3
اصول علم سياست مباني
ارتباطات جمعي
تخصصي
1222331 6 ارتباط تصويري 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222308 7
زبان تخصصي 1 متون
ارتباطات اجتماعي
2 زبان خارجه عمومي پايه اصلي الزامي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
7
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
عمومي
جمع واحد 18
ترم سوم
جمع واحد 18
16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روابط عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222402 1 اصول روابط عمومي 3
مباني ارتباطات جمعي-
اصول سازمان و مديريت
تخصصي
1222440 2
زبان تخصصي 2 متون روابط
عمومي
1 1
زبان تخصصي 1- متون
ارتباطات اجتماعي
تخصصي
1222404 3 اصول اقناع و تبليغ سياسي 2
ارتباطات سياسي.
مباني ارتباطات انساني
تخصصي
1222313 4 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم 2 اصول علم سياست پايه اصلي الزامي
1222309 5 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه اصلي الزامي
1222312 6 اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي
2
اصول علم سياست-
كليات حقوق
پايه اصلي الزامي
1222322 7 حقوق اساسي 2 كليات حقوق پايه اصلي الزامي
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222406 1
روابط عمومي عملي 1 گزارش و
نگارش
1 2
شيوه نگارش فارسي در
مطبوعات. اصول
روابط عمومي
تخصصي
1222444 2 مباني آرشيو و اطلاع رساني 1 1 اصول روابط عمومي تخصصي
1222315 3
روش تحقيق در علوم
اجتماعي(نظري .عملي)
2 2 آمار در علوم اجتماعي پايه اصلي الزامي
1222324 4
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات
1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222326 5 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني * 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روابط عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222325 1 تكنولوژي ارتباطي 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي تخصصي
1222334 2 ارتباطات بين المللي 3
اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي . مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1222336 3 كارآموزي 2 ترم 5 به بعد تخصصي
____________1222407 4 روابط عمومي عملي 2 انتشارات 1 2
اصول روابط عمومي.گرافيك و
صفحه ارايي در مطبوعات.
ارتباط تصويري
تخصصي
1222321 5 مباني ارتباطات و توسعه 2 ارتباط بين المللي تخصصي
1222405 6 ارتباط با رسانه ها 2 اصول روابط عمومي تخصصي
1222323 7 روزنامه نگاري راديويي و تلويزيوني 1 2
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات – تكنولوژيهاي
ارتباطي
اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222333 1
افكار عمومي و وسايل ارتباط
جمعي
2 ارتباط با رسانه ها تخصصي
1222332 2 مباني جامعه اطلاعاتي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222412 3 مديريت روابط عمومي 3
اصول روابط عمومي- اصول
سازمان و مديريت
تخصصي
1222327 4 معني شناسي در رسانه ها 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
اختياري
1222330 5 تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي 1 1
روش تحقيق در علوم اجتماعي –
مباني ارتباطات جمعي
تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 6 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122217
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :روابط عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222341 1 پايان نامه 3 گذراندن 90 واحد درسي اختياري
1222442 2 تكنيك هاي روابط عمومي 1 1
تحليل محتواي پيامهاي
ارتباطي . افكار عمومي و
وسايل ارتباط جمعي.اصول
روابط عمومي
تخصصي
1222443 3 روابط عمومي الكترونيكي 1 1
تكنولوژي ارتباطي.اصول
روابط عمومي.مباني جامعه
اطلاعاتي
تخصصي
1222403 4 اصول تبليغات بازرگاني 2
اصول روابط عمومي.اصول
علم اقتصاد
تخصصي
1222441 5
طرح و برنامه ريزي در روابط
عمومي
1 1
مديريت روابط عمومي.
روابط عمومي عملي 1و 2
تخصصي
1222340 6 حقوق ارتباط جمعي 2
كليات حقوق ، مباني
ارتباطات جمعي ،
تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 65
2 پايه اصلي الزامي 40
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي –
5 عمومي 22
جمع كل واحد 135
” دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و ” ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
ترم هشتم
جمع واحد 17
*
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122218
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : روزنامه نگاري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222318 1 مباني ارتباطات انساني 3 تخصصي
1222301 2 كليات حقوق 2 پايه اصلي الزامي
1222302 3 اصول علم سياست 2 پايه اصلي الزامي
1222303 4 مباني جامعه شناسي 3 پايه اصلي الزامي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222306 1 آمار مقدماتي 2 پايه اصلي الزامي
1222305 2 اصول علم اقتصاد 3 پايه اصلي الزامي
1222320 3 مباني ارتباطات جمعي 3 مباني ارتباطات انساني تخصصي
1222439 4 شيوه نگارش فارسي در مطبوعات 1 2 فارسي عمومي تخصصي
1222304 5 روان شناسي اجتماعي 3 پايه اصلي الزامي
1222347 6 كاربرد رايانه در علوم ارتباطات 1 1 پايه اصلي الزامي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122218
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : روزنامه نگاري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222317 1 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه اصلي الزامي
1222310 2 اصول سازمان و مديريت 2 پايه اصلي الزامي
1222307 3 نظريه هاي جامعه شناسي 3 مباني جامعه شناسي پايه اصلي الزامي
1222311 4 اقتصاد ايران 2 اصول علم اقتصاد پايه اصلي الزامي
1222328 5 ارتباطات سياسي 3
اصول علم سياست مباني
ارتباط جمعي
تخصصي
1222308 6
زبان تخصصي 1 متون ارتباطات
اجتماعي
2 زبان خارجه عمومي پايه اصلي الزامي
1222337 7 تاريخ مطبوعات 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222331 1 ارتباطات تصويري 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222326 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222340 3 حقوق ارتباط جمعي 2
مباني ارتباطات جمعي.كليات
حقوق
تخصصي
1222329 4 اصول روزنامه نگاري 1 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
تخصصي
1222313 5 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم 2 اصول علم سياست پايه اصلي الزامي
1222309 6 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه اصلي الزامي
1222312 7 اصول روابط و سازمانهاي بين المللي 2
اصول علم سياست.
كليات حقوق
پايه اصلي الزامي
1222322 8 حقوق اساسي 2 كليات حقوق پايه اصلي الزامي
1233031 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 19
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122218
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : روزنامه نگاري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222335 1
روزنامه نگاري عملي 1 مصاحبه
مطبوعاتي
1 2 اصول روزنامه نگاري تخصصي
1222325 2 تكنولوژي ارتباطي 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي تخصصي
1222324 3 گرافيك و صفحه ارايي در مطبوعات 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222315 4
روش هاي تحقيق در
علوم اجتماعي(نظري و عملي)
2 2 آمار در علوم اجتماعي پايه اصلي الزامي
1212300 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 7 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222314 1
زبان تخصصي 2 متون
روز نامه نگاري
2 زبان تخصصي 1 تخصصي
1222334 2 ارتباطات بين المللي 3
اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي- مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1222336 3 كارآموزي 2 ترم 5 به بعد تخصصي
1222342 4
روزنامه نگاري عملي 2 گزارش
مطبوعاتي
1 2 روز نامه نگاري عملي 1 تخصصي
1222339 5 عكاسي خبري(فتوژورناليسم) 1 1 ارتباطات تصويري تخصصي
1222323 6 روزنامه نگاري راديويي و تلويزيوني 1 2
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات – تكنولوژيهاي
ارتباطي
اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق
(با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 16
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122218
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : روزنامه نگاري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222343 1 ويراستاري و مديريت اخبار 1 2 روزنامه نگاري عملي 2 تخصصي
1222332 2 مباني جامعه اطلاعاتي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222321 3 مباني ارتباط و توسعه 2 ارتباطات بين المللي تخصصي
1222333 4 افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعي 2 ارتباطات سياسي تخصصي
1222345 5 نقد و تفسير مقاله نويسي 1 1 روزنامه نگاري عملي 2 تخصصي
1222330 6
تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي 1 1
روش تحقيق در علوم
اجتماعي- مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215248 7 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222341 1 پايان نامه 3 گذراندن 90 واحد درسي اختياري
1222338 2 حقوق و مسئوليتهاي روزنامه نگاري 2 حقوق ارتباطات جمعي تخصصي
1222327 3 معني شناسي در رسانه 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
اختياري
1222348 4 روزنامه نگاري الكترونيكي 1 1
اصول روزنامه نگاري. مباني
جامعه اطلاعاتي. تكنولوژ
هاي ارتباطي
تخصصي
1222344 5 روزنامه نگاري تخصصي 1 2 ويراستاري و مديريت اخبار تخصصي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
ترم هفتم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم هشتم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122218
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : روزنامه نگاري
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 65
2 پايه 40
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي 0
5 عمومي 22
جمع كل واحد 135
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و
” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122220
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111001 1 رياضيات پايه 3 پايه
1222001 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 3 1 پايه
1221001 3 اصول علم اقتصاد 3 پايه
1223001 4 كليات حقوق 2 اصلي انتخابي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1117001 1 آمار مقدماتي 2 پايه
1217001 2 مباني روان شناسي- مفاهيم اساسي 3 پايه
1211001 3 مباني فلسفه 2 1 پايه
1222005 4 مباني مردم شناسي 2 پايه
1222004 5 اصول علم سياست 2 پايه
1222003 6 مباني تعاون 2 اصلي الزامي
1222024 7 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه
1222002 8 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 2
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122220
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٢٠٠٨ 1 نظريه هاي جامعه شناسي 2 1 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠۴۵ 2 سيرتحول تعاوني درايران و جهان 3 تخصصي
١٢٢٢٠٠٧ 3 مباني جمعيت شناسي 2 پايه
١٢١٧٠٠٢ 4 روان شناسي اجتماعي 3 مباني روان شناسي مفاهيم
اساسي- مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
پايه
١٢٢٢٠١٩ 5 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه
١٢٢٢٠۴۴ 6 اصول وانديشه هاي تعاوني ها 3 تخصصي
1233030 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٢٠٢١ 1 روش تحقيق نظري 3 آماردر علوم اجتماعي –
مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠١٣ 2 نظريه هاي جامعه شناسي 3 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
١٢٢٢٠۴۶ 3 انواع وكاركرد تعاوني ها 3 اصول و انديشه هاي تعاوني
ها- سيرتحول تعاوني
درايران و جهان
تخصصي
١٢٢٢٠٣٢ 4 جامعه شناسي در ادبيات فارسي 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 2
اصلي الزامي
١٢٢٢٠١۶ 5 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 2 مباني جمعيت شناسي پايه
١٢١٢٠٠١ 6 زبان تخصصي- مطالعه متون علوم اجتماعي 2 1 زبان خارجه پايه
١٢٢٢٠١۵ 7 تامين و رفاه اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي مفاهيم
اساسي 1
تخصصي
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 17
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122220
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٢٣٠٠٢ 1 حقوق تجارت 2 كليات حقوق تخصصي
١٢١۴٠٠١ 2 اصول حسابداري 3 تخصصي
١٢١٢٠٠٢ 3 زبان تخصصي-مطالعه متون علوم اجتماعي 2 2 زبان تخصصي-مطالعه متون
علوم اجتماعي 1
پايه
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
روش تحقيق نظري
1222009 5 تاريخ تفكر اجتماعي دراسلام 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
پايه
1222037 6 جامعه شناسي انقلاب 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223003 1 حقوق تعاون (تهيه اساسنامه و آيين نامه) 1 2 حقوق تجارت تخصصي
1222025 2 روش تحقيق عملي 2 روش تحقيق نظري اصلي الزامي
1222034 3 جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
اصلي الزامي
روش تحقيق نظري –
نظريه هاي جامعه شناسي 2
1222033 5 جامعه شناسي سياسي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي انتخابي
1222050 6 امورمالي تعاونيها 3 اصول حسابداري تخصصي
1222022 7 جامعه شناسي قشرهاو نابرابريهاي اجتماعي 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي الزامي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
1222029 4 جامعه شناسي روستايي 1 2 تخصصي الزامي
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
ترم ششم
1222031 4 جامعه شناسي سازمانها 1 2 اصلي انتخابي
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122220
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222047 1 زمينه ها و شيوه هاي همياري در جوامع
شهري و روستايي
3 جامعه شناسي روستايي تخصصي
1222018 2 تغييرات اجتماعي 3 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي انتخابي
1222048 3 كارورزي 2 1 كارورزي
1222049 4 سازماندهي و مديريت در تعاوني ها 2 جامعه شناسي سازمانها تخصصي
1221002 5 اقتصاد خردو كلان 3 اصول علم اقتصاد تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 6 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222053 1 كارورزي 2 2 كارورزي 1 كارورزي
روش تحقيق نظري
نظريه هاي جامعه شناسي 2
1222052 3 سمينار مسائل تعاوني 3
سازماندهي و مديريت در
تعاونيها
تخصصي
1222051 4 اصول آموزش و ترويج تعاوني 1 2
اصول و انديشه هاي
تعاوني
تخصصي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
2
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / *دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع واحد 15
ترم هشتم
1222036 2 بررسي مسائل اجتماعي ايران 3 اصلي الزامي
ترم هفتم
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122220
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي گرايش
تعاون و رفاه اجتماعي
*
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 اصلي الزامي 23
2 پايه 39
3 اصلي انتخابي 10
4 تخصصي الزامي 3
5 تخصصي 36
6 عمومي 22
7 كارورزي 4
جمع كل واحد 137
دروس ” تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس ” تربيت بدني ”
و ” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122259
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي
گرايش برنامه ريزي تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111001 1 رياضيات پايه 3 پايه
1222001 2
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
3
پايه
1221001 3 اصول علم اقتصاد 3 پايه
1223001 4 كليات حقوق 2 اصلي- انتخابي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1117001 1 آمار مقدماتي 2 پايه
1222185 2
مباني روان شناسي-
مفاهيم اساسي
3 پايه
1211001 3 مباني فلسفه 2 1 پايه
1222005 4 مباني مردم شناسي 2 پايه
1222004 5 اصول علم سياست 2 پايه
1222188 6 كارآفريني و توانمندسازي 2 تخصصي – الزامي
1222213 7 جغرافياي انساني ايران 2 اصلي – انتخابي
1222002 8
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
2
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9
ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 19
17
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122259
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي
گرايش برنامه ريزي تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222186 1 نظريه هاي جامعه شناسي 2 1 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي الزامي
1222194 2 حقوق كار 2 كليات حقوق پايه
1222189 3 مباني مطالعات فرهنگي 2 اصلي-انتخابي
1222187 4 مباني مديريت و سازماندهي 2 پايه
1222192 5 مباني جمعيت شناسي 2 پايه
1222183 6 سياست اجتماعي 2 پايه
1222205 7 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
پايه
1222184 8 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه
1233030 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222190 1 روش تحقيق نظري 3 آماردر علوم اجتماعي –
مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي الزامي
1222193 2 نظريه هاي جامعه شناسي 3 2
نظريه هاي جامعه شناسي 1
اصلي -الزامي
1222182 3 مديريت بحران و ريسك 2 سياست اجتماعي-مباني
مديريت وسازماندهي
اصلي -الزامي
1222181 4 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 2
مباني جمعيت شناسي
پايه
1222180 5 زبان تخصصي-مطالعه متون علوم
اجتماعي 1
2
زبان خارجه
پايه
1222179 6 تامين و رفاه اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1
اصلي -انتخابي
1222191 7 جامعه شناسي خانواده 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
تخصصي- الزامي
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 18
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 18
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122259
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي
گرايش برنامه ريزي تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222195 1 مباني تفكر جمعي و كارگروهي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 1-مباني
روانشناسي مفاهيم اساسي
اصلي الزامي
1222209 2 كاربرد جمعيت شناسي 1 1 روشهاي مقدماتي تحليل
جمعيت
اصلي الزامي
1222198 3 زبان تخصصي-
(متون برنامه ريزي)
2 زبان تخصصي 1 پايه
1222196 4 رياضيات در برنامه ريزي 2 رياضيات پايه تخصصي الزامي
1222199 5 سياست گذاري توريسم 2 سياست اجتماعي تخصصي الزامي
1222201 6 برنامه ريزي روستايي 2 سياست اجتماعي-مباني
مديريت و سازماندهي
اصلي الزامي
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 9 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222200 1 اقتصاد ايران 3 اصول علم اقتصاد اصلي الزامي
1222204 2 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي 2 1 آماردر علوم اجتماعي تخصصي الزامي
1222197 3 روش تحقيق عملي 2 روش تحقيق نظري اصلي الزامي
4
1222202
نظريه هاي برنامه ريزي 2 سياست اجتماعي-مباني
مديريت و سازماندهي
پايه
5
1222206
برنامه ريزي شهري 2 رياضيات پايه –سياست
اجتماعي
تخصصي الزامي
6
1222207
زنان و سياست اجتماعي 2 سياست اجتماعي-مباني
جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2
تخصصي الزامي
7
1222208
فنون برنامه ريزي اجتماعي 2 رياضيات در برنامه ريزي-
مباني مديريت و سازماندهي
تخصصي الزامي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
جمع واحد 18
ترم پنجم
جمع واحد 17
ترم ششم
2 8
دانشجو _______از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122259
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي
گرايش برنامه ريزي تعاون و رفاه اجتماعي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222210 1 انحرافات و سياست اجتماعي 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
اصلي الزامي
1222211 2 فقر و نابرابري اجتماعي 2 نظريه هاي جامعه شناسي 1 تخصصي الزامي
1222203 3 تغييرات اجتماعي 3 نظريه هاي جامعه شناسي 1 اصلي انتخابي
1222212 4 سياست هاي بهداشتي و آموزشي 2 سياست اجتماعي تخصصي الزامي
1222214 5 بودجه ريزي 2 رياضيات در برنامه ريزي-
اصول علم اقتصاد
تخصصي الزامي
1222215 6 جامعه شناسي اوقات فراغت 2 مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
تخصصي الزامي
1222216 7 سياستگذاري محيط زيست 2 سياست اجتماعي اصلي الزامي
1215428 8 ورزش 1 * تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222217 1 برنامه ريزي منطقه اي 2 نظريه هاي برنامه ريزي الزامي تخصصي
1222218 2 توسعه پايدار 2 فقرو نابرابري اجتماعي-
اقتصاد ايران
تخصصي الزامي
1222219 3 برنامه ريزي مشاركتي 2 سياست اجتماعي-برنامه
ريزي روستايي
تخصصي الزامي
1222220 4 برنامه ريزي مسكن 1 2 سياست اجتماعي-برنامه
ريزي شهري
تخصصي الزامي
1222221 5 اقتصاد توسعه 3 سياست اجتماعي- اصول علم
اقتصاد- مباني جامعه شناسي
مفاهيم اساسي 2
تخصصي الزامي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 16
ترم هفتم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9
ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122259
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم اجتماعي
گرايش برنامه ريزي تعاون و رفاه اجتماعي
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي الزامي 25
2 پايه 42
3 اصلي انتخابي 11
4 تخصصي الزامي 37
5 عمومي 22
جمع كل واحد 137
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
معدل انتخاب نمايند.
” دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و ” ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122260
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش روزنامه نگاري)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222318 1 مباني ارتباطات انساني 3 تخصصي
1222301 2 كليات حقوق 2 پايه اصلي الزامي
1222302 3 اصول علم سياست 2 پايه اصلي الزامي
1222303 4 مباني جامعه شناسي 3 پايه اصلي الزامي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222306 1 آمار مقدماتي 2 پايه اصلي الزامي
1222305 2 اصول علم اقتصاد 3 پايه اصلي الزامي
1222320 3 مباني ارتباطات جمعي 3 مباني ارتباطات انساني تخصصي
1222439 4 شيوه نگارش فارسي در مطبوعات 1 2 فارسي عمومي تخصصي
1222304 5 روان شناسي اجتماعي 3 پايه اصلي الزامي
1222347 6 كاربرد رايانه در علوم ارتباطات 1 1 پايه اصلي الزامي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122260
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش روزنامه نگاري)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222317 1 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه اصلي الزامي
1222310 2 اصول سازمان و مديريت 2 پايه اصلي الزامي
1222307 3 نظريه هاي جامعه شناسي 3 مباني جامعه شناسي پايه اصلي الزامي
1222311 4 اقتصاد ايران 2 اصول علم اقتصاد پايه اصلي الزامي
1222328 5 ارتباطات سياسي 3
اصول علم سياست مباني
ارتباط جمعي
تخصصي
1222308 6
زبان تخصصي 1 متون ارتباطات
اجتماعي
2 زبان خارجه عمومي پايه اصلي الزامي
1222337 7 تاريخ مطبوعات 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222331 1 ارتباطات تصويري 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222326 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222340 3 حقوق ارتباط جمعي 2
مباني ارتباطات جمعي.كليات
حقوق
تخصصي
1222329 4 اصول روزنامه نگاري 1 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
تخصصي
1222313 5 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم 2 اصول علم سياست پايه اصلي الزامي
1222309 6 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه اصلي الزامي
1222312 7 اصول روابط و سازمانهاي بين المللي 2
اصول علم سياست.
كليات ____________حقوق
پايه اصلي الزامي
1222322 8 حقوق اساسي 2 كليات حقوق پايه اصلي الزامي
1233031 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 19
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122260
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش روزنامه نگاري)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222335 1
روزنامه نگاري عملي 1 مصاحبه
مطبوعاتي
1 2 اصول روزنامه نگاري تخصصي
1222325 2 تكنولوژي ارتباطي 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي تخصصي
1222324 3 گرافيك و صفحه ارايي در مطبوعات 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222315 4
روش هاي تحقيق در
علوم اجتماعي(نظري و عملي)
2 2 آمار در علوم اجتماعي پايه اصلي الزامي
1212300 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 7 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222314 1
زبان تخصصي 2 متون
روز نامه نگاري
2 زبان تخصصي 1 تخصصي
1222334 2 ارتباطات بين المللي 3
اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي- مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1222336 3 كارآموزي 2 ترم 5 به بعد تخصصي
1222342 4
روزنامه نگاري عملي 2 گزارش
مطبوعاتي
1 2 روز نامه نگاري عملي 1 تخصصي
1222339 5 عكاسي خبري(فتوژورناليسم) 1 1 ارتباطات تصويري تخصصي
1222323 6 روزنامه نگاري راديويي و تلويزيوني 1 2
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات – تكنولوژيهاي
ارتباطي
اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق
(با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 16
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122260
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش روزنامه نگاري)
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1222343 1 ويراستاري و مديريت اخبار 1 2 روزنامه نگاري عملي 2 تخصصي
1222332 2 مباني جامعه اطلاعاتي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222321 3 مباني ارتباط و توسعه 2 ارتباطات بين المللي تخصصي
1222333 4 افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعي 2 ارتباطات سياسي تخصصي
1222345 5 نقد و تفسير مقاله نويسي 1 1 روزنامه نگاري عملي 2 تخصصي
1222330 6 تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي 1 1
روش تحقيق در علوم
اجتماعي- مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215248 7 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222341 1 پايان نامه 3 گذراندن 90 واحد درسي اختياري
1222338 2 حقوق و مسئوليتهاي روزنامه نگاري 2 حقوق ارتباطات جمعي تخصصي
1222327 3 معني شناسي در رسانه 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
اختياري
1222348 4 روزنامه نگاري الكترونيكي 1 1
اصول روزنامه نگاري. مباني
جامعه اطلاعاتي. تكنولوژ
هاي ارتباطي
تخصصي
1222344 5 روزنامه نگاري تخصصي 1 2 ويراستاري و مديريت اخبار تخصصي
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
ترم هفتم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم هشتم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122260
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم ارتباطات اجتماعي (گرايش روزنامه نگاري)
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 65
2 پايه 40
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي 0
5 عمومي 22
جمع كل واحد 135
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و
” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122261
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم ارتباطات اجتماعي ( گرايش روابط عمومي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222318 1 مباني ارتباطات انساني 3 تخصصي
1222301 2 كليات حقوق 2 پايه اصلي الزامي
1222302 3 اصول علم سياست 2 پايه اصلي الزامي
1222303 4 مباني جامعه شناسي 3 پايه اصلي الزامي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222305 1 اصول علم اقتصاد 3 پايه اصلي الزامي
1222306 2 آمار مقدماتي 2 پايه اصلي الزامي
1222304 3 روان شناسي اجتماعي 3 پايه اصلي الزامي
1222320 4 مباني ارتباطات جمعي 3 مباني ارتباطات انساني تخصصي
1222439 5 شيوه نگارش فارسي در مطبوعات ١ 2 فارسي عمومي تخصصي
1222347 6 كاربرد رايانه در علوم ارتباطات ١ 1 پايه اصلي الزامي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222317 1 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه اصلي الزامي
1222310 2 اصول سازمان و مديريت 2 پايه اصلي الزامي
1222307 3 نظريه هاي جامعه شناسي 3 مباني جامعه شناسي پايه اصلي الزامي
1222311 4 اقتصاد ايران 2 اصول علم اقتصاد پايه اصلي الزامي
1222328 5 ارتباطات سياسي 3
اصول علم سياست مباني
ارتباطات جمعي
تخصصي
1222331 6 ارتباط تصويري 1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222308 7
زبان تخصصي 1 متون
ارتباطات اجتماعي
2 زبان خارجه عمومي پايه اصلي الزامي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
7
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
عمومي
جمع واحد 18
ترم سوم
جمع واحد 18
16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122261
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم ارتباطات اجتماعي ( گرايش روابط عمومي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222402 1 اصول روابط عمومي 3
مباني ارتباطات جمعي-
اصول سازمان و مديريت
تخصصي
1222440 2
زبان تخصصي 2 متون روابط
عمومي
1 1
زبان تخصصي 1- متون
ارتباطات اجتماعي
تخصصي
1222404 3
اصول اقناع و تبليغ سياسي 2
ارتباطات سياسي.
مباني ارتباطات انساني
تخصصي
1222313 4
انديشه هاي سياسي در قرن بيستم 2 اصول علم سياست پايه اصلي الزامي
1222309 5 آمار در علوم اجتماعي 2 آمار مقدماتي پايه اصلي الزامي
6
1222312 اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي
2
اصول علم سياست-
كليات حقوق
پايه اصلي الزامي
1222322 7 حقوق اساسي 2 كليات حقوق پايه اصلي الزامي
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222406 1
روابط عمومي عملي 1 گزارش و
نگارش
1 2
شيوه نگارش فارسي در
مطبوعات. اصول
روابط عمومي
تخصصي
1222444 2 مباني آرشيو و اطلاع رساني 1 1 اصول روابط عمومي تخصصي
1222315 3
روش تحقيق در علوم
اجتماعي(نظري .عملي)
2 2 آمار در علوم اجتماعي پايه اصلي الزامي
1222324 4
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات
1 1 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222326 5 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني * 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122261
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم ارتباطات اجتماعي ( گرايش روابط عمومي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222325 1 تكنولوژي ارتباطي 2 نظريه هاي ارتباطات اجتماعي تخصصي
1222334 2 ارتباطات بين المللي 3
اصول روابط و سازمانهاي
بين المللي . مباني ارتباطات
جمعي
تخصصي
1222336 3 كارآموزي 2 ترم 5 به بعد تخصصي
1222407 4 روابط عمومي عملي 2 انتشارات 1 2
اصول روابط عمومي.گرافيك و
صفحه ارايي در مطبوعات.
ارتباط تصويري
تخصصي
1222321 5 مباني ارتباطات و توسعه 2 ارتباط بين المللي تخصصي
1222405 6 ارتباط با رسانه ها 2 اصول روابط عمومي تخصصي
1222323 7 روزنامه نگاري راديويي و تلويزيوني 1 2
گرافيك و صفحه ارايي در
مطبوعات – تكنولوژيهاي
ارتباطي
اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222333 1
افكار عمومي و وسايل ارتباط
جمعي
2 ارتباط با رسانه ها تخصصي
1222332 2 مباني جامعه اطلاعاتي 3 مباني ارتباطات جمعي تخصصي
1222412 3 مديريت روابط عمومي 3
اصول روابط عمومي- اصول
سازمان و مديريت
تخصصي
1222327 4 معني شناسي در رسانه ها 2
مباني ارتباطات جمعي.شيوه
نگارش فارسي در مطبوعات
اختياري
1222330 5 تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي 1 1
روش تحقيق در علوم اجتماعي –
مباني ارتباطات جمعي
تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 6 ورزش 1
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122261
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم ارتباطات اجتماعي ( گرايش روابط عمومي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222341 1 پايان نامه 3 گذراندن 90 واحد درسي اختياري
1222442 2 تكنيك هاي روابط عمومي 1 1
تحليل محتواي پيامهاي
ارتباطي . افكار عمومي و
وسايل ارتباط جمعي.اصول
روابط عمومي
تخصصي
1222443 3 روابط عمومي الكترونيكي 1 1
تكنولوژي ارتباطي.اصول
روابط عمومي.مباني جامعه
اطلاعاتي
تخصصي
1222403 4 اصول تبليغات بازرگاني 2
اصول روابط عمومي.اصول
علم اقتصاد
تخصصي
1222441 5
طرح و برنامه ريزي در روابط
عمومي
1 1
مديريت روابط عمومي.
روابط عمومي عملي 1و 2
تخصصي
1222340 6 حقوق ارتباط جمعي 2
كليات حقوق ، مباني
ارتباطات جمعي ،
تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 65
2 پايه اصلي الزامي 40
3 اختياري 8
4 تخصصي الزامي –
5 عمومي 22
جمع كل واحد 135
” دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و ” ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
ترم هشتم
جمع واحد 17
*
ليست ارائه دروس دانشگاه پيام نور
٩۵- رشته:علم اطلاعات و دانش شناسی سال تحصيلی: ٩۶
مقطع کارشناسی
١٢٢۴٢٠
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1224152
مقدمه اي بر علم اطلاعات و دانش
شناسي
2 پايه
1224153 2 صنعت چاپ و نشر 2 تخصصي اجباري
1224154 3 مباني اخلاق حرفه اي 2 پايه
1224160 4 واژه پردازي(فارسي و لاتين) 2 پايه
1224158 5 مديريت مجموعه سازي 2 1 تخصصي اجباري
1217113 6 روانشناسي اجتماعي 2 پايه
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224157 1
مواد و خدمات كتابخانه براي
كودكان و نوجوانان
1 1 تخصصي اجباري
1224156 2 آشنايي با مديريت دانش 2 پايه
1224195 3 متون اختصاصي انگليسي 2 1 پايه
1224155 4 مباني آرشيو 2 پايه
1224161 5 مرجع شناسي عمومي 2 1 تخصصي اجباري
1224162 6
سازماندهي مواد 1(فهرست نويسي
توصيفي و تحليلي)
1 1 تخصصي اجباري
1224163 7 مباني نرم افزار و سيستم عامل 1 1 پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
ترم دوم
جمع واحد
8
( مخصوص وروديھای ٩۴ به بعد (ترم اعمال ٣٩۴١ و ترم ورود ٣٩۴١
ترم اول
17
جمع واحد 19
7
2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224194 1 مرجع شناسي تخصصي 2 1 مرجع شناسي عمومي تخصصي اجباري
1224196 2 متون اختصاصي انگليسي 2 2 متون اختصاصي انگليسي 1 پايه
1224188 3 ساختمان داده 2 پايه
1224189 4
روش تحقيق مقدماتي در علم
اطلاعات و دانش شناسي
1 1 پايه
1224190 5
ساختمان و تجهيزات كتابخانه ها و
مراكز اطلاع رساني
1 1 تخصصي اجباري
1224191 6 سازماندهي مواد 2(رده بندي ديويي) 1 1
سازماندهي مواد 1(فهرست
نويسي توصيفي و تحليلي)
تخصصي اجباري
1224192 7
جامعه شناسي اوقات فراغت و 
مطالعه
2 تخصصي اختياري
1224193 8 *رياضيات كاريردي 2 تخصصي اختياري
1233030 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224221 1 *متون اختصاصي انگليسي 2 3 متون اختصاصي انگليسي 2 تخصصي اختياري
1224197 2 مباني شبكه و سخت افزار 1 1 پايه
1224198 3 پايگاه داده 1 1 ساختمان داده تخصصي اجباري
1224199 4 تاريخ علم 2 پايه
1224200 5 *مرجع شناسي علوم اسلامي 1 1 تخصصي اختياري
1224201 6
* مواد و خدمات كتابخانه براي
بزرگسالان نوسواد
1 1 تخصصي اختياري
7
1224202
سازماندهي مواد 3(رده بندي كنگره) 1 1
سازماندهي مواد 2(رده بندي
ديويي)
تخصصي اجباري
1224203 8 اصول خدمات مرجع 2 تخصصي اجباري
1224204 9
*كتابخانه هاي آموزشگاهي و
توسعه يادگيري
2 تخصصي اختياري
1233031 10 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 19
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224205 1 كارآموزي 2 1
سازماندهي مواد 3(رده بندي
كنگره) و مديريت مجموعه
سازي
تخصصي اجباري
1224206 2 سازماندهي رايانه اي منابع 1 1 تخصصي اجباري
3
1224207
آمار مقدماتي در علم اطلاعات و
دانش شناسي
1 1 پايه
1224208 4
مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع
رساني
2 تخصصي اجباري
1 1 تخصصي اجباري ( 1224209 5 زبان برنامه نويسي ( 1
1224210 6
كتابخانه هاي تخصصي و توسعه 
سازماني
2 اختياري تخصصي
اطلاعات و دانش براي توسعه 2 تخصصي اختياري  1224211 7
1212300 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 عمومي
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224212 1
اصول طراحي نرم افزارهاي
كتابخانه اي
1 1 پايگاه داده تخصصي اجباري
1 1 زبان برنامه نويسي ( 1) تخصصي اجباري ( 1224213 2 زبان برنامه نويسي ( 2
1224214 3
*كتابخانه هاي عمومي و توسعه
فرهنگي
2 تخصصي اختياري
1224215 4 آيين نگارش و ويراستاري علمي 1 1
روش تحقيق مقدماتي در علم
اطلاعات و دانش شناسي
پايه
1224216 5
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
مقدماتي
2 تخصصي اجباري
1224217 6 مقدمات پردازش زبان طبيعي 1 1 مباني نرم افزار و سيستم عامل پايه
1224218 7
خدمات فرانهادي كتابخانه ها و
مراكز اطلاع رساني
1 1 تخصصي اجباري
1224219 8 فناوري هاي وب 1 1 تخصصي اجباري
1224220 9 * جريان اطلاعات در سازمان ها 2 تخصصي اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي) عمومي
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم ) عمومي
1211411
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
عمومي
20
دانشجو از دروس رديف 10
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
2
ترم ششم
جمع واحد 19
ترم پنجم
جمع واحد
10
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224222 1 نمايه هاي تخصصي الكترونيكي 1 1 تخصصي اجباري
1224223 2
طراحي و مديريت وبگاه كتابخانه
ها و مراكز اطلاع رساني
1 1 تخصصي اجباري
1224224 3 كارگاه رايانه 2 تخصصي اجباري
1224225 4 كارآموزي 2 2 كار آموزي 1 تخصصي اجباري
1224226 5 آشنايي با مطبوعات و رسانه ها 2 پايه
1224227 6 *نسخه هاي خطي و آثار كمياب 2 تخصصي اختياري
1224159 7 مباني ارتباط شناسي 2 پايه
1224229 8 * خدمات اطلاعات اجتماعي 2 تخصصي اختياري
1215428 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران عمومي
1220479 انديشه سياسي امام خميني عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1224230 1 طراحي كتابخانه ديجيتالي 1 1 تخصصي اجباري
1224231 2 سيستم هاي چند رسانه اي 1 1 تخصصي اجباري
1224232 3 مديريت نشريات ادواري 1 1 تخصصي اجباري
1224233 4
روش ها و فنون نمايه سازي و
چكيده نويسي
1 1 تخصصي اجباري
1224234 5 آشنايي با علم سنجي 2 پايه
1224235 6 بازيابي خدمات اطلاعاتي 2 تخصصي اجباري
1224236 7 آموزش سواد اطلاعاتي 1 1 تخصصي اجباري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصی اجباری 63
2 تخصصی اختياری 10
3 پايه 38
4 عمومی 22
19
جمع کل واحد
133
جمع واحد
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نماييد. /2/ 3/د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
ترم هشتم
دروس” تربيت بدني ويژه”با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه” 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني”و “ورزش 1″براي دانشجويانيكه داراي شرايط جسماني
ويژه(بيماران خاص و معلولان)هستند اعلام شود.
* از مجموع درس هاي تخصصي اختياري جمعاً 10 واحد انتخاب شود.
18
2 10
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف 10
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
ترم هفتم
كد رشته : 122420
مقطع كارشناسي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 88 و قبل از آن
ليست ارائه دروس
رشته : كتابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224001 1 كتابخانه و كتابداري 3 تخصصي
1220006 2 مرجع شناسي عمومي: فارسي و عربي 1 1 تخصصي
1217114 3 روانشناسي عمومي 2 پايه
1115013 4 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 1 2 موضوعي
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224022 1
مواد و خدما ت كتابخانه براي
كودكان و نوجوانان
1 1 تخصصي
1224046 2 مجموعه سازي 1 : انتخاب 2 تخصصي
1224009 3 ماشين نويسي 1: فارسي 2 تخصصي
1224045 4 تاريخ تمدن 2 پايه
1217115 5 روانشناسي كودك و نوجوان 3 روانشناسي عمومي موضوعي
1220010 6 تاريخ اديان 3 موضوعي
1223017 7 مباني علم حقوق 3 موضوعي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224023 1 سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي 2 1 تخصصي
1224012 2 ماشين نويسي 2: لاتين 2 تخصصي
1224024 3 گزارش نويسي 1 1 تخصصي
1212154 4 متون اختصاصي انگليسي 2 1 زبان خارجه پايه
1218096 5 مباني سازمان و مديريت 3 موضوعي
1216132 6 جغرافياي شهري و روستاشناسي 3 موضوعي
1233030 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
19
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 16
17
1
كد رشته : 122420
مقطع كارشناسي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 88 و قبل از آن
ليست ارائه دروس
رشته : كتابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224025 1 سازماندهي مواد 2: رده بندي 2 1 سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي تخصصي
1220007 2 مرجع شناسي عمومي (لاتين) 1 1 مرجع شناسي عمومي: فارسي و عربي تخصصي
1224026 3 كارآموزي 1 3
مجموعه سازي 1، سازماندهي مواد 1، فهرست نويسي،
مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي
تخصصي
1224047 4 مجموعه سازي 2: : تهيه و سفارش 1 1 مجموعه سازي 1: انتخاب تخصصي
1212155 5 متون اختصاص انگليسي 2 2 متون اختصاصي انگليسي 1 پايه
1221022 6 كليات علم اقتصاد* 3 موضوعي
1213115 7 تاريخ ادبيات ايران 2 پايه
1233031 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1224028 تخصصي مرجع شناسي 2 1
مرجع شناسي عمومي (فارسي و عربي)، مرجع شناسي
عمومي (لاتين)
تخصصي
1224029 2 كارآموزي 3 2 سازماندهي مواد 2: رده بندي، كارآموزي 1 تخصصي
1224030 3 واد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالا 1 1 تخصصي
1224031 4 ساختمان و تجهيزات كتابخانه 2 تخصصي
1213116 5 تاريخ ادبيات جهان 2 پايه
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني 1 عمومي
ترم چهارم
19
ترم پنجم
جمع واحد 17
جمع واحد
2
كد رشته : 122420
مقطع كارشناسي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 88 و قبل از آن
ليست ارائه دروس
رشته : كتابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224032 1 سازماندهي مواد 3: فهرست نويسي 1 2
سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي، سازماندهي مواد 2: رده
بندي
تخصصي
1224033 2 اصول كار مرجع 2 مرجع شناسي عمومي (فارسي و عربي) تخصصي
1217113 3 روانشناسي اجتماعي 2 پايه
2 پايه انتخابي * 1220008 4 متون اختصاصي عربي ١
2 پايه انتخابي * 1212156 5 متون اختصاصي فرانسه ١
1222073 6 مباني جامعه شناسي 2 پايه
1224034 7 **آشنايي با صنعت چاپ و نشر 2 تخصصي انتخابي
1224035 8 **حفاظت و نگھداري مواد كتابخانه 2 تخصصي انتخابي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 سفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 و 3 تخصصي ، 1224036 1 سازماندهي مواد 4: رده بندي 1 2 سازماندهي مواد 1
1224037 2 كارآموزي 3 3
مجموعه سازي 2، سازماندهي مواد 3 مرجع شناسي عمومي
(لاتين)
تخصصي
1224038 3 مواد سمعي و بصري 1 2 سازماندهي مواد 1 و 2 تخصصي
2 متون اختصاصي عربي 1 پايه انتخابي * 1224039 4 متون تخصصی عربی ٢
1212157 5 *متون اختصاصي فرانسه 2 ٢ متون اختصاصي فرانسه 1 پايه انتخابي
1117019 6 آمار و احتمال مقدماتي 3 موضوعي
1215428 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
*دانشجويان فقط مجاز به انتخاب يكي از دو درس عربي و فرانسه و گذراندن آنها مي باشند. (مراكز باتوجه به امكانات موجود براي ارائه مختار خواهند بود.
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
جمع واحد 19
عمومي
ترم ششم
عمومي
جمع واحد 19
ترم هفتم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
3
كد رشته : 122420
مقطع كارشناسي
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 88 و قبل از آن
ليست ارائه دروس
رشته : كتابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1224040 1 كارآموزي 3 4 سازماندهي مواد 4، كارآموزي 3 مرجع شناسي تخصصي تخصصي
1224041 2 اداره كتابخانه 3 كتابخانه و كتابداري تخصصي
1224042 3 **خدمات عمومي 2
مرجع شناسي عمومي (فارسي و عربي) ساختمان و
تجهيزات كتابخانه
تخصصي انتخابي
1224043 4 **شيوه ھاي مطالعه 2 تخصصي انتخابي
1220009 5 تاريخ عمومي فلسفه 2 پايه
1224044 6
آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي
علوم انساني و اجتماعي
3 موضوعي
1222072 7 مباني تاريخ اجتماعي 3 موضوعي
1220657 8 *حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
1233043 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
**
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 58
2 پايه 18
3 انتخابي تخصصي 4
4 پايه انتخابي 4
5 موضوعي 30
6 عمومي 22
جمع كل واحد 136
دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و ” ورزش 1 ” براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود
جمع واحد
20
ترم هشتم
.دانشجويان فقط مجاز به انتخاب چهار واحد از دروس تخصصي انتخابي مي باشند. (مراكز باتوجه به امكانات موجود براي ارائه مختار خواهند بود)
14 بدون پرداخت شهريه و /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
4
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته صنايع دستي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 122610 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1226004 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2 پايه 3
1226006 هندسه نقوش در صنايع دستي 4
( ايران( 1
1 1 اصلي
1226007 كارگاه طراحي پايه 3 1 پايه 5
1226008 مباني هنرهاي تجسمي 1 2 1 پايه 6
جمع واحد 16
ترم دوم
ترم سوم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
1226010 كارگاه طراحي پايه 3 2 كارگاه طراحي پايه 1 پايه 2
1226011 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه 3
1226012 هندسه نقوش در صنايع 4
دستي ايران 2
1 1 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1 اصلي
1226023 آشنايي با هنر در تاريخ 2 1 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران پايه 5
1226027 هنر و تمدن اسلامي 2 1 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران پايه 6
جمع واحد 14
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 1 انديشه اسلامي 1
1226009 كارگاه صنايع دستي 4 1 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران تخصصي 2
1226014 كارگاه عكاسي پايه 2 1 پايه 3
1226016 انسان طبيعت طراحي 3 1 پايه 4
1226026 تحول صنايع دستي در دنيا 2 اصلي 5
1226031 هنر و تمدن اسلامي 2 2 هنر و تمدن اسلامي 1 پايه 6
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته صنايع دستي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 122610 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم چهارم
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و 2
ايران
2 عمومي
1215427 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1226013 كارگاه حجم سازي 2 پايه 4
1226017 خوشنويسي و طراحي 5
حروف 1
1 1 تاريخچه كتابت اصلي
1226019 كارگاه صنايع دستي 3 4 كارگاه صنايع دستي 3 تخصصي 6
1226020 كارگاه صنايع دستي 3 5 همزمان كارگاه صنايع 7
دستي 4
تخصصي
1226032 تحقيق در صنايع دستي 8
ايران 2
1 1 تحقيق در صنايع دستي
ايران 1
اصلي
1226034 آشنايي با هنر در تاريخ 2 2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه 9
17- جمع واحد 19
*درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 به جاي درس “تربيت بدني” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 انديشه اسلامي 2 1
1226005 تاريخچه كتابت 2 اصلي 2
1226015 كارگاه صنايع دستي 3 2 كارگاه صنايع دستي 1 3
و هندسه نقوش 2
تخصصي
1226018 كارگاه صنايع دستي 3 3 همزمان با كارگاه 4
صنايع دستي 2
تخصصي
1226021 كارگاه عكاسي پايه 2 2 كارگاه عكاسي پايه 1 پايه 5
1226028 تحقيق در صنايع دستي ايران 6
1
1 1 اصلي
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته صنايع دستي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 122610 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم ششم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومي
1211411 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)
1115229 كامپيوتر 2 اختياري 2
1226022 انسان طبيعت طراحي 3 2 انسان طبيعت طراحي 1 اصلي 3
1226024 كارگاه صنايع دستي 3 6 كارگاه صنايع دستي 5 تخصصي 4
1226025 كارگاه صنايع دستي 5 7 همزمان كارگاه صنايع دستي 6 تخصصي 5
1226037 خوشنويسي و طراحي حروف 2 2 خوشنويسي و طراحي حروف 1 اختياري 6
جمع واحد 17
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1226029 كارگاه صنايع دستي 4 8 كارگاه صنايع دستي 7 تخصصي 3
1226030 كارگاه صنايع دستي 4 9 همزمان كارگاه صنايع دستي 8 تخصصي 4
1226041 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 اختياري 5
1226042 مديريت توليد صنعتي 1 1 اختياري 6
جمع واحد 15
*درس “ورزش ويژه” با كد 1215430 به جاي درس “ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته صنايع دستي
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 122610 تعداد كل واحدها: 138
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هشتم
ترم نهم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1226033 طرح اشياء در تمدن اسلامي 2 اصلي 1
1226038 كارگاه تخصصي صنايع دستي 6 2 كارگاه تخصصي صنايع دستي 1 تخصصي 2
1226039 مرمت و نگهداري آثار هنري 1 2 2 مرمت و نگهداري آثار هنري 1 اصلي 3
1226043 حكمت و هنر اسلامي 2 اختياري 4
جمع واحد 13
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233043 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت
در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
8 و 9 تخصصي ،7 ، 1226035 كارگاه تخصصي صنايع دستي 6 1 كارگاه صنايع دستي 6 3
1226036 مرمت و نگهداري آثار هنري 1 2 1 كارگاه صنايع دستي 9 اصلي 4
1226064 طرح و رساله نهايي 3 3 تحقيق در صنايع دستي ايران 2، كارگاه 5
8 و 9 ، صنايع دستي 7
تخصصي
جمع واحد 17
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 31
3 اصلي 25
4 تخصصي 50
5 اختياري 10
جمع واحد 138
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1229014 1 تاريخ تمدن هاي مشرق زمين 2 اختياري
1229015 2
شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران
پيش از اسلام
2 اختياري
1229016 3
تاريخ ايران از ايلامي ها و آريايي ها تا
پايان دوره هخامنشي
4 الزامي
1229019 4 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 2 الزامي
2 پايه ( 1229024 5 قرائت متون تاريخي به زبان عربي ( 1
1213210 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومي
18
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229017 1
قرائت متون تاريخي به
( زبان فارسي ( 1
2 فارسي (عمومي) پايه
1229025 2
قرائت متون تاريخي به
( زبان خارجي ( 1
2 زبان خارجي (عمومي) پايه
1229026 3
تاريخ تحولات سياسي … ايران از
ورود اسلام تا پايان حكومت علويان
طبرستان
2 الزامي
1229027 4
تاريخ تحولات سياسي …ايران در
دوره سامانيان ديلميان و غزنويان
2 الزامي
1229018 5 تاريخ يونان وروم 2 الزامي
1229022 6 تاريخ ايران در دوره ساسانيان 4 الزامي
1229023 7
تاريخ اسلام از ميلاد پيامبر اكرم تا
سال 41 هجري
2 الزامي
1233032 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233038 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
8
2
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229029 1 تاريخ بيزانس 2 الزامي
1229030 2 تاريخ اروپا در قرون وسطي 2 الزامي
1229066 3 روش تحقيق در تاريخ 1 2 پايه
1229031 4
تاريخ تحولات سياسي…ايران در دوره
سلجوقيان 2 الزامي
1229032 5
تاريخ تشيع ( 1) (از آغاز تا قرن پنجم
هجري) 2 الزامي
1229033 6
تاريخ تحولات سياسي …ايران در دوره
غوريان و خوارزمشاهيان 2 الزامي
1229028 7
تاريخ تحولات سياسي …جهان اسلام از
سال چهلم هجري تا سال 227 هجري
2
الزامي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عمليپيش نياز نوع درس
1229036 1 كليات و مباني علم تاريخ 2 پايه
1229035 2
كليات جغرافيا با تكيه بر
جغرافياي ايران 2 پايه
2 الزامي ( 1229037 3 تاريخ تشيع ( 2
1229038 4 تاريخ اروپا در قرون جديد 2 الزامي
1229040 5
تاريخ تحليلي زندگاني
ائمه معصومين (ع) 2
الزامي
1229041 6
تاريخ تحولات سياسي…ايران در دوره
حمله مغول و ايلخانان 2
الزامي
1229034 7
تاريخ تحولات سياسي …جهان اسلام از
سال 227 تا سال سقوط بغداد 2
الزامي
1229042 8
تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و
جهان 2 پايه
1229020 9 گاهشماري و تقويم 2 پايه
1233031 10 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 17
جمع واحد 20
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229043 1
تاريخ تحولات سياسي…ايران از زوال
ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان
2
الزامي
1229044 2
تاريخ تحولات سياسي…جهان اسلام از
قرن هفتم تا قرن دهم هجري 2
الزامي
1229046 3
شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران
بعد از اسلام 2
اختياري
1229047 4 تاريخ عثماني و خاورميانه 2 الزامي
1229048 5
تاريخ تحولات سياسي …
در دوره صفويان 4 الزامي
1229039 6
قرائت متون تاريخي به
2 پايه ( زبان خارجي ( 2
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 غيراجباري
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران* 2 عمومي
1215427 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229049 1
تاريخ انديشه هاي سياسي
در ايران و اسلام 2
پايه
1229050 2 فلسفه تاريخ 2 پايه
1229051 3
تاريخ تحولات سياسي…ايران در دوره
افشاريان و زنديان 2
الزامي
1229052 4 تاريخ هنر و معماري اسلامي 2 اختياري
1229053 5
تاريخ تحولات سياسي…ايران از آغاز
دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 4
الزامي
1229171 6 فرهنگ و تمدن ايران در دوره صفوي 2 اختياري
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق
(با تكيه بر مباحث تربيتي )
91 و ببعد الزامي مي باشد. – * گذراندن درس ” فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ” براي كليه وروديهاي سال تحصيلي 92
جمع واحد 16
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222088 1 مباني علم سياست 2 پايه
1229054 2
انقلاب مشروطيت و تحولات سياسي…ايران
تا انقراض حكومت قاجاريه
2
الزامي
1229055 3
تاريخ اروپا از انقلاب فرانسه تا
جنگ جهاني اول 2
الزامي
1227017 4 مباني جامعه شناسي 2 پايه
1229056 5 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه 2 اختياري
1229057 6
تاريخ خليج فارس و سرزمين هاي
همجوار آن 2
اختياري
1229058 7
تاريخ تحولات سياسي…ايران از انقراض
قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 4
الزامي
1229045 8
قرائت متون تاريخي
( به زبان فارسي ( 2 2
اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 9 ورزش 1
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229059 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي تاريخي آن 2 الزامي
1229060 2 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 2 الزامي
1229061 3 مباني تاريخ اجتماعي ايران 2 پايه
1229062 4 جغرافياي تاريخي سرزمينهاي اسلامي 2 اختياري
1229139 5 تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه 2 اختياري
1229063 6
تاريخ احزاب و مطبوعات
ايران در دوره قاجار 2
اختياري
1229140 7
مباني حكومت و ساخت
قدرت در ايران 2
اختياري
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
دانشجويان اين رشته از 24 واحد درس اختياري معرفي شده فقط 22 واحد را انتخاب و بگذرانند
ترم هفتم
جمع واحد 19
ترم هشتم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122910
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : تاريخ
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه 29
2 اختياري 22
3 الزامي 68
4 عمومي 20
5 جمع كل واحد 139
دروس ” تربيت ____________بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و
” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
مقطع كارشناسي
كد رشته : 123111
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم سياسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231001 1 مباني علم سياست 3 اصلي
1223008 2 مباني علم حقوق 3 اصلي
1223010 3 حقوق اساسي (كليات) 2 اصلي
1217094 4 روانشناسي اجتماعي 2 اختياري
1213210 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223009 1
حقوق اساسي جمهوري اسلامي
ايران
2 حقوق اساسي ( كليات) اصلي
1231002 2 نظام سياسي و دولت در اسلام 3 اصلي
1231003 3 جنبشهاي اسلامي معاصر 2 اصلي
1227002 4 مباني جامعه شناسي عمومي 2 اصلي
1221013 5 مباني علم افتصاد 3 اصلي
1231025 6 مسائل نظامي و استراتژيك معاصر 3 اصلي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229004 1
تحولات سياسي و اجتماعي ايران
از 1228 تا 1320
4 جنبشهاي اسلامي معاصر اصلي
1231005 2 روش تحقيق در علوم سياسي (الف) 2 اصلي
2 مباني علم حقوق اصلي ( 1223011 3 حقوق بين الملل عمومي ( 1
1231006 4
تاريخ انديشه هاي سياسي در
غرب قبل از افلاطون تاقرن بيستم
1) از سقراط تا ماكياول) )
2 مباني علم سياست اصلي
1212038 5 متون سياسي به زبان خارجه 2 1 زبان خارجي (عمومي) اصلي
1231027 6 ارتش و سياست 2 اختياري
1231028 7 خليج فارس و مسائل آن 2 اصلي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
16
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم سوم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 123111
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم سياسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231004 1
تحولات سياسي و اجتماعي
ايران از 1320 تا 1357
4
-1 تحولات سياسي و اجتماعي
-2 ايران از 1228 تا 1320
جنبشهاي اسلامي معاصر
اصلي
1223012 2 حقوق بين الملل عمومي 2 2
-1 مباني علم حقوق 2- حقوق
( بين الملل عمومي ( 1
اصلي
1231007 3
تاريخ انديشه هاي سياسي در
غرب قبل از افلاطون تا قرن
بيستم ( 2) (از ماكياول تا ماركس)
2
تاريخ انديشه هاي سياسي در
غرب قبل از افلاطون تاقرن
بيستم ( 1) از سقراط تا ماكياول)
اصلي
1212039 4 متون سياسي به زبان خارجي 2 2
زبان خارجي- متون سياسي به
( زبان خارجي( 1
اصلي
1231008 5
مسائل اقتصادي و سياسي نفت
در ايران
3 اصلي
1231009 6
مباني انديشه هاي سياسي در
اسلام(مستند به متون اسلامي)
2 اصلي
1233031 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229005 1
تاريخ روابط خارجي ايران از
قاجاريه تا 1320
4 اختياري
1229007 2
تاريخ روابط بين الملل از 1871
تا 1945
3 اصلي
1231016 3
روش تحقيق در علوم سياسي
(ب)
2
روش تحقيق در علوم سياسي
(الف)
اصلي
1223013 4 حقوق اداري( كليات و ايران ) 2 اصلي
1212300 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 7 تربيت بدني * 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 16
مقطع كارشناسي
كد رشته : 123111
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم سياسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1227003 1 جامعه شناسي سياسي 3 اصلي
1231011 2 سازمان هاي بين المللي 2 اصلي
1231012 3
انديشه هاي سياسي در ايران و
اسلام
2 اصلي
1231013 4 تئوريهاي انقلاب 2 اصلي
2 اصلي ( 1231014 5 اصول روابط بين الملل ( 1
1229008 6 تاريخ تحول دولت در اسلام 2 اصلي
1229006 7
تاريخ روابط خارجي ايران از
1320 تا 1357
4 اصلي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق
(با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 اصول روابط بين الملل ( 1) اصلي ( 1231015 1 اصول روابط بين الملل( 2
1231010 2 انديشه هاي سياسي در قرن بيستم 2
-1 مباني علم سياسي 2- تاريخ
انديشه هاي سياسي در غرب قبل از
( افلاطون تا قرن بيستم ( 1و 2
اصلي
1223014 3 حقوق بين الملل اسلامي 2 مباني علم حقوق اصلي
1231017 4 فن ديپلماسي و آداب كنسولي 2 اصلي
1231018 5
سياست خارجي
جمهوري اسلامي ايران
3 اصلي
1231019 6 مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم 3 اصلي
1231026 7 ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام 2 اصلي
1215428 8 ورزش 1 * تربيت بدني عمومي
1223175
آشنايي با قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
جمع واحد 19
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
2 9
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 123111
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علوم سياسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1231020 1
شناخت ماهيت و عملكرد
امپرياليسم
4 اصلي
1223015 2 حقوق بين الملل خصوصي 2 مباني علم حقوق اصلي
1231021 3 نوسازي و دگرگوني سياسي 2 اصلي
1231023 4 انقلاب اسلامي ايران 2 اصلي
1231024 5 سياست و حكومت در خاورميانه 2 اختياري
1231022 6
سياست خارجي فدرت هاي
بزرگ
3 اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اصلي 105
2 پايه .
3 اختياري 10
4 تخصصي الزامي 0
5 عمومي 22
جمع كل واحد 137
دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت بدني ” و
” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام شود.
14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
ترم هشتم
جمع واحد 19
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131112
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مديريت اجرايي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1122079 1 اقتصاد مهندسي 3 – تكميلي
1111108 2 رياضي عمومي 3 1 – پايه
1113101 3 فيزيك پايه 3 1 – پايه
1122012 4 نقشه كشي عمومي 1 1 – تكميلي
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113103 1 فيزيك پايه 3 2 فيزيك پايه 1 پايه
1111109 2 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115178 3 برنامه سازي رايانه 3 رياضي عمومي 1 پايه
1122005 4 استاتيك 3 رياضي عمومي 1 تكميلي
1122080 5 مديريت مهندسي 2 – تكميلي
1 فيزيك پايه 1 پايه 1113102 6 آزمايشگاه فيزيك پايه 1
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 17
ترم دوم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
جمع واحد 17
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131112
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مديريت اجرايي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111110 1 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1122002 2 آمار و احتمالات مهندسي 3 رياضي عمومي 1 پايه
1115179 3 روش هاي محاسبات عددي 3 برنامه سازي رايانه پايه
1311036 4 آشنايي با مقررات كارآفريني 1 – اجباري
1122010 5 مباني مهندسي برق 3 فيزيك پايه 2- رياضي عمومي 2 تكميلي
1122004 6 كارگاه عمومي 1 1 – تكميلي
1122011 7 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 همزمان با مباني مهندسي برق تكميلي
1113104 8 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 2 فيزيك پايه 2 پايه
1233025 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1122008 1 فرايندهاي توليد 3 همزمان با كارگاه عمومي 2 تكميلي
1122009 2 مقاومت مصالح 3 1 استاتيك تكميلي
1311002 3 مهندسي رايانه هاي كوچك 3
برنامه سازي رايانه- آزمايشگاه مباني
مهندسي برق
اجباري
1218112 4 سيستم هاي اطلاعات مديريت 3 برنامه سازي رايانه – مديريت مهندسي اجباري
1120002 5 طراحي معماري و شهرسازي 2 نقشه كشي عمومي اجباري
1122006 6 كارگاه عمومي 1 2 – تكميلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 17
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد 18
مقطع كارشناسي
كد رشته : 131112
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته: مهندسي مديريت اجرايي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115183 1 طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر 1 2
برنامه سازي رايانه- فرايندهاي توليد-
مقاومت مصالح 1
اجباري
1311033 2 مكانيك سيالات 3 فيزيك پايه 1 – معادلات ديفرانسيل اجباري
1115185 3 مهندسي اينترنت و شبكه 3 مهندسي رايانه هاي كوچك اجباري
1311001 4 ماشين هاي ابزار 3 فرايندهاي توليد اجباري
1212164 5 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اجباري
1115187 6 آزمايشگاه مهندسي رايانه هاي كوچك 1 مهندسي رايانه هاي كوچك اجباري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
ردي
ف
كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115184 1 مدارهاي الكتريكي 2 مباني مهندسي برق اجباري
1311003 2 محيط هاي چندرسانه اي 3 مهندسي رايانه هاي كوچك اجباري
1312039 3 تاسيسات زيربنايي و ساختماني 3
مباني مهندسي برق- طراحي
معماري و شهرسازي- مكانيك
سيالات
اجباري