نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223020 1 مقدمه علم حقوق 2 پايه
1223021 2 حقوق جزاي عمومي 3 1 پايه
1223022 3 حقوق اساسي 2 1 پايه
1221038 4 ماليه عمومي 2 پايه
1220287 5 اصول فقه 2 1 اصلي – تخصصي
1221037 6 مباني علم اقتصاد 2 پايه
1220286 7 عربي 1 پايه
1213210 8 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 9 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223023 1
حقوق مدني( 1) اشخاص و حمايت از
محجورين
1 پايه
1223030 2 حقوق اساسي 3 2 حقوق اساسي 1 اصلي – تخصصي
1223024 3 حقوق جزاي عمومي 2 2 حقوق جزاي عمومي 1 اصلي – تخصصي
1223027 4 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت 2 مقدمه علم حقوق اصلي – تخصصي
1223031 5 حقوق اداري 2 1 اصلي – تخصصي
1223025 6 حقوق بين الملل عمومي 2 1 اصلي – تخصصي
1220288 7 متون فقه 2 1 عربي اصلي – تخصصي
1222078 8 مباني جامعه شناسي 2 پايه
1220290 9 اصول فقه 2 2 اصول فقه 1 اصلي – تخصصي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 20
ترم دوم
جمع واحد 20
2 10
دانشجويان از دروس رديف 10
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223032 1 حقوق مدني ( 3) كليات قردادها 3 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت اصلي – تخصصي
1223037 2 حقوق بين الملل عمومي 2 2 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي – تخصصي
1223035 3 حقوق اداري 2 2 حقوق اداري 1 اصلي – تخصصي
1220289 4 متون فقه 2 2 متون فقه 1 اصلي – تخصصي
1220294 5 آيات الاحكام 1 متون فقه 1 اختياري
1223180 6 حقوق جزاري بين الملل ايران 1 اختياري
1223029 7 حقوق تجارت ( 1) اشخاص 1 اصلي – تخصصي
1223028 8 حقوق جزاي عمومي 2 3 حقوق جزاي عمومي 2 اصلي – تخصصي
1223026 9 آيين دادرسي مدني 2 1 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت اصلي – تخصصي
1220293 10 قواعد فقه 2 1 اصول فقه 1 اصلي – تخصصي
1233030 11 انديشه اسلامي 2 1 عمومي

رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223039 1 حقوق مدني ( 4) الزامات خارج از قراردادها 2 حقوق مدني ( 3) اصلي – تخصصي
1223034 2 حقوق جزاي اختصاصي 3 1 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي – تخصصي
1223055 3 حقوق سازمانهاي بين المللي 2 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي – تخصصي
1220291 4 متون فقه 2 3 متون فقه 1 اصلي – تخصصي
1223051 5 حقوق ثبت 1 حقوق مدني ( 3) اختياري
1223045 6 حقوق كار 2 حقوق مدني ( 3) اصلي – تخصصي
1223057 7 رويه قضايي 1 مقدمه علم حقوق اختياري
1223040 8 حقوق تجارت 2 2 حقوق تجارت 1 اصلي – تخصصي
1212177 9 متون حقوق ( 1) به زبان خارجه 2 زبان خارجه اصلي – تخصصي
1 حقوق جزاي عمومي 3 اختياري ( 1217149 10 بزهكاري اطفال ( 1
1223038 11 كيفرشناسي 1 حقوق جزاي عمومي 3 اختياري
1233031 12 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 21
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223041 1 حقوق مدني ( 5) خانواده 3 حقوق مدني 3 اصلي- تخصصي
1223036 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 2 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1223042 3 آيين دادرسي مدني 2 2 آيين دادرسي مدني 1 اصلي- تخصصي
1220292 4 متون فقه 2 4 متون فقه 1 اصلي- تخصصي
1223056 5 حقوق تجارت 2 3 حقوق تجارت 1 اصلي- تخصصي
1223043 6 آيين دادرسي كيفري 2 1 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1212178 7 متون حقوقي ( 2) به زبان خارجه 2 متون حقوقي به زبان خارجه 1 اصلي- تخصصي
1212300 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1 عمومي  1215427 10 تربيت بدني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223047 1 حقوق مدني ( 6) عقود معين قسمت (الف) 3 حقوق مدني 3 اصلي- تخصصي
1223050 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 3 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1223053 3 آيين دادرسي مدني 2 3 آيين دادرسي مدني 2 اصلي- تخصصي
1223046 4 كارتحقيقي 1 1 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1223061 5 حقوق تجارت 2 4 حقوق تجارت 2 اصلي- تخصصي
1223049 6 آيين دادرسي كيفري 1 2 آيين دادرسي كيفري 1 اصلي- تخصصي
1223060 7 ادله اثبات دعوي 2
آيين دادرسي مدني 2- آيين
دادرسي كيفري 1
اصلي- تخصصي
1223033 8 جرم شناسي 2 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1223186 9 حقوق بشر در اسلام 1 اختياري
1223044 10 حقوق بين الملل خصوصي 2 1 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي- تخصصي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 20
2 11
دانشجويان از دروس رديف
11 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223052 1 حقوق بين الملل خصوصي 2 2 حقوق بين الملل خصوصي 1 اصليڈآُ>______- تخصصي
1223054 2 حقوق مدني ( 7)عقود معين قسمت (ب) 3 حقوق مدني 4 اصلي- تخصصي
1220295 3 قواعد فقه 1 2 قواعد فقه 1 اصلي- تخصصي
1223063 4 حقوق بيمه 1 حقوق مدني 4 اختياري
1223059 5 حقوق مدني ( 8) شفعه و وصيت وارث 3 حقوق مدني 5 اصلي- تخصصي
1223058 6 كار تحقيقي 1 2 كار تحقيقي 1 اصلي- تخصصي
1223062 7 حقوق تطبيقي 2 حقوق بين الملل خصوصي 2 اصلي- تخصصي
1223048 8 پژشكي قانوني 1 1 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1 عمومي  1215428 9 ورزش 1
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220128 انديشه سياسي امام خميني
2 فرهنگي  1220657 11 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 12 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 اصلي – تخصصي 94
2 پايه 15
3 اختياري 6
4 عمومي 22
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.

2 10
دانشجويان از دروس رديف
10 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد
عمومي
دانشجويان محترم از مجموع 10 واحد دروس اختياري ملزم به اخذ 6 واحد درسي مي باشند
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223020 1 مقدمه علم حقوق 2 پايه
1223021 2 حقوق جزاي عمومي 3 1 پايه
1223022 3 حقوق اساسي 2 1 پايه
1221038 4 ماليه عمومي 2 پايه
1220287 5 اصول فقه 2 1 اصلي – تخصصي
1221037 6 مباني علم اقتصاد 2 پايه
1220286 7 عربي 1 پايه
1213210 8 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 9 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223023 1
حقوق مدني( 1) اشخاص و حمايت از
محجورين
1 پايه
1223030 2 حقوق اساسي 3 2 حقوق اساسي 1 اصلي – تخصصي
1223024 3 حقوق جزاي عمومي 2 2 حقوق جزاي عمومي 1 اصلي – تخصصي
1223027 4 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت 2 مقدمه علم حقوق اصلي – تخصصي
1223031 5 حقوق اداري 2 1 اصلي – تخصصي
1223025 6 حقوق بين الملل عمومي 2 1 اصلي – تخصصي
1220288 7 متون فقه 2 1 عربي اصلي – تخصصي
1222078 8 مباني جامعه شناسي 2 پايه
1220290 9 اصول فقه 2 2 اصول فقه 1 اصلي – تخصصي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد 20
ترم دوم
جمع واحد 20
2 10
دانشجويان از دروس رديف 10
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223032 1 حقوق مدني ( 3) كليات قردادها 3 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت اصلي – تخصصي
1223037 2 حقوق بين الملل عمومي 2 2 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي – تخصصي
1223035 3 حقوق اداري 2 2 حقوق اداري 1 اصلي – تخصصي
1220289 4 متون فقه 2 2 متون فقه 1 اصلي – تخصصي
1220294 5 آيات الاحكام 1 متون فقه 1 اختياري
1223180 6 حقوق جزاري بين الملل ايران 1 اختياري
1223029 7 حقوق تجارت ( 1) اشخاص 1 اصلي – تخصصي
1223028 8 حقوق جزاي عمومي 2 3 حقوق جزاي عمومي 2 اصلي – تخصصي
1223026 9 آيين دادرسي مدني 2 1 حقوق مدني ( 2) اموال و مالكيت اصلي – تخصصي
1220293 10 قواعد فقه 2 1 اصول فقه 1 اصلي – تخصصي
1233030 11 انديشه اسلامي 2 1 عمومي

رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223039 1 حقوق مدني ( 4) الزامات خارج از قراردادها 2 حقوق مدني ( 3) اصلي – تخصصي
1223034 2 حقوق جزاي اختصاصي 3 1 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي – تخصصي
1223055 3 حقوق سازمانهاي بين المللي 2 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي – تخصصي
1220291 4 متون فقه 2 3 متون فقه 1 اصلي – تخصصي
1223051 5 حقوق ثبت 1 حقوق مدني ( 3) اختياري
1223045 6 حقوق كار 2 حقوق مدني ( 3) اصلي – تخصصي
1223057 7 رويه قضايي 1 مقدمه علم حقوق اختياري
1223040 8 حقوق تجارت 2 2 حقوق تجارت 1 اصلي – تخصصي
1212177 9 متون حقوق ( 1) به زبان خارجه 2 زبان خارجه اصلي – تخصصي
1 حقوق جزاي عمومي 3 اختياري ( 1217149 10 بزهكاري اطفال ( 1
1223038 11 كيفرشناسي 1 حقوق جزاي عمومي 3 اختياري
1233031 12 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 20
ترم چهارم
جمع واحد 21
درس آشنايي با دفاع مقدس درس اختياري بوده و دانشجو در صوت اخذ بصورت مازاد بر سقف محاسبه مي گردد.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223041 1 حقوق مدني ( 5) خانواده 3 حقوق مدني 3 اصلي- تخصصي
1223036 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 2 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1223042 3 آيين دادرسي مدني 2 2 آيين دادرسي مدني 1 اصلي- تخصصي
1220292 4 متون فقه 2 4 متون فقه 1 اصلي- تخصصي
1223056 5 حقوق تجارت 2 3 حقوق تجارت 1 اصلي- تخصصي
1223043 6 آيين دادرسي كيفري 2 1 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1212178 7 متون حقوقي ( 2) به زبان خارجه 2 متون حقوقي به زبان خارجه 1 اصلي- تخصصي
1212300 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1 عمومي  1215427 10 تربيت بدني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223047 1 حقوق مدني ( 6) عقود معين قسمت (الف) 3 حقوق مدني 3 اصلي- تخصصي
1223050 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 3 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1223053 3 آيين دادرسي مدني 2 3 آيين دادرسي مدني 2 اصلي- تخصصي
1223046 4 كارتحقيقي 1 1 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1223061 5 حقوق تجارت 2 4 حقوق تجارت 2 اصلي- تخصصي
1223049 6 آيين دادرسي كيفري 1 2 آيين دادرسي كيفري 1 اصلي- تخصصي
1223060 7 ادله اثبات دعوي 2
آيين دادرسي مدني 2- آيين
دادرسي كيفري 1
اصلي- تخصصي
1223033 8 جرم شناسي 2 حقوق جزاي عمومي 3 اصلي- تخصصي
1223186 9 حقوق بشر در اسلام 1 اختياري
1223044 10 حقوق بين الملل خصوصي 2 1 حقوق بين الملل عمومي 1 اصلي- تخصصي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
جمع واحد 20
2 11
دانشجويان از دروس رديف
11 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 122310
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست ارائه دروس
رشته: حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223052 1 حقوق بين الملل خصوصي 2 2 حقوق بين الملل خصوصي 1 اصلي- تخصصي
1223054 2 حقوق مدني ( 7)عقود معين قسمت (ب) 3 حقوق مدني 4 اصلي- تخصصي
1220295 3 قواعد فقه 1 2 قواعد فقه 1 اصلي- تخصصي
1223063 4 حقوق بيمه 1 حقوق مدني 4 اختياري
1223059 5 حقوق مدني ( 8) شفعه و وصيت وارث 3 حقوق مدني 5 اصلي- تخصصي
1223058 6 كار تحقيقي 1 2 كار تحقيقي 1 اصلي- تخصصي
1223062 7 حقوق تطبيقي 2 حقوق بين الملل خصوصي 2 اصلي- تخصصي
1223048 8 پژشكي قانوني 1 1 حقوق جزاي اختصاصي 1 اصلي- تخصصي
1 عمومي  1215428 9 ورزش 1
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220128 انديشه سياسي امام خميني
2 فرهنگي  1220657 11 حفظ جزء سي قرآن كريم
1233043 12 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعدا واحد
1 اصلي – تخصصي 94
2 پايه 15
3 اختياري 6
4 عمومي 22
137
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ”
ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، ___________اعلام مي گردد.

جمع كل واحد
ترم هفتم
جمع واحد 20
14 بدون پرداخت /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.

2 10
دانشجويان از دروس رديف
10 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد
عمومي
دانشجويان محترم از مجموع 10 واحد دروس اختياري ملزم به اخذ 6 واحد درسي مي باشند
4
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 181311
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : طراحي شهري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1813088 1 كارگاه مقدماتي طراحي شهري 2 1 جبراني
1813083 2 مباني نظري طراحي شهري 3 الزامي
3 ( 1813049 3 كارگاه طراحي شهري ( 1
( كارگاه شهرسازي ( 5
(مخصوص مشمولين طبق
جدول جبراني)
الزامي
1 1 ( 1813085 4 روش ها و فنون طراحي شهري ( 1
( كارگاه شهرسازي ( 5
(مخصوص مشمولين طبق
جدول جبراني)
الزامي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1813082 1 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان 2 الزامي
3 ( 1813051 2 كارگاه طراحي شهري ( 2
كارگاه مقدماتي طراحي
شهري، كارگاه طراحي
( شهري ( 1
الزامي
1 1 ( 1813084 3 روش ها و فنون طراحي شهري ( 2
روش ها و فنون طراحي
( شهري ( 1
الزامي
1813048 4 طراحي شبكه حمل ونقل درون شهري 2 اختياري
٩۵ و بعدازآن ‐ مخصوص ورودی ھای سال ٩۶
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد
11
9
توضيحات
دانشجويان داراي مدرك كارشناسي به غير از رشته هاي شهرسازي و معماري، لازم است ترم اول را فقط دروس جبراني اخذ نمايند.
توضيحات
1
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 181311
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : طراحي شهري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 كارگاه طراحي شهري ( 2) الزامي ( 1813086 1 كارگاه طراحي شهري ( 3
1813087 2
انديشه ها و نظريات طراحي شهري
با تأكيد بر رويكرد اسلامي
2 مباني نظري طراحي شهري الزامي
2 اختياري GIS 1813050 3 سه بعدي
1813054 4 مباحث اجرايي طراحي شهري 2 اختياري
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6
كارگاه طراحي شهري
3)، روش ها و فنون )
طراحي شهري ( 2)، كليه
دروس جبراني
پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1813056 1 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
كارگاه طراحي شهري
3)، روش ها و فنون )
طراحي شهري ( 2)، كليه
دروس جبراني وكارگاه
مقدماتي طراحي شهري
سمينار
1814019 2 مديريت انرژي در معماري و شهرسازي 2 اختياري
1813055 3 زيبايي شناسي شهري 2 اختياري
_€__تC9
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم سوم
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
جمع واحد
6
6
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 181311
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : طراحي شهري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1813088 1 كارگاه مقدماتي طراحي شهري 2 1 كليه رشته ها جبراني اجباري
1813016 2 روش تحقيق در شهرسازي 1 2
كليه رشته ها به غير از
شهرسازي
جبراني
4 1 ( 1813078 3 كارگاه شهرسازي ( 5
كليه رشته ها به غير از
شهرسازي و معماري
جبراني
جمع واحد 11
جدول دروس جبراني
گذراندن كليه دروس جبراني تا قبل از اخذ واحد پايان نامه و يا واحد سمينار (تحقيق و تتبع نظري)، الزامي است.
توضيحات
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111130
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠٣٢ 1 رياضي عمومي ۴ ١ پايه و تخصصي الزامي
١١١٣٠٨۵ 2 فيزيك پايه ۴ ١ پايه و تخصصي الزامي
١١١٣٠٨۶ 3 آزمايشگاه فيزيك پايه ١ ١ ھمزمان با فيزيك پايه ١ پايه و تخصصي الزامي
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
15
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠٣٣ 1 مباني رياضيات ۴ پايه و تخصصي الزامي
١١١٣٠٨٧ 2 فيزيك پايه ۴ ٢ فيزيك پايه ١ پايه و تخصصي الزامي
١١١٣٠٨٨ 3 آزمايشگاه فيزيك پايه ١ ٢ ھمزمان با فيزيك پايه ٢ پايه و تخصصي الزامي
١١١١٠٣۴ 4 رياضي عمومي ۴ ٢ رياضي عمومي ١ پايه و تخصصي الزامي
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠٣۵ 1 رياضي عمومي ۴ ٣ رياضي عمومي ٢ پايه و تخصصي الزامي
١١١١٠٣۶ 2 معادلات ديفرانسيل ٣ رياضي عمومي ٢ پايه و تخصصي الزامي
١١١۵٠٢٠ 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي ۴ پايه و تخصصي الزامي
1233025 4 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
جمع واحد
15
5
2
دانشجو از دروس رديف
5 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
13
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111130
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠٣٧ 1 جبر ۴ ١ مباني رياضيات پايه و تخصصي الزامي
2
١١١١٠٣٨ آناليز رياضي ۴ ١ مباني رياضيات، رياضي
عمومي ٢
پايه و تخصصي الزامي
3
١١١١٠٧٢ ں< _____ث]_برنامه سازي پيشرفته ۴ مباني كامپيوتر و برنامه
سازي
الزامي تخصصي
1233026 4 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
١١١١٠۴٠ جبرخطي ۴ مباني رياضيات، رياضي
عمومي ٢
پايه و تخصصي الزامي
١١١١٠۴١ 2 آناليز رياضي ۴ ٢ آناليز رياضي ١ پايه و تخصصي الزامي
3 اختياري * ۴ با رعايت پيش نياز اختياري
1212400 4 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 5 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 6 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١٧٠٢٠ 1 آمار و احتمال ۴ ١ رياضي عمومي ٢ پايه و تخصصي الزامي
2
١١١١٠۴٣ آناليز عددي ۴ ١ جبر خطي، مباني كامپيوتر
و برنامه سازي، آناليز
رياضي ١
پايه و تخصصي الزامي
١١١١٠۴۴ 3 توابع مختلط ۴ آناليز رياضي ١ الزامي تخصصي
4 اختياري * ۴ با رعايت پيش نياز اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم چهارم
جمع واحد
2 5
دانشجو از دروس رديف
5 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
15
14
جمع واحد
عمومي
ترم پنجم
ترم ششم
جمع واحد 18
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111130
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١٧٠٢١ 1 آمار و احتمال ۴ ٢ آمار و احتمال ١ پايه و تخصصي الزامي
١١١١٠۵٢ 2 تحقيق در عمليات ۴ ١ جبر خطي الزامي تخصصي
١١١١٠۵٩ 3 رياضيات گسسته ۴ مباني رياضيات الزامي تخصصي
4 اختياري * ٢ با رعايت پيش نياز اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 5 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠٧٣ 1 ساختمان داده ھا ٣ برنامه سازي پيشرفته الزامي تخصصي
2 اختياري * ٣ با رعايت پيش نياز اختياري
3 يكي از شش درس * * ۴ با رعايت پيش نياز الزامي اختياري
4 يكي از شش درس * * ۴ با رعايت پيش نياز الزامي اختياري
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
2
دانشجو از دروس رديف
6 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم هفتم
6
92 بدون پرداخت /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
17
.يكي از دروس اختياري رشته رياضي گرايش كاربردي كه به پيوست مي باشد *
.دانشجو بايد دو درس از شش درس آمده در فهرست دروس الزامي اختياري را بگذراند * *
ترم هشتم
جمع واحد
جمع واحد 16
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111130
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١١١١٠۵٣ 1 فرآيندھاي تصادفي ۴ ١ آمار و احتمال ٢ الزامي تخصصي
2 اختياري * ٢ با رعايت پيش نياز اختياري
3 يكي از شش درس * * ۴ با رعايت پيش نياز الزامي اختياري
4 يكي از شش درس * * ۴ با رعايت پيش نياز الزامي اختياري
جمع واحد 14
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز
١١١١٠۴٧ ١ معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي ٣ معادلات ديفرانسيل، آناليز
رياضي ٢
١١١٧٠٢٢ ٢ آمار رياضي ۴ ١ آمار و احتمال ٢، جبر
خطي
١١١١٠۵۴ ٣ تاريخ رياضيات ٢ گذراندن حداقل ۶٠ واحد
درسي
١١١١٠۵۵ ۴ فلسفه علم رياضي ٢ گذراندن حداقل ۶٠ واحد
درسي
١١١١٠۵۶ ۵ توپولوژي جبري مقدماتي ۴ جبر ١، توپولوژي عمومي
١١١١٠۵٧ ۶ منطق رياضي ۴ مباني رياضيات
١١١١٠۵٨ ٧ زبان تخصصي ٢ گذراندن حداقل ٣٠ واحد،
زبان خارجه
١١١١٠۶٠ ٨ پروژه ٣ گذراندن حداقل ١٠٠ واحد
درسي
١١١١٠۶٧ ٩ آموزش رياضي ٣ ١ گذراندن حداقل ۶٠ واحد
درسي
١١١١٠۶٩ ١٠ آموزش رياضي ٣ ٢ آموزش رياضي ١
١١١١٢٧۶ ١١ ذخيره و بازيابي اطلاعات ٣ ساختمان داده ھا
١١١۵١١١ ١٢ زبانھاي ماشين و برنامه سازي سيستم ٣ برنامه سازي پيشرفته
.يكي از دروس اختياري رشته رياضي گرايش كاربردي كه به پيوست مي باشد *
.دانشجو بايد دو درس از شش درس آمده در فهرست دروس الزامي اختياري را بگذراند * *
ترم نهم
جدول دروس اختياری
دروس “تربيت بدنی ويژه ” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس “ورزش ويژه”با کد ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس “تربيت بدنی “و
“ورزش ١”برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه(بيماران خاص و معلولان )ھستند جايگزين می گردد.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111130
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز
١١١١٠۴۶ ١ آناليز رياضي ۴ ٣ آناليز رياضي ٢ الزامی تخصصی
١١١١٠۵١ ٢ نظريه معادلات ديفرانسيل ۴ آناليز رياضي ٢ الزامی تخصصی
١١١١٠٧۴ ٣ تحقيق در عمليات ۴ ٢ تحقيق در عمليات ١ الزامی تخصصی
١١١١٠٧۵ ۴ آناليز عددي ۴ ٢ آناليز عددي ١ الزامی تخصصی
١١١١٠٧۶ ۵ نظريه گراف و كاربردھاي آن ۴ رياضيات گسسته الزامی تخصصی
، ١١١١٠٧٧ ۶ سري ھاي زماني ۴ ١ آمار و احتمال ٢
فرآيندھاي تصادفي ١
الزامی تخصصی
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه و تخصصي الزامي 61
2 الزامي تخصصي 23
3 اختياري , والزامي اختياري 31
4 عمومي 22
جمع كل واحد 137
ليست دروس الزامي اختياري
توجه: دانشجو بايد از شش درس الزامي اختياری الزاماً چھار درس را بگذراند.
5
دانشگاه پيام نور
برنامه ٥ ترمه رشته آارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
(١١١١٣١)
حوزه معاونت آموزشي و سنجش
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1113232 فيزيك پايه و آزمايشگاه 3 1
1111284 معادلات ديفرانسيل 3 پايه اصلي و تخصصي الزامي 2
1111285 رياضيات گسسته 4 پايه اصلي و تخصصي الزامي 3
1211429 اخذ يك درس معارف 2 عمومي 4
2 تربيتي ( 1211429 روانشناسي تربيتي ( 2 5
1212400 آشنايي بادفاع مقدس 2 اختياري 6
جمع واحد 17
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 عمومي * 1215432 ورزش 1 1
2 اخذ يك درس معارف 2 عمومي
1211441 روش تحقيق با تاكيد بر علوم 3
تربيتي
2 تربيتي
4 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1111286 آناليز رياضي 1 4
1111287 مباني هندسه 4 پايه اصلي و تخصصي الزامي 5
1 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1111288 آزمايشگاه رياضي 2 6
جمع واحد 16
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 اخذ يك درس معارف 2 عمومي
2 زبان خارجه 3 عمومي
1211428 سازمان و مديريت در آموزش و 3
پرورش
2 تربيتي
4 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1111283 رياضيات عمومي 3 4
4 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1117144 آمار و احتمال 2 5
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه ٥ ترمه رشته آارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
(١١١١٣١)
حوزه معاونت آموزشي و سنجش
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111289 تحليل محتواي كتابهاي درسي 1
رياضي راهنمايي و روش تدريس
آنها
2 پايه اصلي و تخصصي الزامي 1
1111290 زبان تخصصي رياضي 2 زبان خارجي و گذراندن 2
35 واحد درسي
پايه اصلي و تخصصي الزامي
1111291 آناليز عددي 4 آناليز رياضي 1 پايه اصلي و تخصصي الزامي 3
1111292 تاريخ و فلسفه رياضي 3 پايه اصلي و تخصصي الزامي 4
1111293 سمينار رياضي 2 همزمان با تحليل محتواي 5
كتابهاي درسي رياضي
راهنمايي و روش تدريس آنها
پايه اصلي و تخصصي الزامي
6 اخذ يك درس معارف 2 عمومي
جمع واحد 16
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1211316 اصول و فلسفه آموزش و 1
پرورشژ’ژ’ژ’*
3 تربيتي
1111294 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و 2
آموزش
2 سمينار رياضي و 2
روش تحقيق
پايه اصلي و تخصصي الزامي
1111295 توابع مختلط 4 آناليز رياضي 1 اختياري 3
1211442 مباني برنامه ريزي درسي 2 تربيتي 4
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي 5
جمع واحد 13
14 بدون پرداخت /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
تبصره:دانشجوياني كه دروس جمعيت و تنظيم خانواده و بهداشت محيط زيست را در دوره كارداني نگذرانده اند دروس بهداشت
محيط زيست و دانش خانواده و جمعيت را علاوه بر مجموع دروس عمومي مربوط به رشته خود را بايد بگذرانند.
*:دانشجوياني كه درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش را با كد 1211443 به ارزش 2 واحد گذرانده اند معادل با كد 1211316 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ٥ ترمه رشته آارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي
٩٥- سال تحصيلي ٩٦
(١١١١٣١)
حوزه معاونت آموزشي و سنجش
دروس جبراني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111459 مباني رياضيات * 3 جبراني 1
1111460 آموزش رياضي و حل مساله * 3 جبراني 2
٩٢ الزامی می باشد. – * توجه:با توجه به کاھش و تغيير دروس جبرانی اخذ دروس فوق از سال تحصيلی ٩٣
*درس” ورزش ويژه”با كد 1215430 بجاي درس” ورزش 1 “براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني
ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
نوع درس تعداد واحد
عمومي 12
تربيتي 11
پايه اصلي تخصصي الزامي 48
اختياري 4
جمع 75
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1112008 1 تشريح و مورفولوژي گياهي 2 تخصصي مشترك
1112009 2 آزمايشگاه تشريح و مورفولوژي گياهي 1 همنياز با تشريح و مورفولوژي گياهي تخصصي مشترك
1111113 3 رياضي 2 1 پايه
1114082 4 شيمي 3 1 پايه
1114083 5 آزمايشگاه شيمي 1 1 همنياز با شيمي 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
15
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114084 1 شيمي 2 2 شيمي 1 پايه
1114085 2 آزمايشگاه شيمي 1 2 آزمايشگاه شيمي 1 ، همنياز با شيمي 2 پايه
1111114 3 رياضي 2 2 رياضي 1 پايه
1113109 4 فيزيك 4 پايه
1113110 5 آزمايشگاه فيزيك 1 همنياز با فيزيك پايه
6
انتخاب از جدول دروس اختياري با رعايت
پيش نياز 4 اختياري
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع كل
جمع واحد 16
7
2
دانشجو از دروس رديف 7ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114086 1 شيمي آلي 3 پايه
1114087 2 آزمايشگاه شيمي آلي 1 آزمايشگاه شيمي 2، همنياز با شيمي آلي پايه
1117083 3 آمار زيستي 2 رياضي 1 ، همنياز با رياضي 2 تخصصي مشترك
1112029 4 جانورشناسي 3 1 ترم سوم به بعد تخصصي مشترك
1112030 5 آزمايشگاه جانورشناسي 1 1 همنياز با جانورشناسي 1 تخصصي مشترك
1112049 6 اكولوژي * 3 تخصصي مشترك
1112018 7 ميكروبيولوژي عمومي 3 ترم سوم به بعد تخصصي مشترك
1112019 8 آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي 1 همنياز با ميكروبيولوژي عمومي تخصصي مشترك
1233025 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
*
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1112162 1 مباني بيوشيمي 3 شيمي آلي تخصصي مشترك
1112011 2 آزمايشگاه مباني بيوشيمي 1
آزمايشگاه شيمي آلي، همنياز با مباني
بيوشيمي تخصصي مشترك
2 تشريح و مورفولوژي گياهي تخصصي مشترك * 1112012 3 سيستماتيك گياهي 1
1112013 4 آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 1
1
آزمايشگاه تشريح و مورفولوژي
گياهي و همنياز با سيستماتيك گياهي
1 تخصصي مشترك
1112050 5 اكولوژي عملي* 1 اكولوژي تخصصي مشترك
1112042 6 جانورشناسي 2 2 جانورشناسي 1 تخصصي مشترك
1112043 7 آزمايشگاه جانورشناسي 2 1
آزمايشگاه جانورشناسي 1، همنياز با
جانورشناسي 2 تخصصي مشترك
8 انتخاب از جدول دروس اختياري با رعايت پيش 2 اختياري
19
درس اكولوژي همراه با بازديد علمي مي باشد
ترم سوم
ترم چهارم
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
1112014 9 تالوفيتها 2 تخصصي مشترك
1112120 10 متون زيست شناسي 2 زبان خارجه تخصصي مشترك
1233026 11 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
*
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1112016 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4 بيوشيمي تخصصي مشترك
1112017 2 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي 1
آزمايشگاه بيوشيمي، همنياز با زيست
شناسي سلولي و مولكولي تخصصي مشترك
1112031 3 فيزيولوژي گياهي 2 1 مباني بيوشيمي تخصصي مشترك
1112032 4 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1 1
آزمايشگاه بيوشيمي، همنياز با
فيزيولوژي گياهي 1 تخصصي مشترك
1112023 5 فيزيولوژي جانوري 3 1 مباني بيوشيمي تخصصي مشترك
6 انتخاب از جدول دروس اختياري با رعايت پيش 2 اختياري
1112024 7 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1 1
آزمايشگاه بيوشيمي، همنياز با
فيزيولوژي جانوري 1 تخصصي مشترك
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني * 1 عمومي
جمع واحد
19
19
جمع واحد
ترم پنجم
رس اكولوژي عملي و سيستماتيك گياهي 1همراه با بازديد علمي مي باشد
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112027 1 بافت شناسي 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي تخصصي مشترك
1112028 2 آزمايشگاه بافت شناسي 1
آزمايشگاه زيست شناسي سلولي همنياز با
بافت شناسي تخصصي مشترك
2 سيستماتيك گياهي 1 تخصصي مشترك * 1112020 3 سيستماتيك گياهي 2
1112021 4 آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 2 1
آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 1،همنياز با
سيستماتيك گياهي 2 تخصصي مشترك
1112022 5 زيست شناسي پرتويي 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي، فيزيك تخصصي مشترك
1112039 6 فيزيولوژي گياهي 2 2 بيوشيمي تخصصي مشترك
1112040 7 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 2 1
آزمايشگاه بيوشيمي، همنياز با فيزيولوژي
گياهي 2 تخصصي مشترك
1112033 8 فيزيولوژي جانوري 3 2 فيزيولوژي جانوري 1 تخصصي مشترك
1112034 9 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 2 1
آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 1، همنياز با
فيزيولوژي جانوري 2 تخصصي مشترك
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
*
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1112046 1 جنين شناسي 2 بافت شناسي تخصصي مشترك
1112047 2 آزمايشگاه جنين شناسي 1
آزمايشگاه بافت شناسي، همنياز با
جنين شناسي تخصصي مشترك
1112052 3 ويروس شناسي 2 ميكروبيولوژي عمومي ، بيوشيمي تخصصي مشترك
1112038 4 فيزيولوژي جانوري 2 3 فيزيولوژي جانوري 1 تخصصي مشترك
1112051 5 رشد و نمو گياهي 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي تخصصي مشترك
1112036 6 ژنتيك 4
زيست شناسي سلولي و مولكولي،
آمارزيستي تخصصي مشترك
1112037 7 آزمايشگاه ژنتيك 1
آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و
مولكولي، همنياز با ژنتيك تخصصي مشترك
8 انتخاب از جدول دروس اختياري با رعايت پيش 2 اختياري
ترم ششم
2
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
درس سيستماتيك گياهي 2همراه با بازديد علمي مي باشد
10 عمومي
جمع واحد 17
ترم هفتم
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 9 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
نوع درس
1112035 1 ريخت زايي و اندام زايي در گياهان 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي تخصصي مشترك
1112048 2 تكامل 2 ژنتيك تخصصي مشترك
3
انتخاب از جدول دروس اختياري با رعايت پيش
نياز 5 اختياري
4
1112041 بيوفيزيك
2
فيزيك، زيست شناسي سلولي و
مولكولي تخصصي مشترك
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
*
92 بدون پرداخت شهريه و /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
19
ترم هشتم
جمع واحد
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس
“تربيت بدني “و “ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند
جايگزين مي گردد.
جمع واحد 13
2 10
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111211
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زيست شناسي گياهي
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
نوع درس
1112061 1 فيزيولوژي تنش 2 رشد و نمو گياهي اختياري
1112062 2 اكوفيزيولوژي 2 رشد و نمو گياهي اختياري
1112063 3 سيتوژنتيك گياهي 2 سيستماتيك گياهي 2 اختياري
1112064 4 آزمايشگاه سيتوژنتيك گياهي 1 همنياز با سيتوژنتيك گياهي اختياري
1112057 5 پايان نامه 2 اختياري
1112058 6 اصول و روش هاي رده بندي گياهان 2 تشريح و مورفولوژي گياهي اختياري
1115214 7 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي 2 اختياري
1112060 8 روشهاي تكثير گياهان 2 تشريح و مورفولوژي گياهي اختياري
1213117 9 آيين نگارش متون علمي 2 فارسي اختياري
1112059 10 اكولوژي گياهي 2 همنياز با اكولوژي عملي اختياري
1112313 11 بيوشيمي 3 2 بيوشيمي اختياري
1112315 12 زيست شناسي مولكولي 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي اختياري
1114091 13 شيمي محيط زيست 2 مباني بيوشيمي اختياري
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 تخصصي مشترك 78
2 پايه 20
3 اختياري 17
4 عمومي 22
جمع كل
واحد 137
جدول دروس اختياري
جمع واحد 26
6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111018 1 رياضي _®_ أ_عمومي 4 1 پايه
1114002 2 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114003 3 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همزمان با شيمي عمومي 1 پايه
1113002 4 فيزيك پايه 4 1 پايه
1113003 5 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همزمان با فيزيك پايه 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
19
ترم دوم
رديف كد درس نام درس
واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111019 1 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115015 2 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 پايه
1113004 3 فيزيك پايه 4 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113005 4 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 2 همزمان با فيزيك پايه 2 پايه
1113034 5 فيزيك نجومي مقدماتي 3 اختياري
1233039 6 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
17
ترم اول
جمع واحد
جمع واحد
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111020 1 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 2 پايه
1113006 2 فيزيك پايه 4 3 فيزيك پايه 1 پايه
1 همزمان با فيزيك پايه 3 پايه 1113007 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 3
1113010 4 مكانيك تحليلي 3 1 فيزيك پايه 1-همزمان با معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113014 5 الكترونيك 3 1 فيزيك پايه 2 تخصصي انتخابي
1113015 6 آزمايشگاه الكترونيك 2 1 همنياز با الكترونيك 1 تخصصي انتخابي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113008 1 فيزيك جديد 4 1 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1113009 2 آزمايشگاه فيزيك جديد 2 1 همزمان با فيزيك جديد 1 تخصصي الزامي
1113040 3 الكترومغناطيس 4 1 فيزيك پايه 2- همزمان با رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113011 4 رياضي فيزيك 3 1 معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113019 5 ترموديناميك و مكانيك آماري 4 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113012 1 رياضي فيزيك 3 2 رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113013 2 مكانيك تحليلي 3 2 مكانيك تحليلي 1 تخصصي الزامي
1113041 3 مكانيك كوانتومي 4 1 فيزيك جديد 1- همزمان با مكانيك تحليلي 2 تخصصي الزامي
1113030 مكانيك آماري ترموديناميك و مكانيك آماري
1113029 نسبيت فيزيك جديد 1
1212400 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 7 تربيت بدني * 1 عمومي
جمع واحد
ترم چهارم
ترم پنجم
ترم سوم
جمع واحد 18
جمع واحد 19
16
3 تخصصي انتخابي
4
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113022 2 اپتيك 3 فيزيك پايه 3- همزمان با الكترومغناطيس 2 تخصصي الزامي
1113023 3 آزمايشگاه اپتيك 2 همزمان با اپتيك تخصصي الزامي
1113042 4 فيزيك هسته اي 3 1 مكانيك كوانتومي 1 تخصصي انتخابي
1113042 5 الكترومغناطيس 4 2 الكترومغناطيس 1 تخصصي الزامي
1212160
زبان تخصصي 2 زبان خارجه
تخصصي انتخابي
1115017 كاربرد كامپيوتر در فيزيك 1 1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
عمومي
ترم ششم
امواج
19
7
1113033 3 1 فيزيك پايه 2
2
6
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد
اختياري
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1113043 1 مكانيك كوانتومي 4 2 مكانيك كوانتومي 1 تخصصي الزامي
1113067
فيزيك محيط زيست فيزيك پايه 3
1113035
فيزيك جديد 2 فيزيك جديد 1
1113055
فيزيك هسته اي 2 فيزيك هسته اي 1
1113068 شتابدهنده هاي ذرات فيزيك هسته اي و آزمايشگاه
1113032 پروژه گذراندن 70 واحد درسي
1113025
فيزيك حالت جامد 1
مكانيك كوانتومي 1- ترموديناميك و مكانيك
آماري
1113039
ليزر
الكترومغناطيس 1 – اپتيك -همزمان بامكانيك
كوانتومي 2
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 5 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
16
تخصصي انتخابي
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد.
2 6 عمومي
3
3 3
4
ترم هفتم
3 2 اختياري
تخصصي گرايشي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1113048
فيزيك راكتور 1 فيزيك هسته اي 1
1113243
شيمي هسته اي فيزيك هسته اي 1
1113053
آشكارسازهاوسيستمهاي اندازه گيري هسته اي 3
فيزيك هسته اي 1
1113047 حفاظت در برابر پرتوها 2 فيزيك هسته اي 1
1113056 3 آزمايشگاه فيزيك هسته اي 1 1 فيزيك هسته اي 1 تخصصي گرايشي
1113027 تاريخ علم
1113045 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي
1113058 نظريه گروه ها رياضي فيزيك 2- فيزيك حالت جامد 1
1113037 مكانيك سيالات مكانيك تحليلي 2
1113036 6 رياضي فيزيك 3 3 رياضي فيزيك 2 اختياري
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي
شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
17
2
13 واحد را اخذ و بگذرانند. (مجموع دروس – 19 واحد و از كليه دروس اختياري ارائه شده 11 – دانشجويان از كليه دروس تخصصي انتخابي ارائه شده 17
30 واحد شود).لازم به ذكر است دانشجويان مي توانند هر درسي را در هر نيمسال با توجه به رعايت پيش نياز، درس مورد علاقه خود را اخذ نمايد و نيازي
به رعايت اخذ يكي از دروس، در هر رديف برنامه ترمي نيست.
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
معدل كل انتخاب نمايند.
4 اختياري
3 تخصصي انتخابي
جمع واحد
1
ترم هشتم
5
3 تخصصي گرايشي
تخصصي گرايشي
2
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111320
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش هسته اي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي گرايشي 9
2 پايه 33
17- 3 تخصصي انتخابي 19
4 اختياري 11 تا 13
5 تخصصي الزامي 43
6 عمومي 22
جمع كل واحد 137
6
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111526 1 رياضي عمومي 3 1 پايه
1113381 2 فيزيك پايه 3 1 پايه
1113003 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همزمان با فيزيك پايه 1 پايه
1114079 4 شيمي عمومي 3 پايه
1114361 5 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 همزمان با شيمي عمومي پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111500 1 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1113382 2 فيزيك پايه 3 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113005 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 2 همزمان با فيزيك پايه 2 پايه
1113345 4 كارگاه ماشين افزار 1 پايه
1111503 5 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 پايه
1322081 6 برنامه نويسي كامپيوتر 1 2 پايه
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسيرموضوعي قرآن كريم
ترم اول
جمع واحد ها 17
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد
عمومي
ترم دوم
جمع واحد ها 16
1
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113383 1 فيزيك پايه 3 3 فيزيك پايه 1 پايه
1113384 2 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 3 همزمان با فيزيك پايه 3 پايه
1113385 3 مكانيك تحليلي 3 1 فيزيك پايه 1 الزامي
1113386 4 رياضي فيزيك 3 1 رياضي عمومي 2 و معادلات ديفرانسيل الزامي
1113387 5 كارگاه الكتروتكنيك 1 پايه
6 درس اختياري 2 اختياري
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113388 1 فيزيك پايه 3 4 فيزيك پايه 2 پايه
1113389 2 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 4 همزمان با فيزيك پايه 4 پايه
1113390 3 مكانيك تحليلي 3 2 مكانيك تحليلي 1 الزامي
1113391 4 ترموديناميك و مكانيك آماري 3 1 فيزيك پايه 3 الزامي
1113392 5 الكترومغناطيس 3 1 فيزيك پايه 2 الزامي
6 درس اختياري 3 اختياري
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
19
ترم چهارم
ترم سوم
جمع واحد ها 15
2
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113393 1 الكترومغناطيس 3 2 الكترومغناطيس 1 الزامي
1113394 2 رياضي فيزيك 3 2 رياضي فيزيك 1 الزامي
1113395 3 ترموديناميك و مكانيك آماري 3 2 ترموديناميك و مكانيك آماري 1 الزامي
1113396 4 مكانيك كوانتومي 3 1 فيزيك پايه 4 الزامي
5 درس اختياري 3 اختياري
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113397 1 مكانيك كوانتومي 3 2 مكانيك كوانتومي 1 الزامي
2
1113398 فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي
3
مكانيك كوانتومي 1
الزامي
3
1113399 فيزيك حالت جامد 1
3
ترموديناميك و مكانيك آماري
-1 مكانيك كوانتومي 1
الزامي
1113231 4 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد 2 1 همنياز با فيزيك حالت جامد 1 الزامي
5 درس اختياري 3 اختياري
6 درس اختياري 3 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211410 فلسفه اخلاق (باتاكيد بر مباحث تربيتي)
جمع واحد ها
ترم پنجم
18
19
ترم ششم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113022 1 اپتيك 3 فيزيك پايه 2- الكترومغناطيس 2 الزامي
1113023 2 آزمايشگاه اپتيك 2 همنياز با اپتيك الزامي
1113377 3 نجوم و اختر فيزيك 3 فيزيك پايه 4 الزامي
4 درس اختياري 3 اختياري
5 درس اختياري 3 اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اير
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 درس اختياري 3 اختياري
2 درس اختياري 3 اختياري
3 آزمايشگاه درس اختياري 2 درس اختياري مربوطه اختياري
4 درس اختياري 2 اختياري
5 درس اختياري 3 اختياري
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 فرهنگي
ترم هفتم
جمع واحد ها
ترم هشتم
17
2 7
دانشجو از دروس رديف 7ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد
عمومي
*
درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و
” ورزش 1″ براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.
*
14 بدون /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع واحد ها 15
4
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1113326 مولكولي فيزيك اتمي و 3 مكانيك كوانتومي 2 اختياري
2
1113327 ليزر فيزيك 3
الكترومغناطيس 2- مكانيك
كوانتومي 2- اپتيك
اختياري
1113346 3 آشنايي با كاربردهاي ليزر 3 فيزيك ليزر اختياري
4
1113328 ليزر آزمايشگاه 2 همزمان با فيزيك ليزر اختياري
1113329 5 طيف سنجي 3 مكانيك كوانتومي 2 اختياري
1113330 6 مباني طراحي سامانه هاي اپتيكي 3 اپتيك اختياري
1113331 7 چشمه ها و آشكارسازهاي نوري 3 اپتيك اختياري
1113400 1 بلورشناسي 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113401 2 فيزيك لايه هاي نازك 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113332 3 فيزيك قطعات نيمه رسانا 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113402 4 فيزيك حالت جامد 3 2 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113333 5 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد 2 2 همزمان با فيزيك حالت جامد 2 اختياري
1113334 6 مباني نانو فيزيك 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113335 7 مواد مغناطيس 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113336 8 ابررسانايي و كاربردهاي آن 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
9
1113337 فيزيك سراميكها 3 فيزيك حالت جامد 1 اختياري
1113403 1 فيزيك هسته اي 3 1 فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي اختياري
1113404 2 فيزيك هسته اي 3 2 فيزيك هسته اي 1 اختياري
3
1113338
آزمايشگاه فيزيك هسته اي 2 همزمان با فيزيك هسته اي 1 اختياري
4
1113347
شتابدهنده هاي ذرات و اپتيك باريكه
هاي يوني
3 الكترومغناطيس 2 اختياري
1113348 5 فيزيك رآكتورهاي هسته اي 3 1 فيزيك هسته اي 1 اختياري
1113349 6 اندازه گيري و آشكارسازي پرتوها 3 فيزيك هسته اي 1 اختياري
دروس اختياري رشته كارشناسي فيزيك
5
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
1113350 7 راديوايزوتوپها و كاربرد آن ها 3 فيزيك هسته اي 1 اختياري
1113351 8 فيزيك بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها 3 فيزيك هسته اي 1 اختياري
1113405 1 هواشناسي عمومي 3 فيزيك پايه 3 اختياري
1113352 2 اقليم شناسي 3 هواشناسي عمومي اختياري
1113353 3 مباني هواشناسي ديناميكي 3 مكانيك تحليلي 2 اختياري
4
1113354
پيش بيني عددي وضع هوا 1 2 مباني هواشناسي ديناميكي اختياري
1113355 1 ذرات بنيادي 3 فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي اختياري
1113356 2 تقارن و نظريه گروه ها 3 رياضي فيزيك 1 اختياري
1113357 3 نظريه نسبيت 3 فيزيك پايه 4 – رياضي فيزيك 1 اختياري
1113358 4 گرانش 3 نظريه نسبيت – رياضي فيزيك 2 اختياري
1113359 5 ساختار و تحول ستارگان 3 نجوم و اختر فيزيك اختياري
1113360 6 كيهان شناسي 3 نجوم و اختر فيزيك اختياري
1113361 رياضي فيزيك 3 3 رياضي فيزيك 2 اختياري *1
1113014 الكترونيك 3 1 فيزيك پايه 2 اختياري *2
1113015 آزمايشگاه الكترونيك 2 1 همزمان با الكترونيك 1 اختياري *3
1113362 الكترونيك 3 2 الكترونيك 1 اختياري *4
1113061 آزمايشگاه الكترونيك 2 2 الكترونيك 2- آزمايشگاه الكترونيك 1 اختياري *5
1113363 روشهاي تجربي در فيزيك 3 فيزيك حالت جامد 1 – اپتيك اختياري *6
1113364 مكانيك شاره ها 3 مكانيك تحليلي 1 اختياري *7
1113365 مكانيك كلاسيك 3 مكانيك تحليلي 2 اختياري *8
1113366 مكانيك كوانتومي 3 3 مكانيك كوانتومي 2 اختياري *9
1113367 فيزيك محيط زيست 3 فيزيك پايه 3 اختياري *10
1113368 مباني شبيه سازي عددي 1 3 *11
برنامه نويسي كامپيوتر- ترموديناميك و
مكانيك آماري 1 اختياري
1113369 محاسبات و اطلاعات كوانتومي 3 مكانيك كوانتومي 2 اختياري *12
1113370 امواج و ارتعاشات 3 فيزيك پايه 3 اختياري *13
1113371 فيزيك جو 3 فيزيك پايه 3 اختياري *14
1113372 آلودگي هوا 2 *15
– ترموديناميك و مكانيك آماري 1
معادلات ديفرانسيل
اختياري
1113406 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اختياري *16
1113373 پروژه فيزيك 3 اختياري *17
1113374 مباني استاندارد و اندازه گيري 2 فيزيك پايه 2 اختياري *18
6
مقطع كارشناسي
كد رشته 111331
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته فيزيك
1113378 ژئوفيزيك 3 مكانيك تحليلي 1- اختياري *19
1113379 زلزله شناسي عمومي 3 رياضي فيزيك 1 اختياري *20
1113375 انرژهاي نو 3 ترموديناميك و مكانيك آماري 1 اختياري *21
1113376 تاريخ و فلسفه علم فيزيك 3 اختياري *22
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه 35
2 الزامي 46
3 اختياري زمينه 12
4 اختياري 21
5 عمومي 22
136
اين دوره بدون هيچ گرايشي ارائه ميشود. در اين برنامه سعي شده است مجموعه واحدهاي اختياري به صورت بسته هايي در
كنار هم در زمينه هاي تخصصي: اتمي مولكولي- ماده چگال- هسته اي – ذرات بنيادي – كيهان شناسي – اخترفيزيك –
هواشناسي ارائه شود تا دانشجويان علاقمند به هريك از اين زمينه ها موفق به انتخاب واحدهاي مناسب با راهنمايي مسئول
آموزش مركز گردند. (مسئول آموزش مركز از 33 واحد اختياري ، 12 واحد از بسته هاي زمينه هاي تخصصي و مابقي واحد ها را
از رديف 1 تا 22 ستاره دار به دانشجويان ارائه نمايند.
جمع كل واحد
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111337
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111018 1 رياضي عمومي 4 1 پايه
1114002 2 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114003 3 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همزمان با شيمي عمومي 1 پايه
1113002 4 فيزيك پايه 4 1 پايه
1113003 5 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همزمان با فيزيك پايه 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
19
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111019 1 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115015 2 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 پايه
1113004 3 فيزيك پايه 4 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113005 4 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 2 همزمان با فيزيك پايه 2 پايه
1113034 5 فيزيك نجومي مقدماتي 3 اختياري
1233039 6 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
17
ترم اول
جمع واحد
جمع واحد
ترم دوم
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111337
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111020 1 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 2 پايه
1113006 2 فيزيك پايه 4 3 فيزيك پايه 1 پايه
1 همزمان با فيزيك پايه 3 پايه 1113007 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 3
1113010 4 مكانيك تحليلي 3 1 فيزيك پايه 1-همزمان با معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113014 5 الكترونيك 3 1 فيزيك پايه 2 تخصصي انتخابي
1113015 6 آزمايشگاه الكترونيك 2 1 همنياز با الكترونيك 1 تخصصي انتخابي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113008 1 فيزيك جديد 4 1 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1113009 2 آزمايشگاه فيزيك جديد 2 1 همزمان با فيزيك جديد 1 تخصصي الزامي
1113040 3 الكترومغناطيس 4 1 فيزيك پايه 2- همزمان با رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113011 4 رياضي فيزيك 3 1 معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113019 5 ترموديناميك و مكانيك آماري 4 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113012 1 رياضي فيزيك 3 2 رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113013 2 مكانيك تحليلي 3 2 مكانيك تحليلي 1 تخصصي الزامي
1113041 3 مكانيك كوانتومي 4 1 فيزيك جديد 1- همزمان با مكانيك تحليلي 2 تخصصي الزامي
1113029 نسبيت فيزيك جديد 1
1113030 مكانيك آماري ترموديناميك و مكانيك آماري
1212400 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 7 تربيت بدني * 1 عمومي
4
جمع واحد 19
16
تخصصي انتخابي
ترم سوم
جمع واحد 18
جمع واحد
ترم چهارم
ترم پنجم
3
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111337
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113022 2 اپتيك 3
فيزيك پايه 3- همزمان با
الكترومغناطيس 2 تخصصي الزامي
1113023 3 آزمايشگاه اپتيك 2 همزمان با اپتيك تخصصي الزامي
1113042 4 الكترومغناطيس 4 2 الكترومغناطيس 1 تخصصي الزامي
1212160
زبان تخصصي 2 زبان خارجه
تخصصي انتخابي
1115017 كاربرد كامپيوتر در فيزيك 1 1
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
2
ترم ششم
1113033 امواج فيزيك پايه 2
5
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
6 عمومي
16
1
3
اختياري
جمع واحد
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111337
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
رديف كد درس نام درس
واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1113043 1 مكانيك كوانتومي 2
4
مكانيك كوانتومي 1 تخصصي الزامي
1113067 فيزيك محيط زيست فيزيك پايه 3
1113035
فيزيك جديد 2 فيزيك جديد 1
1113062 3
اپتيك كاربردي 3 اپتيك
تخصصي گرايشي
1113032
پروژه گذراندن 70 واحد درسي
1113028
فيزيك هسته اي 1 مكانيك كوانتومي 1
1113025
فيزيك حالت جامد 1
مكانيك كوانتومي 1- ترموديناميك و
مكانيك آماري
1113039 5
ليزر 3
الكترومغناطيس 1 – اپتيك -همزمان
– بامكانيك كوانتومي 2
تخصصي انتخابي
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
7
3
2
ترم هفتم
2
عمومي
4
اختياري
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
3
جمع واحد 19
تخصصي انتخابي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111337
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113063 1 اسپكتروسكوپي 3 فيزيك جديد 1 تخصصي گرايشي
1113064 2 كاربردهاي ليزر 3 ليزر تخصصي گرايشي
1113027 تاريخ علم
1113045 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي
1113058 نظريه گروه ها 3 رياضي فيزيك 2- فيزيك حالت جامد 1
1113037 مكانيك سيالات مكانيك تحليلي 2
1113036 5 رياضي فيزيك 3 3 رياضي فيزيك 2 اختياري
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي گرايشي 9
2 پايه 33
3 اختياري 11 تا 13
4 تخصصي الزامي 43
19- 5 تخصصي انتخابي 17
6 عمومي 22
137
16
4 تخصصي انتخابي
2 3 اختياري
13 واحد را اخذ و بگذرانند. (مجموع دروس 30 – 19 واحد و ازكليه دروس اختياري ارائه شده 11 – دانشجويان ازكليه دروس تخصصي انتخابي ارائه شده 17
واحد شود).لازم به ذكر است دانشجويان مي توانند هر درسي را در هر نيمسال با توجه به رعايت پيش نياز، درس مورد علاقه خود را اخذ نمايد و نيازي به
رعايت اخذ يكي از دروس، در هر رديف برنامه ترمي نيست.
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
معدل كل انتخاب نمايند.
جمع واحد
جمع كل واحد
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش 1″براي دانشجوياني
كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
ترم هشتم
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111338
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش حالت جامد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111018 1 رياضي عمومي 4 1 پايه
1114002 2 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114003 3 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همزمان با شيمي عمومي 1 پايه
1113002 4 فيزيك پايه 4 1 پايه
1113003 5 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همزمان با فيزيك پايه 1 پايه
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
19
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111019 1 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115015 2 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 پايه
1113004 3 فيزيك پايه 4 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113005 4 آزمايشگاه _pRk”فيزيك پايه 1 2 همزمان با فيزيك پايه 2 پايه
1113034 5 فيزيك نجومي مقدماتي 3 اختياري
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
17
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111020 1 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 2 پايه
1113006 2 فيزيك پايه 4 3 فيزيك پايه 1 پايه
1113007 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 3 همزمان با فيزيك پايه 3 پايه
1113033 4 امواج 3 فيزيك پايه 2 اختياري
1113014 5 الكترونيك 3 1 فيزيك پايه 2 تخصصي انتخابي
1113015 6 آزمايشگاه الكترونيك 2 1 همنياز با الكترونيك 1 تخصصي انتخابي
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
جمع واحد
2 عمومي
ترم سوم
جمع واحد 18
6
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111338
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش حالت جامد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113008 1 فيزيك جديد 4 1 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1113009 2 آزمايشگاه فيزيك جديد 2 1 همزمان با فيزيك جديد 1 تخصصي الزامي
1113010 3 مكانيك تحليلي 3 1 فيزيك پايه 1- معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113011 4 رياضي فيزيك 3 1 معادلات ديفرانسيل تخصصي الزامي
1113019 5 ترموديناميك و مكانيك آماري 4 فيزيك پايه 3 تخصصي الزامي
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113012 1 رياضي فيزيك 3 2 رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113013 2 مكانيك تحليلي 3 2 مكانيك تحليلي 1 تخصصي الزامي
1113040 3 الكترومغناطيس 4 1 فيزيك پايه 2- رياضي فيزيك 1 تخصصي الزامي
1113030 مكانيك آماري ترموديناميك و مكانيك آماري
1113029 نسبيت فيزيك جديد 1
1212400 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 7 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113041 1 مكانيك كوانتومي 4 1 فيزيك جديد 1- مكانيك تحليلي 2 تخصصي الزامي
1113022 2 اپتيك 3 فيزيك پايه 3- همزمان با الكترومغناطيس 2 تخصصي الزامي
1113023 3 آزمايشگاه اپتيك 2 همزمان با اپتيك تخصصي الزامي
1113042 4 الكترومغناطيس 4 2 الكترومغناطيس 1 تخصصي الزامي
1113025 5 فيزيك حالت جامد 3 1 ترموديناميك و مكانيك آماري تخصصي انتخابي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
16
6
ترم چهارم
ترم ششم
عمومي
4
3 تخصصي انتخابي
جمع واحد 18
جمع واحد 18
جمع واحد
ترم پنجم
2
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111338
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش حالت جامد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113043 1 مكانيك كوانتومي 4 2 مكانيك كوانتومي 1 تخصصي الزامي
1113067 فيزيك محيط زيست فيزيك پايه 3
1113035 فيزيك جديد 2 فيزيك جديد 1
1113026 فيزيك حالت جامد 2 فيزيك حالت جامد 1
1113024 الكترونيك 2 الكترونيك 1
1113032 پروژه گذراندن 70 واحد درسي
1113028 فيزيك هسته اي 1 مكانيك كوانتومي 1
1113039 ليزر
الكترومغناطيس 1 – اپتيك -همزمان بامكانيك كوانتومي
-2
1212160 زبان تخصصي 2 زبان خارجه
1115017 كاربرد كامپيوتر در فيزيك 1 1
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
3 4 تخصصي انتخابي
18
3
ترم هفتم
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
تخصصي گرايشي
عمومي
5
اختياري
تخصصي انتخابي
3
2 7
3 2
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111338
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : .فيزيك گرايش حالت جامد
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113065 فيزيك لايه هاي نازك فيزيك حالت جامد 1
1113038 فيزيك قطعات نيمه رسانا 1 فيزيك حالت جامد 1
1113066 ابررسانايي و كاربرد آن فيزيك حالت جامد 1 – فيزيك حالت جامد 2
1113057 بلورشناسي
1113027 تاريخ علم
1113045 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي
1113058 نظريه گروه ها رياضي فيزيك 2- فيزيك حالت جامد 1
1113037 مكانيك سيالات مكانيك تحليلي 2
1113036 5 رياضي فيزيك 3 3 رياضي فيزيك 2 اختياري
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي گرايشي 9
2 پايه 33
3 اختياري 13 تا 11
4 تخصصي الزامي 43
5 عمومي 22
17- 6 تخصصي انتخابي 19
137
اختياري
3
1
16
3
تخصصي گرايشي
3 4
2
جمع واحد
تخصصي انتخابي
ترم هشتم
2
3 تخصصي گرايشي
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش 1″براي
دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
جمع كل واحد
13 واحد را اخذ و بگذرانند. (مجموع – 19 واحد و از كليه دروس اختياري ارائه شده 11 – دانشجويان از كليه دروس تخصصي انتخابي ارائه شده 17
دروس 30 واحد شود).لازم به ذكر است دانشجويان مي توانند هر درسي را در هر نيمسال با توجه به رعايت پيش نياز، درس مورد علاقه خود را
اخذ نمايد و نيازي به رعايت اخذ يكي از دروس، در هر رديف برنامه ترمي نيست.
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
مثبت در معدل كل انتخاب نمايند.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114008 1 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114009 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همنياز با شيمي عمومي 1 پايه
1111024 3 رياضي عمومي 4 1 پايه
1113079 4 فيزيك پايه 4 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114010 1 شيمي عمومي 3 2 شيمي عمومي 1 پايه
1114011 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 1
، آزمايشگاه شيمي عمومي 1
همنياز با شيمي عمومي 2 پايه
1113081 3 فيزيك پايه 4 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113080 4 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همنياز با فيزيك پايه 1 پايه
1111025 5 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115018 6 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 2 الزامي مشترك
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
18
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 17
7
2
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
توجه: اجراي كليه دروس آزمايشگاهي رشته شيمي با توجه به امكانات مركز و در اختيار مركز مجري مي باشد.
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111026 1 معادلات ديفرانسيل 3
رياضي عمومي 2 الزامي مشترك
1113082 2 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 1
آزمايشگاه فيزيك پايه 1 ، همنياز
با فيزيك پايه 2 پايه
1114025 3 شيمي معدني 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114026 4 آزمايشگاه شيمي معدني 1 1
، آزمايشگاه شيمي عمومي 2
همنياز با شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114012 5 شيمي آلي 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114013 6 آزمايشگاه شيمي آلي 1 1
، آزمايشگاه شيمي عمومي 2
همنياز با شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114018 7 شيمي تجزيه 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114019 8 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 1
، آزمايشگاه شيمي عمومي 2
همنياز با شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233025 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
18
ترم سوم
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114014 1 شيمي آلي 3 2 شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114015 2 آزمايشگاه شيمي آلي 2 1
آزمايشگاه شيمي آلي 1، همنياز
با شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114016 3 شيمي فيزيك 1 3
رياضي عمومي 2، فيزيك
پايه 1، شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114017 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 1
، آزمايشگاه شيمي عمومي 2
همنياز با شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114023 5 شيمي تجزيه 2 2 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1114024 6 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 2
، آزمايشگاه شيمي تجزيه 1
همنياز شيمي تجزيه 2 الزامي مشترك
1114028 7 زبان تخصصي شيمي 2 زبان خارجه الزامي مشترك
1114048 8 كارگاه يا شيشه گري 1 اختصاصي الزامي
1233026 9 انديشه اسلامي 2 2
انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114031 1 شيمي تجزيه دستگاهي 3 شيمي تجزيه 2 الزامي مشترك
1114032 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي
2
، آزمايشگاه شيمي تجزيه 2
همنياز شيمي تجزيه دستگاهي الزامي مشترك
1114021 3 شيمي فيزيك 3 2 شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114022 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 1
، آزمايشگاه شيمي فيزيك 1
همنياز شيمي فيزيك 2 الزامي مشترك
5 دروس اختياري 3 اختياري
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
ترم چهارم
ترم پنجم
17
جمع واحد
جمع واحد
15
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114035 1 شيمي معدني 4 2 شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114036 2 آزمايشگاه شيمي معدني 2 1
، آزمايشگاه شيمي معدني 1
همنياز شيمي معدني 2 الزامي مشترك
1114020 3 شيمي آلي 3 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114027 4 مباني شيمي كوانتومي 3
فيزيك پايه 2، همنياز معادلات
ديفرانسيل الزامي اختصاصي
1114030 5 گرافيك و نقشه خواني 1 اختصاصي الزامي
6 دروس اختياري 3 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114033 1 اصول صنايع شيميايي 3 بالاي 80 واحد اختصاصي الزامي
1114039 2 طيف سنجي مولكولي 3 مباني شيمي كوانتومي اختصاصي الزامي
1114046 3 شيمي فيزيك آلي 3 شيمي آلي 2، شيمي فيزيك 2 اختصاصي الزامي
1114041 4 روش استفاده از متون علمي شيمي 1 زبان تخصصي الزامي مشترك
1114040 5 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي
2
شيمي آلي 2، شيمي تجزيه دستگاهي،
آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي الزامي مشترك
6 دروس اختياري 3 اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 7 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
ترم ششم
ترم هفتم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
17
عمومي
جمع واحد
جمع واحد 18
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
2 8 عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114047 1 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي 2 1 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114042 2 شيمي آلي فلزي 3 شيمي آلي 2، شيمي معدني 2 اختصاصي الزامي
3 دروس اختياري 6 اختياري
1220657 4 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 5 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
92 بدون پرداخت شهريه و با /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش
1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
14
ترم هشتم
جمع واحد
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود: 3771 ترم اعمال 3791
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114029 1 سنتز مواد آلي 3
1114034 2 تمرين پژوهش 3
1114037 3 شيمي محيط زيست 2
1114043 4 سمينار موضوع روز 1
1114044 5 شيمي هسته اي 3
1114049 6 نظريه گروه در شيمي 3
1114051 7 شيمي سطح و حالت جامد 1 2
1114052 8 شيمي دارويي 3
1114053 9 تجزيه نمونه هاي حقيقي 2
1114294 10 نانوشيمي 2
1114312 11 آزمايشگاه نانو شيمي 1
1114055 12 روش تجزيه مقادير بسيار كم 2
1114074 13 كاربرد الكترونيك در شيمي 1 1
1114317 14 مباني و كاربرد نانو فناوري در علوم پايه 1 2
1114061 15 تاريخ علم شيمي 2
رديف نوع درس
تعداد
واحد
1 الزامي مشترك 54
2 پايه 26
3 اختياري 15
4 اختصاصي الزامي 17
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
شيمي آلي 2، آزمايشگاه شيمي آلي 2
مباني شيمي كوانتومي، شيمي معدني 2
رياضي عمومي 2، شيمي معدني 2
شيمي فيزيك 2
شيمي آلي 2
پيش نياز
جدول دروس اختياري رشته شيمي محض
بالاي 70 واحد
شيمي آلي 3
بالاي 80 واحد
بالاي 80 واحد
آزمايشگاه فيزيك پايه 2
همنياز با نانو شيمي
شيمي تجزيه دستگاهي، آزمايشگاه شيمي تجزيه
دستگاهي
شيمي تجزيه دستگاهي، آزمايشگاه شيمي تجزيه
دستگاهي
6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114008 1 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114009 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همزمان با شيمي عمومي 1 پايه
1111501 3 رياضي عمومي 3 1 پايه
1114345 4 ايمني در آزمايشگاه 2 الزامي مشترك
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114010 1 شيمي عمومي 3 2 شيمي عمومي 1 پايه
1114011 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 2 همزمان با شيمي عمومي 2 پايه
1113341 3 فيزيك عمومي 3 1 رياضي عمومي 1 پايه
1113343 4 آزمايشگاه فيزيك عمومي 1 1 پايه
1111500 5 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1114028 6 زبان تخصصي شيمي 2 زبان انگليسي الزامي مشترك
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 15
7
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
توجه: اجراي كليه دروس آزمايشگاهي رشته شيمي با توجه به امكانات مركز و در اختيار مركز مجري مي باشد.
15
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113342 1 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك عمومي 1 پايه
1113344 2 آزمايشگاه فيزيك عمومي 1 2
همزمان با فيزيك عمومي 2 پايه
1114016 3 شيمي فيزيك 3 1 رياضي عمومي 1، شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114012 4 شيمي آلي 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114013 5 آزمايشگاه شيمي آلي 1
1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2 ،همزمان با
شيمي الي 1 الزامي مشترك
1114018 6 شيمي تجزيه 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114019 7 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 1 همزمان با شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114025 1 شيمي معدني 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114026 2 آزمايشگاه شيمي معدني 1 1
همزمان با شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114014 3 شيمي آلي 3 2 شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114015 4 آزمايشگاه شيمي آلي 1 2
آزمايشگاه شيمي آلي 1، همزمان با شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114021 5 شيمي فيزيك 3 2 شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114017 6 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 1
شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114346 7 شيمي تجزيه 3 2 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2
انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
17
17
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114347 1 شيمي تجزيه 3 3 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1114024 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 2 شيمي تجزيه 2 الزامي مشترك
1111502 3 رياضي در شيمي 3 رياضي عمومي 2 الزامي مشترك
1114022 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 1
، آزمايشگاه شيمي فيزيك 1
شيمي فيزيك 2 الزامي مشترك
5 دروس اختياري* اختياري
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114348 1 شيمي معدني 3 2 شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114020 2 شيمي آلي 3 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114357 3 شيمي فيزيك 3 3 رياضي در شيمي، شيمي فيزيك 2 الزامي مشترك
1114349 4 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 3 شيمي تجزيه 3 الزامي مشترك
5 دروس تخصصي* تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 5 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
جمع واحد
ترم پنجم
ترم ششم
17
عمومي
18
6
جمع واحد
5
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 5 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
5
2
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114344 1 شيمي معدني 3 3 شيمي معدني 2 الزامي مشترك
1114036 2 آزمايشگاه شيمي معدني 2 1
آزمايشگاه شيمي معدني 1، شيمي
معدني 2 الزامي مشترك
3 دروس تخصصي* تخصصي
4 دروس اختياري* اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 5 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114350 1 شناسايي تركيبات آلي 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114351 2 آزمايشگاه شناسايي تركيبات آلي 2 شيمي آلي 2، آزمايشگاه شيمي آلي 2 الزامي مشترك
3 دروس تخصصي* تخصصي
4 دروس اختياري* اختياري
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 3 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
6
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 6 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 6 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
3
عمومي
16
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 5 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
6
5
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع واحد
ترم هفتم
ترم هشتم
18
2 6
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114033 1 اصول صنايع شيميايي 3
1114042 2 شيمي آلي فلزي 3
1114046 3 شيمي فيزيك آلي 3
1114039 4 طيف سنجي مولكولي 3
1114037 5 شيمي محيط زيست 2
1114354 6 شيمي پليمر 3
1114294 7 نانوشيمي 2
1114245 8 اصول بيوشيمي 3
1114355 9 متون علمي شيمي 2
1114078 10 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي 1 2
1114356 11 روشهاي جداسازي در شيمي 2
*
شيمي آلي 2
شيمي فيزيك 3
دانشجوي كارشناسي شيمي محض موظف به گذراندن حداقل 17 واحد از درسهاي فوق مي باشد
شيمي تجزيه 3
شيمي تجزيه 3، فيزيك عمومي 1و 2
شيمي آلي 2
زبان تخصصي شيمي
شيمي تجزيه 1، شيمي آلي 1، شيمي فيزيك 1، شيمي معدني 1
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش
1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
جدول دروس تخصصي رشته شيمي گرايش محض*
پيش نياز
شيمي معدني 2، شيمي آلي 2
شيمي تجزيه 1
شيمي آلي 2 ،شيمي فيزيك 2
شيمي فيزيك 1
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114319 1 پروژه كارشناسي 3 واحد به بالا 80
1114320 2 سنتز مواد آلي 3 شيمي آلي 2
1114321 3 كاربرد نظريه گروه در شيمي 3 شيمي معدني 2
1114322 4 شيمي سطح و حالت جامد 3 شيمي فيزيك 2
1114052 5 شيمي دارويي 3 شيمي آلي 2
1114360 6 شيمي هسته اي 3 شيمي معدني 2
1114323 7 شيمي و فناوري مواد غذايي 1 2 شيمي آلي 3
1114324 8 شيمي و فناوري چرم 2 شيمي آلي 2
1114325 9 شيمي و فناوري نفت و گاز 3 شيمي آلي 2
1114067 10 شيمي صنايع معدني 3 شيمي معدني 2
1114326 11 شيمي و فناوري رنگ 2 شيمي آلي 2
1114327 12 فناوري پليمرها 2 شيمي پليمر
1114328 13 شيمي سبز 2 شيمي آلي 3
1114062 14 خوردگي فلزات 2 شيمي تجزيه 2
1114073 15 آزمايشگاه خوردگي فلزات 1 خوردگي فلزات
1114329 16 الكتروشيمي كاربردي 1 2 شيمي تجزيه 2
1114330 17 شيمي تجزيه نمونه هاي حقيقي 2 شيمي تجزيه 3
1114074 18 كاربرد الكترونيك در شيمي 1 1 فيزيك عمومي 2 و شيمي تجزيه 2
1114331 19 كاربرد رايانه در شيمي 2 از ترم 3 به بعد
1114332 20 كارگاه عمومي يا شيشه گري 1 بيش از 90 واحد
1114333 21 استانداردسازي 2 از ترم 5 به بعد
1114334 22 تاريخ و فلسفه علم شيمي 2
1114337 23 مباني رايانه و برنامه نويسي 2
1114338 24 آمار در شيمي تجزيه 2 شيمي تجزيه 2
1114339 25 مباني كاتاليزگرها 2 شيمي معدني 2، شيمي آلي 2
1114340 26 صنايع شيميايي آلي 3 شيمي آلي 2
1114341 27 شيمي مواد بهداشتي و آرايشي 3 شيمي آلي 3
1114342 28 مباني بيوتكنولوژي 3 شيمي آلي 3
1114343 29 مديريت كسب و كار 2
دانشجوي كارشناسي شيمي محض موظف به گذراندن 13 واحد از درسهاي فوق مي باشد
تذکر درس اختياري را مي توان از درس هاي تخصصي هر كدام از گرايش ها نيز انتخاب نمود
جدول دروس اختياري رشته شيمي محض*
پيش نياز
6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111420
ترم ورود و اعمال : 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي محض
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 22
3 الزامي مشترك 59
4 تخصصي 17
5 اختياري 13
جمع كل واحدها 133
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114008 1 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114009 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همنياز با شيمي عمومي 1 پايه
1111024 3 رياضي عمومي 4 1 پايه
1113079 4 فيزيك پايه 4 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114010 1 شيمي عمومي 3 2 شيمي عمومي 1 پايه
1114011 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 2 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 1، همنياز
با شيمي عمومي 2 پايه
1113081 3 فيزيك پايه 4 2 فيزيك پايه 1 پايه
1113080 4 آزمايشگاه فيزيك پايه 1 1 همنياز با فيزيك پايه 1 پايه
1111025 5 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 پايه
1115018 6 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 2 الزامي مشترك
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
18
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 17
7
2
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
توجه: اجراي كليه دروس آزمايشگاهي رشته شيمي با توجه به امكانات مركز و در اختيار مركز مجري مي باشد.
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114025 1 شيمي معدني 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114026 2 آزمايشگاه شيمي معدني 1 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2، همنياز
با شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1113082 3 آزمايشگاه فيزيك پايه 2 1
آزمايشگاه فيزيك پايه 1 ، همنياز با
فيزيك پايه 2 پايه
1111026 4 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 2 الزامي مشترك
1114012 5 شيمي آلي 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114013 6 آزمايشگاه شيمي آلي 1 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2، همنياز
با شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114018 7 شيمي تجزيه 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114019 8 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2، همنياز
با شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233025 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114014 1 شيمي آلي 3 2 شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114015 2 آزمايشگاه شيمي آلي 2 1
آزمايشگاه شيمي آلي 1، همنياز با شيمي
آلي 2 الزامي مشترك
1114016 3 شيمي فيزيك 1 3
رياضي عمومي 2، فيزيك پايه 1، شيمي
عمومي 2 الزامي مشترك
1114017 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2، همنياز با
شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114023 5 شيمي تجزيه 2 2 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1114024 6 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 2
آزمايشگاه _______شيمي تجزيه 1، همنياز شيمي
تجزيه 2 الزامي مشترك
1114028 7 زبان تخصصي شيمي 2 زبان خارجه الزامي مشترك
1114048 8 كارگاه يا شيشه گري 1 اختصاصي الزامي
1233026 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
18
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد 17
ترم چهارم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114031 1 شيمي تجزيه دستگاهي 3 شيمي تجزيه 2 الزامي مشترك
1114032 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي 2
آزمايشگاه شيمي تجزيه 2، همنياز
شيمي تجزيه دستگاهي الزامي مشترك
1114021 3 شيمي فيزيك 3 2 شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114022 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 1
آزمايشگاه شيمي فيزيك 1، همنياز
شيمي فيزيك 2 الزامي مشترك
5 دروس اختياري 3 اختياري
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114035 1 شيمي معدني 4 2 شيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114036 2 آزمايشگاه شيمي معدني 2 1
آزمايشگاه شيمي معدني 1، همنياز
شيمي معدني 2 الزامي مشترك
1114030 3 گرافيك و نقشه خواني 1 اختصاصي الزامي
1114047 4 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي 2 1 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114063 5 اصول محاسبات شيمي صنعتي 3 شيمي فيزيك 1 اختصاصي الزامي
6 دروس اختياري 3 اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
15
ترم ششم
ترم پنجم
17
2 7
جمع واحد
عمومي
جمع واحد
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114064 1 شيمي صنعتي 3 1 اصول محاسبات شيمي صنعتي اختصاصي الزامي
1114062 2 خوردگي فلزات 2 شيمي تجزيه 2 يا شيمي فيزيك 2 اختصاصي الزامي
1114078 3 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي 1 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 اختصاصي الزامي
1114020 4 شيمي آلي 3 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114041 5 روش استفاده از متون علمي شيمي 1 زبان تخصصي الزامي مشترك
6 دروس اختياري 3 اختياري
1 تربيت بدني 1 عمومي * 1215151 7 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114071 1 شيمي صنعتي 2 2 شيمي صنعتي 1 اختصاصي الزامي
1114068 2 آزمايشگاه شيمي صنعتي 2 همزمان با شيمي صنعتي 2 اختصاصي الزامي
1114040 3 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي
2
شيمي آلي 2، شيمي تجزيه
دستگاهي، آزمايشگاه شيمي تجزيه
دستگاهي الزامي مشترك
1114278 4
كارآموزي تابستاني و گزارش نويسي و
سمينار گذراندن 90 واحد اختصاصي الزامي
5 دروس اختياري 6 اختياري
1220657 6 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 7 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
ترم هفتم
18
ترم هشتم
جمع واحد
جمع واحد 14
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
در معدل انتخاب نمايند.
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114027 1 مباني شيمي كوانتومي 3 فيزيك پايه 2، همنياز بامعادلات ديفرانسيل
1114034 2 تمرين پژوهش 3
1114037 3 شيمي محيط زيست 2
1114056 4 مباني شيمي پليمر 3
1114057 5 آزمايشگاه شيمي پليمر 1
1114065 6 الكتروشيمي صنعتي 1 2
1114066 7 شيمي و تكنولوژي رنگ 1 2
1114072 8 شيمي وتكنولوژي نفت 1 2
1114055 9 روش تجزيه مقادير بسيار كم 2
1114294 10 نانوشيمي 2
1114312 11 آزمايشگاه نانو شيمي 1
1114043 12 سمينار موضوع روز 1
1114074 13 كاربرد الكترونيك در شيمي 1 1
1114317 14 مباني و كاربرد نانو فناوري در علوم پايه 1 2
1114076 15 شيمي و تكنولوژي پليمر 2
1114073 16 آزمايشگاه خوردگي فلزات 1
*
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و “ورزش
1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
ي ي جزي ي ز ي ي ي جزي
دستگاهي
شيمي صنعتي 1
جدول دروس اختياري رشته شيمي كاربردي
پيش نياز
بالاي 70 واحد
شيمي آلي 3
شيمي آلي 2
شيمي فيزيك 2
شيمي آلي 2
مباني شيمي پليمر
خوردگي فلزات
همنياز با مباني شيمي پليمر
بالاي 80 واحد
آزمايشگاه فيزيك پايه 2
همنياز با نانو شيمي
بالاي 80 واحد
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 الزامي مشترك 54
2 پايه 26
3 اختياري 15
4 اختصاصي الزامي 17
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود : 3111 ترم اعمال : 3861
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 94 و قبل ازآن
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
.
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114008 1 شيمي عمومي 3 1 پايه
1114009 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 1 همزمان با شيمي عمومي 1 پايه
1111501 3 رياضي عمومي 3 1 پايه
1114345 4 ايمني در آزمايشگاه 2 الزامي مشترك
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114010 1 شيمي عمومي 3 2 شيمي عمومي 1 پايه
1114011 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 2 همزمان با شيمي عمومي 2 پايه
1113341 3 فيزيك عمومي 3 1 رياضي عمومي 1 پايه
1113343 4 آزمايشگاه فيزيك عمومي 1 1 پايه
1111500 5 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه
1114028 6 زبان تخصصي شيمي 2 زبان انگليسي الزامي مشترك
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 15
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
توجه: اجراي كليه دروس آزمايشگاهي رشته شيمي با توجه به امكانات مركز و در اختيار مركز مجري مي باشد.
15
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1113342 1 فيزيك عمومي 3 2 فيزيك عمومي 1 پايه
1113344 2 آزمايشگاه فيزيك عمومي 1 2 همزمان با فيزيك عمومي 2 پايه
1114016 3 شيمي فيزيك 3 1 رياضي عمومي 1، شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114012 4 شيمي آلي 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114013 5 آزمايشگاه شيمي آلي 1 1
آزمايشگاه شيمي عمومي 2 ،همزمان با
شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114018 6 شيمي تجزيه 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114019 7 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1 1 همزمان با شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233025 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114025 1 شيمي معدني 3 1 شيمي عمومي 2 الزامي مشترك
1114026 2 آزمايشگاه شيمي معدني 1 1 همزمان باشيمي معدني 1 الزامي مشترك
1114014 3 شيمي آلي 3 2 شيمي آلي 1 الزامي مشترك
1114015 4 آزمايشگاه شيمي آلي 1 2 آزمايشگاه شيمي آلي 1 ،همزمان با شيمي الي 2 الزامي مشترك
1114021 5 شيمي فيزيك 3 2 شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114017 6 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1 1 شيمي فيزيك 1 الزامي مشترك
1114346 7 شيمي تجزيه 3 2 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1233026 8 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 17
جمع واحد
ترم چهارم
17
ترم سوم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114347 1 شيمي تجزيه 3 3 شيمي تجزيه 1 الزامي مشترك
1114024 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 2
شيمي تجزيه 2 الزامي مشترك
1111502 3 رياضي در شيمي 3 رياضي عمومي 2 الزامي مشترك
1114022 4 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2 1
آزمايشگاه شيمي فيزيك 1، شيمي
فيزيك 2 الزامي مشترك
1114348 5 شيمي معدني 3 2 شيمي معدني 1 الزامي مشترك
6 دروس اختياري* اختياري
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني * 1 عمومي
18
ترم پنجم
جمع واحد
3
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 3 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114349 1 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 3 شيمي تجزيه 3 الزامي مشترك
1114063 2 اصول محاسبات شيمي صنعتي 3 شيمي فيزيك 1 تخصصي
1114350 3 شناسايي تركيبات آلي 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114351 4 آزمايشگاه شناسايي تركيبات آلي 2 شيمي آلي 2، آزمايشگاه شيمي آلي 2 الزامي مشترك
5
1114036 آزمايشگاه شيمي معدني 2 1
آزمايشگاه شيمي معدني 1، شيمي
معدني 2 الزامي مشترك
6 دروس تخصصي تخصصي
7 دروس اختياري اختياري
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114020 1 شيمي آلي 3 3 شيمي آلي 2 الزامي مشترك
1114064 2 شيمي صنعتي 3 1 اصول محاسبات شيمي صنعتي تخصصي
3 دروس تخصصي* تخصصي
4 دروس اختياري* اختياري
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 5 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
3
6
ترم هفتم
عمومي
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 6 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 3 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 3 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 2 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
جمع واحد 18
8
2 6
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 18
2
ترم ششم
3
2
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114352 1 شيمي صنعتي 3 2 شيمي صنعتي 1 تخصصي
2 دروس تخصصي* تخصصي
3 دروس اختياري* اختياري
1220657 4 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 5 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
2
8
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس تخصصي 2 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
* دانشجو مجاز است ازجدول دروس اختياري 8 واحد نظري و يا نظري- عملي انتخاب نمايد.
ترم هشتم
جمع واحد 15
92 بدون پرداخت شهريه و با /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و
“ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114353 1 آزمايشگاه شيمي صنعتي 1
1114354 2 شيمي پليمر 3
1114294 3 نانوشيمي 2
1114037 4 شيمي محيط زيست 2
1114355 5 متون علمي شيمي 2
1114078 6 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي 1 2
1114356 7 روشهاي جداسازي در شيمي 2
1114358 8 كارآموزي 2
دانشجوي كارشناسي شيمي كاربردي موظف به انجام كارآموزي و گذراندن حداقل 8 واحد از درس هاي فوق مي باشد
نمره كارآموزي در معدل دانشجو تاثير ندارد و واحد كارآموزي در تعداد واحد كل محاسبه نمي گردد.
*ساعت كارآموزي 160 ساعت ترجيحا در تابستان اخذ شود
هشتاد واحد به بالا*
شيمي تجزيه 3
شيمي تجزيه 1، شيمي فيزيك 1، شيمي معدني 1، شيمي آلي 1
زبان تخصصي شيمي
جدول دروس تخصصي رشته شيمي كاربردي
پيش نياز
شيمي صنعتي 1
شيمي آلي 2، شيمي فيزيك 2
شيمي تجزيه 3، فيزيك عمومي 1و 2
شيمي تجزيه 1
6
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1114319 1 پروژه كارشناسي 3 واحد به بالا 80
1114320 2 سنتز مواد آلي 3 شيمي آلي 2
1114321 3 كاربرد نظريه گروه در شيمي 3 شيمي معدني 2
1114322 4 شيمي سطح و حالت جامد 3 شيمي فيزيك 2
1114052 5 شيمي دارويي 3 شيمي آلي 2
1114360 6 شيمي هسته اي 3 شيمي معدني 2
1114323 7 شيمي و فناوري مواد غذايي 1 2 شيمي آلي 3
1114324 8 شيمي و فناوري چرم 2 شيمي آلي 2
1114325 9 شيمي و فناوري نفت و گاز 3 شيمي آلي 2
1114067 10 شيمي صنايع معدني 3 شيمي معدني 2
1114326 11 شيمي و فناوري رنگ 2 شيمي آلي 2
1114327 12 فناوري پليمرها 2 شيمي پليمر
1114328 13 شيمي سبز 2 شيمي آلي 3
1114062 14 خوردگي فلزات 2 شيمي تجزيه 2
1114073 15 آزمايشگاه خوردگي فلزات 1 خوردگي فلزات
1114329 16 الكتروشيمي كاربردي 1 2 شيمي تجزيه 2
1114330 17 شيمي تجزيه نمونه هاي حقيقي 2 شيمي تجزيه 3
1114074 18 كاربرد الكترونيك در شيمي 1 1 فيزيك عمومي 2 و شيمي تجزيه 2
1114331 19 كاربرد رايانه در شيمي 2 از ترم 3 به بعد
1114332 20 كارگاه عمومي يا شيشه گري 1 بيش از 90 واحد
1114333 21 استانداردسازي 2 از ترم 5 به بعد
1114334 22 تاريخ و فلسفه علم شيمي 2
1114335 23 آشنايي با واحدهاي تحقيق و توسعه 2 شيمي صنعتي 2
1114336 24 گرافيك و نقشه خواني صنعتي 1 شيمي صنعتي 2
1114337 25 مباني رايانه و برنامه نويسي 2
1114338 26 آمار در شيمي تجزيه 2 شيمي تجزيه 2
1114339 27 مباني كاتاليزگرها 2 شيمي معدني 2، شيمي آلي 2
1114340 28 صنايع شيميايي آلي 3 شيمي آلي 2
1114341 29 شيمي مواد بهداشتي و آرايشي 3 شيمي آلي 3
1114342 30 مباني بيوتكنولوژي 3 شيمي آلي 3
1114343 31 مديريت كسب و كار 2
1114357 32 شيمي فيزيك 3 3 رياضي در شيمي، شيمي فيزيك 2
1114344 33 شيمي معدني 3 3 شيمي معدني 2
دانشجوي كارشناسي شيمي كاربردي موظف به گذراندن 19 واحد از درسهاي فوق مي باشد
درس اختياري را مي توان از درس هاي تخصصي هر كدام از گرايش ها نيز انتخاب نمود
جدول دروس اختياري رشته شيمي كاربردي*
پيش نياز
7
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومی 22
2 پايه 22
3 الزامی مشترک 53
4 تخصصی 17
5 اختياری 19
جمع کل واحدھا 133
8
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111440
ترم ورود و ترم اعمال: 3951
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص ورودي هاي 95 به بعد
ليست ارائه دروس
رشته : شيمي كاربردي
.
9
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111510
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115132 1 كارگاه عمومي 1 پايه
1111099 2 رياضي 3 1 پايه
1113094 3 فيزيك 3 1 پايه
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113095 1 فيزيك 3 2 فيزيك 1، همزمان با رياضي 2 پايه
1113096 2 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1111094 3 معادلات ديفرانسيل 3 همزمان با رياضي 2 پايه
1115063 4 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 4 اصلي
1111100 5 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1115243 6 آزمايشگاه كامپيوتر 1 همزمان با مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113097 1 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1115065 2 مدارهاي الكتريكي 3 1 فيزيك 2 ، معادلات ديفرانسيل اصلي
1115066 3 آمار و احتمال مهندسي 3 رياضي 1 پايه
1115067 4 ساختمان هاي گسسته 3 رياضي 1، مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1115068 5 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي اصلي
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 7 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 17
ترم سوم
جمع واحد 15
13
1
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111510
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115070 1 مدارهاي الكترونيكي 3 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1115071 2 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 1
مدارهاي الكتريكي 1، آزمايشگاه
فيزيك 2 اصلي
1225008 3 زبان تخصصي 2 برنامه سازي پيشرفته، زبان خارجه اصلي
1115076 4 مدارهاي منطقي 3
ساختمانهاي گسسته، همزمان با
مدارهاي الكترونيكي اصلي
1115111 5
زبانهاي ماشين و برنامه سازي
سيستم 3 برنامه سازي پيشرفته اصلي
1115140 6 ساختمان داده ها 3
برنامه سازي پيشرفته، ساختمانهاي
گسسته اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111095 1 رياضي مهندسي 3 رياضي 2، معادلات ديفرانسيل اصلي
1115077 2 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي 1
، آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1
مدارهاي الكترونيكي اصلي
1115142 3 طراحي الگوريتمها 3 ساختمان داده ها اصلي
1115079 4 ذخيره و بازيابي اطلاعات 3 ساختمان داده ها تخصصي
1115081 5 آزمايشگاه مدارهاي منطقي 1
، آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1
مدارهاي منطقي اصلي
1115143 6 معماري كامپيوتر 3
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم،
مدارهاي منطقي اصلي
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 17
2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111510
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115157 1 نظريه زبانها و ماشينها 3 ساختمان داده ها اصلي
1115084 2 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي 3
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم،
ساختمان داده ها اصلي
1115086 3 آزمايشگاه معماري كامپيوتر 1
آزمايشگاه مدارهاي منطقي، معماري
كامپيوتر اصلي
1115086 4 ريز پردازنده 3 1 معماري كامپيوتر اصلي
1115133 5 شيوه ارائه مطالب علمي و فني 1 1
زبان تخصصي، زبان ماشين و برنامه
سازي سيستم اصلي
1115113 6 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115080 1 اصول طراحي كامپايلرها 3
نظريه زبانها وماشينها، طراحي و
پياده سازي زبانهاي برنامه سازي تخصصي
1115088 2 اصول طراحي پايگاه داده ها 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات تخصصي
1115091 3 آزمايشگاه ريز پردازنده 1 1
آزمايشگاه معماري كامپيوتر،
ريزپردازنده 1 اصلي
1115092 4 شبكه هاي كامپيوتري 3 سيستمهاي عامل اصلي
1115146 5 مهندسي نرم افزار 3 1 ذخيره و بازيابي اطلاعات تخصصي
1215432 6 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
ترم ______________هفتم
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 16
جمع واحد 17
ترم ششم
2 7
3
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111510
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 اختياري** 3 اختياري
2 اختياري** 3 اختياري
1115101 3 هوش مصنوعي 3 طراحي الگوريتمها تخصصي
1115115 4 مهندسي نرم افزار 3 2 مهندسي نرم افزار 1 تخصصي
1115116 5 آزمايشگاه سيستم عامل 1 سيستمهاي عامل تخصصي
1115117 6 آزمايشگاه پايگاه داده ها 1 اصول طراحي پايگاه داده ها تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115098 1 پروژه*** 3
طراحي الگوريتمها، شيوه ارائه مطالب
علمي و فني تخصصي
1115118 2 كار آموزي*** 2 معماري كامپيوتر تخصصي
3 اختياري** 3 اختياري
4 اختياري** 3 اختياري
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
.انتخاب نمايند
ترم هشتم
جمع واحد 16
ترم نهم
جمع واحد 11
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111510
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي كامپيوتر نرم افزار (سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115075 1 روشهاي محاسبات عددي 3
معادلات ديفرانسيل – برنامه سازي
پيشرفته
اختياري
1115093 2 شبيه سازي كامپيوتر 3 مهندسي نرم افزار 1 اختياري
1115119 3 مهندسي اينترنت 3 معماري كامپيوتر- سيستمهاي عامل اختياري
1111081 4 نظريه گراف و كابردهاي آن 3 ساختمانهاي گسسته اختياري
1115120 5 گرافيك كامپيوتري 3 1
رياضي عمومي 2 – برنامه سازي
پيشرفته
اختياري
1115121 6 گرافيك كامپيوتري 3 2 گرافيك كامپيوتري 1 اختياري
1115127 7 سيستمهاي اطلاعات مديريت 3 مهندسي نرم افزار 1 اختياري
1115128 8 تحليل و طراحي شي گرا 3 مهندسي نرم افزار 1 اختياري
1115267 9 آزمايشگاه شبكه 1 شبكه هاي كامپيوتري اختياري
1115134 10
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم
افزار
3 مهندسي نرم افزار 2 اختياري
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 پايه 21
2 اصلي 59
3 تخصصي الزامي 25
4 اختياري 12
5 عمومي 22
جمع كل واحد 139
12
ليست دروس اختياري
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
مجموع واحدهاي اختياري كه بايد گذرانده شود:
5
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111512
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115135 1 مباني كامپيوترو برنامه سازي 3 اصلي
1511010 2 كارگاه عمومي 1 پايه
3 پايه 1111099 3 رياضي 1
1213209 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 5 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115136 1 مباني فناوري اطلاعات 3 تخصصي
1111100 2 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1115137 3 رياضيات گسسته 3 رياضي 1 اصلي
1113094 4 فيزيك 3 1 رياضي 1 پايه
1115138 5 برنامه سازي پيشرفته 3 مباني كامپيوترو برنامه سازي اصلي
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113095 1 فيزيك 3 2 فيزيك 1 پايه
1113096 2 آزمايشگاه فيزيك 1 1 فيزيك 1 پايه
1111101 3 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي 2 پايه
1115139 4 مدارهاي منطقي 3 رياضيات گسسته اصلي
1115140 5 ساختمان داده ها 3
رياضيات گسسته ومباني كامپيوتر
و برنامه سازي اصلي
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
2 6 دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
جمع واحد 17
ترم سوم
جمع واحد 15
13
1
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111512
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1117076 1 آمار و احتمالات كاربردي 3 رياضي 1 پايه
1115141 2 اصول طراحي پايگاه داده 3 ساختمان داده ها اصلي
1115143 4 معماري كامپيوتر 3 مدارهاي منطقي اصلي
1113097 5 آزمايشگاه فيزيك 1 2 فيزيك 2 پايه
1225008 6 زبان تخصصي 2 زبان خارجي اصلي
1218099 3 اصول و مباني مديريت 3 مباني فناوري اطلاعات اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115144 1 اقتصاد مهندسي 3 آمارواحتمالات كاربردي اصلي
1115145 2 آزمايشگاه پايگاه داده ها 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اصلي
1115146 3 مهندسي نرم افزار 3 1
اصول طراحي پايگاه داده ها و زبان
تخصصي اصلي
1115147 4 شبكه هاي كامپيوتري 3 1 معماري كامپيوتر اصلي
1115142 5 طراحي الگوريتم ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1115148 6 آزمايشگاه شبكه 1 همنياز با شبكه هاي كامپيوتري 1 اصلي
1212400 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 9 تربيت بدني 1 عمومي
جمع واحد 17
ترم پنجم
جمع واحد 19
ترم چهارم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111512
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115149 1 سيستم هاي عامل 3 معماري كامپيوتر اصلي
1511001 2 مهندسي فناوري اطلاعات 3 1
مباني فناوري اطلاعات و
شبكه هاي كامپيوتري 1
تخصصي
1115150 3 مهندسي نرم افزار 3 2 مهندسي نرم افزار 1 اصلي
1115248 4 ارائه مطالب علمي وفني 1 1 زبان تخصصي اصلي
1512001 5
مديريت و كنترل پروژه هاي
فناوري اطلاعات
3 اصول و مباني مديريت تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115152 1 شبكه هاي كامپيوتري 3 2 شبكه هاي كامپيوتري 1 اصلي
1115153 2 آزمايشگاه سيستم عامل 1 سيستم هاي عامل اصلي
1512002 3 مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات 3
مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري
اطلاعات تخصصي
1115155 4 گرافيك كامپيوتري 3 رياضي 2، برنامه سازي پيشرفته تخصصي
1215432 5 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
ترم هفتم
2 6
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 13
جمع واحد 16
ترم ششم
2 6 دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111512
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1511002 1 تجارت الكترونيكي 2
اقتصاد مهندسي و شبكه هاي
كامپيوتري 1 تخصصي
1115154 2 سيستم هاي چند رسانه اي 3 گرافيك كامپيوتري تخصصي
1115156 3 هوش مصنوعي 3 طراحي الگوريتم ها اصلي
4 درس اختياري 3 با رعايت پيش نياز اختياري
1511021 5 كار آموزي 0 ارائه مطالب علمي و فني تخصصي
1511005 6 مباني الكترونيك ديجيتال 3 فيزيك 2 اصلي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115157 1 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 ساختمان داده ها اصلي
1511006 2 پروژه فناوري اطلاعات 3
ارائه مطالب علمي و فني، مهندسي
فناوري اطلاعات 1
تخصصي
3 درس اختياري** 3 با رعايت پيش نياز اختياري
1115158 4 تحقيق درعمليات 3 مهندسي نرم افزار 1 تخصصي
1511003 5 مهندسي فناوري اطلاعات 3 2
مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
و مهندسي فناوري اطلاعات 1
تخصصي
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
.معدل انتخاب نمايند
ترم هشتم
جمع واحد 16
ترم نهم
جمع واحد 15
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 111512
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي: 96
ليست رائه دروس
رشته: مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي)
ردي
ف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1511008 1 مباحث نو در فناوري اطلاعات 3 مهندسي فناوري اطلاعات 1
1115159 2 شبيه سازي كامپيوتري 3 ساختمان داده ها
1115127 3 سيستمهاي اطلاعات مديريت 3 مهندسي نرم افزار 1
1511012 4 فناوري اطلاعات براي مديران 3 مهندسي فناوري اطلاعات 1
1111081 5 نظريه گراف و كاربردهاي آن 3 رياضيات گسسته
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 پايه 21
2 اصلي 61
3 تخصصي الزامي 29
4 اختياري 6
5 عمومي 22
جمع كل
واحد
139
دروس “تربيت بدني” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه ” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس “تربيت بدني” و “ورزش 1” براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
ليست دروس اختياري
مجموع واحدهاي اختياري كه بايد گذرانده شود 6
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116306 1 زمين شناسي فيزيكي 1 3 اصلي
1116308 2 بلورشناسي نوري 1 1 اصلي
1111028 3 رياضي 3 1 پايه
1113083 4 فيزيك 1 2 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116307 1 زمين شناسي تاريخي 3 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116309 2 مباني كاني شناسي 1 3 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116310 3 رسوب شناسي 1 2 همنياز با مباني كاني شناسي اصلي
1116316 4 چينه شناسي 3 رسوب شناسي ( هم نياز) اصلي
1111029 5 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116311 1 سنگ هاي رسوبي 1 2 رسوب شناسي اصلي
1116312 2 سنگ هاي آذرين 1 2 مباني كاني شناسي اصلي
1116314 3 ديرينه شناسي- ماكروفسيل 1 2 زمين شناسي تاريخي اصلي
1113084 4 فيزيك 1 2 2 فيزيك ____________1 پايه
1114079 5 شيمي عمومي 3 پايه
1114080 6 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 هم نياز با شيمي عمومي پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
18
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
جمع واحد
18
2 6
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
18
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116313 1 سنگ هاي دگرگوني 1 2 مباني كاني شناسي اصلي
1116317 2 زمين شناسي ساختاري 2 2 رياضي 2 اصلي
1116322 3 نقشه برداري 1 1 اصلي
1116320 4 مباني زمين شيمي 3 شيمي عمومي اصلي
1115019 5 مباني كامپيوتر 2 رياضي 2 پايه
1116305 6 آمار مقدماتي 2 رياضي 2 پايه
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116326 1 زمين شناسي اقتصادي 1 3 مباني زمين شيمي تخصصي
١١١۶٣٣٢ 2 زمين شناسي زيست محيطي 3 مباني زمين شيمي تخصصي
١١١۶٣١۵ 3 ريزديرينه شناسي 1 2 زمين شناسي تاريخي اصلي
١١١۶٣٢١ 4 زمين فيزيك 3 فيزيك 2، زمين شناسي ساختاري اصلي
1116331 5 متون علمي زمين شناسي 2 زبان خارجه تخصصي
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116319 1 فتوژئولوژي 1 1 زمين شناسي ساختاري، چينه شناسي اصلي
1116324 2 زمين شناسي ايران 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116325 3 عمليات زمين شناسي ايران 1 همنياز با زمين شناسي ايران تخصصي
1116329 4 زمين شناسي مهندسي 3 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116328 5 آب هاي زيرزميني 3 مباني زمين شيمي تخصصي
6 اختياري 2
7 اختياري 2
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
ترم ششم
ترم چهارم
18
جمع واحد
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
18
18
جمع واحد
عمومي
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116318 1 زمين ساخت 2 زمين شناسي ساختاري اصلي
1116323 2 سامانه اطلاعات جغرافيايي 1 1 نقشه برداري اصلي
1116374 3 زمين شناسي صحرايي 4 زمين شناسي ايران تخصصي
1116327 4 زمين شناسي نفت 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
5 اختياري 2
6 اختياري 2
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 7 ورزش 1
1223174 آشنايي _______با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116333 1 سنجش از دور 2 فتوژئولوژي تخصصي
2 اختياري 2
3 اختياري 2
1220657 4 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 5 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
ترم هفتم
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت
بدني “و “ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي
گردد.
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
در معدل انتخاب نمايند.
18
ترم هشتم
جمع واحد
جمع واحد 8
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116334 1 كانه نگاري 1 1 مباني كاني شناسي اختياري
1116335 2 ريزرخساره ها 1 1
رسوب شناسي، ريزديرينه شناسي
اختياري
١١١۶٣٣۶ 3 ارزيابي ذخاير معدني 1 1 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116337 4 زلزله شناسي 2 زمين فيزيك اختياري
1116339 5 لرزه زمين ساخت 2 زمين ساخت اختياري
1116340 6 زمين شناسي زيرسطحي 2 زمين شناسي نفت اختياري
1116341 7 زمين شناسي مهندسي كاربردي 1 1 زمين شناسي مهندسي اختياري
1116342 8 آتشفشان شناسي 2 سنگ هاي آذرين اختياري
1116345 9 زمين شناسي دريايي 2 رسوب شناسي اختياري
1116346 10 محيط هاي رسوبي 2 رسوب شناسي اختياري
1116347 11 آب شناسي 2 آب هاي زيرزميني اختياري
1116349 12 ديرينه شناسي گياهي 1 1 چينه شناسي اختياري
1116350 13 زمين ريخت شناسي 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116351 14 مكانيك خاك 2 رسوب شناسي اختياري
1116354 15 هيدروژئوشيمي 2 آب هاي زيرزميني اختياري
1116355 16 منابع انرژي زمين 2 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116356 17 خاك شناسي 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 28
2 پايه 20
3 اختياري 12
4 اصلي 52
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
دروس اختياري
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116306 1 زمين شناسي فيزيكي 1 3 اصلي
1116308 2 بلورشناسي نوري 1 1 اصلي
1111028 3 رياضي 3 1 پايه
____________1113083 4 فيزيك 1 2 1 پايه
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116307 1 زمين شناسي تاريخي 3 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116309 2 مباني كاني شناسي 1 3 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116310 3 رسوب شناسي 1 2 همنياز با مباني كاني شناسي اصلي
1116316 4 چينه شناسي 3 رسوب شناسي ( هم نياز) اصلي
1111029 5 رياضي 3 2 رياضي 1 پايه
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116311 1 سنگ هاي رسوبي 1 2 رسوب شناسي اصلي
1116312 2 سنگ هاي آذرين 1 2 مباني كاني شناسي اصلي
1116314 3 ديرينه شناسي- ماكروفسيل 1 2 زمين شناسي تاريخي اصلي
1113084 4 فيزيك 1 2 2 فيزيك 1 پايه
1114079 5 شيمي عمومي 3 پايه
1114080 6 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 هم نياز با شيمي عمومي پايه
1233025 7 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
18
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
جمع واحد
18
2 6
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
18
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116313 1 سنگ هاي دگرگوني 1 2 مباني كاني شناسي اصلي
1116317 2 زمين شناسي ساختاري 2 2 رياضي 2 اصلي
1116322 3 نقشه برداري 1 1 اصلي
1116320 4 مباني زمين شيمي 3 شيمي عمومي اصلي
1115019 5 مباني كامپيوتر 2 رياضي 2 پايه
1116305 6 آمار مقدماتي 2 رياضي 2 پايه
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116326 1 زمين شناسي اقتصادي 1 3 مباني زمين شيمي تخصصي
١١١۶٣٣٢ 2 زمين شناسي زيست محيطي 3 مباني زمين شيمي تخصصي
١١١۶٣١۵ 3 ريزديرينه شناسي 1 2 زمين شناسي تاريخي اصلي
١١١۶٣٢١ 4 زمين فيزيك 3 فيزيك 2، زمين شناسي ساختاري اصلي
1116331 5 متون علمي زمين شناسي 2 زبان خارجه تخصصي
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116319 1 فتوژئولوژي 1 1 زمين شناسي ساختاري، چينه شناسي اصلي
1116324 2 زمين شناسي ايران 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116325 3 عمليات زمين شناسي ايران 1 همنياز با زمين شناسي ايران تخصصي
1116329 4 زمين شناسي مهندسي 3 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116328 5 آب هاي زيرزميني 3 مباني زمين شيمي تخصصي
6 اختياري 2
7 اختياري 2
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
ترم ششم
ترم چهارم
18
جمع واحد
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
18
18
جمع واحد
عمومي
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116318 1 زمين ساخت 2 زمين شناسي ساختاري اصلي
1116323 2 سامانه اطلاعات جغرافيايي 1 1 نقشه برداري اصلي
1116374 3 زمين شناسي صحرايي 4 زمين شناسي ايران تخصصي
1116327 4 زمين شناسي نفت 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
5 اختياري 2
6 اختياري 2
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 7 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116333 1 سنجش از دور 2 فتوژئولوژي تخصصي
2 اختياري 2
3 اختياري 2
1220657 4 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 5 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
ترم هفتم
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت
بدني “و “ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي
گردد.
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
در معدل انتخاب نمايند.
18
ترم هشتم
جمع واحد
جمع واحد 8
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111611
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116334 1 كانه نگاري 1 1 مباني كاني شناسي اختياري
1116335 2 ريزرخساره ها 1 1
رسوب شناسي، ريزديرينه شناسي
اختياري
١١١۶٣٣۶ 3 ارزيابي ذخاير معدني 1 1 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116337 4 زلزله شناسي 2 زمين فيزيك اختياري
1116339 5 لرزه زمين ساخت 2 زمين ساخت اختياري
1116340 6 زمين شناسي زيرسطحي 2 زمين شناسي نفت اختياري
1116341 7 زمين شناسي مهندسي كاربردي 1 1 زمين شناسي مهندسي اختياري
1116342 8 آتشفشان شناسي 2 سنگ هاي آذرين اختياري
1116345 9 زمين شناسي دريايي 2 رسوب شناسي اختياري
1116346 10 محيط هاي رسوبي 2 رسوب شناسي اختياري
1116347 11 آب شناسي 2 آب هاي زيرزميني اختياري
1116349 12 ديرينه شناسي گياهي 1 1 چينه شناسي اختياري
1116350 13 زمين ريخت شناسي 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116351 14 مكانيك خاك 2 رسوب شناسي اختياري
1116354 15 هيدروژئوشيمي 2 آب هاي زيرزميني اختياري
1116355 16 منابع انرژي زمين 2 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116356 17 خاك شناسي 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 28
2 پايه 20
3 اختياري 12
4 اصلي 52
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
دروس اختياري
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114079 1 شيمي عمومي 3 پايه
1114080 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 هم نياز با شيمي عمومي پايه
1116076 3 زمين شناسي فيزيكي 3 اصلي
1116077 4 آزمايشگاه زمين شناسي فيزيكي 1 هم نياز با زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116043 5 بلور شناسي 1 1 اصلي
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111030 1 رياضي 4 1 پايه
1113083 2 فيزيك پايه 1 2 1 هم نياز با رياضي 1 پايه
1116044 3 كاني شناسي 1 2 بلور شناسي اصلي
1116075 4 زمين شناسي تاريخي 2 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111031 1 رياضي 4 2 رياضي 1 پايه
1113084 2 فيزيك پايه 1 2 2 فيزيك پايه 1 پايه
1116045 3 ديرينه شناسي 1 3 زمين شناسي تاريخي اصلي
1233025 4 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1115019 1 مباني كامپيوتر 2 رياضي 2 پايه
1116046 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي 1 3 كاني شناسي اصلي
1116049 3 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني 1 3 كاني شناسي اصلي
1116009 4 نقشه برداري 2 1 تخصصي
1233026 5 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 15
جمع واحد
14
16
2
13
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف 5 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
5 عمومي
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116038 1 زمين شناسي محيط زيست 2 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116053 2 اصول سنجش از دور 2 فيزيك پايه 2 اصلي
1116048 3 چينه شناسي 2 ديرينه شناسي، رسوب شناسي و سنگ شناسي اصلي
1116051 4 زمين شناسي ساختاري 1 2
ر وب ي و ي
سنگ شناسي آذرين و دگرگوني، رياضي 2 اصلي
1116018 5 ژئوشيمي 3 شيمي عمومي، سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اصلي
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116029 1 ژئوفيزيك 3 فيزيك پايه 2، زمين شناسي ساختاري اصلي
1116055 2 فتوژئولوژي 1 1 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116068 3 زمين شناسي ساختاري كاربردي 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116057 4 زمين شناسي ايران 1 2 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116058 5 زمين شناسي اقتصادي 1 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116030 1 زمين ساخت 2 زمين شناسي ساختاري اصلي
1116026 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) 3 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116056 3 زمين شناسي صحرايي 2 1 1 فتوژئولوژي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116066 4 زمين شناسي مهندسي 1 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116062 5 اصول اكتشافات معدني 2 زمين شناسي اقتصادي تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
ترم ششم
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
ترم پنجم
جمع واحد 15
2 6 عمومي
جمع واحد 15
ترم هفتم
2 عمومي
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد 16
7
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
2 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
3 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
1116063 4 آب شناسي كاربردي 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) تخصصي
1116064 5 زمين شناسي صحرايي 3 2 زمين شناسي صحرايي 1 تخصصي
1116065 6 لرزه زمين ساخت 2 زمين ساخت، ژئوفيزيك تخصصي
1116073 7 زمين شناسي مهندسي كاربردي 2 زمين شناسي مهندسي تخصصي
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
2 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
3 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
1116070 4 سنجش از دور در زمين شناسي 1 1 اصول سنجش از دور، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116041 5 زمين شناسي زيرزميني 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116035 6 زمين شناسي نفت 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
*
جمع واحد 13
ترم نهم
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و
“ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
جمع واحد 17
ترم هشتم
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
معدل انتخاب نمايند.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116175 1 مكانيك خاك 1 1 زمين شناسي مهندسي اختياري
1116214 2 آب شناسي (هيدرولوژي) 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116067 3 پروژه 2 زمين شناسي صحرايي 2 اختياري
1116060 4 كاني ها و سنگ هاي صنعتي 2 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اختياري
1116033 5 تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 1 1 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116208 6 مباني هيدروليك 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) اختياري
1 1 اصول سنجش از دور اختياري GIS 1116248 7 آشنايي با
1116042 8 مينرالوگرافي 1 1 كاني شناسي اختياري
1116176 9 زمين پزشكي 2 ژئوشيمي اختياري
1116210 10 آمار و احتمال 2 رياضي 1 اختياري
1116072 11 هيدروژئوشيمي 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي)، ژئوشيمي اختياري
1116012 12 زبان تخصصي زمين شناسي 2 زبان خارجه، زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116246 13 ميكروفاسيس 1 1 ديرينه شناسي، رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116215 14 ديرينه شناسي گياهي 1 1 زمين شناسي تاريخي اختياري
1116247 15 ترموديناميك 2 رياضي 2، فيزيك پايه 2 اختياري
1116022 16 آتشفشان شناسي 2 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اختياري
1116017 17 محيط هاي رسوبي 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116245 18 ژئوتوريسم 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116441 19 ديرينه شناسي كاربردي 1 1 ديرينه شناسي اختياري
توجه:
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 40
2 پايه 20
3 اختياري 12
4 اصلي 40
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
-2 دانشجويان موظف مي باشند درس زبان تخصصي زمين شناسي را به عنوان 2 واحد اختياري اجباري اخذ نمايند.
دانشجويان می بايد ١٢ واحد از دروس اختياری ارائه شده را با رعايت پيش نياز و سقف واحد انتخاب و بگذرانند..
دروس اختياري
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1114079 1 شيمي عمومي 3 پايه
1114080 2 آزمايشگاه شيمي عمومي 1 هم نياز با شيمي عمومي پايه
1116076 3 زمين شناسي فيزيكي 3 اصلي
1116077 4 آزمايشگاه زمين شناسي فيزيكي 1 هم نياز با زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116043 5 بلور شناسي 1 1 اصلي
1213209 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111030 1 رياضي 4 1 پايه
1113083 2 فيزيك پايه 1 2 1 هم نياز با رياضي 1 پايه
1116044 3 كاني شناسي 1 2 بلور شناسي اصلي
1116075 4 زمين شناسي تاريخي 2 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111031 1 رياضي 4 2 رياضي 1 پايه
1113084 2 فيزيك پايه 1 2 2 فيزيك پايه 1 پايه
1116045 3 ديرينه شناسي 1 3 زمين شناسي تاريخي اصلي
1233025 4 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1115019 1 مباني كامپيوتر 2 رياضي 2 پايه
1116046 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي 1 3 كاني شناسي اصلي
1116049 3 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني 1 3 كاني شناسي اصلي
1116009 4 نقشه برداري 2 1 تخصصي
1233026 5 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
جمع واحد 15
جمع واحد
14
16
2
13
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
دانشجو از دروس رديف 5 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
5 عمومي
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116038 1 زمين شناسي محيط زيست 2 زمين شناسي فيزيكي اصلي
1116053 2 اصول سنجش از دور 2 فيزيك پايه 2 اصلي
1116048 3 چينه شناسي 2 ديرينه شناسي، رسوب شناسي و سنگ شناسي اصلي
1116051 4 زمين شناسي ساختاري 1 2
ر وب ي و ي
سنگ شناسي آذرين و دگرگوني، رياضي 2 اصلي
1116018 5 ژئوشيمي 3 شيمي عمومي، سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اصلي
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116029 1 ژئوفيزيك 3 فيزيك پايه 2، زمين شناسي ساختاري اصلي
1116055 2 فتوژئولوژي 1 1 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116068 3 زمين شناسي ساختاري كاربردي 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116057 4 زمين شناسي ايران 1 2 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116058 5 زمين شناسي اقتصادي 1 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116030 1 زمين ساخت 2 زمين شناسي ساختاري اصلي
1116026 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) 3 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116056 3 زمين شناسي صحرايي 2 1 1 فتوژئولوژي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116066 4 زمين شناسي مهندسي 1 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116062 5 اصول اكتشافات معدني 2 زمين شناسي اقتصادي تخصصي
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
ترم ششم
دانشجو از دروس رديف 6 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
ترم پنجم
جمع واحد 15
2 6 عمومي
جمع واحد 15
ترم هفتم
2 عمومي
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد 16
7
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
2 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
3 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
1116063 4 آب شناسي كاربردي 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) تخصصي
1116064 5 زمين شناسي صحرايي 3 2 زمين شناسي صحرايي 1 تخصصي
1116065 6 لرزه زمين ساخت 2 زمين ساخت، ژئوفيزيك تخصصي
1116073 7 زمين شناسي مهندسي كاربردي 2 زمين شناسي مهندسي تخصصي
1220657 8 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 9 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
2 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
3 اختياري ٭٭٭ 2 اختياري
1116070 4 سنجش از دور در زمين شناسي 1 1 اصول سنجش از دور، زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116041 5 زمين شناسي زيرزميني 2 زمين شناسي ساختاري تخصصي
1116035 6 زمين شناسي نفت 3 چينه شناسي، زمين شناسي ساختاري تخصصي
*
جمع واحد 13
ترم نهم
دروس “تربيت بدني ويژه ” با كد 1215429 و درس “ورزش ويژه”با كد 1215430 به ترتيب بجاي دروس “تربيت بدني “و
“ورزش 1″براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين مي گردد.
جمع واحد 17
ترم هشتم
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
معدل انتخاب نمايند.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111640
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : زمين شناسي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1116175 1 مكانيك خاك 1 1 زمين شناسي مهندسي اختياري
1116214 2 آب شناسي (هيدرولوژي) 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116067 3 پروژه 2 زمين شناسي صحرايي 2 اختياري
1116060 4 كاني ها و سنگ هاي صنعتي 2 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اختياري
1116033 5 تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 1 1 زمين شناسي اقتصادي اختياري
1116208 6 مباني هيدروليك 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي) اختياري
1 1 اصول سنجش از دور اختياري GIS 1116248 7 آشنايي با
1116042 8 مينرالوگرافي 1 1 كاني شناسي اختياري
1116176 9 زمين پزشكي 2 ژئوشيمي اختياري
1116210 10 آمار و احتمال 2 رياضي 1 اختياري
1116072 11 هيدروژئوشيمي 2 آب هاي زيرزميني (هيدروژئولوژي)، ژئوشيمي اختياري
1116012 12 زبان تخصصي زمين شناسي 2 زبان خارجه، زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116246 13 ميكروفاسيس 1 1 ديرينه شناسي، رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116215 14 ديرينه شناسي گياهي 1 1 زمين شناسي تاريخي اختياري
1116247 15 ترموديناميك 2 رياضي 2، فيزيك پايه 2 اختياري
1116022 16 آتشفشان شناسي 2 سنگ شناسي آذرين و دگرگوني اختياري
1116017 17 محيط هاي رسوبي 2 رسوب شناسي و سنگ شناسي اختياري
1116245 18 ژئوتوريسم 2 زمين شناسي فيزيكي اختياري
1116441 19 ديرينه شناسي كاربردي 1 1 ديرينه شناسي اختياري
توجه:
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 40
2 پايه 20
3 اختياري 12
4 اصلي 40
5 عمومي 22
جمع كل واحد 134
-2 دانشجويان موظف مي باشند درس زبان تخصصي زمين شناسي را به عنوان 2 واحد اختياري اجباري اخذ نمايند.
دانشجويان می بايد ١٢ واحد از دروس اختياری ارائه شده را با رعايت پيش نياز و سقف واحد انتخاب و بگذرانند..
دروس اختياري
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111307 1 رياضي عمومي 4 1 الزامي – مشترك(پايه)
1117147 2 مباني احتمال 3
همزمان با رياضي
عمومي 1 الزامي – مشترك(هسته)
1511018 3 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 3 الزامي – مشترك(پايه)
1222223 4 مباني جامعه شناسي 3 الزامي – مشترك(پايه)
1213209 5 فارسي عمومي 3 عمومي
1212255 6 زبان خارجه 3 عمومي
جمع واحد 19
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111308 1 رياضي عمومي 4 2 رياضي عمومي 1 الزامي – مشترك(پايه)
1113256 2 فيزيك عمومي 2 الزامي – مشترك(پايه)
1111309 3 مباني علوم رياضي 3 رياضي عمومي 1 الزامي – مشترك(هسته)
1117153 4 احتمال 3 1
مباني احتمال و رياضي
عمومي 1 الزامي رشته (رياضي و آمار)
1221171 5 مباني اقتصاد 2 الزامي – مشترك(پايه)
1233039 تفسير موضوعي نهج البلاغه 2
دانشجو از دروس رديف
6 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
جمع واحد 16
ترم اول
ترم دوم
6
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117155 1 روشهاي آماري 3 احتمال 1 الزامي رشته (رياضي و آمار)
1111320 2 مباني ماتريس ها و جبرخطي 3 مباني علوم رياضي الزامي – مشترك(هسته)
1111321 3 معادلات ديفرانسيل 3 رياضي عمومي 1 الزامي – مشترك(پايه)
1111322 4 مباني آناليز رياضي 3 رياضي عمومي 2 الزامي – مشترك(هسته)
1117154 5 احتمال 3 2 احتمال 1و رياضي
عمومي 2
انتخابي رشته
1233025 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
جمع
واحد
17
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1117156 1 فرايندهاي تصادفي 3 1 احتمال 1 الزامي رشته (رياضي و آمار)
1117157 2 آماررياضي(برآورد يابي) 3 احتمال 2 الزامي رشته (رياضي و آمار)
1117160 3 روشهاي نمونه گيري 3 1 همزمان
باآماررياضي(برآورديابي)
الزامي رشته (رياضي و آمار)
1111323 4 مباني آناليز عددي 3 رياضي عمومي 2 الزامي – مشترك(هسته)
1222222 5 مباني جمعيت شناسي 3 الزامي – مشترك(پايه)
1233026 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع
واحد
17
ترم سوم
ترم چهارم
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117165 1 آمار رياضي (آزمون فرض ها) 3 آماررياضي(برآورديابي) الزامي رشته (رياضي و آمار)
1117163 2
رگرسيون 3 1 آماررياضي(برآورديابي) و
مباني ماتريس هاو جبرخطي
الزامي رشته (رياضي و آمار)
3 كهاد 3 1 اختياري/كهاد
4 كهاد 3 2 اختياري/كهاد
5 كهاد 3 3 اختياري/كهاد
1212400 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رياضي كاربردي) انتخاب نمايد.
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1117167 1
روش هاي ناپارامتري 3 همزمان آمار رياضي
(آزمون فرضها)
الزامي رشته (رياضي و آمار)
1117166 2 طرح آزمايش هاي 3 1 رگرسيون 1 الزامي رشته (رياضي و آمار)
3 كهاد 3 4 اختياري/كهاد
4 كهاد 3 5 اختياري/كهاد
5 كهاد 3 6 اختياري/كهاد
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
ترم پنجم
ترم ششم
2 6
دانشجو از دروس رديف
6 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
جمع واحد 18
* تذكر مهم: دانشجو موظف است كليه دروس كهاد اختياري خود را تا پايان دوره تحصيلي فقط از يكي از جداول كهاد 1 (آمار)، كهاد 2
عمومي
جمع واحد 17
* تذكر مهم: دانشجو موظف است كليه دروس كهاد اختياري خود را تا پايان دوره تحصيلي فقط از يكي از جداول كهاد 1 (آمار)، كهاد 2
(رياضي كاربردي) انتخاب نمايد.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 كهاد 3 7 اختياري/كهاد
1117170 2 روش هاي چندمتغيره پيوسته 3 1 رگرسيون 1 انتخابي رشته
1117158 3 سريهاي زماني 3 1 فرآيندهاي تصادفي 1 الزامي رشته (رياضي و آمار)
1117161 روش هاي نمونه گيري 2 روش هاي نمونه گيري
1
1117168 طرح آزمايشها 2 طرح آزمايشهاي 1
5 كهاد 3 8 اختياري/كهاد
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 6 ورزش 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2 دانشجو از دروس رديف
7 ملزم به اخذ فقط يك
عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
جمع
واحد
18
ترم هفتم
) * تذكر مهم: دانشجو موظف است كليه دروس كهاد اختياري خود را تا پايان دوره تحصيلي فقط از يكي از جداول كهاد 1 (آمار)، كهاد 2
رياضي كاربردي) انتخاب نمايد.
انتخابي رشته (دانشجو ملزم
به انتخاب يكي از دروس
بند 4 مي باشد. )
3 4
7
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 كهاد 3 9 اختياري/كهاد
1117173 2 محاسبات آماري 3 اجازه گروه استان انتخابي رشته
1117174
پروژه كارشناسي 3 اجازه گروه استان
1117171
كنترل كيفيت آماري 3
روش هاي نمونه گيري 2
4 كهاد 3 10 اختياري/كهاد
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
رديف نوع درس تعداد
واحد
1 الزامي- مشترك(پايه) 24
2 الزامي- مشترك(هسته) 15
3 الزامي رشته (رياضي و آمار) 30
4 انتخابي رشته 15
5 اختياري /كهاد 30
6 عمومي 22
136
* تذكر مهم: دانشجو موظف است كليه دروس كهاد اختياري خود را تا پايان دوره تحصيلي فقط از يكي از جداول كهاد 1 (آمار)، كهاد 2
(رياضي كاربردي) انتخاب نمايد.
انتخابي رشته (دانشجو ملزم
به انتخاب يكي از دروس
بند 3 مي باشد. )
جمع كل واحد
ترم هشتم
3
جمع واحد 14
92 بدون پرداخت شهريه و /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس “تربيت بدنی ويژه ” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس “ورزش ويژه”با کد ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس “تربيت بدنی “و
“ورزش ١”برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه(بيماران خاص و معلولان )ھستند جايگزين می گردد.
5
مقطع كارشناسي
كد رشته : 111713
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :آمارو كاربردها
جدول كهاد اختياري 1 : آمار
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز
1111326 1 بهينه سازي خطي 3 مباني ماتريس ها
وجبرخطي
1117175 2 آشنايي با نظريه صف 3 فرآيندهاي تصادفي 1
1117176 3 آشنايي با نظريه تصميم 3 آمار رياضي (آزمون
فرض ها)
1117178 4 آشنايي با احتمال و آمار فازي 3 رگرسيون 1 و بهينه سازي
خطي
1117179 5 روش هاي چند متغيره پيوسته 3 2 طرح آزمايشها و
روش هاي چندمتغيره
پيوسته 1
1117180 6 رگرسيون 3 2 رگرسيون 1
1111401 7 بهينه سازي غير خطي 3 مباني آناليز عددي و بهينه
سازي خطي
1117208 8 شبيه سازي 3 رگرسيون 1
1117209 9 آشنايي با نظريه اطلاع 3 فرآيندهاي تصادفي 1
1117181 10 روشهاي چند متغيره گسسته 3 رگرسيون 1وآماررياضي
(آزمون فرضها)
جدول كهاد اختياري 2 : رياضي كاربردي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز
1111414 1 آناليز عددي 3 مباني آناليز عددي
1111324 2 مباني تركيبيات 3 مباني علوم رياضي
1111402 3 تركيبيات و كاربردها 3 مباني تركيبيات
1111400 4 نظريه گراف و كاربردها 3 مباني تركيبيات
1111326 5 بهينه سازي خطي 3 مباني ماتريس ها
وجبرخطي
1111391 6 نظريه مجموعه هاي فازي 3 پس از گذراندن 60 واحد
1111393 7 نرم افزارهاي رياضي 3 مباني آناليز عددي
1111401 8 بهينه سازي غير خطي 3 مباني آناليز عددي و بهينه
سازي خطي
1117175 9 آشنايي با نظريه صف 3 فرآيندهاي تصادفي 1
1117181 10 روشهاي چند متغيره گسسته 3 رگرسيون 1وآماررياضي
(آزمون فرضها)
6
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٣٣٠٢٥ ١ انديشه اسلامی
١
٢ عمومي
١١١١٣٢٢ مباني آناليز ٢
رياضي ٣ رياضي عمومي ٢ الزامي-مشترك
(هسته)
١١١١٣٢٠ ٣
مباني
ماتريسها و
جبر خطي
٣ مباني علوم
رياضي
الزامي-مشترك
(هسته)
١١١١٣٢١ معادلات ٤
ديفرانسيل ٣ رياضي عمومي ١ الزامي-
مشترك(پايه)
١٢٢٢٢٢٢ مباني ٥
جمعيت شناسي ٣ الزامي-
مشترك(پايه)
١٥١١٠٢٠ ٦
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها
٤
همزمان با
برنامه سازي
پيشرفته
الزامي رشته
علوم
آامپيوتر
جمع واحد ١٨
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢١٣٢٠٩ فارسی عمومی ٣ عمومي ١
١٢١٢٢٥٥ ٢ زبان خارجه ٣ عمومي
١١١١٣٠٧ ٣ رياضي عمومي ٤ ١ الزامي-
مشترك(پايه)
١١١٣٢٥٦ فيزيك عمومي ٢ الزامي- ٤
مشترك(پايه)
١١١٧١٤٧ مباني احتمال ٣ ٥
همنيازرياضی
عمومی ١
الزامي-مشترك
(هسته)
١٥١١٠١٨ مباني آامپيوتر ٦
و برنامه سازي ٣ الزامي-
مشترك(پايه)
جمع واحد 18
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١
١٢٣٣٠٣٩ تفسير
موضوعی نهج
البلاغه ٢
دانشجو از
دروس رديف
١ملزم به اخذ
فقط يک عنوان
درسی می باشد.
عمومي
١٢٣٣٠٢٨ تفسير
موضوعی قرآن
کريم
١١١١٣٠٨ رياضي عمومي ٢
٤ ٢ رياضي عمومي ١ الزامي-
مشترك(پايه)
١١١١٣٠٩ مباني علوم ٣
رياضي ٣ رياضي عمومي ١
الزامي-
مشترك
(هسته)
١٢٢٢٢٢٣ مباني ٤
جامعه شناسي ٣ الزامي-
مشترك(پايه)
١٥١١٠١٩ برنامه سازي ٥
پيشرفته ٣
مباني
آامپيوتر و
برنامه سازي
الزامي رشته
علوم
آامپيوتر
جمع واحد ١٥
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
ترم چهارم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢٣٣٠٢٦ ١ انديشه اسلامی
٢
٢ انديشه اسلامی ١ عمومي
١٢٢١١٧١ ٢ مباني اقتصاد ٢ الزامي-
مشترك(پايه)
١١١١٣٢٣ مباني آناليز ٣
عددي ٣ رياضي عمومي ٢ الزامي-مشترك
(هسته)
١١١١٣٢٥ مباني جبر ٣ مباني علوم ٤
رياضي
الزامي رشته
علوم آامپيوتر
١١١٥١٦٣ اصول سيستمهاي ٥
آامپيوتري ٤
همزمان با
برنامه سازي
پيشرفته
الزامي رشته
علوم آامپيوتر
جمع واحد ١٤
ترم پنجم
١- *دانشجو موظف است درس اختياری/کهاد خود را تا پايان دوره تحصيلی از جدول ۵
اختيار نمايد.
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١٢١٢٤٠٠ ١ آشنايی با
دفاع مقدس
٢ اختياری
١٢٢٩١٢٧ فرهنگ و تمدن ٢
اسلام و ايران
٢ عمومی
١٢١٥٤٣١ تربيت بدنی * ١ عمومی ٣
١١١١٣٢٤ مباني ٤
ترآيبيات ٣
همزمان با
مباني علوم
رياضي
الزامي رشته
علوم آامپيوتر
١١١١٣٣٠ ٥
مباني منطق و
نظريه
مجموعه ها
٣ مباني علوم
رياضي
الزامي رشته
علوم آامپيوتر
١٥١١٠٣٣ اصول سيستمهاي ٦
عامل ٤ ساختمان داده ها
و الگوريتمها
الزامي رشته
علوم آامپيوتر
٧ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
جمع واحد ١٨
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
ترم ششم
١- *دانشجو موظف است درس اختياری/کهاد خود را تا پايان دوره تحصيلی از جدول ۵
اختيار نمايد.
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
١
١٢٣٣٠٢٧ آيين زندگی
(اخلاق
کاربردی)
٢
دانشجو از دروس
رديف ١ملزم به
اخذ فقط يک عنوان
درسی می باشد.
عمومي
١٢٣٣٠٢٩ اخلاق اسلامی
(مبانی و
مفاهيم)
١٢١١٤١٠ فلسفه اخلاق
(با تکيه بر
مباحث
تربيتی)
١١١١٣٣١ مباني نظريه ٢
محاسبه ٣ مباني علوم رياضي
الزامي
رشته علوم
آامپيوتر
١١١١٣٣٢ جبر خطي عددي ٣ مباني آناليز ٣
عددي
الزامي
رشته علوم
آامپيوتر
٤ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٥ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
جمع واحد ١٤
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
ترم هفتم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
١ تربيت بدنی عمومي * ١٢١٥٤٣٢ ورزش ١ ١
١٢٢٣١٧٤ آشنايی با ٢
قانون اساسی
جمهوری اسلامی
ايران
٢
دانشجو از
دروس رديف
٢ملزم به
اخذ فقط يک
عنوان درسی
می باشد.
عمومی
١٢٢٠٤٢٤ انقلاب اسلامی
ايران
١٢٢٠٤٧٨ انديشه سياسی
امام خمينی
٣ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٤ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٥ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٦ درس انتخابي
رشته
٣ انتخابي رشته
جمع واحد ١ ١٤
١- *دانشجو موظف است درس اختياری/کهاد خود را تا پايان دوره تحصيلی از جدول ۵
اختيار نمايد.
ترم هشتم
١- *دانشجو موظف است درس اختياری/کهاد خود را تا پايان دوره تحصيلی از جدول ۵
اختيار نمايد.
14 بدون /2/ 4834 /د مورخ 92 / * *دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
١ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٢ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٣ درس انتخابي
رشته
٣ مطابق با
جدول ٤
انتخابي رشته
٤ درس انتخابي
رشته
٣ مطابق با
جدول ٤
انتخابي رشته
١٢٣٣٠٤٤ دانش خانواده ٥
و جمعيت
٢ عمومی
١٢٢٠٦٥٧ حفظ جزءسی ٦
قرآن کريم* *
٢ فرهنگی
جمع واحد ١٤
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
ترم نهم
رديف آد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
١ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٢ اختياری/آهاد ٣ اختياری/کهاد
٣ درس انتخابي
رشته
٣ مطابق با
جدول ٤
انتخابي رشته
٤ درس انتخابي
رشته
٣ مطابق با
جدول ٤
انتخابي رشته
جمع واحد ١٢
١- *دانشجو موظف است درس اختياری/کهاد خود را تا پايان دوره تحصيلی جدول ۵
اختيار نمايد.
*دروس “تربيت بدنی ويژه ” با کد ١٢١٥٤٢٩ و درس “ورزش ويژه”با کد ١٢١٥٤٣٠ به
ترتيب بجای دروس “تربيت بدنی “و “ورزش ١”برای دانشجويانی که دارای شرايط
جسمانی ويژه(بيماران خاص و معلولان )هستند جايگزين می گردد.
دروس انتخابی رشته (انتخاب ١۵ واحد از جدول زير)
کد درس نام درس واحد
نظری
واحد
عملی
پيشنياز
١١١١٣٢۶
بهينه سازي خطي ٣
مباني
ماتريسها و
جبر خطي
١١١١۴٠١ بهينه سازي غير خطي ٣
مباني آناليز
عددي
١١١۵١۶۶
طراحي و تحليل
الگوريتم ها ٣
مباني نظريه
محاسبه،
مباني
ترآيبيات
١١١١۴١۶ نظريه محاسبه ٣
مباني نظريه
محاسبه
١۵١١٠٧٨ آامپايلر ٣
مباني نظريه
محاسبه
١۵١١٠٧٩
پايگاه داده ها ٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها
١١١٩٠٢٠ مباحثي در علوم
آامپيوتر ٣ اجازه گروه
جمع ١۵
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر (مخصوص وروديهاي ٨٩ وبعدازآن)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلی ٩٦
معاونت آموزشي و سنجش
١: دروس اختياری/کهاد – شاخه علوم کامپيوتر – جدول ۵
( انتخاب ٣٠ واحد از جدول زير)
کد درس نام درس واحد
نظری
واحد
عملی
پيشنياز
١١١١۴١۴ آناليز عددی ٣ —- مبانی
آناليز عددی
١١١۵١۶٨
زبانهاي
برنامه سازي ٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها
١١١۵١۵٩
شبيه سازي
آامپيوتري ٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها،
مباني
احتمال
١١١۵٠٩٢ شبكه هاي آامپيوتري
٣
اصول
سيستمهاي
آامپيوتري
١١١۵١۵۵ گرافيك آامپيوتري
٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها
١١١۵١۵۶
هوش مصنوعي ٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها،
مباني
احتمال
١١١۵١٧٠
اصول طراحي
نرم افزار ٣
ساختمان
داده ها و
الگوريتمها
١١١۵٠٨٧
٣ ريزپردازنده ١
اصول
سيستمهاي
آامپيوتري
١١١١٣٩٣ نرم افزار های
رياضی
٣ —- مبانی
آناليز عددی
١١١۵١٧۵ پروژه کارشناسی
علوم کامپيوتر
٣ —- با اجازه
گروه
جمع ٣٠ واحد
الزامي مشترك پايه 24
الزامي مشترك هسته 15
انتخابي 15
اختياري/كهاد 30
عمومي 22
الزامي رشته علوم كامپيوتر 30
جمع 136
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر(سنتی)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلي ٩٦
حوزه معاونت آموزش و سنجش
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213209 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212255 2 زبان خارجه 3 عمومي
3 پايه و تخصصي 1111102 رياضي عمومي 1 3
الزامي
3 پايه و تخصصي 1113098 فيزيك پايه 1 4
الزامي
4 پايه و تخصصي 1115161 اصول كامپيوتر 1 5
الزامي
جمع واحد 16
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233039 1 تفسير موضوعي نهج البلاغه 2
دانشجو از دروس رديف 1ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم
1111103 رياضي عمومي 3 2 رياضي عمومي 1 پايه و تخصصي 2
الزامي
1115162 اصول كامپيوتر 4 2 اصول كامپيوتر 1 پايه و تخصصي 3
الزامي
11111104 رياضيات گسسته 4 رياضي عمومي 1 يا همزمان پايه و تخصصي 4
الزامي
جمع واحد 13
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر(سنتی)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلي ٩٦
حوزه معاونت آموزش و سنجش
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233025 1 انديشه اسلامي 1
1113099 فيزيك پايه 3 2 فيزيك پايه 1، رياضي عمومي 2 يا همزمان پايه و تخصصي 2
الزامي
1113100 آزمايشگاه فيزيك پايه 3
الكتريسيته
1 فيزيك پايه 1 ،همزمان با فيزيك پايه 2 پايه و تخصصي
الزامي
1115163 اصول سيستمهاي كامپيوتري 4 اصول كامپيوتر 2 پايه و تخصصي 4
الزامي
1115164 ساختمان داده ها و الگوريتمها 4 اصول كامپيوتر 2، رياضيات گسسته پايه و تخصصي 5
الزامي
4 اصول كامپيوتر 1، رياضي عمومي 2 پايه و تخصصي 1111106 آناليز عددي 1 6
الزامي
جمع واحد 18
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233026 1 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
1115165 نظريه اتوماتها و زبانها 3 رياضيات گسسته، اصول سيستمهاي 2
كامپيوتري
پايه و تخصصي
الزامي
پايه و تخصصي
الزامي
5 يك درس تخصصي
گرايشي
3 تخصصي
جمع واحد 15
دانشگاه پيام نور
برنامه ٩ ترمه رشته علوم آامپيوتر(سنتی)
٩٥- کد رشته ١١١٩١٠ سال تحصيلي ٩٦
حوزه معاونت آموزش و سنجش
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي * 1215432 ورزش 1 1
1223174 آشنايي با قانون اساسي 2
جمهوري اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
1115172 اصول سيستمهاي عامل 3 ساختمان داده ها و الگوريتمها، اصول 3
سيستمهاي كامپيوتري
پايه و تخصصي
الزامي
1115173 منطق 3 رياضيات گسسته پايه و تخصصي 4
الزامي
5 يك درس تخصصي گرايشي 3 تخصصي
6 اختياري* 3 اختياري
جمع واحد 15
ترم هشتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115174 1 شبيه سازي كامپيوتري 3 ساختمان داده ها و الگوريتمها، آمار و
احتمال 2
پايه و تخصصي الزامي
1218101 اصول مديريت 3 پايه و تخصصي الزامي 2
3 يك درسي تخصصي گرايشي 3 تخصصي
4 اختياري* 3 اختياري
5 اختياري* 3 اختياري
1233044 6
دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
1220657 حفظ جزءسي قرآن كريم* * 2 فرهنگي 7
جمع واحد 17
14 بدون پرداخت شهريه و /2/ 4834 /د مورخ 92 / * *دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق