نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
جبزا یً
اجببری 1218678 سببى تخصصی 2 1
1218679 سیست ن بُی اطلاعبتی هذیزیت 2 جبزا یً 2
1218680 هذیزیت رفتبر سبسهب یً 2 جبزا یً 3
1218681 هذیزیت هبلی 2 جبزا یً 4
1218682 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً 2 جبزا یً 5
جوع اّحذ 10 جبزا یً
ت ضْیحبت هزب طْ ب رضت بُی کبرض بٌسی :
1. فار ؽالتحصیلان رضتو مذیزیت باسرگانی بو جش درص سبان تخصصی نیاسی بو
گذرانذن سایز در صً جبزانی نذارنذ.
2. فارؽ التحصیلان رضت وىای ىمنام )مذیزیت د لًتی، مذیزیت بیمو، مذیزیت
صنؼتی، حسابذاری کارآفزینی ( در ص رٌت یکو ىز یک اس در صً جبزانی را
بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نیاسی بو گذرانذن آن درص جبزانی
نذارنذ.
3. فار ؽالتحصیلان رضت وىای غیزىمنام م ظٌف بو گذرانذن 10 اًحذ ارائ وضذه اس
در صً جبزانی می باضنذ.
4. کلیو دانطج یٌان ملشم بو گذرانذن درص سبان تخصصی می باضنذ.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
۱۳۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کدرشته: 121838
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218219 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218225 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218217 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 مشترك
1225019 4 زبان تخصصی* 2 پیش نیاز
جمع واحد 8
*توجه کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218218 1 تحلیل آماري 2 مشترك
1218221 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 مشترك
1218216 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 4 بازار شناسی ومسایل بازاریابی 2 مشترك
1218223 5 حسابداري مدیریت 2 مشترك
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1221143 اقتصاد مدیریت 2 مشترك 2
1218295 3 مدیریت سرمایه گذاریها 2 تخصصی
1218296 4 بازارها ونهادهاي مالی 2 تخصصی
1218297 5 حقوق بازرگانی 2 بازارشناسی ومسایل
بازار یابی تخصصی
1218298 6 سمینار در مدیریت مالی 2 تحلیل آماري تخصصی
جمع واحد 12
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4 پایان نامه
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
۱۳۹٥- سال تحصیلي ۹٦
(90- ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218305 1 *پروژه 2 الزامی
1218306 **بررسی فضاي کسب وکار 2 الزامی 2
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218376 1 *سمینار(تحقیق وتتبع نظري) 2 بعدازگذراندن کلیه دروس
جبرانی سمینار
1218377 روش تحقیق کاربردي 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري)با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم ویا چهارم اخذ و گذرانده شود.
*اهداف آموزشی پروژه عبارتند از:
با توجه به اینکه دانشجویان این گرایش پایان نامه ندارند ، براي آشنایی آنها با حداقل هاي تحقیق و پژوهش 2 واحد عملی تعریف شده
است ، دانشجویان با روش تحقیق جمع آوري اطلاعات و تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماري آشنا می شوند.
**اهداف آموزشی فضاي کسب و کار
در این درس دانشجویان با فضاي کسب و کار و چالش هاي آن آشنا می شوند. بخصوص با قوانین تجارت و اصل 44 قانون اساسی را
کالبد شکافی می کنند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
۱۳۹٥- سال تحصیلي ۹٦
دروس جبرانی براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
1218119 1 تحقیق در عملیات 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218117 2 مبانی مدیریت اسلامی والگوهاي آن(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1214070 مدیریت مالی 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 3
1214072 4 مدیریت مالی 2(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 مدیریت
مالی 1
جمع واحد 12
1. فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی، نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
2. فارغ التحصیلان رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس
جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.
3. فارغ التحصیلان رشته هاي غیر همنام موظف به گذاراندن 12 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
۱۳۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کدرشته: 121826
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218219 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218225 2 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218217 3 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 مشترك
1225019 4 زبان تخصصی* 2 پیش نیاز
جمع واحد 8
*توجه کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218218 1 تحلیل آماري 2 مشترك
1218221 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 مشترك
1218216 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 مشترك
1218224 4 بازار شناسی ومسایل بازاریابی 2 مشترك
1218223 5 حسابداري مدیریت 2 مشترك
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218220 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 مشترك
1221143 اقتصاد مدیریت 2 مشترك 2
1218511 3 روشهاي تحقیق در رفتار سازمانی 2 تخصصی
1218512 4 نظریه وفرایند تحول سازمان 2 تخصصی
1218513 5 نظریه ها وفرایند ارتباطات سازمانی 2 تخصصی
1218514 6 سمینار در مسایل رفتاري 2 تخصصی
جمع واحد 12
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4 پایان نامه
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
۱۳۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور می باشد.)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218515 1 *سمینار(تحقیق وتتبع نظري) 2 بعدازگذراندن کلیه دروس
جبرانی سمینار
1218377 روش تحقیق کاربردي 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري)با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم ویا چهارم اخذ و گذرانده شود.
*اهداف آموزشی پروژه عبارتند از:
با توجه به اینکه دانشجویان این گرایش پایان نامه ندارند ، براي آشنایی آنها با حداقل هاي تحقیق و پژوهش 2 واحد عملی تعریف شده
است ، دانشجویان با روش تحقیق جمع آوري اطلاعات و تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماري آشنا می شوند.
**اهداف آموزشی فضاي کسب و کار
در این درس دانشجویان با فضاي کسب و کار و چالش هاي آن آشنا می شوند. بخصوص با قوانین تجارت و اصل 44 قانون اساسی را
کالبد شکافی می کنند.
دروس جبرانی براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
1218119 1 تحقیق در عملیات 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218117 2 مبانی مدیریت اسلامی والگوهاي آن(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1214070 مدیریت مالی 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 3
1214072 4 مدیریت مالی 2(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3 مدیریت
مالی 1
جمع واحد 12
1. فارغ التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی، نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
2. فارغ التحصیلان رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس
جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.
3. فارغ التحصیلان رشته هاي غیر همنام موظف به گذاراندن 12 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی گزایص
تجارت الکتز نًیکی
96- سال تحصیلی 95
کذرضتو: 121833
تزم ا لً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
2 پبی ظًزی بُی سبسهبى و هذیزیت
پیطزفت 1218668 1
1218669 تحلیل آهبری 2 پبی 2
1218670 هذیزیت استزاتژیک پیطزفت 2 پبی 3
1218671 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً پیطزفت 2 پبی 4
1218672 اخلاق و احکبم کسب وکبر 2 پبی 5
جوع واحذ 10
تزم د مً
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1218673 کبربزد تئوری تصوین گیزی 2 اصلی 1
2 اصلی
رو شض بٌسی پژو ص بُی کیفی و
آهیخت در هذیزیت
1218674 2
2 اصلی
ببساریببی و هذیزیت
ببسارپیطزفت 1218675 3
1218676 هذیزیت رفتبر هصزف ک ذٌٌ 2 اصلی 4
1218677 هذیزیت تبلیغبت و بز ذً 2 اصلی 5
جوع واحذ 10
تزم س مٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػمل
ی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
تخصصی
سیستن بُی
اطلاعبتی
هذیزیت
2
تجبرت و ببساریببی
الکتزو یًکی پیطزفت 1
2 تخصصی
طزاحی و هذیزیت کسب وکبر
الکتزو یًکی 2
تخصصی
سیستن بُی
اطلاعبتی
هذیزیت
2 لوا یًي و هسبئل حمولی تجبرت و
ببساریببی الکتزو یًکی 3
2 تخصصی هذیزیت خزد فزوضی و فزوضگب در
تجبرت الکتزو یًکی 4
5 روش تحمیك پیطزفت 2 تخصصی
جوع واحذ 10
*توج :َ اخذ درص روش تحمیك پیطزفت ب ع وٌاى یکی اس دروص جبیگشیي پبیبى بًه فمط
بزای دا طًجویبى ضیو آهوسش هحور اجببری هی ببضذ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ مذیزیت باسرگانی)گزایص
تجارت الکتز نًیکی(
کذرضتو: 121833
تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ(
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
1 پبیبى بًه 4 پبیبى بًه جوع واحذ 4
95 بؼذ اس آن ( -9 تزم چيارم )فقط مخص ظٌ ضی هٌ آم سٌ شمح رٌ رً دًی سال تحصیلی 6
پیص نیاس ن عٌ درص
اًحذ
ػملی
اًحذ
نظزی
ردیف کذدرص نام درص
سوی بٌر
بعذاسگذر
ا ذًى
کلی دروص
جبزا یً
1 سوی بٌر)تحمیك و تتبع ظًزی( 2
جوع واحذ 2
* دانطج یٌان ضی هٌ آم سٌش مح رٌ نمی ت اٌننذ ىز د درص سمینار )تحقیق تًتبغ نظزی( ر شً
تحقیق پیطزفتو را ىمشمان اخذ نمایذ.
در صً جبزانی بزای کلیو دانطج یٌان ضی هٌ پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ
پیص نیاس ن عٌ درص
اًح
د
ػمل
ی
اًحذ
نظزی
کذدرص نام درص
ردی
ف
جبزا یً
اجببری 1218678 سببى تخصصی 2 1
1218679 سیست ن بُی اطلاعبتی هذیزیت 2 جبزا یً 2
1218680 هذیزیت رفتبر سبسهب یً 2 جبزا یً 3
1218681 هذیزیت هبلی 2 جبزا یً 4
1218682 هذیزیت ه بٌبع ا سًب یً 2 جبزا یً 5
جوع واحذ 10 جبزا یً
توضیحبت هزبوط ب رضت بُی کبرض بٌسی :
1. فار ؽالتحصیلان رضتو مذیزیت باسرگانی بو جش درص سبان تخصصی نیاسی بو
گذرانذن سایز در صً جبزانی نذارنذ.
2. فارؽ التحصیلان رضت وىای ىمنام )مذیزیت د لًتی، مذیزیت بیمو، مذیزیت
صنؼتی، حسابذاری کارآفزینی ( در ص رٌت یکو ىز یک اس در صً جبزانی را
بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نیاسی بو گذرانذن آن درص جبزانی
نذارنذ.
3. فار ؽالتحصیلان رضت وىای غیزىمنام م ظٌف بو گذرانذن 10 اًحذ ارائ وضذه اس
در صً جبزانی می باضنذ.
4. کلیو دانطج یٌان ملشم بو گذرانذن درص سبان تخصصی می باضنذ.
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص ب دٌجو ماليو ػم مٌی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
کذ رضتو : 121861
تزم ا لً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حم قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218594 5
ب دٌجو در
ساسهانيای د لًتی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2 هالیو عو هٌی 2 تخصصی
3 التصاد بخص د لًتی 2 تخصصی
4
ارسضیابی عولکزد
د لًت در اجزای
پز ژًه ىای عوزانی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص ب دٌجو ماليو ػم مٌی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
تزم چيارم
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ آم سٌش مح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحمیك تتبع
نظزی 2
2 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
جمغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ مذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌان ضي هٌ ىای پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2
جبزانی
اجباری
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جمغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگان مذرک کارضناسی مزتبط)رضتو مذیزیت د لًتی، مذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، مذیزیت صنؼتی، مذیزیت ام رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذن
آن درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگان مذرک کارضناسی غيزمزتبط طبق جذ لً ف قٌ می باضذ.
*گذرانذن درص سبان تخصصی بزای کليو دانطج یٌان الشامی است.
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
121853- کد رشته : 121854
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
٭ 1218251 1 زبان تخصصی (مدیریت
اجرایی)
3 جبرانی اجباري
1218229 2
سازمانهاي پیچیده دیدگاه
استراتژیک
2 اصلی
1218230 3
تحلیل رفتار ومدیریت منابع
انسانی
2 اصلی
1218231 حسابداري مدیریت 2 اصلی 4
1218232 مدیریت مالی واقتصاد مدیریت 2 اصلی 5
جمع واحد 11
87 به – ٭ گذراندن درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي کلیه دانشجویان این رشته الزامی است واین درس از نیمسال اول 88
تعداد 3 واحد درنظر گرفته شده است.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218233 1 مدیریت تکنولوژي و نوآوري 2 اصلی
1218234 2 مدیریت طرحهاي توسعه 2 اصلی
1218235 3 مدیریت بازاریابی 2 اصلی
1218236 4 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت 1 1 اصلی
1218237 5 بازرگانی بین الملل 2 اصلی
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم سوم
گرایش استراتژیک
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218238 1 مهارتهاي عمومی مدیریت 1 1 اصلی
1218239 مسائل جاري مدیریت 2 اصلی 2
1218240 برنامه ریزي استراتژیک 2 گرایشی 3
1218241 4
مدیریت تحول وا جراي برنامه هاي
استراتژیک
2 گرایشی
1218242 5
تحلیل استراتژي هاي سازمانهاي
موفق و ناموفق
2 گرایشی
جمع واحد 10
ترم سوم گرایش بازار یابی صادرات
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218238 مهارتهاي عمومی مدیریت 1 1 اصلی 1
1218239 2 مسائل جاري مدیریت 2 اصلی
1218243 مدیریت استراتژیک بازاریابی 2 گرایشی 3
1218244 تحقیقات بازاریابی 2 گرایشی 4
1218245 ارتباطات بازار یابی 2 گرایشی 5
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 پایان نامه 4 1
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218308 پروژه 2 تخصصی 1
1218307 روش تحقیق 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
توجه : دانشجو می تواند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .
90 و بعد از آن ) ( گرایش استراتژیک ) – ترم چهارم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218366 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
90 و بعد از آن ) ( گرایش بازاریابی صادرات ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218367 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک-بازاریابی صادرات)
(براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
۱. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در جدول شماره 2 را
گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .
۲. درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره 1) ذکر شده باشد، قابل قبول است .
< < جدول شماره 1
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط با رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک-بازاریابی صادرات)
(برحسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
< < جدول شماره 2
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1237006 1 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1117141 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218251 3 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) 3
3 1214066 اصول حسابداري 1 4
جمع واحد یازده واحد 11
نکته:
– گذراندن درس جبرانی اجباري زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) براي همه دانشجویان الزامی است.
91 براساس جداول جبرانی اعلام شده در ترم هاي گذشته دروس – – در صورتی که دانشجویان تا پایان نیمسال اول 92
جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد تا سقف 11 واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس
جبرانی نمی باشند و در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد دروس جبرانی اعلام شده یعنی 11
91 اخذ – واحد باشد، ضروري است مابقی دروس جبرانی خود را از جدول دروس جبرانی اعلام شده در نیمسال دوم 92
و بگذرانند.
91 از جدول دروس جبرانی حذف شده – – در صورتی که درس جبرانی جزء دروس دانشپذیري باشد و از نیمسال دوم 92
باشد و دانشجوي دور ه فراگی ر د ر نیمسال دانشپذیري موفق ب ه گذراندن آن نشده است، بنابراین دانشجو می بایست
دروس جبرانی را اخذ و با حداقل نمره 12 بگذراند. صرفا این دانشجویان می توانند دروس جبرانی ریاضیات و کاربرد
آن در مدیریت 1و تحقیق در عملیات 1را در سیستم گلستان انتخاب نمایند و سایر دانشجویان دقت نمایند دروس مذکور
را انتخاب نکنند.
ردیف عنوان درس گذرانده شده در مقطع
کارشناسی
کد درس قابل تطبیق با دروس جبرانی در
مقطع ارشد
( 1 درس آمار را بصورت دو تا 2 واحدي ( 4واحد) 1117141 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1
3 واحدي) )
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
121853- کد رشته : 121854
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
٭ 1218251 1 زبان تخصصی (مدیریت
اجرایی)
3 جبرانی اجباري
1218229 2
سازمانهاي پیچیده دیدگاه
استراتژیک
2 اصلی
1218230 3
تحلیل رفتار ومدیریت منابع
انسانی
2 اصلی
1218231 حسابداري مدیریت 2 اصلی 4
1218232 مدیریت مالی واقتصاد مدیریت 2 اصلی 5
جمع واحد 11
87 به – ٭ گذراندن درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي کلیه دانشجویان این رشته الزامی است واین درس از نیمسال اول 88
تعداد 3 واحد درنظر گرفته شده است.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218233 1 مدیریت تکنولوژي و نوآوري 2 اصلی
1218234 2 مدیریت طرحهاي توسعه 2 اصلی
1218235 3 مدیریت بازاریابی 2 اصلی
1218236 4 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت 1 1 اصلی
1218237 5 بازرگانی بین الملل 2 اصلی
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم سوم
گرایش استراتژیک
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218238 1 مهارتهاي عمومی مدیریت 1 1 اصلی
1218239 مسائل جاري مدیریت 2 اصلی 2
1218240 برنامه ریزي استراتژیک 2 گرایشی 3
1218241 4
مدیریت تحول وا جراي برنامه هاي
استراتژیک
2 گرایشی
1218242 5
تحلیل استراتژي هاي سازمانهاي
موفق و ناموفق
2 گرایشی
جمع واحد 10
ترم سوم گرایش بازار یابی صادرات
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218238 مهارتهاي عمومی مدیریت 1 1 اصلی 1
1218239 2 مسائل جاري مدیریت 2 اصلی
1218243 مدیریت استراتژیک بازاریابی 2 گرایشی 3
1218244 تحقیقات بازاریابی 2 گرایشی 4
1218245 ارتباطات بازار یابی 2 گرایشی 5
جمع واحد 10
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 پایان نامه 4 1
جمع واحد 4
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218308 پروژه 2 تخصصی 1
1218307 روش تحقیق 2 تخصصی 2
جمع واحد 4
توجه : دانشجو می تواند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .
90 و بعد از آن ) ( گرایش استراتژیک ) – ترم چهارم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218366 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
90 و بعد از آن ) ( گرایش بازاریابی صادرات ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218367 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي گرایشھاي
استراتژیك- بازاریابي صادرات
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک-بازاریابی صادرات)
(براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
۱. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در جدول شماره 2 را
گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .
۲. درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره 1) ذکر شده باشد، قابل قبول است .
< < جدول شماره 1
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط با رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک-بازاریابی صادرات)
(برحسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
< < جدول شماره 2
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1237006 1 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1117141 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218251 3 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) 3
3 1214066 اصول حسابداري 1 4
جمع واحد یازده واحد 11
نکته:
– گذراندن درس جبرانی اجباري زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) براي همه دانشجویان الزامی است.
91 براساس جداول جبرانی اعلام شده در ترم هاي گذشته دروس – – در صورتی که دانشجویان تا پایان نیمسال اول 92
جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد تا سقف 11 واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس
جبرانی نمی باشند و در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد دروس جبرانی اعلام شده یعنی 11
91 اخذ – واحد باشد، ضروري است مابقی دروس جبرانی خود را از جدول دروس جبرانی اعلام شده در نیمسال دوم 92
و بگذرانند.
91 از جدول دروس جبرانی حذف شده – – در صورتی که درس جبرانی جزء دروس دانشپذیري باشد و از نیمسال دوم 92
باشد و دانشجوي دور ه فراگی ر د ر نیمسال دانشپذیري موفق ب ه گذراندن آن نشده است، بنابراین دانشجو می بایست
دروس جبرانی را اخذ و با حداقل نمره 12 بگذراند. صرفا این دانشجویان می توانند دروس جبرانی ریاضیات و کاربرد
آن در مدیریت 1و تحقیق در عملیات 1را در سیستم گلستان انتخاب نمایند و سایر دانشجویان دقت نمایند دروس مذکور
را انتخاب نکنند.
ردیف عنوان درس گذرانده شده در مقطع
کارشناسی
کد درس قابل تطبیق با دروس جبرانی در
مقطع ارشد
( 1 درس آمار را بصورت دو تا 2 واحدي ( 4واحد) 1117141 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1
3 واحدي) )
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي
۹۲ و بعد از آن – ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121846
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
٭ 1218251 1 زبان تخصصی (مدیریت
اجرایی)
3 جبرانی اجباري
1218229 2
سازمانهاي پیچیده دیدگاه
استراتژیک
2 اصلی
1218230 3
تحلیل رفتار ومدیریت منابع
انسانی
2 اصلی
1218231 حسابداري مدیریت 2 اصلی 4
1218232 مدیریت مالی واقتصاد مدیریت 2 اصلی 5
جمع واحد 11
٭ گذراندن درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي کلیه دانشجویان این رشته الزامی است.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218233 1 مدیریت تکنولوژي و نوآوري 2 اصلی
1218234 2 مدیریت طرحهاي توسعه 2 اصلی
1218235 3 مدیریت بازاریابی 2 اصلی
1218236 4 سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت 1 1 اصلی
1218237 5 بازرگانی بین الملل 2 اصلی
جمع واحد 10
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218238 مهارتهاي عمومی مدیریت 1 1 اصلی 1
1218239 2 مسائل جاري مدیریت 2 اصلی
1218243 مدیریت استراتژیک بازاریابی 2 گرایشی 3
1218244 تحقیقات بازاریابی 2 گرایشی 4
1218245 ارتباطات بازار یابی 2 گرایشی 5
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجراِیي
۹۲ و بعد از آن – ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 پایان نامه 4 1
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218367 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
1218373 2 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
جمع واحد 4
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با رشته مدیریت اجرایی
(براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
۱. فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در جدول شماره 2 را
گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .
۲. درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره 1) ذکر شده باشد، قابل قبول است .
< < جدول شماره 1
دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط با رشته مدیریت اجرایی
(برحسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
< < جدول شماره 2
ردیف کد درس عنوان درس واحد
نظري
1237006 1 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1117141 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 3
1218251 3 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی) 3
3 1214066 اصول حسابداري 1 4
جمع واحد یازده واحد 11
ردیف عنوان درس گذرانده شده در مقطع
کارشناسی
کد درس قابل تطبیق با دروس جبرانی در
مقطع ارشد
( 1 درس آمار را بصورت دو تا 2 واحدي ( 4واحد) 1117141 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1
3 واحدي) )
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص خط مطی گذاری ػم مٌی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
کذ رضتو: 121862
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حق قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218597 5
نظزیو ىای خط هطی
گذاری عو هٌی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2
فزاگزد خط هطی
گذاری تصوین
گیزی
2 تخصصی
3
کاربزد تحقیك در
عولیات در حل
هسائل د لًتی
2 تخصصی
4
بزرسی هسائل
هذیزیت ایزاى
2 تخصصی
جمغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص خط مطی گذاری ػم مٌی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
تزم چيارم
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ آم سٌش مح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحقیك تتبع
نظزی 2
2 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
جمغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ مذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌان ضي هٌ ىای پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2
جبزانی
اجباری
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جمغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگان مذرک کارضناسی مزتبط)رضتو مذیزیت د لًتی، مذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، مذیزیت صنؼتی، مذیزیت ام رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذن
آن درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگان مذرک کارضناسی غيزمزتبط طبق جذ لً ف قٌ می باضذ.
*گذرانذن درص سبان تخصصی بزای کليو دانطج یٌان الشامی است.
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته: 121859
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1218389 1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 مشترك
1218390 2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته* 2 مشترك
1218383 3
روش تحقیق پیشرفته در علوم
رفتاري(مدیریت منابع انسانی)
2
مشترك
1218384 4 مدیریت راهبردي 2 اختیاري***
1218385 5 کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع
انسانی** 2 اختیاري***
جمع واحد 10
*درس “مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته” براي دانشجویان فراگیر که درس مذکور را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند، معادلسازي می شود و این
دانشجویان نیازي به گذراندن درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ندارند.
**درس “کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی” براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته را گذرانده اند، معادلسازي می شود و
این دانشجویان نیازي به گذراندن درس کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی ندارند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218391 1
مدیریت منابع انسانی در بستر فناروري
اطلاعات
2 مشترك
1218392 2 مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی 2 تخصصی
1218393 3 مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و
نهج البلاغه 2 تخصصی
1218394 4 مفروضات و الگوهاي مدیریت اسلامی 2 تخصصی
جمع واحد 8
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218395 1 مدیریت عملکرد و بهره وري در منابع
انسانی 2 اختیاري***
1218396 2 نظریه پردازي در مدیریت منابع انسانی 2 مشترك
1218397 3 طراحی نظام هاي جبران خدمات با
رویکرد اسلامی 2 تخصصی
1218398 4 رهبري و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام 2 تخصصی
1218399 روش تحقیق 2 اصلی 5
جمع واحد 10
*** گذراندن کلیه دروس اختیاري معرفی شده، اجباري می باشد.
*توجه: اخذ درس روش تحقیق به عنوان یکی از دروس جایگزین پایان نامه فقط براي دانشجویان شیوه آموزش محور اجباري
می باشد.
ترم چهارم
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
95- سال تحصیلی 96
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد پیش نیاز نوع درس
∗ 1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد 6
ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218400 1 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه سمینار
1218401 مبانی حکومت اسلامی و ولایت فقیه 2 اختیاري 3
جمع واحد 4
* دانشجو نمی تواند هر دو درس سمینار (تحقیق وتتبع نظري) و روش تحقیق را همزمان اخذ نماید.
.
دروس جبرانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
ردیف کد درس عنوان درس واحد
1218386 1 مبانی سازمان و مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1218387 2 مدیریت منابع انسانی(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
1218388 3 تحلیل هاي آماري(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 2
جمع واحد 6
* دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت
امور بانکی) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن
درس جبرانی ندارند .
* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/٢٠ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ٠٩:۴۴
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٣٩ -مديريت ورزشي-مديريت رسانه ھاي ورزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر
كد
شرح
پيوست شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
— – ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بھروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور —
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور —
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانھاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانھاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي ٧۵٧ فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور —
١٢١۵١٩٨ ٣٩۵١ ۶ سمينار(تحقيق وتتبع نظري)
(آموزش محور)
— – ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ٧ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، ١٩٩٢ فصل ھاي ۶
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٢٠٣ ٣٩۵١ ٨ آيين نگارش زبان فارسي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴١ كتاب آيين نگارش با تاکيد بر مھارت نوشتن حميد قاسمي و ھمکاران ٢٠١۴ ١٣٩٣ حتمي ٧٩١ فصل ھاي ١
٧ و ٩ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٢٠۴ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھاومباني ارتباط جمعي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٠۵۶ آزمايشي نظريه ھا و مباني ارتباط جمعي قاسمي و ھمکاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور ٧٩٢ فصل ھاي ١
١٢١۵٢٠۵ ٣٩۵١ ١٠ مديريت روابط عمومي وبين الملل
درورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٧٩٣ كتاب روابط عمومي ورزشي جي كلايتون استولد حميد قاسمي و
ھمكاران
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ علم و حركت ٧٧٩ فصل ھاي ١
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ، ١٢١۵٢٠۶ ٣٩۵١ ١١ خبرنگاري وروزنامه نگاري ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٠۵٨ آزمايشي خبرنگاري و روزنامه نگاري ورزشي قاسمي و ھمكاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور ٢٣٧٨ فصل ھاي ١
١٢١۵٢٠٧ ٣٩۵١ ١٢ ارتباط شناسي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۴٩٨ جزوه ارتباط شناسي قاسمي و ھمکاران ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور —
١٢١۵٢٠٨ ٣٩۵١ ١٣ روش تحقيق درمديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧ و ، ١۶ ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، ٢۴٠٨ فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٢٠٩ ٣٩۵١ ١۴ مديريت بازاريابي ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٨۶٧ آزمايشي مديريت بازاريابي ورزشي فراھاني و قرباني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور —
١٢١۵٢١٠ ٣٩۵١ ١۵ حقوق ورزشي وحقوق رسانه ١۶ ٠ ٢ تستي ٧٧١٠ كتاب حقوق حرفه اي روز نامه نگاري ١ كاظم ، رويا معتمد نژاد ٢٠٠٨ ١٣٨٧ دفتر مطالعات و
توسعه رسانه
٩٩٣ فصل ھاي ٢ و ٣ مطالعه شود.
١٢١۵٢١٠ ٣٩۵١ حقوق ورزشي وحقوق رسانه تستي ٧٧١١ كتاب حقوق ورزشي فراھاني، ھمكاران ٢٠١٢ ١٣٩١ حتمي با
ھمكاري
پژوھشگاه
تربيت بدني و
علوم ورزشي
١٩٣٣ فصل ھاي ۶ و ٨ مطالعه شود.
١٢١۵٢١١ ٣٩۵١ ١۶ جامعه شناسي رسانه و تبليغات
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨۶٧۶ جزوه جامعه شناسي روزنامه نگاري قاسمي وھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور —
١٢١۵٢١٢ ٣٩۵١ ١٧ سمينار در مديريت رسانه ھاي
ورزشي
— – ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٢١٣ ٣٩۵١ ١٨ نظريه ھاي سازمان ومديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريھاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
۶٠٨ فصل ١٠ حذف شود.
١٢١۵٢١۴ ٣٩۵١ ١٩ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري درورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد ١۶۵۴ فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٢١۵ ٣٩۵١ ٢٠ مديريت رفتار سازماني(آموزش
محور)
١١ و ١٢ مطالعه شود ، ٨ ، ٧ ، ۶ ،۵ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٠٧٩ كتاب رويكرد راھبردي به رفتار سازماني عليدوست و ھمكاران ٢٠٠٣ ١٣٩٢ حتمي ٢٣٩٧ فصل ھاي ١
١٢١۵٢١۶ ٣٩۵١ ٢١ مديريت رسانه و تبليغات بازرگاني
درورزش(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۶٩ كتاب پيوند ورزش و رسانه اسدي ، كشاورز ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي —
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٢١٧ ٣٩۵١ ٢٢ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور ٢۴٣۴ يونيت ھاي ١
در تربيت بدني و علوم spss ١٢١۵٢١٨ ٣٩۵١ ٢٣ كابرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵٨۴٠ كتاب كاربرد
ورزشي
عبدالحميد دانشجو و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٨٩ كاشفان —
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور —
کليه صفحات ( ١صفحه ) آماده گرديد. حال مي توانيد گزارش را چاپ نمائيد Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/١٠/٠٩
دانطگاه پيام ن رٌ
بزناهو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو هذیزیت د لًتی
گزایص هذیزیت تح لٌ
95 آسه ىٌ سزاسزی بجشء فزاگيز ن بٌت – رً دًی نيوسال ا لً 96
ضانشدىن
95- سال تحصيلی 96
هؼا نًت آه سٌضی تحصيلات تکويلی
کذ رضتو : 121851
تزم ا لً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حق قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جوغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218601 5
هذیزیت تح لٌ بيب دٌ ساسهانی در
بخص د لًتی
2 تخصصی
جوغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
3
باسهينذسی تطکیلات
د لًتی
2 تخصصی
4
کارگاه هذیزیت
تح لٌ در
ساسهانيای د لًتی
2 تخصصی
جوغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزناهو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو هذیزیت د لًتی
گزایص هذیزیت تح لٌ
95 آسه ىٌ سزاسزی بجشء فزاگيز ن بٌت – رً دًی نيوسال ا لً 96
ضانشدىن
95- سال تحصيلی 96
هؼا نًت آه سٌضی تحصيلات تکويلی
تزم چيارم
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) هخص ظٌ دانطج یٌاى ضي هٌ آه سٌش هح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحقیك تتبع
نظزی 2
2 عذالت اجتواعی حکوزانی
2 تخصصی
جوغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ هذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌاى ضي هٌ ىای پژ ىًص هح رٌ آه سٌش هح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػولي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2 جبزانی
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جوغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگاى هذرک کارضناسی هزتبط)رضتو هذیزیت د لًتی، هذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، هذیزیت صنؼتی، هذیزیت اه رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذى
آى درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگاى هذرک کارضناسی غيزهزتبط طبق جذ لً ف قٌ هی باضذ.
*گذرانذى درص سباى تخصصی بزای کليو دانطج یٌاى الشاهی است.
95 بزای دانطج یٌاى سزاسزی بو جشء – ت جٌو: اس نيوسال ا لً سال تحصيلی 96
دانطج یٌاى فزاگيز ن بٌت ضانشدىن رضتو هذیزیت د لًتی گزایص هذیزیت تح لٌ
باسنگزی ضذه است. کاربزاى سيستن گلستاى دقت نواینذ تزم رً دً 3111
هخص ظٌ دانطج یٌاى فزاگيز ن بٌت ضانشدىن تزم رً دً 3951 هخص ظٌ
دانطج یٌاى سزاسزی هی باضذ.
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص طزاحی ساسمانيای د لًتی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
کذ رضتو: 121860
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حق قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218609 5
ساسهانذىی طزاحی ساسهاى
2 تخصصی
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2
باسهينذسی تطکیلات
د لًتی
2 تخصصی
3 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
4
کارگاه طزاحی
ساختار ساسهانيای
د لًتی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص طزاحی ساسمانيای د لًتی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
تزم چيارم
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ آم سٌش مح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحقیك تتبع
نظزی 2
2 راىبزدىای هذیزیت
هنابع انسانی تخصصی
جمغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ مذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌان ضي هٌ ىای پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2
جبزانی
اجباری
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جمغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگان مذرک کارضناسی مزتبط)رضتو مذیزیت د لًتی، مذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، مذیزیت صنؼتی، مذیزیت ام رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذن
آن درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگان مذرک کارضناسی غيزمزتبط طبق جذ لً ف قٌ می باضذ.
*گذرانذن درص سبان تخصصی بزای کليو دانطج یٌان الشامی است.
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص ت سٌؼو منابغ انسانی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
کذ رضتو : 121837
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218574 1
نظزی وىای ساسهاى هذیزیت پیطزفتو
2 پایو
1218575 2
حق قٌ اساسی
ساسهانيای د لًتی
2 اصلی
1218576 3
ر شً ضناسی پژ ىًص
ىای کیفی آهیختو
در هذیزیت
2 اصلی
1218577 4
هذیزیت هنابع
انسانی پیطزفتو
2 پایو
1218578 5
هذیزیت رفتار
ساسهانی پیطزفتو
2 پایو
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم د مً
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1218579 تحلیل آهاری 2 پایو 1
1218580 2
هذیزیت استزاتژیک
پیطزفتو
2 پایو
1218581 3
نظزیو ىای هذیزیت
د لًتی
2 اصلی
1218582 4
اداره اه رٌ عو هٌی
در اسلام
2 اصلی
1218605 5
بزناهو ریشی
هنابع انسانی در
بخص د لًتی
2 تخصصی
جمغ اًحذ 10 اًحذ
تزم س مٌ
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1
ارسضیابی عولکزد
د لًت ساسهانيای
د لًتی
2 اصلی
2
راىبزدىای هذیزیت
هنابع انسانی
2 تخصصی
3
هيارت آه سٌی،
آه سٌش ت سٌعو
هنابع انسانی
2 تخصصی
4
هذیزیت حق قٌ دستوشد
2 تخصصی
جمغ اًحذ 8 اًحذ
دانطگاه پيام ن رٌ
بزنامو ارائو در صً کارضناسی ارضذ رضتو مذیزیت د لًتی
گزایص ت سٌؼو منابغ انسانی
95- سال تحصيلی 96
مؼا نًت آم سٌضی تحصيلات تکميلی
تزم چيارم
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص نياس ن عٌ درص
1 پایاى ناهو 4
تزم چيارم ) مخص ظٌ دانطج یٌان ضي هٌ آم سٌش مح رٌ (
ردیف كذ درص نام درص اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي پيص نياس ن عٌ درص
1 سوینار تحقیك تتبع
نظزی 2
2 حک هٌت الکتز نًیک 2 تخصصی
جمغ اًحذ 4
در صً جبزانی کارضناسی ارضذ مذیزیت د لًتی)کليو گزایطيا(
)بزای کليو دانطج یٌان ضي هٌ ىای پژ ىًص مح رٌ آم سٌش مح رٌ(
ردیف كذ درص نام درص
اًحذ
نظزي
اًحذ
ػملي
پيص
نياس
ن عٌ درص
1218382 1
سباى تخصصی)کلیو دانطج یٌاى
هلشم بو گذرانذى درص سباى
تخصصی هی باضنذ(
2
جبزانی
اجباری
1218585 2
هبانی ساسهاى هذیزیت)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218586 3
هذیزیت رفتار ساسهانی)در
ص رٌت نگذرانذى در د رًه
کارضناسی(
2
جبزانی
1218587 4
هذیزیت هنابع انسانی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218588 5
هبانی هذیزیت د لًتی)در ص رٌت
نگذرانذى در د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
1218589 6
تصوی نگیزی خط هطی گذاری
عو هٌی)در ص رٌت نگذرانذى در
د رًه کارضناسی(
2
جبزانی
جمغ اًحذ 12 اًحذ
*دارنذگان مذرک کارضناسی مزتبط)رضتو مذیزیت د لًتی، مذیزیت باسرگانی، حسابذاری،
اقتصاد باسرگانی، مذیزیت صنؼتی، مذیزیت ام رٌ بانکی( در ص رٌتی کو ىز یک اس در صً
جبزانی را در د رًه کارضناسی بو ضزح جذ لً ف قٌ گذرانذه باضنذ، نياسی بو گذرانذن
آن درص جبزانی نذارنذ.
*در صً جبزانی دارنذگان مذرک کارضناسی غيزمزتبط طبق جذ لً ف قٌ می باضذ.
*گذرانذن درص سبان تخصصی بزای کليو دانطج یٌان الشامی است.
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/١٧ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:١١
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٣ -مديريت ورزشي-مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بهروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانهاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانهاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ۶ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، فصل ھاي ۶
١٢١۵٢٩۴ ٣٩۵١ ٧ روش تحقيق در مديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧، ١۶ و ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٣١٠ ٣٩۵١ ٨ مديريت طراحي و نگهداري اماكن
و تجهيزات ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٧۶ آزمايشي مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور
١١ و ١٢ مطالعه شود ، ٨ ، ٧ ، ۶ ،۵ ، ١٢١۵٣١١ ٣٩۵١ ٩ مديريت رفتارسازماني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٠٧٩ كتاب رويكرد راھبردي به رفتار سازماني عليدوست و ھمكاران ٢٠٠٣ ١٣٩٢ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٣٣٠ ٣٩۵١ ١٠ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٣٣١ ٣٩۵١ ١١ مديريت روابط عمومي و بين
المللي در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۵٧٩٣ كتاب روابط عمومي ورزشي جي كلايتون استولد حميد قاسمي و
ھمكاران
١٠ و ١٢ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ علم و حركت فصل ھاي ١
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٢ ٣٩۵١ ١٢ مديريت ايمني در اماكن ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٧۶٩ كتاب مديريت ايمني در استاديوم ھاي ورزشي محمدحسين رضوي ٢٠٠٨ ١٣٨٧ دانشگاه شمال فصل ھاي ١
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٣ ٣٩۵١ ١٣ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور يونيت ھاي ١
١٢١۵٣٣۴ ٣٩۵١ ١۴ مديريت توسعه،تجهيز و نگهداري
اردوگاھها و اماكن ورزشي-
تفريحي
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٧۶٧ كتاب مديريت اماكن و امكانات ورزشي اسدي دستجردي ٢٠١٠ ١٣٨٩ دانشگاه شمال فصل ھاي ٢
١٢١۵٣٣۵ ٣٩۵١ ١۵ نظريه ھاي سازمان و مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريهاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
فصل ١٠ حذف شود.
در تربيت بدني عبدالحميد دانشجو، رضا نوبخت، spss ١٢١۵٣۵۴ ٣٩۵١ ١۶ كاربرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣٣ كتاب
محمد ثالثي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ حتمي
١٢١۵٣٨١ ٣٩۵١ ١٧ آشنايي با مجموعه ھا و
استاديوم ھاي بزرگ ملي و بين
المللي (آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨٣ ٣٩۵١ ١٨ سمينار در مديريت اماكن و
تاسيسات ورزشي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨۴ ٣٩۵١ ١٩ مديريت امنيت در اماكن ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٩۵ كتاب مديريت ايمني و امنيت اماکن و
رويدادھاي ورزشي
جلالي فراھاني ٢٠١٣ ١٣٩٢ دانشگاه تهران
١٢١۵٣٨۵ ٣٩۵١ ٢٠ آشنايي با استانداردھاي وسايل و
تجهيزات رشته ھاي ورزشي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨۶ ٣٩۵١ ٢١ مديريت نظارت و ارزيابي اماكن و
تاسيسات ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٠١ كتاب نظارت و ارزيابي در تربيت بدني و ورزش مهرعلي ھمتي نژاد،رحيم
رمضاني نژاد
٢٠٠٨ ١٣٨٧ بامداد كتاب
– ١٢١۵٣٨٧ ٣٩۵١ ٢٢ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨٨ ٣٩۵١ ٢٣ برنامه ريزي تاسيسات و اماكن و
تجهيزات ورزشي (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٢٩ كتاب مديريت طراحي و نگهداري اماکن و
تجهيزات
سجادي ٢٠١٠ ١٣٨٩ آواي ظهور
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
کلیه صفحات ( ١صفحه ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page ١ of ١
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/٠٧/٠٩
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/١٧ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:٠٩
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٢ -مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بهروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانهاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانهاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ۶ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، فصل ھاي ۶
١٢١۵٢٩۴ ٣٩۵١ ٧ روش تحقيق در مديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧، ١۶ و ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٣٠٨ ٣٩۵١ ٨ مديريت روابط عمومي و بين
المللي در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۶٩ كتاب پيوند ورزش و رسانه اسدي ، كشاورز ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
١٢١۵٣٠٩ ٣٩۵١ ٩ اصول و مباني بازاريابي ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٣٨ كتاب اصول و مباني مديريت در بازاريابي
ورزشي
عبدالمهدي نصيرزاده و ياشار
دسکره
٢٠١۴ ١٣٩٣ پلک
١٢١۵٣٣٠ ٣٩۵١ ١٠ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٣ ٣٩۵١ ١١ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور يونيت ھاي ١
١٢١۵٣٣۵ ٣٩۵١ ١٢ نظريه ھاي سازمان و مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريهاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
فصل ١٠ حذف شود.
١٢١۵٣٣۶ ٣٩۵١ ١٣ مديريت بازاريابي جهاني ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٣٧ كتاب جهانگردي در چشم انداز جامع ادواردو فايوسولا، چاک گي سيدمحمد اعرابي ،
علي پارساييان
٢٠١١ ١٣٩٠ دفتر
پژوھشهاي
فرھنگي
١٠ و ١١ مطالعه شود. ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ، فصل ھاي ٣
١٢١۵٣٣٧ ٣٩۵١ ١۴ برنامه ريزي استراتژيك در
بازاريابي ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧١٨٧ آزمايشي برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با
رويكرد تدوين استراتژي
اميني- فروزنده- صمد خباز باويل ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
– ١٢١۵٣٣٨ ٣٩۵١ ١۵ كارورزي در بازاريابي ورزشي ٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
در تربيت بدني عبدالحميد دانشجو، رضا نوبخت، spss ١٢١۵٣۵۴ ٣٩۵١ ١۶ كاربرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣٣ كتاب
محمد ثالثي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ حتمي
– ١٢١۵٣٩۶ ٣٩۵١ ١٧ سمينار در بازاريابي ورزشي ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٩٧ ٣٩۵١ ١٨ مديريت نشان (برند) و بليط
فروشي در سازمان ھاي ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣۴ كتاب گزارش برند وزارت بازرگاني، سازمان توسعه
تجارت ايران
٢٠٠٨ ١٣٨٧ دفتر امور
بنگاھها
١٢١۵٣٩٨ ٣٩۵١ ١٩ نقش حمايت كنندگان و شركا در
بازاريابي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٩٩ ٣٩۵١ ٢٠ مديريت بازاريابي در سازمان ھاي
ورزشي المپيك
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٨۶٧ آزمايشي مديريت بازاريابي ورزشي فراھاني و قرباني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور
– ١٢١۵۴٠٠ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴٠١ ٣٩۵١ ٢٢ مديريت رفتارسازماني (آموزش
محور)
١١ و ١٢ مطالعه شود ، ٨ ، ٧ ، ۶ ،۵ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٠٧٩ كتاب رويكرد راھبردي به رفتار سازماني عليدوست و ھمكاران ٢٠٠٣ ١٣٩٢ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵۴٠٢ ٣٩۵١ ٢٣ اصول،مباني و فلسفه تربيت
بدني (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣۶ كتاب اصول و فلسفه تربيت بدني مظفري و ھمکاران ٢٠٠۶ ١٣٨۵ بامداد کتاب
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
کلیه صفحات ( ١صفحه ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page ١ of ١
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/٠٧/٠٩
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/١٧ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:١٢
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢۴ -مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بهروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانهاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانهاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ۶ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، فصل ھاي ۶
١٢١۵٢٩۴ ٣٩۵١ ٧ روش تحقيق در مديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧، ١۶ و ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٢٩۶ ٣٩۵١ ٨ اوقات فراغت و محيط زيست ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣٢ كتاب مديريت رويدادھاي ورزشي-تفريحي و
جهانگردي
چرلي مارلن، لري جي. آدامز فراھاني و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
حتمي
١٢١۵٢٩٧ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھاي سازمان و مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريهاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
فصل ١٠ حذف شود.
١٢١۵٣٣٠ ٣٩۵١ ١٠ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٣ ٣٩۵١ ١١ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور يونيت ھاي ١
١٢١۵٣٣٩ ٣٩۵١ ١٢ نظريه ھا و مباني اوقات فراغت ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٣١ كتاب اوقات فراغت پورسلطاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٨٩ بامداد كتاب
١٢١۵٣۴٠ ٣٩۵١ ١٣ مديريت پارك ھا و اماكن تفريحي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٧۶ آزمايشي مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور
١٢١۵٣۴١ ٣٩۵١ ١۴ مديريت منابع انساني در اوقات
فراغت
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٧٩٣ كتاب مديريت امور كاركنان و منابع انساني شيمون دال. دولان، رندال اس.
شولر
محمد صائبي، محمد
علي طوسي
٢٠٠۵ ١٣٨۴ موسسه عالي
آموزش و
پژوھش
مديريت و
برنامه ريزي
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،۵ ،۴ ، فصل ھاي ٣
١٢١۵٣۴٢ ٣٩۵١ ١۵ مديريت بازاريابي در اوقات فراغت
و ورزش ھاي تفريحي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٨۶٧ آزمايشي مديريت بازاريابي ورزشي فراھاني و قرباني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور
در تربيت بدني عبدالحميد دانشجو، رضا نوبخت، spss ١٢١۵٣۵۴ ٣٩۵١ ١۶ كاربرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣٣ كتاب
محمد ثالثي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ حتمي
١٢١۵٣٨٩ ٣٩۵١ ١٧ گردشگري ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٢۵٣ كتاب جهانگردي ورزشي نوشين اصفهاني ٢٠١٠ ١٣٨٩ دانشگاه الزھرا
١٢١۵٣٩٠ ٣٩۵١ ١٨ جامعه شناسي اوقات فراغت ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣٠ كتاب مباني چامعه شناسي در ورزش نادريان جهرمي ٢٠٠٨ ١٣٨٧ بامداد کتاب
١٢١۵٣٩١ ٣٩۵١ ١٩ مديريت اردوھا و رويدادھاي
ھمگاني و تفريحي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣١ كتاب مديريت رويدادھا و اردوھاي ورزشي جلالي فراھاني و ھمکاران ٢٠١١ ١٣٩٠ دانشگاه تهران
١٢١۵٣٩٢ ٣٩۵١ ٢٠ مديريت اوقات فراغت و ورزش
ھاي تفريحي
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣٠٣ آزمايشي راھهاي غني سازي اوقات فراغت سرمدي ، عبدالعباس محمدي ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
– ١٢١۵٣٩٣ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٩۴ ٣٩۵١ ٢٢ مديريت مالي و اداري در ورزش
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٢٧ كتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه و پيوست
اضافات بودجه اي سال ١٣٨١
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ، اسفنديار فرج وند ٢٠٠۵ ١٣٨۴ گلباد فصل ھاي ٢
١٢١۵٣٩۴ ٣٩۵١ مديريت مالي و اداري در ورزش
(آموزش محور)
٨ و ٩ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ، تستي ٨٨١۴ كتاب مديريت منابع انساني اسفند يار سعادت ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ٣
١٢١۵٣٩۵ ٣٩۵١ ٢٣ مديريت اماكن تفريحي و فراغتي
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣٣ كتاب کمپينگ اقامت در طبيعت کشگر و ھمکاران ٢٠٠٩ ١٣٨٨ اميد انقلاب
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
کلیه صفحات ( ١صفحه ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page ١ of ١
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/٠٧/٠٩
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/١٧ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:١۴
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢۵ -مديريت ورزشي-مديريت راھبردي در سازمانهاي ورزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بهروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانهاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانهاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ۶ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، فصل ھاي ۶
١٢١۵٢٩٢ ٣٩۵١ ٧ مديريت بازاريابي در ورزش ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٨۶٧ آزمايشي مديريت بازاريابي ورزشي فراھاني و قرباني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور
١٢١۵٢٩٣ ٣٩۵١ ٨ مديريت مالي و اداري در ورزش ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٢٧ كتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه و پيوست
اضافات بودجه اي سال ١٣٨١
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ، اسفنديار فرج وند ٢٠٠۵ ١٣٨۴ گلباد فصل ھاي ٢
٨ و ٩ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ، ١٢١۵٢٩٣ ٣٩۵١ مديريت مالي و اداري در ورزش تستي ٨٨١۴ كتاب مديريت منابع انساني اسفند يار سعادت ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ٣
١٢١۵٢٩۴ ٣٩۵١ ٩ روش تحقيق در مديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧، ١۶ و ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١١ و ١٢ مطالعه شود ، ٨ ، ٧ ، ۶ ،۵ ، ١٢١۵٣١١ ٣٩۵١ ١٠ مديريت رفتارسازماني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٠٧٩ كتاب رويكرد راھبردي به رفتار سازماني عليدوست و ھمكاران ٢٠٠٣ ١٣٩٢ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٣٣٠ ٣٩۵١ ١١ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٣ ٣٩۵١ ١٢ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور يونيت ھاي ١
١٢١۵٣٣۵ ٣٩۵١ ١٣ نظريه ھاي سازمان و مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريهاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
فصل ١٠ حذف شود.
١٢١۵٣۴٣ ٣٩۵١ ١۴ يادگيري سازماني و مديريت
دانش در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٠٢ كتاب مديريت دانش، فرايند خلق، تسهيم و
كاربرد سرمايه فكري در كسب و كارھا
بهروز قليچلي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵٣۴۴ ٣٩۵١ ١۵ مديريت عملكرد در سازمان ھاي
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٨ كتاب مديريت عملكرد ( فرد ، تيم و سازمان ) مايكل آرمسترانگ بهروز قليچ لي ،
داريوش غلام زاده
٢٠١۴ ١٣٩٣ اشراقي
١٢١۵٣۴۵ ٣٩۵١ ١۶ برنامه ريزي استراتژيك ١۶ ٠ ٢ تستي ٧١٨٧ آزمايشي برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با
رويكرد تدوين استراتژي
اميني- فروزنده- صمد خباز باويل ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
در تربيت بدني عبدالحميد دانشجو، رضا نوبخت، spss ١٢١۵٣۵۴ ٣٩۵١ ١٧ كاربرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣٣ كتاب
محمد ثالثي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ حتمي
١٢١۵۴٠٣ ٣٩۵١ ١٨ سمينار در مديريت استراتژيك
ورزش
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴٠۴ ٣٩۵١ ١٩ نظارت و ارزشيابي در سازمان
ھاي ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٠١ كتاب نظارت و ارزيابي در تربيت بدني و ورزش مهرعلي ھمتي نژاد،رحيم
رمضاني نژاد
٢٠٠٨ ١٣٨٧ بامداد كتاب
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵۴٠۵ ٣٩۵١ ٢٠ كاربرد مديريت كيفيت در ورزش ١۶ ٠ ٢ تستي ۵۴۴٧ آزمايشي مديريت كيفيت و بهرهوري پرويزفتاحي ٢٠١١ ١٣٩٠ پيام نور فصل ھاي ١
– ١٢١۵۴٠۶ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴٠٧ ٣٩۵١ ٢٢ مديريت منابع انساني در ورزش
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٧٧٩٣ كتاب مديريت امور كاركنان و منابع انساني شيمون دال. دولان، رندال اس.
شولر
محمد صائبي، محمد
علي طوسي
٢٠٠۵ ١٣٨۴ موسسه عالي
آموزش و
پژوھش
مديريت و
برنامه ريزي
٩ و ١٠ مطالعه شود. ،٨ ،۵ ،۴ ، فصل ھاي ٣
١٢١۵۴٠٨ ٣٩۵١ ٢٣ مديريت روابط عمومي و بين
المللي در ورزش (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۶٩ كتاب پيوند ورزش و رسانه اسدي ، كشاورز ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
کلیه صفحات ( ١صفحه ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page ١ of ١
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/٠٧/٠٩
دانشگاه پيام نور
١٣٩۵/٠۶/١٧ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١۵:١۶
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢۶ -مديريت ورزشي-مديريت رويدادھاي ورزشي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربيت بدني
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بهروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١۵٠١٠ ٣٩۵١ ٣ دووميداني ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵۵٣٢ آزمايشي آموزش دو و ميداني ١ محمد علي قره ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢۵ ٣٩۵١ ۴ مديريت سازمانهاي ورزشي ١٢ ٠ ٢ تستي ١٠٣۶٩ كتاب مديريت سازمانهاي ورزشي کشاورز و ھمکاران ٢٠١۶ ١٣٩۵ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٠۵٣ ٣٩۵١ ۵ مديريت تاسيسات ورزشي ٨ ٠ ٢ تستي ١٠٠٨٩ آزمايشي آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات
ورزشي
محمد علي قره ٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
١٢١۵٢٠٢ ٣٩۵١ ۶ اصول و مباني مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩۴۶ كتاب مديريت سازمان ھاي ورزشي كشاورز و ھمكاران ٢٠١٣ ١٣٩٢ انجمن علمي
تربيت بدني و
انديشه ھاي
حقوقي
١١ و ١٢ مطالعه شود. ،١٠ ،٩ ،٧ ، فصل ھاي ۶
١٢١۵٢٩۴ ٣٩۵١ ٧ روش تحقيق در مديريت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربيت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربيت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٧، ١۶ و ، ١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ، فصل ھاي ٨
١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٣٠۶ ٣٩۵١ ٨ مديريت راھبردي رويدادھاي بزرگ
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۵٣ كتاب مديريت راھبردي رويدادھاي بزرگ
ورزشي
حسين ذکايي ،کشاورز ٢٠١۴ ١٣٩٣ حتمي
١٢١۵٣٠٧ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھاي سازمان و مديريت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٩۴ آزمايشي تئوريهاي سازمان و مديريت با تاكيد بر
مديريت ورزشي
حميد قاسمي، ابوالفضل فراھاني ٢٠١۴ ١٣٩٣ دانشگاه پيام
نور
فصل ١٠ حذف شود.
١١ و ١٢ مطالعه شود ، ٨ ، ٧ ، ۶ ،۵ ، ١٢١۵٣١١ ٣٩۵١ ١٠ مديريت رفتارسازماني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٠٧٩ كتاب رويكرد راھبردي به رفتار سازماني عليدوست و ھمكاران ٢٠٠٣ ١٣٩٢ حتمي فصل ھاي ١
١٢١۵٣٣٠ ٣٩۵١ ١١ تحليل آماري و كاربرد نرم
افزارھاي آماري در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربيتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٣٣٣ ٣٩۵١ ١٢ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٧٣ آزمايشي زبان تخصصي(مديريت ورزشي) حميد قاسمي ٢٠١۴ ١٣٩٣ پيام نور يونيت ھاي ١
١٢١۵٣۴۶ ٣٩۵١ ١٣ مديريت مالي و اداري در ورزش ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٢٧ كتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه و پيوست
اضافات بودجه اي سال ١٣٨١
۵ و ۶ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ، اسفنديار فرج وند ٢٠٠۵ ١٣٨۴ گلباد فصل ھاي ٢
٨ و ٩ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ، ١٢١۵٣۴۶ ٣٩۵١ مديريت مالي و اداري در ورزش تستي ٨٨١۴ كتاب مديريت منابع انساني اسفند يار سعادت ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ٣
١٢١۵٣۴٧ ٣٩۵١ ١۴ مديريت نظارت و ارزيابي
رويدادھاي ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٠١ كتاب نظارت و ارزيابي در تربيت بدني و ورزش مهرعلي ھمتي نژاد،رحيم
رمضاني نژاد
٢٠٠٨ ١٣٨٧ بامداد كتاب
١٢١۵٣۴٨ ٣٩۵١ ١۵ مديريت امنيت و ايمني در
مسابقات ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٩۵ كتاب مديريت ايمني و امنيت اماکن و
رويدادھاي ورزشي
جلالي فراھاني ٢٠١٣ ١٣٩٢ دانشگاه تهران
١٢١۵٣۴٩ ٣٩۵١ ١۶ مديريت روابط عمومي و بين
المللي در ورزش
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۶۶٩ كتاب پيوند ورزش و رسانه اسدي ، كشاورز ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
در تربيت بدني عبدالحميد دانشجو، رضا نوبخت، spss ١٢١۵٣۵۴ ٣٩۵١ ١٧ كاربرد رايانه در ورزش ١۶ ٨ ١ ١ تستي ٨١٣٣ كتاب
محمد ثالثي
٢٠٠٩ ١٣٨٨ حتمي
١٢١۵٣٧٧ ٣٩۵١ ١٨ سمينار در مديريت رويدادھاي
ورزشي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٧٨ ٣٩۵١ ١٩ آشنايي با سازمان ھاي بين
المللي در ورزش
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٧٩ ٣٩۵١ ٢٠ مديريت بازاريابي در رويدادھاي
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٨۶٧ آزمايشي مديريت بازاريابي ورزشي فراھاني و قرباني ٢٠١۵ ١٣٩۴ پيام نور
– ١٢١۵٣٨٠ ٣٩۵١ ٢١ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨١ ٣٩۵١ ٢٢ آشنايي با مجموعه ھا و
استاديوم ھاي بزرگ ملي و بين
المللي (آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٣٨٢ ٣٩۵١ ٢٣ مديريت منابع انساني (داوطلبان)
( آموزش محور )
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨٣٧ كتاب مديريت منابع انساني(کار با داوطلبان در
ورزش)
سجادي و ھمکاران ٢٠١١ ١٣٩٠ حتمي
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
کلیه صفحات ( ١صفحه ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page ١ of ١
https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm ٢٠١۶/٠٧/٠٩
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 171213
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1712142 1 آشنايي با كامپيوتر و اينترنت 1 1 جبراني
1712139 2 مديريت عمومي 2 جبراني
1712128 3 مديريت اسلامي 2 اختصاصي
1712140 4 ارتباط جمعي 2 جبراني
1712125 زبان تخصصي 2 اختصاصي ** 5
1712144 كاربرد آمار در علوم اجتماعي 2 جبراني 6
1712135 حقوق بين المللي ارتباط جمعي 3 اختصاصي 7
جمع واحد 15
توجه :
91 و قبل از آن مي بايست كليه دروس مشخص شده را در جدول مربوط به تعداد 32 واحد بدون – **-دانشجويان ورودي 90
احتساب دروس جبراني و زبان تخصصي در تعداد واحد ها و در معدل بگذرانند.
93 و پس از آن ميبايست كليه دروس مشخص شده را در جدول برنامه مربوط به تعداد 34 واحد – **-دانشجويان ورودي 92
را با احتساب زبان نخصصي در تعداد واحد و معدل و بدون احتساب دروس جبراني در تعداد واحد ها و در معدل بگذرانند.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1712127 1 مديريت ارتباط و رفتار سازماني 3
مديريت
عمومي و
ارتباط
جمعي
اختصاصي
1712126 2 روشهاي تحقيق و ارزشيابي 2
كاربرد امار
در علوم
اجتماعي
اختصاصي
1712131 3 مديريت رسانه 2 1 اختصاصي
1712141 4
آشنايي با فرايند توليد پيامهاي
راديو و تلويزيون
1 جبراني 1
1712132 ارتباط بين المللي و ميان فرهنگي 3 5
ارتباط
جمعي اختصاصي
1712143 6 مباني خبر در راديو و تلويزيون 2 جبراني
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1712129 1 سيستمهاي اطلاعات مديريت 2
آشنايي با
كامپيوتر و
اينتر
نت،مديريت
عمومي
اختياري
1712133 2 ارتباطات و توسعه 3
ارتباطات بين
المللي و ميان
فرهنگي
اختياري
1712134 3 مديريت رسانه 3 2
مديريت
رسانه 1
اختصاصي
1712130 4
نظريه هاي انتقادي در ارتباطات
جمعي 3 ارتباط جمعي اختصاصي
1712136 مديريت استراتژيك 2 5
مديريت
عمومي اختصاصي
جمع واحد 13
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
111296 1 *پايان نامه 4
گذراندن تمام واحد
ها اختصاصي
جمع واحد 4
( 90- ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1712213 1 سمينار(آموزش محور ) 4
روش تحقيق و
ارزشيابي، كليه
دروس جبراني
سمينار
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
( 90- ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي بعد از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1712211 1 سمينار( تحقيق وتتبع نظري) 2
روش تحقيق و
ارزشيابي، كليه
دروس جبراني
سمينار
1712212 افكار عمومي 2 ارتباط جمعي اختياري
جمع واحد 4
-دروس دانشپذيري مخصوص دانشجويان دوره فراگير
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1712137 1 آيين نگارش زبان فارسي 2 جبراني
1712138 2 بنياد هاي علم سياست 2 جبراني
جمع واحد 4
توجه : دروس جبراني آيين نگارش زبان فارسي و بنيادهاي علم سياست كه دانشجوي فراگير دردوره دانشپذيري موفق به
گذراندن آن نشده اند ، مي بايست اين دروس را اخذ و بگذرانند.
* توجه:
92 چنانچه 12 واحد از 24 واحد دروس جبراني را گذرانده باشند، مورد – -1 دانشجويان ورودي هاي قبل از سال تحصيلي 93
قبول است.و نياز به گذراندن دروس جبراني را ندارند.
92 و پس از ان مي بايست 12 واحد درس جبراني طبق جداول اعلام شده، بگذرانند – 2 -دانشجويان سال تحصيلي 93
3 -گذراندن درس جبراني “ارتباط جمعي”براي كليه دانشجويان پذيرفته شده از طريق دوره هاي فراگير الزامي است.
4 -تطبيق و معادل سازي دروس جبراني با دروس گذرانده شده دانشجو با تاييد مدير گروه آموزش و پژوهشي استان و با
لحاظ ساير مقررات و ضوابط مربوط،بلامانع است.
5 -دانشجويان مي توانند به همراه پايان نامه فقط يك عنوان درس را اخذ نماييد مشروط بر اين كه آن درس جزء دروس
جبراني و درس روش تحقيق و ارزشيابي نباشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
95- نيمسال دوم تحصيلي 96
كدرشته 131916
ترم اول
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
يكي از دروس تخصصي
انتخابي – – 3 تخصصي
انتخابي
2 دو درس تخصصي اختياري 6 – – تخصصي
اختياري
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1319206 1 سمينار 2 – ‐ سمينار
2 دو درس تخصصي اختياري 6 – – تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه – 6 – پايان نامه
جمع واحد 6
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
– – 1319201 1 افزاره هاي نيم رسانا 3
تخصصي
الزامي
1319202 2 تئوري و فناوري ساخت
– – افزاره هاي نيم رسانا 3 تخصصي
الزامي
1319203 3
مدارهاي مجتمع خطي
(CMOS) ‐ – 3
تخصصي
انتخابي
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
95- نيمسال دوم تحصيلي 96
كدرشته 131916
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1319207 1 سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2 – – سمينار
1319204 2 آزمايشگاه تخصصي – 1 – تخصصي اختياري
1319205 3 ابر رسانايي 3 – – تخصصي اختياري
جمع واحد 6
تذكر: دروس رديف 2و 3 براي دانشجويان آموزش محور مي باشد. در صورتي دانشجويان آموزشي پژوهشي آن را اخذ نمايند قابل قبول نمي باشد.
دروس تخصصي انتخابي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
– – 1319208 1 الكترونيك كوانتومي 3
– – 1319209 2 الكترونيك نوري 3
– – 1319210 3 مدارهاي مجتمع نوري 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
95- نيمسال دوم تحصيلي 96
كدرشته 131916
جدول دروس تخصصي اختياري
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1319211 1 بلورهاي فوتوني 3 – – تخصصي اختياري
1319212 2 نانو الكترونيك 3 – – تخصصي اختياري
1319213 3 زيست حسگرها 3 – – تخصصي اختياري
1319214 4
مشخصه يابي مواد و افزاره هاي
نيم رسانا
– – 3 تخصصي اختياري
1319215 الكترونيك نوري پيشرفته 3 – الكترونيك نوري تخصصي اختياري 5
1319216 فيزيك حالت جامد پيشرفته 3 – – تخصصي اختياري 6
1319217 7
شبيه سازي افزاره هاي نيم
رسانا
3 – الكترونيك كوانتومي
تخصصي اختياري
3 – – تخصصي اختياري 1319218 مباحث ويژه 1 8
3 – – تخصصي اختياري 1319219 مباحث ويژه 2 9
جدول دروس جبراني*
*دانشجويان در ابتداي ورود نسبت به تعيين دروس جبراني خود اقدام نمايند و آنرا به تاييد مدير محترم گروه آموزشي پژوهشي
رشته برسانند و از نيمسال اول، با اولويت، دروس جبراني مورد نياز خود را انتخاب نمايند، طوري كه در هر نيمسال حداقل يك
درس جبراني اخذ نمايند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319080 فيزيك الكترونيك 3 – – جبراني 1
1319061 الكترونيك 3 3 – – جبراني 2
جمع واحد : 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 131918
ترم اول
تذكر: براي موفقيت بيشتر، قبل از ثبت نام درس، براي رديف 1 مطالعه درس الكترونيك 3، رديف 2 مطالعه دروس تكنيك پالس و ميكرو پروسسور و رديف 3 مطالعه درس فيزيك الكترونيك به دانشجويان توصيه مي
شود.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 يكي از دروس اصلي انتخابي 3 – – اصلي
2 دو درس تخصصي و اختياري 6 – – تخصصي اختياري
جمع واحد 9
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319107 1 طراحي مدارهاي مجتمع خطي 3 – ‐ اصلي
3 – ‐ تخصصي اختياري VLSI 1319109 2 طراحي مدارهاي
1319110 3 تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات نيمه هادي
1 3 – ‐ اصلي
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 131918
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319122 1 سمينار 2 – ‐ سمينار
2 دو درس تخصصي اختياري 6 – – تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 – پايان نامه
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
– 1319123 1 سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه *
سمينار
1319120 2 رياضيات مهندسي پيشرفته (آموزش محور) 2 – – تخصصي اختياري
1319121 3 طراحي مدارها و شبكه به ياري كامپيوتر(
آموزش محور) 2 – – تخصصي اختياري
جمع واحد 6
درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم، اخذ و گذرانده شود. •
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 131918
تذكر: دروس رديف 2و 3 براي دانشجويان آموزش محور مي باشد. در صورتي دانشجويان آموزشي پژوهشي آن را اخذ نمايند قابل قبول نمي باشد.
دروس اصلي انتخابي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319111 1 طراحي مدارهاي الكترونيكي در فركانس بالا 3 – – اصلي
3 – – اصلي 1319112 2 كوانتوم الكترونيك 1
1319113 3 ادوات نيمه هادي هاي 3 1 – – اصلي
جمع واحد 9
تذكر: براي موفقيت بيشتر، قبل از ثبت نام درس، براي رديف 1 مطالعه دروس الكترونيك 2،1 و 3، رديف 2 و 3 مطالعه درس فيزيك الكترونيك به دانشجويان توصيه مي شود.
جدول دروس تخصصي اختياري*
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1319114 1 مباحث ويژه در الكترونيك 3 1 – – تخصصي اختياري
1319115 2 تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات نيمه هادي 3 2 – تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات
نيمه هادي 1 تخصصي اختياري
3 – مباحث ويژه در الكترونيك 1 تخصصي اختياري 1319116 3 مباحث ويژه در الكترونيك 2
1319117 4 پردازش سيگنال ديجيتال 3 – – تخصصي اختياري
3 – ميكروپروسسور 1 تخصصي اختياري 1319118 5 ميكروپروسسور 2
1319119 6
كاربرد ميكروپروسسورها و سيستم هاي
كامپيوتري در صنعت
‐ – 3
تخصصي اختياري
اخذ 4 درس از 6 درس جدول دروس تخصصي اختياري الزامي است.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك
95- سال تحصيلي 96
كد رشته 131918
جدول دروس جبراني*
*دانشجويان بايد تا قبل از پايان ترم اول نسبت به تعيين دروس جبراني خود اقدام نمايند و آنرا به تاييد مدير محترم گروه آموزشي پژوهشي رشته برسانند و از ترم دوم، با اولويت، دروس جبراني مورد نياز خود را
بگذرانند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319080 فيزيك الكترونيك 3 – – جبراني 1
1511093 ميكروپرسسورها 3 – – جبراني 2
1319061 3 الكترونيك 3 3 – – جبراني
1319068 4 مدارهاي مخابراتي 3 – – جبراني
جمع واحد : 12
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک
95- نیمسال دوم تحصیلی 96
کد رشته 131915
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1
یکی از دروس تخصصی
انتخابی – – 3 تخصصی
انتخابی
2 دو درس تخصصی اختیاري 6 – – تخصصی
اختیاري
جمع واحد 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1319184 سمینار 2 – – سمینار 1
2 دو درس تخصصی اختیاري 6 – – تخصصی اختیاري
جمع واحد 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 پایان نامه 6 – پایان نامه 1
جمع واحد 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1319181 1 مدارهاي مجتمع خطی
(CMOS) – – 3
تخصصی
الزامی
1319202 تئوري و فناوري ساخت 2
– – افزاره هاي نیم رسانا 3 تخصصی
الزامی
1319183 مدارهاي مجتمع خیلی 3
– – 3 (VLSI) فشرده تخصصی
انتخابی
جمع واحد 9
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک
95- نیمسال دوم تحصیلی 96
کد رشته 131915
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1319185 سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2 – – سمینار 1
1319186 آزمایشگاه تخصصی – 1 – تخصصی اختیاري 2
– – 3 تخصصی اختیاري VHDL 1319187 3
جمع واحد 6
تذکر: دروس ردیف 2و 3 براي دانشجویان آموزش محور می باشد. در صورتی دانشجویان آموزشی پژوهشی آن را اخذ نمایند قابل قبول نمی باشد.
دروس تخصصی انتخابی
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1319188 1 مدارهاي مجتمع فرکانس
(RFIC) رادیویی
– 3 مدارهاي مجتمع
خطی تخصصی انتخابی
1319189 مبدل هاي داده مجتمع 2
3 – – تخصصی انتخابی (A/D, D/A)
1319190 مدارهاي مجتمع نوري 3 – مدارهاي مجتمع 3
خطی تخصصی انتخابی
جمع واحد 9
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک
95- نیمسال دوم تحصیلی 96
کد رشته 131915
جدول دروس تخصصی اختیاري
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1319191 سیستم بر تراشه 3 – – تخصصی اختیاري 1
1319192 مدارهاي مجتمع یکپارچه ریز 2
موج
– 3 مدارهاي مجتمع
خطی تخصصی اختیاري
1319193 الکترونیک لیزر 3 – – تخصصی اختیاري 3
1319194 4 مدارهاي مجتمع خطی
(CMOS) پیشرفته
– 3 مدارهاي مجتمع
خطی
تخصصی اختیاري
1319195 مدارهاي زیست الکترونیک 3 – – تخصصی اختیاري 5
1319196 6 مدارهاي مجتمع توان پایین
– 3 مدارهاي مجتمع
خطی
تخصصی اختیاري
1319197 7 فیلتر هاي مجتمع
3
مدارهاي مجتمع
خطی
تخصصی اختیاري
1319198 مدارهاي پهن باند 3 – تخصصی اختیاري 8
3 – تخصصی اختیاري 1319199 مباحث ویژه 1 9
3 – تخصصی اختیاري 1319200 مباحث ویژه 2 10
جدول دروس جبرانی*
*دانشجویان در ابتداي ورود نسبت به تعیین دروس جبرانی خود اقدام نمایند و آنرا به تایید مدیر محترم گروه آموزشی پژوهشی
رشته برسانند و از نیمسال اول، با اولویت، دروس جبرانی مورد نیاز خود را انتخاب نمایند، طوري که در هر نیمسال حداقل یک
درس جبرانی اخذ نمایند.
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1319080 فیزیک الکترونیک 3 – – جبرانی 1
1319061 الکترونیک 3 3 – – جبرانی 2
جمع واحد : 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 93
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته : 111513
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115023 1 سيستم هاي عامل پيشرفته 3
دانشجويان ميتوانند به درس
“سيستم هاي عامل ” دوره
كارشناسي مراجعه كنند.
اصلي
1115024 پايگاه داده پيشرفته 3 2
دانشجويان ميتوانند به درس
“اصول طراحي پايگاه داده ها”
دوره كارشناسي مراجعه كنند.
اصلي
1115026 مهندسي نرم افزار پيشرفته 3 3
دانشجويان ميتوانند به دروس
“مهندسي نرم افزار 1و 2” دوره
كارشناسي مراجعه كنند.
تخصصي
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 دو درس از جدول دروس اصلي 6 اصلي
2 يك درس از جدول دروس
تخصصي
3
تخصصي
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 دو درس از جدول دروس
تخصصي
6
تخصصي
1115029 سمينار 2 با نظر استاد سمينار 3
جمع واحد 8
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 با نظر استاد پايان نامه
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 93
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور )
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115257 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1115260 2 طراحي نرم افزارهاي مطمئن 2 تخصصي
1115261 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 2 3
دانشجويان ميتوانند به درس “شبكه
هاي كامپيوتري” دوره كارشناسي
مراجعه كنند.
تخصصي
جمع واحد 6
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست دروس اصلي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115031 معماري كامپيوتر پبشرفته 3 1
دانشجويان ميتوانند به درس
“معماري كامپيوتري” دوره
كارشناسي مراجعه كنند.
اصلي
1115262 الگوريتم موازي 3 اصلي 2
1115263 3
مدل سازي و بررسي كارايي سيستم
هاي كامپيوتري
3 اصلي
1115264 4
رياضيات پيشرفته در مهندسي
كامپيوتر
3
دانشجويان ميتوانند به درس
“رياضيات مهندسي” دوره
كارشناسي مراجعه كنند.
اصلي
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92 و بعد از آن – مخصوص وروديهاي 93
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115038 سيستم هاي خبره و مهندسي دانش 3 1
دانشجويان ميتوانند به درس
“هوش مصنوعي” دوره
كارشناسي مراجعه كنند.
تخصصي
1115036 2
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم
افزار
3 تخصصي
1115265 سيستم هاي كامپيوتري توزيع شده 3 تخصصي 3
1115266 روشهاي محاسباتي پيشرفته 3 تخصصي 4
1115025 ** الگوريتم هاي پيشرفته 3 تخصصي 5
92 در صورت نگذراندن درس الگوريتم هاي – ** دانشجويان فراگير نوبت دوازدهم ورودي مهرماه سال تحصيلي 93
پيشرفته در دوره دانشپذيري ، ملزم به اخذ و گذراندن آن مي باشند. ضمنا متذكر مي گردد ساير دانشجويان ( دانشجويان
سراسري و ورودي هاي فراگير نوبت سيزدهم و بعد از آن ) مجاز به انتخاب اين درس نمي باشند و در صورت اخذ درس، جزء
دروس لازم جهت فارغ التحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد.
دروس جبراني رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
رديف
دروس جبراني رشته مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار)
كد درس نام درس تعداد واحد نظري
1115113 سيستم هاي عامل 3 1
1115143 معماري كامپيوتر 3 2
1115140 ساختمان داده ها 3 3
1115157 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 4
جمع واحد 12
در صورتي كه دانشجويان هريك از دروس جبراني فوق را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشند بايد آن درس را
به عنوان درس جبراني اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92- مخصوص وروديهاي قبل از 93
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته : 111513
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115023 1 سيستم هاي عام ل پيشرفته* 3 سيستمهاي عامل الزامي تخصصي
1115024 پايگاه داده پيشرفته* 3 اصول طراحي پايگاه داده ها الزامي تخصصي 2
1115025 الگوريت مهاي پيشرفته* 3 طراحي الگوريتمها الزامي تخصصي 3
جمع واحد 9
* دانشجويان ورودي فراگير كه در آزمون دوره دانش پذيري در اين درس نمره قبولي كسب كرده اند نياز به گذراندن پي شنياز
آن به عنوان درس جبراني ندارند.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115026 1 مهندسي نرم افزار پيشرفته 3 مهندسي نر مافزار 2 الزامي تخصصي
2 تخصصي اختياري ** 3 تخصصي اختياري
3 تخصصي اختياري ** 3 تخصصي اختياري
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 تخصصي اختياري ** 3 تخصصي اختياري
2 تخصصي اختياري ** 3 تخصصي اختياري
1115029 سمينار 2 با نظر استاد سمينار 3
جمع واحد 8
** از ليست دروس تخصصي اختياري انتخاب شود.
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 با نظر استاد پايان نامه
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92- مخصوص وروديهاي قبل از 93
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
( 90- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1115251 1 مدل سازي و بررسي كارايي
سيستم هاي كامپيوتري
3 الزامي تخصصي
1115252 2 طراحي نرم افزارهاي مطمئن 3 الزامي تخصصي
جمع واحد 6
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115257 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1115258 2 داده كاوي و انبار داده ها 2 اختصاصي
1115259 پردازش گفتار 2 تخصصي 3
جمع واحد 6
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست دروس تخصصي اختياري
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1115031 معماري كامپيوتر پيشرفته 3 1
1115032 پردازش موازي 3 همنيازبا الگوريتم هاي پيشرفته 2
1115027 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 3 3
1115028 پردازش تصوير 3 4
1115041 مباحث ويژه در پايگاه داده 3 پايگاه داده پيشرفته 5
1115036 6
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم
افزار
3 مهندسي نرم افزار پيشرفته
1115038 سيستم هاي خبره و مهندسي دانش 3 7
1115039 سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري 3 همنياز با پايگاه داده پيشرفته 8
1115040 شبكه هاي عصبي 3 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92- مخصوص وروديهاي قبل از 93
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
توجه:
-1 كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته شده اند در صورتي كه دروس پيش نياز را نگذرانده بايد اين دروس را
بعنوان دروس جبراني بگذرانند.
-2 كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور فراگير پذيرفته شده اند در خصوص دروس ترمهاي دوم و بعد از آن، در صورتي كه
دروس پيش نياز را نگذرانده بايد اين دروس را بعنوان دروس جبراني بگذرانند.
-3 در صورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در هريك از دروس دوره دانش پذيري (ترم اول) نمره قبولي كسب كرده باشند نياز
به گذراندن درس پيش نياز مربوط به آن درس را، ندارند. اما درصورت مردودي در هريك از اين دروس مي بايست درس
پيش نياز آن را بگذرانند. در اين حالت درس اصلي مي تواند به صورت همزمان با درس پيش نياز انتخاب شود.
دروس جبراني رشته مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار) ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
دروس جبراني مربوط به درسهاي ترم اول طبق جدول ذيل مي باشد:
رديف
نام درس مقطع كارشناسي
ارشد
درس جبراني كارشناسي
كد درس درس نام
تعداد واحد
نظري
1 سيستم عام لهاي پيشرفته 1115113 سيستمهاي عامل 3
2 پايگاه داده پيشرفته 1115088 اصول طراحي پايگاه داد هها 3
3 الگوريتم هاي پيشرفته 1115078 طراحي الگوريتمها 3
در صورتي كه دانشجو، ورودي سراسري باشد و هريك از دروس جبراني فوق را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشد بايد آن
درس را به عنوان درس جبراني انتخاب نمايد. همچنين در صورتي كه دانشجو، ورودي فراگير باشد و در دوره دانش پذيري در
يكي از دروس فوق حد نصاب نمره قبولي را كسب نكرده باشد، بايستي درس جبراني مرتبط با درس مردود شده را در صورتي
كه در مقطع كارشناسي نگذرانده باشد، انتخاب نمايد.
دروس جبراني مربوط به ترم دوم طبق جدول ذيل مي باشد:
رديف
نام درس مقطع كارشناسي
ارشد
درس جبراني كارشناسي
كد درس درس نام تعداد واحد
نظري
1 مهندسي نرم افزار پيشرفته 1115115 مهندسي نرم افزار 3 2
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
92- مخصوص وروديهاي قبل از 93
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
كليه دانشجويان (سراسري و فراگير) كه درس مهندسي نرم افزار 2 را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشند بايد اين درس را به
عنوان درس جبراني انتخاب نمايند.
توجه : دانشجو مي تواند درس جبراني پيش نياز (مرتبط) را با درس بعدي آن بطور همزمان اخذ نمايد.
91 دروس – 91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 1: در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس
جبراني نمي باشند.
تذكر 2 : در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان كارشناسي ارشد موظف
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – هستند تا سقف اعلام شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد.
بديهي است در صورتيكه درس جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد، گذراندن درس جبراني الزامي خواهد بود.
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 132110
ترم اول
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع
درس
3 – – اجباري 1321001 تئوري نابجایی ها 3 1
2 – – اجباري 1321002 ترمودینامیک پیشرفته مواد 2 2
3 – – اجباري 1321003 فرایندهاي انجماد پیشرفته 3 3
جمع واحد 8
ترم دوم
ردیف کد
درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
1 – – اجباري 1321010 خطاهاي اندازه گیري در تحقیق مواد 1 1
2 – ترمودینامیک پیشرفته مواد اجباري 1321004 تغییر حالتهاي متالورژیکی 2 2
2 – – اجباري 1321005 روش هاي پیشرفته مطالعه مواد 2 3
1321006 4 آزمایشگاه روش هاي پیشرفته مطالعه
مواد
1
1 – همنیاز با روش هاي پیشرفته
مطالعه مواد اجباري
2 – – اختیاري 5 یکی از دروس اختیاري 2
جمع واحد 8
ترم سوم
ردیف کد
درس نام درس
تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
2 – – اختیاري 1 یکی از دروس اختیاري 2
2 – – اختیاري 2 یکی از دروس اختیاري 2
2 – – اختیاري 3 یکی از دروس اختیاري 2
2 – – سمینار 1321021 سمینار 2 4
جمع واحد 8
* انتخاب یک درس از جدول دروس تخصصی- اختیاري
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 پایان نامه 6 پایان نامه 1
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
2 – – سمینار 1321016 * سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2 1
2 – – اختیاري 1321018 روش هاي المان محدود 2 2
2 – تئوري نابجایی ها اختیاري 1321019 متالورژي پودر پیشرفته 2 3
2 – – اختیاري 1321020 تئوري الکترونی مواد 2 4
جمع واحد 8
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس تخصصی-اختیاري
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
2 – تغییر حالتهاي متالوژیکی 1321007 نفوذ در جامدات 2 1
– – 2 1321008 مطالب ویژه 2 2
– – 2 1321009 پلیمر پیشرفته 2 3
– – 2 1321011 شبیه سازي در مهندسی مواد 2 4
2 – تئوري نابجایی ها 1321012 کامپوزیت ها 2 5
2 – تئوري نابجایی ها 1321013 مکانیک شکست 2 6
– – 2 1321014 کنترل کیفیت پیشرفته 2 7
جمع واحد 8
جدول دروس جبرانی**
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی
– 3 1315071 خواص فیزیکی مواد 1 1
– 3 1315077 خواص مکانیکی مواد 1 2
– 3 1315079 ریخته گري 1 3
– 1315073 شیمی فیزیک مواد 3 4
جمع واحد : 12
**دانشجویان رشته هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131509
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
تعداد
واحد
واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع
درس
3 – تخصصی 1315205 شکل دهی فلزات 3 1
3 – اصلی 1315206 متالورژي در تولید 3 2
3 – اصلی 3 1315029 ریاضیات پیشرفته 1 3
جمع واحد 9
ترم دوم
ردیف کد
درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع
درس
3 – ریاضیات پیشرفته 1 یا 1315261 محاسبات عددي پیشرفته 3 1
همزمان اصلی
3 – اصلی 1315262 سیستم هاي تولید صنعتی 3 2
1315263 ابزار شناسی و 3
2 ماشین کاري 3 1 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
جمع واحد 9
ترم سوم
ردیف کد
درس نام درس
تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس تخصصی- اختیاري* 3 تخصصی- اختیاري
2 یک درس تخصصی- اختیاري* 3 تخصصی- اختیاري
2 – سمینار 1315277 سمینار 2 3
جمع واحد 8
* انتخاب یک درس از جدول دروس تخصصی- اختیاري
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 پایان نامه 6 پایان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
– 2 1315286 * سمینار (تحقیق وتتبع نظري) 2 1 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه
سمینار
2 – تخصصی 1315284 برنامه ریزي و کنترل تولید و کیفیت 2 2
2 – تخصصی 1315285 مباحث منتخب 2 3
جمع واحد 6
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس تخصصی-اختیاري
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
– 3 1315278 شبیه سازي کامپیوتري 3 1
3 – سیستم هاي تولید صنعتی 1315279 بهینه سازي در طراحی و تولید 3 2
– 3 1315280 رباتیک پیشرفته 3 3
– 3 1315281 ماشینهاي کنترل عددي پیشرفته 3 4
1 2 1315282 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته 3 5
– 3 1315283 اتوماسیون در تولید 3 6
جمع واحد 18
جدول دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی
1315211 روش هاي تولید و کارگاه 3 1
1315222 طراحی و ساخت قید و بست ها و فرامین 3 2
1315212 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات 3 3
3 (NDT) 1315221 آزمایش هاي غیرمخرب 4
جمع واحد : 12
**دانشجویان رشته هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند.
*چنانچه دانشجویان در سال گذشته از جدول جبرانی قبلی، درسی را نگذرانده اند، می بایست از جدول فوق دروس را بگذرانند.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131508
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315024 محاسبات عددي پیشرفته 3 1
ریاضیات پیشرفته 1 یا
همزمان اصلی
1315028 2 مکانیک محیط هاي
پیوسته 1 3
ریاضیات پیشرفته 1 یا
همزمان اصلی
3 — اصلی 1315029 ریاضیات پیشرفته 1 3
جمع واحد 9
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
1
1315266 مکانیک سیالات پیشرفته*
3
ریاضیات پیشرفته 1و مکانیک
محیط هاي پیوسته 1
اصلی
1315267 ترمودینامیک پیشرفته* ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان
2
1315287 انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)**
3
ریاضیات پیشرفته 1
اصلی
1315268 انتقال حرارت پیشرفته
(جابجایی)** ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان
3 درس تخصصی- اختیاري*** 3 تخصصی
جمع واحد 9
* انتخاب یکی از دروس ردیف 1
** انتخاب یکی از دروس ردیف 2
*** انتخاب یک درس از جدول دروس تخصصی- اختیاري
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315101 سمینار 2 سمینار 1
2 درس تخصصی- اختیاري*** 3 تخصصی
3 درس تخصصی- اختیاري*** 3 تخصصی
جمع واحد 8
*** انتخاب یک درس از جدول دروس تخصصی اختیاري
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 پایان نامه 6 پایان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1315109 سمینار (تحقیق وتتبع نظري)* 2 بعد از گذراندن کلیه 1
دروس جبرانی مربوطه* سمینار
1315275 لایه هاي مرزي 2 1 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی 2
1315276 روشهاي اندازه گیري پیشرفته 2 — تخصصی 3
جمع واحد 6
*درس سمینار (تحقیق وتتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند درس ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس تخصصی- اختیاري**
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
— 3 (CFD) 1315269 1 دینامیک سیالات محاسباتی
— 1315270 2 دینامیک گازهاي پیشرفته 3
1315271 توربولانس 3 مکانیک سیالات پیشرفته 3
— 1315272 ترمودینامیک آماري 3 4
— 1315273 موتورهاي احتراق داخلی پیشرفته 3 5
— 1315274 مباحث برگزیده در انرژي (حرارت و سیالات) 3 6
** انتخاب 3 درس از 6 درس دروس تخصصی اختیاري، الزامی است.
جدول دروس جبرانی***
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد عملی
1111411 ریاضیات مهندسی 3 1
3 1315021 مکانیک سیالات 1 2
3 1315140 انتقال حرارت 1 3
3 1315022 ترمودینامیک 2 4
جمع واحد : 12
***دانشجویان رشته هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند.
دانشجویان باید براي تطبیق واحد دروس جبرانی حداکثر تا پایان ترم اول اقدام نمایند.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 131511
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315024 1 محاسبات عددي پیشرفته 3 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان اصلی
2 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
3 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
جمع واحد 9
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315027 1 مقاومت مصالح پیشرفته 3 اصلی
1315028 2 مکانیک محیط هاي پیوسته 3 1 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان اصلی
1315029 3 ریاضیات پیشرفته 3 1 اصلی
جمع واحد 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 131511
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
2 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
1315101 سمینار 2 سمینار 3
جمع حداقل واحد 8
*انتخاب یک درس از جدول 1
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6 پایان نامه
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 131511
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315109 1 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) ** 2 سمینار
2 یک درس تخصصی- انتخابی*** 2 تخصصی
3 یک درس تخصصی- انتخابی *** 2 تخصصی
جمع واحد 6
**درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
***انتخاب یک درس از جدول 2
جدول 1- دروس تخصصی
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
1315113 1 طراحی بهینه قطعات مکانیکی 3 مقاومت مصالح 2 (جبرانی)- طراحی اجزاء 2 (جبرانی)
1315041 2 دینامیک پیشرفته 3 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان
1315114 3 طراحی مکانیزم هاي پیشرفته 3 دینامیک پیشرفته
1315112 4 روش اجزاء محدود 3 1 ریاضیات پیشرفته 1
1315117 5 رباتیک: سینماتیک و دینامیک 3 طراحی مکانیزم هاي پیشرفته یا همزمان
1315110 6 طراحی اجزاء پیشرفته 3 طراحی اجزاء 2 (جبرانی)
1315080 ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات سیستم هاي ممتد 3 همزمان با ریاضیات پیشرفته 1 7
1315102 8 ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات اتفاقی 3 ریاضیات پیشرفته 1
1315103 9 کنترل خودکار پیشرفته 3 کنترل اتوماتیک (جبرانی)
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 131511
1315098 10 سیستم هاي دینامیکی 3 ریاضیات پیشرفته 1
— 1315300 مباحث منتخب در طراحی کاربردي 3 11
— 1315301 12 تئوري ورقها و پوسته ها 3
1315302 13 الاستیسیته 3 مکانیک محیط هاي پیوسته 1
1315303 14 پلاستیسیته 3 الاستیسیته
جمع واحد : 42
جدول 2-دروس تخصصی –انتخابی دانشجویان شیوه آموزش محور
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1315118 سینماتیک، اتصالات میله اي 2 —– تخصصی 1
1315100 آنالیز مودال در سیستمهاي مکانیکی 2 —– تخصصی 2
1315199 3 خزش، خستگی و شکست 2 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
1315200 4 هیدرودینامیک روغنکاري 2 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
جمع واحد 8
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 131511
جدول 3- دروس جبرانی مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور وپژوهش محور****
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی
1315126 1 طراحی اجزاء 3 2
1315020 2 مقاومت مصالح 2 2
1319047 کنترل اتوماتیک 3 3
1315013 دینامیک 4 4
جمع واحد 12
****دانشجویان رشته هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي (زمینه مطالعاتی طراحی ماشین)
95- مخصوص ورودیهاي قبل از سال تحصیلی 96
کد رشته: 131511
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1315027 1 مقاومت مصالح پیشرفته 3 اصلی
1315028 2 مکانیک محیط هاي پیوسته 3 1 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان اصلی
1315029 3 ریاضیات پیشرفته 3 1 اصلی
جمع واحد 9
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1315024 1 محاسبات عددي پیشرفته 3 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان اصلی
1315110 2 طراحی اجزاء پیشرفته 3 طراحی اجزاء 2 (جبرانی) اصلی
1315112 3 روش اجزاء محدود 3 1 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
جمع واحد 9
ترم سوم
ردیف کد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
2 یک درس تخصصی* 3 تخصصی
1315101 سمینار 2 سمینار 3
جمع حداقل واحد 8
*انتخاب یک درس از جدول دروس تخصصی
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6 پایان نامه
جمع واحد 6
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي (زمینه مطالعاتی طراحی ماشین)
95- مخصوص ورودیهاي قبل از سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1315109 1 سمینار(تحقیق وتتبع نظري)* 2 سمینار
1315199 2 خزش، خستگی و شکست 2 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
1315200 3 هیدرودینامیک روغنکاري 2 ریاضیات پیشرفته 1 تخصصی
جمع واحد 6
*درس سمینار (تحقیق وتتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند درس ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
جدول دروس تخصصی
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
1315113 1 طراحی بهینه قطعات مکانیکی 3 مقاومت مصالح 2 (جبرانی)- طراحی اجزاء 2 (جبرانی)
1315041 2 دینامیک پیشرفته 3 ریاضیات پیشرفته 1 یا همزمان
1315114 3 طراحی مکانیزم هاي پیشرفته 3 دینامیک پیشرفته
1315115 4 تحلیل آزمایش هاي مهندسی 2 ریاضیات پیشرفته 1
1315116 5 مباحث منتخب در رباتیک 3 رباتیک: سینماتیک و دینامیک
1315117 6 رباتیک: سینماتیک و دینامیک 3 طراحی مکانیزم هاي پیشرفته یا همزمان
جمع واحد : 17
جدول دروس جبرانی مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور وپژوهش محور**
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی
1315126 1 طراحی اجزاء 3 2
1315020 2 مقاومت مصالح 2 2
1111411 3 ریاضیات مهندسی 3
1315106 4 مقدمه اي بر اجزاء محدود 3
جمع واحد 11
**دانشجویان رشته هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند.
توجه:
-1 دانشجو مجاز به انتخاب دروس از زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات وکنترل نمی باشد ودر صورت گذراندن دروس از زمینه مطالعاتی
دیگرجزو 32 واحد فارغ التحصیلی دانشجو محسوب نمی گردد.
2 – زمینه تخصصی طراحی ماشین در مدرك فارغ التحصیلی درج نخواهد شد.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي (زمینه مطالعاتی طراحی ماشین)
95- مخصوص ورودیهاي قبل از سال تحصیلی 96
91 دروس جبرانی را در – 91 و قبل از آن براساس جدول اعلام شده تا نیمسال اول 92 – تذکر 1: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول 92
دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس جبرانی نمی باشند.
تذکر 2: در صورتیکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده باشد، دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند تا سقف
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند – اعلام شده دروس جبرانی که در نیمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول جدید با رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.
بدیهی است در صورتیکه درس جبرانی پیش نیاز هر یک از دروس اصلی باشد، گذراندن درس جبرانی الزامی خواهد بود. .
معاونت آموزشي و سنجش
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131311
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313299 تکنولوژي و مواد روسازي 3 اجباري 1
1313002 طرح هندسی راه پیشرفته 3 اجباري 2
1313237 تحلیل و طراحی روسازي پیشرفته 3 اجباري 3
4 دروس اختیاري 3 اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 اجباري 1
1313005 مدیریت تعمیر و نگهداري راه 3 2
3 دروس اختیاري 7
جمع واحدها 12
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 2 – – اختیاري
1111297 پایان نامه 6 – – اجباري 2
جمع واحدها 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 باقیمانده پایان نامه اجباري
جمع واحدها
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 2 اختیاري
1313086 *سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 سمینار 2
1313325 آزمایشگاه روسازي 1 اجباري 3
1313326 مهندسی راه آهن پیشرفته 3 اجباري 4
1 جمع واحدها 7
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1313307 مهندسی فرودگاه 3 1
1313300 مکانیک خاك پیشرفته 3 2
1313301 آزمایشگاه روسازي 1 3
1313303 مکانیک شکست 3 4
1313304 ایمنی ترافیک 3 5
1313305 کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه 2 6
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 7
1313306 برنامه ریزي حمل و نقل 3 8
1313004 مهندسی ترافیک پیشرفته 3 9
جمع واحدها 24
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313051 مکانیک خاك 3 1
1313021 روسازي راه 2 – راهسازي 2
– – 1313022 مهندسی پی 2 3
– – 3 1122009 مقاومت مصالح 1 4
1313020 راهسازي 2 – مکانیک خاك 5
– – جمع واحدها 12
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابري که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه است و دروس
گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131311
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313004 مهندسی ترافیک پیشرفته 3 اجباري 1
1313002 طرح هندسی راه پیشرفته 3 اجباري 2
1313237 تحلیل و طراحی روسازي پیشرفته 3 اجباري 3
4 دروس اختیاري 3 اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313299 تکنولوژي و مواد روسازي 3 اجباري 1
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 اجباري 2
3 دروس اختیاري 7 اختیاري
جمع واحدها 12
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 2 – – اختیاري
1111297 پایان نامه 6 – – اجباري 2
جمع واحدها 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 باقیمانده پایان نامه اجباري
جمع واحدها
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 2 اختیاري
1313086 *سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 سمینار 2
1313325 آزمایشگاه روسازي 1 اجباري 3
1313326 مهندسی راه آهن پیشرفته 3 اجباري 4
1 جمع واحدها 7
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1313307 مهندسی فرودگاه 3 1
1313300 مکانیک خاك پیشرفته 3 2
1313301 آزمایشگاه روسازي 1 3
1313302 مهندسی راه آهن پیشرفته 3 4
1313303 مکانیک شکست 3 5
1313304 ایمنی ترافیک 3 6
1313305 کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه 2 7
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 8
1313036 برنامه ریزي حمل و نقل 3 9
1313005 مدیریت تعمیر و نگهداري راه 3 10
1 جمع واحدها 26
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- راه و ترابري
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313051 مکانیک خاك 3 1
1313021 روسازي راه 2 – راهسازي 2
– – 1313022 مهندسی پی 2 3
– – 3 1122009 مقاومت مصالح 1 4
1313020 راهسازي 2 – مکانیک خاك 5
– – جمع واحدها 12
تبصره 1: کلیه دانشجویانی که هر یک از دروس فوق را در مقطع کارشناسی نگذرانیده باشند، باید درس را به عنوان درس جبرانی بگذرانند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسی عمران – سازه ھاي ھیدرولیکي
دانشگاه پیام نور
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشتھ : ۱۳۱۳۱۰
ترم اول ( دانشجویان آموزشی و پژوھشی و آموزش محور )
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز نوع درس
۱۳۱۳۰۰۱ ۱ ریاضیات عالي مھندسي ۳ – – تخصصي الزامي
۱۳۱۳۰۲٤ ۲ ھیدرولیک پیشرفتھ ۳ – – تخصصي الزامي
۱۳۱۳۰۲٥ ۳ روش اجزای محدود ۳ – – تخصصي الزامي
٤ درس اختیاري ۳ – – تخصصي
اختیاري
– – جمع واحدھا ۱۲
ترم دوم ( دانشجویان آموزشی و پژوھشی و آموزش محور )
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز نوع درس
۱۳۱۳۰۲٦ ۱ طراحي ھیدرولیکي سازه
ھا ۳ – – تخصصي الزامي
۱۳۱۳۰۲۷ ۲ سدھاي خاکي ۳ – – تخصصي الزامي
۱۳۱۳۰۲۸ ۳ سمینار ۲ – – تخصصي الزامي
٤ درس اختیاري ۳ – – تخصصي
اختیاري
– – جمع واحدھا ۱۱
معاونت آموزشي وسنجش
۱
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسی عمران – سازه ھاي ھیدرولیکي
دانشگاه پیام نور
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم سوم ( دانشجویان آموزشی و پژوھشی )
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز نوع درس
۱ درس اختیاري ۳ – – تخصصي
اختیاري
۱۱۱۱۲۹۷ ۲ پایان نامھ ٦ – – تخصصي الزامي
– – جمع واحدھا ۹
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز نوع درس
۱ درس اختیاری ۳ – – تخصصی
اختیاری
۱۳۱۳۰٤۹ ۲ * سمینار ( تحقیق و
– تتبع نظری ) ۲
بعد از
گذراندن
کلیھ دروس
جبرانی
مربوطھ
سمینار
۱۳۱۳۰٥۰ ۳ مدلھای ھیدرولیکی ۲ – – تخصصی الزامی
۱۳۱۳۰۸٥ ٤ زمین شناسی مھندسی
پیشرفتھ ۲ – – تخصصی الزامی
– – جمع واحد ۹
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) با رعایت پیش نیازھا می تواند در ترم
سوم یا چھارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي وسنجش
۲
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسی عمران – سازه ھاي ھیدرولیکي
دانشگاه پیام نور
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم چھارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی و پژوھشی )
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز نوع درس
۱ ادامھ پایان نامھ – – – تخصصي الزامي
جمع واحدھا – – –
دروس تخصصي اختیاري ( دانشجویان آموزشی و پژوھشی و آموزش محور)
ردیف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پیش نیاز
۱۳۱۳۰۲۹ ۱ روش ھای عددی در
– – مھندسی آب ۳
– – ۱۳۱۳۰۳۰ ۲ مدلھاي ھیدرولیکي ۲
– – ۱۳۱۳۰۳۱ ۳ ھیدرودینامیک ۳
– – ۱۳۱۳۰۳۲ ٤ سدھاي بتني * ۳
۱۳۱۳۰۳۳ ٥ زمین شناسي مھندسي
– – پیشرفتھ ۲
۱۳۱۳۲۰۷ ٦ آبھای زیرزمینی ۳
– – جمع واحدھا ۱٦
معاونت آموزشي وسنجش
۳
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسی عمران – سازه ھاي ھیدرولیکي
دانشگاه پیام نور
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
* توضیح : برای دانشجویان فراگیر کھ درس مکانیک خاک پیشرفتھ را در آزمون خود
با موفقیت گذرانده اند درس مکانیک خاک پیشرفتھ با درس سدھای بتنی معادلسازی
می شود و نیازی بھ گذراندن درس سدھای بتنی ندارند .
جدول دروس جبرانی ( برای کلیھ شیوه ھای پژوھش محور و آموزش محور )
جدول شماره ۱
تبصره ۱: کلیھ دانشجویان پذیرفتھ شده در رشتھ کارشناسی ارشد مھندسی عمران –
سازه ھای ھیدرولیکی کھ رشتھ کارشناسی آنھا مھندسی عمران و یا مھندسی مدیریت
پروژه می باشد نیاز بھ گذراندن دروس جبرانی ندارد.
تبصره ۲: کلیھ دانشجویان باید برای مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان
ترم اول مدارک خود را ارائھ نمایند.
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پیش نیاز
– ۱۳۱۳۰۳۸ ۱ استاتیک ۳
– ۱۳۱۳۰٥۱ ۲ مکانیک خاک ۳
– ۱۳۱۳۰٤٦ ۳ مکانیک سیالات ۳
۱۳۱۳۰٥٥ ٤ ھیدرولیک و
– آزمایشگاه ۱ ۲
جمع واحد ۱ ۱۱
معاونت آموزشي وسنجش
٤
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسی عمران – سازه ھاي ھیدرولیکي
دانشگاه پیام نور
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
91 دروس جبرانی را در دوره – 91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا نیمسال اول 92 – تذکر 1 : در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول 92
کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس جبرانی نمی باشند.
تذکر 2 : در صورتیکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده باشد، دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند تا سقف اعلام
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – شده دروس جبرانی که در نیمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول جدید با رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.
معاونت آموزشي وسنجش
٥
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131321
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313200 سدهاي خاکی 3 – – اجباري 1
1313024 2 هیدرولیک پیشرفته 3 – – اجباري
1313252 هیدرولیک محاسباتی 3 – – اجباري 3
4 درس اختیاري 3 – اختیاري
– جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313026 طراحی هیدرولیکی سازه ها 3 – – اجباري 1
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 – – سمینار 2
3 درس اختیاري 3 – – اختیاري
4 درس اختیاري 3 – – اختیاري
– جمع واحدها 11
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1111297 2 پایان نامه 6 – اجباري
– جمع واحدها 9
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – اجباري
جمع واحدها – – –
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1313049 2 *سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 – سمینار سمینار
1313360 مدل هاي فیزیکی و اندازه گیري هاي 3
میدانی 2 – – اجباري
1313085 زمین شناسی پیشرفته 2 – – اجباري 4
– جمع واحدها 9
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز
1313253 1 مکانیک خاك پیشرفته 3 – ندارد
1313254 زمین شناسی پیشرفته 2 – ندارد 2
1313255 3 مکانیک سنگ 2 – ندارد
1313256 4 هیدرولیک محاسباتی پیشرفته 3 – ندارد
1313257 مدل هاي آشفتگی 3 – ندارد 5
1313258 مدل هاي فیزیکی و اندازه گیري هاي میدانی 2 – ندارد 6
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – ندارد 7
1313259 هیدرودینامیک 3 – ندارد 8
1313157 9 روش اجزاء محدود 3 – ندارد
1313261 10 *مکانیک محیط هاي متخلخل 3 – ندارد – از دروس رشته ژئوتکنیک
– جمع واحدها 27
* مطابق دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوري یک درس از سایر گرایش ها می تواند به صورت اختیاري در لیست دروس قرار گیرد.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز
1313046 مکانیک سیالات 3 – استاتیک 1
1 مکانیک سیالات 1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 2 2
– 1313038 استاتیک 3 3
1313051 مکانیک خاك 3 استاتیک 4
1 جمع واحدها 11
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی که رشته کارشناسی آنها مهندسی
عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه است و دروس گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131321
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313200 سدهاي خاکی 3 – – اجباري 1
1313024 2 هیدرولیک پیشرفته 3 – – اجباري
1313252 هیدرولیک محاسباتی 3 – – اجباري 3
4 درس اختیاري 3 – اختیاري
– جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313026 طراحی هیدرولیکی سازه ها 3 – – اجباري 1
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 – – سمینار 2
3 درس اختیاري 3 – – اختیاري
4 درس اختیاري 3 – – اختیاري
– جمع واحدها 11
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1111297 2 پایان نامه 6 – اجباري
– جمع واحدها 9
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – اجباري
جمع واحدها – – –
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1313049 2 *سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 – سمینار سمینار
1313360 مدل هاي فیزیکی و اندازه گیري هاي 3
میدانی 2 – – اجباري
1313085 زمین شناسی پیشرفته 2 – – اجباري 4
– جمع واحدها 9
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري واحد عملی پیش نیاز
1313253 1 مکانیک خاك پیشرفته 3 – ندارد
1313254 زمین شناسی پیشرفته 2 – ندارد 2
1313255 3 مکانیک سنگ 2 – ندارد
1313256 4 هیدرولیک محاسباتی پیشرفته 3 – ندارد
1313257 مدل هاي آشفتگی 3 – ندارد 5
1313258 مدل هاي فیزیکی و اندازه گیري هاي میدانی 2 – ندارد 6
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – ندارد 7
1313259 هیدرودینامیک 3 – ندارد 8
1313157 9 روش اجزاء محدود 3 – ندارد
1313261 10 *مکانیک محیط هاي متخلخل 3 – ندارد – از دروس رشته ژئوتکنیک
– جمع واحدها 27
* مطابق دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوري یک درس از سایر گرایش ها می تواند به صورت اختیاري در لیست دروس قرار گیرد.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد
عملی پیش نیاز
1313046 مکانیک سیالات 3 – استاتیک 1
1 مکانیک سیالات 1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 2 2
– 1313038 استاتیک 3 3
1313051 مکانیک خاك 3 استاتیک 4
1 جمع واحدها 11
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازههاي هیدرولیکی که رشته کارشناسی آنها مهندسی
عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه است و دروس گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاك و پی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131320
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 5 – – تخصصی اختیاري
1313197 دینامیک خاك 3 – – تخصصی الزامی 2
1313224 روش هاي عددي در مکانیک خاك 2 تخصصی الزامی 3
1313028 سمینار 2 – سمینار 4
جمع واحدها 12
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – – تخصصی الزامی 1
1313195 مکانیک خاك پیشرفته 3 – – تخصصی الزامی 2
1313196 مهندسی پی پیشرفته 3 – – تخصصی الزامی 3
4 یک درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
جمع واحدها 12
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاك و پی
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (فقط مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس اختیاري 2 – – تخصصی اختیاري
1111297 پایان نامه 6 – – پایان نامه 2
جمع واحدها 8
ترم سوم (فقط مخصوص دانشجویان آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 2 – – تخصصی اختیاري
1313049 *سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 – بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه سمینار 2
1313210 زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 – – تخصصی اختیاري 3
1313211 مهندسی تونل 2 – – تخصصی اختیاري 4
جمع واحدها 8
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاك و پی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه
جمع واحدها
جدول دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313200 سدهاي خاکی 3 1
– – 1313157 روش اجزاء محدود 3 2
– – 1313201 ژئوتکنیک دریایی 3 3
– – 1313212 تحقیقات محلی در ساختگاه 2 4
– 1313213 آزمایشگاه مکانیک خاك پیشرفته 1 5
– 1 1313214 آزمایشگاه مکانیک سنگ 1 6
2 11
*اخذ 10 واحد تخصصی اختیاري الزامی است.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاك و پی
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی (کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1313051 مکانیک خاك 3 1
1313052 آزمایشگاه مکانیک خاك 1 2
1313191 مهندسی پی 2 3
3 1313043 مقاومت مصالح 1 4
1313046 مکانیک سیالات 3 5
1 جمع واحدها 11
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاك و پی که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه میباشد نیاز به
گذراندن دروس جبرانی ندارند
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131318
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 – اجباري 2 1313314 برنامه ریزي و کنترل پروژه 3 1
1 – اجباري 2 1313285 2 روشهاي ساخت 3
1 – اجباري 2 1313315 مدیریت و مقررات پیمان 3 3
4 درس اختیاري 3 اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 – اجباري 2 1313316 مدیریت پروژه 3 1
2 – – سمینار 1313311 سمینار و روش تحقیق 2 3
4 درس اختیاري 6 اختیاري
جمع واحدها 11
معاونت آموزشي وسنجش
۱
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 اختیاري
6 – – اجباري 1111297 2 پایان نامه 6
جمع واحدها 9
معاونت آموزشي وسنجش
۲
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 درس اختیاري
1313180 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
– 2 2 اجباري- جایگزین
پایاننامه
2 – درس اختیاري 1313327 توسعه پایدار در ساخت و ساز 2 3
2 – درس اختیاري 1313328 4 حقوق ساخت 2
جمع واحدها 9
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي وسنجش
۳
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – – اجباري
جمع واحدها
معاونت آموزشي وسنجش
٤
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– 1 2 1313288 مدیریت ریسک پروژه 3 1
– 3 1313182 مدیریت مالی و حسابداري پروژه 3 2
– 3 1313289 3 مدیریت منابع انسانی 3
– 3 1313290 مدیریت استراتژیک پروژه 3 4
– 2 1313291 توسعه پایدار در ساخت و ساز 2 5
1 روشهاي ساخت 2 1313292 فناوري بتن هاي خاص 3 6
– 3 1313293 مدیریت ماشین آلات 3 7
1 روشهاي ساخت 2 1313294 روشهاي ساخت پیشرفته 3 8
– 1 1 1313295 روشهاي مدل کردن ساخت 2 9
– 3 1313296 مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست 3 10
– 2 1313297 حقوق ساخت 2 11
– 2 1313298 تحلیل قابلیت اعتماد 2 12
3 1313233 تحقیق در عملیات 3 13
3 1313317 تحلیل و طراحی سیستمها 3 14
– 4 33 جمع واحدها 37
معاونت آموزشي وسنجش
٥
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا
مهندسی مدیریت پروژه است و دروس گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
0,5 1313057 متره و برآورد پروژه 0,5 1
1313053 تکنولوژي بتن 2 2
1313122 مقررات ملی ساختمان 3 3
1313133 ماشین آلات ساختمانی در راهسازي 2 4
1314046 اقتصاد مهندسی 2 5
1 1313106 روشهاي اجراي ساختمان 1 6
1,5 جمع واحدها 10,5
معاونت آموزشي وسنجش
٦
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131318
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 – تخصصی الزامی 2 1313186 روشهاي برنامه ریزي و کنترل پروژه 3 1
1 – تخصصی الزامی 2 3 1313187 2 روشهاي ساخت 1
1 – تخصصی الزامی 2 1313188 مدیریت ماشین آلات ساخت 3 3
4 درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
3 – – تخصصی الزامی 1313175 اصول و مقررات پیمان 3 1
3 – – تخصصی الزامی 1313176 2 تحلیل و طراحی سیستمها 3
2 – – سمینار 1313177 سمینار 2 3
4 درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
جمع واحدها 11
معاونت آموزشي وسنجش
۱
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
6 – – تخصصی الزامی 1111297 2 پایان نامه 6
جمع واحدها 9
معاونت آموزشي وسنجش
۲
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد
واحد
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
1313180 * سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2
– 2 2
بعد از گذراندن کلیه دروس
جبرانی مربوطه سمینار
1313206 3
مباحث منتخب در مهندسی مدیریت
ساخت
2 – – تخصصی الزامی 2
2 – – تخصصی اختیاري 1313222 4 مدیریت کارگاه و ایمنی 2
جمع واحدها 9
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشي وسنجش
۳
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – – تخصصی الزامی
جمع واحدها
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1,5 1,5 1313181 کاربرد رایانه در مدیریت ساخت 3 1
روشهاي برنامه ریزي و کنترل
پروژه
– – 3 1313182 مدیریت مالی و حسابداري پروژه 3 2
– 1 2 3 1313183 3 روشهاي ساخت 2
– 1 2 1313185 تکنولوژي عالی بتن 3 4
– 3 1313204 تحقیق در عملیات 3 5
– 1 2 1313205 روش تحقیق 3 6
4/5 13/5 جمع واحدها 18
معاونت آموزشي وسنجش
٤
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
تبصره: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا
مهندسی مدیریت پروژه میباشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند
تبصره: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
0,5 1313057 متره و برآورد پروژه 0,5 1
1313053 تکنولوژي بتن 2 2
1313122 مقررات ملی ساختمان 3 3
1313133 ماشین آلات ساختمانی در راهسازي 2 4
1314046 اقتصاد مهندسی 2 5
1 1313106 روشهاي اجراي ساختمان 1 6
1,5 جمع واحدها 10,5
معاونت آموزشي وسنجش
٥
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131319
ترم اول (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313227 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 3 – – اجباري 1
1313263 اصول مهندسی و مدیریت پسماند 3 – – اجباري 2
1313229 اصول مهندسی آلودگی هوا 3 – – اجباري 3
4 دروس اختیاري 3 – – اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 دروس اختیاري 3 – – تخصصی اختیاري
2 دروس اختیاري 3 – – تخصصی اختیاري
1313265 مبانی انتقال و انتشار و مدلسازي آلاینده ها 3 – – تخصصی الزامی 3
4 دروس اختیاري 3 – تخصصی اختیاري
جمع واحدها 12
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (ویژه دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 – – اختیاري 1
2 پایان نامه 6 – – اجباري
جمع واحدها 8
ترم چهارم (ویژه دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 باقیمانده پایان نامه – –
جمع واحدها
ترم سوم (ویژه دانشجویان آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 تخصصی اختیاري
2 درس اختیاري 3 – – تخصصی اختیاري
1313049 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 3
جمع واحدها 8
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
جدول دروس اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 1
– – 1313266 روشهاي عددي در مهندسی محیط زیست 3 2
– – 1313267 هیدرولیک پیشرفته 3 3
– – 1313309 طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب 3 4
– – 1313268 طراحی شبکه هاي آب و فاضلاب 3 5
– 1313269 آزمایشگاه محیط زیست 1 6
– – 1313270 ژئو تکنیک زیست محیطی 3 7
– – 1313271 طراحی مدفن زباله و سدهاي باطله 3 8
– – 1313272 آلودگی خاك و پاکسازي آن 3 9
– – 1313273 آلودگی صوتی و کنترل آن 3 10
– – 1313274 کنترل نشر آلاینده ها از منابع ساکن و متحرك 3 11
– – 1313193 شناخت برنامه ریزي و مدیریت محیط زیست 3 12
– – 1313275 مبانی طراحی توسعه پایدار 3 13
– 1 در مهندسی عمران و آزمایشگاه 2 RS و GIS 1313332 کاربرد 14
2 جمع واحدها 38
94 این درس حذف گردیده لذا دانشجویانی که تا – *دانشجویانی که درس ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح هاي عمرانی را باکد 1313321 را گذرانده اند از نیمسال اول 95
کنون این درس را نگذرانده اند لازم است یکی از دروس جدول اختیاري را به جاي آن بگذرانند.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی( براي کلیه دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
در صورتی که دروس زیر در مقطع کارشناسی گذرانده نشده باشد، دانشجو ملزم به اخذ آن در دوره ارشد می باشد.
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313046 مکانیک سیالات 3 – – جبرانی 1
1313129 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه 3 – – جبرانی 2
1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 3 جبرانی 3
1313056 مهندسی محیط زیست 2 جبرانی 4
جمع واحدها 11
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه است
و دروس گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131319
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313192 تصفیه آب 3 – – اصلی 1
1313193 شناخت ومدیریت برنامه ریزي محیط زیست 3 – – اصلی 2
1313194 آلودگی هوا و روشهاي کنترل آن 3 – – اصلی 3
4 یک درس اختیاري 3 اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس اختیاري 3 – – اختیاري
1313202 تصفیه فاضلاب 3 – اصلی 2
1313203 آلودگی مواد زاید جامد و روشهاي کنترل آن 3 – – اصلی 3
1313028 سمینار 2 – گذراندن حداقل 9 واحد دوره سمینار 4
جمع واحدها 11
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (فقط مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 یک درس اختیاري 3 اختیاري
1111297 پایان نامه 6 – – پایان نامه 2
جمع واحدها 9
ترم سوم (فقط مخصوص دانشجویان آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3
1313049 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 – بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه* سمینار 2
1313223 طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب 4 – – اختیاري 3
جمع واحدها 9
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه
جمع واحدها
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس اختیاري ( کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313215 تصفیه فاضلاب هاي صنعتی 3 1
– – 1313216 انتقال و توزیع آب 3 2
– – 1313217 جمع آوري و کنترل فاضلاب و آب هاي سطحی 3 3
1313218 آلودگی خاك 3 4
1313219 اندازه گیري و ارزشیابی آلودگیهاي هوا 3 5
– – 1313220 میکروبیولوژي آب و فاضلاب 3 6
– – 1313221 فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی 3 7
– جمع واحدها 21
*اخذ 15 واحد اختیاري الزامی است.
جدول دروس جبرانی( کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1111411 ریاضیات مهندسی 3 1
– – 1313046 مکانیک سیالات 3 2
– – 1313056 مهندسی محیط زیست 2 3
– 1 1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 2 6
1 جمع واحدها 10
تبصره 1: دانشجویان رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست که در دوره کارشناسی، هر یک از دروس چبرانی را نگذرانده باشند ملزم به گذراندن آن می باشند.
دانشگاه پیام نور
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسي عمران- راه و ترابري
دانشگاه پیام نور
۹۵- سال تحصیلی ۹۶
کد رشتھ : ۱۳۱۳۱۱
ترم اول ( دانشجویان پژوھش محور و آموزش محور )
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
نوع درس
۱۳۱۳۰۰۱ ۱ ریاضیات عالي
– مھندسي ۳ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۰۲ ۲ طرح ھندسي
– راه پیشرفتھ ۳ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۰۳ ۳ طرح روسازي
– پیشرفتھ ۳ تخصصی
الزامی
٤ دروس اختیاري ۳ تخصصی
اختیاری
جمع واحدھا ۱۲
ترم دوم ( دانشجویان پژوھش محور و آموزش محور )
ترم سوم ( دانشجویان پژوھش محور )
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
نوع درس
۱۳۱۳۰۰٤ ۱
مھندسي
ترافیک
پیشرفتھ
۳ – تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۰٥ ۲ مدیریت و
– نگھداري راه ۳ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۰٦ ۳ سمینار ۲ – تخصصی
الزامی
٤ دروس اختیاري ٤ – تخصصی
اختیاری
جمع واحدھا ۱۲
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
نوع درس
۱ درس اختیاري ۲ – تخصصی
اختیاری
۱۱۱۱۲۹۷ ۲ پایان نامھ ٦ – تخصصی
الزامی
جمع واحدھا ۸
۱ معاونت آموزشي
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسي عمران- راه و ترابري
دانشگاه پیام نور
۹۵- سال تحصیلی ۹۶
۹۰- ترم سوم (دانشجویان آموزش محور ورودی قبل از سال تحصیلی ۹۱
(
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
نوع درس
۱ درس
اختیاري ۲ تخصصی
اختیاری
۱۳۱۳۰۳٦ ۲ تکنولوژی
حمل و نقل ۲ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۸۳ ۳
زمین شناسی
مھندسی
پیشرفتھ
۲ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۸٤ ٤ سمینار ۲ ۲ تخصصی
الزامی
جمع واحدھا ۸
۹۰ و ب عد – ترم سوم (دان شجویان آ موزش م حور ورودی سال تح صیلی ۹۱
از آن )
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پیش نیاز نوع درس
۱ درس اختیاري ۲ تخصصی
اختیاری
۱۳۱۳۰۸٦ ۲
*سمینار (
تحقیق و تتبع
نظری )
۲
بعد از
گذراندن
کلیھ دروس
جبرانی
مربوطھ
سمینار
۱۳۱۳۰۳٦ ۳ تکنولوژی حمل
و نقل ۲ تخصصی
الزامی
۱۳۱۳۰۸۷ ٤
اصول و
کاربرد
فتوگرامتری،
دورکاوی و
GIS
۲ تخصصی
الزامی
جمع واحدھا ۸
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) با رعایت پیش نیازھا می
تواند در ترم سوم یا چھارم ، اخذ و گذرانده شود.
۲ معاونت آموزشي
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسي عمران- راه و ترابري
دانشگاه پیام نور
۹۵- سال تحصیلی ۹۶
ترم چھارم (فقط مخصوص دانشجویان پژوھش محور )
ردیف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
نوع درس
۱ ادامھ پایان
نامھ – تخصصی
الزامی
جمع واحدھا
دروس تخصصی اختیاري ( دانشجویان پژوھش محور و آموزش محور)
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پیش
نیاز
– – ۱۳۱۳۰۰۷ ۱ طراحي فرودگاه ۳
– – ۱۳۱۳۰۰۸ ۲ تحقیق در عملیات ۲
۱۳۱۳۰۱٤ ۳ تکنولوژي عالي
– – بتن ۲
– ۱۳۱۳۰۱٥ ٤ آز قیر وآسفالت – ۱
۱۳۱۳۰۱٦ ٥ طرح ومحاسبھ راه
– – آھن ۳
جمع واحدھا ۱ ۱۰
جدول دروس جبرانی ( برای کلیھ شیوه ھای پژوھش محور و آموزش
محور )
جدول شماره ۱
تبصره ۱: کلیھ دانشجویانی کھ ھریک از دروس فوق را در مقطع
کارشناسی نگذرانیده باشند، باید درس را بھ عنوان درس جبرانی
بگذرانند.
ردیف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پیش نیاز
– ۱۱۲۲۰۰۹ ۱ مقاومت مصالح ۳ ۱
– ۱۳۱۳۰٥۱ ۲ مکانیک خاک ۳
– ۱۳۱۳۰۲۰ ۳ راھسازی ۲
– ۱۳۱۳۰۲۱ ٤ روسازی راه ۲
– ۱۳۱۳۰۲۲ ٥ مھندسی پی ۲
جمع واحد ۱۲
۳ معاونت آموزشي
لیست ارائھ دروس کارشناسی ارشد مھندسي عمران- راه و ترابري
دانشگاه پیام نور
۹۵- سال تحصیلی ۹۶
تبصره ۲: کلیھ دانشجویان باید برای مشخص شدن دروس جبرانی
حداکثر در پایان ترم اول مدارک خود را ارائھ نمایند.
91- 91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا نیمسال اول 92 – تذکر 1 : در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول 92
دروس جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به
گذراندن دروس جبرانی نمی باشند.
تذکر 2 : در صورتیکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده باشد، دانشجویان کارشناسی ارشد
91 اعلام شده است، را اخذ و بگذرانند. – موظف هستند تا سقف اعلام شده دروس جبرانی که در نیمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول جدید با رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.
٤ معاونت آموزشي
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131317
ترم اول (دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – – تخصصی الزامی 1
1313158 2 دینامیک سازه ها 3 – – تخصصی الزامی
1313164 تئوري الاستیسیته و پلاستیسیته 3 – – تخصصی الزامی 3
4 درس اختیاري 3 – تخصصی اختیاري
– جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی و پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313157 روش اجزاء محدود 3 – – تخصصی الزامی 1
1313165 2 پایداري سازه ها 3 – تئوري الاستیسیته و پلاستیسیته تخصصی الزامی
1313166 سمینار 2 – – سمینار 3
4 درس اختیاري 3 – تخصصی اختیاري
– جمع واحدها 11
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی و پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – تخصصی اختیاري
1111297 2 پایان نامه 6 – تخصصی الزامی
– جمع واحدها 9
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – تخصصی اختیاري
1313167 2 * سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 – بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه
سمینار
1313168 طراحی غیرارتجاعی(خمیري) سازه ها 2 – – تخصصی اختیاري 3
– 1313169 بهسازي سازههاي آسیبدیده در زلزله 2 4
طراحی ساختمانها در
برابر زلزله
تخصصی اختیاري
– – جمع واحدها 9
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی و پژوهشی )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – تخصصی الزامی
جمع واحدها – – –
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی و پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1313208 مهندسی زلزله 3 – دینامیک سازه ها 1
1313209 اندرکنش خاك و سازه 3 – روش اجزاء محدود 2
– – 1313170 مهندسی پی پیشرفته 3 3
– – 1313171 سازه هاي بتنآرمه پیشرفته 3 4
– – 1313172 5 سازه هاي فلزي پیشرفته 3
1313173 تئوري صفحات و پوسته ها 3 – تئوري الاستیسیته و پلاستیسیته یا همزمان 6
1313174 طراحی ساختمانها در برابر زلزله 3 – دینامیک سازهها 7
– – 1313189 سازه هاي فضایی 2 8
– 1313190 آزمایشگاه سازه – 1 9
– 1 جمع واحدها 23
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 3 1313060 سازههاي فولادي 1 1
– – 1313051 مکانیک خاك 3 2
– – 3 1313059 سازههاي بتنآرمه 1 3
– – 3 1313054 تحلیل سازه 1 4
– – جمع واحدها 12
تبصره: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه می باشد نیاز به گذراندن
دروس جبرانی ندارند.
تبصره: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95 – سال تحصیلی 96
کد رشته : 131317
ترم اول (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – – اجباري 1
1313231 2 دینامیک سازه 3 – – اجباري
1313230 تئوري الاستیسیته 3 – – اجباري 3
4 درس اختیاري 3 – اختیاري
– جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313157 روش اجزاء محدود 3 – – اجباري 1
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 – – سمینار 2
3 درس اختیاري 6 – اختیاري
– جمع واحدها 11
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95 – سال تحصیلی 96
ترم سوم (دانشجویان آموزشی- پژوهشی )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1111297 2 پایان نامه 6 – اجباري
– جمع واحدها 9
ترم سوم (دانشجویان آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 درس اختیاري 3 – اختیاري
1313167 2 * سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2 – سمینار
1313323 روش اجزاء مرزي 2 – – اختیاري 3
1313324 کنترل لرزه اي سازه ها 2 – اختیاري 4
– – جمع واحدها 9
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95 – سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان آموزشی- پژوهشی )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 ادامه پایان نامه – – – اجباري
جمع واحدها – – –
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95 – سال تحصیلی 96
دروس تخصصی اختیاري (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313171 سازه هاي بتنآرمه پیشرفته 3 1
– – 1313276 سازه هاي فولادي پیشرفته 3 2
– – 1313209 اندرکنش خاك و سازه 3 3
– – 1313277 تحلیل غیر ارتجاعی ساز ها 3 4
– – 1313278 پایداري سازه ها 3 5
– – 1313279 تئوري ورق و پوسته 3 6
– – 1313280 7 طراحی لرزه اي سازه ها 3
– – 1313281 آسیب پذیري و بهسازي لرزه اي سازه ها 3 8
– – 1313282 کنترل لرزه اي سازه ها 2 9
– – 1313283 روش اجزاء مرزي 2 10
– – 1313284 تکنولوژي عالی بتن 3 11
– – جمع واحدها 31
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه پیام نور
95 – سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– – 1313038 استاتیک 3 1
3 – استاتیک 1313054 تحلیل سازه 1 2
3 – تحلیل سازه 1 1313060 سازههاي فولادي 1 3
3 – تحلیل سازه 1 1313059 سازههاي بتنآرمه 1 4
– – جمع واحدها 12
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه
است و دروس گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
معاونت آموزشی و سنجش
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
کد رشته: 131322
ترم اول (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1313001 ریاضیات عالی مهندسی 3 – – اجباري 1
1313195 مکانیک خاك پیشرفته 3 – – اجباري 2
1313196 مهندسی پی پیشرفته 3 – – اجباري 3
4 اختیاري 3 اختیاري
جمع واحدها 12
ترم دوم (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 اختیاري 7 – – اختیاري
1313197 دینامیک خاك 3 – – اجباري 2
1313311 سمینار و روش تحقیق 2 – سمینار 3
جمع واحدها 12
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (ویژه دانشجویان آموزشی – پژوهشی )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 اختیاري 2 – – اختیاري
– – 2 پایان نامه 6
جمع واحدها 8
ترم چهارم (ویژه دانشجویان آموزشی – پژوهشی)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 باقیمانده پایان نامه
جمع واحدها
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
ترم سوم (ویژه دانشجویان آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1 اختیاري 2 – – اختیاري
1313049 *سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 2 – – سمینار 2
1313329 زمین شناسی و تکتونیک لرزه اي 2 – – اختیاري 3
1313330 مکانیک سنگ 2 – – اختیاري 4
جمع واحدها 8
* درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
جدول دروس اختیاري (دانشجویان آموزشی – پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
– 1313200 سدهاي خاکی 3 1
– 1313241 بهسازي خاك 3 2
– 1313331 روش اجزاء محدود 3 3
– 1313242 ژئوتکنیک زیست محیطی 3 4
– 1313243 ژئوتکنیک لرزه اي 3 5
– 1313244 خاك مسلح 3 6
– 1313245 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 2 7
– 1313210 زمین شناسی مهندسی پیشرفته 2 8
– 1313246 روش تفاضل محدود 2 9
– 1313247 طراحی مدفن زباله و سدهاي باطله 2 10
– 1313201 ژئوتکنیک دریایی 3 11
– 1313248 تحقیقات صحرایی 3 12
1313213 آزمایشگاه مکانیک خاك پیشرفته – 1 13
– 1313249 رفتار خاکهاي نیمه اشباع 3 14
1313250 زمین شناسی و تکتونیک لرزه اي 2 15
1313251 مکانیک سنگ 2 16
1 جمع واحد 39
لیست ارائه دروس کار شناسی ارشد – رشته مهندسی عمران- ژئوتکنیک
95- دانشگاه پیام نور- سال تحصیلی 96
جدول دروس جبرانی (دانشجویان آموزشی- پژوهشی و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد نظري واحد عملی پیش نیاز
1313051 مکانیک خاك 3 1
1313052 آزمایشگاه مکانیک خاك 1 همزمان مکانیک خاك 2
1313191 مهندسی پی 2 مکانیک خاك 3
3 1313043 مقاومت مصالح 1 4
1313046 مکانیک سیالات 3 5
1 جمع واحدها 11
تبصره 1: کلیه دانشجویان پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک که رشته کارشناسی آنها مهندسی عمران و یا مهندسی مدیریت پروژه است و دروس
گذرانیده آنها نیز مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري می باشد نیاز به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
تبصره 2: کلیه دانشجویان باید براي مشخص شدن دروس جبرانی حداکثر در پایان ترم اول مدارك خود را ارائه نمایند.
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
95- سال تحصیلی 96
کدرشته 112212
ترم اول
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1117081 روش هاي آماري 3 – اجباري 1
1122035 طراحی سیستم هاي صنعتی 3 – اجباري 2
4 اختیاري 6
جمع واحدها 12
ترم دوم
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1122040 سیستم هاي صف 3 روشهاي آماري اجباري 5
1122041 اقتصاد مهندسی پیشرفته 3 – اجباري 6
1122043 7 سمینار و روش تحقیق * 2 – اجباري
8 اختیاري 3
جمع واحدها 11
*حتماً در نیم سال دوم و بعد از آن اخذ گردد.
ترم سوم
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
9 اختیاري 3
1111297 پایان نامه 6 – اجباري 10
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111297 11 پایان نامه (ادامه) – – اجباري
تذکر:
– دانشجویان باید از بین دروس ترم اول و ترم دوم، هر ترم 12 واحد و جمعا 24 واحد اخذ نمایند. ( 12 واحد اجباري و 12
واحد از مجموعه دروس اختیاري ارائه شده)
– دانشجویان موظف هستند پایان نامه کارشناسی ارشد را در سال دوم تکمیل و دفاع نمایند.
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
95- سال تحصیلی 96
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجویان آموزش محور ورودي 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1314039 1 **سمینار (تحقیق و تتبع
نظري)
-1 سمینار وروش تحقیق 2
-2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه
سمینار
1122101 مدیریت زنجیره تأمین 2 اختیاري 2
1122102 سیستم هاي معین تصمیم گیري 3
و خبره
2 اختیاري
جمع واحدها 6
**درس سمینار (تحقیق وتتبع نظري) با رعایت پیشنیاز ها می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ وگذرانده شود.
لیست دروس اختیاري ( 12 واحد)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
ملاحظات نوع درس
1122036 1
کاربرد مجموعه هاي فازي در
تصمیم گیري و برنامه ریزي
3
– اختیاري
1122037 برنامه ریزي تولید پیشرفته 3 – اختیاري 2
1122038 تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه 3 – اختیاري 3
1122039 *کامپیوتر و مدیریت داده ها 3 – اختیاري 4
1115181 شبیه سازي کامپیوتري 3 روش هاي آماري اختیاري 5
1111111 برنامه ریزي خطی پیشرفته 3 – اختیاري 6
1122042 7
*مباحث منتخب در مهندسی
صنایع
3 – اختیاري
جمع واحدها 21
* حتم ا در ترم دوم سال اول و یا بعد از آن اخذ گردد.
توجه :در صورتیکه دانشجو در شیوه پژوهش محور یکی از دروس اختیاري را اخذ و گذرانده باشد مجاز به
انتخاب آن عنوان درس گذرانده به عنوان درس جایگزین پایان نامه در شیوه آموزش محور به صورت اختیاري با
کد جدید نمی باشد .
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
95- سال تحصیلی 96
لیست دروس جبرانی (براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
ملاحظات نوع درس
0 جبرانی 3 11-22-001 تحقیق درعملیات 1 1
0 جبرانی 11-22-002 آمار و احتمال مهندسی 3 2
0 جبرانی 11-22-015 طرح ریزي واحدهاي صنعتی 3 3
11-22-014 4 برنامه ریزي و کنترل تولید و
موجودي هاي 1
3
0 جبرانی
0 جمع واحدها 12
تذکر 1: دروس بند 1 تا 3 فقط از دانشجویان علوم پایه و فنی و مهندسی در معادلسازي دروس جبرانی ( در
صورت گذراندن دروس در مقطع کارشناسی ) پذیرفته می شوند.
91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا – تذکر 2: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول 92
91 دروس جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نیمسال اول 92
باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس جبرانی نمی باشند
تذکر 3 : در صورتیکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده باشد، دانشجویان
91 اعلام – کارشناسی ارشد موظف هستند تا سقف اعلام شده دروس جبرانی که در نیمسال دوم 92
شده است، را اخذ و بگذرانند.
ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول جدید با رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته 131411
ترم اول
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1314008 برنامه ریزي ریاضی 3 – اجباري 1
1314009 اقتصاد سنجی 3 – اجباري 2
*** – 1314023 سیستم هاي دینامیکی 3 3
*** – 1314024 کامپیوتر و مدیریت داده ها 3 4
5 اختیاري 3
جمع واحدها 12
ترم دوم
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
3 – اجباري 1314017 اقتصاد خرد پیشرفته 1 6
*** – 1314018 اقتصاد کلان پیشرفته 3 7
*** 1115181 8 شبیه سازي کامپیوتري 3
9 اختیاري 6
1122043 10 سمینار و روش تحقیق * 2 – اجباري
جمع واحدها 11
*حتماً در نیم سال دوم و بعد از آن اخذ گردد.
7 و 8 الزامی است.(درس گذرانده شده جزء دروس اجباري محسوب می شود.) ،4 ، *** گذراندن یکی از چهار درس بندهاي 3
اگر دانشجو یکی از این دروس را در دوره دانشپذیري گذرانده باشد نیز به عنوان درس اجباري پذیرفته می شود. مازاد بر یک
درس به عنوان درس اختیاري محسوب می شود.
ترم سوم
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
11 اختیاري 3
1111297 پایان نامه 6 – اجباري 12
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان پژوهش محور)
ردیف نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
14 پایان نامه (ادامه) – – اجباري
تذکر:
– دانشجویان باید از بین دروس ترم اول و ترم دوم، هر ترم 12 واحد و جمعا 24 واحد اخذ نمایند. ( 12 واحد اجباري و 12
واحد از مجموعه دروس اختیاري ارائه شده)
– دانشجویان موظف هستند پایان نامه کارشناسی ارشد را در سال دوم تکمیل و دفاع نمایند.
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجویان آموزش محور ورودي 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1314039 1 **سمینار (تحقیق و تتبع
نظري)
-1 سمینار وروش تحقیق 2
-2 بعد از گذراندن کلیه
دروس جبرانی مربوطه
سمینار
1314042 اقتصادسنجی پیشرفته 2 اختیاري 2
1314043 طراحی آزمایش ها 2 اختیاري 3
جمع واحدها 6
**درس سمینار (تحقیق وتتبع نظري) با رعایت پیشنیاز ها می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ وگذرانده شود.
لیست دروس اختیاري ( 12 واحد)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
ملاحظات نوع درس
1314010 تئوري تصمیم گیري 3 – اختیاري 1
1314011 برنامه ریزي حمل و نقل 3 – اختیاري 2
1314013 برنامه ریزي استراتژیک 3 – اختیاري 3
1314012 فرآیندهاي احتمالی 3 – اختیاري 4
1122040 سیستم هاي صف 3 – اختیاري 5
1314021 توسعه و رشد 3 – اختیاري 6
1111111 برنامه ریزي خطی پیشرفته 3 برنامه ریزي ریاضی اختیاري 7
جمع واحدها 21
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی
95- سال تحصیلی 96
لیست دروس جبرانی (براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
ملاحظات نوع درس
3 جبرانی 11-22-001 تحقیق درعملیات 1 1
11-22-002 آمار و احتمال مهندسی 3 جبرانی 2
11-22-015 طرح ریزي واحدهاي صنعتی 3 جبرانی 3
12-21-024 اقتصاد عمومی 3 جبرانی 4
0 جمع واحدها 12
تذکر 1: دروس بند 1 تا 3 فقط از دانشجویان علوم پایه و فنی و مهندسی در معادلسازي دروس جبرانی ( در
صورت گذراندن دروس در مقطع کارشناسی ) پذیرفته می شوند.
91 و قبل از آن بر اساس جدول اعلام شده تا – تذکر 2: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول 92
91 دروس جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 12 واحد گذرانده – نیمسال اول 92
باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس جبرانی نمی باشند
تذکر 3 : در صورتیکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده باشد، دانشجویان
91 اعلام – کارشناسی ارشد موظف هستند تا سقف اعلام شده دروس جبرانی که در نیمسال دوم 92
شده است، را اخذ و بگذرانند.
ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول جدید با رعایت دروس پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد.
89 براساس جدول دروس جبرانی اعلام شده – تبصره 1: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول و دوم 90
در همان سال دروس جبرانی را گذرانده باشند ، نیازي به گذراندن مازاد بر 9 واحد درس جبرانی را ندارند.
89 تاکنون هیچ درس جبرانی نگذرانده باشند – تبصره 2: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول و دوم 90
لازم است مطابق با جدول دروس جبرانی جدید( جدول فوق)، میزان 9 واحد درسی را اخذ و بگذرانند.
89 کمتر از 9 واحد درس جبرانی گذرانده – تبصره 3: در صورتیکه دانشجویان ورودي نیمسال اول و دوم 90
باشند ، لازم است مابقی دروس جبرانی خود را که به تائید گروه تخصصی در مراکز استانی رسیده باشد ، تا
سقف 9 واحد درسی از جدول دروس جبرانی جدید (جدول فوق )اخذ و بگذرانند.
حوزه معاونت آموزشی و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی -بیوتکنولوژي
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131711
ترم اول
*دانشجویان فراگیرنوبت دهم سال( 1390 )که درس انتقال حرارت با کددرس 1317082 را گذرانده اند این درس
معادل درس پدیده هاي انتقال در سیستم هاي بیولوژیکی با کددرس 1317002 میباشد.لذا دانشجویانی فراگیرنوبت
دهم)سال ( 1390 که درس انتقال حرارت را نگذرانده اند لزوما درس پدیده هاي انتقال در سیستم هاي بیولوژیکی
راباید بگذراندند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1317049 1
ریاضیات پیشرفته (رشته
بیوتکنولوژي)
3 اصلی الزامی
1317047 2
طراحی رآکتورهاي
بیوشیمیایی
3 اصلی الزامی
3
یک درس از دروس
تخصصی- اختیاري
3
تخصصی –
اختیاري
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1317051 1
بازیافت و جداسازي مواد
بیولوژیکی
3
تخصصی –
اختیاري
2
یک درس از دروس
تخصصی- اختیاري
3
تخصصی –
اختیاري
1317053 3 سمینار 2 سمینار
جمع واحد: 8
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1317002 1
پدیده هاي انتقال در
سیستم هاي بیولوژیکی
3 اصلی الزامی
1317003 2
میکروبیولوژي صنعتی و
فرآیندهاي تخمیري
3 اصلی الزامی
1317001 ترمودینامیک پیشرفته 3 3
تخصصی –
اختیاري
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی -بیوتکنولوژي
95- سال تحصیلی 96
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 1 پایان نامه 6
جمع واحد: 6
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
رد
یف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1317057 1 بیوتکنولوژي غذایی 3 تخصصی-اختیاري
1317070 2
استاندارها و مشخصات
فنی تجهیزات آب و
فاضلاب
1
تخصصی -اختیاري
1317068 3
سمینار(تحقیق و تتبع
نظري)
-1 گذراندن کلیه 2
دروس جبرانی سمینار
جمع واحد: 6
*درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري)با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم و چهارم اخذ و گذرانده شود
دروس تخصصی – اختیاري
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
1317015 1 ترمودینامیک محلول هاي غیر ایده ال 3
1317054 آمار در فرآیندهاي مهندسی 3 2
1317055 مباحث منتخب 3 3
1317052 تکنولوژي آنزیم ها 2 4
1317014 آز بیو تکنولوژي 1 5
1317001 ترمودینا میک پیشرفته 3 6
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی -بیوتکنولوژي
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی
رشتھ مقطع كارشناسي درس جبراني
کد درس نام درس تعداد واحد نظری
کلیھ گرایشھای مھندسی شیمی
بھ غیر از صنایع غذایی*
۱۳۱۷۰٤٥ میکروبیولوژی عمومی ۲
۱۱۱٤۲۰٤ بیوشیمی عمومی ۲
سایر رشتھ ھای مھندسی*
۱۳۱۷۰٤٥ میکروبیولوژی عمومی ۲
۱۱۱٤۲۰٤ بیوشیمی عمومی ۲
۱۳۱۷۰۲٤ انتقال حرارت ۳ ۲
۱۳۱۷۰۲۱ ترمودینامیک مھندسی
شیمی ۲
۳
رشتھ ھای علوم پایھ*
۱۳۱۷۰٤٥ میکروبیولوژی عمومی ۲
۱۱۱٤۲۰٤ بیوشیمی عمومی ۲
۱۳۱۷۰۲٤ انتقال حرارت ۳ ۲
۱۳۱۷۰۲۱ ترمودینامیک مھندسی
شیمی ۲
۳
۱۳۱۷۰۲۳ مکانیک سیالات ۲ ۲
*درصورتیکه دانشجویان در مقطع کارشناسی هر یک از دروس فوق را گذرانده باشند، با ارائه گواهی معتبر ، نیاز به
اخذ درس مذکور به عنوان درس جبرانی نمی باشد.
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131719
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317201 1
سینیتیک و طرح راکتور
پیشرفته
3 اصلی
تشریحی
1317202 2 مکانیک سیالات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317212 تصفیه آب و فاضلاب 3 اختیاري تشریحی 3
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317217 1 کنترل آلودگی هوا 3 اختیاري تشریحی
1317218 2
مدیریت پسمانده هاي
جامد
3 اختیاري
تشریحی
1317219 3 سمینار 2 سمینار تشریحی
جمع واحد: 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1111297 1 پایان نامه 6
پایان
نامه
تشریحی
جمع واحد: 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317198 1
ترمودینامیک مهندسی
شیمی پیشرفته
3 اصلی
تشریحی
1317199 2 انتقال حررات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317200 ریاضیات پیشرفته 3 اصلی تشریحی 3
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی محیط زیست
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نظري
3 1317105 1 عملیات واحد 2
1317094 انتقال جرم 3 2
3 1317024 3 انتقال حرارت 2
1317021 4
ترمودینامیک مهندسی
شیمی 2
3
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی صنایع غذایی
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131723
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317207 1
طراحی عملیات
فرآیندهاي صنایع غذایی
3 اصلی تشریحی
1317208 2
فرآیندهاي پیشرفته مواد
غذایی
3 اصلی تشحریحی
1317209 بیو تکنولوژي غذایی 3 اصلی تشریحی 3
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317223 1 تکنولوژي آنزیمها 3 اختیاري تستی و
تشریحی
1317224 2
مدل سازي و شبیه سازي
در صنایع غذایی
3 اختیاري تشریحی
1317225 3 سمینار 2 سمینار تشریحی
جمع واحد: 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1111297 1 پایان نامه 6
پایان
نامه
تشریحی
جمع واحد: 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317204 1
میکروبیولوژي صنعتی و
فرآیندهاي تخمیري
3 اختیاري
تستی و
تشریحی
1317205 2 ریاضیات مهندسی پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317206 3
پدیده هاي انتقال در صنایع
غذایی
3 اصلی
تستی
وتشریحی
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی صنایع غذایی
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – صنایع غذایی
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نظري
1317045 1 میکروبیولوژي عمومی 2
1114204 بیوشیمی عمومی 2 2
3 1317024 3 انتقال حرارت 2
1317021 4
ترمودینامیک مهندسی
شیمی 2
3
2 1317023 مکانیک سیالات 2 5
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی صنایع غذایی
95- سال تحصیلی 96
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی صنایع غذایی
95- سال تحصیلی 96
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مدل سازي شبیه سازي و کنترل
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131721
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317213 1
سینیتیک و طرح راکتور
پیشرفته
3 اصلی تشریحی
1317202 2 مکانیک سیالات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317203 مدل سازي و مشابه سازي 3 اختیاري تشریحی 3
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317214 1
طراحی تجهیزات
فرآیندي
3 اختیاري تشریحی
1317215 2 بهینه سازي 3 اختیاري تشریحی
1317216 3 سمینار 2 سمینار تشریحی
جمع واحد: 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1111297 1 پایان نامه 6
پایان
نامه
تشریحی
جمع واحد: 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317198 1
ترمودینامیک مهندسی
شیمی پیشرفته
3 اصلی تشریحی
1317199 2 انتقال حررات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317200 ریاضیات پیشرفته 3 اصلی تشریحی 3
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مدل سازي شبیه سازي و کنترل
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مدل سازي شبیه سازي و کنترل
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نظري
3 1317105 1 عملیات واحد 2
1317094 انتقال جرم 3 2
3 1317024 3 انتقال حرارت 2
1317021 4
ترمودینامیک مهندسی
شیمی 2
3
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی پلیمر
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131722
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317210 1
رئولوژي پیشرفته سیالات
پلیمر
3 اختیاري تشریحی
1317201 2
سینیتیک و طرح راکتور
پیشرفته
3 اصلی
تشریحی
1317211 3
خواص فیزیکی و مکانیکی
پلاستیک ها
3 اختیاري
تشریحی
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317220 1
سینیتیک و طرح راکتور
پلیمرها
3 اختیاري تشریحی
1317221 2
پدیده هاي انتقال سیالات
پلیمري
3 اختیاري
تشریحی
1317222 3 سمینار 2 سمینار تشریحی
جمع واحد: 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1111297 1 پایان نامه 6
پایان
نامه
تشریحی
جمع واحد: 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317198 1
ترمودینامیک مهندسی
شیمی پیشرفته
3 اصلی تشریحی
1317199 2 انتقال حرارت پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317200 ریاضیات پیشرفته 3 اصلی تشریحی 3
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –مهندسی پلیمر
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- پلیمر
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
1317084 1 شیمی و سنیتیک پلیمرزاسیون 3
1317156 2
وسایل اندازه گیري مشخصات
ملکولی پلیمرها
2
1317146 3 شیمی فیزیک پلیمرها 3
1317154 مهندسی پلاستیک 3 4
1317153 5
آز خواص فیزیکی و مکانیکی
پلیمرها
1
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –طراحی فرآیند
95- سال تحصیلی 96
کد رشته : 131717
ترم اول
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317201 1
سینیتیک و طرح راکتور
پیشرفته
3 اصلی
تشریحی
1317202 2 مکانیک سیالات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317203 مدل سازي و مشابه سازي 3 اختیاري تشریحی 3
جمع واحد: 9
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317214 1
طراحی تجهیزات
فرآیندي
3 اختیاري تشریحی
1317215 2 بهینه سازي 3 اختیاري تشریحی
1317216 3 سمینار 2 اختیاري تشریحی
جمع واحد: 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1111297 1 پایان نامه 6
پایان
نامه
تشریحی
جمع واحد: 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع
درس
نوع
آزمون
1317198 1
ترمودینامیک مهندسی
شیمی پیشرفته
3 اصلی تشریحی
1317199 2 انتقال حررات پیشرفته 3 اصلی تشریحی
1317200 ریاضیات پیشرفته 3 اصلی تشریحی 3
جمع واحد: 9
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پیام نور
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی –طراحی فرآیند
95- سال تحصیلی 96
دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – طراحی فرآیند
دروس جبرانی
ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نظري
3 1317105 1 عملیات واحد 2
1317094 انتقال جرم 3 2
3 1317024 3 انتقال حرارت 2
1317021 4
ترمودینامیک مهندسی
شیمی 2
3
جمع واحد 12
معاونت آموزشي و سنجش
دانشگاه پيامنور
برنامه ارائه دروس رشته مهندسي معماري (كارشناسي ارشد)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181410
معاونت آموزشي
توضيحات لازم:
1) دانشجو در هر ترم بيش از يك “طرح معماري” نمي تواند بگيرد.
2) دروس “تخصصي” از ترم دوم به بعد قابل انتخاب است.
* مخصوص ورودي هاي فراگير 90 (نوبت دهم): فقط دانشجويان شيوه آموزشي – پژوهشي، كه درس”حقوق معماري” را در دوره دانشپذيري گذراند هاند نيازي به اخذ
وگذراندن درس “روش هاي پيشرفته ساخت ” ندارند.
رديف شماره
درس نام درس
تعداد واحد
پيش نياز نوع درس
نظري
عملي
كارگاه
طراحي
ترم اول
1814004 روش تحقيق معماري 2 پايه 1
1814005 سير انديش ههاي معماري 2 پايه 2
1814001 حكمت هنر اسلامي 2 پايه 3
1814006 نظريه و رو شهاي طراحي 2 پايه 4
جمع 8
ترم دوم
( 3 طرح معماري ( 5 1 ( 1814018 طرح معماري ( 1 1
(مخصوص مشمولين جبراني) پروژه طراحي
1814011 معماري همساز با اقليم 1 1 تخصصي 2
1 تخصصي 1814012 برنامه ريزي كالبدي معماري 1 3
جمع 8
ترم سوم
3 پروژه طراحي 1 ( 1814061 طرح معماري ( 2 1
1 تخصصي 1814013 2 روش هاي پيشرفته ساخت* 1
1 تخصصي 1814014 نظريه هاي مكانيابي 1 3
جمع 8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي- پژوهشي)
1111297 1
پايان نامه
(رساله و طرح نهايي)
6 روش تحقيق معماري پروژه طراحي
1814002 2 روانشناسي محيط 2 اختياري- الزامي
جمع 8
دانشگاه پيامنور
برنامه ارائه دروس رشته مهندسي معماري (كارشناسي ارشد)
95- سال تحصيلي 96
كد رشته: 181410
معاونت آموزشي
توجه: تعداد واحد (براي فارغ التحصيلي) دوره كارشناسي ارشد مهندسي معماري (بدون احتساب دروس جبراني) جمعاً 32 واحد مي باشد.
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف شماره
درس نام درس
تعداد واحد
نظري
عملي
كارگاه
طراحي
پيش نياز نوع درس
،( 1814003 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 روش تحقيق معماري، طرح معماري( 1 1
بعد از گذراندن كليه دروس جبراني سمينار
1814060 حقوق معماري 2 تخصصي 2
1814019 مديريت انرژي در معماري و شهرسازي 2 تخصصي 3
1814002 4 روانشناسي محيط 2 اختياري- الزامي
جمع 8
دروس جبراني
رديف شماره
درس نام درس
تعداد واحد
نظري
عملي
كارگاه
طراحي
پيش نياز نوع درس
4 1 جبراني ( 1814053 1 طرح معماري ( 5
1814037 2 آشنايي با معماري اسلامي 1 3 جبراني
1814043 3 ساختمان ( 2) و گزارش كارگاه 1 2 جبراني
جمع 12
– تنها دانشجويان داراي مدرك كارشناسي معماري (و كارشناسي ناپيوسته معماري – كه كارداني معماري دارند) رشته همنام محسوب مي شوند و دروس
جبراني ندارند.
– گذراندن دروس جبراني تا قبل از اخذ واحد پايان نامه (رساله و طرح نهايي) و يا واحد سمينار (تحقيق و تتبع نظري)، الزامي است.
نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جدول بالا:
91 (با توجه به زيرنويس هاي – 91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا پايان نيمسال اول 92 – -1 در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
مربوط به آن) 12 واحد دروس جبراني را گذرانده باشند نيازي به گذراندن دروس جبراني از جدول فوق ندارند.
-2 در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده دانشجويان كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس
جبراني را اخذ و بگذرانند ضمناً انتخاب دروس باقيمانده از جدول دروس جبراني، به عهده دانشجو مي باشد.
-3 در صورتي كه دانشجويان درس “مقدمات طراحي معماري ( 2)” را گذرانده باشند نيازي به اخذ و گذراندن درس “طرح معماري ( 5)” ندارند.
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216663 1 مكتب هاي جغرافيايي 2 —– پايه
1216664 2 مباني نظري مخاطرات محيطي 1 1 —– پايه
1216665 3 تكنيك ها و تحليل آماري فضايي 1 1 —– پايه
4
1216666
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مخاطرات
محيطي
—– 1 1 پايه
1216667 5 مخاطرات آب و هوايي 1 1 —– تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216670 1 روش تحقيق در مخاطرات محيطي 1 1 —– پايه
2
1216671 كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محيطي 1 1 —– پايه
1216672 3 مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 1 —– تخصصي
1216674 4 ارزيابي مخاطرات طبيعي 1 1 —– تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216673 1 مخاطرات منطقه اي ايران 1 1 —– تخصصي
1216675 2
برنامه ريزي و مديريت راهبردي مخاطرات طبيعي 1 1 —– تخصصي
1216676 3
پيش بيني و هشدار مخاطرات طبيعي 1 1 —– تخصصي
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
1216 رشته: مخاطرات محيطي-گرايش طبيعي كد رشته : 15
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد 8
10
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
1216 رشته: مخاطرات محيطي-گرايش طبيعي كد رشته : 15
1216677 4
مديريت پروژه براي كاهش مخاطرات طبيعي 2 — —– تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216681 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن
كليه دروس
جبراني وروش
تحقيق
سمينار
1216680 2 زبان تخصصي 2 تخصصي
1216679 3 مخاطرات زميني و مديريت محيط 2 تخصصي
جمع واحد 8
6
توضيحات
درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
6
جمع واحد
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
1216 رشته: مخاطرات محيطي-گرايش طبيعي كد رشته : 15
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216487 1 آشنايي با نرم افزارهاي اقليمي 1 1 جبراني
1216483 2 نقشه ها و نمودارهاي اقليمي 1 1 جبراني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1216487 1 آشنايي با نرم افزارهاي اقليمي 1 1 جبراني
1216483 2 نقشه ها و نمودارهاي اقليمي 1 1 جبراني
1 1 جبراني GIS 1216402 3 مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي
1216391 4 مباني سنجش از دور 1 1 جبراني
1216409 5 مخاطرات طبيعي 2 جبراني
جدول دروس جبراني رشته مخاطرات محيطي-گرايش طبيعي براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
جمع واحد 10
توضيحات
4
جدول دروس جبراني رشته مخاطرات محيطي-گرايش طبيعي براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشته هاي كارشناسي جغرافيا)
جمع واحد
3
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:١٦
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١١ -روانشناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثبت گرا
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩۶ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ٤واحد) ۴ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٢٨۵ ٣٩۵١ ٢ روانشناسي دين ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٩٩٩ كتاب درآمدي بر روانشناسي دين مسعود آذربايجاني- سيد مهدي
موسوي
٢٠١١ ١٣٩٠ پژوھشگاه
حوزه و
دانشگاه
١٢١٧٢٨۶ ٣٩۵١ ٣ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣١٣ كتاب منون تخصصي روانشناسي بر اساس
ويراست )Discovering Psychology
چهارم)
مهدي دھستاني ٢٠١۵ ١٣٩۴ ارسباران
١٢١٧٢٨٧ ٣٩۵١ ۴ ھوش ھيجاني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩١٣١ كتاب ھوش ھيجاني دانيل گلمن نسرين پارسا ٢٠١۴ ١٣٩٣ رشد
١٢١٧٢٨٧ ٣٩۵١ ھوش ھيجاني تستي ٩٣٠۶ كتاب عقل ديني و ھوش روانشناختي رحيم مير دريكوندي ٢٠١٠ ١٣٨٩ مؤسسه
آموزشي و
پژوھشي امام
خميني(ره)
فصل ھاي ٣ از صفحه ١١٥ تا صفحه ١٢٤ (اول اھميت و
جايگاه عقل از منظر روايات)، فصل ھاي ٥ و ٦ و ضميمه :
مقياس سنجش عقل مطالعه شود.
١٢١٧٢٨٨ ٣٩۵١ ۵ كليات و مفاھيم ١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٢٩١ كتاب روانشناسي مثبت نگر نظريه ھا پژوھش
ھا و کاربستها
کيت ھفرون و ايلونا بونيول محمدتقي تبيک و
محسن زندي
٢٠١۵ ١٣٩۴ دارالحديث
١٢١٧٢٨٨ ٣٩۵١ كليات و مفاھيم تستي ٩٣٠۵ كتاب نگاھي به روانشناسي اسلامي جمعي از نويسندگان زير نظر آيت
ا… غروي و حجت الاسلام
آذربايجاني
٢٠١٢ ١٣٩١ پژوھشگاه
حوزه و
دانشگاه
فصل ھاي ٢ (ضرورت روانشناسي اسلامي)، ٣ (امکان
سنجي، تعريف، ماھيت و مباني) و ٤ (روند و مراحل
تدوين روانشناسي اسلامي) مطالعه شود.
١٢١٧٢٨٩ ٣٩۵١ ۶ سلامت و شادكامي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٠٨ كتاب رضايت از زندگي عباس پسنديده ٢٠١۴ ١٣٩٣ دارالحديث بخش اول مطالعه شود.
١٢١٧٢٨٩ ٣٩۵١ سلامت و شادكامي تستي ٩٩١٨ كتاب راھهاي تقويت، شادي،اعتماد به نفس و
موفقيت کودکان (برنامه گام به گام
روانشناسي مثبت براي شکوفايي
کودکانه)
جني ھوپر علي اصغر
کاکوجويباري، محدثه
کاکوجويباري
٢٠١۵ ١٣٩۴ دانژه
١٢١٧٢٩٠ ٣٩۵١ ٧ روش تحقيق پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩٢٩ كتاب مباني نظري و عملي پژوھش در علوم
انساني و اجتماعي
علي دلاور ٢٠١١ ١٣٩٢ رشد
١٢١٧٢٩١ ٣٩۵١ ٨ انگيزش دروني ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣١۵ كتاب انگيزش و ھيجان : نظريه ھاي
روانشناختي
محمدصادق شجاعي ٢٠١٢ ١٣٩١ پژوھشگاه
حوزه و
دانشگاه
بخش دوم مطالعه شود .
١٢١٧٢٩١ ٣٩۵١ انگيزش دروني تستي ٩٣٧٨ كتاب روانشناسي مثبت (علم شادماني و
نيرومنديهاي انسان )
آلن كار حسن پاشا شريفي،
نجفي زند
٢٠١۴ ١٣٩٣ علمي فصل ٦ مطالعه شود.
١٢١٧٢٩٢ ٣٩۵١ ٩ صفات و انگيزه ھاي مثبت ١۶ ٠ ٢ تشريحي ١٠٢٨٧ كتاب مکارم الاخلاق حمزه عبدي، عباس پسنديده ٢٠١۵ ١٣٩۴ دارالحديث
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣٠٩ كتاب روانشناسي تنظيم رفتار با رويكرد ( ١٢١٧٢٩٣ ٣٩۵١ ١٠ حديث و روانشناسي مثبت ( ١
اسلامي
محمدصادق شجاعي ٢٠٠٩ ١٣٨٨ دارالحديث بخش دوم (فصل ھاي ٢ و ٣) و بخش سوم مطالعه شود.
١٢١٧٢٩۴ ٣٩۵١ ١١ تاريخ و منابع حديث ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٢١ كتاب دانش حديث(پژوه اي کاربردي در
شناخت دانش ھاي حديثي)
بقلم مدرسان دانشکده علوم
حديث
٢٠١٢ ١٣٩١ جمال
١٢١٧٢٩۵ ٣٩۵١ ١٢ روش فهم روانشناختي متون
ديني
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٢٢ جزوه جزوه روش فهم روانشناختي متون ديني عباس پسنديده ٢٠١٣ ١٣٩٢ پزوھشکده
اخلاق و
روانشناسي
اسلامي
دارالحديث
١٢١٧٢٩۶ ٣٩۵١ ١٣ انسان شناسي تطبيقي ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٢٣ كتاب الگوي انسان کامل با رويکردي
روانشناختي
دکتر ابوالقاسم بشيري ٢٠١٠ ١٣٨٩ مؤسسه
آموزشي و
پژوھشي امام
خميني(ره)
١٢١٧٢٩٧ ٣٩۵١ ١۴ مباني فهم متون (قرآن و حديث) ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٢٢۴ كتاب فهم حديث عبدالهادي مسعودي ٢٠١٣ ١٣٨٩ زائر
١٢١٧٣١١ ٣٩۵١ ١۵ روابط مثبت ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣١١ كتاب روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع
اسلامي
مسعود آذربايجاني و ديگران ٢٠١۴ ١٣٩٣ پژوھشگاه
حوزه و
دانشگاه/
سمت
فصل ھاي ٧ و ١٠ مطالعه شود
١٢١٧٣١١ ٣٩۵١ روابط مثبت تستي ٩٣١٢ جزوه مقاله : چيستي حسن خلق و چگونگي
تأثير آن بر روابط اجتماعي
عباس پسنديده ٢٠١٢ ١٣٩١ فصلنامه علمي
– پژوھشي
علوم و حديث
شماره ٦٦ مجله علوم و حديث مطالعه شود.
١٢١٧٣١٢ ٣٩۵١ ١۶ بازسازي مثبت ، مشاوره و روان
درماني مثبت گرا
١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣١٣ كتاب فنون روانشناسي مثبت گرا جينا. ال. مگيار-موئي فريد براتي سده ٢٠١٢ ١٣٩١ رشد فصل ١ حذف شود.
١٢١٧٣١٢ ٣٩۵١ بازسازي مثبت ، مشاوره و روان
درماني مثبت گرا
تستي ٩٩١٩ كتاب دين و معنويت در روان درماني و مشاوره
(رويکردي آدلري، تاکيد بر روان درماني و
مشاوره با مسلمانان)
ثور ،يو ھانسن فريد براتي سده ٢٠١٢ ١٣٩١ رشد فصل ھاي ٣ (استعدادياب کليفتن، سياھه ي عاطفه ي
مثبت ومنفي، پرسشنامه ھيجان ھاي فوردايس، شاخص
شادي استين، قدرت برچسب زدن و نام دادن به افراد، اثر
مثبت برچسب زدن) و فصل ٥ حذف شود.
1 Page 1 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٦/١٥ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٢:١٦
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ٢ از ٢
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١١ -روانشناسي اسلامي گرايش روانشناسي مثبت گرا
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١٧ -روانشناسي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٠ و ١١ (به جزء اصلاح ، ٩ ، ٨ ،٧ ، ٦ ، ٥ ، ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣١۴ كتاب الگوي اسلامي شادكامي عباس پسنديده ٢٠١٣ ١٣٩٢ دارالحديث فصل ھاي ٣ ( ١٢١٧٣١٣ ٣٩۵١ ١٧ حديث و روانشناسي مثبت ( ٢
منبع ياري، تنظيم انتظارات، مصداقهاي داشته ھا،
مديريت مقايسه ھا و تنظيم آرزوھا، تنظيم الگوي روزي،
تصحيح نگاه به نعمت) مطالعه شود.
١٢١٧٣١۴ ٣٩۵١ ١٨ روانشناسي اخلاق ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣١۶ كتاب راھنماي رشد اخلاقي(جلد دوم) ملاني كيلن و جوديث اسمتانا محمدرضا
جهانگيرزاده، علي رضا
شعاعي، سيد رحيم
راستي تبار
٢٠١٠ ١٣٨٩ پژوھشگاه
علوم و فرھنگ
اسلامي
٦ و ٧ مطالعه شود. ،٤ ،٣ ، فصل ھاي ١
١٢١٧٣١۴ ٣٩۵١ روانشناسي اخلاق تستي ٩٣٨١ كتاب راھنماي رشد اخلاقي(جلد اول) ملاني كيلن و جوديث اسمتانا محمدرضا
جهانگيرزاده، علي رضا
شعاعي، سيد رحيم
راستي تبار
٢٠١٠ ١٣٨٩ پژوھشگاه
علوم و فرھنگ
اسلامي
، ١١ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، گفتار نخست و فصل ھاي ١
١٣ و ١٧ مطالعه شود. ، ١٢
– ١٢١٧٣١۵ ٣٩۵١ ١٩ سمينار ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١٧٣١۶ ٣٩۵١ ٢٠ سمينار (تحقيق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١٧٣١٧ ٣٩۵١ ٢١ اخلاق در قرآن (آموزش محور) ١۶ ٠ ٢ تستي ٩٣۶٧ كتاب اخلاق در قرآن (جلد ١) مصباح يزدي ٢٠١۴ ١٣٩٣ موسسه
آموزشي و
پژوھشي امام
خميني
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢٢ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
2 Page 2 of 2
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/05/09
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٨/٠١ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٤:٥١
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٨ -مشاوره گرايش مشاوره مدرسه
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
ميلادي ناشر شرح پيوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
١٢١١۴٩٣ ٣٩۵١ ١ آمار استنباطي پيشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي و تشريحي ۵۵١۶ آزمايشي آمار استنباطي پيشرفته حسين زارع – محمد حسن صيف-
سعيد طالبي
٢٠١٠ ١٣٨٩ پيام نور
١٢١١۵١٣ ٣٩۵١ ٢ ھدايت و مشورت در اسلام ١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶٨٩ كتاب ھدايت و مشورت در اسلام جواد اژه ايي ٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١١۵١۴ ٣٩۵١ ٣ نظريه ھاي پيشرفته مشاوره و
روان درماني
١٥ و ١٦ حذف شود. ،١٤ ،١٢ ، ٢۴ ٠ ٣ تستي ٩۶٧٣ كتاب نظريه و كاربست مشاوره و روان درماني جرالد كوري يحيي سيد محمدي ٢٠١٢ ١٣٩١ ارسباران فصل ھاي ٢
١٢١١۵١۵ ٣٩۵١ ۴ نظريه ھا و روشهاي مشاوره
گروھي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ١٠١١۵ كتاب نظريه و کاربست مشاوره گروھي جرالد کري کيانوش زھرا کار و
ھمکاران
١٤ و ١٥ مطالعه شود. ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ھاي ٧
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ ۵ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۵٠٩٢ آزمايشي چگونه تحقيق كنيم لورن بلكستر- كريستينا ھيوز –
ملكم تايت
ابوالفضل فراھاني-
عيسي ابراھيم زاده-
محمدرضا سرمدي
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،٤ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پيام نور فصل ھاي ٢
١٢١١۵١٧ ٣٩۵١ روش ھاي تحقيق پيشرفته در
علوم تربيتي و روانشناسي
تستي ۶٧٣۴ كتاب روش تحقيق در علوم رفتاري زھره سرمد-عباس بازرگان- الهه
حجازي
٢٠١٢ ١٣٩١ آگاه فصل ھاي ٣ و ٦ مطالعه شود.
١٢١١۵٢١ ٣٩۵١ ۶ روانشناسي شخصيت ٢۴ ٠ ٣ تستي ۵۶٣٠ آزمايشي روانشناسي شخصيت يوسف كريمي ٢٠١٣ ١٣٩٢ پيام نور
١٢١١۵٢٢ ٣٩۵١ ٧ راھنمايي و مشاوره گروھي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ۶٧۶۵ كتاب روان درماني و مشاوره گروھي باقر ثنايي ٢٠٠٠ ١٣٧٩ چهر
١٢١١۵٢٣ ٣٩۵١ ٨ راھنمايي و مشاوره شغلي ١۶ ١۶ ١ ٢ تستي ٩۶٧۵ كتاب راھنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
ھاي انتخاب شغل(با تجديد نظر و
اضافات)
عبداله شفيع آبادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ رشد قسمت توضيح مشاغل حذف شود.
١٢١١۵٢۴ ٣٩۵١ ٩ نظريه ھاي مشاوره و روان
درماني
٢۴ ٠ ٣ تستي ۶٠٩۴ كتاب نظريه ھاي مشاوره و روان درماني عبداله شفيع آبادي – غلامرضا
ناصري
٢٠١٢ ١٣٩١ مركز نشر
دانشگاھي
١٢١١۵٨٠ ٣٩۵١ ١٠ روابط و مناسبات انساني در
مدرسه
١۶ ٠ ٢ تستي ١٠٣٠١ كتاب مشاوره مدرسه ديدگاھها و كاربست
ھاي حرفه اي
تامارا ديويس كيانوش زھراكار ،زھرا
كهلويي
٩ و ١٤ مطالعه شود. ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٣ ، ٢٠١۴ ١٣٩٣ ويرايش فصل ھاي ٢
١٢١١۵٨١ ٣٩۵١ ١١ اصول و روشهاي راھنمايي و
مشاوره تحصيلي و شغلي
– ١۶ ١۶ ١ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١١۵٨٢ ٣٩۵١ ١٢ خدمات مشورتي در مدرسه ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ١٣ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم عليرضا پارسا – ولي اله مهدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پيام نور
1 Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 2016/22/10
دانشگاه پيام نور
١٣٩٥/٠٨/٠١ – سيستم جامع دانشگاھي گلستان ليست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٤:٤٢
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ١٩ -مشاوره گرايش مشاوره شغلي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١١ -علوم تربيتي
رديف
ترم
تحصيلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار