نمونه سوال پیام نور

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس فوری درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

هر برگ نمونه سوال پیام نور 500 تومان

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام یا واتساپ کنید.

سپس با ما تماس بگیرید

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)

همان روز میتوانید نمونه سوالات پیام نور درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس فوری دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال پیام نور با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

ارسال فوری نمونه سوال پیام نور

كشاورزي
3 تخصصي
2
1413017 كاربرد روشهاي آماري در
اقتصاد كشاورزي
3 اختياري
1121067 روش تحقيق 2 اختياري 3
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141311
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست وتوسعه كشاورزي
2 معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
2 سمينار
1413018 2 زبان تخصصي در اقتصاد
كشاورزي(آموزش محور)
2 اختياري
1413019 3 اقتصاد رياضي
تكميلي(آموزش محور)
2 اختياري
جمع 6
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141311
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست وتوسعه كشاورزي
3 معاونت آموزشی
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط وغيرمرتبط رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست وتوسعه
مشخص شده اند.) _ كشاورزي (كه با علامت
رديف عناوين رشته تحصيلي دانشجو در
مقطع كارشناسي اقتصاد خرد 1 اقتصاد كلان 1 اقتصاد سنجي اقتصاد توليد كشاورزي
1 رشته اقتصاد كشاورزي – – – –
2 كليه گرايشهاي رشته علوم اقتصادي – – – –
3
كليه گرايشهاي رشته هاي مديريت و
حسابداري – –  
4
كليه گرايشهاي رشته هاي مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي –   
    5 ساير رشته ها
رديف كددرس نام درس واحد نظري واحد
عملي
پيش نياز
1221196 اقتصاد خرد 3 1 1
1221197 اقتصاد كلان 3 1 2
1221201 اقتصاد سنجي 3 3
1413044 اقتصاد توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي 3 4
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141312
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي اقتصادكشاورزي گرايش اقتصاد توليد ومديريت واحدهاي كشاورزي
1 معاونت آموزشی
93 وبعدازآن – مخصوص دانشجويان ورودي سال تحصيلي 94
ترم اول
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1413011 اقتصاد خرد تكميلي 3 پايه 1
1413012 اقتصاد كلان تكميلي 3 پايه 2
1413013 اقتصاد سنجي تكميلي 3 1 پايه 3
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 1411427 كاربرد برنام هريزي رياضي در
كشاورزي
3 پايه
2 1413022 اقتصاد توليد كشاورزي
تكميلي
3 تخصصي
3 1413024 مديريت واحدهاي كشاورزي
تكميلي
3 تخصصي
جمع واحد
ترم سوم
رديف كددرس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1413026 مديريت ريسك كشاورزي 3 تخصصي 1
2
1413017 كاربرد روشهاي آماري در
اقتصاد كشاورزي
3 اختياري
1121067 روش تحقيق 2 اختياري 3
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141312
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي اقتصادكشاورزي گرايش اقتصاد توليد ومديريت واحدهاي كشاورزي
2 معاونت آموزشی
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
2 سمينار
1413018 2 زبان تخصصي در اقتصاد
كشاورزي(آموزش محور)
2 اختياري
1413019 3 اقتصاد رياضي
تكميلي(آموزش محور)
2 اختياري
جمع 6
دانشگاه پيام نور كدرشته: 141312
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي اقتصادكشاورزي گرايش اقتصاد توليد ومديريت واحدهاي كشاورزي
3 معاونت آموزشی
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
جدول مشخص شدن دروس جبرا ني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط وغيرمرتبط رشته مهندسي اقتصادكشاورزي گرايش اقتصاد توليد
مشخص شده اند.)  ومديريت واحدهاي كشاورزي (كه با علامت
رديف كددرس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز
1221196 اقتصاد خرد 3 1 1
1221197 اقتصاد كلان 3 1 2
1221201 اقتصاد سنجي 3 3
1413021 اقتصاد توليد كشاورزي 3 4
جمع واحد 12
رديف عناوين رشته تحصيلي دانشجو در
مقطع كارشناسي
اقتصاد خرد 1 اقتصاد كلان 1 اقتصاد سنجي اقتصاد توليد كشاورزي
1 رشته اقتصاد كشاورزي – – – –
2 كليه گرايشهاي رشته علوم اقتصادي – – – –
3 كليه گرايشهاي رشته هاي مديريت و
حسابداري – –  
4 كليه گرايشهاي رشته هاي مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي –   
    5 ساير رشته ها
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122110
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم اقتصادي گرايش نظري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1222139 1 مباني جامعه شناسي 3 اصلي
1221086 2 اقتصاد خرد 4 1 اصلي
1111174 3 رياضيات 4 1 اصلي
1213210 4 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 5 زبان خارجه 3 عمومي
17
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111175 1 رياضيات 4 2
رياضيات ١ اصلي
1117117 2 آمار 4 1 رياضيات 1 اصلي
1221087 3 اقتصاد كلان 4 1 اقتصاد خرد 1 پايه
1221088 4 اقتصاد خرد 4 2 اقتصاد خرد 1 پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221089 1 اقتصاد كلان 4 2 اقتصاد كلان 1 پايه
1117118 2 آمار 4 2 رياضيات 2، آمار 1 اصلي
1212206 3 زبان خارجي 2 2 زبان خارجه 1 اصلي
1214092 4 اصول حسابداري 3 1 اصلي
1218182 5 اصول سازمان و مديريت 3 اصلي
1233030 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
18
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
جمع واحد
18
5
2
دانشجو از دروس رديف 5
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122110
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم اقتصادي گرايش نظري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1221090
اقتصاد رياضي 3
رياضيات 2، اقتصاد خرد 2، اقتصاد
كلان 2 اختصاصي
1221091 2 اقتصاد بخش عمومي 3 1 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 پايه
1221092 3 اصول حسابداري 3 2 اصول حسابداري 1 اصلي
1221094 4 مباني فقهي اقتصاد اسلام 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 پايه
1223172 5 حقوق تجارت 3 اصلي
1221096 6 تاريخ عقايد اقتصادي 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 اختصاصي
1233031 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221093 1 پول و بانكداري 3 اقتصاد كلان 2 پايه
1218181 2 تجارت بين الملل 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 پايه
1221095 3 اقتصاد بخش عمومي 3 2 اقتصاد بخش عمومي 1 اختصاصي
1221100 4 اقتصاد مديريت 3 آمار 2، اقتصاد خرد 2 اختصاصي
1212300 5 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 6 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 7 تربيت بدني * 1 عمومي
ترم چهارم
18
ترم پنجم
جمع واحد 17
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122110
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم اقتصادي گرايش نظري
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1221097
اقتصادسنجي 4 آمار 2، اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 اختصاصي
1221098 2 ماليه بين الملل 3 تجارت بين الملل پايه
1218199 3 اقتصاد توسعه 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 پايه
1221101 4 ارزيابي طرحهاي اقتصادي 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 اختصاصي
1221103 5 نظام اقتصادي صدر اسلام 2 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2 پايه
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1221102 1 اقتصاد منابع 3 اقتصاد خرد 2 اختصاصي
1221108 2 نظامهاي اقتصادي 3 نظام اقتصادي صدراسلام پايه
1221104 3 اقتصاد ايران 3 اقتصاد توسعه پايه
1221105 4 روش تحقيق 3 آمار 2 اصلي
1221106 5 برنامه ريزي اقتصادي 3 اقتصاد توسعه اختصاصي
1215428 6 ورزش 1 تربيت بدني عمومي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
ترم ششم
جمع واحد 18
2 6
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
2 7
دانشجو از دروس رديف 7
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
جمع واحد 17
ترم هفتم
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 122110
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :علوم اقتصادي گرايش نظري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1221110
اقتصاد صنعتي 3 اقتصاد خرد 2، اقتصاد كلان 2
اختصاصي اختيا
ري
2
1221111
اقتصادكارونيروي انساني 3 اقتصاد خرد 2
اختصاصي اختيا
ري
3
1221109
پژوهش عملياتي 3 آمار 2
اختصاصي اختيا
ري
1221107 4 اقتصاد كشاورزي 3 اقتصاد خرد 2 اختصاصي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 اختصاصي 28
2 پايه 38
3 اصلي 40
4 اختصاصي اختياري 9
5 عمومي 22
جمع كل واحد 137
ترم هشتم
دروس ” تربيت بدنی ويژه” با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس ” ورزش ويژه ” ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس” تربيت بدنی ” و
” ورزش ١ ” برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام شود
جمع واحد 16
۴٨٣۴ /د / دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره ٣
١۴ بدون پرداخت شھریه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمایند. /٢/ مورخ ٩٢
4
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی-
اديان و عرفان
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
کد رشته: ١٢٢٠٢٨
معاونت آموزشي
ترم اول
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦٦٦ ١
تاريخ تصوف
از آغاز تا
قرن هفتم
٢ تخصصی
٢
١٢٢٠٦٦٧
اديان
ابتدايی و
قديم
٢ تخصصي
١٢٢٠٦٦٨ ٣ اديان ايران
پيش از اسلام ٢ تخصصی
١٢٢٠٦٧٣ ٤
زبان
خارجی(متون
اسلامی)
٢ تخصصي
جمع واحد ٨
ترم دوم
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦٧٤ ١
تاريخ تصوف از
قرن هفتم تا
عصر حاضر
٢
تاريخ
تصوف از
آغاز تا قرن
هفتم
تخصصی
١٢٢٠٦٧٠ ٢ اديان هند و
بودايی ٢ تخصصی
١٢٢٠٦٧١ ٣
متون دينی و عرفانی به
زبان خارجی ٢ ١ تخصصي
١٢٢٠٦٧٢ ٤
متون عر فانی به زبان
عربی ٢ تخصصي
١٢٢٠٦٦٩ تاريخ يهود ٢ تخصصي ٥
جمع واحد ١٠
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی-
اديان و عرفان
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
کد رشته: ١٢٢٠٢٨
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦٧٥ ١ عرفان و ادب
فارسی ٢ تخصصي
١٢٢٠٦٧٦ ٢
متون دينی و
عرفانی به
زبان خارجی ٢
٢ تخصصي
١٢٢٠٦٧٧ ٣
اديان خاور
دور ٢ تخصصي
١٢٢٠٦٧٨ ٤
تاريخ
مسيحيت ٢ تخصصي
١٢٢٠٦٧٩ ٥
علم کلام
تطبيقی ٢ تخصصي
جمع واحد ١٠
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف آد درس نام درس نوظارحدي عومالحيد پيش نياز نوع درس
١١١١٢٩٦ ١ پايان نامه ٤ پايان نامه
جمع واحد ٤
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦٨٠ ١ سمينار(تحقيق و
تتبع نظری)* ٢
بعد از گذراندن کليه درو س جبرانی
مربوطه
سمينار
١٢٢٠٦٨١ ٢
تاريخ مجادلات
در اسلام ٢ تخصصی
جمع واحد ٤
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نياز ها می تواند در
ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی-
اديان و عرفان
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
کد رشته: ١٢٢٠٢٨
معاونت آموزشي
دروس جبرانی(برای کليه شيوه های آموزش محور و پژوهش محور)
توجه: گذراندن دروس جبرانی برای تمام دانشجويانی که اين دروس را در دوره
کارشناسی نگذرانده اند الزامی است.
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحيد پيش نياز نوع درس
٢ ١٢٢٠١٤٧ ١ تاريخ تصوف ١
٢ ١٢٢٠١٦٠ ٢ اديان هند ١
١٢٢٠١٦٨ ٣ اديان ايران
پيش از اسلام ٢ ١
١٢٢٠١٦٢ ٤ تاريخ فرق
اسلامی ٢ ١
جمع واحد ٨
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف
اسلامی- اديان و عرفان
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
کد رشته: ١٢٢٠٢٨
معاونت آموزشي
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
کد رشته : ١٢٢٠٣٠
ترم اول
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز نوع درس
١٢١٢٢٤٧ ١ زبان خارجه ٢ تخصصي
١٢٢٠٣٠٨ ٢ منطق قديم ٢ تخصصي
١٢٢٠٣٠٩ مسائل آلامي ٣
جديد ٢ تخصصي
١٢٢٠٣١٠ فلسفه مشاء ٤
٢ تخصصي (١)
٢ تخصصي ( ١٢١٢٢٤٨ ملاصفدلرساف ه( ١ ٥
جمع واحد ١٠
ترم دوم
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز نوع درس
٢ تخصصي ( ١٢٢٠٣١٢ ١ فلسفه غرب ( ١
١٢٢٠٣١٣ فلسفه مشاء ٢
٢ (٢) فلسفه
مشا ( ١) تخصصي
١٢٢٠٣١٤ فلسفه ٣
٢ ( ملاصدرا ( ٢
فلسفه ملاصدرا ١) تخصصي )
١٢٢٠٣١١ فلسفه( ١)اشراق ٢ تخصصي ٤
جمع واحد ٨
ترم سوم
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٣١٦ ١ منطق جديد ٢ تخصصي
١٢٢٠٣١٧ فلسفه غرب ٢
٢ (٢) فلسفه
غرب ( ١) تخصصي
١٢٢٥٠٥٨ ٣ زبان تخصصي ٢ تخصصي
٢ ملاصفدلرسافه( ٢ ) تخصصي ( ١٢٢٠٣١٨ ملاصفدلرساف ه( ٣ ٤
١٢٢٠٣١٥ فلسفه ٥
اشراق ٢ ٢ فلسفه اشراق( ١) تخصصی
جمع واحد ١٠
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز ندورسع
١١١١٢٩٦ پايان نامه ٤ پايان ١
نامه
جمع واحد ٤
دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
(٩٠- ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز ندورسع
٢ افشلرسافقه (م ٢لا)ص،د رفال س(ف ٢ه) م،ش افءل س(ف ٢ه) تخصصی ١٢٢٠٦٠١ * سمينار ١ ١
٢ مسائل کلامغیرب ج(د ٢ي)د ، فلسفه تخصصی ١٢٢٠٦٠٢ ** سمينار ٢ ٢
جمع واحد ٤
* سمينار ١ : درباره فلسفه با محورهای وجودشناسی و معرفت شناسی و خداشناسی و ارزش
شناسی و فلسفه های مضاف می باشد .
** سمينار ٢ : درباره کلام با محورهای مسائل کلامی قديم و جديد می باشد .
٩٠ و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودی سال تحصيلی ٩١
رديف آد درس نام درس ونظارحيد وعمالحيد پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٦١٠ ١
* سمينار (
تحقيق و تتبع نظری ) ٢
بعد از گذراندن کليه دروس جبرانی
مربوطه
سمينار
١٢٢٠٦١٤ ٢ کلام اسلامی ٢ تخصصی
جمع واحد ٤
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نيازها می تواند در ترم سوم يا
چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الهيات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه پيام نور
٩۵ – سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
٨٨ ( برای کليه شيوه های پژوهش محور – دروس جبراني براي دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي ٨٩
و آموزش محور )
رديف آد درس نام درس نوظارحيد عومالحدي پيش نياز نوع درس
١٢٢٠٤٦٩ ١ حکمت متعاليه ٤ ١
١٢٢٠٢١٤ ٢ حکمت اشراق ٢ ١
١٢٢٠٤٧٠ ٣ حكمت متعاليه ٢ ٢
١٢٢٠٢٠٣ ٤ حکمت مشاء ٢ ١
جمع واحد ١٠
توجه:
١- کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی ورودی ٨٩ به بعد درس عرفان نظری و کلام ( ۴) هر
کدام به ميزان ٢ واحد حذف شود و درس تاريخ فلسفه غرب ( ٢) حذف و به جايش حکمت مشاء
١) و منطق ( ۴) حذف به جايش حکمت اشراق ( ١) جايگزين شود. )
٩١ دانشجويانی که ١٢ واحد از مجموع واحدهای جبرانی را اخذ – ٢- تا ابتدای نيمسال دوم ٩٢
نموده اند ولو اينکه از تعداد واحد های فوق الذکر نباشند لازم به گذراندن واحد جبرانی
ديگری نخواهند بود.
٨٨ و بعد از آن و همچنين دانشجويان ورودی قبل از سال تحصيلی – ٣- دانشجويان ورودی سال ٨٩
٨٨ هر کدام با برنامه دروس جبرانی اعلام شده مربوط به خودشان فارغ التحصيل می -٨٩
شوند.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91- 91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
(با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به
گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام شده بر
اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1212249 1 زبان خارجي 2 تخصصي
1220368 2 مباحث اصول 4 1 تخصصي
1220369 3 فقه استدلالي 4 1 تخصصي
1220613 4 *روش تحقيق و ماخذ شناسي 2 تخصصي(آموزش محور)
12
توضيحات
توجه: گذراندن درس روش تحقيق و ماخذ شناسی با کد ١٢٢٠۶١٣ برای کليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامی است.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220370 1 آيات الاحكام 2 تخصصي
1220371 2 مباحث اصول 2 2 مباحث اصول 1 تخصصي
1220372 3 فقه استدلالي 4 2 فقه استدلالي 1 تخصصي
1220373 4 قواعد فقه 2 1 تخصصي
10
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي كد رشته : 122050
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
جمع واحد
جمع واحد
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي كد رشته : 122050
1220374 1 مباحث اصول 2 2 مباحث اصول 2 تخصصي
1220375 2 فقه استدلالي 2 3 فقه استدلالي 2 تخصصي
1220376 3 قواعد فقه 2 2 قواعد فقه 1 تخصصي
1220377 4 فقه تطبيقي 2 تخصصي
8
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
4
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
2 مباحث اصول 2 تخصصي * 1220597 1 سمينار 1
1220598 2 سمينار 2 2 فقه استدلالي 2 تخصصي
جمع واحد 4
توضيحات
سمينار 1 : موضوع درس حوزه اصول فقه پيرامون مباحث ادله اجتهادي و فقاهتي مي باشد
.
** سمينار 2 : موضوع درس حوزه فقه پيرامون مسائل مستحدثه مي باشد .
(90- ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور قبل از سال 91
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي كد رشته : 122050
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220609 1 سمينار (تحقيق و تتبع نظري)
2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
*روش تحقيق و ماخذ
شناسي سمينار
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220023 1 مبادي فقه و اصول 2
1220490 2 اصول فقه 4 4
1220572 3 فقه 2 4
1220237 4 فقه 2 5
10
توضيحات
توضيحات
درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري ) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
1جدول دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط و همچنين رشته هاي غير مرتبط
:
شامل كليه گرايشهاي الهيات (اديان و عرفان – فلسفه و كلام اسلامي – تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي – علوم قرآن و حديث _ دبيري علوم ديني
معارف اسلامي _ تربيت مربي عقيدتي سيا سي , آ موزش ديني و عربي , تربيت معلم قرآن كريم , دبيري الهيات و ….) به شرح
: ذيل مي باشد
90 و بعد ارز آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور قبل از سال 91
جمع واحد 2
3
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي كد رشته : 122050
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91- 91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال اول 92 – در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
(با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد
پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام
شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند
توجه:
92 كد درسهاي مبادي فقه و اصول،فقه 4 فقه 5 تغيير يافته است. – از نيمسال دوم 93
تبصره ( 1) : در صورتيكه دانشجو درسي با عنوان “مبادي فقه و اصول” به ميزان 2 واحد و يا “مبادي اصول “و “مبادي فقه” , هركدام به ميزان 2
واحد گذرانده باشد از گذراندن درس “مبادي فقه و اصول” معاف است .
تبصره ( 2) : دارندگان مدرك كارشناسي فقه و حقوق اسلامي و فقه و مباني حقوق اسلامي وعلوم اسلامي رضوي ( كليه گرايشها ) , از كليه دروس
جبراني معاف مي باشند.
تبصره ( 3) : دارندگان مدرك سطح( 2 )حوزوي به استثناء درس مبادي فقه و اصول از بقيه دروس جبراني معاف هستند .
تبصره ( 4): كارشناسي حقوق دارندگان مدرك ملزم به گذراندن كليه دروس جبراني مي باشد.
4
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الھيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
كد رشته 122040
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220384 تاريخ حديث 2 تخصصي 1
2 تخصصي ( 1220385 2 تفسير قرآن( 1
2 تخصصي ( 1220386 3 علوم قرآني( 1
1225059 4 زبان خارجي 2 تخصصي
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220387 1 فقه الحديث 2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220388 2 مفردات قرآن ( 1
2 تفسير قرآن( 1) تخصصي ( 1220389 3 تفسير قرآن( 2
2 ( 1220390 4 علوم قرآني( 2
علوم
( قرآني( 1
تخصصي
1220391 5 روشهاي تفسيري 2 تخصصي
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
4 علوم قرآني( 2) تخصصي ( 1220392 1 علوم قرآني( 3
2 تفسي ( 1220393 2 تفسير قرآن( 3 ر
قرآن( 2) تخصصي
2 ( 1220394 3 مفردات قرآن ( 2
مفردات قرآن
1) تخصصي )
1220395 4 تاريخ قرآن 2 تخصصي
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الھيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220595 سمينار با موضوع 1
مباحث جديد در
علوم قرآن
2 – تخصصي –
1220596 نقد و بررسي 2
آراي رجالي
2 – – تخصصي
جمع واحد 4
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
نوع
درس
1220659 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
1220596 نقد و بررسي 2
آراي رجالي
2 – – تخصصي
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الھيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
ليست ارائه دروس جبراني(براي شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور ) و دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 ( 1220480 1 تاريخ قرآن( 1
1220481 2 علوم بلاغي 2
1220483 3
تفسير ترتيبي قرآن
( كريم( 1
2
1220484 4
تفسير موضوعي قرآن
( كريم ( 1
2
1220487 5
مكاتب و روشهاي
( تفسير قرآن ( 1
2
1220482 6 درايه الحديث 2
جمع واحد 12
*توجه: حداكثر انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال 14 واحد است. (با احتساب دروس جبراني)
*دانشجويان رشته ھای : زبان و ادبيات عرب، دبيری زبان و ادبيات عرب، زبان و ادبيات فارسی و دبيری زبان و ادبيات فارسی
به جزء درس علوم بلاغی ھمه دروس جبرانی را بايد بگذرانند.
جدول دروس جبرانی برای دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط شامل(معارف اسلامی – دبيری الھيات -اديان و
عرفان – آموزش دينی و عربی- – فقه و مبانی حقوق اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی- فرھنگ و تمدن
اسلامی- مدارک حوزوی)
رديف كد درس عنوان دروس جبراني تعداد واحد
1220482 1 درايه الحديث 2
2 ( 1220487 2 مكاتب و روشهاي تفسير قرآن ( 1
2 ( 1220484 3 تفسير موضوعي قرآن كريم ( 1
جمع واحد 6
*لازم بذكر است دارندگان مدرك كارشناسي علوم قرآن و حديث از گذراندن دروس جبراني معاف مي باشند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته الھيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشی
جدول دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (تفسير قرآن كريم، علوم قرآن كريم، فنون تلاوت
قرآن كريم، تربيت معلم قرآن كريم)
رديف كد درس عنوان دروس جبراني تعداد واحد
1220482 1 درايه الحديث 2
1220187 2 كليات علم رجال 2
1220196 3 جوامع حديثي 2
جمع واحد 6 واحد
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط(علوم حديث)
رديف كد درس عنوان دروس جبراني تعداد واحد
2 ( 1220487 1 مكاتب و روشهاي تفسيري قرآن ( 1
2 ( 1220480 2 تاريخ قرآن ( 1
2 ( 1220484 3 تفسير موضوعي قرآن كريم ( 1
جمع واحد 6 واحد
*گروھھای آموزشی و پژھشی استانھا در صورتيکه عناوين دروس جبرانی توسط دانشجويی در
دوره کارشناسی گذرانده شده باشد مجاز ھستند نسبت به معادلسازی با دروس جبرانی و حذف
درس جبرانی اقدام نمايند.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف – شده تا نيمسال اول 92
12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق
ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد
موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220684 1 تاريخ تحليلي اسلام ازظهوراسلام تاسقوط امويان 2 تخصصي
1220685 2 تاريخ علوم درتمدن اسلامي 2 1 تخصصي
1220686 3 جغرافياي تاريخي جهان اسلام 2 تخصصي
1220687 4 تاريخ تعليم و تربيت دراسلام 2 تخصصي
1220688 5 زبان تخصصي 2 1 تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220689 1 تاريخ تحليلي اسلام ازظهورعباسيان تا سقوط بغداد 2 تاريخ تحليلي اسلام ازظهوراسلام تاسقوط امويان تخصصي
1220690 2 تاريخ علوم درتمدن اسلامي 2 2 تاريخ علوم در تمدن اسلامي 1 تخصصي
1220691 3 شناخت ماخذ تاريخ و تمدن اسلام 2 تخصصي
1220692 4 اسلام شناسي درغرب 2 تخصصي
1220693 5 زبان انگليسي تخصصي 2 2 زبان انگليسي تخصصي 1 تخصصي
توضيحات
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي كد رشته : 122012
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 10
10
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي كد رشته : 122012
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220699 1 تاريخ تحليلي اسلام ازسقوط بغداد تا پايان صفويه 2 تاريخ تحليلي اسلام ازظهورعباسيان تا سقوط بغداد تخصصي
1220700 2 فلسفه علمي و نظري تاريخ 2 تخصصي
1220702 3 تاريخ تحليلي اسلام در مغرب و اندلس 2 تاريخ تحليلي اسلام ازسقوط بغداد تا پايان صفويه تخصصي
1220703 4 تاريخ هنر و معماري در تمدن اسلامي 2 تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220701 1 سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه دروس جبراني مربوطه سمينار
1220704 2 تاريخ تحليلي اسلام در قلمرو عثماني 2 تخصصي
توضيحات
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي)
جمع واحد 4
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش نياز ھا می تواند در ترم سوم يا چھارم اخذ و گذرانده شود.
جمع واحد 4
8
ترم سوم
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي)
جمع واحد
2
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي كد رشته : 122012
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220252 1 تاريخ تشكيلات اسلامي 2 1 جبراني
1220249 2 تاريخ اسلام در مصر و شام 2 جبراني
1220246 3 كليات فرهنگ و تمدن اسلامي 2 جبراني
1220266 4 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام 2 جبراني
توضيحات
توجه: گذراندن دروس جبراني تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
جمع واحد 8
جدول دروس جبراني
3
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 122425
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224083 1 مباني كتابداري 2 اختصاصي
1224049 2 روش تحقيق 2 اختصاصي
1224084 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 2 اختصاصي اجباري
1224073 4 مديريت آرشيو * 2 اختصاصي اختياري
1224074 5
تكنولوژي اطلاعات و سيستم هاي
اطلاعاتي 2 اختصاصي اجباري
جمع واحد 11
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224087 1 آمار * 3 اختصاصي اختياري
1224075 2 داده پردازي 1 1 تكنولوژي اطلاعات و سيستم
هاي اطلاعاتي اختصاصي اجباري
1224085 3 مرجع شناسي اختصاصي 1 2
مرجع شناسي عمومي (فارسي
وغير فارسي) اجباري اختصاصي
1224077 4 مطالعه مستقل * 2 اختصاصي اختياري
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224078 1 نمايه سازي و چكيده نويسي 1 1
سازماندهي مواد ؛ ذخيره و
بازيابي اطلاعات
اختصاصي اجباري
1224079 2
سازمان و اداره مراكز مدارك و
كتابخانه هاي تخصصي *
2 اختصاصي اختياري
1224080 3 مراكز اطلاع رساني ملي و بين المللي * 2 اختصاصي اختياري
1224066 4 سمينار تحقيق ** 2 سمينار
جمع واحد 8
* گذراندن 8 واحد از مجموع 11 واحد دروس اختصاصي اختياري براي كليه دانشجويان ، الزامي است.
** پس از گذارندن 20 واحد درسي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان پژوهش محور )
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2 كارورزي
1111296 2 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2 كارورزي
1224091 نظريه و روشهاي خدمات مرجع 2 2
اختصاصي
اختياري
1224090 3 * سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 روش تحقيق
-2 بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
* درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
ليست دروس جبراني لازم براي كليه دانشجوياني كه مدرك كارشناسي آنها غير از رشته كتابداري (كليه
گرايشهاي اين رشته) باشد
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224070 1 سازماندهي مواد 1 2 جبراني
1224088 2
مرجع شناسي عمومي (فارسي وغير
فارسي) 1 1 جبراني
1224082 3 مجموعه سازي 2 جبراني
جمع واحد 7
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122426
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224112 1 مباني كتابداري و علم اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224049 2 روش تحقيق 2 پايه و مشترك
1224115 3 كتابخانه هاي عمومي و جامعه 2 تخصصي اجباري
1224116 4
طراحي و برنامه ريزي خدمات
فرانهادي 2 تخصصي اجباري
1224117 5
منابع و خدمات اطلاعاتي علوم
اسلامي و انساني 2 تخصصي اجباري
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224114 1
آمار در كتابداري و علم
اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224113 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه و مشترك
1224120 3 مديريت كتابخانه هاي عمومي 2
كتابخانه هاي عمومي و
جامعه
تخصصي اجباري
1224121 4
منابع اطلاعات عمومي –
اجتماعي الكترونيكي 1 1 تخصصي اجباري
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2
روش تحقيق، آمار در
كتابداري و علم
اطلاعات
پايه و مشترك
1224122 2 مديريت منابع چند رسانه اي 1 1 تخصصي اجباري
1224127 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 تخصصي اختياري
1224123 4 اطلاعات و انتشارات دولتي 2 تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2
كليه درس ها به جز
پايان نامه
كارورزي
1111296 پايان نامه (رساله) 4 كليه درس ها پايان نامه 2
جمع واحد 6
ليست دروس تكميلي جايگزين پايان نامه(آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224124 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1224125 2 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي 2
تخصصي
اختياري
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
(گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي)*
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224118 1 سازماندهي مواد 2
1224119 2 مرجع شناسي 2
جمع واحد 4
*براي كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122426
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224112 1 مباني كتابداري و علم اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224049 2 روش تحقيق 2 پايه و مشترك
1224115 3 كتابخانه هاي عمومي و جامعه 2 تخصصي اجباري
1224116 4
طراحي و برنامه ريزي خدمات
فرانهادي 2 تخصصي اجباري
1224117 5
منابع و خدمات اطلاعاتي علوم
اسلامي و انساني 2 تخصصي اجباري
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224114 1
آمار در كتابداري و علم
اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224113 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه و مشترك
1224120 3 مديريت كتابخانه هاي عمومي 2
كتابخانه هاي عمومي و
جامعه
تخصصي اجباري
1224121 4
منابع اطلاعات عمومي –
اجتماعي الكترونيكي 1 1 تخصصي اجباري
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2
روش تحقيق، آمار در
كتابداري و علم
اطلاعات
پايه و مشترك
1224122 2 مديريت منابع چند رسانه اي 1 1 تخصصي اجباري
1224127 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 تخصصي اختياري
1224123 4 اطلاعات و انتشارات دولتي 2 تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2
كليه درس ها به جز
پايان نامه
كارورزي
1111296 پايان نامه (رساله) 4 كليه درس ها پايان نامه 2
جمع واحد 6
ليست دروس تكميلي جايگزين پايان نامه(آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224124 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1224125 2 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي 2
تخصصي
اختياري
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
(گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي)*
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224118 1 سازماندهي مواد 2
1224119 2 مرجع شناسي 2
جمع واحد 4
*براي كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122426
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224112 1 مباني كتابداري و علم اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224049 2 روش تحقيق 2 پايه و مشترك
1224115 3 كتابخانه هاي عمومي و جامعه 2 تخصصي اجباري
1224116 4
طراحي و برنامه ريزي خدمات
فرانهادي 2 تخصصي اجباري
1224117 5
منابع و خدمات اطلاعاتي علوم
اسلامي و انساني 2 تخصصي اجباري
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224114 1
آمار در كتابداري و علم
اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224113 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه و مشترك
1224120 3 مديريت كتابخانه هاي عمومي 2
كتابخانه هاي عمومي و
جامعه
تخصصي اجباري
1224121 4
منابع اطلاعات عمومي –
اجتماعي الكترونيكي 1 1 تخصصي اجباري
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2
روش تحقيق، آمار در
كتابداري و علم
اطلاعات
پايه و مشترك
1224122 2 مديريت منابع چند رسانه اي 1 1 تخصصي اجباري
1224127 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 تخصصي اختياري
1224123 4 اطلاعات و انتشارات دولتي 2 تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2
كليه درس ها به جز
پايان نامه
كارورزي
1111296 پايان نامه (رساله) 4 كليه درس ها پايان نامه 2
جمع واحد 6
ليست دروس تكميلي جايگزين پايان نامه(آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224124 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1224125 2 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي 2
تخصصي
اختياري
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
(گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي)*
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224118 1 سازماندهي مواد 2
1224119 2 مرجع شناسي 2
جمع واحد 4
*براي كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122426
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224112 1 مباني كتابداري و علم اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224049 2 روش تحقيق 2 پايه و مشترك
1224115 3 كتابخانه هاي عمومي و جامعه 2 تخصصي اجباري
1224116 4
طراحي و برنامه ريزي خدمات
فرانهادي 2 تخصصي اجباري
1224117 5
منابع و خدمات اطلاعاتي علوم
اسلامي و انساني 2 تخصصي اجباري
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224114 1
آمار در كتابداري و علم
اطلاعات 2 پايه و مشترك
1224113 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه و مشترك
1224120 3 مديريت كتابخانه هاي عمومي 2
كتابخانه هاي عمومي و
جامعه
تخصصي اجباري
1224121 4
منابع اطلاعات عمومي –
اجتماعي الكترونيكي 1 1 تخصصي اجباري
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2
روش تحقيق، آمار در
كتابداري و علم
اطلاعات
پايه و مشترك
1224122 2 مديريت منابع چند رسانه اي 1 1 تخصصي اجباري
1224127 3 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 تخصصي اختياري
1224123 4 اطلاعات و انتشارات دولتي 2 تخصصي اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224067 1 كارورزي 2
كليه درس ها به جز
پايان نامه
كارورزي
1111296 پايان نامه (رساله) 4 كليه درس ها پايان نامه 2
جمع واحد 6
ليست دروس تكميلي جايگزين پايان نامه(آموزش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224124 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1224125 2 تاريخ و ادبيات شفاهي و محلي 2
تخصصي
اختياري
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ليست دروس جبراني كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
(گرايش مطالعات كتابخانه هاي عمومي)*
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224118 1 سازماندهي مواد 2
1224119 2 مرجع شناسي 2
جمع واحد 4
*براي كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد رشته علم اطلاعات و دان ششناسي
گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122419
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224128 1 مباني علم اطلاعات و دانش شناسي 2 پايه
1224129 اشتراك منابع در محيط ديجيتال 2 تخصصي 2
1224136 3
* تحليل و طراحي سيستم هاي
اطلاعاتي
1 اختياري 1
1224131 4
* رابط كاربري كتابخانه هاي
ديجيتال 1 1 اختياري
1224132 5
مجموعه سازي در كتابخانه هاي
ديجيتال
2 تخصصي
جمع واحد 8
* از بين اين دو درس ، يك درس به صورت اختياري از سوي دانشجويان انتخاب شود.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224133 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه 1
1224134 2 سازماندهي منابع ديجيتال 1 1 تخصصي
1 پايه 1224135 3 سمينار 1
1224130 4 حفاظت منابع ديجيتال 1 1
مباني علم اطلاعات و
دانش شناسي
اختياري
1224138 5
آمار در علم اطلاعات و دانش
شناسي
1
1 پايه
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد رشته علم اطلاعات و دان ششناسي
گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224237 1 معماري كتابخانه هاي ديجيتال 1 1 تخصصي
1224238 2 نظام مديريت محتوا 1 1 تخصصي
1 سمينار 1 پايه 1224239 3 سمينار 2
1224240 4 مسائل حقوقي محيط ديجيتالي 2 تخصصي
1224137 5 وب معنايي 1 1 اختياري
جمع 9
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224243 1
* سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
1 اختياري 1224241 خدمات كتابخانه هاي ديجيتال 1 2
1224242 رفتار اطلاعاتي در محيط ديجيتال 1 1 اختياري 3
جمع واحد 6
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناس يارشد رشته علم اطلاعات و دان ششناسي
گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )*
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي نوع درس
1224139 1 سازماندهي مواد 1 1
1224140 2 مجموعه سازي 1 1
1224141 مرجع شناسي عمومي 2 3
جمع واحد 6
* براي كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري ، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1224184
مباني علم اطلاعات و دانش
شناسي
2 پايه
1224185 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه
1224186 3 اقتصاد اطلاعات 2 اختياري
1224187 4 بازاريابي اطلاعات 2 اختياري
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224251 1 روش تحقيق 1 1 پايه
1224252 2
آمار در علم اطلاعات و دانش
شناسي
2 پايه
1224253 3 روشهاي بازنمايي اطلاعات 1 1 الزامي
1224254 4 مديريت دانش سازماني 2
مباني علم اطلاعات و
دانش-شناسي، كتابخانه-ها و
جامعه اطلاعاتي
الزامي
ترم دوم
جمع واحد 8
توضيحات
توضيحات
ترم اول
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
1
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2 روش تحقيق پايه
1224127 2 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 روشهاي بازنمايي اطلاعات الزامي
1224259 3 نظامهاي اطلاعات مديريت 1 1 الزامي
1224260 4
ارزشيابي نظامها و خدمات
اطلاعاتي
1 1 الزامي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224261 1 معماري پايگاههاي اطلاعاتي 1 1
ذخيره و بازيابي اطلاعات،
روش هاي بازنمايي اطلاعات
الزامي
1111297 2 پايان نامه 6 پايان نامه
ترم سوم
جمع واحد 8
توضيحات
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي )
جمع واحد 8
توضيحات
2
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224261 1 معماري پايگاههاي اطلاعاتي 1 1
ذخيره و بازيابي اطلاعات،
روش هاي بازنمايي اطلاعات
الزامي
1224262 2 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
1. روش تحقيق
2. بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1224263 3 داده كاوي(آموزش محور) 1 1 اختياري
1224264 4
مديريت منابع اطلاعاتي (آموزش
محور)
1 1 اختياري
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224070 1 سازماندهي مواد 1 2
1224052 2 مرجع شناسي 1 1
* مخصوص كليه دانشجويان به استثناي دارندگان مدارك كارشناسي كتابداري، كتابداري و اطلاع رساني، علم اطلاعات و دانش شناسي
توضيحات
جمع واحد 8
توضيحات
*جدول دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان شيوه هاي آموزشي پژوهشي و آموزشي)
جمع واحد 5
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي )
3
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1224184
مباني علم اطلاعات و دانش
شناسي
2 پايه
1224185 2 كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي 2 پايه
1224186 3 اقتصاد اطلاعات 2 اختياري
1224187 4 بازاريابي اطلاعات 2 اختياري
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224251 1 روش تحقيق 1 1 پايه
1224252 2
آمار در علم اطلاعات و دانش
شناسي
2 پايه
1224253 3 روشهاي بازنمايي اطلاعات 1 1 الزامي
1224254 4 مديريت دانش سازماني 2
مباني علم اطلاعات و
دانش-شناسي، كتابخانه-ها و
جامعه اطلاعاتي
الزامي
ترم دوم
جمع واحد 8
توضيحات
توضيحات
ترم اول
جمع واحد 8
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
1
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224126 1 سمينار تحقيق 2 روش تحقيق پايه
1224127 2 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1 1 روشهاي بازنمايي اطلاعات الزامي
1224259 3 نظامهاي اطلاعات مديريت 1 1 الزامي
1224260 4
ارزشيابي نظامها و خدمات
اطلاعاتي
1 1 الزامي
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224261 1 معماري پايگاههاي اطلاعاتي 1 1
ذخيره و بازيابي اطلاعات،
روش هاي بازنمايي اطلاعات
الزامي
1111297 2 پايان نامه 6 پايان نامه
ترم سوم
جمع واحد 8
توضيحات
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي پژوهشي )
جمع واحد 8
توضيحات
2
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته : 122414
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
گرايش مديريت اطلاعات
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224261 1 معماري پايگاههاي اطلاعاتي 1 1
ذخيره و بازيابي اطلاعات،
روش هاي بازنمايي اطلاعات
الزامي
1224262 2 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
1. روش تحقيق
2. بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1224263 3 داده كاوي(آموزش محور) 1 1 اختياري
1224264 4
مديريت منابع اطلاعاتي (آموزش
محور)
1 1 اختياري
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224070 1 سازماندهي مواد 1 2
1224052 2 مرجع شناسي 1 1
* مخصوص كليه دانشجويان به استثناي دارندگان مدارك كارشناسي كتابداري، كتابداري و اطلاع رساني، علم اطلاعات و دانش شناسي
توضيحات
جمع واحد 8
توضيحات
*جدول دروس جبراني ( براي كليه دانشجويان شيوه هاي آموزشي پژوهشي و آموزشي)
جمع واحد 5
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزشي )
3
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم سنجي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122412
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224142 1 مباني علم سنجي 2 اختصاصي اجباري
1224143 2
كاربرد آمار استنباطي در علم
سنجي
1 اختصاصي اجباري 1
1224144 3
پايگاههاي اطلاعاتي علم سنجي
در ايران و جهان
1 اختصاصي اجباري 1
1224145 4 روش تحقيق 2 اختصاصي اجباري
1224146 5 جامعه شناسي ارتباطات علمي 2 اختصاصي اجباري
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224147 1
نظام هاي سنجش علم، فناوري و
نوآوري
2
مباني علم سنجي
اختصاصي اجباري
1224148 2 تاريخ فلسفه علم 2 اختصاصي اجباري
1224149 3
1 كاربرد آمار استنباطي در ترسيم نقشه علم 1
علم سنجي ، پايگاههاي
اطلاعاتي علم سنجي در
ايران و جهان
اختصاصي اجباري
سياست گذاري علم 2 اختصاصي اختياري  1224150 4
1224151 5
برنامه نويسي كاربردي در علم 
سنجي
2 اختصاصي اختياري
جمع واحد 8
* از بين اين دو درس، يك درس به صورت اختياري از سوي دانشجو انتخاب شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم سنجي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 1224244 1 معماري پايگاههاي علم سنجي 1
پايگاه هاي اطلاعاتي
علم سنجي در ايران و
جهان
اختصاصي اجباري
1 1224245 2 وب سنجي 1
كاربرد آمار استنباطي در
علم سنجي ،
پايگاه هاي اطلاعاتي
علم سنجي در ايران و
جهان
اختصاصي اجباري
1224246 3 سمينار تحقيق
2
كاربرد آمار استنباطي در
علم سنجي ، روش
تحقيق
سمينار
1 اختصاصي اختياري 1224247 4 نمايهسازي و نمايههاي موضوعي 1
1224248 5 كارورزي 2
كليه درس ها بجز پايان
نامه
كارورزي
جمع واحد 10
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 كليه دروس پايان نامه
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته علم سنجي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224249 1 * سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2
1. بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
2.روش تحقيق
سمينار
1224250 مدل هاي رياضي در علم سنجي 2 2
اختصاصي اختياري
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
ليست دروس جبراني ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1224118 1 سازماندهي مواد 2
1224119 2 مرجع شناسي 2
1712191 آشنايي با علمسنجي 2 3
جمع واحد 6
كليه دانشجويان به استثناي مدارك كارشناسي كتابداري، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني ملزم به گذراندن دروس جبراني فوق
مي باشند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
95 – سال تحصيلي 96
١ معاونت آموزشي
کدرشته: ١٤١١٢٩
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411397 ژنتيك تكميلي 3 الزامي 1
1411398 اصلاح نباتات تكميلي 3 الزامي 2
1411385 روش تحقيق 2 اختياري 3
جمع واحد 8
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411399 ژنتيك كمي 3 الزامي 1
1 الزامي 1411400 سيتوژنتيك 2 2
1411401 روشهاي پيشرفته آماري 3 الزامي 3
1 الزامي 1411402 سمينار 1 4
جمع واحد 10
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 1411403 روشهاي تجزيه آماري چند
متغيره 2 روشهاي پيشرفته
آماري الزامي
1411404 مباحث نوين در اصلاح نباتات 2 اصلاح نباتات تكميلي الزامي 2
3
1411405 كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح
نباتات 1 اختياري 2
1 اختياري 1411406 سمينار 2 4
جمع واحد 8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
95 – سال تحصيلي 96
٢ معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1411437 *سمينار(تحقيق وتتبع 1
نظري) (آموزش محور)
-1 روش تحقيق 2
بعداز گذراندن كليه
دروس جبراني
مربوطه
سمينار
1411407 ريزازديادي وكشت بافتهاي 2
گياهي(آموزش محور)
2
الزامي
1411408 ژنتيك 3
فيزيولوژيك(آموزش محور)
2 اختياري
درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود. 
*دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1411083 فيزيولوژي گياهان زراعي 2 جبراني 1
2
1121049
آمار و احتمالات وكاربرد آن
دركشاورزي
2
جبراني
1121005 زراعت عمومي 3 جبراني 3
1411185 ژنتيك 2 جبراني 4
1411242 طرح آزمايشهاي كشاورزي 2 جبراني 5
جمع واحد 11
91 جهت تقليل سقف واحد دروس – *نكته:درس جبراني ” زبان تخصصي ” با كد درس( 1225009 ) به تعداد دو واحد از نيمسال اول 92
91 گذرانده اند جزو دروس جبراني – جبراني حذف شده است ولي براي كليه دانشجوياني كه درس مذكور را تا پايان نيمسال اول 92
گذرانده محسوب مي شود ودرصورت كسري واحد دروس جبراني تاسقف 11 واحد (براساس جدول بالا )ضروريست مابقي واحدهارا
براساس جدول دروس جبراني فوق اخذ كرده وبگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
95 – سال تحصيلي 96
٣ معاونت آموزشي
مشخص شده اند.)  جدول مشخص شدن دروس جبراني لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط رشته اصلاح نباتات (كه با علامت
دروس لازم
رشته كارشناسي
ژنتيك آمار و
احتمالات
طرح آزمايشها ي
كشاورزي
فيزيولوژي گياهان
زراعي
زراعت
عمومي
–   –  ( مديريت وآباداني روستاها(تجميع
علوم كشاورزي(تجميع) – – – – –
–  – –  اقتصادكشاورزي
–  – –  ( اقتصادكشاورزي(تجميع
–   –  ( آب وخاك(تجميع
ماشينهاومكانيزاسيون
كشاورزي(تجميع)
–   – 
منابع طبيعي ومحيط
زيست(تجميع)
–   – 
–  – – – ( علوم دامي (تجميع
 –  – – زيست شناسي گياهي
 –  – – زيست شناسي سلولي -مولكولي
 –  – – زيست شناسي جانوري
 –  – – زيست شناسي دريا
 –  – – زيست شناسي عمومي
–     مكانيك ماشينهاي كشاورزي
   –  مرتع وآبخيزداري
   –  مديريت مناطق خشك و بياباني
   –  مهندسي فضاي سبز
   –  مهندسي چوب و كاغذ
   – – بيوتكنولوژي
–  – –  آب
–  – –  ترويج وآموزش كشاورزي
زراعت و اصلاح نباتات – – – – –
–  * –  علوم وصنايع غذائي
 – – – – علوم باغباني
   –  جنگلداري
– * – –  خاكشناسي
   – – شيلات
–  – – – علوم دامي
–  * *  مواد و طراحي صنايع غذائي
– * – – – گياهپزشكي
  * – – محيط زيست
–  – –  مكانيزاسيون كشاورزي
     ساير رشته ها
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
95 – سال تحصيلي 96
٤ معاونت آموزشي
*با توجه به اينكه دروس مذكور در سرفصل دروره كارشناسي رشته مورد نظر جزو دروس اختياري هستند در صورتيكه دانشجو آنرا گذرانده باشد از فهرست
دروس جبراني حذف شوند.
تذكر: با توجه به اينكه جدول فوق تمامي رشته هاي مرتبط با رشته اصلاح نباتات را پوشش مي دهد، مراكز مجري در صورت مواجهه با موارد خاص و يا بروز
مشكل مراتب را از بخش كشاورزي استعلام نمايند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حكمت اسلامي
95- سال تحصي 96
معاونت آموزشي
كد رشته : 122029
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1212247 1 زبان خارجه 2 تخصصي
1220308 2 منطق قديم 2 تخصصي
1220309 3 مسائل كلامي جديد 2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220310 4 فلسفه مشاء ( 1
2 تخصصي ( 1212248 5 فلسفه ملاصدرا ( 1
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1220312 1
فلسفه غرب
(1)
2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220313 2 فلسفه مشاء ( 2
2 تخصصي ( 1220314 3 فلسفه ملاصدرا ( 2
2 تخصصي ( 1220311 4 فلسفه اشراق ( 1
جمع واحد 8
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1220316 1 منطق جديد 2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220663 2 فلسفه ملاصدرا ( 3
2 تخصصي ( 1220315 3 فلسفه اشراق ( 2
1220662 4 فلسفه تطبيقي 2 تخصصي
2 تخصصي ( 1220317 فلسفه غرب ( 2 5
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حكمت اسلامي
95- سال تحصي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1220664 1 * سمينار
( تحقيق و تتبع نظري ) 2
بعد از گذراندن
كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1220665 2
كلام معتزله و اشاعره و
اماميه
2 تخصصي
جمع واحد 4
* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فلسفه و حكمت اسلامي
95- سال تحصي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني ( براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1220469 1 حكمت متعاليه 4 1
1220214 2 حكمت اشراق 2 1
1220470 3 حكمت متعاليه 4 2
1220203 4 حكمت مشاء 2 1
جمع واحد 12
توجه:
دانشجويان رشته هاي (الهيات – فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي و فلسفه و حكمت اسلامي ) نيازي
به گذراندن دروس جبراني ندارند.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته: 121910
ترم اول
رديف
كد درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1219001 منطق قديم ارسطويي 2 مشترك 1
1219005 زبان انگليسي تخصصي 2 مشترك 2
2 مشترك ( 1219002 حكمت مشاء( 1 3
2 مشترك ( 1219004 حكمت اشراق ( 1 4
2 مشترك ( 1219003 حكمت متعاليه ( 1 5
جمع واحدها 10
ترم دوم
ترم سوم
92 درس حكمت متعاليه 3 با كد 1219010 به صورت همنياز با درس حكمت متعاليه 4 با كد 1219011 براي – از نيمسال اول 93
كليه دانشجويان ارائه گرديد.
رديف
كد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 حكمت مشاء( 1) تخصصي ( 1219006 حكمت مشاء( 2 1
2 حكمت اشراق ( 1) تخصصي ( 1219007 حكمت اشراق ( 2 2
2 حكمت متعاليه ( 1) تخصصي ( 1219008 حكمت متعاليه ( 2 3
1220316 منطق جديد 2 منطق قديم ارسطويي تخصصي 4
1219009 5
كلام معتزله و اشاعره و
اماميه
2 تخصصي
جمع واحدها : 10
رديف
كد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 حكمت متعاليه ( 2) تخصصي ( 1219010 حكمت متعاليه ( 3 1
2 يا همنياز باحكمت متعاليه ( 3) تخصصي ( 1219011 حكمت متعاليه ( 4 2
1219012 3
استنباطهاي فلسفي و كلامي
از قرآن و حديث
2 تخصصي
1219013 مباني فلسفي علم كلام 2 تخصصي 4
جمع واحدها : 8
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم مخصوص دانشجويان پژوهش محور
ترم چهارم مخصوص دانشجويان آموزش محور
رديف
كد
درس
نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1220610 1
درس سمينار (تحقيق و
تتبع نظري)
2
بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
1220614 كلام اسلامي 2 تخصصي 2
جمع واحدها : 4
جدول دروس جبراني
رديف
كد
درس
نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
4 ( 1220469 1 حكمت متعاليه ( 1
2 ( 1220214 2 حكمت اشراق ( 1
4 ( 1220470 3 حكمت متعاليه( 2
2 ( 1220203 4 حكمت مشاء ( 1
جمع واحدها : 12
توجه:
-1 براي دانشجويان ورودي 89 به بعد درس عرفان نظري و كلام( 4) هر كدام به ميزان 2 واحد حذف شود و درس تاريخ فلسفه
غرب( 2) حذف و به جايش حكمت مشاء( 1) و منطق( 4) حذف به جايش حكمت اشراق( 1) جايگزين شود.
88 هر كدام با برنامه دروس – 88 و بعد از آن و همچنين دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 89 – -2 دانشجويان ورودي سال 89
جبراني اعلام شده مربوط به خودشان فارغ التحصيل مي شوند.
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
** در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد – تا نيمسال اول 92
گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا
سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
رديف
كد
درس
نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 پايان نامه 4 پايان نامه 1
جمع واحدها : 4
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1219028 1 شيعه شناسي 2 تخصصي
1219024 2 كلام تحليلي 2 1 تخصصي
1219034 3 متن شناسي كلامي* 1 1 تخصصي
1219026 4 تاريخ كلام اسلامي 2 تخصصي
1219027 5 فلسفه، كلاو و عرفان 2 تخصصي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1219035 1 كلام تحليلي 2 2 كلام تحليلي 1 تخصصي
1219036 2 كلام تطبيقي 2 1 تخصصي
1219037 3 زبان تخصصي 2 تخصصي
1219038 4 آيات و روايات كلامي 2 تخصصي
1219039 5 كلام تحليلي 2 3 كلام تحليلي 2 تخصصي
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: فلسفه و كلام اسلامي گرايش كلام اسلامي كد رشته : 121911
*توجه: دانشپذيران فراگير نوبت ١۶ که درس متن شناسی کلامی با کد
٢ واحد نظری) گذرانده اند، درس مذکور با درس متن شناسی ) ١٢١٩٠٢۵
١واحد نظری و ١ واحد عملی) ) کلامی با کد جديد ١٢١٩٠٣۴
معادلسازی گرديد و دانشپذيرانی که درس مذکور را مردود شده اند بايد از
٩۵ به بعد اين درس را با کد جديد ١٢١٩٠٣۴ اخذ و – نيمسال اول ٩۶
بگذرانند.
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد
1
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: فلسفه و كلام اسلامي گرايش كلام اسلامي كد رشته : 121911
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1219025 1 فلسفه اسلامي 2 1
* 1219030 2 فلسفه اسلامي 2 2
* 1219031 3 فلسفه اسلامي 2 3
* 1219032 4 مسايل جديد كلامي و فلسفه دين 2 1
* 1219033 5 مسايل جديد كلامي و فلسفه دين 2 2
جدول دروس جبراني رشته
جمع واحد 10
توضيحات
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
توجه: ترم هاي بعدي متعاقبا اعلام مي گردد.
2
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:.مهندسی فناوری اطلاعات (گرايش سيست مهای چندرسانه ای)
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
١ معاونت آموزشی
كد رشته : 131010
ترم اول(دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1310001 فشرده سازي اطلاعات 3 ——— اصلي 1
1310002 مديريت توسعه نرم افزار* 3 2
دانشجويان مي توانند به درس
“مھندسي نرم افزار 1و 2″دوره
كارشناسي مراجعه كنند
اصلي
1310004 گرافيك كامپيوتري پيشرفته 3 3
دانشجويان مي توانند به درس
“گرافيك كامپيوتري 1″دوره
كارشناسي مراجعه كنند
اصلي
جمع واحد 9
٩٢ که در آزمون دوره دانشپذيری – *کليه دانشجويان فراگير ورودی قبل از ٩٣
در اين درس نمره قبولی کسب نموده اند نيازی به گذراندن درس “مهندسی
نرم افزار ٢” از جدول دروس جبرانی را ندارند.
ترم دوم(دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1310005 طراحي واسط كاربر 3 4
دانشجويان مي توانند به درس
“مھندسي نرم افزار 2″دوره كارشناسي
مراجعه كنند
اصلي
1310006 پويا نمايي و پويانمايي سه بعدي 3 5
دانشجويان مي توانند به درس
“سيستم هاي چندرسانه اي” دوره
كارشناسي مراجعه كنند
اصلي
6 انتخاب يك درس اختياري 3 اختياري
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:.مهندسی فناوری اطلاعات (گرايش سيست مهای چندرسانه ای)
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٢ معاونت آموزشی
ترم سوم(دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1310007 روش تحقيق و سمينار 2 اصلي 7
8 انتخاب يك درس اختياري 3 اختياري
9 انتخاب يك درس اختياري 3 اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 اصلي 10
جمع واحد 6
90 و بعد از آن) – ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
13100014 *سمينار(تحقيق و تتبع نظري) 2 1
1.روش تحقيق و سمينار
2.بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
13100015 بينايي ماشين 2 2
دانشجويان مي توانند به
درس “هوش مصنوعي”
دوره كارشناسي مراجعه
كنند
تخصصي
13100016 مباحث پيشرفته در چندرسانه اي 2 تخصصي 3
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:.مهندسی فناوری اطلاعات (گرايش سيست مهای چندرسانه ای)
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٣ معاونت آموزشی
جدول دروس اختياري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1310008 ساخت محيط هاي مجازي 3 1
دانشجويان مي توانند به
درس “مهندسي
نرم افزار 1” دوره
كارشناسي مراجعه كنند
— 1310003 ارتباطات تصويري 3 2
1310009 شبكه هاي چندرسانه اي 3 3
دانشجويان مي توانند به
درس “شبكه هاي
كامپيوتري 2” دوره
كارشناسي مراجعه كنند
1310011 4
پردازش گفتار ديجيتال براي
چندرسانه اي ها
3
دانشجويان مي توانند به
درس “هوش مصنوعي”
دوره كارشناسي مراجعه
كنند
توجه: گذراندن ٩ واحد درسی از ليست دروس اختياری الزامی است.
جدول دروس جبراني(براي كليه دانشجويان شيوه پژوهش محور و آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
3 1115150 مهندسي نرم افزار 2 1
3 1115120 گرافيك كامپيوتري 1 2
1115154 سيستم هاي چندرسانه اي 3 3
1115156 هوش مصنوعي 3 4
جمع واحد 12
توجه: در صورت ي كه دانشجويان، هر يك از دروس جبراني فوق را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشند، بايد آن درس را به عنوان دروس
جبراني اخذ و بگذرانند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:.مهندسی فناوری اطلاعات (گرايش سيست مهای چندرسانه ای)
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٤ معاونت آموزشی
91 دروس – 91 و قبل از آن، بر اساس جدول اعلام شده تا نيمسال اول 92 – تذكر 1: در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني
نمي باشند.
تذكر 2: در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد، دانشجويان كارشناسي ارشد موظف هستند تا
91 اعلام شده است را اخذ و بگذرانند. – سقف اعلام شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 92
ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:..مهندسی فناور یاطلاعات گرايش مديريت سيست مهای اطلاعاتی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
١ معاونت آموزشی
كد رشته : 132214
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1322037 مديريت توسعه نرم افزار* 3 جبراني: مهندسي نرم افزار 1 و 2 اصلي 1
1322038 برنامه ريزي استراتژيك * 3 2
جبراني: مديريت و كنترل پروژه
هاي فناوري اطلاعات
اصلي
1322080 مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري* 3 3
جبراني: برنامه ريزي استراتژيك
فناوري اطلاعات اختياري
جمع واحد 9
* دانشجويان ورودي فراگير كه در آزمون دوره دانش پذيري در اين دروس نمره قبولي كسب كرده اند نياز به گذراندن درس جبراني
مربوطه را ندارند
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1322047 نيازسنجي اطلاعاتي 3 اصلي 1
1322048 برنامه ريزي منابع سازمان 3 اصلي 2
3 يكي از دروس اختياري 3 اختياري
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:..مهندسی فناور یاطلاعات گرايش مديريت سيست مهای اطلاعاتی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٢ معاونت آموزشی
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1322053 تست و نگهداري نرم افزار 3 اصلي 1
1322054 روش تحقيق و سمينار 2 سمينار 2
3 يكي از دروس اختياري 3 اختياري
جمع واحد 8
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1322046 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 سمينار 1
1322055 هوش تجاري 2 تخصصي آموزش محور 2
1322056 3
ذخيره و بازيابي اطلاعات روي
وب 2 تخصصي آموزش محور
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:..مهندسی فناور یاطلاعات گرايش مديريت سيست مهای اطلاعاتی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٣ معاونت آموزشی
جدول دروس اختياري گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ( 9واحد از ليست دروس زير مي بايست گذرانده شود)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1322039 1
مهندسي مجدد فرايندهاي
تجاري
3
جبراني: برنام هريزي
استراتژيك فناوري
اطلاعات
اختياري
1322050 انبارهاي داده و داده كاوي 3 اختياري 2
1322051 مديريت دانش 3 3
اختياري
1322052 سيستمهاي تصميم يار 3 4
اختياري
جمع واحد 9
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پي شنياز نوع درس
1512002 1
برنامه ريزي استراتژيك
فناوري اطلاعات
3 جبراني
3 1115146 مهندسي نرم افزار 1 2
جبراني
3 1115150 مهندسي نرم افزار 2 3
جبراني
1512001 4 مديريت و كنترل پروژه هاي
فناوري اطلاعات
3
جبراني
جمع 12
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد
رشته:..مهندسی فناور یاطلاعات گرايش مديريت سيست مهای اطلاعاتی
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
٤ معاونت آموزشی
توجه
-1 كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري و فراگير پذيرفته شده اند در صورتي كه دروس جبراني را نگذرانده باشند، بايد اين دروس را بعنوان دروس جبراني
بگذرانند.
-2 در صورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در هريك از دروس دوره دانش پذيري نمره قبولي كسب كرده باشند نياز به گذراندن درس جبراني آن درس، ندارند. اما
درصورت مردودي در هريك از اين دروس مي بايست درس جبراني آن را بگذرانند. در اين حالت درس اصلي مي تواند به صورت همزمان با درس جبراني انتخاب شود.
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213001 1 قواعد عربی 2 1 اصلی
1213002 2 قرائت عربی 2 1 اصلی
1213003 3 نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری 2 اصلی
1213004 4 نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی 2 اصلی
1213005 5 نثر 1 تاریخ بیهقی 2 اصلی
1213038 6 بدیع 2 پایه
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213059 1 عروض و قافیه 2 اصلی
1213015 2 دستور زبان فارسی 2 1 پایه
1213022 3 مرجع شناسی و روش تحقیق 2 پایه
1213008 4 آیین نگارش و ویرایش 2 1 پایه
1213009 5 نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب 2 اصلی
1213010 6 نثر 2 بخش 1 سیاستنامه و قابوسنامه 2 اصلی
1213006 7 قواعد عربی 2 2 قواعد عربی 1 اصلی
1213007 8 قرائت عربی 2 2 قرائت عربی 1 اصلی
1233038 تفسیرموضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیرموضوعی قرآن
ترم دوم
جمع واحد ها 18
ترم اول
جمع واحد ها 15
2 9
دانشجو از درس ردیف 9 ملزم به اخذ فقط
یک عنوان درسی می باشد عمومی
1
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213013 1 تاریخ ادبیات 2 1 تخصصی
1213014 2 آیین نگارش و ویرایش 2 2 آیین نگارش و ویرایش 1 پایه
1213026 3 دستور زبان فارسی 2 2 دستور زبان فارسی 1 پایه
1213016 4 نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار 2 اصلی
1213017 5 نظم 2 بخش 3 سی قصیده از ناصر خسرو 2 اصلی
1213018 6 نثر 2 بخش 2 کشف الاسرار 2 اصلی
1213012 7 قواعد عربی 2 3 قواعد عربی 2 اصلی
1213011 8 قرائت عربی 2 3 قرائت عربی 2 اصلی
1233030 9 اندیشه اسلامی 2 1 عمومی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213039 1 مبانی عرفان و تصوف 2 تخصصی
1213033 2 معانی و بیان 2 1 تخصصی
1213023 3 نظم 3 بخش 1 خاقانی 2 اصلی
1213024 4 نظم 3 بخش 2 مسعود سعد 2 اصلی
1213019 5 قرائت عربی 2 4 قرائت عربی 3 اصلی
1213020 6 قواعد عربی 2 4 قواعد عربی 3 اصلی
1213030 7 زبان خارجه تخصصی 2 1 اصلی
12130029 8 نثر 3 بخش 1 کلیه و دمنه 2 1 اصلی
1233031 9 اندیشه اسلامی 2 2 اندیشه اسلامی 1 عمومی
ترم سوم
جمع واحد ها 18
ترم چهارم
18
2
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213027 1 نظم 3 بخش 3 نظامی اصلی
1213056 2 معانی وبیان 2 معانی وبیان 1 تخصصی
1213025 3 قرائت عربی 5 قرائت عربی 4 اصلی
1213034 4 زبان خارجه تخصصی 2 زبان خارجه تخصصی 1 اصلی
1213028 5 نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 اصلی
1213037 6
نثر 3 بخش 2 کلیه و دمنه 2 و چهار مقاله
نظامی عروضی نثر 3 بخش 1 کلیه و دمنه 1 اصلی
1213040 7 تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی تخصصی
1213032 8 تاریخ ادبیات 2 تاریخ ادبیات 1 تخصصی
1212300 9 آشنایی با دفاع مقدس ** 2 اختیاری
1229128 10 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 عمومی
1 عمومی  1215427 11 تربیت بدنی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
1213035 1 نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 2 نظم 4 بخش 1 مثنوی 1 اصلی
1213036 2 نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار 2 اصلی
1213046 3 سبک شناسی 1 نظم 2 تخصصی
1213053 4 مقدمات زبانشناسی** 2 اختیاری
1213041 5 تاریخ ادبیات 2 3 تاریخ ادبیات 2 تخصصی
1213042 6 ادبیات معاصر 1 نظم 2 اصلی
1213044 7 نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 2 اصلی
1213045 8 نثر 3 بخش 3 گلستان 2 اصلی
1213054 9 انواع ادبی ** 2 اختیاری
1220433 آیین زندگی )اخلاق کاربردی(
12330333 اخلاق اسلامی )مبانی و مفاهیم(
1211411 فلسفه اخلاق )باتاکید بر مباحث تربیتی(
**
2
گذراندن چهار واحد درس اختیاری برای دانشجویان الزامی است
جمع واحد ها 20
دانشجو از درس ردیف 10 ملزم به اخذ فقط
یک عنوان درسی می باشد
عمومی
ترم پنجم
21
ترم ششم
10
3
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213043 1 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 2 اصلی
1213047 2 متون تفسیری فارسی 2 اصلی
1213048 3 ادبیات معاصر 2 نثر 2 ادبیات معاصر 1 نثر اصلی
1213049 4 سبک شناسی 2 نثر 2 سبک شناسی 1 نثر تخصصی
1213050 5 نظم 5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 2 اصلی
1213051 6 نظم 5 بخش 3 حافظ 2 1 اصلی
1213052 7 نثر 4 مرصاد العباد 2 اصلی
1 تربیت بدنی عمومی  1225428 8 ورزش 1
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220433 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
ردیف کد درس نام درس واحد نظری
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1213021 1 تاریخ زبان فارسی 2 پایه
1213031 2 نقد ادبی 2 اصلی
1213055 3 آشنایی با علوم قرآنی 2 اصلی
1213057 4 نظم 5 بخش 4 حافظ 2 2 نظم 5 بخش 3 حافظ 1 اصلی
1213058 5 نظم 5 بخش 5 صائب 2 اصلی
1233043 6 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی
2 فرهنگی  1220657 7 حفظ جزء سی قرآن کریم
2 9
جمع واحد ها
 ” درس “تربیت بدنی ویژه” با کد 1215429 و درس ” ورزش ویژه” با کد 1215430 به ترتیب به جای دروس ” تربیت بدنی” و ” ورزش 1
برای دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه)بیماران خاص و معلولان( هستند، اعلام می گردد.
 14 بدون پرداخت شهریه و با /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 3
تاثیر مثبت در معدل انتخاب نمایند.
دانشجو از درس ردیف 9 ملزم به اخذ فقط
یک عنوان درسی می باشد
عمومی
14
ترم هفتم
جمع واحد ها
ترم هشتم
17
4
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف نوع درس تعداد واحد
1 اصلی 82
2 پایه 14
3 اختیاری 4
4 تخصصی 18
5 عمومی 19
137
ردیف عنوان درس گذرانده شده در برنامه طرح تجمیع عنوان درس معادل در برنامه سنتی تعداد واحد
1 نقد ادبی نقد ادبی 2
2 مرجع شناسی تخصصی یا مبانی روش تحقیق مرجع شناسی و مبانی روش تحقیق 2
2 ) 3 آیین نگارش و ویرایش آیین نگارش و ویرایش ) 1
2 ) 4 کارگاه نگارش و ویرایش کارگاه نگارش و ویرایش) 2
2 ) 5 تفسیر موضوعی نهج البلاغه قرائت عربی ) 3
6 فارسی عمومی) برای دانشجویانی که از
طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند(
تاریخ ادبیات ) 1( یا تاریخ ادبیات ) 2( یا تاریخ
ادبیات ) 3() باتوجه به وضعیت پرونده
تحصیلی(
2
2 ) 7 * سی قصیده از ناصر خسرو و مسعود سعد سی قصیده از ناصر خسرو)نظم 2 بخش 3
2 ) 8 * بوستان و غزلیات و قصائد سعدی بوستان سعدی)نظم 5 بخش 1
2 ) 9 * مثنوی مثنوی ) 1( )نظم 4 بخش 1
2 ) 10 * کلیه و دمنه کلیه و دمنه ) 1( )نثر 3 بخش 1
11 * زبان تخصصی زبان تخصصی 2 1
توجه: در صورتی که د انشجویان در برنامه طرح تجمیع دروس” ادبیات کودک و نوجوان) 2 واحد (” و ” بیان شفاهی نظم و نثر ) 2 واحد(” را گذرانده اند،
10 ( با تشخیص مدیر گروه در مزاکز به صورت تلفیقی با د و درس از برنامه – می توان یکی از دروس مذکور را فقط با عناوین درسی ستاره دار ) ردیف 7
سنتی ” جدول ب” معادلسازی و تطبیق نمود. در ضمن تطبیق واحد دروس دانشجویانی که برخی از واحدهای مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی را در
دیگر دانشگاهها گذرانده اند و یا با مدرک کاردانی این رشته در طرح تجمیع پذیرفته شده اند، برحسب مورد اعمال می شود.
3
3
3
3
2
3- 2
2
2
2
3
3
جمع کل واحد
تعداد واحد
جدول الف دستوالعمل تطبیق واحد دروس طرح تجمیع با طرح سنتی
5
مقطع کارشناسی
کد رشته: 121320
ترم ورود: 3771
ترم اعمال قانون: 3861
دانشگاه پیام نور
95- سال تحصیلی 96
مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن
لیست ارائه دروس
رشته:زبان ادبیات فارسی
ردیف عنوان درس گذرانده شده در برنامه طرح تجمیع عنوان درس معادل در برنامه سنتی تعداد واحد
سی قصیده از ناصر خسرو 2
مسعود سعد 2
بوستان سعدی 2
غزلیات و قصائد سعدی 2
2 ) مثنوی مثنوی ) 1
ادبیات کودک و نوجوان یا بیان شفاهی نظم و
2 ) نثر مثنوی ) 2
کلیله و دمنه کلیله و دمنه 2
ادبیات کودک و نوجوان یا بیان شفاهی نظم و
نثر کلیله و دمنه ) 2( و چهار مقاله 2
2
3
2
3
4
2
بوستان و غزلیات و قصائد سعدی ادبیات
کودک و نوجوان یا بیان شفاهی نظم و نثر
3
2
2
جدول ب دستوالعمل تطبیق واحد دروس طرح تجمیع با طرح سنتی
تعداد واحد
3
سی قصیده از ناصر و مسعود سعد یا یکی از
دروس ادبیات کودک و نوجوان یا بیان
شفاهی نظم و نثر
1
2
6
مقطع كارشناسي
كد رشته: 121320
ترم ورود و ترم اعمال قانون: 3921
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 92 و بعد آن
ليست ارائه دروس
رشته:زبان ادبيات فارسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213260 1 عربي 1 قسمت اول: (قواعد و متون) 2 اصلي الزامي
1213261 2 متون نظم ( 1) پيشگامان نظم فارسي 2 اصلي الزامي
1213262 3 آيين نگارش و ويرايش 2 پايه الزامي
2 پايه الزامي ( 1213015 4 دستور زبان فارسي( 1
5
1213263
متون نثر ( 1) متون ادبي- تاريخي با تاكيد بر
تاريخ بيهقي 2 اصلي الزامي
1213264 6 بلاغت 1 (معاني) 2 پايه الزامي
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213059 1 عروض و قافيه 2 پايه الزامي
2 دستور زبان فارسي( 1) پايه الزامي ( 1213026 2 دستور زبان فارسي ( 2
2 پايه الزامي ( 1213265 3 مرجع شناسي و روش تحقيق ( 1
1213266 4 بلاغت 2 (بديع و بيان) 2 بلاغت 1 پايه الزامي
2 متون نظم ( 1) اصلي الزامي ( 1213267 5 متون نظم ( 2) قسمت اول: شاهنامه ( 1
6
1213268
متون نثر ( 2)متون ا دبي- داستاني با تاكيد بر
كليه و دمنه 2
متون نثر ( 1) الزامي اصلي
1213269 7 عربي 2 قسمت دوم: (قواعد و متون) 2 عربي 1 اصلي الزامي
1213270 8 متون نظم ( 2)قسمت سوم: قصائد ناصر خسرو 2 متون نظم ( 1) اصلي الزامي
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسيرموضوعي قرآن
ترم دوم
ترم اول
جمع واحد ها 15
2 9
دانشجو از درس رديف 9 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد عمومي
جمع واحد ها 18
1
مقطع كارشناسي
كد رشته: 121320
ترم ورود و ترم اعمال قانون: 3921
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 92 و بعد آن
ليست ارائه دروس
رشته:زبان ادبيات فارسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1213271
تاريخ ادبيات فارسي 1(پيش از اسلام تا آغاز
دوره سلجوقيان) 2 تخصصي
2 شاهنامه ( 1) اصلي الزامي ( 1213272 2 متون نظم ( 2) قسمت دوم: شاهنامه ( 2
3
* ( 1213308 كارگاه ويراستاري ( 1 1 1
اختياري(زمنيه
مهارتهاي ادبي)
4
1213273 ادبيات عاميانه * 2
اختياري(زمينه فنون
ادبي)
5
1213274
متون نثر ( 3) متون ادبي- تعليمي با تاكيد بر
گلستان 2 متون نثر ( 2) اصلي الزامي
1213055 6 آشنايي با علوم قرآني 2 اصلي الزامي
1213275 7 عربي 3 قسمت سوم: (قواعد و متون) 2 عربي 2 اصلي الزامي
1213039 8 مباني عرفان و تصوف 2 تخصصي
1233030 9 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1213276
متون نثر ( 4) متون ادبي- عرفاني با تاكيد بر
مرصاد العباد 2
متون نثر ( 3) الزامي اصلي
2
1213277
متون نظم ( 3) قسمت اول: شاعران حوزه
ادبي خراسان 2
متون نظم ( 2) الزامي اصلي
3
1213278
متون نظم ( 3) قسمت دوم: شاعران حوزه
ادبي عراق 2
متون نظم ( 2) الزامي اصلي
4
1213279
تاريخ ادبيات فارسي 2( از آغاز دوره
سلجوقيان تا دوره مغول) 2
تاريخ ادبيات فارسي 1 تخصصي
1213280 5 عربي 4 قسمت چهارم: (قواعد و متون) 2 عربي 3 اصلي الزامي
1213281 6 زبان تخصصي قسمت اول 2 زبان عمومي اصلي الزامي
7
1213282 متون منتخب نثر ادبي- تعليمي 2
متون نثر 3
اختياري(زمنيه متون
ادبي)
8
1213309 كارگاه مقاله نويسي * 1 1
اختياري(زمنيه
مهارتهاي ادبي)
1233031 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
جمع واحد ها 18
ترم چهارم
18
2
مقطع كارشناسي
كد رشته: 121320
ترم ورود و ترم اعمال قانون: 3921
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 92 و بعد آن
ليست ارائه دروس
رشته:زبان ادبيات فارسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213283 1 متون نظم ( 3) قسمت سوم: نظامي 2 متون نظم ( 2) اصلي الزامي
1213284 2 عربي 5 قسمت پنجم: (قواعد و متون) 2 عربي 4 اصلي الزامي
1213285 3 متون نظم ( 3) قسمت چهارم: خاقاني 2 متون نظم ( 2) اصلي الزامي
1213286 4 زبان تخصصي قسمت دوم 2 زبان تخصصي 1 اصلي الزامي
5
1213287
متون نثر ( 5) متون تفسيري با تاكيد بر كشف
الاسرار و تفسير ابوالفتوح 2
متون نثر 4 الزامي اصلي
6
1213288 متون نظم غنايي * 2
اختياري(زمنيه متون
ادبي)
1213289 7 تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي 2 تخصصي
8
1213290
تاريخ ادبيات فارسي 3 (از دوره مغول تا
دوره صفويه) 2
تاريخ ادبيات فارسي 2 تخصصي
1212300 9 آشنايي با دفاع مقدس * 2 اختياري
1229128 10 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1 عمومي  1215427 11 تربيت بدني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213291 1 متون نظم ( 4) قسمت اول: اشعار سنايي 2 متون نظم 3 اصلي الزامي
1213292 2 متون نظم ( 4) قسمت اول: مثنوي هاي عطار 2 متون نظم 3 اصلي الزامي
1213046 3 سبك شناسي ( 1) نظم 2 تخصصي
1213293 4 كليات نقد ادبي 2 اصلي الزامي
5
1213294
تاريخ ادبيات فارسي 4 (از دوره صفويه تا
مشروطه) 2
تاريخ ادبيات فارسي 3 تخصصي
6
1213310 كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي* 1 1
اختياري (در زمينه
مهارتهاي ادبي)
1213295 7 متون نظم ( 4) قسمت سوم: مثنوي معنوي 2 1 متون نظم 3 تخصصي
1213296 8 عربي 6 قسمت ششم: (قواعد و متون) 2 عربي 5 اصلي الزامي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
12330333 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411 فلسفه اخلاق (باتاكيد بر مباحث تربيتي)
2
دانشجو از درس رديف 9 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد
عمومي
جمع واحد ها
ترم پنجم
21
18
ترم ششم
9
3
مقطع كارشناسي
كد رشته: 121320
ترم ورود و ترم اعمال قانون: 3921
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 92 و بعد آن
ليست ارائه دروس
رشته:زبان ادبيات فارسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 متون نظم 3 اصلي الزامي ( 1213297 1 متون نظم ( 4) قسمت چهارم: مثنوي معنوي ( 2
1213049 2 سبك شناسي ( 2) نثر 2 تخصصي
3
1213311 كارگاه فرهنگ نويسي * 1 1
اختياري (در زمينه
مهارتهاي ادبي)
4
1213298 ادبيات كودك و نوجوان* 2
اختياري(زمنيه فنون
ادبي)
1213299 5 جريان شناسي شعر معاصر ايران 2 اصلي الزامي
6
1213300 نظريه هاي ادبي * 2
اختياري(زمنيه فنون
ادبي)
7
1213301 كليات اديبات تطبيقي * 2
اختياري(زمنيه فنون
ادبي)
8
1213302 متون نظم عرفاني * 2
اختياري(زمنيه متون
ادبي)
1 تربيت بدني عمومي  1225428 9 ورزش 1
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220433 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
*
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213303 1 متون نظم ( 5) قسمت اول: اشعار سعدي 2 متون نظم 4 اصلي الزامي
1213304 2 تاريخ زبان فارسي 2 پايه الزامي
1213305 3 جريان شناسي نثر معاصر ايران 2 اصلي الزامي
1213306 4 متون نظم ( 5) قسمت دوم: اشعار حافظ 2 متون نظم 4 اصلي الزامي
5
1213307
متون نظم ( 5) قسمت سوم: صائب و شاعران
سبك هندي 2
متون نظم 4 الزامي اصلي
1233043 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
2 فرهنگي  1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم
دروس اختياري در سه زمينه (مهارتهاي ادبي، فنون ادبي و متون ادبي و اختياري) كه با علامت * مشخص شده، توسط شواري تخصصي زبان و ادبيات فارسي از بين مجموعه
عناوين دورس اختياري در سرفصل مصوب تعيين شده است و الزامي است كه دانشجويان هر يك از اين دروس را (در مجموع 22 واحد) بگذرانند.
جمع واحد ها
2 10 دانشجو از درس رديف 10 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد
عمومي
14
ترم هفتم
جمع واحد ها
ترم هشتم
19
4
مقطع كارشناسي
كد رشته: 121320
ترم ورود و ترم اعمال قانون: 3921
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي 92 و بعد آن
ليست ارائه دروس
رشته:زبان ادبيات فارسي
رديف عنوان دروس فراگير نوبت بيست و چهارم كد درس كد درس
1 نظم 1 بخش ( 1) رودكي و منوچهري 1213261 1213003
2 نظم 2 بخش ( 1) رستم و سهراب 1213267 1213009
3 نثر ( 1) تاريخ بيهقي 1213263 1213005
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه الزامي 16
2 اصلي الزامي 64
3
اختياري(در سه زمينه مهارتهاي ادبي، فنون
ادبي، متون ادبي و اختياري) 22
4 تخصصي 16
5 عمومي 19
137
متون نثر ادبي- تاريخي با تاكيد بر تاريخي بيهقي
( دروس معادل دانشجويان فراگير نوبت بيست و چهارم (وروديهاي مهر ماه 1392
عنوان درس معادل
متون نظم ( 1) پيشگامان نظم فارسي
متون نظم ( 2) قسمت اول: شاهنامه

” درس “تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه” با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس ” تربيت بدني” و ” ورزش 1
براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه(بيماران خاص و معلولان) هستند، اعلام مي گردد.

14 بدون پرداخت شهريه و با /2/ 4834 / د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
جمع كل واحد
5
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223146 1 حقوق بين الملل خصوصي(تعارض قوانين) 2 اصلي
1220723 2 اصل فقه 2 1 اصلي
1220724 3 فقه 2 1 اصلي
1223145 4 حقوق مدني 2 1 اصلي
1220725 5 قواعد فقه مدني 2 اصلي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1220726 1 مكاسب محرمه 2
* 1220727 2 مباني اصول فقه 2
* 1220728 3 آيات الاحكام مدني 2
* 1220729 4 متون حقوقي 2 1
* 1220730 5 متون حقوقي 2 2
* 1220731 6 آئين دادرسي مدني 2
توضيحات
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
فقه و حقوق خصوصي كد رشته : 122017
ترم اول
جمع واحد 10
توجه: گذراندن دروس جبراني تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
جمع واحد 12
جدول دروس جبراني
1
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي
95- سال تحصيلي 96
1 معاونت آموزشي
كد رشته: 111411
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114097 1 شيمي معدني پيشرفته 3 الزامي پايه
1114098 2 شيمي آلي پيشرفته 3 الزامي پايه
1114100 3 شيمي تجزيه پيشرفته 3 الزامي پايه
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114279 1 شيمي تركيبات طبيعي 3 شيمي آلي پيشرفته الزامي تخصصي
1114280 2 شيمي سنتز مواد آلي 3 الزامي تخصصي
1 بانظر استاد سمينار 1114281 سمينار 1 3
جمع واحد 7
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 اختياري 6 اختياري
1 سمينار 1 سمينار 1114293 سمينار 2 2
جمع واحد 7
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 1 *پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
94 درس پايان نامه به تعداد 6 واحد ارائه – *براساس آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) از نيمسال دوم 95
مي گردد .
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي
95- سال تحصيلي 96
2 معاونت آموزشي
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
دروس اختياري( انتخاب از جدول 2
(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
6
طبق جدول 2(دروس اختياري
مخصوص دانشجويان شيوه
آموزش محور)
اختياري
2
1112229 سمينار(تحقيق وتتبع نظري)
*
2 بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 8
*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول 1( ليست دروس اختياري مخصوص شيوه آموزش محور و پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1114282 1 گياه شناسي 1 2 اختياري
1114283 2 مباحث نوين در فيتوشيمي 3 اختياري
1114284 شيمي فرآوري روغن هاي اسانسي 3 شيمي آلي پيشرفته اختياري 3
1114285 كاربرد روشهاي دستگاهي در 4
جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي
3 شيمي تجزيه پيشرفته اختياري
1114286 شيمي سنتز تركيبات طبيعي 3 شيمي سنتز مواد آلي اختياري 5
1114108 شيمي دارويي 3 شيمي آلي پيشرفته اختياري 6
جمع واحدي كه بايد گذرانده شود 6
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي
95- سال تحصيلي 96
3 معاونت آموزشي
جدول 2 (ليست دروس اختياري جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1114288 1 مباحث نوين در فيتوشيمي 3 با نظر استاد اختياري
1114290 شيمي فرآوري روغن هاي اسانسي 3 شيمي آلي پيشرفته اختياري 2
1114289 3
كاربرد روشهاي دستگاهي در
جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي 3
شيمي تجزيه
پيشرفته
اختياري
1114291 شيمي سنتز تركيبات طبيعي 3 4
شيمي سنتز مواد
آلي
اختياري
1114292 موضوع خاص در فيتوشيمي 3 اختياري 5
جمع واحدي كه بايد گذرانده شود 6
توجه: در صورتيكه دانشجو يكي از دروس جدول 1(ليست دروس اختياري) را اخذ و گذرانده باشد نمي تواند همان عنوان درسي را با كدهاي اعلام
شده فوق در شيوه آموزش محور مجددا اخذ و بگذراند.
تعداد واحد موضوع خاص در فيتوشيمي با كد 1114292 به 3 واحد براي كليه دانشجويان تغيير يافت.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي
95- سال تحصيلي 96
4 معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي
3 1114012 1 شيمي آلي 1
3 1114014 2 شيمي آلي 2
1114040 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 2 3
2 1114047 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي 1 4
جمع واحد 11 واحد
توجه: 1- دانشجويان با مدرك كارشناسي رشته هاي شيمي محض، شيمي كاربردي ودبيري شيمي نيازي به گذراندن دروس جبراني ندارند.
-2 دانشجويان با مدرك كارشناسي ساير رشته ها بايد نسبت به اخذ وگذراندن كليه دروس فوق اقدام نمايند.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (فيزيك نجومي)
95 – سال تحصيلي 96
1
كد رشته: 111329
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 جبراني * 1113228 #رياضي فيزيك 3 1
3 الزامي 1113155 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 2
3 الزامي 1113159 مكانيك آماري پيشرفته 1 3
1 الزامي 1 فيزيك محاسباتي 1 Δ 1113157 4
آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2 الزامي Δ 1113230 5
جمع واحد 13
* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره كارشناسي آن را نگذرانده اند الزامي است.
دانشجوملزم به گذراندن يكي از دو درس مي باشد. Δ
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 مكانيك كوانتومي 1113158 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 1
پيشرفته 1
الزامي
4 الزامي 1113156 الكتروديناميك 1 2
3 درس تخصصي * 3 تخصصي
جمع واحد 10
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 درس تخصصي* 3 تخصصي
درس اختياري مشترك **يا درس ■ 2
تخصصي
3 اختياري
مشترك
1113325 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
. * يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1
** يكي از دروس مشخص شده در جدول شماره 1 يا جدول شماره 2
دانشجويان مي توانند يك درس 3 واحدي ازجدول دروس اختياري مشترك ويا جدول دروس تخصصي انتخاب نمايند. ■
#توجه: چنانچه دانشجو درآزمون ورودي خود نمره قبولي درس الكتروديناميك( 1) را ( بدون ترازبندي) اخذ نمايد نيازبه گذراندن درس رياضي فيزيك 3
نمي باشد.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (فيزيك نجومي)
95 – سال تحصيلي 96
2
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111297 پايان نامه 6 پايان نامه 1
جمع واحد 6
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1113278 سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 1
*
2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1113279 مباحث روز در فيزيك 4 الزامي 2
جمع واحد 6
* درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.
جدول شماره 1 ليست دروس تخصصي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113320 فيزيك نجومي 1 1
3 فيزيك نجومي 1 1113321 فيزيك نجومي 2 2
1113202 كيهان شناسي 3 فيزيك نجومي 2 3
3 فيزيك نجومي 1 1113322 فيزيك خورشيد 1 4
3 كيهان شناسي 1113323 فيزيك خورشيد 2 5
1113324 ساختمان و تحول ستارگان 3 فيزيك نجومي 1 6
1113340 موضوعات ويژه در زمينه فيزيك 7
نجومي
3
3 1113174 گرانش 1 8
3 گرانش 1 1113175 گرانش 2 9
جمع واحد 27
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته فيزيك (فيزيك نجومي)
95 – سال تحصيلي 96
3
جدول شماره 2 ليست دروس اختياري مشترك
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1113177 مكانيك كلاسيك 3 1
3 الكتروديناميك 1 1113179 الكتروديناميك 2 2
3 مكانيك آماري پيشرفته 1 1113189 مكانيك آماري پيشرفته 2 3
جمع واحد 9
دروس جبراني براي كليه دانشجويان آموزش محور و پژوهش محور
جدول شماره 4 : دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي رشته فيزيك (كليه گرايشها)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
جمع واحد 3
94 وقبل – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 95
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
4 1113040 الكترومغناطيس 1 2
4 1113041 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 11
95 وبعد – جدول شماره 5: دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته ها به جز رشته فيزيك براي وروديهاي 96
از آن
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
3 1113228 رياضي فيزيك 3 1
3 1113392 الكترومغناطيس 1 2
3 1113396 مكانيك كوانتومي 1 3
جمع واحد 9
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٣:١٨
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٩ -فیزيولوژي ورزشي-فیزيولوژي فعالیت بدني وتندرستي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بھروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١۵٠٠۴ ٣٩۵١ ٣ تغذيه وورزش ٨ ٠ ٢ تستي ۶٩٩۴ قطعي اصول تغذيه و ورزش محمدرضا رمضان پور ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١۵٠١۵ ٣٩۵١ ۴ فیزيولوژي ورزشي ١٢ ٠ ٢ ١ تستي ۴٩٠۵ درسنامه فیزيولوزي ورزشي ١ حجت اله نیكبخت ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢٣ ٣٩۵١ ۵ شنا ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵٠٧٣ آزمايشي آموزش شنا ١و ٢ عباسعلي گائیني ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٨٧ ٣٩۵١ ۶ فیزيولوژي انسان پیشرفته ويژه
فعالیت ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ۵۶١۵ آزمايشي فیزيولوژي انسان دانیل مك لوگلي- جوناتان
استامفورد- ديويد وايت
عباسعلي گائیني-
نصیبه ھاشمي-سحر
رزمجو-خالد محمدزاده
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور فصل ھاي ٣
١٢١۵٢٨٨ ٣٩۵١ ٧ آمار زيستي ويژه فعالیت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربیتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٢٨٩ ٣٩۵١ ٨ اپیدمیولوژي فعالیت بدني و
تندرستي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٠٩٩ كتاب فیزيولوژي ورزش ويژه مراقبان بھداشت فرانک سرني، ھرولد برتون عباسعلي گائیني ،
احمد آزاد
،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ، ٢٠٠۶ ١٣٨۵ دانشگاه زنجان فصل ھاي ٣
١٧ و ١٨ مطالعه شود.
١٢١۵٢٩٠ ٣٩۵١ ٩ روش تحقیق در علوم ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٠ آزمايشي روش تحقیق در فعالیت ھاي جسماني توماس جري آر., نلسون جك
كي., سیلورمن استفن جي.
ابوالفضل فراھاني-
فاطمه عبدوي-
مرتضي رضايي صوفي
٣ و ۴ مطالعه شود. ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٩٠ ٣٩۵١ روش تحقیق در علوم ورزشي تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربیت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٣ و ١٨ مطالعه شود. ،١٢ ،١١ ،١٠ ، فصل ھاي ٩
١٢١۵٣١٩ ٣٩۵١ ١٠ مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه
ريزي فعالیت بدني
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴٠ كتاب آمادگي جسماني پیشرفته (ارزيابي و
تجويز فعالیت بدني) (ويراست ششم)
ويويان اچ. ھیوارد آزاد ، حامدي نیا ،
رجبي و گائیني
١١ و ١٢ مطالعه ،١٠ ،٩ ،٧ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٣٢٠ ٣٩۵١ ١١ تغذيه و كنترل وزن ويژه تندرستي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٢٢٩ كتاب اصول ورزش و تغذيه ورزشي محمد رضا اسد-فرح حدادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
١٢١۵٣٢١ ٣٩۵١ ١٢ فیزيولوژي فعالیت بدني و
تندرستي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٧٣۴ كتاب فیزيولوژي ورزشي و فعالیت بدني کاستین-ويلمور اسد – حدادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
١٢١۵٣٢٢ ٣٩۵١ ١٣ اصول طراحي و برنامه ريزي
فعالیت بدني
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٣٢ كتاب نظريه و روش شناسي تمرين ( علم
تمرين)
تئودور ا. بومپا محمدرضا كردي –
محمد فرامرزي
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵٣٢٢ ٣٩۵١ اصول طراحي و برنامه ريزي
فعالیت بدني
تستي ٨٢٣٠ كتاب زمان بندي تمرين تئودور بومپا معرفت سیاه کوھیان
– حمید آقاعلي نژاد-
حمید رجبي
٢٠١٢ ١٣٩١ علوم ورزشي
١٢١۵٣٢٣ ٣٩۵١ ١۴ آزمون،تجويز و نظارت بر آمادگي
بدني
٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٧۴٣٠ كتاب راھنماي آزمون فیزيولوژي ورزش وفعالیت
ورزشي: راھنماي انجمن بريتانیايي علوم
عباسعلي گائیني-راحله آزاد ٢٠١١ ١٣٩٠ سمت
١٢١۵٣٢۴ ٣٩۵١ ١۵ رايانه پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵١۴۵ درسنامه كاربرد كامپیوتر در رشته ھاي مديريت و
حسابداري
اكبر شیر كوند- ابوالفضل ھدايتي
آذري
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١۵٣٢۶ ٣٩۵١ ١۶ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٧۴ آزمايشي زبان تخصصي (رشته تربیت بدني) آذر آقاياري- ابوالفضل فراھاني-
محمود علیمحمدي
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵۴١٧ ٣٩۵١ ١٧ سمینار پژوھشي فعالیت بدني و
تندرستي
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴١٨ ٣٩۵١ ١٨ فیزيولوژي فعالیت بدني كودكان و
نوجوانان
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٢۵٧ كتاب فیزيولوژي ورزشي كودكان توماس دبلیو. رولند عباسعلي گائیني، ندا
خالدي
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵۴١٩ ٣٩۵١ ١٩ تكنیكھاي میداني و آزمايشگاھي
پیشرفته
– ۶۴ ٢ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴٢٠ ٣٩۵١ ٢٠ ابعاد رواني فعالیت بدني ١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴۴١ كتاب روانشناسي ورزشي محمدكاظم واعظ موسوي-فتح اله
مسیبي
٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
– ١٢١۵۴٢١ ٣٩۵١ ٢١ سمینار (تحقیق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴٢٢ ٣٩۵١ ٢٢ استرس محیطي در فیزيولوژي
فعالیت بدني (آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تشريحي ١٠١١۴ كتاب فعالیت بدني و فشار اکسايشي محمد افضل پور و حسین طاھري
چادرنشین
٢٠١۴ ١٣٩٣ بامداد کتاب
١٢١۵۴٢٣ ٣٩۵١ ٢٣ فعالیت بدني و پیشگیري از
بیماريھاي مزمن و ناتواني ھا
(آموزش محور)
– ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ١صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
دانشگاه پیام نور
١٣٩۵/٠۶/١۵ – سیستم جامع دانشگاھي گلستان لیست منابع دروس سرفصل ھر رشته زمان: ١٣:٢٧
شماره گزارش: ٣٠٠٩ صفحه : ١ از ١
مقطع : ١٠ – كارشناسي ارشد رشته : ٢٨ -فیزيولوژي ورزشي-فیزيولوژي ورزشي كاربردي
دانشكده : ١٢ -علوم انساني دوره : تمامي دوره ھا
گروه آموزشي : ١۵ -تربیت بدني
رديف
ترم
تحصیلي
شماره
درس نام درس نوع آزمون
شماره
منبع نوع منبع عنوان نويسنده مترجم
سال
انتشار
انتشار
میلادي ناشر شرح پیوست
واحد تعداد ساعت
ت ع تئوريعملي
– ١١١١٢٩٧ ٣٩۵١ ١ پايان نامه ارشد ( ۶ واحد) ۶ ٠ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵٠٠١ ٣٩۵١ ٢ آمادگي جسماني ٣٢ ٢ ٠ ١ تستي ۵١٨٣ آزمايشي راھنماي آمادگي جسماني براي زندگي
سالم ١
مت رابرتس ابوالفضل فراھاني-
محمد رضا اسد- بھروز
ژاله دوست ثاني
٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١۵٠٠۴ ٣٩۵١ ٣ تغذيه وورزش ٨ ٠ ٢ تستي ۶٩٩۴ قطعي اصول تغذيه و ورزش محمدرضا رمضان پور ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور
١٢١۵٠١۵ ٣٩۵١ ۴ فیزيولوژي ورزشي ١٢ ٠ ٢ ١ تستي ۴٩٠۵ درسنامه فیزيولوزي ورزشي ١ حجت اله نیكبخت ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور
٧ و ٨ مطالعه شود. ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ١٢١۵٠٢٣ ٣٩۵١ ۵ شنا ١-عملي ٣٢ ٢ ٠ تستي ۵٠٧٣ آزمايشي آموزش شنا ١و ٢ عباسعلي گائیني ٢٠١٠ ١٣٨٩ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٨٧ ٣٩۵١ ۶ فیزيولوژي انسان پیشرفته ويژه
فعالیت ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ۵۶١۵ آزمايشي فیزيولوژي انسان دانیل مك لوگلي- جوناتان
استامفورد- ديويد وايت
عباسعلي گائیني-
نصیبه ھاشمي-سحر
رزمجو-خالد محمدزاده
٨ و ٩ مطالعه شود. ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ، ٢٠١٢ ١٣٩١ پیام نور فصل ھاي ٣
١٢١۵٢٨٨ ٣٩۵١ ٧ آمار زيستي ويژه فعالیت ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۶٩١٩ كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان
شناسي و علوم تربیتي
١٨ و ٢٢ مطالعه ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ، علي دلاور ٢٠٠٧ ١٣٨۶ رشد فصل ھاي ١
شود.
١٢١۵٢٩٠ ٣٩۵١ ٨ روش تحقیق در علوم ورزشي ١۶ ٠ ٢ تستي ۵٣۵٠ آزمايشي روش تحقیق در فعالیت ھاي جسماني توماس جري آر., نلسون جك
كي., سیلورمن استفن جي.
ابوالفضل فراھاني-
فاطمه عبدوي-
مرتضي رضايي صوفي
٣ و ۴ مطالعه شود. ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٢٩٠ ٣٩۵١ روش تحقیق در علوم ورزشي تستي ۶٣٧۴ كتاب قواعد پژوھشگري در تربیت بدني (تجديد
نظر شده)
فراھاني و ھمكاران ٢٠١٠ ١٣٩۴ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با انديشه ھاي
حقوقي
١٣ و ١٨ مطالعه شود. ،١٢ ،١١ ،١٠ ، فصل ھاي ٩
١٢١۵٢٩١ ٣٩۵١ ٩ اصول برنامه ريزي تمرين و فعالیت
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۵٣٢ كتاب نظريه و روش شناسي تمرين ( علم
تمرين)
تئودور ا. بومپا محمدرضا كردي –
محمد فرامرزي
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵٣٢۴ ٣٩۵١ ١٠ رايانه پیشرفته ١۶ ٨ ١ ١ تستي ۵١۴۵ درسنامه كاربرد كامپیوتر در رشته ھاي مديريت و
حسابداري
اكبر شیر كوند- ابوالفضل ھدايتي
آذري
٢٠١٣ ١٣٩٢ پیام نور
١٢١۵٣٢۵ ٣٩۵١ ١١ متابولیسم فعالیت ورزشي و
تمرين
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴٩۴ كتاب متابولیسم فعالیتھاي ورزشي عباسعلي گائیني- رعنا فیاض
میلاني و جواد وكیلي
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵٣٢۶ ٣٩۵١ ١٢ زبان تخصصي ١۶ ٠ ٢ تستي ٨١٧۴ آزمايشي زبان تخصصي (رشته تربیت بدني) آذر آقاياري- ابوالفضل فراھاني-
محمود علیمحمدي
۶ و ٧ مطالعه شود. ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ پیام نور فصل ھاي ١
١٢١۵٣٢٧ ٣٩۵١ ١٣ تغذيه ورزشي پیشرفته ١۶ ٠ ٢ تستي ٨٢٢٩ كتاب اصول ورزش و تغذيه ورزشي محمد رضا اسد-فرح حدادي ٢٠١٣ ١٣٩٢ حتمي
١٢١۵٣٢٨ ٣٩۵١ ١۴ روانشناسي فعالیت ورزشي و
تمرين
١۶ ٠ ٢ تستي ٧۴۴١ كتاب روانشناسي ورزشي محمدكاظم واعظ موسوي-فتح اله
مسیبي
٢٠١٣ ١٣٩٢ سمت
١٢١۵٣٢٩ ٣٩۵١ ١۵ برنامه ريزي پیشرفته ويژه قدرت و
استقامت
١۶ ٠ ٢ تستي ٩۶۴٧ كتاب زمانبندي و طراحي تمرين قدرتي در
ورزش
تئودوراٌ. بومپا حمید رجبي ، حمید
آقا علي نژاد ، معرفت
سیاھکوھیان
٢٠١٣ ١٣٩٢ پژوھشگاه
تربیت بدني
١٢١۵۴٠٩ ٣٩۵١ ١۶ موضوعات پیشرفته در فیزيولوژي
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٢٣١ كتاب فیزيولوژي ورزشي و فعالیت بدني جلد(

جک اچ . ويلمور – ديويد ال .
کاستیل
ضیاء معیني – فرھاد
رحماني نیا – حمید
رجبي
٢١ و ٢٢ مطالعه شود ،٢٠ ،١۴ ، ٢٠١١ ١٣٩٠ مبتکران فصل ھاي ١٣
١٢١۵۴٠٩ ٣٩۵١ موضوعات پیشرفته در فیزيولوژي
ورزشي
تستي ٨۴٠۶ كتاب اصول بنیادي فیزيولوژي ورزش جلد ( ١) رابرت آ. رابرگز عباسعلي گائیني-
دبیدي روشن
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت فصل ھاي ٩ و ١٢ مطالعه شود
١٢١۵۴١٠ ٣٩۵١ ١٧ تكنیك ھاي آزمايشگاھي در
تمرين و فعالیت ورزشي
٣٢ ٢ ٠ تشريحي ٨٢٣٢ كتاب آزمايشگاه فیزيولوژي ورزشي ژن ام.آدامز فرھاد رحماني – حمید
رجبي – عباس گايیني
– حسین مجتھدي
٢٠١٢ ١٣٩١ حتمي
١٢١۵۴١١ ٣٩۵١ ١٨ استرس محیطي در تمرين و
فعالیت ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٢٣٣ كتاب تأثیر محیط برفعالیت ھاي ورزشي لارنس اي . آرمسترانگ عباسعلي گائیني و
ھمكاران
٢٠١٢ ١٣٩١ سمت
١٢١۵۴١٢ ٣٩۵١ ١٩ بدنسازي ويژه رشته ھاي
ورزشي
١۶ ٠ ٢ تستي ٨٨۵۵ كتاب فیزيولوژي ورزش كاربردي حمید آقاعلي نژاد-حمید رجبي-
معرفت سیاه كوھیان
٢٠١٢ ١٣٩١ پژوھشكده
تربیت بدني و
علوم ورزشي
– ١٢١۵۴١٣ ٣٩۵١ ٢٠ سمینار پژوھشي-تمرين ورزشي ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
– ١٢١۵۴١۴ ٣٩۵١ ٢١ سمینار (تحقیق و تتبع نظري) ١۶ ٠ ٢ تشريحي ٧۵۴٢ فاقد منبع بدون منبع – – ١٩٢١ ١٣٠٠
١٢١۵۴١۵ ٣٩۵١ ٢٢ استفاده و سوء استفاده از داروھا
(آموزش محور)
١۶ ٠ ٢ تشريحي ٩۶۵۵ كتاب ھورمون ھا و داروھا در ورزش علي اکبرنژاد ، سید مصطفي
موسوي مظفر ، الیاس کوثري
٢٠١٣ ١٣٩٢ نرسي
١٢١۵۴١۶ ٣٩۵١ ٢٣ ملاحظات ارتوپديك و بیومكانیك در
تمرين ھاي ورزشي (آموزش
محور)
١۶ ٠ ٢ تشريحي ٨٨٢١ كتاب ارگونومي در ورزش و فعالیت بدني توماس ريلي حیدر صادقي و فاطمه
احمدي
٢٠١١ ١٣٩٠ پژوھشگاه
تربیت بدني و
علوم ورزشي
با حتمي
۵ و ٧ مطالعه شود. ،۴ ،٣ ،٢ ، فصل ھاي ١
١٢٢٠۶۵٨ ٣٩۵١ ٢۴ حفظ جزء ٣٠ قرآن كريم ٠ ١ تستي ١٠٣۵٢ آزمايشي فن قرائت و روش حفظ قرآن کريم علیرضا پارسا – ولي اله مھدوي
فر
٢٠١۶ ١٣٩۵ پیام نور
کلیھ صفحات ( ١صفحھ ) آماده گردید. حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید Page 1 of 1
https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm 09/05/2016
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1229067 1 فلسفه تاريخ 2 مشترك
1229068 2 زبان عربي (قرائت متون تاريخي به زبان عربي) 2 مشترك
1229189 3 نقد و بررسي متون تاريخي 2 مشترك
1229191 4 جغرافياي تاريخي ماوراءالنهر، تركستان و قفقاز 2 تخصصي
1229074 5 تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي(با تكيه بر تأثير متقابل ايران و اسلام) 2 مشترك
2 اضافي ( 1229192 6 آشنايي با زبان روسي( 1
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
خذ تاريخ ايران بعد از اسلام 2 جبراني Ĥ 1229046 1 شناخت منابع وم
1229028 2 تاريخ تحولات سياسي اجتماعي جهان اسلام از سال چهلم تا 227 هجري 2 جبراني
1229034 3 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد 2 جبراني
1229044 4 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 2 جبراني
1229060 5 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 2 جبراني
جمع واحد 10
توضيحات
كليه دانشجويان با مدرك كارشناسي غير مرتبط ( به غير از رشته تاريخ ) ملزم به گذراندن دروس جبراني از جدول دروس جبراني مي باشند.
ترم اول
جمع واحد 12
توضيحات
جدول دروس جبراني رشته
توجه :گذراندن درس ا ضافي آشنايي با زبان روسي( 1) براي كليه دانشجويان الزامي است.
مقطع كارشناسي ارشد
ليست ارائه دروس رشته :تايخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز كد رشته : 122919
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
1
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و سنجش
ترم اول كد رشته 112410
دانشجويان مجاز به اخذحد اكثر 12 واحد (شامل دروس جبراني والزامي مشترك)در ترم اول مي باشند.
جهت انتخاب واحد در ترم اول به جدول دروس جبراني وزير نويسهاي آن مراجعه شود .
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 الكترومغناطيس الزامي مشترك 1124005 ژئوالكتريك 2 1
1124006 فيلترهاي ديجيتال 3 رياضيات در ژئوفيزيك الزامي مشترك 2
1124007 زلزل هشناسي 3 2 زلزل هشناسي 1 الزامي تخصصي 3
1124008 4
تئوري انتشار امواج
الاستيك
2 رياضيات در ژئوفيزيك الزامي تخصصي
جمع واحد 11
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 زلزل هشناسي 1 الزامي تخصصي 1124009 مهندسي زلزله 2 1
1 زلزل هشناسي 1 الزامي تخصصي 1124010 2 لرز هزمين ساخت 2
1124011 سمينار 2 سمينار 3
جمع واحد 8
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايا ننامه 4 پايا ننامه
جمع واحد 4
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1124001 زلزل هشناسي 1 2 1 الزامي مشترك 1
1 الكترومغناطيس الزامي مشترك 2 1124002 ژئومغناطيس 1 2
1 الزامي مشترك 1124003 گران يسنجي 2 1 3
1 الزامي مشترك 1124004 لرز هشناسي 2 4
جمع واحد 12
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و سنجش
ترم چهارم مخصوص دانشجويان آموز شمحور
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1124027 1 سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
2 * 2 انتخاب از جدول شماره 1
جمع واحد 4
* دانشجويان آموزش محور به جاي گذراندن واحد پايان نامه ملزم به گذراندن 2 واحد سمينار (تحقيق وتتبع نظري ) و 1 درس دو واحدي از
جدول شماره 1 مي باشند.
جدول شماره 1
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1124012 1 ژئوديناميك 2 گران يسنجي 1 الزامي
1124014 2
ژئوفيزيك هست هاي و
گرمايي
2 ژئومغناطيس 1 الزامي
جدول دروس جبراني
-كليه دانشجويان پذيرفته شده با مدرك كارشناسي غيرهمنام ملزم به گذراندن كليه دروس جبراني در ترم اول مي باشند.
94 و بعد از آن كه داراي مدرك كارشناسي همنام مي باشند (منظور از همنام كليه گرايشهاي زمين – -دانشجويان ورودي نيمسال اول 95
شناسي مي باشند ) در صورت نگذراندن دروس جبراني فوق ملزم به گذراندن دروس جبراني مي باشند.
94 تعدادي از دروس كمبود وجبراني اعلام شده در سال هاي گذشته حذف گرديده است وكلا به – توجه: از نيمسال اول سال تحصيلي 95
صورت يك جدول دروس جبراني تا سقف 12 واحد (جدول فوق) ارائه گرديده است .
در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تقليل واحدهاي جبراني وكمبود :
در صورتي كه دانشجويان دروس جبراني و كمبوداعلام شده در سال هاي گذشته را مجموعا تا سقف 12 واحد گذرانده باشند
مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جدول فوق ندارند.
درصورتي كه مجموع واحدهاي گذرانده شده (كمبود وجبراني) كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق
12 واحد )باشد .دانشجويان موظفند تا سقف 12 واحد بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ وبگذرانند. )
فارغ التحصيلان دوره كارشناسي رشته هاي مختلف لازم است تعدادي از دروس جدول فوق را به شرح زير با موفقيت بگذرانند.
4 ، رشته هاي مهندسي استخراج معدن و اكتشاف معدن: دروس 3 •
4،3 ،2 ، رشته هاي مهندسي عمران (آب): دروس 1 •
4 ،2 ، رشته فيزيك: 1 •
3 ،2 ، رشته هاي رياضي و آمار: 1 •
رشته زمين شناسي: 3،4 •
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1 1124015 زمي نشناسي عمومي 2 1
2 زمي نشناسي عمومي 1124016 زمي نشناسي ساختماني 2 2
1124020 الكترومغناطيس 2 3
1124013 4 رياضيات در ژئوفيزيك 3
جمع واحد 12
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي و سنجش
رشته ژئوفيزيك: در صورت عدم اخذ هر يك از دروس جدول فوق در مقطع كارشناسي، دانشجو ملزم به گذراندن آن درس •
مي باشد.
* ضمناً گذراندن حداقل شش هفته كارآموزي با كسب گواهي، بدون احتساب واحد الزامي است.
دانشگاه پيام نور
95 – سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
كدرشته : 121211
١ معاونت آموزشي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212326 1 مقدمات زبانشناسي 2 كمبود
1212327 2 مباني روش تحقيق 2 كمبود
1212328 3 ساخت زبان فارسي 2 كمبود
1212329 4 مفاهيم بنيادي در نحو 2 كمبود
1212330 زبان خارجه 2 كمبود 5
جمع واحد 10
توجه:كليه پذيرفته شدگان رشته كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان موظف به
گذراندن دروس كمبود هستند .
دانشگاه پيام نور
95 – سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
كدرشته : 121211
٢ معاونت آموزشي
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212283 1
آواشناسي و واج شناسي
زبان فارسي
4
-1 مقدمات زبان
شناسي
-2 ساخت زبان فارسي
پايه
1212312 2 ساخت واژه در زبان فارسي 2
-1 مقدمات زبان
شناسي
-2 ساخت زبان فارسي
پايه
1212282 3
اصول و نظريه هاي آموزش
زبان خارجي
2
مقدمات زبان شناسي
پايه
1212313 اصول معني شناسي 2 4
-1 مقدمات زبان
شناسي
-2 ساخت زبان
فارسي
پايه
1212281 تاريخ زبان فارسي 2 5
-1 مقدمات زبان
شناسي
-2 ساخت زبان فارسي
پايه
1212314 نحو زبان فارسي 2 6
-1 مقدمات زبان
شناسي
-2 ساخت زبان فارسي
پايه
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
95 – سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
كدرشته : 121211
٣ معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1212315 1 جامعه شناسي زبان 2 مقدمات زبان شناسي اختياري
1212316 2
نظريه هاي ارزشيابي و
كاربرد آنها در زبان فارسي
2
-1 اصول و نظريه هاي آموزش
زبان خارجي
2 – تهيه و تدوين مواد
درسي(همنياز)
پايه
1212317 3 زبان شناسي كاربردي 2 مقدمات زبان شناسي اختياري
1212318 4 تهيه و تدوين مواد درسي 2
اصول و نظريه هاي آموزش
زبان خارجي
پايه
1212319 زبان گفتاري معيار فارسي 2 5
آواشناسي و واج شناسي زبان
فارسي
2 – ساخت واژه در زبان فارسي
-3 نحو زبان فارسي
تخصصي
1212320 6
تجزيه و تحليل كلام و
كاريرد شناسي زبان
2
1 -نحو زبان فارسي
-2 اصول معني شناسي
تخصصي
1 1 1212321 تدريس عملي 1 7
-1 نظريه هاي ارزشيابي و
كاربرد آنها در زبان فارسي
(همنياز)
-2 مقدمات زبان شناسي
تخصصي
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
95 – سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
كدرشته : 121211
۴ معاونت آموزشي
ترم چهارم( مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
ترم چهارم( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد نام درس
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212322 1
سمينار( تحقيق و تتبع نظري)
(آموزش محور)
2 سمينار
1212325 2 روانشناسي زبان(آموزش محور) 2 مقدمات زبان
شناسي
اختياري
جمع واحد 4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121410
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :حسابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1213210 1 فارسي عمومي 3
1214017 2 اصول حسابداري 4 1 اصلي،تخصصي
1212256 3 زبان خارجه 3 عمومي
10
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1217111 1 روانشناسي عمومي 3 پايه
1111012 2 رياضيات پايه و مقدمات آمار 3 پايه
1214018 3 اصول حسابداري 4 2 اصول حسابداري 1 اصلي،تخصصي
1221018 4 اصول علم اقتصاد 3 1 پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1222070 1 مباني جامعه شناسي 3 پايه
1111013 2 رياضيات و كاربرد آن در مديريت 3 رياضيات پايه و مقدمات آمار پايه
1221019 3 اصول علم اقتصاد 3 2 اصول علم اقتصاد 1 پايه
1223016 4 حقوق بازرگاني 3 پايه
1214019 5 اصول حسابداري 4 3 اصول حسابداري 2 اصلي،تخصصي
1233030 6 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1214020 1 زبان تخصصي 2 1 زبان خارجه عمومي اصلي،تخصصي
1214021 2 حسابداري صنعتي 3 1 اصول حسابداري 3 اصلي،تخصصي
1117018 3 آمار و كاربرد آن در مديريت 4 رياضيات پايه و مقدمات آمار پايه
1214022 4 حسابداري ميانه 4 1 اصول حسابداري 3 اصلي،تخصصي
5
1218090 ماليه عمومي و خط مشي مالي
دولتها 3 اصول علم اقتصاد 2 پايه
1233031 6 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
جمع واحد 18
ترم چهارم
ترم اول
جمع واحد
ترم دوم
5
2
دانشجو از دروس رديف 5ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي
مي باشد.
عمومي
جمع واحد 15
ترم سوم
جمع واحد 18
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121410
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :حسابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1218091 1 مباني سازمان و مديريت 3 پايه
1115011 2 مباني و كاربرد كامپيوتر 1 2 سال دوم پايه
1214023 3 حسابداري ميانه 4 2 حسابداري ميانه 1 اصلي،تخصصي
1214028 4 حسابداري مالياتي 2
حقوق بازرگاني – اصول
حسابداري 2 اصلي،تخصصي
1218095 5 مديريت توليد 3 آمار و كاربرد آن در مديريت پايه
1212300 6 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 7 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 8 تربيت بدني * 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
پيش نياز نوع درس
1214024 1 زبان تخصصي 2 2 زبان تخصصي 1 اصلي،تخصصي
1218092 2 روشهاي تحقيق و مأخذشناسي 3 رياضيات پايه و مقدمات آمار پايه
1214025 3 حسابداري پيشرفته 3 1 حسابداري ميانه 2 اصلي،تخصصي
1214026 4 حسابداري صنعتي 3 2 حسابداري صنعتي 1 اصلي،تخصصي
1214027 5 حسابرسي 3 1 اصول حسابداري 3 اصلي،تخصصي
1214030 6 مديريت مالي 3 1
– اصول حسابداري 3
حسابداري صنعتي 1 اصلي،تخصصي
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث
تربيتي )
جمع واحد 19
ترم پنجم
جمع واحد 20
ترم ششم
2 7 عمومي
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 121410
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته :حسابداري
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1214029 1 حسابداري پيشرفته 3 2 حسابداري پيشرفته 1 اصلي،تخصصي
1 رياضيات و كاربرد آن در
مديريت
2 1218093 2  آمار و كاربرد آن در مديريت
1214031 3
اصول تنظيم و كنترل بودجه
دولتي 3
ماليه عمومي و خط مشي مالي
دولتها اصلي،تخصصي
1214035 4 مديريت مالي 3 2 مديريت مالي 1 اصلي،تخصصي
1221020 5 پول و ارز و بانكداري 3 اصول علم اقتصاد 2، پايه
1 تربيت بدني عمومي * 1215428 6 ورزش 1
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اس
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1218094 1 پژوهش عملياتي 3 2 پژوهش عملياتي 1 پايه
2
1214032
حسابداري و حسابرسي دولتي 4
1 اصول حسابداري 3 اصول
تنظيم و كنترل بودجه دولتي اصلي،تخصصي
1214033 3 حسابرسي 3 2 حسابرسي 1 اصلي،تخصصي
1214034 4 حسابداري صنعتي 3 3 حسابداري صنعتي 2 اصلي،تخصصي
1214036 5 مباحث جاري در حسابداري 2 سال آخر اصلي،تخصصي
6
1221021
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 3 اصول علم اقتصاد 2 پايه
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 64
2 پايه 52
5 عمومي 22
جمع كل واحد 138
14 بدون پرداخت شهريه و /2/ 4834 /د مورخ 92 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 3
با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
دروس ” تربيت بدني ويژه” با كد 1215429 و درس ” ورزش ويژه ” 1215430 به ترتيب بجاي دروس” تربيت
بدني ” و ” ورزش 1 ” براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) هستند اعلام
شود
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 20
ترم هفتم
پژوهش عملياتي 3 1 پايه
2 7
دانشجو از دروس رديف 7 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
3
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
آد رشته ١٢٢٣٣٠
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223086 1 حقوق بين الملل اسلامي 2 الزامي
1223096 2 سازمانهاي بي نالمللي 2 الزامي
1223098 حقوق مخاصمات مسلحانه* 2 اختياري 3
1223178 روش تحقيق پيشرفته 2 اضافي 4
1223088 حقوق جزاي بين الملل* 2 اختياري 5
1223085 متون حقوقي به زبان خارجي 2 الزامي 6
جمع واحد 12
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223104 1 مسئوليت مدني* 2 اختياري
1223091 2 مسئوليت بي نالمللي 2 الزامي
1223095 روشهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي 2 الزامي 3
1223105 حقوق بين الملل محيط زيست* 1 اختياري 4
1223103 حقوق بين الملل هوا و فضا* 2 اختياري 5
1223090 حقوق بين الملل اقتصادي 2 الزامي 6
1223092 نظام بين المللي حقوق بشر 2 الزامي 7
جمع واحد 13
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223097 1 حقوق بي نالملل خصوصي 2 الزامي
1223100 حقوق ديپلماتيك كنسولي* 1 اختياري 2
1223087 حقوق درياها 2 الزامي 3
1214080 4 سمينار 1 الزامي
1223089 حقوق معاهدات 2 الزامي 5
1223094 حقوق تجارت بي نالملل* 2 اختياري 6
1223102 حقوق دريائي* 1 اختياري 7
جمع واحد 11
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223199 سمينار* 4 – تخصصي 1
جمع واحد 4
* گذراندن حداقل 14 واحد درسي از دروس الزامي براي اخذ درس مذكور الزاميست.
٭ دانشجويان ملزم به اخذ 9 واحد اختياري از مجموعه دروس اختياري( 13 واحد) ارائه شده مي باشند.
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223202 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 بعد از گذراندن كليه دروس
جبراني مربوطه
-2 روش تحقيق
سمينار
1223204 تاريخ تحولات حقوق بين الملل 2 اختياري 2
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايا ننامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني كارشناسي ارشد حقوق بين الملل (براي كليه دانشجويان پژوهش محور وآموزش محور)
براي دارندگان مدرك كارشناسي الهيات (مباني فقه و اصول و فقه و حقوق)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223025 1 حقوق بين الملل عمومي 2 1
1223037 2 حقوق بين الملل عمومي 2 2
1223032 3 حقوق مدني 3 كليات قرار دادها 3
جمع واحد 7
براي دارندگان مدرك كارشناسي علوم سياسي
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1223021 1 حقوق جزاي عمومي 3 1
1223032 2 حقوق مدني 3 3
جمع واحد 6
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
براي دارندگان مدرك كارشناسي غير از حقوق
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي نوع درس
1223022 1 حقوق اساسي 2 1
1223032 2 حقوق مدني 3 3
1223025 3 حقوق بين الملل عمومي 2 1
1223020 4 مقدمه علم حقوق 2
1223021 5 حقوق جزاي عمومي 3 1
جمع واحد 12
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام شده تا نيمسال – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشند مورد – اول 92
پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد موظفند تا سقف اعلام
شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
كد رشته 122333
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223146 1
حقوق بين الملل
خصوصي(تعارض قوانين)
2 الزامي
1223143 2 اّّيين دادرسي مدني* 2 اختياري
1223149 3 اصول فقه 1 1 الزامي
1223148 4 متون فقه 1 1 الزامي
1223150 5 متون حقوقي به زبان خارجه 2 الزامي
1223118 فلسفه حقوق* 1 اختياري 6
1223159 آئين نگارش آراء قضائي 2 اضافي 7
جمع واحد 11
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
2 الزامي 1223140 1 اصول فقه 2
1223141 2 متون فقه 2 2 الزامي
1223142 3 حقوق تجارت 2 الزامي
2 الزامي 1223145 4 حقوق مدني 1
1223158 حقوق اسلامي تطبيقي* 2 اختياري 5
1223147 مسئوليت مدني* 2 اختياري 6
1223161 حقوق رقابت تجاري 2 اضافي 7
جمع واحد 14
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223151 1 قواعد فقه 2 الزامي
1223152 2 داوريهاي بين المللي 2 الزامي
1223153 3 حقوق دريايي* 1 اختياري
1223154 4 حقوق تجارت بين الملل* 2 اختياري
1223160 اجراي احكام واسناد* 2 اختياري 5
1223155 6 سمينار 1 الزامي
1223144 حقوق مدني 2 2 الزامي 7
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
*دانشجويان از بين دروس اختياري ارائه شده موظف به اخذ 7 واحد درس اختياري مي باشند.
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223199 سمينار** – 4 – سمينار 1
جمع واحد 4
**گذراندن حداقل 14 واحد درسي از دروس الزامي براي اخذ درس مذكور الزاميست
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1223202 1 **سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه سمينار
1223203 2 حقوق مدني تطبيقي 2 اختياري
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ
وگذرانده شود
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
دروس جبراني براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور وپژوهش محور
براي دانشجويان داراي مدرك كارشناسي الهيات (مباني فقه و اصول و فقه و حقوق )
– 1
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز
1223032 1 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 3
1223047 2
حقوق مدني 6 عقود معين قسمت
(الف)
3
1223056 3 حقوق تجارت 2 3
1223027 4 حقوق مدني 2 2
جمع واحد 10
2 – براي دانشجويان داراي مدرك كارشناسي علوم انتظامي كه ملزم به گذراندن 21 واحد درسي به شرح زيرمي باشند.
3) براي دانشجويان ساير مدراك كارشناسي غير مرتبط كه ملزم به گذراندن 22 واحد درسي به شرح زير مي باشند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي پيش نياز
1223032 1 حقوق مدني 3 3
1223047 2 حقوق مدني 3 6
1223056 3 حقوق تجارت 2 3
1223060 4 ادله اثبات دعوي 2
1223027 5 حقوق مدني 2 اموال و مالكيت 2
جمع واحد 12
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي
1223032 1 حقوق مدني 3 3
1223047 2 حقوق مدني 3 6
1223056 3 حقوق تجارت 2 3
1223053 4 آيين دادرسي مدني 2 3
1223027 5 حقوق مدني 2 2
جمع واحد 12
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف – شده تا نيمسال اول 92
12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق
ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جدول فوق باشد
موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناس يارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
كد رشته 122332
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223118 فلسفه حقوق* 1 اختياري 1
1223119 2 حقوق جزاي بين الملل 2 الزامي
1223120 3 مسئوليت مدني* 2 اختياري
1223131 4 متون حقوقي 1 به زبان خارجي 2 اضافي
1223109 آيين دادرسي كيفري 2 الزامي 5
1223137 روش تحقيق 2 اضافي 6
جمع واحد 11
ترم دوم
ردي
ف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223106 1 حقوق جزاي عمومي 2 1 الزامي
1223107 2 جرم شناسي 2 الزامي
1223130 3 متون فقه جزايي 1 1 الزامي
1223179 4 حقوق جزاي اختصاصي 2 الزامي
1223123 5 پزشكي قانوني 2 الزامي
1223136 6 حقوق اسلامي تطبيقي* 2 اختياري
جمع واحد 11
ترم سوم
ردي
ف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223116 1 روانشناسي جنايي * 2 اختياري
1223122 2 جامعه شناسي جنايي 2 الزامي
1223126 3 سمينار 1 الزامي
1 اختياري * 1223185 4 حقوق جزاي عمومي 2
1223113 5 پليس علمي وكشف جرائم* 2 اختياري
1223135 متون حقوقي 2 به زبان خارجي 2 الزامي 7
1223177 حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي* 2 اختياري 8
2 الزامي 1223133 متون فقه جزائي 2 9
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناس يارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111296 1 پايان نامه 4 پايان نامه
جمع واحد 4
* توضيحات: از بين 12 واحد دروس اختياري ارائه شده، اخذ 8 واحد آن الزامي است
(90- ترم چهارم( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1223199 سمينار* – 4 – تخصصي 1
جمع واحد 4
* گذراندن حداقل 14 واحد درسي از دروس الزامي براي اخذ درس سمينار الزاميست.
90 وبعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز
نوع
درس
1223202 1 *سمينار (تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
-2 روش تحقيق
سمينار
1223206 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 2 اختياري
*درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواتد درترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناس يارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
1 – دروس جبراني براي كليه دانشجويان داراي مدرك كارشناسي الهيات (مباني فقه واصول وفقه وحقوق ) دارند.
رديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي نوع درس
1223021 1 حقوق جزاي عمومي 3 1
1223050 2 حقوق جزاي اختصاصي 2 3
1223049 3 آيين دادرسي كيفري 1 2
جمع واحد 6
-2 براي دانشجوياني كه مدرك كارشناسي علوم انتظامي دارند.
ديف كد درس نام درس واحد
نظري واحد عملي نوع درس
1223036 1 حقوق جزاي اختصاصي 2 2
1220287 2 اصول فقه 2 1
1220290 3 اصول فقه 2 2
جمع واحد 6
3 – براي دانشجوياني كه ساير مدارك كارشناسي غير مرتبط دارند.
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد
عملي نوع درس
1223021 1 حقوق جزاي عمومي 3 1
1223034 4 حقوق جزاي اختصاصي 3 1
1223043 7 آيين دادرسي كيفري 2 1
1220287 9 اصول فقه 2 1
1220290 10 اصول فقه 2 2
جمع واحد 12
دروس اضافي :(اصول فقه 1 با كد 1223128 ،ادله اثبات دعوي كيفري با كد 1223132 ، اصول فقه 2 با كد 1223129 ، از
91 براي كليه دانشجويان حذف گرديد و نيازي به گذراندن اين دروس ندارند. – نيمسال دوم سال تحصيلي 92
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناس يارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسي
٩۵- سال تحصيلی ٩۶
معاونت آموزشي
* توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
91 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: – ** توجه: از نيمسال دوم 92
*** نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
91 و قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعلام – 1) در صورتي كه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91 (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را حداكثر تا سقف – شده تا نيمسال اول 92
12 واحد گذرانده باشند مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق
ندارند.
2) در صورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده از جداول فوق باشد
موظفند تا سقف اعلام شده بر اساس جداول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند .
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كد رشته 132216
ترم اول
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1322062 1 يادگيري ماشين 3 تخصصي-گروه 1
1322063 2 فرايند هاي تصادفي 3 تخصصي-گروه 1
1322064 3 رايانش تكاملي 3 تخصصي-گروه 1
جمع واحد 9
ترم دوم
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
3 تخصصي-گروه 1 1 يك درس از ليست تخصصي گروه 1
3 تخصصي-گروه 2 2 يك درس از ليست تخصصي گروه 2
3 تخصصي-گروه 2 3 يك درس از ليست تخصصي گروه 2
جمع واحد 9
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
3 تخصصي-گروه 2 1 يك درس از ليست تخصصي گروه 2
3 تخصصي-گروه 2 2 يك درس از ليست تخصصي گروه 2
1322065 3 سمينار 2 سمينار
جمع واحد 8
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 پايان نامه 6 پايان نامه
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور )
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1322066 1 سمينار (تحقيق و تتبع نظري) 2 سمينار
1322067 ترجمه ماشيني 2 2
تخصصي آموزش
محور
1322068 يادگيري تقويتي 2 3
تخصصي آموزش
محور
جمع واحد 6
ليست دروس تخصصی گروه ١
(دانشجويان می بايست ٣واحد از ليست دروس تخصصی گروه ١ به شرح زير را
انتخاب و بگذرانند)
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1322069 1 شناسايي الگو 3 تخصصي-گروه 1
1322070 2 شبكه هاي عصبي 3 تخصصي-گروه 1
جمع واحد 6
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ليست دروس تخصصی گروه ٢
(دانشجويان می بايست ١٢ واحد از ليست دروس تخصصی گروه ٢ به شرح زير را
انتخاب و بگذرانند)
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1322071 1 پردازش زبان هاي طبيعي 3 تخصصي-گروه 2
1322072 2 بينائي كامپيوتر 3 تخصصي-گروه 2
1322073 گفتارپردازي رقمي 3 تخصصي-گروه 2 3
1322074 4 تصويرپردازي رقمي 3 تخصصي-گروه 2
1322079 پردازش سيگنال هاي رقمي 3 تخصصي-گروه 2 5
1322076 داده كاوي پيشرفته 3 تخصصي-گروه 2 6
1322077 شناسائي مقاوم و بهسازي گفتار 3 تخصصي-گروه 2 7
8
درس انتخابي از گروه تخصصي 3
به عنوان جايگزين گروه 2
3
جمع واحد 24
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ليست دروس تخصصي گروه 3
دانشجويان مجاز هستنداين درس از گروه 3 را بعنوان يك درس جايگزين يكي از دروس گروه 2 انتخاب و بگذرانند.
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس
1322078 1 مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي 3 تخصصي-گروه 3
جمع واحد 3
دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)
رديف كد درس نام درس نظري عملي پيش نياز نوع درس نوع ازمون
1322019 1 هوش مصنوعي و سيستمهاي
خبره
3 جبراني تستي و تشريحي
1115142 طراحي الگوريتمها 3 جبراني تستي و تشريحي 2
جمع واحد 6
توجه
-1 دانشجو در صورت نگذراندن دروس جبراني، مي بايست حداكثر تا دو درس با تشخيص گروه آموزشي استاني را بگذراند.
-2 كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري و فراگير پذيرفته شدهاند در صورتي كه دروس جبراني را نگذرانده باشند ،
بايستي حداكثر 2 درس از ليت دروس جبراني را با تشخيص گروه آموزشي بعنوان دروس جبراني بگذرانند.
-3 در صورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در هريك از دروس دوره دانشپذيري نمره قبولي كسب كرده باشند نياز به
گذراندن دروس جبراني مربوط آن درس را ندارند. و دروس جبراني ديگري از ليست با تشخيص گروه آموزشي مشخص م ي
شود. اما درصورت مردودي دروس فراگير ميبايست درس جبراني مربوط به آن را خداكثر تا 2 درس بگذرانند. در اين حالت
درس اصلي ميتواند به صورت همزمان با درس جبراني انتخاب شود.
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات
۸۹ و قبل از آن – مخصوص ورودی ھای ۹۰
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
کد رشته : 151111
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1115055 کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان 2 اصلی 1
1115050 2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 اصلی
1117075 تحلیل آماري* 2 آمار (جبرانی) اصلی 3
1115052 سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی 2 اصلی 4
جمع واحد 8
* دانشجویان ورودي فراگیر که در آزمون دوره دانش پذیري در این درس نمره قبولی کسب کرده اند نیاز به گذراندن پیش نیاز آن به عنوان درس جبرانی ندارند.
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1115048 5 فناوري اطلاعات براي مدیران 2
کاربرد کامپیوتر
وآشنایی با نرم افزارها
اصلی
1115051 سیستم هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته 2 اصلی 6
1115049 تجزیه و تحلیل سیستمهاي ساختاریافته 2 اصلی 7
1218098 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 8
مبانی سازمان و مدیریت
(جبرانی)
اصلی
1115057 روش شناسی ایجاد سیستمهاي اطلاعاتی * 2 9
تجزیه و تحلیل
سیستمهاي ساختاریافته
اصلی
جمع واحد 10
* توجه: مخصوص ورودي هاي قبل از سال تحصیلی 89 که دانشجویان ملزم به گذراندن درس می باشند. (براي ورودي هاي 89 به بعد
این درس به صورت اختیاري با کد 1115250 ارائه شده است.)
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات
۸۹ و قبل از آن – مخصوص ورودی ھای ۹۰
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
ترم سوم
** انتخاب دو درس از جدول دروس تخصصی- اختیاري
ترم چهارم( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111297 15 پایان نامه 6 پایان نامه
جمع 6
( 90- ترم چهارم( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1115253 16 سمینار 2 اصلی
1115254 17
سیستم هاي پشتیبانی تصمیم
گیري
2 اصلی
1115255 18
هوش مصنوعی و منطق
فازي
2 اصلی
جمع 6
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1115053 مدیریت منابع اطلاعاتی 2 11
تجزیه و تحلیل
سیستمهاي
ساختاریافته
اصلی
1115054 مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات 2 12
فناوري اطلاعات
براي مدیران،
تئوریهاي مدیریت
پیشرفته
اصلی
13 تخصصی اختیاري ** 2 تخصصی- اختیاري
14 تخصصی اختیاري ** 2 تخصصی- اختیاري
جمع واحد 8
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات
۸۹ و قبل از آن – مخصوص ورودی ھای ۹۰
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
جدول دروس تخصصی- اختیاري
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
نوع
درس
1115056 برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطلاعات 2 1
1115058 2 مدل سازي اطلاعات سازمان 2 روش شناسی ایجاد سیستمهاي
اطلاعاتی
1115059 مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر 2 روش شناسی ایجاد سیستمهاي 3
اطلاعاتی
1115060 سیستمهاي معین تصمیم گیري و خبره 2 4
1115061 مدیریت امنیت سیستمهاي اطلاعاتی 2 5
1115250 روش شناسی ایجاد سیستمهاي اطلاعاتی 2 تجزیه و تحلیل سیستمهاي ساختاریافته 6
جمع واحد 12
جدول دروس جبرانی ( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218097 مبانی سازمان و مدیریت 3 1
1511013 آمار جبرانی 3 2
1511015 زبان تخصصی 3 3
1511016 کاربرد کامپیوتر وآشنایی با نرم افزارها 3 4
جمع واحد 12
توجه
-1 کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري پذیرفته شده اند در صورتی که دروس پیش نیاز جبرانی را نگذرانده باشند، باید این دروس را بعنوان دروس جبرانی
بگذرانند.
-2 در صورتی که دانشجویان ورودي فراگیر در هریک از دروس دوره دانش پذیري (ترم اول) نمره قبولی کسب کرده باشند نیاز به گذراندن درس پیش نیاز آن درس،
ندارند. اما درصورت مردودي در هریک از این دروس می بایست درس پیش نیاز آن را بگذرانند. در این حالت درس اصلی می تواند به صورت همزمان با درس پیش نیاز
انتخاب شود.
-3 کلیه دانشجویان ورودي سراسري و فراگیر، اگر در مقطع کارشناسی در یکی از رشته هاي شاخه مدیریت (دولتی ، اجرایی، بازرگانی، صنعتی و …)، همچنین
رشته هاي مهندسی فناوري اطلاعات و مهندسی کامپیوتر (نرم افزار/ سخت افزار) تحصیل کرده و درس زبان تخصصی را گذرانده باشند، نیاز به اخذ درس زبان تخصصی
به عنوان درس جبرانی ندارند. همچنین اخذ درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي دانشجویان با مدرك کارشناسی سایر رشته ها الزامی است.
-4 کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر ورودي فراگیر باشند
می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات
۸۹ و قبل از آن – مخصوص ورودی ھای ۹۰
۹٥- سال تحصیلي ۹٦
دروس جبرانی رشته مدیریت فناوري اطلاعات (براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر)، در صورتیکه در مقطع کارشناسی در یکی از رشته هاي مدیریت (دولتی، اجرایی،بازرگانی،صنعتی و …) ، مهندسی فناوري
اطلاعات و مهندسی کامپیوتر (نرم افزار/ سخت افزار) تحصیل کرده و درس زبان تخصصی را گذرانده باشند ، نیاز به اخذ درس مذکور به عنوان درس جبرانی ندار ند .
لیکن اخذ درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي دانشجویان با مدرك کارشناسی سایر رشته ها الزامی است.
دروس جبرانی مربوط به درسهاي ترم اول طبق جدول ذیل می باشد :
ردیف نام درس مقطع کارشناسی ارشد درس جبرانی کارشناسی
نام درس تعداد واحد نظري
1 تحلیل آماري آمار 3
در صورتیکه دانشجو، ورودي سراسري باشد و درس جبرانی فوق را در مقطع کارشناسی نگذرانده باشد باید آن درس را به عنوان درس جبرانی انتخاب نماید. همچنین
در صورتی که دانشجو، ورودي فراگیر باشد و در دوره دانش پذیري در درس فوق حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده باشد، بایستی درس جبران ی مرتبط را در
صورتی که در مقطع کارشناسی نگذرانده باشد ، انتخاب نماید.
دروس جبرانی مربوط به ترم دوم طبق جدول ذیل می باشد :
ردیف نام درس مقطع کارشناسی ارشد درس جبرانی کارشناسی
نام درس تعداد واحد نظري
1 تئوریهاي مدیریت پیشرفته مبانی سازمان و مدیریت 3
2 فناوري اطلاعات براي مدیران کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها 3
کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر) که در دوره کارشناسی یک درس تحت یکی از عناوین “اصول مدیریت ” ، “اصول و مبانی مدیریت ” یا “مبانی سازمان و
مدیریت” را به تعداد 3 واحد درسی گذرانده باشند، نیاز به گذراندن درس جبرانی “مبانی سازمان و مدیریت” ندارند.
کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر) که در دوره کارشناسی یک درس تحت یکی از عناوین “مبانی کامپیوتر ” ، “برنامه سازي کامپیوتر ” ، “کاربرد کامپیوتر ” و یا
عناوین مشابه به تعداد حداقل 3 واحد درسی گذرانده باشند، نیاز به گذراندن درس جبرانی “کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها” ندارند.
لازم به ذکر است دانشجویان رشته هاي مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) و مدیریت فناوري اطلاعات می بایست در انتخاب واحد خود به گونه اي برنامه ریزي
نماید که دروس جبرانی را قبل از درس اصلی انتخاب و بگذرانند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش كسب كار
الكترونیك
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121811
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218315 1
تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و
● مدیریت 2 ——- مشترك
1218322 2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 ——- مشترك
1117075 تحلیل آماري 2 ——- مشترك 3
1218313 بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار 2 ——- مشترك 4
جمع واحد 8
براي دانشجویان فراگیر که درس فناوري اطلاعات براي مدیران را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت با درس ●
فناوري اطلاعات براي مدیران معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت ندارند .
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218325 5 مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات 2 ——- مشترك
1218326 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته * 2 ——- مشترك 6
1218327 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 ——- مشترك 7
8
انتخاب یک درس اختصاصی-
گرایشی
——- 2
9
انتخاب یک درس اختصاصی-
گرایشی
——- 2
جمع واحد 10
* براي دانشجویان فراگیر که درس سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته با درس
سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ندارند .
* براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را با کد 1115050 را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
کد 1115050 با کد جدید 1218327 معادلسازي می شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش كسب كار
الكترونیك
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم سوم
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 1 پایان نامه 4 ——- پایان نامه
جمع 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218375 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی 1
1218361 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري) 2 2
بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
جمع واحد 4
جدول دروس اختصاصی گرایش کسب کار الکترونیک
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
1218344 کسب و کار الکترونیکی 2 1
1218345 خدمات الکترونیکی 2 2
1218346 دولت الکترونیکی 2 3
1218347 مدیریت زنجیره تامین 2 4
1218348 بازاریابی الکترونیکی 2 5
1218349 مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی 2 6
1218350 مدیریت روابط مشتري 2 7
جمع کل 14
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218314 منطق فازي و هوش مصنوعی 2 ——- مشترك 10
1218329 سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان 2 ——- مشترك 11
1218355 مدیریت دانش 2 —— مشترك 12
——- 13 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 14 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش كسب كار
الكترونیك
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
جدول دروس جبرانی ( براي شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس جبرانی واحد
نظري
واحد
عملی
درس کارشناسی ارشد مرتبط با درس
جبرانی
1218356 فناوري اطلاعات 2 تأثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و 1
مدیریت
1218357 مدیریت رفتار سازمانی 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
1218358 تجزیه و تحلیل سیستم 3 بازمهندسی فرآیندهاي کسب و کار 3
1218359 سیستمهاي اطلاعات مدیریت 2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته 4
1218379 **زبان تخصصی 2 5
جمع کل 12
** درس زبان تخصصی کد 1218379 جایگزین درس زبان تخصصی کد 1511015 شده است و دانشجویانی که این درس را اخذ نکرده اند،
ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی با کد 1218379 می باشند.
توجه:
1.کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري و فراگیر پذیرفته شده اند در صورتی که دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید این دروس
را بعنوان دروس جبرانی بگذرانند.
2.کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر
ورودي فراگیر باشند می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت منابع
اطلاعاتي
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121812
ترم اول
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218315 1
تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و
● مدیریت 2 ——- مشترك
1218322 2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 ——- مشترك
1117075 تحلیل آماري 2 ——- مشترك 3
1218313 بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار 2 ——- مشترك 4
جمع واحد 8
براي دانشجویان فراگیر که درس فناوري اطلاعات براي مدیران را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند، درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت با درس ●
فناوري اطلاعات براي مدیران معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت ندارند .
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز
نوع
درس
1218325 5 مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات 2 ——- مشترك
1218326 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته * 2 ——- مشترك 6
1218327 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 ——- مشترك 7
——- 8 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 9 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
* براي دانشجویان فراگیر که درس سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته با درس
سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ندارند .
* براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را با کد 1115050 را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
کد 1115050 با کد جدید 1218327 معادلسازي می شود.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218314 منطق فازي و هوش مصنوعی 2 ——- مشترك 10
1218329 سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان 2 ——- مشترك 11
1218355 مدیریت دانش 2 —— مشترك 12
——- 13 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 14 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت منابع
اطلاعاتي
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 15 پایان نامه 4 ——- پایان نامه
جمع 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218375 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی 1
1218362 2 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري ) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
جمع واحد 4
جدول دروس اختصاصی گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز
——- 1218330 داده کاوي و انبار داده ها 2 1
—— 1218332 درگاهها و دروازه ها در شبکه 2 2
——- 1218333 سیستم مدیریت محتوا 2 3
1218334 4
مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات
CMMI براساس الگوي
——- 2
—— 1218335 مدیریت منابع اطلاعاتی 2 5
1218336 6
روش شناسی پژوهش در فناوري
اطلاعات
——- 2
——- 1218337 معماري سازمانی 2 7
جمع واحد 14
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت منابع
اطلاعاتي
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
جدول دروس جبرانی ( براي شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس جبرانی واحد
نظري
واحد
عملی
درس کارشناسی ارشد مرتبط با درس
جبرانی
1218356 فناوري اطلاعات 2 تأثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و 1
مدیریت
1218357 مدیریت رفتار سازمانی 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
1218358 تجزیه و تحلیل سیستم 3 بازمهندسی فرآیندهاي کسب و کار 3
1218359 سیستمهاي اطلاعات مدیریت 2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته 4
1218379 **زبان تخصصی 2 5
جمع کل 12
** درس زبان تخصصی کد 1218379 جایگزین درس زبان تخصصی کد 1511015 شده است و دانشجویانی که این درس را اخذ نکرده اند،
ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی با کد 1218379 می باشند.
توجه:
1.کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري و فراگیر پذیرفته شده اند در صورتی که دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید این دروس
را بعنوان دروس جبرانی بگذرانند.
2.کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر
ورودي فراگیر باشند می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت دانش
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121814
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218315 1
تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و
● مدیریت 2 ——- مشترك
1218322 2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 ——- مشترك
1117075 تحلیل آماري 2 ——- مشترك 3
1218313 بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار 2 ——- مشترك 4
جمع واحد 8
براي دانشجویان فراگیر که درس فناوري اطلاعات براي مدیران را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت با درس ●
فناوري اطلاعات براي مدیران معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت ندارند .
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز
نوع
درس
1218325 5 مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات 2 ——- مشترك
1218326 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته * 2 ——- مشترك 6
1218327 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 ——- مشترك 7
——- 8 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 9 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
* براي دانشجویان فراگیر که درس سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته با درس
سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ندارند .
* براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را با کد 1115050 را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
کد 1115050 با کد جدید 1218327 معادلسازي می شود.
ترم سوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218314 منطق فازي و هوش مصنوعی 2 ——- مشترك 10
1218329 سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان 2 ——- مشترك 11
1218355 مدیریت دانش 2 —— مشترك 12
——- 13 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 14 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت دانش
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1111296 15 پایان نامه 4 ——- پایان نامه
جمع 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218375 1 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218361 2 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
جمع واحد 4
جدول دروس اختصاصی گرایش مدیریت دانش
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز
——- 1218351 استراتژیهاي مدیریت دانش 2 1
——- 1218352 2 مدیریت دانش در سازمانها 2
——- 1218353 فرایندهاي مدیریت دانش 2 3
——- 1218354 فناوري هاي مدیریت دانش 2 4
جمع کل 8
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش مدیریت دانش
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
جدول دروس جبرانی ( براي شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس جبرانی واحد
نظري
واحد
عملی
درس کارشناسی ارشد مرتبط با درس
جبرانی
1218356 فناوري اطلاعات 2 تأثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و 1
مدیریت
1218357 مدیریت رفتار سازمانی 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
1218358 تجزیه و تحلیل سیستم 3 بازمهندسی فرآیندهاي کسب و کار 3
1218359 سیستمهاي اطلاعات مدیریت 2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته 4
1218379 **زبان تخصصی 2 5
جمع کل 12
** درس زبان تخصصی کد 1218379 جایگزین درس زبان تخصصی کد 1511015 شده است و دانشجویانی که این درس را اخذ نکرده اند،
ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی با کد 1218379 می باشند.
توجه:
1.کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري و فراگیر پذیرفته شده اند در صورتی که دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید این دروس
را بعنوان دروس جبرانی بگذرانند.
2.کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر
ورودي فراگیر باشند می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش سیستمھاي اطلاعاتي
پیشرفتھ
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
کد رشته : 121813
ترم اول
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218315 1
تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و
● مدیریت 2 ——- مشترك
1218322 2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 2 ——- مشترك
1117075 تحلیل آماري 2 ——- مشترك 3
1218313 بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار 2 ——- مشترك 4
جمع واحد 8
براي دانشجویان فراگیر که درس فناوري اطلاعات براي مدیران را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت با درس ●
فناوري اطلاعات براي مدیران معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و مدیریت ندارند .
ترم دوم
ردیف کد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع
درس
1218325 5 مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات 2 ——- مشترك
1218326 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته * 2 ——- مشترك 6
1218327 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 ——- مشترك 7
8
انتخاب یک درس اختصاصی-
گرایشی
——- 2
9
انتخاب یک درس اختصاصی-
گرایشی
——- 2
جمع واحد 10
* براي دانشجویان فراگیر که درس سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته با درس
سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطلاعاتی معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ندارند .
* براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را با کد 1115050 را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
کد 1115050 با کد جدید 1218327 معادلسازي می شود.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش سیستمھاي اطلاعاتي
پیشرفتھ
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
ترم سوم
ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1111296 15 پایان نامه 4 ——- پایان نامه
جمع 4
90 و بعد از آن ) – ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی 91
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی پیش نیاز نوع درس
1218375 1 روش تحقیق پیشرفته 2 تخصصی
1218361 2 * سمینار ( تحقیق و تتبع نظري) 2
بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی
مربوطه
سمینار
جمع واحد 4
جدول دروس اختصاصی گرایش سیستمهاي اطلاعاتی پیشرفته
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز
——- 1218338 سیستمهاي خبره 2 1
——- 1218339 2 سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري 2
——- 1218340 مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر 2 3
1218341 4
روش شناسی ایجاد سیستمهاي
اطلاعاتی
——- 2
——- 1218342 مدلسازي اطلاعات سازمان 2 5
جمع واحد 10
ردیف کد درس نام درس
واحد
نظري
واحد
عملی
پیش نیاز نوع درس
1218314 منطق فازي و هوش مصنوعی 2 ——- مشترك 10
1218329 سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان 2 ——- مشترك 11
1218355 مدیریت دانش 2 —— مشترك 12
——- 13 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
——- 14 انتخاب یک درس اختصاصی- گرایشی 2
جمع واحد 10
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ مدیریت فناوري اطلاعات گرایش سیستمھاي اطلاعاتي
پیشرفتھ
۹۰ و بعد از آن – ورودي سال تحصیلي ۹۱
۹٥- سال تحصیلی ۹٦
جدول دروس جبرانی ( براي شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)
ردیف کد درس نام درس جبرانی واحد
نظري
واحد
عملی
درس کارشناسی ارشد مرتبط با درس
جبرانی
1218356 فناوري اطلاعات 2 تأثیر فناوري اطلاعات بر سازمان و 1
مدیریت
1218357 مدیریت رفتار سازمانی 3 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
1218358 تجزیه و تحلیل سیستم 3 بازمهندسی فرآیندهاي کسب و کار 3
1218359 سیستمهاي اطلاعات مدیریت 2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته 4
1218379 **زبان تخصصی 2 5
جمع کل 12
** درس زبان تخصصی کد 1218379 جایگزین درس زبان تخصصی کد 1511015 شده است و دانشجویانی که این درس را اخذ نکرده اند،
ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی با کد 1218379 می باشند.
توجه:
1.کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري و فراگیر پذیرفته شده اند در صورتی که دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید این دروس
را بعنوان دروس جبرانی بگذرانند.
2.کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر
ورودي فراگیر باشند می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند.
معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدرشته جامعه شناسي (مخصوص وروديهاي 1387 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته 122710
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1227109 1 جامعه شناسي جوانان 2 الزامي پايه
1227101 2
جامعه شناسي انحرافات و كجرويهاي
اجتماعي 2 الزامي پايه
1227070 3 بينش هاي جامعه شناسي 2 1 الزامي پايه
1227113 4 روشهاي تحقيق كيفي در جامعه شناسي 2 الزامي پايه
1212209 5 زبان تخصصي 2 الزامي پايه
جمع واحد 10
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1227073 1 بينشهاي جامعه شناسي 2 2
بينش هاي جامعه
شناسي 1
الزامي پايه
1227114 2 روشهاي تحقيق كمي در جامع هشناسي 2 الزامي پايه
1227089 3 جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها 2 الزامي تخصصي
1227115 4 جامعه شناسي مسائل آموزش عالي 2 الزامي پايه
1227071 توسعه اجتماعي  اقتصادي 2 الزامي پايه 5
1227111 6 جامعه شناسي مسائل اجتماعي 2 الزامي تخصصي
جمع واحد 12
ترم سوم
رديف
كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1227075 1 بينشهاي جامعه شناسي 2 3
بينشهاي
جامعه شناسي 2 الزامي تخصصي
1227105 2
روشهاي پيشرفته آماري همراه با برنامه
هاي كامپيوتري 2
روشهاي تحقيق
كمي در
جامعه شناسي
الزامي تخصصي
1227084 3 جامعه شناسي كار و شغل 2 الزامي تخصصي
1227082 4 جامعه شناسي شهري 2 الزامي تخصصي
1227110 5 جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده 2 الزامي تخصصي
جمع واحد 10
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدرشته جامعه شناسي (مخصوص وروديهاي 1387 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1111297 1 پايان نامه 6
روشهاي پيشرفته آماري
همراه با برنامه هاي
كامپيوتري
الزامي
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از 91
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1227125 جامعه شناسي علم و تكنولوژي 2 – – الزامي 1
پايه
1227126 * سمينار – 4 – الزامي 2
جمع واحد 6
* سيمنار : اين درس بدون منبع مي باشد و هدف آموزشي اصلي آن آشنايي دانشجو با تحقيق- روش تحقيق و پژوهش است و انتخاب عنوان
آن براساس علايق دانشجو مي باشد.
90 و بعد از آن) – ترم چهارم (مخصوص دانشجويان آموزش محور ورودي 91
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1227131 1 **سمينار(تحقيق وتتبع نظري) 2
-1 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
-2 روشهاي تحقيق كمي
در جامعه شناسي
-3 روشهاي تحقيق كيفي
در جامعه شناسي
الزامي
1227130 2 جهاني شدن و مسائل توسعه 2
الزامي
تخصصي
1227125 3 جامعه شناسي علم و تكنولوژي 2 الزامي پايه
جمع واحد 6
**درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري)با رعايت پيشنياز ها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدرشته جامعه شناسي (مخصوص وروديهاي 1387 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني
٩١ دروس جبرانی کارشناسی ارشد جامعه شناسی(برای – توجه :ازنيمسال دوم ٩٢
کليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور)
-كليه رشته ها بغير از رشته علوم اجتماعي ( پژوهشگر ي و تعاون) غير مرتبط محسوب شده
وملزم به گذراندن 12 واحد دروس جبراني مي باشند.
رديف كددرس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1
1115001 كاربرد كامپيوتر در علوم
اجتماعي 2 1
1222021 روش تحقيق نظري 3 2
3
1222002 مباني جامعه شناسي-
مفاهيم اساسي 2
2
4
1222022 جامعه شناسي قشرها و
نابرابري هاي اجتماعي 2
1117120 آمار در علوم اجتماعي 2 5
جمع واحد واحد 12
91 و قبل از آن بر اساس جدو ل اعلام شده تا نيمسال اول – -درصور تيكه دانشجويان ورودي نيمسال اول 92
91-92 دروس جبراني را دردوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 12 واحد گذرانده باشندمورد پذيرش مي
باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.
-درصورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعلام شده باشد ، دانشجويان كارشناسي
91 اعلام خواهد شد ، اخذ و – ارشد موظف هستندتا سقف اعلام شده دروس جيراني كه در نيمسال دوم 92
بگذراننند. ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد
بديهي است در صورتيكه درس جيراني پيش نياز هريك از دروس اصلي باشد گذراندن در س جبراني الزامي
خواهد بود.
دانشگاه پيام نور
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدرشته جامعه شناسي (مخصوص وروديهاي 1387 به بعد)
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس معادل دانشپذيري نوبت نهم مطابق جدول زير قابل تطبيق مي باشد
رديف
كددرس عنوان درس تعداد واحد
نظري
كددرس عنوان درس تعداد واحد
نظري
1
1222036 بررسي مسائل
اجتماعي
3
1227111 جامعه شناسي مسائل
اجتماعي
2
2
1222169 جامعه شناسي توسعه
2
1227071 توسعه اقتصادي
اجتماعي
2
دانشگاه پيام نور
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد پيش نياز نوع درس
1222273 1 روش تحقيق 2 اصلي
1222270 2 جمعيت و جامعه 2 اختياري
1222271 3 مهاجرت و شهرنشيني 2 اصلي
1222274 4 جمعيت و برنامه ريزي توسعه 2 اصلي
1222272 5
كاربرد نظريه هاي اجتماعي در جمعيت
شناسي 2 اصلي
كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
رديف 1222007 مباني جمعيت شناسي 2 جبراني
1222016 1 روشهاي مقدماتي جمعيت 2 جبراني
1222021 2 روش تحقيق نظري 3 جبراني
1117120 3 آمار در علوم اجتماعي 2 جبراني
1115001 4 كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي 1 2 جبراني
95- سال تحصيلي 96
جدول دروس جبراني براي رشته هاي غير مرتبط
جمع واحد 10
جمع واحد 12
ليست ارائه دروس
رشته: جمعيت شناسي كد رشته : 122249
ترم اول
مقطع كارشناسي ارشد
1
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – ژنتيك
(95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كد رشته: 111242
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112239 1 مهندسي ژنتيك 1 (نظريه ها) 2 الزامي
1112240 2 ژنتيك مولكولي 2 الزامي
1112210 3 ژنتيك پروكاريوتها 2 اختياري
1117105 4 آمار پيشرفته و احتمال در زيست
شناسي*
2 كمبود مشترك
1112269 5 كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي* 1 1 كمبود مشترك
جمع واحد 10
*توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112288 1 مهندسي ژنتيك 2(كاربردها) 2 الزامي
1112289 2 ژنتيك جمعيت تكميلي 2 الزامي
1112290 3 تازه هايي از ژنتيك 2 اختياري
1112291 4 ژنتيك سرطان 2 اختياري
1112136 5 سمينار 1 1 سمينار
جمع واحد 9
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112292 1 ژنتيك ايمني 2 الزامي
1112293 2 ژنتيك انساني 2 الزامي
1112150 3 بيوشيمي كروماتين 2 اختياري
1112294 4 ژنتيك فيزيولوژيك 2 اختياري
1112137 5 سمينار 1 2 سمينار
جمع واحد 9
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – ژنتيك
(95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1111297 1 *پايان نامه 6 پايان نامه
جمع 6
94 به بعد پايان نامه از 8 واحد به 6 واحد تغيير يافته است. – *توجه: از نيمسال دوم 95
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1112295 1 زيست شناسي مولكولي و تكامل 2 اختياري
1112351 2 ژنتيك كمي 2 اختياري
1112229 3 سمينار(تحقيق و تتبع نظري)* 2 بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
جمع واحد 6
*درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري)با رعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده
شود.
94 درس با ژنتيك رفتاري با كد 1112350 حذف مي باشد و – *توجه:از نيمسال دوم 95
دانشجوياني كه اين درس را اخذ و گذرانده اند لازم است فقط يكي از دو درس زيست شناسي
مولكولي و تكامل با كد 1112295 و ژنتيك كمي با كد 1112351 را اخذ و بگذرانند.
گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 1112229 براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور
الزامي است.
دانشگاه پيام نور
ليست برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي – ژنتيك
(95- (مخصوص وروديهاي ما قبل از سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
جدول دروس جبراني
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري
1112036 1 ژنتيك 4
1112016 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 4
1112018 3 ميكروبيولوژي عمومي 3
جمع 11 واحد
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي
است.
*توجه: در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 1117105 از دروس كمبود مشترك اين
رشته به اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 2 واحد با درس
آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در
صورتي كه رشته كارشناسي دانشجو آمار باشد و يا 6 واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به
گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي در مقطع كارشناسي ارشد ندارد.لذا ساير دانشجويان
مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع ارشد به ميزان 2 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند.
*توجه: در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد 1112269 از دروس كمبود مشترك اين رشته به
اطلاع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معدل دانشجو بدون
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه ICDL تاثير است. دانشجويان كارشناسي ارشد اگر مدرك
مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي ذيصلاح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده
باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.لازم به ذكر است ملاك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد
اخذ مي نمايند حداقل 12 مي باشد.
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
95 و – مخصوص وروديهاي سال 96
بعد از آن
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1112422 1 ژنتيك انساني تكميلي 2 الزامي
1112423 2 ايمونوژنتيك 2 الزامي
1112240 3 ژنتيك مولكولي 2 الزامي
1112399 4 بيوانفورماتيك 1 1 الزامي
توضيحات
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
* 1112036 1 ژنتيك 4
* 1112037 2 آزمايشگاه ژنتيك 1
ليست ارائه دروس مقطع كارشناسي ارشد
رشته: ژنتيك كد رشته : 111228
ترم اول
جمع واحد 8
جدول دروس جبراني رشته
جمع واحد 5
توضيحات
توجه: گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.
توجه: ترم هاي بعدي متعاقبا اعلام مي گرد.
1
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئومورفولوژي (گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم اول
كد رشته : 121656
ترم دوم
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1
1216615 انديشه هاي نظري در جغرافيا و
ژئومورفولوژي
2
پايه
1216616 ژئومورفولوژي جرياني 2 تخصصي 2
3
1216618 اثرات زيست محيطي توسعه منابع
آب
2
تخصصي
4
1216619 محيط هاي كواترنري و ارزيابي
زيست محيطي
2
تخصصي
جمع واحد 8
رديف كد درس عنوان درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 پايه 1216648 آمار و مدلسازي در ژئومورفولوژي 1 1
2
1216649 روشها و تكنيك ها در
ژئومورفولوژي
1 1
پايه
3
1216650 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي
در ژئومورفولوژي
1 1
پايه
1216651 مخاطرات زميني و مديريت محيط 2 تخصصي 4
جمع واحد 8
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئومورفولوژي (گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم سوم
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوه شمحور)
رديف كد درس عنوان تعداد واحد
1111297 پايان نامه 6 1
ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
رديف
كد درس درس عنوان
واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز درس نوع
1 پايه 1216652 تهيه و تفسير نقشه هاي ژئومورفولوژي 1 1
1216653 ژئومورفولوژي كارست 2 تخصصي 2
3
1216654 تحليل هاي رقومي و تصويري و پردازش
تصاوير ماهواره اي در ژئومورفولوژي
1 1
تخصصي
1 تخصصي 1216655 خاك و منابع ارضي 1 4
5
1216656 واحدهاي ژئومورفولوژي ايران با تأكيد بر
توان محيطي
2
تخصصي
جمع واحد 10
رديف كددرس عنوان درس واحدنظري واحدعملي پيش نياز نوع درس
1
1216657
سمينار(تحقيق وتتبع
نظري)
-1 گذراندن كليه 2
دروس جبراني
سمينار
2
1216678
آب وهواي
كواترنر(آموزش محور)
2 تخصصي
3
1216679 زبان تخصصي (آموزش
محور)
2 تخصصي
جمع واحد 2
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته ژئومورفولوژي (گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشتههاي كارشناسي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس واحدنظري واحد عملي
1216460 1 ژئومورفولوژي پيشرفته ايران 2
1216468 2 كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي 2
جمع واحد 4
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
واحد
عملي
نظري
واحد
رديف كد درس عنوان درس
1216395 1 مباني ژئومورفولوژي 2
2
1216460 2 ژئومورفولوژي پيشرفته ايران
1216385 نفشه خواني 1 1 3
1216468 كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي 2 4
1
1
1216402 مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 5
جمع واحد 8
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا (جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
كدرشته : 121643
ترم اول
واحد پيش نياز نوع درس
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
متون تخصصي (جغرافيا و برنامه ريزي 2 اضافي
شهري)
1216308 1
1 پايه 1216305 2 اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي 1
1216309 3 جغرافياي طبيعي شهر (ژئومورفولوژي) 2 اضافي
1216307 4 جغرافياي شهري پيشرفته 2 تخصصي
1216306 5 مكتب هاي جغرافيايي 2 پايه
جمع واحد 10
ترم دوم
نوع
درس
واحد پيش نياز
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
1 تخصصي 1216310 شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران 1 1
جغرافياي طبيعي شهر (اقليم ، 2 پايه
هيدرولوژي)
1216311 2
اصو لو روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي 2 تخصصي
زيستي
1216312 3
1216313 برنام هريزي شهرهاي جديد 2 تخصصي 4
1 پايه روش تحقيق در مطالعات شهري- 1
منطق هاي
1117124 5
جمع واحد 10
ترم سوم
نوع
درس
واحد پيش نياز
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
تحلي لهاي جمعيتي در برنامه ريزي 2 پايه
شهري
1216314 1
تكني كهاي پيش بيني در برنامه ريزي 2 تخصصي
شهري و منطقه اي
1216315 2
1 تخصصي 1216316 برنام هريزي كاربري اراضي شهري 1 3
1 تخصصي در 1 (GIS) سيستم اطلاعات جغرافيايي
برنامه ريزي شهري و منطقه اي
1216317 4
1216318 كارگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي 2 تخصصي 5
جمع واحد 10
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا (جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
نوع
درس
واحد پيش نياز
عملي
واحد
نظري
رديف كد درس نام درس
1111297 پايان نامه 6 تخصصي 1
جمع واحد 6
(90- ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از سال تحصيلي 91
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216494 *كارگاه تحليل فضايي تخصصي 1
برنامه ريزي شهري
2 – اختياري –
1216495 **كارگاه تخصصي برنامه ريزي 2
شهري
2 – اختياري –
1216496 ***پروژه مطالعات شهري – 2 – اختياري 3
جمع واحد 6
90 و بعد از آن – ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف
كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1216501 سمينار(تحقيق و تتبع 1
*نظري)
-1 روش تحقيق 2
2 -بعد از گذراندن
كليه دروس
جبراني
سمينار
1216502 اقتصاد شهري پيشرفته 2 اختياري 2
1216503 مطالعات شهري 2 اختياري 3
جمع واحد 6
درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري )بارعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم و چهارم ، اخذوگذرانده شود
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا (جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
توجه : دروس كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنامه ريزي شهري، كارگاه تخصصي برنامه ريزي شهري و
89 به صورت همزمان ارائه مي شود. – پروژه مطالعات شهري استثنائا در سال تحصيلي 90
* اهداف كارگاه تحليل فضايي تخصصي برنامه ريزي شهري عبارتند از:
آشنايي با مفهوم تحليل فضايي در برنام هريزي شهري •
آشنايي با نرم افزارهاي مورد استفاده در تحليل فضاي شهري •
روشهاي تهيه و جمع آوري داده هاي شهري جهت تحليل فضايي •
روش هاي منطقه بندي در تحليل فضاي شهري •
** اهداف كارگاه تخصصي برنامه ريزي شهري عبارتند از:
مسئله شناسي در موضوعات بنيادي در برنام هريزي شهري •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در بافت كالبدي سكونتگاههاي شهري •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در نظام اقتصاد شهري •
ارزيابي و شناخت شاخص هاي اساسي در نظام اجتماعي-اقتصادي سكونتگاههاي شهري •
بكارگيري مدلهاي اساسي در برنامه ريزي شهري •
تدوين و دفاع از گزارش نهايي •

*** اهداف پروژه مطالعات شهري عبارتند از:
تهيه طرح پژوهشي پيشنهادي در برنا مه ريزي شهري •
تعيين مؤلفه هاي مورد پژوهش در مطالعات برنا مه ريزي شهري •
شناسايي بحرانهاي شهري •
منطقه بندي بحرانهاي شهري •
پيش بيني و مديريت بحرانهاي شهري •
برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد جغرافيا (جغرافيا و برنامه ريزي شهري)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشی
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (كليه رشته_گرايش هاي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1 فناوري اطلاعات 1 IT 1511017 1
2
1216402 مباني سيستمهاي اطلاعات
1 جغرافيايي 1 GIS
1222061 روش هاي تحليل جمعيت 2 3
جمع واحد 6
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1 فناوري اطلاعات 1 IT 1511017 1
2
1216402 مباني سيستمهاي اطلاعات
1 جغرافيايي 1 GIS
1222061 روش هاي تحليل جمعيت 2 3
1 1216042 نقشه خواني 1 4
2 ( 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 5
1216057 مباني جغرافياي شهري 2 6
جمع واحد 12
جدول معادل سازي دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس كد درس عنوان درس
1 1115002 كاريرد كامپيو تردر
جغرافيا
IT 1511017 فناوري اطلاعات
2
1216092 در آمدي برسيستم
هاي اطلاعات
جغرافيايي GIS
1216402 مباني سيستم هاي
اطلاعات جغرافيايي
GIS
3
1216049 مباني اقليم شناسي 1216380 مباني آب و
( هواشناسي( 1
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كدرشته : 121655
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1216345 1 مكتب هاي جغرافيايي 2 پايه
1216346 2 انسان و محيط 2 پايه
1216347 3 متون تخصصي 2 اضافي
1216348 4 اكوسيستمهاي محيطي 2 پايه
5
1216376 كاربرد آمار و احتمالات در اقليم
شناسي 2
جبراني*
1 جبراني* 1216360 6 كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي 1
جمع واحد 12
1388 و بعد از آن بايستي الزاماً بگذرانند. – *توجه: دو درس جبراني مشخص شده را دانشجويان ورودي 89
ترم دوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1216349 روشهاي اقليم شناسي و تهيه و
تفسير نقشه هاي اقليمي 1 تخصصي 1
2
1216350  روش تحقيق در جغرافياي
طبيعي 2
كاربرد آمار و
احتمالات در اقليم
شناسي
پايه
3
1216351  كاربرد سيستم اطلاعات
در (GIS ) جغرافيايي
مطالعات محيطي
1 1
كاربرد كامپيوتر در
اقليم شناسي
پايه
1216352 4 هيدرولوژي آبهاي سطحي 1 1 تخصصي
1216353 ميكروكليماتولوژي پيشرفته 1 1 تخصصي 5
1216354 برنامه ريزي محيطي 1 1 تخصصي 6
جمع واحد 12
در (GIS )  گذراندن پيش نيازهاي دو درس روش تحقيق در جغرافياي طبيعي و كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي
1388 به بعد الزامي مي باشد. – مطالعات محيطي را دانشجويان ورودي 89
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
ترم سوم
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
1
1216355 نواح ياقليمي ايران وتوانهاي
محيطي آنها 1 1 تخصصي
1216356 2 اقليم و بحرانهاي محيطي 2 تخصصي
3
1216357 كاربرد اقليم در برنامه ريزي
محيطي 1 1 تخصصي
4
1216358 واحدهاي ژئومورفولوژي
1 ايران 1 تخصصي
جمع واحد 8
ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1111297 1 پايان نامه 6 تخصصي
جمع واحد 6
90 و بعد از آن – ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 91
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع
درس
1216501 1
*سمينار (تحقيق و تتبع
نظري) 2
1 – روش تحقيق در
جغرافياي طبيعي
2 – گذراندن كليه
دروس جبراني
سمينار
1216506 آب و هواشناسي توريسم 2 اختياري 2
1216507 3
تحليل سريهاي زماني آب و
هواشناسي
2 اختياري
جمع واحد 6
*درس سمينار (تحقيق وتتبع نظري )بارعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم و چهارم ، اخذوگذرانده شود
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (سنجش ازدور، كارتوگرافي و
كليه رشته_گرايش هاي جغرافيا)
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1
1216360 كاربرد كامپيوتر در
1 اقليم شناسي 1
2
1216376 كاربرد آمار و احتمالات در
اقليم شناسي 2
1216488 3 اقليم شناسي ديناميك 2
جمع واحد 6
دروس جبراني براي دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط
رديف كد درس عنوان درس تعداد واحد نظري تعداد واحد عملي
1
1216360 كاربرد كامپيوتر در
1 اقليم شناسي 1
2
1216376 كاربرد آمار و احتمالات در
اقليم شناسي 2
1216488 3 اقليم شناسي ديناميك 2
1216395 4 مباني ژئومورفولوژي 2
2 ( 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 5
1 1216042 نقشه خواني 1 6
جمع واحد 12
جدول معادل سازي دروس جبراني
رديف كددرس عنوان درس كد درس عنوان درس
1
1115002 كاربرد كامپيوتردر
جغرافيا
1216360
كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي
2
1216109 آب وهواشناسي
ديناميكي
1216488 اقليم شناسي ديناميك
3
1216053 مباني ژئو مورفولوژي
1)ساختماني )
1216395 مباني ژئو مورفولوژي
( 1216049 مباني اقليم شناسي 1216380 مباني آب وهوا شناسي( 1 4
ليست ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي)
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
معاونت آموزشي
كدرشته : 121655
ترم اول
رديف كد
درس نام درس واحد
نظري
واحد