مهمترین نکته چاپ فاکتور رسمی

چاپ فوری فاکتور رسمی

 (صورتحساب کالا و خدمات)

مورد تایید دارایی با شماره ملخی برجسته قرمز رنگ

چاپ فاکتور رسمی

مهمترین نکته در چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی شماره سریال آن است که باید حتما به رنگ قرمزرنگ و با دستگاه ملخی انجام شود.

فاکتور رسمی با شماره ملخی: شماره با فونت مخصوص و برجسته و قرمز رنگ

اگر شماره ها با شماره زن دستی زده شود یا با پرینتر شماره شود ، فاکتورهای شما مورد قبول دارائی قرار نگرفته و با مشکل بزرگی مواجه می شوید.

دراین صورت مشتریهایی که از شما فاکتور دریافت کرده اند تمام فاکتورها را برگشت داده و مجبور به چاپ مجدد فاکتورها می شوید.