مهمترین نکته در چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی شماره سریال آن است که باید حتما به رنگ قرمزرنگ و با دستگاه ملخی انجام شود.

فاکتور رسمی با شماره ملخی: شماره با فونت مخصوص و برجسته و قرمز رنگ

اگر شماره ها با شماره زن دستی زده شود یا با پرینتر شماره شود ، فاکتورهای شما مورد قبول دارائی قرار نگرفته و با مشکل بزرگی مواجه می شوید.

دراین صورت مشتریهایی که از شما فاکتور دریافت کرده اند تمام فاکتورها را برگشت داده و مجبور به چاپ مجدد فاکتورها می شوید.